මෙටා:බැබිලොන්

This page is a translated version of the page Meta:Babylon and the translation is 88% complete.
Other languages:
Globe of letters.png
BABYLON
the Wikimedia translators' portal/noticeboard
Babylon is the Meta translations portal and noticeboard. For general discussions about translations see the talk page.

සන්නිවේදන

මෙටා-විකි විසින් නව පද්ධතියක් මගින් ස්වයංඉන්ද්‍රජාලික පිටුව හරහා සියලුම පරිවර්තන ඉල්ලීම් ලැයිස්තුගත කර ඇත (පරිවර්තන විස්තාරණ උදව් බලන්න).

ඍජු සබැඳි:

පරිවර්තකයෙකු වීමට ලියාපදිංචි වන්න

විකිමීඩියා ව්‍යාපෘතිවල පරිවර්තන ගැටලු

Translation of the week

මෙටා-විකිහි සතියේ පරිවර්තනය යනු විකිපීඩියා වලට පරිවර්තන කිරීමෙන් ලිපි එකතු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියකි.

විකිවින්‍යාස

Contrarily to what we translators may think ;-), things should not always be translated. That is why Wikispelling was created, in order to avoid misspelling of proper nouns and local names. Wikispelling is a trans-wiki and multilingual project. Please help by checking the translation in your own language of commit messages at Wikispelling. And feel free to participate!

වික්ෂනරි පිටු කැපිටලයිස් කිරීම

Languages have different rules regarding capitalization. For example, in English, the month names and most words of work titles are always capitalized, but in French they are not. Most Wiktionary projects differentiate nowadays between capitalized letters and small letters. Wiktionary needs to know what rules each language has regarding capitalization. Please help to complete the table of capitalization!

විකිමූලාශ්‍ර මත විකිව්‍යාපෘති පරිවර්තනය

An initiative to coordinate between various Wikisource language wikis in the gathering of old translations and the creation of new ones for source texts that have never been translated or have only copyrighted translations et cetera. Hosted on English Wikisource.

දේශීයකරණ ගැන

පරිවර්තකයින් සහ සංවර්ධකයින් යන දෙඅංශයටම ප්‍රාදේශීයකරණය පිළිබඳ තොරතුරු MediaWiki.org හි දේශීයකරණය පිටුව මත සොයා ගත හැක.

අමීර්ගේ බ්ලොග් අඩවියේ ඔබට ප්‍රයෝජනවත් උපදෙස් කිහිපයක් කියවිය හැකිය.

දිගුකාලීන පරිවර්තන උපාය මාර්ගය

ඔබට පරිවර්තන උපාය මාර්ගය පිටුවෙන් පරිවර්තන සමඟ වැඩ කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ අදහස් කියවා සාකච්ඡා කළ හැකිය.