This page is a translated version of the page Meta:Babylon and the translation is 95% complete.
BABYLON
the Wikimedia translators' portal/noticeboard
Babylon is the Meta translations portal and noticeboard. For general discussions about translations see the talk page.

Kau-liû

 • Babylon talk page
  If you have questions, doubts, proposals and anything else about translations you want to ask, write at this page.
 • Translators mailing list
  The official Wikimedia translators' mailing list. Sign up!
 • #wikimedia-translationconnect
  The official translator's IRC channel. Visit us when you need help, just want to chat, or for updates on new requests!
 • Translators newsletter
  Alternative to the mailing list, with on-wiki newsletter that will send you a notification.

Tsū-tōng-huà tshing-tuann ia̍h-bīn, pau-kuat sóo-ū kin-kù sin huan-i̍k hē-thóng ê Meta-Wiki huan-i̍k tshíng-kiû (tsham-ua̍t Huan-i̍k khok-tián pang-tsōo).

Ti̍t-tsiap liân-tsiap:

Pò-miâ tsiânn-tsò tsi̍t-ê hunaik-tsiá

Wikimedia kè-uē huan-i̍k ê būn-tê

Teh Meta-Uiki tíng-kuân ê ta̍k tsiu huan-i̍k sī tsi̍t-ê tsuan-àn, uī-tio̍h bóo-tsióng gí-giân lāi-té ia̍h-bô ê tiâu-bo̍k, kā-i thong-kuè huan-i̍k tsiah kā bûn-tsiunn thinn-ka kàu Wikipedias tang-tiong.

Tsi̍t-hāng iōng teh kok-tsióng Wikisource gí-giân uiki tsi-kan tsìn-hîng hia̍p-tiau ê sin tshiòng-gī, iōng-lâi siu-tsi̍p sóo-ū ê kū i̍k-bûn, koh uī m̄-pat huan-i̍k kuè ê, ia̍h-sī kan-na tshú-tioh pán-kuân ê guân-bûn tshòng-kiàn sin i̍k-bûn tíng-tíng. Tsú-iàu iōng teh Ing-gí Wikisource hia̍p-tiau siong-kuan ê khang-khuè.

Iú-kuan tsāi-tē-huà

Tui-tio̍h huan-i̍k-tsiá hām khai-huat-tsái ê iú-kuan pún-tē-huà ê būn-tê ē-tàng teh MediaWiki.org lāi-té pún-tē-huà ê ia̍h-bīn tshuē-tio̍h.

Lí ē-tàng teh kuán-lí-uân ê blog tíng-kuân tha̍k tsi̍t-kuá ū-lōo-iōng ê thê-sī.

Tǹg-ki huan-i̍k tshik-lio̍k

Lí ē-tàng teh Huan-i̍k tshik-lio̍k ia̍h-bīn tíng-kuân tsai-á koh thó-lūn iú-kuan beh an-tsuân tsìn-hîng huan-i̍k khang-khuè ê siūnn-huat.