Single User Login finalisation announcement/Personal announcement/dv

This page is a translated version of the page Single User Login finalisation announcement/Personal announcement and the translation is 38% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:

ތިޔަ ބޭފުޅާގެ މެމްބަރު ނަން ބަދަލު ކުރެވޭނެ

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް!

ވިކިމީޑިޔާގެ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި މެމްބަރުން އެއް މެމްބަރ ނަމެއް ބޭނުންކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ތިޔަ ބޭފުޅާގެ އެކައުންޓް ނަން ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެހެން ކަމުން {{subst:PAGENAME}} ގައި ތިޔަ މެމްބަރުގެ ނަން ތަފާތު ވާތީވެ، މި ދެޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ވެސް މެމްބަރ ނަމެއްގެ ގޮތުން އެއް ނަމެއް ބޭނުން ކުރުމަށް ތިޔަ މެމްބަރުގެ ނަން {{subst:PAGENAME}}~{{WIKI}} އަށް 27 މޭއި ގައި ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ތިޔަބޭފުޅާގެ އެކައުންޓް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ މިއެކައުންޓުން ތިޔަބޭފުޅާ ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަށް އައު އެކައުންޓަށް ކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އެއަށްފަހު ލޮގިން ވާން ބޭނުން ކުރެވޭނީ އައު އެކައުންޓް ނަމެވެ. ބަދަލު ކުރެވުނު އެކައުންޓް ގެ ނަމާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ މި ސަފްހާގައި އެކައުންޓް ނަން ބަދަލު ކުރުމަށް އެދިލައްވާށެވެ. ނުވަތަ 27 މޭއިގެ ކުރިން ލޯކަލް ބިއުރޯކްރެޓް އަކަށް ނަން ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭށެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެން.

Yours,
Keegan Peterzell
Community Liaison, Wikimedia Foundation