Fundraising 2008/core messages/cdo

NOTE: please click edit and copy the font and nowiki tags as well; otherwise some characters will not be displayed properly.

See also: Fundraising 2008/supplementary pages


Text marked in this color should be changed (oldid=1254154, newid=1258694)
Text marked in this color should be changed (oldid=1246449, newid=1249175)
Text marked in this color should be changed (oldid=1249175, newid=1259233)

These core messages are the pieces of text and the notices that will be displayed around Wikimedia to promote the 2008 Fundraiser and encourage donation to the Foundation.

Sitenotices
 • 1. Ciĕ-tì Wikipedia!
 • 2. Wikipedia sê siŏh bĭk hĭ-ìng-lê gié-hĕk: chiāng gĭng-dáng cêu dà̤-giŏng.
 • 3. Wikipedia āi-lâi nṳ̄ gì giŏng-kuāng: chiāng ché̤ṳk-káik dà̤-giŏng.
 • 4. Nṳ̄ sṳ̆-iéu Wikipedia sèng-hâiu, Wikipedia cêu bŏng-cô nṳ̄ -- dāng Wikipedia sṳ̆-iéu nṳ̄ lāu!
 • 5. Wikipedia: Niông Sĕng-uăk Gáing-gáing Lê-biêng.
 • 6. Ciĕ-tì Wikipedia: siŏh bĭk hĭ-ìng-lê gié-hĕk.
 • 7. Mŭk-biĕu:
 • 8. Tiàng-dô:
 • 9. Hiêng-câi cêu dà̤-giŏng:
 • 10. Tāu kŭi
 • 11. Káung kī
Menu
 • 20. Hiêng-câi cêu dà̤-giŏng
 • 21. Ông-dà̤?
 • 22. Dà̤-giŏng-ciā
 • 23. Dà̤-giŏng-ciā Pàng-lâung
 • 24. Dà̤-giŏng huŏng-sék
 • 25. Diēng-hiêng nṳ̄ gì ciĕ-tì
 • 26. Dê-huŏng hŭng-huôi
 • 27. Táu-mìng-dô
 • 28. Gū-sê̤ṳ
Landing Page
 • 30. Guăng-ṳ̀ Wikimedia Gĭ-gĭng-huôi
 • 31. Tĕ̤k 2007-08 nièng gì Nièng-dô Cài-ô Bó̤-gó̤
 • 32. Ông-dà̤ gâe̤ng Huòi-dák
 • 33. Guăng-ṳ̀ táu-mìng-dô gì gáing sâ̤ séng-sék
Chapters
 • 40. Wikimedia Gĭ-gĭng-huôi dáik diŏh sié-gái gáuk-dê 21 bĭk iù cé-nguông-ciā guāng-lī gì dê-huŏng hŭng-huôi gì ciĕ-tì.
Donor Feedback
 • 50. Káng dà̤-giŏng-ciā gâe̤ng ê̤ṳng-hô gì pàng-lâung.
Video
 • 60. Áik ciē-sié páh kŭi gáing sâ̤ īng-piéng bŏ̤-huóng sōng-hâung.
Support Wikipedia
 • 70. Hiêng-câi cêu dà̤-giŏng
 • 71. Gĭng-dáng, cuòng sié-gái ô gūi báh-uâng nè̤ng téng Wikipedia ŏ̤h diŏh sĭng dĭ-sék. Cáuk-ùi ciĕ-tì ciā cuòng-giù cé-nguông-ciā siâ-gùng gì hĭ-ìng-lê cū-cék, nàng-gă nū-lĭk ôi cuòng sié-gái sāi-ê̤ṳng gáuk-cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì nè̤ng tì-gṳ̆ng gáing sâ̤ gáing hō̤ gì séng-sék, ng-sāi cièng, mò̤ guōng-gó̤.
 • 72. Nṳ̄ gì giŏng-kuāng â̤ bŏng-cô nàng-gă gié-sṳ̆k Wikipedia gì ông-cáuk, bêng-chiā sāi ĭ ôi nṳ̄ tì-gṳ̆ng gáing hō̤ gì hŭk-ô.
 • 73. Wikipeda iù Wikimedia Gĭ-gĭng-huôi ông-cáuk. Gĭ-gĭng-huôi cūng-buô diŏh Mī-guók Gă-ciŭ Gô-gĭng-săng, sê siŏh bĭk gŏng-gé̤ṳ Mī-guók suói-ô-huák 501(c)(3) dĕ̤ng-cháh gì miēng-suói cṳ̀-siêng tuàng-tā̤. Găk Mī-guók, nṳ̄ dà̤-giŏng hâiu â̤-sāi hióng Lièng-băng Céng-hū sĭng-chiāng sū-sáik-suói gēng-miēng. Sū-iū séng-ê̤ṳng-kā giŏng-kuāng dŭ sṳ̆ tŭng-guó PayPal uòng-sìng.
Header/Footer
 • 80. Ché siōng găk cī bĭk sié-gái giĕng-dṳ̆k nè̤ng dŭ â̤-sāi cê̤ṳ-iù hŭng-hiōng ìng-lôi dĭ-sék gì cūng-huò. — Jimmy Wales, Wikipedia Cháung-gióng-ciā
 • 81. Wikipedia sê Wikimedia Gĭ-gĭng-huôi gì gié-hĕk cĭ-ék.
 • 82. Ô ông-dà̤ hĕ̤k é-giéng? Chiāng lièng-hiê Wikimedia Gĭ-gĭng-huôi: donate@wikimedia.org.
Donation page
 • Support Wikipedia (same as 1.)
 • 91. Sāi-ê̤ṳng nṳ̄ gì séng-ê̤ṳng-kā tŭng-guó PayPal dà̤-giŏng.
 • 92. (Gì-tă dà̤-giŏng huŏng-sék, bău-guák ciĕ-piéu, gū-piéu, hĕ̤k-ciā hióng â-dā̤ dê-cī gié kuāng.)
 • 93. Gĭng-ngiăh:
 • 94. Gŭng-kăi pàng-lâung (Ô mò̤ siōng-huák gâe̤ng cuòng sié-gái hŭng-hiōng? Chiāng làu giâ mò̤ chiĕu guó 200 cê gì pàng-lâung. Găk cŭ-uái káng nṳ̄ gâe̤ng bĕk-nè̤ng gì pàng-lâung.):
 • 95. Ché̤ṳ giáng dà̤-giŏng-ciā gì sĭk-sì pàng-lâung.
 • 96. Chiāng ciŏng nguāi hiēng-sê có̤ mò̤-miàng ê̤ṳng-hô
 • 96a. Chiāng ciŏng nguāi gì miàng gâe̤ng pàng-lâung gŭng-kăi diŏh dà̤-giŏng-ciā miàng-dăng.
 • 97. Nguāi â̤ kīng ciék-siŭ Wikimedia Gĭ-gĭng-huôi ê-lài gì sĭng-ùng iù-giông. (Wikimedia cuŏk-dó̤i mâ̤ dò̤ nṳ̄ gì gó̤-ìng séng-sék có̤ mā̤-mâ̤. Chiāng chăng-kō̤ ṳ̄ng-sṳ̆ céng-cháik.)
 • 98. Dà̤-giŏng
 • 99. Nṳ̄ gì séng-ê̤ṳng-kā ciŏng tŭng-guó PayPal chṳ̄-lī. Nṳ̄ nâ nguông-é, iâ kō̤-ī dĭk-ciék kó̤ PayPal chiàng lâi dà̤-giŏng. Găk nṳ̄ séng-ê̤ṳng-kā dióng-dăng gà̤-dēng, cī bék giŏng-kuāng â̤ hiēng-sê có̤ "Wikimedia Foundation, Inc."
 • 100. Buóh liēu-gāi guăng-ṳ̀ Wikimedia hĭ-ìng-lê cṳ̀-siêng tuàng-tā̤ cṳ̆-gáh, Nièng-dô Cài-ô Bó̤-gó̤, hĕ̤k-ciā gì-tă ông-dà̤, chiāng áik cŭ-uái.
 • 101. Iŏk-sṳ̄ nṳ̄ buóh-ó̤i hióng Wikimedia dê-huŏng hŭng-huôi dà̤-giŏng, chiāng iù â-dā̤ dăng-dăng sōng-dĕk hŭng-huôi.
 • 102. Hŭng-huôi găk dĕk-dêng dê-kṳ̆ ī tŭi-guōng Wikimedia gì cê̤ṳ-iù dĭ-sék có̤ sé̤ṳ-mêng. Â-dā̤ hŭng-huôi gì gĭng-hié gì 50% ciŏng sāi diŏh gâe̤ng guók-cié Wikimedia Gĭ-gĭng-huôi siŏng-guăng gì uăk-dông lā̤.
Thank you page
 • 110. Kī-dâe̤ng nṳ̄ ciĕ-tì Wikipedia.
 • 111. Nṳ̄ nī òng cêu â̤ siŭ diŏh káuk-nêng diêng-piĕ gâe̤ng kō̤-tó̤i-suói siŭ-gé̤ṳ.
 • 112. Hiēng-sê nṳ̄ gì ciĕ-tì!
 • 113. Chiāng iòng-duông Wikimedia gì muô-giŏng séng-sék, gó̤-só bĕk-nè̤ng nṳ̄ ciĕ-tì Wikipedia.
 • 114. Chiāng gâe̤ng â-dā̤ gì muô-giŏng dù-biĕu bóng lŏ̤h nṳ̄ blog, uōng-câng hĕ̤k-ciā chiĕng-miàng diē-sié, gū-lâ̤ bĕk-nè̤ng giŏng kuāng ké̤ṳk Wikipedia. Nṳ̄ â̤-sāi tṳ̀ng-sĭng bà̤-liĕk pĭng-dù gì ôi-dé; nguòng-sṳ̄ pĭng-dù găk cŭ-uái. Sū-iù dù-biĕu cuòng-buô gŏng-gé̤ṳ CC-BY-SA License Creative Commons CC-BY-SA License huák-buó.
 • 115. Nṳ̄ ô mò̤ cê-gă gì Podcast gâe̤ng uōng-siông / liê-siáng diêng-dài? Chiāng hâ-duòng Wikimedia gì muô-giŏng luŏh-ĭng ī sê ciĕ-tì.
 • 116. Wikipedia cuōng-iông sāi nṳ̄ sĕng-uăk gáing lê-biêng?
 • 117. Găk cŭ-uái gâe̤ng nàng-gă hŭng-hiōng nṳ̄ gì Wikipedia gū-sê̤ṳ.
 • 118. Wikipedia ô chiĕu-guó 250 cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng bēng-buōng, nguŏk-nguŏk dŭ ô chiĕu-guó 2.5 é gì tŭk-ciā. Chiāng dò̤ gūi hŭng-cṳ̆ng lì gōng-sŭk nṳ̄ gì gū-sê̤ṳ.
 • 121. Ché̤ṳ giáng lài-cê̤ṳ cuòng sié-gái dà̤-giŏng-ciā gì sĭk-sì é-giéng gióng-ngiê.
 • 120. Duâi-gì Guōng-gó̤ (sék-ê̤ṳng blog)
 • 121. Nâung Dù-biĕu
 • 122. Duâi Dù-biĕu
 • 123. Wikimedia Gĭ-gĭng-huôi dáik diŏh sié-gái gáuk-dê 21 bĭk iù cé-nguông-ciā guāng-lī gì dê-huŏng hŭng-huôi gì ciĕ-tì. Gáuk bĭk hŭng-huôi găk dĕk-dêng guók-gă dê-kṳ̆ uăk-dông, gâe̤ng Gĭ-gĭng-huôi cà̤ tŭi-dông dŏng-dê gì dà̤-giŏng uăk-dông.
Special
 • Left quote: "
 • Right quote: "
 • Default currency: $
 • Default amounts: $30, $75, $100