Fundraising 2008/core messages/ksh

See also: Fundraising 2008/supplementary pages


Text marked in this color should be changed (oldid=1254154, newid=1258694)
Text marked in this color should be changed (oldid=1246449, newid=1249175)
Text marked in this color should be changed (oldid=1249175, newid=1259233)
Sitenotices
 • 1. Don de Wikipedia hellfe!
 • 2. Wikipedia es e Projek för All: Donn ehr hück no jet en der Klingelbüggel.
 • 3. Wikipedia lääf fun Dinge Jaave: Bes esu jood un jeff hück no jet.
 • 4. De Wikipedia es do, wann De se bruchs -- hück bruch se Dich.
 • 5. Wikipedia: Määt et Lävve leijschter.
 • 6. De Wikipedia ongerstöze: e Projek för all Minsche.
 • 7. Ziel:
 • 8. Jetz:
 • 9. jiff jetz jet:
 • 10. Zeije
 • 11. Versteiche
Menu
 • 20. Jiff jetz jet:
 • 21. Noch Frore?
 • 22. Wä för dä joode Zweck jejovve hät
 • 23. De Jevver ier Aanmerkunge
 • 24. Aate ze jevve
 • 25. Ungerstözung zeije
 • 26. Vereine
 • 27. Dorschseeschtleschkeijt
 • 28. Verzällscher
Landing Page
 • 30. Övver de Wikimedia Shtefftung
 • 31. Less d'r Johresbereesch fum Aujuß 2008
 • 32. Froore un Antwoote
 • 33. Mieh zom Jedanke vun d'r Dorschseeschtleschkeijt
Chapters
 • 40. De Wikimedia Shteftung hät e Netz us 21 Vereine en de janze Wäld henger sesch, de sinn all fun Freiwillije jemaat woode.
Donor Feedback
 • 50. Loor Der aan, wat Lesser un Ungerstötzer wie Doo jeschrevve han.
Video
 • 60. Don hee klicke üm mieh Enstellunge ze sinn, för dä Video afzespelle.
Support Wikipedia
 • 70. Dunn jetz jet jevve
 • 71. Millione Minsche övverall op de Ääd fenge un liehre jet Neus jeden Daach en de Wikipedia. Als en ne Verein, dä för sesch sellver keine Jewenn määt, ungerstöze mer de Wikipedia un ier Lesser, un de ville Freiwelleje, di se schrieve. Mer wolle noch mieh un besser Enfomazjohne unger de Lück brenge, ohne dat dat di jet koß, un oohne Reklame dren.
 • 72. Ding Jaave hellef uns de Wikipedia wigger bedrieve ze künne un se noch nötzlijer ze maache, och för Desch.
 • 73. De Wikipedia weed ungerstöz vun de Wikimedia Shteftung, di es jemeinnötzisch, un dröm noh'm Parrjraf 501(c)(3) vun de Stüüer befreijt, un setz en San Francisco en Kalifornije en de vereijneschte Staate fun Amärrika. Do kanns De ding Jaave och fun de Stüür affsetze. Spende met Kreditkaate jonn övver PayPal.
Header/Footer
 • 80. Stell Der en Wäld für, wo jeeder eijn op däm Planeet freie Zojang zo allem Wesse fun de janze Minschheijt hät! — dat säät Jimmy Wales, dä Jrönder vun de Wikipedia un langjöhrijje Baas un Präsidänt vun de Wikimedia Shteftung.
 • 81. Wikipedia es e Projek fun de Wikimedia Shteftung.
 • 82. Noch Froore oder jät ze Kamelle? Schrief aan de Wikimedia Shteftung: donate@wikimedia.org.
Donation page
 • Don de Wikipedia hellfe! (et sellve as wie 1.)
 • 91. Donn met Dinge Kreditkaat övver PayPal jet jeeve.
 • 92. (Ander Müjjeleschkeijte, zem Beijspell övver Moneybookers, mem Scheck, oder met de Poß, kammer hee fenge.)
 • 93. Bedraach:
 • 94. Öffentlesche Kommäntaare (Wann De Ding Jedanke opschrieve wells, hee häs De 200 Bochstabe frei doför, un De sühß dä Andere iere och hee.):
 • 95. Süch Der de Kommentaare vun andere Jevver aan.
 • 96. Loss minge Name fott.
 • 96a. Doot minge Name met minge Kommentaare en de öffentlesche Jevverleß zeije.
 • 97. Ich ben enverstande, un well en de Zohkunnf de Wikimedia Shteftung ier Neueschkeijte en minge e-mail Poßkaßte krijje. (Niemohls sull minge Adress un ander private Date wigger jejovve wäde. Mieh Enfomazjohne do drövver sin och hee ze finge.)
 • 98. freijwillije Jaave
 • 99. Ding Jaave met Kreditkaat wed övver PayPal afjeweckelt. Wann De wells, kanns De och PayPal nämme för Ding Jaave fädesch zo maache. Dat jitt en Buchung „Wikimedia Founcation, Inc.“ op Dingem Kreditkaatekonto.
 • 100. Wells De mieh wesse över unsere Jemeinnözischkeit, över unsere Johresbereesch, un ander Frore, donn hee klicke.
 • 101. Wann de leever aan ene Wikimedia-Verein en Dinge Jäjend, Dingem Land odder Kontinent jet jevve wells, nämm janz unge die Ußwahl, odder jangk över de komplette Leß met Steftunge un Vereine.
 • 102. De Shteftunge un Vereine ungerstöze Wikimedia en bestemmte Jäjende un Rejioone, et freie Wesse en de Wäld ze brenge. De Vereine hee en dä Leß investeere och 50% vun dem wat se enjenomme han en Saache, över di se sesch met de ingernationale Wikimedia Shteftung jeeinich han.
Thank you page
 • 110. Dank Der doför, dat De de Wikipedia am ungerstöze bes!
 • 111. Do kriß demmnääkß en Bestätijung pä e-mail un en Bong för et Finanzamp.
 • 112. Zeijsch Ding Ungerstözung!
 • 113. Jevv dat hee wigger, un saach de Wäld, dat De de Wikipedia ungerstöz.
 • 114. Donn hee di Knöpp, Banner un Lengs för e Jaave en Ding Blog, op de Sigg för Dinge Klüngel un Ding Fründe, op Ding persönlijje odder Ferrme-Websigge, odder en Ding e-mails, domet Andere drop kumme, för de Wikipedia wat ze jeeve. Do kanns och dat Pussel-Stöck anders arrangscheere, hee es dat Ojinaal. Alle Jaave-Knöpp un -Banner schtonn unger de Creative Commons CC-BY-SA Lizenz.
 • 115. Häs De ene eije Podcast odder en online/offline Sendung em Radio? Donn uns PSAs erunger lade, öm Ding Ungerstözung ze zeije.
 • 116. Wie hät de Wikipedia Ding Lääve leichter jemaat?
 • 117. Verzäll uns Ding Jescheesch fun de Wikipedia.
 • 118. Övver 250 Millione Minsche us aller Wäld lesse de Wikipedia en jedem Moohnd – en över 250 unterscheedlijje Shprooche. Nemm Der e paa Menutte un verzäll uns Ding Jescheesch dozoh.
 • 119. Loor Der der Laif-Feed met Kommentaare un Rökmäldunge vun de Jaave uß de jannze Wäld aan.
 • 120. Banner (Joot för Blogs)
 • 121. Ene kleine Knopp
 • 122. E Belldsche
 • 123. De Wikimedia Shteftung weed ungershtöz fun enem Netz uß 21 Vereine fun Freiwellije en de janze Wäld. Di donn ier Jäjend, ier Land, oder wat immer ungerstöze un bekannt maache, un donn och sellver Jeld sammele un Spende aanemme, zosamme met dä Wikimedia Shteftung.
Special
 • Left quote: „
 • Right quote: “
 • Default currency: EUR
 • Default amounts: 10€, 20€, 50€, 75€, 100€, 250€, 500€, 1000€, 2000€, 5000€, 10000€