Fundraising 2008/core messages/dsb

See also: Fundraising 2008/supplementary pages


Sitenotices
 • 1. Pódprějśo Wikipediju!
 • 2. Wikipedija jo za wše wužytny projekt: pšosym pósććo źinsa.
 • 3. Wikipedija jo na waše dary pokazana: pšosym dajśo źinsa.
 • 4. Wikipedija jo za was, gaž ju trjebaśo -- něnto wóna was trjeba.
 • 5. Wikipedija: Wólažcujo žywjenje.
 • 6. Pódprějśo Wikipediju: za wše wužytny projekt.
 • 7. Cel:
 • 8. Tuchylu:
 • 9. Pósććo něnto:
 • 10. Pokazaś
 • 11. Schowaś
Menu
 • 20. Pósććo něnto
 • 21. Pšašanja?
 • 22. Pósćiwarje
 • 23. Komentary pósćiwarjow
 • 24. Kak pósćiś
 • 25. Pódpěru pokazaś
 • 26. Wótnožki
 • 27. Transparenca
 • 28. Tšojeńka
Landing Page
 • 30. Wó załožbje Wikimedia Foundation
 • 31. Lětnu rozpšawu 2007-08 cytaś
 • 32. Pšašenja a wótegrona
 • 33. Wěcej wó transparency
Chapters
 • 40. Załožba Wikimedia Foundation pódpěrujo se pśez seś 21 wótnožkow z dobrowólnikami pó cełem swěśe.
Donor Feedback
 • 50. Glědajśo dynamiske komentary wót wužywarjow a póćiwarjow ako wy.
Video
 • 60. Klikniśo sem za dalšne opcije za wótgrawanje wideo.
Support Wikipedia
 • 70. Pósććo něnto
 • 71. Miliony luźi wokoło swěta budu źinsa něco nowe wó Wikipediji zgónić. Ako za wše wužytna organizacija, kótaraž pódpěrujo globalne zgromaźeństwo dobrowólnikow, procujomy se wěcej informacijow a lěpše informacije we wšych rěcach za wšych luźi k dispoziciji stajiś, dermo a bźez reklamy.
 • 72. Waš dar buźo nam pomagaś ze źěłom na Wikipediji pókšacowaś a ju za was wužytnjejšu cyniś.
 • 73. Wikipedija pódpěrujo se pśez załožbu Wikimedia Foundation, zgromaźeństwo, wulichowane wót danka pó póstajenju 501(c)(3) ze sedłom w San Francisce, Kaliforniskej. W Zjadnośonych statach móžośo dary wót swojogo danka wótsajźiś. Wše dary pśez kreditne kórty pśewjeduju se z pomocu słužby PayPal.
Header/Footer
 • 80. Pśedstajśo se swět, w kótaremž kužda wósoba na planeśe ma lichy pśistup k cełej cłowjeskej wěźe. — Jimmy Wales, Załožaŕ Wikipedije
 • 81. Wikipedija jo projekt załožby Wikimedia Foundation.
 • 82. Pšašenja abo komentary? Skontaktujśo załožbu Wikimedia Foundation: donate@wikimedia.org.
Donation page
 • 90. Pódprějśo Wikipediju
 • 91. Pśinosujśo ze swojeju kreditneju kórtu pśez PayPal.
 • 92. (Druge móžnosći za pósćiwanje, inkluziwnje šek, gódnotne papjery abo post, daju se how namakaś.)
 • 93. Suma:
 • 94. Zjawny komentar (Maśo mysl, kótaruž cośo ze swětom źěliś? Napišćo how až k 200 znamješkam. Glědajśo how swóje a druge komentary.):
 • 95. Glědajśo how dynamiske komentary wót pósćiwarjow.
 • 96. Cu anonymny wóstaś
 • 96a. Pšosym mjenujśo mójo mě (pódla komentara) w zjawnej lisćinje pósćiwarjow.
 • 97. Som wobjadny, pśichodnje dostaś infolisty abo e-majle załožby Wikimedia Foundation. (Njebuźomy nigda waše informacije pśedawaś abo z nimi wikowaś. Naše zasady za priwatnosć móžośo how namakaś.)
 • 98. Pósćiś
 • 99. Waš dar z pomocu kreditneje kórty pśewjedujo se pśez PayPal. Jolic preferujośo, móžośo teke wy PayPal wužywaś, aby darił. Zaknigłowanje zjawijo se ako "Wikimedia Foundation, Inc." na wašom kontowem wuśěgu.
 • 100. Za dalšne informacije wó statusu "za wše wužytny", našu lětnu rozpšawu abo druge pšašenja, klikniśo sem.
 • 101. Aby městnu wótnožku załožby Wikimedia pódprěł, wubjeŕśo pšosym dołojce jadnu abo woglědajśo se dopołnu lisćinu wótnožkow.
 • 102. Wótnožki spěchuju misiju załožby Wikimedia we wěstem geografiskem regionje lichu wědu rozšyriś. Wótnožki, kótarež su how nalistowane, inwestěruju teke 50 % swójich nabrankow do aktiwitow, kótarež su se z mjazynarodneju załožbu Wikimedia Foundation dojadnili.
Thank you page
 • 110. Wjeliki źěk za pódpěru Wikipedije.
 • 111. Dostanjośo skóro e-majlowe wobwěsćenje a pósćiwańsku kwitowanku za dankowe zaměry za waš dar.
 • 112. Pokažćo swóju pódpěru!
 • 113. Dajśo informacije dalej a pokažćo swětoju, až pódpěrujośo Wikipediju.
 • 114. Stajśo slědujuce pósćiwańske tłocaški na swój blog, na swóje sedła socialneje seśe, na wósobinskem abo firmowem webowem boku abo w swójej e-majlowej signaturje, aby drugich pózbuźił Wikipediji pósćiś. Móžośo teke puzzlowy źěl wobźěłaś; original namakaśo how. Wše pósćiwańske tłocaški stoje pód licencu Creative Commons CC-BY-SA.
 • 115. Maśo swójski podcast abo radijowu pśeglědku online/offline? Ześěgniśo naše awdiowe dataje PSA, aby swóju pódpěru pokazał.
 • 116. Kak jo Wikipedija wašo žywjenje wólažcyła?
 • 117. Klikniśo sem, aby źělił swójo wikipedijowe tšojeńko z nami.
 • 118. Wikipedija cyta se wót pśez 250 milionow luźi pó cełem swěśe kuždy mjasec - w pśez 250 jadnoraznych rěcnych wersijach. Bjeŕśo se někotare minuty casa, aby nam swójo tšojeńko wulicył.
 • 119. Woglědajśo se dynamiski kanal komentarow a wótgłosow wót pósćiwarjow z cełego swěta.
 • 120. Tłócašk w stilu banarja (perfektny za blogi)
 • 121. Mały tłócašk
 • 122. Wjeliki tłócašk
 • 123. Załožba Wikimedia Foundation pódpěrujo se wót seśe 21 wótnožkow z dobrowólnikami pó cełem swěśe. Wótnožki statkuju w swójem regionje abo teritoriju a pśewjeduju teke městne pósćiwańske kampanje mimo załožby Wikimedia Foundation.
Special
 • Lěwe pazorki: “
 • Pšawe pazorki: „
 • Standardne pjenjeze: EUR
 • Standardne sumy: 30 EUR, 75 EUR, 100 EUR