Нэгэдэмэл Бүридхэлэй Бэшэлгын байгуулгын эсэсэй шата тухай соносхолго

This page is a translated version of the page Single User Login finalisation announcement and the translation is 100% complete.
Энэ хүгжэлгын тухай сонин мэдээ: mw:SUL finalisation.

Хэрэглэгшэдэй ажалай һайжаруулга болон шэнэ зэбсэгүүдые (жээшэнь, Вики-хоорондо мэдээсэл) үгэлгэ хэмжээн соо Викимедиа Фаундэйшнай элдэгшэдэй захиралта Бүридэлхэй Бэшэлгын түхеэрэлгые ондоо болгоно. Һүүлдээ хэрэглэгшэдэй Бүридэлхэй Бэшэлгэ адли нэрэтэй болохо. Энэ хубилалта хэрэглэгшэдтэ шэнэ арга боломжо үгэхынь зүбшөөхэ. Уридшалһан нүхэсэлүүдэй нэгэ - Викимедиин хамаг 900 вики-проектда Бүридэлхэй Бэшэлгын шухаг байдал юм.

Харамһалтайнь, зарим данса одоо бидэнэй бүхы викидээ сорын ганса бэшэ, эжэл нэрэтэй дансын бусад хэрэглэгшэдтэй мүргэлдэнэ. Бүхы хэрэглэгшэд ерээдүйдэ Викимедиин бүхэ түһэлнүүдые ашаглажа болохые шалгаха тулада бидэ эдэ дансануудые шэнээр нэрлэхэ болоно, тэдэнэй дансын нэрын эсэстэ тильда тэмдэг (~) болон викиин нэрэ нэмэжэ нэрлэхэбди. Энэ ябадал 2015 оной 4 һарада боложо байна. Жэшээнь, Швециин Викитоли дээрэ "Example" нэрэтэй хэрэглэгшэ "Example~svwiktionary" болохо юм.

Бүхэ бүридхэлнүүд одоошье уридын адли ажаллаха болоод мүнөө хүрэтэр хэһэн бүхэ хубилалта зохёогшоор тоосохо. Гэһэншье, хубилагдаһан дансын нэрэтэй хэрэглэгшэд нэбтэрхэдээ шэнэ дансын нэрэеэ ашаглаха хэрэгтэй болоно.

Юрэнхы данса түһэл дотор нэрые хубилалгын уламһаа үгы болохын уридшалан һэргылхын тулада түһэл дотор нэрые хубилалгын шадал хаһагдажа болоно. Шэнэ хэрэглэгшын нэрэ дурагүй байбал, хэрэглэгшэд түһэл дотор Special:GlobalRenameRequest гү, али Steward requests/Username changes ажаар өөрын дансаяа нэрые хубилалгые асууха болоно.

Мүн үзэхэ