پول جمع هاکردن/ترجمه/صفحه جر دکتن ونه سر ِپیغومون

This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Landing Page and Banner messages and the translation is 88% complete.
Banners round one
 1. کومک هاکنین
 2. اسا بخوندین
 3. اینجه ره هارش:
  اتا شخصی درخواست
  ویکی‌پدیای صاحاب، جیمی ویلز، جه
 4. ویکی‌پدیا اتا غیر انتفاعی موسسه هسته، اما پنجومین سایت دنیا دله همینتائه، ۴۵۰ میلیون کارور ره اتا ماه دله سرویس دِنه. ونه دله هم هچگادِر تبلیغات نی‌یلنه تا ونه استقلال حفظ بوو.
  گوگل و یاهو اتخله کارمند و سرور دارنه. إما فقط ۸۰۰تا سرور و ۱۵۰تا پول‌گیر کارمند دارمی.
  ته که دَری این بنویشته ره خوندنی، $5 کومک هاکن، إما فقط اتا سال دله شمجه مالی کومک خامبی. لطفا کومک هاکنین تا ویکی‎‌پدیا مفتی بمونده.
 5. ویکی‌پدیا اتا غیر انتفاعی موسسه هسته، اما پنجومین سایت دنیا دله همینتائه، ۴۵۰ میلیون کارور ره اتا ماه دله سرویس دِنه. ونه دله هم هچگادِر تبلیغات نی‌یلنه تا ونه استقلال حفظ بوو.
  گوگل نزدیک ۱ میلیون سرور دانّه؛ یاهو هم ۱۲۰۰۰ کارمند دانّه. إما فقط ۸۰۰تا سرور و ۱۵۰تا کارمند دارمی.
  ته که دَری این بنویشته ره خوندنی، $5 کومک هاکن، إما فقط اتا سال دله شمجه مالی کومک خامبی. لطفا کومک هاکنین تا ویکی‎‌پدیا مفتی بمونده.
Banners and LP's Round 2
 1. A personal appeal from a Wikipedia editor
 2. A personal appeal from a Wikipedia editor
 3. مالی کومکِ میونگین
 4. ویکی‌پدیا غیر انتفاعیه با این حال ۴۵۰ میلیون کارور جه ماهونه پنجمین وب سایت پرمراجعه جهون ره دانّه. إما هم هر وب‌سایت واری شه هزینه ره دارمی، سرورون داشتن ِهزینه، برق، برنومه‌نویسی، کارمندون و حقوقی کومکون
  اِما تبلیغ نی‌یلمی، دولتون جه پول نیرمبی و فقط مردم ِهواخایی ره خامبی هرکی بتونده ۵ دلار و میونگین سَره ۳۰ دلار اما ره هاده.
  اگر هر خوننده این درخاست جه ۵ دلار دائه، پول بخاستن ِکار ره یک‌ساعته توم کاردمی. لطفا کومک هاکنین تا بتونیم پول ره یادهاکنیم و وردگاردیم شه کار ِسر، ویکی‌پدیای درون.
 5. اگر هر خوننده این درخاست جه شه ساندویچ پول قایده دائه اِما ره، پول بخاستن ِکار ره یک‌ساعته توم کاردمی. لطفا کومک هاکنین تا بتونیم پول ره یادهاکنیم و وردگاردیم شه کار ِسر، ویکی‌پدیای درون.
Privacy policy notice
 1. By donating, you are sharing your information with the Wikimedia Foundation, the nonprofit organization that hosts Wikipedia and other Wikimedia projects, and its service providers in the U.S. and elsewhere pursuant to our donor privacy policy.
 2. إما شمه اطلاعات ره نا روشمبی و نا ونه جا معامله کامبی. اطلاعات ویشته وسّه مالی کومکون ِسیاست ره هارشین <http://wikimediafoundation.org/wiki/Donor_policy/en>
Where your donation goes box text
 1. شمه کومک کاجه شونه
 2. تکنولوژی: سرور، پهنای باند، تعمیرات، توسعه. ویکی‌پدیا ۵امین سایت پربازدید دنیا دلوئه و ونه هزینه بقیه سایتون جه خله کمته هسته.
 3. افراد: ۱۰ سایت دیگه که خله گت هستنه هرکومتا هزارون کارمند دارنه. إما فقط ۱۴۰ کارمند دارمی، همین باعث وونه که شمه کومک اتا غیرانتفاعی موسسه سر سرمایه‌گذاری هاکنه.