Stewards/elections 2009/Entirety

Purge the cache of this page?

Stewards (2009 elections)
English:
New stewards are elected about once per year (you can also comment on current stewards).
Stewards perform technical tasks on all Wikimedia wikis based on community consensus: modifying user access, viewing user information in cases of abuse, and so on (see details). If you are interested in becoming a steward, see the application guidelines.
The voting has started on 01 February 2009 (UTC) and will end on 22 February 2009 (UTC). Candidates must meet the criteria (see application guidelines) and, to be elected, obtain at least 30 votes in favor with an 80% support ratio. The Board of Trustees will select stewards from the applicants in this election.
For information on voting, translating, or being a candidate, read the guidelines. You can track the results with collected statistics.
العربية:
المشرفون الجدد يتم انتخابهم حوالي مرة كل سنة (يمكنك أيضا أن تعلق على المشرفين الحاليين).

يقوم المشرفون بتنفيذ المهام التقنية في كل صفحات ويكي ويكيميديا التي تمس شؤون مجتمع ويكيميديا: تعديل صلاحيات الوصول للمستخدمين, معرفة بيانات المستخدمين المسيئين, وهلم جرا (انظر التفاصيل) إن كنت مهتما أن تصبح مشرفا، انظر إرشادات التقدم

يبدأ التصويت في 1 فبراير 2009 وينتهي في 22 فبراير 2009. طلبات التقدم يجب أن تستوفي المعايير (انظر إرشادات التقدم) وأن تحصل على الأقل على 30 صوت بنسبة تأييد 80%. مجلس الأمناء سيقوم باختيار المشرفين من ضمن المتقدمين في هذه الانتخابات.
اقرأ إرشادات التقدم للمعلومات حول التصويت، الترجمة، أو التصويت،.
Azərbaycanca:
Yeni stüardlar təqribən ildə bir dəfə seçilirlər (Siz həmçinin, indiki stüardlara öz iradlarınızı bildirə bilərsiniz). Stüardlar Vikimedia Fondunun bütün layihələrində, öz faliyyətlərini cəmiyyətin konsensusu ilə əsaslandıraraq, texniki məsələlərin həlli ilə məşğul olurlar: istifadəçi müraciətlərini dəyişirlər, ziddiyyətli hallar baş verdikdə istifadəçilər haqqında informasiyalara baxırlar və digər məsələləri həll edirlər (bax. uyğun səhifədə ətraflı ətraflı məlumat). Əgər siz stüard olmaq istəyirsinizsə, Ərizə təlimatnaməsi səhifəsini oxuyun.
Səsvermə 1 fevral 2009-cu ildə başlayacaqdır və 22 fevral 2009-cu ilə qədər davam edəcəkdir. Namizədlər təyin olunmuş kriteriyalara uyğun gəlməlidirlər (bax. Ərizə təlimatnaməsi) və "lehinə" ən azı 80% dəstək almaqla, 30 səs əldə etməlidirlər. İdarə heyəti namizədlər içərisindən stüard seçirlər.
Namizədlər üçün qayda, təlimat və digər vacib informasiyalarla tanış olmaq üçün təlimatnaməni oxuyun. Səsvermənin gedişi və nəticələri statistikalar səhifəsindən izləyə bilərsiniz.
Bosanski:
Novi stjuardi se biraju otprilike jednom godišnje (također možete komentarisati trenutne stjuarde). Stjuardi vrše tehničke funkcije na svim Wikipedijinim projektima bazirajući se na koncenzusu zajednice: mjenjajući korisnički pristup, gledaju podatke korisnika u slučaju zloupotrebe, i sl. (pogledajte detalje). Ako ste zainteresovani da postanete stjuard, pogledajte upute za prijavu.
Glasanje počinje 1. februara 2009. (UTC) i završava 22. februara 2009. (UTC). Kandidati moraju zadovoljiti kriterije (vidi upute za prijavu) i dobiti najmanje 30 glasova za, uz uslov da je više od 80% glasova za. Wikimedijin Odbor povjerenika će proglasiti stjuarde iz prijavljenih na ovom izboru.
Pročitajte vodič kroz aplikaciju za uslove, pravila i upute za aplikaciju. [update needed: en]
Català :
Una vegada a l'any s'elegeixen nous stewards (també podeu fer comentaris sobre l'actuació dels actuals). Els stewards duen a terme tasques de tipus tècnic en tots els wikis de Wikimedia basades en decisions consensuades per les comunitats: modificar els drets d'accés dels usuaris, veure informació restringida dels usuaris en casos d'abús, entre altres (podeu consultar els detalls). Si esteu interessats en esdevenir steward llegiu els requisits de les candidatures.
La votació començarà el dia 1 de febrer del 2009 (UTC) i acabarà el 22 de febrer del 2009 (UTC). Les candidatures han de complir certs requeriments (vegeu-les aquí) i obtenir un mínim de 30 vots a favor amb un 80% de suports. El Board of Trustees (Consell d'Administració) seleccionarà els stewards d'entre els millors situats en aquestes eleccions.
Per informació sobre la votació, la traducció o els requisits a les candidatures llegiu la guia.
Čeština:
Noví správci jsou voleni jednou za rok (můžeš také komentovat aktuální správce).
Správci vykonávají technické úkoly na všech encyklopediích Wikimedia založených na konzensu komunity: modifikace úprav uživatelů, sledování uživatelských informací pro případ zneužívání a podobně (podívejte se na detaily) Máte-li zájem stát se správcem, podívejte se na aplikační směrnice.
Hlasování začalo 1. února 2009 (UTC) a skončí 22. února 2009 (UTC). Kandidáti musí splňovat kritéria (podívejte se na aplikační směrnice a musí získat alespoň 30 hlasů s 80% podporou. Dozorčí rada vybere správce z uchazečů v těchto volbách.
Pro informace o hlasování, překládání nebo začátku kandidování si přečtěte příručky. Můžete sledovat výsledky v kolektivních statistikách.
Cymraeg:
Fe etholir stiwardiaid newydd fwy neu lai yn flynyddol (gallech hefyd wneud sylwadau ar stiwardiaid presennol). Mae stiwardiaid yn cyflawni tasgau technegol ar pob wiki Wikimedia yn ôl consensws y gymuned: addasu hawliau myned defnyddwyr, archwilio gwybodaeth defnyddwyr mewn achosion o gamddefnydd, ac yn y blaen (gweler manylion). Os oes gennych ddiddorddeb bod yn stiward, darllenwch y canllawiau ymgeisio.
Bydd y cyfnod pleidleisio yn cychwyn ar Chwefrof 1af 2009 (UTC) ac yn gorffen ar Chwefrof 22ain 2009 (UTC). Rhaid i ymgeiswyr ateb y gofynion (gweler y canllawiau ymgeisio) ac ennill o leiaf 30 pleidlais o blaid gyda chefnogaeth o 80%. Bydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr yn dewis stiwardiaid o'r ymgeiswyr yn y bleidlais yma.
For information on voting, translating, or being a candidate, read the guidelines. [update needed: en]
Dansk:
Nye stewards bliver valgt ca. en gang om året (du kan også kommentere nuværende stewards).
Stewards foretager tekniske opgaver på alle Wikimedia-wikier, baseret på fællesskabets konsensus: moderere brugeradgang, overvåge brugerinformation ifht. sager om misbrug, osv. (se detajler). Hvis du er interesseret i at blive en steward, så tag et kig på retningslinjerne.
Voteringen begyndte d. 1. februar 2009 (UTC) og vil slutte d. 22. februar, 2009 (UTC). Kandidater skal imødekomme kriterierne (se retningslinjerne) og, for at blive valgt, opnå mindst 30 stemmer med en støtteprocent på mindst 80%. Board of Trustees vælger stewards fra ansøgerne i dette valg.
For mere information om voteringen, oversættelse, eller om at være kandidat, læs retningslinjerne.Du kan følge resultaterne her: samlede statistikker.
Deutsch:
Neue Stewards werden etwa einmal pro Jahr gewählt. (Du kannst auch Meinungen über aktuelle Stewards abgeben).
Stewards führen technische Arbeiten auf allen Wikimedia-Wikis nach Gemeinschaftskonsens durch: Ändern von Benutzerrechten, Einsehen von Benutzerinformationen bei Missbrauchsfällen und so weiter (siehe Stewards für Details). Wenn du ein Steward werden möchtest, lies Dir bitte die Richtlinien für die Kandidatur durch.
Die Abstimmung hat am 1. Februar 2009 (UTC) begonnen und endet am 22. Februar 2009 (UTC). Die Bewerber müssen die erforderlichen Kriterien erfüllen und mindestens 30 Prostimmen erhalten, wobei 80% aller Stimmen Prostimmen sein müssen, um gewählt zu werden. Das Wikimedia-Kuratorium wird die Stewards aus den Kandidaten dieser Wahl auswählen.
Informationen für Wähler, Übersetzer und Kandidaten gibt es auf Stewards/elections 2009/Guidelines. Auf der Statistikseite finden sich die aktuellen Zwischenstände.
Ελληνικά:
Νέοι επίτροποι εκλέγονται μια φορά τον χρόνο (μπορείτε επίσης να σχολιάσετε τους τρέχοντες επιτρόπους). Οι επίτροποιεκτελούν τεχνικές εργασίες σε όλα τα wiki του Wikimedia βασιζόμενοι στην συναίνεση της κοινότητας: τροποποίηση της πρόσβασης χρηστών, επόπτευση πληροφοριών χρήστη σε περιπτώσεις κατάχρησης, και άλλα (δείτε πληροφορίες). Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε επίτροπος, παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες υποψηφιότητας.
Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 01 Φεβρουαρίου 2009 (UTC) και θα τελειώσει στις 22 Φεβρουαρίου 2009 (UTC). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια (δείτε τις οδηγίες υποψηφιότητας) και να λάβουν τουλάχιστον 30 ψήφους υπέρ με 80% υποστήριξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιλέξει επίτροπους από τους υποψηφίους των εκλογών.
Για τις απαιτήσεις, κανονες, και οδηγίες υποψηφιότητας διαβάστε τις οδηγίες υποψηφιότητας.
Esperanto:
Novaj stivardoj elektiĝas proksimume unufoje po jaro (vi ankaŭ povas diskuti pri la nunaj stivardoj). Stivardoj laŭ komuna konsento plenumas teknikajn laborojn en ĉiuj vikimediaj projektoj: ŝanĝo de uzulaj rajtoj, rigardo de uzulaj informoj en kazoj de misuzoj kaj tiel plu (vidu la anglalingvan paĝon stewards por detaloj). Se vi volas iĝi stivardo, legu la gvidliniojn por kandidatiĝo.
La baloto ekos la 1-an de februaro 2009 (UTC) kaj finiĝos la 22-an de februaro 2009 (UTC). La kandidatoj devas plenumi la necesajn kriteriojn kaj atingi almenaŭ 30 porajn voĉojn, kondiĉe ke almenaŭ 80% de ĉiuj voĉoj estu poraj voĉoj.. La vikimedia kuratoraro elektos la stevardojn el la kandidatoj akceptitaj laŭ la baloto.
Atente legu la gvidliniojn por kandidatiĝo por ekscii pli pri la postuloj je stivardoj, pri la reguloj kaj detaloj de via kandidatiĝo.
Español :
Se eligen nuevos stewards (gestores) aproximadamente una vez al año (también puedes hacer comentarios sobre los stewards actuales). Estos usuarios pueden realizar tareas técnicas en todas las wikis de Wikimedia aunque basadas en el consenso de las comunidades respectivas: pueden cambiar el acceso de los usuarios, ver información de los usuarios en casos de abuso, entre otros (vea detalles (en inglés)). Si te interesa convertirte en steward, consulta la guía de solicitud (en inglés).
La votación dará comienzo el 1o de febrero de 2009 (UTC) y finalizará el 22 de febrero de 2009 (UTC). Los candidatos deben cumplir con los requisitos de la guía de solicitud y conseguir por lo menos 30 votos a favor con un apoyo del 80%. El panel de administradores seleccionará a los stewards entre los que se presenten a esta elección.
Para información sobre votaciones, traducciones o postulación de candidaturas, por favor lee la página de reglas.
Eesti:
Uued ülemvalvajad valitakse umbes kord aastas (te võite siin väljendada oma arvamust ka praegustest ülemvalvajatest). Ülemvalvaja täidab tehnilisi ülesandeid kõikides Wikimedia Vikides üldiste kokkuleppete alusel: muudab kasutajate õigusi, kontrollib informatsiooni vaidluse korral jne. (vt. täpsemalt vastavalt lehelt). Kui te sooviksite hakata ülemvalvajaks, lugege artiklit avalduse esitamise juhtnööride kohta.
Hääletamine algab 1. veebruaril 2009 ja kestab kuni 22. veebruarini 2009. Kandidaadid peavad läbima vastavad nõuded (vt. nõuded ülemvalvajatele) ja saama vähemalt 30 poolthäält, vähemalt 80% üldise toetuse juures.

Juhtkond valib ülemvalvajad kandidaatide hulgast.

Tutvuge kandideerimise eeskirjaga. [update needed: en]
فارسی:
ویکی بد های جدید هر سال یکبار برگزیده میشوند (شما همچنین میتوانید در مورد ویکی بد های فعلی در اینجا نظر بدهید).
وظایف تکنیکی ویکی بد ها بر روی تمام ویکی ها ویکی مدیا بر پایه توافق عمومی:تغیر دسترسی کاربران،دیدن مشخصات کاربر در صورت سوء استفاده، و سایر دسترسی ها ( details را ببینید.) .اگر شما علاقه مند هستید که یک ویکی بد شوید، راهنمای درخواست را ببینید.
رایگیری از اول فوریه 2009 به وقت جهانی آغاز شده و در 22 فوریه 2009 به وقت جهانی به پایان میرسد. کاندیداها باید ضوابط کاندیداتوری را بخوانند. و برای انتخاب شدن داشتن حداقل 30 رای و داشتن 80 درصد رای موافق ضروری است. Board of Trustees ویکی بد های را از میان کاندید ها انتخاب خواهد کرد.
برای معلومات در مورد رای دهی،ترجمه، و یا کاندیدا شدن رهنمود ها را بخوانید.
Suomi:
Uudet ylivalvojat valitaan noin kerran vuodessa (voit myös kommentoida nykyisiä ylivalvojia).
Ylivalvojat suorittavat teknisiä tehtäviä kaikissa Wikimedian wikeissä yhteisön päätösten perusteella: käyttöoikeuksien muokkaus, käyttäjätietojen katselu väärinkäytösten yhteydessä ja niin edelleen (katso yksityiskohdat). Jos olet kiinnostunut ylivalvojaksi tulemisesta, katso hakemuskäytännöt.
Äänestys alkaa 1. helmikuuta 2009 (UTC) ja päättyy 22. helmikuuta 2009 (UTC). Ehdokkaiden tulee täyttää tietyt kriteerit (katso hakemuskäytännöt) ja saada vähintään 30 ääntä, joista vähintään 80 % on kannattavia tullakseen valituksi. Johtokunnan valtuutetut valitsevat ylivalvojat näiden vaalien hakijoiden perusteella.
Tietoja äänestämisestä, kääntämisestä ja ehdokkuudesta löytyy käytännöistä.
Français :
Les nouveaux stewards sont élus environ une fois par an (pour discuter du statut des stewards actuels, voyez Stewards/confirm). Les stewards peuvent accomplir des tâches techniques sur tous les wikis de Wikimedia sur la base du consensus de la communauté : changer les droits des utilisateurs, voir les informations des utilisateurs en cas d'abus et plus encore (voir les détails). Si vous êtes intéressé pour devenir steward, lisez Stewards/Application guidelines/fr.
Le vote commencera le 1er février 2009 et prendra fin le 22 février 2009. Les candidats doivent correspondre aux critères (voir Stewards/Application guidelines/fr) et recevoir au moins 30 voix en leur faveur, avec un taux de soutien de 80 %. Le Conseil d'administration sélectionnera plusieurs stewards parmi les candidats approuvés à l'issue de cette élection.
Pour obtenir des informations sur comment voter, traduire des pages ou être candidat, lisez les conseils et les règles.
Gaeilge:
Toghtar maoir eile timpeall is uair sa bhliain (is féidir freisin trácht a dhéanamh ar mhaoir reatha). Déanann maoir jabanna teicniúil ar vicithe Wikimedia de bharr comhaontú an chumainn. Athraíonn siad stádas rochtana úsáideoirí, féachann siad ar eolas úsáideora i gcásanna drochúsáide, srl (féach sonraí). Má tá suim agat bheith i do mhaor, léigh na treoirlínte iarrthóireachta.
Cuirfear tús leis an dtoghchán ar an 1ú Feabhra 2009 (UTC) agus cuirfear críoch leis ar an 22ú Feabhra 2009 (UTC). Ní mór d'iarrthóirí na critéir a chomhlíonadh (féach treoirlínte iarrthóireachta), agus 30 vótaí nó níos mó agus 80% dá vótaí a fháil ar a son. Roghnóidh an Bord Iontaobhaithe maoir idir na hiarrthóirí sa thoghchán seo.
Léigh riachtanais, rialacha, agus treoracha sna treoirlínte iarrthóireachta. [update needed: en]
Galego:
Escóllense novos Stewards unha vez por ano (podes tamén comentar sobre os actuais). Os Stewards levan a cabo tarefas técnicas en todos os wikis da Wikimedia en consensos en comunidade: modificando os accesos de usuario, vendo a información de usuario en casos de abuso e máis cousas (bótalle unha ollada aos detalles). Se estás interesado en sen Steward, le as normas xerais para as solicitudes.
A votación comezará o 1 de febreiro de 2009 (UTC) e rematará o 22 de febreiro de 2009 (UTC). Os candidatos necesitarán acadar os criterios (olla as normas xerais) e obter, polo menos, 30 votos a favor cunha porcentaxe de apoio, polo menos, do 80%. O Consello de Administración seleccionará os Stewards de entre os candidatos nesta elección.
Para informacións sobre a votación, tradución, ou iniciar unha candidatura, vexa instrucións.
Alemannisch :
Neji Steward wäre ca. eimol im Johr gwehlt (Du chasch au iber di jetzige Steward dischpetiere). Steward mache tächnischi Arbete uf allene Wikimedia-Wiki noch Gmeinschaftskonsens: Ändere vu Benutzerrächt, Bschaue vu Benutzerinformatione bi Missbruuchsfäll un eso wyter (lueg Stewards fir Detail). Wänn Du witt e Steward wäre, liis d Richtlinie fir d Kandidatur.
D Abstimmig fangt aa am 1. Februar 2009 (UTC) un goht bis zum 22. Februar 2009 (UTC). D Bewärber mien di erforderlige Kriterie erfille un zmindescht 30 Prostimme iberchu. Dodebyy mien 80% vu allene Stimme Prostimme syy. S Wikimedia-Kuratorium wird d Steward us dr Kandidate in däre Wahl uuswehle.
Liis d Richtlinie fir d Kandidatur, fir zum meh erfahre iber d Anforderige aa Steward, Reglen un Yystellig vu Dyynere Kandidatur. [update needed : en]
עברית:

דיילים חדשים נבחרים בערך פעם בשנה (ניתן גם לחוות דעה על הדיילים הנוכחיים). דיילים מבצעים משימות טכניות בכל מיזמי ויקימדיה בהתבסס על הסכמה קהילתית: שינוי הרשאות משתמש, חשיפת מידע משתמש במקרה של שימוש לרעה, ועוד (ראו פרטים). אם אתם מעוניינים להתמנות לדיילים, ראו את הנחיות הרישום.

ההצבעה החלה ב־1 בפברואר 2009 (UTC) והסתיימה ב־22 בפברואר 2009 (UTC). מועמדים חייבים לעמוד בקריטריונים (ראו הנחיות רישום) ולקבל לפחות 30 קולות בעד עם 80% יחס תמיכה. חבר הנאמנים יבחר דיילים מתוך המועמדים בבחירות אלו.

למידע אודות הצבעה, תרגום, או הגשת מועמדות, קראו את הנחיות הרישום.
हिन्दी:
नए "कर्मचारी" औसतन वर्ष में एक बार चयनित किए जातें हैं (आप भी वर्त्तमान "कर्मचारी" पर टिप्पणी कर सकते हैं) . "कर्मचारी" सभी विकिमीडिया विकियों पर समुदायिक आम सहमति पर आधारित तकनीकी कार्य करते हैं : उपयोगकर्ता पहुँच संशोधित करना, दुरुपयोग के मामलों में उपयोगकर्ता जानकारी को देखना, इत्यादि (विवरण देखें). यदि आप एक प्रबंधक बनने में रुचि रखते हैं, आवेदन दिशानिर्देश देखें.
यह मतदान 01 फरवरी 2009 (UTC) पर शुरू होगा और 22 फरवरी 2009 (UTC) पर समाप्त होगा . उम्मीदवारों को मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए (आवेदन दिशानिर्देश देखें) और निर्वाचित होने के लिए पक्ष में कम से कम 30 वोट प्राप्त करने के साथ-साथ 80% समर्थन अनुपात भी होना चाहिए. बोर्ड न्यास इस चुनाव के आवेदकों में से "कर्मचारी" चुनेंगे.
मतदान के बारे में जानकारी, अनुवाद, या उम्मीदवारी के लिए, दिशानिर्देशों को पढ़ें.
Hrvatski:
Novi stjuardi se biraju otprilike jednom godišnje (možete reći što mislite o aktivnim stjuardima). Stjuardi se bave tehničkim poslovima na svim Wikimedijinim wiki projektima na temelju odluka zajednice: mijenje suradničkih prava, provjeravanje suradnika u slučaju zloporabe itd. (vidi ovdje za više detalja). Ukolike želite postati stjuard, pročitajte upute za prijavu .
Glasovanje počinje 1. veljače 2009. i završava 22. veljače 2009. Kandidati moraju zadovoljiti kriterije (vidi upute za prijavu) i dobiti najmanje 30 glasova za, uz uvjet da je omjer glasova za i protiv veći od 4 (80% glasova je za). Wikimedijin Odbor povjerenika će proglasiti stjuarde iz prijavljenih na ovom izboru.
Za informacije o glasovanju, prevođenju ili prijavu kandidata pročitajte ove upute.
Magyar:
Évente egy alkalommal helytartókat (stewardokat) választ a Wikimedia projektek közössége, illetve véleményezi az eddigi helytartók munkáját. A helytartók feladata a szerkesztői jogok módosítása - bizonyos esetektől eltekintve - azokon a Wikimedia Alapítvány által működtetett projektekben, melyeknek nincs bürokratája, mivel bürokrata nem adhat IP-ellenőr illetve oversight státuszt. További információkért a jelentkezéssel kapcsolatban lásd a jelentkezési útmutatót.
A szavazás 2009. február 1-jén (UTC) kezdődik és 2009. február 22-én (UTC) ér véget. Amennyiben (jelöltenként) a támogató szavazatok száma a 30-at, aránya (nem számolva a tartózkodásokat) eléri a 80%-ot, úgy a jelölt a Kuratórium elé kerül. A helytartói jogról a kuratórium dönt.
További információkért, szabályokért lásd a jelentkezési útmutatót!
Bahasa Indonesia:
Para Steward dipilih kira-kira satu kali setiap tahun (Anda juga dapat memberikan komentar mengenai para Steward yang sedang menjabat saat ini). Setward melakukan tugas-tugas teknis di seluruh wiki Wikimedia berdasarkan konsensus komunitas bahasa masing-masing: mengubah hak akses pengguna, melihat informasi pengguna jika dicurigai adanya pelanggaran, dan lain-lain (lihat selengkapnya). Jika Anda tertarik menjadi seorang Steward, lihat pedoman pencalonan Steward
Pemungutan suara akan dimulai pada 01 Februari 2009 (UTC) hingga 22 Februari 2009 (UTC). Para kandidat harus memenuhi kriteria (lihat pedoman pencalonan) dan mendapatkan setidaknya 30 suara setuju dengan rasio minimal 80% suara yang mendukung. Dewan Pengawas akan memilih para Steward dari calon-calon dalam pemilihan ini.
Baca pedoman pencalonan untuk persyaratan, peraturan, dan cara mencalonkan diri. [update needed: en]
Italiano:
I nuovi steward vengono eletti circa una volta l'anno, ed è possibile anche inserire dei commenti sulla attività degli steward attualmente in carica.
Gli steward svolgono dei compiti tecnici su tutte le wiki della Wikimedia Foundation sulla base del consenso della comunità: modifica dei diritti degli utenti, verifica dei dati degli utenti in caso di abusi e così via (vedi dettagli). Se sei interessato a presentare la tua candidatura, leggi le linee guida.
Le votazioni si sono aperte il 1° febbraio 2009 e termineranno il 22 febbraio 2009. I candidati devono soddisfare i criteri previsti dalle linee guida ed ottenere almeno 30 voti a favore, i voti a favore devono essere almeno l'80% dei voti totali. Tra coloro che supereranno l'elezione il Board sceglierà, a suo esclusivo giudizio, i nuovi steward.
Per favore leggi le linee guida dove trovi tutte le informazioni sul voto, sulle traduzioni e sulle candidature. Puoi seguire l'andamento delle votazioni attraverso le statistiche.
日本語:
新しいスチュワードは概ね年に1回選出します(現役のスチュワードに対しコメントを付ける機会もあります)。
スチュワードはウィキメディアの全ウィキで、コミュニティの合意に基づき、技術的な作業を行います。利用者の権限を変更すること、濫用行為があった際に利用者の情報を調べることなどです(詳細)。スチュワードになることに関心のある人は、立候補要項をご覧ください。
2009年2月1日 (UTC) から2009年2月22日 (UTC) まで投票を行います。立候補者は所定の基準(立候補要項を参照)に合致していなければならず、選任されるには最低30票、かつ80%の支持票が必要です。この選挙に基づき、ウィキメディア財団理事会がスチュワードを選任します。
投票、翻訳、立候補についてはガイドラインをお読みください
ភាសាខ្មែរ៖
នឹងមានការជ្រើសតាំងសេវាភិបាលStewardsថ្មីប្រមាណជាមួយឆ្នាំម្តង(លោកអ្នកក៏អាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើសេវាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះបានដែរ)សេវាភិបាល​ មានតួនាទីអនុវត្តការងារផ្នែកបច្ចេកទេសផ្អែកលើទិន្ននយដ្ឋានវិគីរបស់វិគីមីឌាទាំងអស់តាមមតិមហាជនក្នុងសហគមនោះៗដូចជា កែតម្រូវសិទ្ធិអ្នកចូលប្រើ មើលទិន្នន័យអ្នកប្រើ បើមានការ​ប្រើមិនត្រឹមត្រូវជាដើម (មើលពត៌មានលម្អិត)​បើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងធ្វើជាសេវាភិបាល សូមមើលវិធីការស្នើសុំ
ការបោះឆ្នោតនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី​ 1 កុម្ភៈ 2009(UTC)និងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី 22 កុម្ភៈ 2009(UTC) បេក្ខជនឈរឈ្មោះត្រូវមានគុណសម្បត្តិសមរម្យ(មើលវិធីការស្នើសុំ) និងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងហោច 30​ សម្លេង​ ដែលមានអត្រាភាគគាំទ្រ 80 ភាគរយ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនឹងរើសយកសេវាភិបាលពីបេក្ខជនចំណង់ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ ។
សម្រាប់ពត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះសម្លេងឆ្នោត,ការបកប្រែ ឬ ការធ្វើជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះ អានវិធីការស្នើសុំ
한국어:
새로운 사무장은 대략 1년에 1회 선출합니다. (당신도 또한 현 사무장에 코멘트를 하실 수 있습니다)
사무장은 공동체의 총의에 근거를 두고, 모든 위키미디어 위키에서 기술적인 업무를 수행합니다: 사용자 권한의 조정, 직권 남용이 있을 경우의 사용자 정보 조사 (상세 내용 참조). 사무장이 되는 것에 관심이 있으시다면, 참여 안내를 참고하십시오.
투표는 2009년 2월 1일 (UTC)부터 2009년 2월 22일 (UTC)까지 실시됩니다. 후보자는 기준에 부합해야 하며 (참여 안내 참조), 그리고 최소 30표 이상의 찬성과 80%이상 지지율을 얻어야 합니다. 이사회는 이 선거를 통해 후보자 중에서 사무장를 선출합니다.
투표 및 번역, 후보 지원에 관한 정보가 궁금하시면 지침을 읽어보세요.
Ripoarisch:
Neu Stewards wääde esu ätwa eijmol em Johr jewählt. (Do kanns och övver de Stewards fun jetz kalle). Stewards donn teshnesh Aufjabe op alle Wikis fun de Wikimedia Shteftung övvernämme, die övverall Konsens sin: Metmaacher ier Rääshte ändere, Metmaacherdate nohloore, wann eine Driß jemaat hät, un esu jet (Einzelheite). Wann De ene Steward wäde wells, loor Der de Reeschlinnije för de Bewerbunge aan.
De Wahl fängk aam 01. Fäbroa 2009 (UTC) aan un hööt aam 22. Fäbroa 2009 (UTC) op. Kandidate möße e paa Kritteerije äfölle (loor donnoh en de Reeschlinnije för de Bewerbunge) un winnishsdens 30 Jo-Shtemme henger sesch bränge, un dobei noch 80% Zoshtemmung odder mieh krijje. Dä Vörshtand sök sesch unger dänne met jenooch Zoshtemmung dann di Aanzahl Stewards us, die jebruch wääde.
Liss de Reeschlinnije för Kandidate dorsch, öm jet ze ervahre övver de Aanforderunge aan Stewards, de Räjelle, un wie mer sesch bewerve deiht. [update needed: en]
Latina:
Novi dispensatores alleguntur circa semel per annum (etiam potes annotationes scribere de currentibus dispensatoribus)
Dispensatores technicos labores conficunt in omnibus viciibus Vicimediae propter consesum communionis: mutandum aditus usorum, aspicendum res de usoribus si injuriae fiant, et cetera (vide de dispensatoribus). Si cupis feri dispensator, vide modi attendendi.
Ferendum suffragiorum coepit in 01 Februarii 2009 (UTC) et desinet in 22 Februarii 2009 (UTC). Candidati debent convenire criteria (vide modi attendendi) et, ut allegantur, potiri quidem triginta (30) suffragia adjuncta eis habereque analogiam suffragiorum cum quidem 80 per centum faventi eis. Collegium Commisariorum deligent dispensatores e candidatis in hac electione.
Ut disces de suffragio ferendo, reddendo, aut candidato fiendo, lege modos.
Potes spectare proventus apud congestas statisticas.
Limburgs:
Nuuj stewards were oongeveer eine kier per jaor gekoze (doe kens ouch commentaar geve op de hujige stewards). Stewards doen technische zake op alle Wikimedia wikis gebaseerd op gemeinsjappelikke consensus: aanpasse van gebroekerstoegang, gebroekersinformatie betrachte in geval van misbroek, and mier vaan dit soort dinger (zuug details). Es doe geïnteresseerd bis eine steward te waere, zuug dan de aanmeljingsprocedure.
De sjtumming begint op 01 fibberwarie 2009 (UTC) and stop op 22 fibberwarie 2009 (UTC). Kandedate mote voldoon aan de criteria (zuug de aanmeljingsprocedure) en minstes 30 veurstummme höbbe mit ein ratio van 80% steun. 't Bestuur van de Wikimedia Foundation selecteert stewards oet de aanmeljinge in deze verkezing.
Lees de aonmeljingsprocedure veur eise, regele, en aonmeljingsinstructies.
Македонски:
Новите надзорници се бираат отприлика еднаш годишно (можете и да ги искажете своите примедби). Надзорниците извршуваат технички задачи на сите проекти на Викимедија, по основа на постигнат консензус на заедницата. Примери се: менување на кориснички пристап, испитување на корисничките информации во случај на злоупотреба и така натаму (прочитајте поподробно). Доколку сте заинтересирани да станете надзорник, погледајте ги напатствијата за пријавување.
Гласањето ќе започне на 1 февруари 2009 г. (UTC), а ќе се затвори на 22 февруари 2009 г. (UTC). Кандидатите мораат да ги исполнуваат критериумите (погледајте ги напатствијата за пријавување) и да добијат најмалку 30 гласови „За“ со сооднос на поддршка од 80%. Потоа Советот на довереници ќе избере надзорници од кандидатите на овие избори.
За услови за гласање, погледајте под поднаслов "Гласачи" подолу. [update needed: en]
മലയാളം:
പുതിയ സ്ടീവാര്ടുകളെ എല്ലാ വര്‍ഷവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് (താങ്കള്‍ക്ക്‌ നിലവിലുള്ള സ്ടീവാര്ടുകളെ പറ്റി എഴുതാവുന്നതാണ്).
പൊതുസമ്മതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ടീവാര്ടുകള്‍ Wikimedia വിക്കികളില്‍ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നു : യൂസെറിന്ടെ അനുവാധങ്ങള്‍ പരിഷ്ക്കരിക്കല്‍, അസഭ്യം ചെയ്യുന്ന യൂസെറിന്ടെ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കല്‍ എന്നിങ്ങനെ (കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍). താങ്കള്‍ക്ക്‌ ഒരു Steward ആവാന്‍ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അപേക്ഷിക്കാന്‍ ഉള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വായിക്കുക.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിയത് 2009 ഫെബ്രുവരി 1-നു ആണ്, ഇതു 2009 ഫെബ്രുവരി 22-ന് അവസാനിക്കുന്നതും ആണ്. അപേക്ഷകന്‍ മാനദണ്ഡം അനുസരിക്കണം (നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വായിക്കുക), കൂടാതെ കുറഞ്ഞത് 30 വോട്ടുകളും 80% അനുകൂല അംശബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. രക്ഷണാധികാരികളുടെ Board ആണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വായിക്കുക . താങ്കള്‍ക്ക്‌ ഇവിടെ ശേഖരിച്ച സ്ഥിതിവിവര കണക്കിലൂടെ ഫലം അറിയാവുന്നതാണ്.
Bahasa Melayu:
Para steward baru dilantik sekali setahun (anda juga boleh berikan komen tentang steward sedia ada).
Steward melakukan tugas teknikal di semua wiki Wikimedia berdasarkan sepersetujuan masyarakat: menukar hak capaian pengguna, melihat maklumat pengguna dalam kes salahlaku, dan lain-lain (lihat maklumat). Jika anda berminat menjadi steward, lihat garis panduan permohonan.
Pengundian akan bermula pada 01 Februari 2009 (UTC) dan berakhir pada 22 Februari 2009 (UTC). Calon mestilah memenuhi syarat (lihat garis panduan permohonan) serta, untuk dilantik, harus mendapat minimum 30 undi dengan nisbah 80% sokongan. Lembaga Pemegang Amanah akan memilih steward dari calon-calon pemilihan ini.
Untuk maklumat mengenai pengundian, penterjemahan, atau menjadi calon, lihat garis panduan.
Malti:
Stwetti ġodda jiġu eletti madwar darba f'sena (int tista' tikkumenta fuq l-istwetti kurrenti). L-istwetti jeżegwixxu xogħlijiet tekniċi fuq il-wikis kollha tal-Wikimedia ibbażati fuq il-kunsens tal-komunità: modifikar tal-aċċess tal-utent, verifikazzjoni tad-dati tal-utenti f'każ ta' abbuż, u xogħlijiet oħrajn (ara d-dettalji). Jekk interessat li ssir stwett, ara l-linji gwida.
L-elezzjoni se tibda fl-1 ta' Frar 2009 (UTC) u se tispiċċa fit-22 ta' Frar (UTC). Il-kandidati jridu jilħqu il-kriterji (ara l-linji gwida) u jiksbu tal-anqas 30 vot favur bi 80% tat-total tal-voti jkunu favorevoli. Il-Kunsill tal-Amministrazzjoni se jagħżel stwetti mill-applikanti f'din l-elezzjoni.
Jekk jogħġbok aqra l-linji gwida għall-kandidatura fejn issib l-istruzzjonijiet kollha neċessarji. [update needed: en]
Nederlands:
Nieuwe stewards worden grofweg eens per jaar gekozen. Om mee te praten over de status van de huidige stewards kunt u kijken op Stewards/confirm.
Stewards voeren technische taken uit op alle Wikimediaprojecten op basis van gemeenschappelijke consensus: aanpassen van gebruikersrechten, bekijken van gebruikersinformatie in geval van misbruik enzovoort (meer details). Als je geïnteresseerd bent in het stewardschap, informeer je dan over de aanmeldingsprocedure.
De stemming is begonnen op 1 februari 2009 (UTC) en zal eindigen op 22 februari 2009 (UTC). Kandidaten moeten voldoen aan de criteria (zie de aanmeldingsprocedure) en, om verkozen te worden, tenminste 30 voorstemmen verzamelen met ten minste 80% steun. Het Bestuur van de Wikimedia Foundation zal de stewards kiezen uit de kandidaten in deze stemming.
Bekijk de richtlijnen voor informatie over het stemmen, het vertalen en het kandidaat zijn. Je kan de resultaten bijhouden met de verzamelde statistieken. [update needed: en]
Norsk:
Nye forvaltere velges omtrent én gang i året (du kan også kommentere nåværende forvaltere). Forvaltere utfører tekniske oppgaver på alle Wikimedia-wikier, basert på konsensus fra fellesskapet: endring av brukerrettigheter, innsyn i brukerinformasjon ved tilfeller av misbruk og så videre (se detaljer). Hvis du er interessert i å bli forvalter, se søknadsretningslinjene.
Avstemningen vil starte den 1. februar 2009 (UTC) og avsluttes 22. februar 2009 (UTC). Kandidatene må oppfylle kriteriene (se søknadsretningslinjene) og oppnå minst 30 for-stemmer med en støtteprosent på 80 %. Board of Trustees vil velge forvaltere blant søkerne i dette valget.
Les søknadsretningslinjene for krav, regler og søknadsinstruksjoner. [update needed: en]
Norsk bokmål:
Nye forvaltere velges omtrent én gang i året (du kan også kommentere nåværende forvaltere). Forvaltere utfører tekniske oppgaver på alle Wikimedia-wikier, basert på konsensus fra fellesskapet: endring av brukerrettigheter, innsyn i brukerinformasjon ved tilfeller av misbruk og så videre (se detaljer). Hvis du er interessert i å bli forvalter, se søknadsretningslinjene.
Avstemningen vil starte den 1. februar 2009 (UTC) og avsluttes 22. februar 2009 (UTC). Kandidatene må oppfylle kriteriene (se søknadsretningslinjene) og oppnå minst 30 for-stemmer med en støtteprosent på 80 %. Board of Trustees vil velge forvaltere blant søkerne i dette valget.
Les søknadsretningslinjene for krav, regler og søknadsinstruksjoner. [update needed: en]
Occitan :
Los stewards novèls son elegits mai o mens un còp per an (per discutir l'estatut dels stewards corrents, vejatz Stewards/confirm). Los stewards pòdon complir de prètzfaches tecnics sus totes los wikis de Wikimèdia sus la basa del consensus de la comunautat : cambiar los dreches dels utilizaires, veire las informacions dels utilizaires en cas d'abús e mai encara (veire los detalhs). Se sètz interessat(ada) per venir steward, vejatz Stewards/Application guidelines/oc.
Lo vòte començarà lo 1èr de febrièr de 2009 e s'acabarà lo 22 de febrièr de 2009. Los candidats se devon conformar als critèris (vejatz Stewards/Application guidelines/oc) e recebre al mens 30 voses en favor amb un taus de sosten de 80%. Lo Consel d'administracion seleccionarà mai d'un steward demest los candidats aprovats a l'eissida d'aquesta eleccion.
Legissètz lo guida de candidatura pels critèris d'eligibilitat, las règlas de l'eleccion, e la procedura per sometre sa candidatura. [update needed : en]
Polski:
Nowi stewardzi wybierani są mniej więcej raz w roku. Stewardzi działają na wszystkich projektach Wikimedia i opierając się na konsensusie społeczności zajmują się wykonywaniem takich zadań technicznych jak: modyfikacja uprawnień użytkowników, wgląd do informacji niejawnych na temat użytkownika w przypadku dokonania nadużyć, itd. (zobacz szczegóły). Jeśli jesteś zainteresowany zostaniem stewardem, zapoznaj się z wymaganiami wobec kandydatów.
Głosowanie rozpocznie się 1 lutego 2009 (UTC), a zakończy 22 lutego 2009 (UTC). Kandydaci muszą spełniać określone kryteria (zobacz wymagania) i zdobyć co najmniej 30 głosów za oraz mieć przynajmniej 80% poparcia. Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia wybierze stewardów spośród kandydatów w tym głosowaniu.
Informacje o sposobie kandydowania, głosowania i potrzebnych tłumaczeniach dostępne są na stronie z zaleceniami. Bieżące wyniki głosowania znajdziesz tutaj.
پښتو:

نوي :سټيورډان هر کال يو ځل ټاکل کېږي (تاسو هم کولای شی د اوسنيو سټيورډانو په اړه همدلته خپل نظر ورکړی).

وظایف تکنیکی ویکی بد ها بر روی تمام ویکی ها ویکی مدیا بر پایه توافق عمومی:تغیر دسترسی کاربران،دیدن مشخصات کاربر در صورت سوء استفاده، و سایر دسترسی ها ( details را ببینید.) .اگر شما علاقه مند هستید که یک ویکی بد شوید، راهنمای درخواست را ببینید.
ټاکنې د 2009 د فبروري د لومړۍ نېټې نه په نړېوال وخت کې پيلېږي او د 2009 د فبروري تر ۲۲ مه نېټه به په نړېوال وخت پای ته ورسېږي. کاندیداها باید ضوابط کاندیداتوری را بخوانند. و برای انتخاب شدن داشتن حداقل 30 رای و داشتن 80 درصد رای موافق ضروری است. Board of Trustees ویکی بد های را از میان کاندید ها انتخاب خواهد کرد.
د رای ورکولو، ژباړې، او يا هم د کانديدېدلو په اړه د نورو مالوماتو لپاره لارښوونې لولۍ.
Português :
Novos stewards são eleitos uma vez por ano, aproximadamente (você também pode debater sobre o status dos actuais stewards). Todas as acções dos stewards em todas as wikis da Wikimedia são baseadas no consenso da comunidade: Modificação de grupo de acesso, visualização de dados de usuário em casos de abuso, entre outros (veja neste sítio os detalhes). Se você estiver interessado em tornar-se Steward, leia Stewards/Application guidelines/pt.
A votação começará em 1.º de Fevereiro de 2009 (UTC) e terminará em 22 de Fevereiro de 2009 (UTC). Os candidatos precisarão satisfazer os critérios (veja Stewards/Application guidelines/pt) e obter, pelo menos, 30 votos a favor, com percentual de apoio de, pelo menos, 80%. O Conselho Administrativo selecionará Stewards entre os candidatos nesta eleição.
Para informações sobre a votação, tradução, ou iniciar uma candidatura, veja as instruções.
Русский:
Новые стюарды избираются примерно раз в год (вы можете также высказать свои замечания к текущим стюардам). Стюарды выполняют технические задачи во всех проектах Фонда Викимедиа, основывая свои действия на консенсусе сообщества: изменяют уровень доступа участников, просматривают информацию о пользователях при рассмотрении конфликтов, и так далее (подробнее). Если вам хотелось бы стать стюардом, прочитайте руководство по выдвижению.
Голосование началось 1 февраля 2009 года (UTC) и продолжится до 22 февраля 2009 (UTC). Кандидаты должны проходить по определённым критериям (см. руководство по выдвижению) и получить не менее 30 голосов «за» при общей поддержке не менее 80%. Совет попечителей затем выберет стюардов из числа кандидатов.
Для того, чтобы узнать больше о голосовании, переводе и выдвижении кандидатов, прочтите руководство.
Romanian:
Noii stewards sunt aleşi o data pe an (de altfel, poţi vedea comment on current stewards). (by tenie2k)
Stewarzii execută sarcini tehnice în toate domeniile Wikimedia bazate pe consensul şi ajutorul comunităţii: modificând accesul utilizatorilor, vizualizând informaţiile utilizatorilor pentru a evita abuzurile, şi asa mai departe (vezi details). Dacă eşti intereseat să devii un "steward" caracterizat de foarte mulţi ca moderator/ajutor, vezi citeste tutorialul.
Votul a început pe 01 Februarie 2009 (UTC) şi se va termina pe 22 februarie 2009 (UTC). Candidaţii trebuie să citească criteriile după care candidaţii vor fii aleşi (vezi application guidelines) şi, ca sa fie aleşi ,trebuie să obţină cel puţin 30 de voturi în favoarea lor şi 80% raţia de susţinere. Ei ->Board of Trustees vor alege aplicanţii în urma acestor alegeri.
Pentru informaţii privind voturile, traducerea, sau pentru a deveni candidat, citeste tutorialul . Poti verifica/vizualiza rezultatele accesand collected statistics.
Sicilianu:
Li steward novi sunnu eliggiuti circa na vota a l'annu, e c'è la pussibbilità macari di mintìricci cummenti supr'a l'attivitati di li steward 'n càrica ora. Li steward svòrgiunu còmpiti tècchinichi 'n capu a tutti li wiki dâ Wikimedia Foundation supra la basi dû cunzensu dâ cumunitati: canciu dî diritti di l'utenti, cuntrollu dî dati di l'utenti, si cci avìssiru a èssiri abbusi, e accussì di sècutu (talìa dittagghi). Siddu si ntirissatu a prisintàriti comu canditatu a steward, leggi li lìnii guida.
Li vutazzioni si gràpunu ô 1° frivaru 2009 ca a vèniri e finìsciunu a lu 22 frivaru 2009. Li canditati hann'a suddisfari li criterî privisti dê lìnii guida e hann'a pigghiari ô cchiù picca 30 voti a favuri, li voti a favuri hann'a èssiri ô cchiù picca l'80% dî voti tutali. Ntra tutti chiddi ca pàssanu l'elizzioni lu Board scegghi appoi, cu dicisioni sulu a iddu risirvata , li novi steward.
Pi favuri leggi li lìnii guida pâ canditatura unni attrovi tutti li struzzioni nicissàrii. [update needed: en]
Srpskohrvatski / српскохрватски:
Novi stjuardi se biraju otprilike jednom godišnje (također možete komentirati trenutne stjuarde). Stjuardi vrše tehničke funkcije na svim Wikipedijinim projektima bazirajući se na konsenzusu zajednice: mijenjajući korisnički pristup, gledaju podatke korisnika u slučaju zloupotrebe, i sl. (pogledajte detalje). Ako ste zainteresirani da postanete stjuard, pogledajte upute za prijavu.
Glasanje počinje 1. februara 2009. (UTC) i završava 22. februara 2009. (UTC). Kandidati moraju zadovoljiti kriterije (vidi upute za prijavu) i dobiti najmanje 30 glasova za, uz uslov da je više od 80% glasova za. Wikimedijin Odbor povjerenika će proglasiti stjuarde iz prijavljenih na ovom izboru.
Pročitajte vodič kroz aplikaciju za uslove, pravila i upute za aplikaciju. [update needed: en]
සිංහල:
New stewards are elected about once per year (you can also comment on current stewards).
Stewards perform technical tasks on all Wikimedia wikis based on community consensus: modifying user access, viewing user information in cases of abuse, and so on (see details). If you are interested in becoming a steward, see the application guidelines.
The voting has started on 01 February 2009 (UTC) and will end on 22 February 2009 (UTC). Candidates must meet the criteria (see application guidelines) and, to be elected, obtain at least 30 votes in favor with an 80% support ratio. The Board of Trustees will select stewards from the applicants in this election.
For information on voting, translating, or being a candidate, read the guidelines. You can track the results with collected statistics.
Slovenčina:
Noví stewardi sú volení raz za rok (môžete tiež podporiť terajších stewardov). Stewardi vykonávajú technické úlohy na všetkých wikiprojektoch nadácie Wikimedia, ktoré sú podporené konsenzom komunity: prideľujú oprávnenia, a tak ďalej (pozri detaily). Ak sa chcete stať stewardom, prečítajte si pravidlá.
Voľby začnú 1. februára 2009 (UTC) a skončia 22. februára 2009 (UTC). Kandidáti sa musia spĺňať kritéria (pozri pravidlá) a dostať najmenej 30 hlasov Za a celkovo dosiahnuť minimálne 80% podporu. Dozorná rada bude vyberať stewardov z týchto uchádzačov vo voľbách.
Prečítajte si návod na podávanie prihlášok, kde sa dozviete požiadavky, pravidlá a ďalšie inštrukcie. [update needed: en]
Slovenščina:
Nove stevarde izbiramo približno enkrat letno (komentiraš lahko tudi trenutne). Stevardi na osnovi soglasja skupnosti opravljajo tehnične naloge na vseh Wikimedijinih wikijih: spreminjajo pravice dostopa uporabnikov, preverjajo uporabniške podatke v primeru zlorab ipd. (glej podrobnosti). Če te položaj stevarda zanima, si oglej smernice za prijavo.
Volitve se bodo pričele 1. februarja 2009 (UTC) in končale 22. februarja 2009 (UTC). Kandidati morajo izpolnjevati kriterije (glej smernice za prijavo) in pridobiti vsaj 30 glasov podpore z več kot 80% deležem podpore. Izmed njih bo nove stevarde izbral svet zaupnikov.
Preberite smernice za prijavo, kjer so navedene zahteve, pravila in navodila za prijavljanje. [update needed: en]
Српски / srpski:
Novi stjuardi se biraju otprilike jednom godišnje (takođe možete komentarisati trenutne stjuarde).Stjuardi vrše tehničke funkcije na svim Wikipedijinim projektima bazirajući se na koncenzusu zajednice: menjajući korisnički pristup, gledaju podatke korisnika u slučaju zloupotrebe, i sl. (pogledajte detalje). Ako ste zainteresovani da postanete stjuard, pogledajte upute za prijavu.
Glasanje počinje 1. februara 2009. (UTC) i završava 22. februara 2009. (UTC). Kandidati moraju zadovoljiti kriterijume (vidi upute za prijavu) i dobiti najmanje 30 glasova za, uz uslov da je više od 80% glasova za. Wikimedijin Odbor poverenika će proglasiti stjuarde iz prijavljenih na ovaj izbor.
Pročitajte vodič kroz aplikaciju za uslove, pravila i uputstva za aplikaciju. Možete pratiti rezultate preko zbirna statistika
Seeltersk:
Näie Stewards wäide so'wät een Moal in n Jier köärt. (Du koast uk dien Meenenge uur Stewards fon däälich oureeke).
Stewards moakje techniske Oarbaide ap aal doo Wikimedia-Wikis in n Gemeenskupskonsens: Ferannerje fon Benutsergjuchte, Bekiekje fon Benutserinformatione in n Fal fon Misbruuk etc. (sjuch Stewards foar gnauere Informatione). Wan du n näien Steward wäide maist, skuust du doo Stätgjuchte foar juu Kandidatur leese.
Juu Köär häd an 'n 1. Februar 2009 (UTC) begind un is an 'n 22. Februar 2009 (UTC) foarbie. Doo Kandidate wäide ätter doo nöödiche Kriterie köärt un mouden toumindest 30 Toustämmengen kriegje, wierbie 80% fon aal doo Stämmengen Toustämmengen weese moutene, deermäd die Kandidat köärd wäd. Dät Wikimedia-Kuratorium wol doo Stewards uut doo Kandidate in disse Köär uutköäre.
Informatione foar Ljuude, doo hiere Stämmen oureeke, dissen Text uursätte af jädden köärt wäide muugen, rakt dät ap Stewards/elections 2009/Guidelines. Ap juu Statistiksiede sunt doo aktuälle Twiske-Stände tou sjon.
Svenska:
Val av nya stewards sker oftast en gång per år. Under valperioden kan du också lämna kommentarer till nuvarande stewards. Stewards utför tekniska uppgifter inom alla Wikimedias wikis utifrån den lokala gemenskapens konsensus: ändrar användarbehörigheter, reder ut omfattande vandalism och så vidare (se artikeln stewards för mer information). Om du är intresserad att bli steward, läs gärna riktlinjerna för nomineringar.
Omröstningen kommer att starta den 1 februari 2009 (UTC) och avslutas den 22 februari 2009 (UTC). Kandidater måste uppfylla kriterierna i riktlinjerna för nomineringar, få minst 30 stödjande röster och ett stöd på minst 80 %. Board of Trustees väljer sedan stewards utifrån kandidaterna i detta val.
Läs riktlinjer för nomineringar för krav, regler och instruktioner för nominering. [update needed: en]
ไทย:
จะมีการเลือกผู้ดูแลโครงการคนใหม่ประมาณปีละหนึ่งครั้ง (คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ดูแลโครงการคนปัจจุบันได้) โดยผู้ดูแลโครงการมีหน้าที่ปฏิบัติงานทางเทคนิคบนฐานข้อมูลวิกิของวิกิมีเดียทั้งหมดตามความเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชนนั้น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้ ดูข้อมูลผู้ใช้ในกรณีนำไปใช้ในทางที่ผิด และอื่น ๆ (ดูรายละเอียด) หากคุณสนใจที่จะเป็นผู้ดูแลโครงการโปรดดู แนวทางในการสมัคร
การลงคะแนนจะเริ่มในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 (UTC) และจะปิดลงคะแนนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 (UTC) ผู้เสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม (ดู แนวทางในการสมัคร) และต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อย 30 คะแนนพร้อมอัตราการสนับสนุนร้อยละ 80 Board of Trustees จะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ดูแลโครงการจากผู้สมัครที่ได้รับเลือก
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลงคะแนน, การแปล หรือการเสนอชื่อตัวคุณเอง อ่านแนวทางที่นี่
Tagalog:
Ang mga bagong katiwala ay hinahalal bawat taon (maaari ka ring magbigay-komento sa mga kasalukuyang katiwala).
Ang mga katiwala ang nagsasagawa ng mga gawaing teknikal sa lahat ng wiki na sakop ng Wikimedia batay sa konsenso ng pamayanan, tulad ng pagbabago sa karapatan ng mga tagagamit, pagsisiyasat sa impormasyon ng mga tagagamit na nagmamalabis, at marami pang iba (tingnan ang mga detalye). Kung ikaw ay interesado na maging katiwala, basahin lamang po ang mga patnubay ng mga aplikante.
Nagsimula ang botohan noong 1 Pebrero 2009 (UTC) at magtatapos sa 22 Pebrero 2009 (UTC). Ang mga kandidato ay kailangang pumasa sa mga pamantayan (basahin ang mga patnubay ng mga aplikante) at makakuha ng hindi bababa sa tatlumpung (30) pabor na boto kasama ng 80% na suporta ng lahat. Ang Lupon ng mga Tagapangasiwa ay pipili ng mga katiwala mula sa mga aplikante sa halalang ito.
Para sa impormasyon hinggil sa pagboboto, pagsasalinwika o pagiging kandidato, basahin po ang patnubay ng mga aplikante. Maaari mong subaybayan ang mga resulta sa pamamagitan ng natipong estadistika. [update needed: en]
Türkçe:
Yeni stewardlar aşağı yukarı yılda bir seçilir. Steward olmak istiyorsanız, başvuru yönergesini inceleyebilirsiniz (tartışma sayfasında kurallarla ilgili görüşlerinizi açıklamaktan çekinmeyin). Mevcut stewardların statüleriyle ilgili görüşlerinizi ise onay sayfasında paylaşabilirsiniz.
Oylama, 1 Şubat 2009'da (UTC) başlayacak ve 22 Şubat 2009'da (UTC) sona erecektir. Adaylar gerekli kriterleri (bkz: Başvuru yönergeleri) tutturmak, en az 30 olumlu oy almak ve %80'lik bir oran yakalamak zorundadır. Mütevelli Heyeti adaylar içerisinden stewardları seçecektir.
Başvuru kılavuzunu, başvuru için gerekli önşartları, kuralları ve başvuru sürecini öğrenmek için okuyun. [update needed: en]
Українська:
Нові стюарди обираються приблизно один раз на рік (ви також можете коментувати діяльність наявних стюардів). Стюарди виконують технічні завдання на всіх проектах Вікіпедії, керуючись консенсусом спільноти: змінюють рівень доступу користувачів, переглядають інформацію користувачів у випадках порушень тощо (див. деталі). Якщо ви бажаєте стати стюардом, див. вказівки до висування.
Голосування розпочалось 1 лютого 2009 (UTC) та закінчиться 22 лютого 2009 (UTC). Кандидати мають задовольняти вимогам (див. вказівки до висування) та, щоб бути обраними, отримати щонайменше 30 голосів «за» за підтримки принаймні 80% виборців. Рада повірених обере стюардів із кандидатів у цьому голосуванні.
Щоб дізнатися про голосування, допомогу у перекладі та висування кандидатів, див. керівництво.
اردو:
نئے اسٹیورڈ چنے جاتے ہیں سال میں ایک دفعہ۔(آپ بھیج سکتے ہیں اپنی آراءموجودہ اسٹیورڈ کے متعلق بھی). اسٹیورڈ کو تکنیکی کام سر انجام دینے ہوتے ہیں تمام وکی برادری کے صارفین کے مشورے سے۔ : جیسا کہ صارف کے حقوق متعین کرنا،صارف کی معلومات کی جانچ کرنا خصوصا ایسے موقع پر جب کوئی غلط استعمال نظر آئے۔, اور ایسی ہی خصوصی خدمات جنکی (آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تفصیلات). اگر آپ اسٹیورڈ بننے میں دلطسپی رکھتے ہوں،تو دیکھئے درخواست دینے کا طریقہ. رائے دی جاسکے گی یکم فروری ۲۰۰۹ سے، اور یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوگا ۲۲ فروری ۲۰۰۹ کو. امیدواران کا مندرجہ شرائط پر پورا اترنا ازحد ضروری ہے۔ (دیکھئے رہنمائی درخواست) اور, منتخب ہونے کیلئے, کم از کم ۳۰ آراء (ووٹ) کا حاصل کرنا ضرورے حمائت میں اور وہ بھی ۸۰فیصدی حمائت کے ساتھ۔. ہمارا مرکزی بورڈ اسٹیورڈ کےانتخاب کا آخری فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا۔
اپنی رائے دینے کےلئے , دیکھیں "آراء کنندگان" نیچے.
Tiếng Việt:
Các tiếp viên mới được bầu khoảng một lần mỗi năm (bạn cũng có thể nhận xét về các tiếp viên hiện thời). Tiếp viên là người thực hiện các tác vụ kỹ thuật trên tất cả các wiki của Wikimedia dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng: thay đổi mức truy cập của thành viên, xem thông tin của thành viên trong các trường hợp có dấu hiệu lạm dụng, v.v. (xem chi tiết). Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một tiếp viên, xin hãy xem hướng dẫn tự đề cử.
Cuộc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 2 năm 2009 (UTC) và kết thúc vào ngày 22 tháng 2 năm 2009 (UTC). Các ứng viên phải thỏa mãn các tiêu chí (xem hướng dẫn tự đề cử) và phải có được ít nhất là 30 phiếu ủng hộ và tỷ lệ ủng hộ đạt trên 80%. Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn tiếp viên từ những người ứng cử trong cuộc bỏ phiếu này.
Để có thông tin về việc bỏ phiếu, biên dịch, hoặc trở thành một ứng viên, hãy đọc hướng dẫn.
粵語:
維基約莫一年選執行員一次。(畀意見舊執行員,來呢度。維基媒體入面,執行員跟每一社羣本身嘅共識做技術性嘅工夫,例如改用户支旗,同喺有事時查用户嘅資料。如果你想做,睇下申請指南
投票喺2009年2月1號 (UTC) 開,2月22號(UTC)收。參選人要符合呢啲條件;想當選就要至少得 80%支持同 30票支持 。理事會會喺參選人入面選新嘅執行員。
想知點投票、譯文同埋參選,睇下份指南
中文(繁體):
監管員的選舉每年舉行一次(你可以對現任監管員發表意見)。監管員的職責是在各個維基媒體的項目中根據社群的共識進行技術性工作,例如改變用戶權限、在有懷疑的情況下檢查用戶資料等(詳情見此)如果你對有興趣擔任監管員,請閱讀申請指引
本次投票已於2009年2月1日(UTC時間)開始,並將在2月22日(UTC時間)結束。候選人必須達到標準(見申請指引),支持率超過80%,並獲得30票以上贊成票,方合乎當選的資格。董事會將從中選出適合人選並任命為監管員。
關於投票、翻譯或成為候選人的相關資訊,請參閲本指南
中文(简体):
监管员的选举每年举行一次(你可以对现任监管员发表意见)。监管员的职责是在各个维基媒体的项目中,根据社群共识进行技术性的工作,例如改变用户权限、在有怀疑的情况下检查用户数据等(详情见此)如果你对担任监管员感兴趣,请阅读申请指南
本次投票自2009年2月1日(UTC时间)开始至2月22日(UTC时间)结束。候选人必须达到标准(见申请指南),且获得30票以上赞成票,同时赞成率超过80%,才有资格当选。董事会将从其中选出一些人任命为监管员。
关于投票、翻译或成为候选人的相关信息,请参阅本指南
گیلکی:
ویکی‌پدیا تازه موباشران هر سال ای‌دفأ دؤجین بیدی. شوما راجه به قدیمی موباشران نی تانید ایا شمه نظره بنویسید.

اوتؤیی کی ویکی‌مدیا اعضا میان توافق ببؤسته داره، تمامˇ ویکی‌مدیا ویکی‌ئنˇ میان، موباشرانˇ وظیفه اتؤیه:

اگر شمه نی خایید کی موباشر ببید، اَ راهنمایه بخانید.

رأی‌گیری و دؤجین‌کونی اوّل فوریه سال 2009 جی شورو به تا 22 فوریه 2009. اوشانی کی خوشانه کاندید کودن دریدی وا کاندیداتوری ضوابطه بخانید. دؤجین بؤستنˇ ره لازمه کی حداقل 30 تا رأی بدارید و حداقل 80 درصد شمه رأیان موافق ببه. موباشرانه، Board of Trustees کاندیدایانˇ میانˇ جا دؤجین کونه.

اگه خایید کی راجه به رای‌دهی، واگردان یا کاندیدا بؤستن ویشتر بدانید، اَ راهنمایی‌ئنه بخوانید.
中文:
监管员的选举每年举行一次(你可以对现任监管员发表意见)。监管员的职责是在各个维基媒体的项目中,根据社群共识进行技术性的工作,例如改变用户权限、在有怀疑的情况下检查用户数据等(详情见此)如果你对担任监管员感兴趣,请阅读申请指南
本次投票自2009年2月1日(UTC时间)开始至2月22日(UTC时间)结束。候选人必须达到标准(见申请指南),且获得30票以上赞成票,同时赞成率超过80%,才有资格当选。董事会将从其中选出一些人任命为监管员。
关于投票、翻译或成为候选人的相关信息,请参阅本指南


Warning The 2009 steward elections are finished. No further votes will be accepted.

Al LemosEdit

translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: pt-N,en-3, es-2, ca-2, gl-2
 • Personal info: my name is Al, I'm Brazilian and live in Rio de Janeiro. I've been active on Portuguese Wikipedia since 2006, with more than 2,000 articles created, and on Catalan Wikipedia since 2008, with more than 100 articles created. I was nominated for adminship in 2007, but I withdrew. My main concern is to create, translate and develop articles. Nevertheless, I have a strong interest in setting policies that can protect the community against disruptive editing and overreaching. So, I have presented a banning policy and an adminship revocation policy (mainly due to absenteeism and illegal use of sockpuppets), and both were approved and are in use (we don't have an ArbCom yet). I'm very worried about the increasing use of socks in Portuguese Wikipedia (a sysop was exposed this week there, a big shame), and, as a steward, my goal is to work with checkusering; as a retired programmer, I have a lot of time to do this job...
  user contributions (translated by me to Portuguese).
català:
 • Idiomes: pt-N,en-3, es-2, ca-2, gl-2
 • Informació personal: meu nom és Al, jo sóc brasiler i viu en Rio de Janeiro. He estat actiu en la Wikipedia lusòfona des de 2006, amb més de 2.000 articles creats, i en la Viquipèdia en català des de 2008 (amb més de 100 articles creats). Jo ha estat nomenat per al càrrec d'administrador el 2007, però jo he declinat la invitació: el meu interès principal és la creació, traducció i desenvolupament d'articles. Tanmateix, jo tinc un profund interès en establir polítiques que puguin protegir la comunitat contra comportaments disruptius i abús de poder. Així, jo vaig ser el proposador de la política de proscripció i de la revogación de l'estatut d'administrador (principalment per compte d'absentisme i ús il·legal de sockpuppets), i ambdues van ser aprovades i estan en ús (no tenim encara un ArbCom). Estic extremadament preocupat amb el creixent ús de socks en la Wikipédia lusòfona (un administrador va ser desemmascarat aquesta setmana, una gran vergonya), i, com steward, el meu objectiu és treballar amb verificació de comptes; com a desenvolupador jubilat, jo tinc molt temps per dedicar a aquesta tasca...
  d'usuari globals (traduïdes per mi a portuguès).
Deutsch:
 • Sprachen: pt-N,en-3, es-2, ca-2, gl-2
 • Informationen zur Person: mein Name ist Al, ich bin Brasilianer und lebe in Rio de Janeiro. Ich bin auf der portugiesischen Wikipedia, wo ich über 2'000 Artikel erstellt habe, seit 2006 aktiv und seit 2008 auf der katalanischen Wikipedia, wo ich über 100 Artikel angelegt habe. 2007 wurde ich zum Administrator vorgeschlagen, habe die Wahl aber vorzeitig beendet. Mein Hauptinteresse liegt darin, Artikel anzulegen, zu übersetzen und weiterzuentwickeln. Nichtsdestoweniger bin ich sehr daran interessiert, Richtlinien aufzustellen, die die Gemeinschaft vor störenden Bearbeitungen und Selbstüberschätzung schützen können. Daher habe ich eine Sperrrichtlinie und eine Deadmin-Richtlinie vorgeschlagen (hauptsächlich weil es keine gab und aufgrund der unzulässigen Verwendung von Sockenpuppen) und beide wurden angenommen und sind momentan in Verwendung (wir haben noch kein Schiedsgericht). Ich bin von der ansteigenden Verwendung von Sockenpuppen in der portugiesischen Wikipedia sehr beunruhigt (ein Admin wurde dort diese Woche entlarvt, eine große Schande) und mein Ziel als Steward ist, mit Checkuser zu arbeiten; als Programmierer im Ruhestand habe ich jede Menge Zeit, diesen Job zu erledigen...
  in allen Projekten (von mir auf portugiesisch übersetzt).
español:
 • Idiomas: pt-N,en-3, es-2, ca-2, gl-2
 • Información personal: mi nombre es Al, soy brasileño y vivo en Río de Janeiro. Estoy en activo en la Wikipedia lusófona desde 2006, con más de 2.000 artículos creados, y en la Viquipèdia en catalán desde 2008 (con más de 100 artículos creados). Fui nominado para el cargo de administrador en 2007, pero decliné la invitación. Mi interés principal es la creación, traducción y desarrollo de artículos. Sin embargo, tengo un profundo interés en establecer políticas que puedan proteger la comunidad contra comportamientos disruptivos y abuso de poder. Así, fui el proponente de la política de proscripción y de la revocación del estatuto de administrador (principalmente por cuenta de absentismo y uso ilegal de títeres), y ambas fueron aprobadas y están en uso (no tenemos aún un ArbCom). Estoy extremadamente preocupado con el creciente uso de títeres en la Wikipédia lusófona (un administrador fue desenmascarado esta semana, una gran vergüenza), y, como steward, mi objetivo es trabajar con verificación de cuentas; como programador jubilado, tengo mucho tiempo para dedicar a esta tarea...
  globales del usuario (traducido por mí al portugués).
français:
 • Langues: pt-N,en-3, es-2, ca-2, gl-2
 • Renseignements personnels: mon nom est Al, je suis brésilien et je vis à Río de Janeiro. Je suis actif sur la Wikipédia en portugais depuis 2006, avec plus de 2 000 articles créés et sur la Wikipédia en catalan depuis 2008 (avec plus de 100 articles créés). J’ai été nommé administrateur en 2007 mais j’ai refusé l’offre : mon but principal est la création, la traduction et le développement des articles. Néanmoins, je suis vraiment intéressé par l’établissement de règles pouvant protéger la communauté des modifications qui désorganisent et qui veulent aller trop loin. J'ai donc proposé une règle de bannissement et une règle de révocation des administrateurs (principalement pour absentéisme et usage illégal de faux-nez) et toutes les deux ont été approuvées et sont en application (nous n'avons pas encore de Comité d'arbitrage). Je suis vraiment inquiet au sujet de l'augmentation de l'utilisation des faux-nez sur la Wikipédia en portugais (un administrateur ayant été exposé cette semaine là-bas, une grosse honte) et, en tant que steward, mon but est de travailler aux vérifications d'adresses IP ; en tant que programmeur retraité j'ai beaucoup de temps pour réaliser ce travail...
  user contributions (traduit par mes soins en portugais).
galego:
 • Idiomas: pt-N,en-3, es-2, ca-2, gl-2
 • Informacións persoais: meu nome é Al, eu son brasileiro e vivo en Río de Janeiro. Teño estado en actividade na Wikipedia lusófona desde 2006, con máis de 2.000 artigos creados, e na Viquipèdia en catalán desde 2008 (con máis de 100 artigos creados). Fun indicado para o cargo de administrador en 2007, pero declinei a invitación: o meu interese principal é a creación, tradución e desenvolvemento de artigos. Con todo, teño un profundo interese en establecer políticas que poidan protexer a comunidade contra comportamentos disruptivos e abuso de poder. Así, fun o propoñente da política de proscrición e da revogación do estatuto de administrador (principalmente por conta de absentismo e uso ilegal de sockpuppets), e ambas foron aprobadas e están en uso (non temos aínda un ArbCom). Estou extremamente preocupado co o crecente uso de socks na Wikipedia lusófona (un administrador foi desenmascarado esta semana, unha gran vergonza), e, como steward, o meu obxectivo é traballar con verificación de contas; como programador xubilado, teño moi tempo para dedicar a esta tarefa...
  globais do usuario (traducido por min ao portugués).
日本語:
 • 言語: pt-N,en-3, es-2, ca-2, gl-2
 • 候補者の情報: Al と申します。リオ・デ・ジャネイロ在住のブラジル人です。2006年からポルトガル語版ウィキペディアで活動しており、2,000以上の記事を作成し、またカタルーニャ語版ウィキペディアで2008年から活動し、100以上の記事を作成しました。私は2007年に管理者に推薦されましたが、辞退しました。私の主な関心は記事を作成し、翻訳し、発展させていくことにあるのです。しかしながら、私はコミュニティを荒らしの編集やoverreachingから保護する方針の制定にも強い関心があります。そのため、私は追放の方針と管理者権限取消の方針を(主に長期不活動とソックパペットの不法使用のため)提案し、共に承認され発効しています(まだ裁定委員会がないのです)。私はポルトガル語版ウィキペディアにおけるソックパペットの使用の増加をたいへん不安に思っています(大変恥ずかしいことに、その中に管理者がいたことが今週発覚しました)。そしてスチュワードとして、私のゴールはチェックユーザーの仕事をすることです。またプログラマを辞めた身として、この仕事をする時間がたくさんあります……。
  [1] (私がポルトガル語に翻訳しました)。
한국어:
 • 언어 능력: 포르투갈어-모국어, 영어-고급수준, 스페인어-중급수준, 카탈루냐어-중급수준, 갈리시아어-중급수준
 • 신상 정보: 제 이름은 Al이고, 브라질 사람이며 리우데자네이루에서 살고 있습니다. 저는 2006년부터 포르투갈어 위키백과에서 활동했고, 2,000개 이상의 문서를 만들었습니다. 그리고 2008년부터는 카탈루냐어 위키백과에서 활동하여 100개 이상의 문서를 만들었습니다. 2007년에 저는 관리자로 추천 받았지만, 사퇴한 적이 있습니다. 저의 주된 관심은 문서를 만들고, 번역하며, 발전시키는 것입니다. 그렇지만, 저는 위키 공동체를 편집 분쟁 등으로부터 막을 수 있는 정책 제정에 대해서도 많은 관심이 있습니다. 그래서 저는 추방 정책과 관리자 권한 회수 정책을 제안하였고 (주로 장기 휴면과 다중계정의 악용에 대한 내용), 모두 승인되어 시행되고 있습니다 (아직 중재위원회는 없습니다). 저는 포르투갈어 위키백과에서 다중계정 사용이 늘어나는 것에 대해서 매우 걱정스럽습니다 (관리자가 다중계정에 포함되어 있었던 것이 이번 주에 발각되었습니다. 매우 부끄러운 일입니다.). 그리고 제 목표는 사무장으로써 체크유저에 대한 일을 하는 것 입니다; 프로그래머 일을 그만두어 저는 여기에서 기여 할 시간이 많습니다...
  위키 기여 목록 (포르투갈어 버전은 제가 번역하였습니다).
polski:
 • Języki: pt-N,en-3, es-2, ca-2, gl-2
 • Informacje osobiste: Nazywam się Al, jestem brazylijczykiem i mieszkam w Rio de Janeiro. Jestem aktywny na portugalskiej Wikipedii od 2006, gdzie stworzyłem ponad 2000 artykułów, oraz na katalońskiej Wikipedii od 2008, gdzie stworzyłem ponad 100 artykułów. W 2007 zostałem zgłoszony jako kandydat na administratora, ale wycofałem się. Moim głównym polem zainteresowań jest tworzenie, tłumaczenie i rozwój artykułów. Niezależnie od tego, jestem zainteresowany ustalaniem zasad, kŧóre mogą chronić społeczność przed szkodliwymi edycjami. Dlatego przedstawiłem politykę blokowania oraz odbierania uprawnień administratorskich (głównie ze względu na nieaktywność oraz nielegalne wykorzystanie pacynek). Obie zostały przyjęte i aktywne (nie mamy jeszcze Komitetu Arbitrażowego). Jestem zaniepokojony rosnącym wykorzystywaniem pacynek w portugalskiej Wikipedii (w tym tygodniu ujawniono takie działania sysopa, ale wstyd). Jako steward chciałbym się zająć checkuserowaniem; jako emerytowany programista mam dużo czasu, by się tym zająć
  wkład użytkownika (przetłumaczone przeze mnie na portugalski).
português:
 • Línguas: pt-N,en-3, es-2, ca-2, gl-2
 • Informações pessoais: meu nome é Al, eu sou brasileiro e moro no Rio de Janeiro. Tenho estado em atividade na Wikipédia lusófona desde 2006, com mais de 2.000 artigos criados, e na Viquipèdia em catalão desde 2008 (com mais de 100 artigos criados). Fui indicado para o cargo de administrador em 2007, mas declinei o convite: meu interesse preponderante está na criação, tradução e desenvolvimento de artigos. Todavia, tenho um profundo interesse em estabelecer políticas que possam proteger a comunidade contra comportamentos disruptivos e abuso de poder. Assim, fui o proponente da política de banimento e da revogação do estatuto de administrador (principalmente por conta de absenteísmo e uso ilegal de sockpuppets), e ambas foram aprovadas e estão em uso (não temos ainda um ArbCom). Estou extremamente preocupado com o crescente uso de socks na Wikipédia lusófona (um administrador foi desmascarado esta semana, uma grande vergonha), e, como steward, meu objetivo é trabalhar com verificação de contas; como programador aposentado, tenho muito tempo para dedicar a esta tarefa...
  globais do utilizador (traduzido por mim para o português)
русский:
 • Языки: pt-N,en-3, es-2, ca-2, gl-2
 • Личная информация: Меня зовут Ал (Al), я бразилец и живу в Рио-де-Жанейро. С 2006 года участвую в португальской википедии, создал более 2000 статей, а с 2008 стал участвовать и в каталонской википедии и создал там более 100 статей. В 2007 году меня выдвинули на пост администратора, но я отказался. Тем не менее, я сильно заинтересован в установлении правил, которые бы защитили сообщество от деструктивного поведения и мошенничества. Мной разработаны правила блокировок и правила снятия полномочий администратора (в основном за неактивность и нелегальное использование сокпаппетов). Оба эти правила были приняты и ныне используются (у нас нет Арбитражного комитета). Я очень обеспокоен увеличением числа кукловодов в португальской википедии (на этой неделе был разоблачён администратор, какой позор), и, как стюард, намерен выполнять обязанности по проверке участников. Я программист на пенсии и у меня много времени для подобной работы...
  user contributions
中文:
 • 可说语言: pt-N,en-3, es-2, ca-2, gl-2
 • 个人资料: 我名叫Al,是一名居住在里约热内卢的巴西人。我从2006年开始活跃于葡萄牙语维基百科上,共创建了超过2,000篇的条目;从2008年起,我也开始活跃于加泰罗尼亚语维基百科上,共创建了超过100篇的条目。2007年,我曾被提名为管理员,但我退出了该次提名。我主要关注的事是去创建、翻译与发展条目。然而,我对设立方针来保护社群免受破坏编辑与欺诈之苦也很感兴趣。因此,我曾提出过封禁方针以及管理员罢免方针(主要是由于旷职和非法使用傀儡),这两个方针都获得通过并正在运作中(我们还没有一个仲裁委员会)。我对葡萄牙语维基百科中使用傀儡的现象日益增多感到担心(本周就有一名管理员曝光,真让人羞耻)。作为一名监管员,我的目标是与其他人一同从事用户查核的工作;而作为一名已退休的程序员,我有相当多的时间来做这件事……
  [2](也是由我翻译到葡萄牙语的)。
中文(简体):
 • 可说语言: pt-N,en-3, es-2, ca-2, gl-2
 • 个人资料: 我名叫Al,是一名居住在里约热内卢的巴西人。我从2006年开始活跃于葡萄牙语维基百科上,共创建了超过2,000篇的条目;从2008年起,我也开始活跃于加泰罗尼亚语维基百科上,共创建了超过100篇的条目。2007年,我曾被提名为管理员,但我退出了该次提名。我主要关注的事是去创建、翻译与发展条目。然而,我对设立方针来保护社群免受破坏编辑与欺诈之苦也很感兴趣。因此,我曾提出过封禁方针以及管理员罢免方针(主要是由于旷职和非法使用傀儡),这两个方针都获得通过并正在运作中(我们还没有一个仲裁委员会)。我对葡萄牙语维基百科中使用傀儡的现象日益增多感到担心(本周就有一名管理员曝光,真让人羞耻)。作为一名监管员,我的目标是与其他人一同从事用户查核的工作;而作为一名已退休的程序员,我有相当多的时间来做这件事……
  [3](也是由我翻译到葡萄牙语的)。
中文(繁體):
 • 可說語言: pt-N,en-3, es-2, ca-2, gl-2
 • 個人資料: 我名叫Al,是一名居住在里約熱內盧的巴西人。我從2006年開始活躍於葡萄牙語維基百科上,共創建了超過2,000篇的條目;從2008年起,我也開始活躍於加泰羅尼亞語維基百科上,共創建了超過100篇的條目。2007年,我曾被提名為管理員,但我退出了該次提名。我主要關注的事是去創建、翻譯與發展條目。然而,我對設立方針來保護社群免受破壞編輯與欺詐之苦也很感興趣。因此,我曾提出過封禁方針以及管理員罷免方針(主要是由於曠職和非法使用傀儡),這兩個方針都獲得通過並正在運作中(我們還沒有一個仲裁委員會)。我對葡萄牙語維基百科中使用傀儡的現象日益增多感到擔心(本周就有一名管理員曝光,真讓人羞恥)。作為一名監管員,我的目標是與其他人一同從事用戶查核的工作;而作為一名已退休的程式師,我有相當多的時間來做這件事……
  [4](也是由我翻譯到葡萄牙語的)。


Pictogram voting question.svg Questions → Stewards/elections 2009/Questions

Pictogram voting support.svg YesEdit

 1. Support Support Jagwar 14:04, 21 February 2009 (UTC)
 2. Support Support Computer wh 15:58, 12 February 2009 (UTC)
 3. Support Support Luan 00:16, 1 February 2009 (UTC)
  Lyon88 00:26, 1 February 2009 (UTC) uneligible voter. Account created yesterday. es:Drini 01:17, 1 February 2009 (UTC)
 4. Support Support Udufruduhu 00:28, 1 February 2009 (UTC)
 5. Support Support --Ginosal 00:31, 1 February 2009 (UTC)
 6. Support Support Raafael D 02:40, 1 February 2009 (UTC)
 7. Support Support Mwaldeck msg 04:10, 1 February 2009 (UTC)
 8. Support Support Will he break the wiki? Most likely not. ErikTheBikeMan 04:25, 1 February 2009 (UTC)
  Definitely yes. I'd go with a staatement of values and intent anyday, over statements of experience. Apologies if I've got anything wrong on following this voting process though ~ I'm new, with one of the two articles I've submitted so far already under review for deletion~:o)Skankarbaba Uneligible voter. Confirmed by AccountEligibility Béria Lima Msg 11:42, 1 February 2009 (UTC)
 9. Support Support --Sir James 05:40, 1 February 2009 (UTC)
  --Sh1019 08:07, 1 February 2009 (UTC) Uneligible voter. Confirmed by AccountEligibility Béria Lima Msg 11:36, 1 February 2009 (UTC)
  --Caspiax --Caspiax 09:57, 1 February 2009 (UTC) Uneligible voter: The user don't have an account on Meta with userpage linked to his/her homewiki. —Dferg (meta-w:es:) 17:55, 1 February 2009 (UTC)
 10. Support Support Fruggo 10:24, 1 February 2009 (UTC)
 11. Support Support--Konsnos 10:49, 1 February 2009 (UTC)
 12. Support Support EUDOXIO 10:52, 1 February 2009 (UTC)
 13. Support Support NoychoH 13:40, 1 February 2009 (UTC)
 14. Support SupportAlbert Krantz¿? 16:09, 1 February 2009 (UTC)
 15. Support SupportGlobalphilosophy 16:35, 1 February 2009 (UTC)
 16. Support Support Yes. Definitely. CJS102793 18:06, 1 February 2009 (UTC)
 17. Support Support --Nrainer 23:17, 1 February 2009 (UTC)
  Support Support --Jouris2009.2.2 (UTC) Uneligible voter. This account isn't registered on Meta. --Lucas Nunes 16:22, 4 February 2009 (UTC)
 18. Support Support ----Zeljko 09:00, 2 February 2009 (UTC)
 19. Support Support Wouterhagens 16:00, 2 February 2009 (UTC)
  Support Support--Psiblastaeban 16:54, 2 February 2009 (UTC)
  Uneligible voter: The user don't have an account on Meta with userpage linked to his/her homewiki. Alex Pereira falaê 17:29, 2 February 2009 (UTC)
  --201.9.61.98 18:06, 2 February 2009 (UTC) uneligible voter. It's just an IP.- 天使 BlackBeast Do you need something? 20:19, 2 February 2009 (UTC)
 20. Support Support pro carioca! -- Linksfuss 21:44, 2 February 2009 (UTC)
 21. Support Support --Arcudaki 14:03, 3 February 2009 (UTC)
 22. Support Support --Lighterside 16:00, 3 February 2009 (UTC)
 23. Support Support --Alex Esp 23:34, 3 February 2009 (UTC)
 24. Support Support - Amgine/meta wikt wnews blog wmf-blog goog news 02:49, 4 February 2009 (UTC)
 25. Support Support Ozymandias 09:03, 5 February 2009 (UTC)
 26. Support Support Booksworm 19:55, 6 February 2009 (UTC)
  Support Support yes -- A2 supersonique 22:43, 6 February 2009 (UTC) Uneligible voter --Nice poa 01:00, 11 February 2009 (UTC)
 27. Support Support Multilingual. Coppertwig(talk) 17:47, 7 February 2009 (UTC)
  Support Support --Snake311 20:02, 7 February 2009 (UTC) Not eligible to vote, follow all instructions at Stewards/elections_2009/Guidelines#Voters please. --Nick1915 - all you want 11:04, 9 February 2009 (UTC)
  Support Support I voted for you. Now, where's that bribe you promised me? PM me and I'll give you the account number. Heh, these suckers are gonna be taken for a spin. --85.164.165.51 16:59, 9 February 2009 (UTC) Uneligible voter, it's just an IP. --Nice poa 21:54, 9 February 2009 (UTC)
 28. Support Support Muro de Aguas 17:20, 9 February 2009 (UTC)
  Support Support Matema 09:35, 10 February 2009 (UTC) Uneligible voter --Nice poa 00:53, 11 February 2009 (UTC)
 29. Support Support Albmont 11:31, 10 February 2009 (UTC)
 30. Support Support Kabri 18:33, 10 February 2009 (UTC)
 31. Support Support --Lohen11 15:37, 11 February 2009 (UTC)
 32. Support Support --4wajzkd02 09:33, 12 February 2009 (UTC)
 33. Support Support --Alborz Fallah 18:36, 12 February 2009 (UTC)
 34. Support Support Has all the right language and other skills Carsrac 23:11, 12 February 2009 (UTC)
 35. Support Support Christian Hartmann 15:04, 17 February 2009 (UTC)

Pictogram voting oppose.svg NoEdit

 1. Oppose OpposeAitias // discussion 00:00, 1 February 2009 (UTC)
 2. Oppose Oppose --Thogo (talk) 00:03, 1 February 2009 (UTC)
 3. Oppose Oppose Imho the user has not enough experience, --birdy geimfyglið (:> )=| 00:06, 1 February 2009 (UTC)
 4. Oppose Oppose No. Razorflame 00:07, 1 February 2009 (UTC)
  No. Horacewai2 00:08, 1 February 2009 (UTC) Uneligible voter. Confirmed by AccountEligibility Béria Lima Msg 11:55, 1 February 2009 (UTC)
 5. Oppose Oppose No. Puntori 00:11, 1 February 2009 (UTC)
 6. Oppose Oppose No. Micha L. Rieser 00:21, 1 February 2009 (UTC)
 7. Oppose Oppose No.--Seha 00:26, 1 February 2009 (UTC)
 8. Oppose Oppose --Kanonkas 00:30, 1 February 2009 (UTC)
 9. Oppose Oppose No. Not enough experience for stewardship, what you describe is totally different from what stewardship is. Romaine 00:30, 1 February 2009 (UTC)
 10. Oppose Oppose Az1568 (talk) 00:35, 1 February 2009 (UTC)
 11. Oppose Oppose No/いいえ. --Taichi - (あ!) 00:39, 1 February 2009 (UTC)
 12. Oppose Oppose per Romaine Herr Kriss 00:42, 1 February 2009 (UTC)
 13. Oppose Oppose sorry, but No per Romaine Marcus Cyron 00:57, 1 February 2009 (UTC)
 14. Oppose Oppose Seems not to understand what being a steward is, or what would make one qualified to do the job.  — Mike.lifeguard | @en.wb 01:15, 1 February 2009 (UTC)
 15. Oppose Oppose No. Seems to not understand what stewardship is. neuro(talk) 13:19, 1 February 2009 (UTC)
 16. Oppose Oppose --FollowTheMedia 01:23, 1 February 2009 (UTC)
  --Yym1997 02:21, 1 February 2009 (UTC) Uneligible: This user don't have an account on Meta with userpage linked to his homewikiDferg (meta-w:es:) 16:55, 1 February 2009 (UTC)
 17. Oppose Oppose I like the attitude, and the thoughtful question answers, but I think you need more experience with adminship and general wiki operations across multiple wikis. Perhaps next year? ++Lar: t/c 02:36, 1 February 2009 (UTC)
 18. Oppose Oppose --Tomatejc 02:57, 1 February 2009 (UTC)
 19. Oppose Oppose Not at the level I expect of stewards. Prodego talk 04:38, 1 February 2009 (UTC)
 20. Oppose Oppose Avjoska 06:32, 1 February 2009 (UTC)
 21. Oppose Oppose Achates 07:19, 1 February 2009 (UTC)
 22. Oppose Oppose No --Shipmaster 07:33, 1 February 2009 (UTC)
 23. Oppose Oppose No --Producer 08:44, 1 February 2009 (UTC)
 24. Oppose Oppose Merdis 09:15, 1 February 2009 (UTC) Uneligible voter: The user don't have an account on Meta with userpage linked to his/her homewiki. —Dferg (meta-w:es:) 17:56, 1 February 2009 (UTC) Not anymore. Tomasz W. Kozłowski 15:10, 2 February 2009 (UTC)
 25. Oppose Oppose No --Dr. Gert Blazejewski 09:22, 1 February 2009 (UTC)
 26. Oppose Oppose Adrian 1111 09:28, 1 February 2009 (UTC)
 27. Oppose Oppose No, involved recently in too many unnecessary conflicts in Portuguese Wikipedia. RafaAzevedo 09:39, 1 February 2009 (UTC)[1]
 28. Oppose Oppose Whilst it'd be good to have non-en stewards, this chap lacks experience. Computerjoe 09:56, 1 February 2009 (UTC)
 29. Oppose Oppose --Brownout(msg) 09:58, 1 February 2009 (UTC)
 30. Oppose Oppose No --Church of emacs 10:07, 1 February 2009 (UTC)
 31. Oppose Oppose Béria Lima Msg 10:26, 1 February 2009 (UTC) I agree whit Romaine. "Not enough experience for stewardship"
 32. Oppose Oppose Per Romaine. Jon Harald Søby 10:27, 1 February 2009 (UTC)
 33. Oppose Oppose --AFBorchert 10:49, 1 February 2009 (UTC) per birdy and Lar
 34. Oppose Oppose Njaelkies Lea 11:03, 1 February 2009 (UTC)
 35. Oppose Oppose Vyk 11:11, 1 February 2009 (UTC)
 36. Oppose Oppose I'm sorry. I believe in your good purpose, but not enough experience for stewardship. Smihael 11:28, 1 February 2009 (UTC)
 37. Oppose Oppose Calandrella 13:46, 1 February 2009 (UTC) I agree with Smihael.
 38. Oppose OpposeDferg (meta-w:es:) 14:08, 1 February 2009 (UTC)
 39. Oppose Oppose Stewards should have the experience and trust that comes with being an admin on their home project. John Vandenberg 14:14, 1 February 2009 (UTC)
 40. Oppose Oppose --MF-W 14:26, 1 February 2009 (UTC)
 41. Oppose Oppose Not this year. -- Nahum 14:28, 1 February 2009 (UTC)
 42. Oppose Oppose Stewards should be able to describe what stewardship is and should be an admin on their home wiki. Per Romaine and per Jauvdb. ѕwirlвoy  14:36, 1 February 2009 (UTC)
 43. Oppose Oppose Filipe RibeiroMsg 14:32, 1 February 2009 (UTC) Not now.
 44. Oppose OpposeObelix 14:55, 1 February 2009 (UTC)
  --91.43.224.39 15:48, 1 February 2009 (UTC) Please login to vote. BenceRotating earth (large).gif My Talk 14:10, 2 February 2009 (UTC)
 45. Oppose Oppose No. Jdrewitt 15:58, 1 February 2009 (UTC)
 46. Oppose Oppose Not really. --Ciphers 17:47, 1 February 2009 (UTC)
 47. Oppose Oppose À cause du manque d'expérience avec les outils d'admin. / Lack of experience with admins' tools. --Edhral 18:51, 1 February 2009 (UTC)
 48. Oppose Oppose Lack of experience and bad understanding of the steward duties — NickK 19:05, 1 February 2009 (UTC)
 49. Oppose Oppose ack NickK --RoswithaC 19:17, 1 February 2009 (UTC)
 50. Oppose Oppose No. Alefbe 19:57, 1 February 2009 (UTC)
 51. Oppose OpposeEjs-80 20:48, 1 February 2009 (UTC)
 52. Oppose Oppose NonvocalScream 20:50, 1 February 2009 (UTC)
 53. Oppose Oppose No. Wants to remove "absentee" admins for no good reason. Rspeer 21:36, 1 February 2009 (UTC)
 54. Oppose Oppose --Ilyaroz 00:30, 2 February 2009 (UTC)
 55. Oppose Oppose --PietJay 07:47, 2 February 2009 (UTC)
 56. Oppose Oppose ~ putnik 07:54, 2 February 2009 (UTC)
 57. Oppose Oppose Stewardship is not only checkuser. Leujohn 08:59, 2 February 2009 (UTC)
 58. Oppose Oppose --Uwe Gille 09:30, 2 February 2009 (UTC)
 59. Oppose Oppose no experience--Nick1915 - all you want 11:15, 2 February 2009 (UTC)
 60. Oppose Oppose Too few user rights => not much experience. --FiliP × 12:05, 2 February 2009 (UTC)
 61. Oppose Oppose GlassCobra 14:54, 2 February 2009 (UTC)
 62. Oppose Oppose Symbol oppose vote.svg Contra. QuartierLatin1968 20:15, 2 February 2009 (UTC)
 63. Oppose Oppose I don't see expierence. Should be an admin.- 天使 BlackBeast Do you need something? 20:30, 2 February 2009 (UTC)
 64. Oppose Oppose --Stepri2003 20:38, 2 February 2009 (UTC)
 65. Oppose Oppose--Davecrosby uk 00:09, 3 February 2009 (UTC)
 66. Oppose Oppose Mailer Diablo 03:46, 3 February 2009 (UTC)
 67. Oppose Oppose Tcrow777 04:57, 3 February 2009 (UTC)
 68. Oppose Oppose Stef48 08:15, 3 February 2009 (UTC)
 69. Oppose Oppose --Tarantelle 10:42, 3 February 2009 (UTC)
 70. Oppose Oppose no experience to this. Alex Pereira falaê 12:12, 3 February 2009 (UTC)
 71. Oppose Oppose Not enough experience or understanding of the role. Maedin\talk 13:00, 3 February 2009 (UTC)
 72. Oppose Oppose I am not sure you fully understand the role of stewards. Anonymous101 17:51, 3 February 2009 (UTC)
 73. Oppose Oppose Fred Xavier 19:07, 3 February 2009 (UTC)
 74. Oppose Oppose Tiptoety talk 20:50, 3 February 2009 (UTC)
 75. Oppose Oppose --ChrisiPK (Talk|Contribs) 21:34, 3 February 2009 (UTC)
 76. Oppose Oppose Apparently doesn't know what the position is about.--Cerejota 04:55, 4 February 2009 (UTC)
 77. Oppose Oppose Doesn't seem like enough experience. ...Aurora... 11:11, 4 February 2009 (UTC)
 78. Oppose Oppose Don't have experience. --Lucas Nunes 16:21, 4 February 2009 (UTC)
 79. Oppose Oppose Nones. --Tesi1700 17:43, 4 February 2009 (UTC)
 80. Oppose Oppose Not enough experience. --Tchoř 02:45, 5 February 2009 (UTC)
 81. Oppose Oppose sorry but need more experience --Gdgourou 10:18, 5 February 2009 (UTC)
 82. Oppose Oppose No Modernist 03:52, 6 February 2009 (UTC)
 83. Oppose Oppose GoEThe 10:05, 6 February 2009 (UTC) Tends to resolve disputes by attacking the opponent rather than the question and when proposing policy shoves opposition under the carpet by pushing for a vote instead of trying to build consensus.
 84. Oppose Oppose Urielpunk 14:36, 6 February 2009 (UTC)?
  Meekohi 22:42, 6 February 2009 (UTC)
 85. Oppose Oppose No. TFBCT1 17:02, 8 February 2009 (UTC)
 86. Oppose Oppose Nadzieja 18:32, 8 February 2009 (UTC) The user had a discussion with me in pt.wikipedia (initialized by he), and was agressive and impertinent with me and another user that was in his right: making comments in the discussion page of the pt.wiki article "Sockpuppet". The user don't have enough maturity to be a Steward. I agree with the user GoEThe: The user resolve disputes by attacking the opponent. 'Cause this my vote is no!
 87. Oppose Oppose IMatthew 20:53, 8 February 2009 (UTC)
 88. Oppose Oppose --Nice poa 21:13, 8 February 2009 (UTC) I'm sorry, but he 'argues' too much with everybody for everything and uses to offend and to mock his opponents!
 89. Oppose Oppose No -- per unaddressed concerns from other editors. Message From Xenu 10:21, 9 February 2009 (UTC)
 90. Oppose Oppose at first you'll need to be experienced as sysop anywhere - IMHO - sorry --Rax 22:17, 9 February 2009 (UTC)
 91. Oppose Oppose not even a sysop on any project, and does not seem to understand well the stewards' role. O. Morand 00:03, 10 February 2009 (UTC)
 92. Oppose Oppose Not enough exp. --Sampi 02:17, 10 February 2009 (UTC)
 93. Oppose Oppose Lack of admin experience, misunderstanding of steward role. Nbarth 01:27, 11 February 2009 (UTC)
 94. Oppose Oppose Mikhailov Kusserow (talk) 06:46, 11 February 2009 (UTC)
 95. Oppose Oppose--Drboisclair 22:47, 11 February 2009 (UTC)
 96. Oppose Oppose--Thesupermat 09:15, 13 February 2009 (UTC)
 97. Oppose Oppose-- Harrywad 23:29, 13 February 2009 (UTC)
 98. Oppose Oppose Nearby, but needs still experience --Höyhens 02:48, 14 February 2009 (UTC)
 99. Oppose Oppose Tosão 20:07, 14 February 2009 (UTC) No,no,no![2]
 100. Oppose Oppose If you resign from proposed adminship why should we trust you stewardship? Masti 21:12, 18 February 2009 (UTC)
 101. Oppose Oppose --Techman224Talk 02:14, 19 February 2009 (UTC)[3]
 102. Oppose Oppose -- it's not necessary for him to add footnotes to opposing comments, and his doing so clearly demonstrates that he should not be a steward. KrakatoaKatie 20:15, 19 February 2009 (UTC)

Pictogram voting neutral.svg NeutralEdit

 1. Neutral Neutral Efbé Je suis un WikiLover 10:16, 1 February 2009 (UTC)
  I know nothing about the experience of candidate. Unfortunately, I can not understand Portuguese, and I'm out of estimation.LexArt 14:37, 1 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote this year, you must have had 600 edits on any project by November 1, and either an SUL account or a link to that account on your userpage. You must also have 50 edits since August 1 and not be blocked here. ST47 19:25, 2 February 2009 (UTC)
  I am ambivalent. Rangond 06:57, 2 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote this year, you must have had 600 edits on any project by November 1, and either an SUL account or a link to that account on your userpage. You must also have 50 edits since August 1 and not be blocked here. ST47 19:27, 2 February 2009 (UTC)
 2. Neutral Neutral Kushal one 11:34, 2 February 2009 (UTC)
 3. Neutral Neutral BenceRotating earth (large).gif My Talk 14:12, 2 February 2009 (UTC)
 4. Neutral Neutral Punx 09:18, 3 February 2009 (UTC)
  WITSPUTZ 17:17, 4 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote this year, you must have had 600 edits on any project by November 1, and either an SUL account or a link to that account on your userpage. You must also have 50 edits since August 1 and not be blocked here. ST47 00:47, 8 February 2009 (UTC)
 5. Neutral Neutral DanielRute 22:52, 6 February 2009 (UTC)
 6. Neutral Neutral Mizunoryu 大熊猫❤小熊猫 13:20, 11 February 2009 (UTC) Nothing against the user. He's indeed a great editor on Wiki-pt. But he's a bit nervous and he does not like being questioned and contradicted. He must change that. But in general, he doesn't like canvassing and elitism, and that's great! Especially in Wiki-pt where our adminship is focused in elitism and friendship. Being an administrator there is nothing, really.
 7. --Mayer Bruno 21:15, 13 February 2009 (UTC)

Additional InfoEdit

Meet some people from Lusophone Wikipedia that are not only voting against me (what is perfectly democratical), but blaming me... - Al Lemos 14:33, 18 February 2009 (UTC)

 1. This fellow has so many enemies in the lusophone Wikipedia that was nicknamed "rabid dog" by a veteran editor.
 2. Candidate for sysop. In the voting under way, an editor (Pediboi) said about him: "without saving articles a large number of times in quick succession, a thing that he usually do, he don't will obtain the minimum number of 2000 editions in the mainspace; I smell a scam here."
 3. It's old news. The world has changed since January 2007...
Warning The 2009 steward elections are finished. No further votes will be accepted.

AlexanderpsEdit

translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: pt, en-2, gl-2, es-2, fr-1, it-1
 • Personal info: My name is Alexander Pereira, I am 30 years old and live in Brasília (Brazil). I work in the financial industry. I started my involvement with Wikimedia Foundation projects on the Portuguese Wikipedia in 2006.

  I have these statuses, in these projects:

  In addition to participation in these projects, I contribute files on Commons. This is my cross-wiki contribs, more than 34,000 edits. As steward, I hope I can combat vandalism on small projects and use my experience as checkuser on two projects and bureaucrat in another two projects.
Deutsch:
 • Sprachen: pt, en-2, gl-2, es-2, fr-1, it-1
 • Informationen zur Person: Mein Name ist Alexander Pereira, ich bin 30 Jahre alt und lebe in Brasília (Brasilien). Ich arbeite in der Finanzbranche. In 2006 begann ich mich an Wikimedia-Foundation-Projekten in der portugiesischen Wikipedia zu beteiligen.

  In folgenden Projekten halte ich folgende Positionen inne:

  Neben meiner Beteiligung in diesen Projekten, steuere ich außerdem Dateien auf Commons bei. Meine globale Aktivität mit mehr als 34.000 Beträgen. Als Steward hoffe ich auf kleinen Projekten den Vandalismus bekämpfen zu können und meine Kenntnisse als Checkuser aus zwei Projekten und als Bürokrat aus zwei weiteren Projekten zu nutzen.
español:
 • Idiomas: pt, en-2, gl-2, es-2, fr-1, it-1
 • Información personal: Me llamo Alexander Pereira, tengo 30 años y vivo en Brasilia, Brasil. Trabajo en el sector financiero. Comencé a involucrarme en los proyectos de la fundación Wikimedia con la Wikipedia en portugués, en 2006.

  Estos son mis estados en los siguientes proyectos:

  Además de mi participación en estos proyectos, contribuyo con archivos en Commons. He aquí mis contribuciones, más de 34,000 ediciones. Como steward, deseo poder combatir el vandalismo con pequeños proyectos y usar mi experiencia como checkuser en dos proyectos y como burócrata en otros dos.
français:
 • Langues: pt, en-2, gl-2, es-2, fr-1, it-1
 • Renseignements personnels: Je m'appelle Alexander Pereira, j'ai 30 ans et j'habite à Brasília (Brésil). Je travaille dans la finance. J'ai commencé à m'impliquer dans les projets de la Wikimedia Fondation en 2006, sur la Wikipédia en portugais.

  Dans ces projets j'ai les statuts suivants :

  Outre la participation à ces projets, j'ai participé sur Commons. Voilà mes contributions, plus de 34 000 éditions. En tant que Steward, j'espère pouvoir combattre le vandalisme sur les petits projets, et mettre à profit mon expérience de checkuser (sur deux projets) et de bureaucrate (sur deux autres).
galego:
 • Idiomas: pt, en-2, gl-2, es-2, fr-1, it-1
 • Informacións persoais: Meu nome é Alexander Pereira, teño 30 anos, e moro en Brasília (Brasil). Traballo no ramo financeiro. Comecei a envolverme nos proxectos da Wikimedia Foundation pola Wikipedia en portugués, en 2006.

  Posúo os seguintes cargos, nos seguintes proxectos:

  Alén de participar destes proxectos, ainda contribuo con arquivos no Commons. Eis as miñas contribucións globais, máis de 34 mil edicións. Como steward, espero poder combater o vandalismo en proxectos menores, usar a miña experiencia como verificador en dous proxectos e como burocrata em outros dous no uso das ferramentas.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: pt, en-2, gl-2, es-2, fr-1, it-1
 • Informasi pribadi: Nama saya adalah Alexander Pereira, umur 30 tahun, dan tinggal di Brasília, Brazil. Saya bekerja dalam industri keuangan. Keterlibatan saya di proyek-proyek Wikimedia diawali dari Wikipedia bahasa Portugis pada tahun 2006.

  Berikut adalah proyek-proyek di mana saya terlibat:

  • Wikipedia-pt: Opsis (sejak Maret 2007) dan Checkuser (sejak April 2008), dan sebelumnya pernah menjadi Birokrat (November 2007-November 2008);
  • Wikinews-pt: Opsis (sejak Desember 2007), Birokrat (Sejak September 2008), Checkuser (sejak Oktober 2008), editor dan reviewer;
  • Wikiversity-pt: Opsis (sejak Mei 2008);
  • Meta-Wiki: Opsis (sejak Februari 2008) dan Birokrat (sejak Mei 2008);
  • OTRS: sukarelawan dengan akses ke info=pt, info-es, permissions-pt, dan permissions-es. Sebagai tambahan, saya juga menyumbangkan berkas-berkas ke Commons. Kontribusi lintas-wiki saya terdiri lebih dari 34.000 suntingan. Sebagai Steward, saya bertujuan untuk menghalau vandalisme di proyek-proyek ang masih kecil dan menggunakan pengalaman saya sebagai Checkuser dan Birokrat.
italiano:
 • Lingue: pt, en-2, gl-2, es-2, fr-1, it-1
 • Informazioni personali: Mi chiamo Alexander Pereira, ho 30 anni e vivo a Brasilia, in Brasile. Lavoro nel campo finanziario. Il mio interesse per i progetti della Wikimedia Foundation risale al 2006.

  Nei seguenti progetti, svolgo i seguenti compiti:

  Oltre alla partecipazione ai progetti qui riportati, contribuisco con file su Commons. Ecco l'elenco dei contributi sulle diverse wiki, oltre 34.000 edit. Come steward, mi auguro di contribuire a combattere il vandalismo sui progetti minori e di poter mettere al servizio la mia esperienza come checkuser su due progetti e di burocrate in altri due.
日本語:
한국어:
 • 언어 능력: 포르투갈어가 모국어, 영어-중급 수준, 갈리시아어-중급 수준, 스페인어-중급 수준, 프랑스어-초급 수준, 이탈리아어-초급 수준
 • 신상 정보: 제 이름은 Alexander Pereira이고, 나이는 30세이며, 브라질리아 (브라질)에서 살고 있습니다. 저는 금융업을 종사하고 있습니다. 제가 위키미디어 재단 프로젝트에서 활동하게된 계기는 2006년에 포르투갈어 위키백과를 접하면서 입니다.

  저는 아래에 있는 프로젝트들에서 다음과 같은 권한을 가지고 활동하고 있습니다:

  추가적으로 저는 이 프로젝트들에 참가하였고, 위키미디어 공용에서 파일을 기여하였습니다. 이 문서는 저의 전체 위키에 대한 기여 목록이고, 34,000회 이상의 편집을 하였습니다. 저는 사무장으로써 소규모의 프로젝트에서 발생한 문서 훼손 행위를 막고, 두 프로젝트에서 맡았던 체크유저와 뷰로크랫에 대한 경험을 발휘할 것입니다.
polski:
 • Języki: pt, en-2, gl-2, es-2, fr-1, it-1
 • Informacje osobiste: Nazywam się Alexander Pereira, mam 30 lat i mieszkam w stolicy Brazylii - Brasílii. Pracuję w finansach. Mój wkład w projekty Fundacji Wikimedia rozpoczął się w portugalskiej Wikipedii w 2006.

  W innych projektach mój status wygląda następująco:

  W dodatku do uczestnictwa w tych projektach dodaję pliki do Commons [5], ponad 34000 edycji. Jako steward chciałbym zwalczać wandalizmy w małych projektach i wykorzystać moje doświadczenie checkusera i biurokraty.
português:
 • Línguas: pt, en-2, gl-2, es-2, fr-1, it-1
 • Informações pessoais: Meu nome é Alexander Pereira, tenho 30 anos, e moro em Brasília (Brasil). Trabalho no ramo financeiro. Comecei a me envolver nos projetos da Wikimedia Foundation pela Wikipedia em português, em 2006.

  Possuo os seguintes cargos, nos seguintes projetos:

  Além de participar destes projetos, ainda contribuo com arquivos no Commons. Eis as minhas contribuições globais, mais de 34 mil edições. Como steward, espero poder combater o vandalismo em projetos menores, usar a minha experiência como verificador em dois projetos e como burocrata em outros dois no uso das ferramentas.
русский:
中文:
 • 可说语言: pt, en-2, gl-2, es-2, fr-1, it-1
 • 个人资料: 我名叫Alexander Pereira,今年30岁,居住在巴西。我是一名金融产业的工作者。2006年,我开始参与维基媒体基金会旗下葡萄牙语维基百科的编辑。下面列出了我在各个维基项目中拥有的权限: 除了参与上述项目外,我还为维基共享资源贡献过文件。这里列出了我所有的跨维基贡献,总量超过34,000次编辑。作为监管员,我希望能在小型项目中与破坏作斗争,充分发挥我作为两个维基项目的用户核查员以及另两个维基项目的行政员所获取的经验。
中文(简体):
 • 可说语言: pt, en-2, gl-2, es-2, fr-1, it-1
 • 个人资料: 我名叫Alexander Pereira,今年30岁,居住在巴西。我是一名金融产业的工作者。2006年,我开始参与维基媒体基金会旗下葡萄牙语维基百科的编辑。下面列出了我在各个维基项目中拥有的权限: 除了参与上述项目外,我还为维基共享资源贡献过文件。这里列出了我所有的跨维基贡献,总量超过34,000次编辑。作为监管员,我希望能在小型项目中与破坏作斗争,充分发挥我作为两个维基项目的用户核查员以及另两个维基项目的行政员所获取的经验。
中文(繁體):
 • 可說語言: pt, en-2, gl-2, es-2, fr-1, it-1
 • 個人資料: 我名叫Alexander Pereira,今年30歲,居住在巴西。我是一名金融產業的工作者。2006年,我開始參與維基媒體基金會旗下葡萄牙語維基百科的編輯。下面列出了我在各個維基計畫中擁有的權限: 除了參與上述計畫外,我還為維基共用資源貢獻過文檔。這裡列出了我所有的跨維基貢獻,總量超過34,000次編輯。作為監管員,我希望能在小型計畫中與破壞作鬥爭,充分發揮我作為兩個維基計畫的用戶核查員以及另兩個維基計畫的行政員所獲取的經驗。


Pictogram voting question.svg Questions → Stewards/elections 2009/Questions

Pictogram voting support.svg YesEdit

 1. Support SupportDerHexer (Talk) 00:01, 1 February 2009 (UTC)
 2. Support Support Computer wh 15:58, 12 February 2009 (UTC)
  Support Support Yes. Razorflame 00:08, 1 February 2009 (UTC) Changed to neutral.
 3. Support Support André Teixeira Lima 00:09, 1 February 2009 (UTC)
 4. Support Support NuclearWarfare 00:10, 1 February 2009 (UTC)
  Horacewai2 00:10, 1 February 2009 (UTC) Uneligible voter. Confirmed by AccountEligibility Béria Lima Msg 11:51, 1 February 2009 (UTC)
 5. Support Support I'm happy here. Majorly talk 00:11, 1 February 2009 (UTC)
 6. Support Support Puntori 00:12, 1 February 2009 (UTC)
 7. Support Support Luan 00:17, 1 February 2009 (UTC)
 8. Support Support Mr.Z-man 00:18, 1 February 2009 (UTC)
 9. Support Supportvvv 00:17, 1 February 2009 (UTC)
 10. Support Support yes. Micha L. Rieser 00:22, 1 February 2009 (UTC)
 11. Support Support Epinheiro 00:26, 1 February 2009 (UTC), of course!
 12. Support Support --Seha 00:27, 1 February 2009 (UTC)
  Udufruduhu 00:29, 1 February 2009 (UTC)not eligible to vote--Pediboi 14:03, 3 February 2009 (UTC)
 13. Support Support Cbrown1023 talk 00:31, 1 February 2009 (UTC)
 14. Support Support Az1568 (talk) 00:35, 1 February 2009 (UTC)
 15. Support Support Chick Bowen 00:36, 1 February 2009 (UTC)
 16. Support Support Yes/Sí/はい. --Taichi - (あ!) 00:41, 1 February 2009 (UTC)
 17. Support Support Vini 175 01:01, 1 February 2009 (UTC)
 18. Support Support neuro(talk) 01:19, 1 February 2009 (UTC)
 19. Support Support --FollowTheMedia 01:23, 1 February 2009 (UTC)
 20. Support Support --Ivan Štambuk 01:25, 1 February 2009 (UTC)
 21. Support Support --Shizhao 01:51, 1 February 2009 (UTC)
  Yamaka122 ...:) 02:03, 1 February 2009 (UTC)not eligible to vote.--Pediboi 13:37, 3 February 2009 (UTC)
 22. Support Support bibliomaniac15 03:15, 1 February 2009 (UTC)
 23. Support Support --Luisfege 03:17, 1 February 2009 (UTC)
 24. Support Support--1j1z2 03:26, 1 February 2009 (UTC)
 25. Support Support More workers are needed. --Millosh 03:58, 1 February 2009 (UTC)
 26. Support Support, of course. Mwaldeck msg 04:13, 1 February 2009 (UTC)
 27. Support Support GlassCobra 05:15, 1 February 2009 (UTC)
 28. Support Support --Sir James 05:41, 1 February 2009 (UTC)
 29. Support Support Avjoska 06:33, 1 February 2009 (UTC)
 30. Support Support Rubin16 08:07, 1 February 2009 (UTC)
 31. Support Support Sebleouf 08:40, 1 February 2009 (UTC)
 32. Support Support Octahedron80 09:20, 1 February 2009 (UTC)
 33. Support Support Otourly 09:25, 1 February 2009 (UTC)
  --Item 09:36, 1 February 2009 (UTC) not eligible to vote--Pediboi 13:16, 3 February 2009 (UTC)
 34. Support Support RafaAzevedo 09:38, 1 February 2009 (UTC)
 35. Support Support yeaaaaaaaaaaaaa --.snoopy. 09:44, 1 February 2009 (UTC)
 36. Support Support --StSasha 09:58, 1 February 2009 (UTC) ДА.
 37. Support Support --Wing 10:03, 1 February 2009 (UTC)
 38. Support Support sounds fine --Church of emacs 10:11, 1 February 2009 (UTC)
 39. Support Support Efbé Je suis un WikiLover 10:18, 1 February 2009 (UTC)
  Samyn97 10:26, 1 February 2009 (UTC) Uneligible voter. Confirmed by AccountEligibility Béria Lima Msg 11:54, 1 February 2009 (UTC)
 40. Support Support Béria Lima Msg 10:27, 1 February 2009 (UTC) Complete support.
 41. Support SupportNa·gy 11:06, 1 February 2009 (UTC)
  Nikolia 14:06, 1 February 2009 (UTC) Uneligible voter: Innexistent account —Dferg (meta-w:es:) 17:04, 1 February 2009 (UTC)
  Please sign in to vote. →Na·gy 11:23, 1 February 2009 (UTC)
 42. Support Support Vyk 11:12, 1 February 2009 (UTC)
 43. Support Support The Helpful One 11:39, 1 February 2009 (UTC)
 44. Support Support Stealth500
 45. Support Support EUDOXIO 11:41, 1 February 2009 (UTC)
 46. Support Support axpdeHello! 12:30, 1 February 2009 (UTC)
 47. Support Support --Ahonc 13:59, 1 February 2009 (UTC)
 48. Support Support -- Nahum 14:31, 1 February 2009 (UTC)
 49. Support Support Stifle 14:32, 1 February 2009 (UTC)
 50. Support Support Obelix 14:57, 1 February 2009 (UTC)
 51. Support Support --Garfieldairlines 15:38, 1 February 2009 (UTC)
 52. Support Support --Furado 16:00, 1 February 2009 (UTC)
 53. Support Support iAlex 16:59, 1 February 2009 (UTC)
  Good luck! That Thing There 17:16, 1 February 2009 (UTC) I'm sorry, it appears you're ineligible to vote.  — Mike.lifeguard | @en.wb 17:17, 1 February 2009 (UTC)
 54. Support Support SOAD KoRn 17:58, 1 February 2009 (UTC)
 55. Support Support Saloca 20:45, 1 February 2009 (UTC)
  Takkyuu 21:40, 1 February 2009 (UTC) not elligible to vote--Pediboi 12:31, 3 February 2009 (UTC)
 56. Support Support --buecherwuermlein 06:36, 2 February 2009 (UTC)
  Good. Rangond 07:08, 2 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote this year, you must have had 600 edits on any project by November 1, and either an SUL account or a link to that account on your userpage. You must also have 50 edits since August 1 and not be blocked here. ST47 19:27, 2 February 2009 (UTC)
 57. Support Support No objection.--Wikipedian (Activist) 08:01, 2 February 2009 (UTC)
 58. Support Support Oui --P@d@w@ne 08:51, 2 February 2009 (UTC)
 59. Support Support Looks about right. --FiliP × 12:06, 2 February 2009 (UTC)
 60. Support Support Symbol support vote.svg Complete support. Filipe RibeiroMsg 12:24, 2 February 2009 (UTC)
  Rui kuhnert 14:32, 2 February 2009 (UTC) Not eligible to vote, follow all instructions at Stewards/elections_2009/Guidelines#Voters please. The Helpful One 14:36, 2 February 2009 (UTC)
 61. Support Support --Jón 17:13, 2 February 2009 (UTC)
 62. Support Support Leefeni,de Karik 20:00, 2 February 2009 (UTC)
  - Support, Bjoertvedt need to be logged in to vote.--Pediboi 12:12, 3 February 2009 (UTC)
 63. Support Support-- Bjoertvedt 17:45, 3 February 2009 (UTC)
 64. Support Support Symbol support vote.svg Pro. QuartierLatin1968 20:16, 2 February 2009 (UTC)
 65. Support Support --Zeljko 20:46, 2 February 2009 (UTC)
 66. Support Support 天使 BlackBeast Do you need something? 20:53, 2 February 2009 (UTC)
 67. Support Support ~ Seb35 22:07, 2 February 2009 (UTC)
  Guille.17 not enough contributions--Pediboi 12:06, 3 February 2009 (UTC)
 68. Support Support everything looks good HBR 23:40, 2 February 2009 (UTC)
 69. Support Support --Davecrosby uk 00:12, 3 February 2009 (UTC)
 70. Support Support --Thogo (talk) 01:13, 3 February 2009 (UTC)
  --无杨 03:11, 3 February 2009 (UTC) not enough contributions--Pediboi 11:57, 3 February 2009 (UTC)
 71. Support Support I'm Mailer Diablo and I approve this candidate! - 03:49, 3 February 2009 (UTC)
 72. Support Support -gildemax 09:18, 3 February 2009 (UTC)
 73. Support Support --Tarantelle 10:44, 3 February 2009 (UTC)
 74. Support Support--Lighterside 16:02, 3 February 2009 (UTC)
 75. Support Support --Reynaldo 18:22, 3 February 2009 (UTC)
 76. Support Support Fred Xavier 19:12, 3 February 2009 (UTC)
 77. Support Support Knows his way around the Wikimedia Projects. Experience and knowledge is key in a situation like this. Support. Marlith T/C 19:26, 3 February 2009 (UTC)
 78. Support Support Davidandrade 20:38, 3 February 2009 (UTC)
 79. Support Support EBY3221 20:49, 3 February 2009 (UTC)
 80. Support Support --ChrisiPK (Talk|Contribs) 21:38, 3 February 2009 (UTC)
 81. Support Support sure --Nick1915 - all you want 01:48, 4 February 2009 (UTC)
 82. Support Support --Hermógenes Teixeira Pinto Filho 18:28, 4 February 2009 (UTC)
 83. Support Support--ZERBERUS 05:55, 5 February 2009 (UTC)
 84. Support Support --Gdgourou 10:17, 5 February 2009 (UTC)
 85. Support Support Oui Adailton 13:32, 5 February 2009 (UTC)
 86. Support Support Changed from Neutral to Support based on answers and a closer inspection of the ptwiki issues cited by opposers and questions. John Vandenberg 16:55, 5 February 2009 (UTC)
 87. Support Support Has some good cross-wiki experience and is trusted.  — Mike.lifeguard | @en.wb 18:15, 5 February 2009 (UTC)
 88. Support Support Thewiikione 03:51, 6 February 2009 (UTC)
 89. Support Support Tumnus 09:14, 6 February 2009 (UTC)
 90. Support Support Xenus 14:57, 6 February 2009 (UTC)
 91. Support Support --Baiji --> (Opinión) 16:00, 6 February 2009 (UTC)
 92. Support Support Burmeister 22:46, 6 February 2009 (UTC)
  I think that you will do good job. -- A2 supersonique 22:50, 6 February 2009 (UTC) Unegibile voter --Nice poa 01:09, 11 February 2009 (UTC)
 93. Support Support Dobau 23:21, 6 February 2009 (UTC)
 94. Support Support Proofreader77 03:19, 7 February 2009 (UTC)
  Snake311 20:05, 7 February 2009 (UTC) Not eligible to vote, follow all instructions at Stewards/elections_2009/Guidelines#Voters please. --Nick1915 - all you want 11:03, 9 February 2009 (UTC)
 95. Support Support --TNolte 02:18, 8 February 2009 (UTC) (sorry for IP, my 'Unified Login' was wrong)
 96. Support Support fr33kman t - c 03:52, 8 February 2009 (UTC)
 97. Support Support --Daniel73480 11:01, 8 February 2009 (UTC)
 98. Support Support [[User:Mateus RM|Mateus RM]] <sup>[[User talk:Mateus RM|talk]]</sup> 16:15, 8 February 2009 (UTC)
 99. Support Support --Nice poa 20:45, 8 February 2009 (UTC)
 100. Support Support IMatthew 20:56, 8 February 2009 (UTC)
 101. Support Support Rizalninoynapoleon 12:05, 9 February 2009 (UTC)
 102. Support Support Garavello 19:08, 9 February 2009 (UTC)
 103. Support Support ok --Rax 22:48, 9 February 2009 (UTC)
 104. Support Support No problem O. Morand 00:05, 10 February 2009 (UTC)
 105. Support Support Kleiner 14:12, 10 February 2009 (UTC)
  yes. Gustavo Roriz 20:48, 10 February 2009 (UTC)Uneligible voter. Alex Pereira falaê 23:22, 10 February 2009 (UTC)
 106. Support Support --João Carvalho 23:31, 10 February 2009 (UTC)
 107. Support Support --Nevinho 00:34, 11 February 2009 (UTC)
 108. Support Support Nbarth 02:21, 11 February 2009 (UTC)
 109. Support Support Storkk 03:42, 11 February 2009 (UTC)
 110. Support Support MOOOOOPS 04:41, 11 February 2009 (UTC)
 111. Support Support Mikhailov Kusserow (talk) 06:27, 11 February 2009 (UTC)
 112. Support Support -- lucasbfr talk 09:42, 11 February 2009 (UTC)
 113. Support Support --4wajzkd02 09:35, 12 February 2009 (UTC)
 114. Support Support--Alborz Fallah 18:39, 12 February 2009 (UTC)
 115. Support Support--Thesupermat 09:16, 13 February 2009 (UTC)
 116. --Mayer Bruno 21:30, 13 February 2009 (UTC)
 117. Support Support Raafael D 01:37, 14 February 2009 (UTC)
 118. Support Support Gonçalo Veiga 22:23, 14 February 2009 (UTC) Good luck!
 119. Support Support Christian Hartmann 15:03, 17 February 2009 (UTC).
 120. Support Support Talk2lurch 21:30, 17 February 2009 (UTC) Go on!
 121. Support Support Some people say you are already busy with other tasks and conclude that you shouldn't become a Steward. I disagree with them: first, it is you who knows if you can work more or not; second, you are allowed to become a steward, and if it happens, to resign from some other tasks (and you are also allowed to postpone such resignation until you become a steward). Besides, it is great to have a steward from your time zone and with your language skills. Huji 12:32, 19 February 2009 (UTC)
 122. Support Support --Fabexplosive The archive man 07:46, 20 February 2009 (UTC)
 123. Support Support André Koehne 19:31, 20 February 2009 (UTC)
 124. Support Support --Mardetanha talk 21:31, 21 February 2009 (UTC)
 125. Support Support --Meno25 23:45, 21 February 2009 (UTC)

Pictogram voting oppose.svg NoEdit

 1. Oppose OpposeAitias // discussion 00:00, 1 February 2009 (UTC)
 2. Oppose Oppose Pediboi 01:02, 1 February 2009 (UTC) Improper behavior as pt.wikipedia CheckUser as explained here
  Explained in answer to your question. Alex Pereira falaê 14:15, 2 February 2009 (UTC)
 3. Oppose Oppose Sorry but No. Jobcolector. How much more? SysOP, Crat, CU - 9 different jobs until here. This is enough. Marcus Cyron 01:03, 1 February 2009 (UTC)
 4. ptwiki issues. Prodego talk 05:24, 1 February 2009 (UTC)
  --Caspiax --Caspiax --Caspiax 10:07, 1 February 2009 (UTC) Uneligible voter: This user don't have an account on Meta with userpage linked to his homewiki —Dferg (meta-w:es:) 17:06, 1 February 2009 (UTC)
 5. Oppose Oppose I agree with Marcus Cyron. Jobcolector. - Al Lemos 11:36, 1 February 2009 (UTC)
 6. Oppose Oppose Me, too, NoychoH 13:44, 1 February 2009 (UTC)
 7. Oppose Oppose --MF-W 14:27, 1 February 2009 (UTC)
 8. Oppose Oppose I agree with Marcus Cyron. Enbéká 15:43, 1 February 2009 (UTC)
 9. Oppose Oppose No. --RoswithaC 19:19, 1 February 2009 (UTC)
 10. Oppose Oppose NonvocalScream 20:50, 1 February 2009 (UTC)
 11. Oppose Oppose Njaelkies Lea 21:30, 1 February 2009 (UTC) The Portuguese issues worry me.
 12. Oppose Oppose No. --Nrainer 23:17, 1 February 2009 (UTC)
 13. Oppose Oppose — MrDolomite • Talk 15:07, 2 February 2009 (UTC)
 14. Oppose Oppose No. --Andrsvoss 15:32, 2 February 2009 (UTC)
 15. Oppose Oppose No. Agree with Marcus Cyron, too many titles to do. Vinhtantran 03:51, 3 February 2009 (UTC)
 16. Oppose Oppose Hargau 05:23, 3 February 2009 (UTC)
 17. Oppose Oppose Stef48 08:16, 3 February 2009 (UTC)
 18. Oppose Oppose Maedin\talk 13:06, 3 February 2009 (UTC)
  Avi 14:27, 3 February 2009 (UTC)Moved to neutral upon receipt of satisfactory explanation -- Avi 17:26, 3 February 2009 (UTC)
  Avi, because the summary used by any verification, it's possible to compare user with IPs by logs. Many checkusers have a archive (I have, actual checkusers have, former have) of their verifications, because the tool have a limited time of verification. So, when we have a CU, if applicable, we compare with our archive (obvius, nobody discloses that). I hope have answered your question. Alex Pereira falaê 16:02, 3 February 2009 (UTC)
  I will take this to e-mail to preserve the privacy of anyone who may be involved. -- Avi 16:20, 3 February 2009 (UTC)
 19. Oppose Oppose Evidence of canvassing, borderline misuse of checkuser tools per the questions above. AndrewRT 22:37, 3 February 2009 (UTC)
 20. Oppose Oppose - Amgine/meta wikt wnews blog wmf-blog goog news 02:51, 4 February 2009 (UTC)
 21. Oppose Oppose I am concerned about the answer to Q6. Kingturtle 17:55, 4 February 2009 (UTC)
 22. Oppose Oppose Ozymandias 09:04, 5 February 2009 (UTC)
  Meekohi 22:44, 6 February 2009 (UTC) Uneligible to vote. --Lucas Nunes 01:24, 7 February 2009 (UTC)
 23. Oppose Oppose DorisAntony 21:00, 9 February 2009 (UTC)
  Oppose Oppose Too much access--132.205.110.197 20:33, 10 February 2009 (UTC) IP don't vote. --Lucas Nunes 20:46, 10 February 2009 (UTC)
 24. Oppose OpposeMizunoryu 大熊猫❤小熊猫 15:49, 11 February 2009 (UTC) - Too much "jobs". Take it easy!
 25. Oppose Oppose--Drboisclair 22:50, 11 February 2009 (UTC)
 26. Oppose Oppose per Marcus Cyron --Wikikids 02:57, 12 February 2009 (UTC)
  Oppose Oppose per --User: Valid 02:19, 12 February 2009 sorry, you must to be logged to vote. --Nice poa 08:25, 12 February 2009 (UTC)
 27. Oppose Oppose per Marcus Cyron. I think it's almost impossible to hold all of these positions! --OrsolyaVirág 18:26, 20 February 2009 (UTC)
 28. Oppose Oppose per Marcus Cyron. Khoikhoi 23:41, 20 February 2009 (UTC)

Pictogram voting neutral.svg NeutralEdit

 1. Neutral Neutral perhaps all OK, but someone mentioned ptwiki issues and I think you have enough roles ... --Smihael 11:31, 1 February 2009 (UTC)
  Waiting on answers to questions related to ptwiki. John Vandenberg 14:36, 1 February 2009 (UTC)
  Comment Comment - What happneed in pt.wiki? In end of 2008 one of the CheckUsers resign, and only Alex and other user done the CheckUsers, in the same time, pt.wiki have a lot of sock puppets and dispurtives accounts in this time (PédiBoi is one of them), and we have a time whit 5, 6 CheckUsers at the same time. It's complete normal that Alex, whit so lot of work, have put in analissis the wrong CheckUser (He apologise after that). Béria Lima Msg 12:47, 2 February 2009 (UTC)
 2. Neutral Neutral Waiting for answers on questions 4-8, will vote opposed if questions are not answered by the last day. Leujohn 09:43, 2 February 2009 (UTC)
 3. Neutral Neutral Punx 09:21, 3 February 2009 (UTC)
 4. Neutral Neutral I am satisfied with the explanation. Thank you, Alex, and good luck. -- Avi 16:53, 3 February 2009 (UTC)
 5. Neutral Neutral ...Aurora... 11:17, 4 February 2009 (UTC)
 6. Neutral Neutral Not sure how to vote on this one. Both sides have good arguments. Razorflame 04:02, 5 February 2009 (UTC)
 7. Neutral Neutral --Sampi 20:47, 10 February 2009 (UTC)
 8. Neutral Neutral Too pt centric Carsrac 23:18, 12 February 2009 (UTC)
Warning The 2009 steward elections are finished. No further votes will be accepted.

AptevaEdit

translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en-N, en-5
 • Personal info: User:Apteva, en:User:Apteva: My first edit on Wikipedia used a registered username, but having forgotten both the username and the password I decided to do what I could as an IP user. Since then I have contributed thousands of edits, only using a username when necessary, or to participate in discussions. In order to make the Wikipedia project valuable as a source of knowledge, I have done what I can to improve the quality of the information. As a registered user my focus is on recent changes patrolling and development of better guidelines. As an IP user, one of my many focuses is to assist at en:WP:RM. Qualities, are: very intelligent, and very thoughtful.
Deutsch:
 • Sprachen: en-N, en-5
 • Informationen zur Person: User:Apteva, en:User:Apteva: Mein erste Bearbeitung wurde mit einem registrierten Account vorgenommen, aber da ich sowohl Benutzername als auch Passwort vergaß, entschied ich mein Bestes als IP zu geben. Seither habe ich Tausende von Bearbeitungen beigetragen und einen Benutzernamen nur wenn nötig oder zur Teilnahme an Diskussionen verwendet. Um das Wikipedia-Projekt zu einer wertvollen Informationsquelle zu machen, habe ich mein Bestes getan, um die Qualität der Informationen zu verbessern. Als registrierter Benutzer konzentriere ich mich auf die Kontrolle der Letzten Änderungen und die Entwicklung besserer Richtlinien. Als IP ist eines meiner vielen Arbeitsgebiete die Hilfe auf en:WP:RM [auf dieser Seite werden Verschiebungen durch Administratoren beantragt, Anm. d. Übersetzers]. Meine Qualitäten sind: sehr intelligent und sehr umsichtig.
français:
 • Langues: en-N, en-5
 • Renseignements personnels: User:Apteva, en:User:Apteva: Ma première édition sur la wikipédia anglaise a été avec un compte utilisateur, mais j'ai oublié à la fois le nom d'utilisateur et le mot de passe, j'ai donc décidé de faire ce que je pouvais sous IP. Après avoir eu des milliers de contributions, j'utilise seulement le nom d'utilisateur quand c'est nécessaire, ou pour participer aux discussions. Afin de rendre le projet Wikipédia valable comme source de connaissance, J'ai fait ce que j'ai pu pour améliorer la qualité de l'information. En tant qu'utilisateur enregistré, je me suis concentré sur les patrouilles des changements récents et au développement de meilleures ligne de conduites. En tant qu'utilisateur sous IP, l'une de mes nombreuses attentions est d'assister à en:WP:RM. Mes qualités, sont: très intelligent, et très pensif.
日本語:
 • 言語: en-N, en-5
 • 候補者の情報: User:Aptevaen:User:Apteva: 私のウィキペディアでの初めての編集では登録利用者名を使っていましたが、利用者名もパスワードも忘れてしまったためIPユーザとしてできることをする決心をしました。そのときから数千回の編集をし、必要に応じて、あるいは議論に参加するときにのみ、利用者名を使っていました。ウィキペディア・プロジェクトを知識の資源として価値あるものにするため、情報の質を改善するためにできることをしてきました。登録利用者としての私の焦点は「最近更新したページ」の見回りと、ガイドラインの改善に当たっています。IP利用者としては、多くある焦点のうちの1つは、en:WP:RM(訳者注:移動依頼)で手助けすることに当たっています。質というものは、とても知性的で、思想に富んでいるということ、そこにあります。
polski:
 • Języki: en-N, en-5
 • Informacje osobiste: User:Apteva, en:User:Apteva: Moja pierwsza edycja w Wikipedii została wykonana z zarejestrowanego konta, ale potem ze względu na zapomnienie zarówno nazwy użytkownika, jak i hasła, postanowiłem pracować jako IPek. Od tej pory wykonałem tysiące edycji, korzystając z logowania tylko wtedy, gdy było to konieczne, lub biorąc udział w dyskusjach. By uczynić z Wikipedii wartościowe źródło informacji robiłem to, co mogłem, by poprawić jakość informacji. Moim priorytetem jako zarejestrowanego użytkownika są Ostatnie Zmiany i opracowanie lepszych zasad. Jako IPek koncentruję się na wspieraniu en:WP:RM. Zalety: bardzo inteligentny i myślący.
português:
 • Línguas: en-N, en-5
 • Informações pessoais: User:Apteva, en:User:Apteva: Minha primeira edição na Wikipédia usei um nome registrado, mas tinha esquecido tanto o meu nome de usuário como a senha e decidi fazer o que poderia como IP. Desde então tenho contribuído com milhares de edições, utilizando apenas o nome de usuário quando necessário ou para participar em discussões. A fim de tornar o projeto Wikipedia numa valiosa fonte de conhecimento, tenho feito o possível para melhorar a qualidade das informações. Como usuário registado meu foco é no patrulhamento das mudanças recentes e desenvolvimento de melhores guias de ajuda. Como usuário anônimo, um dos meus muitos focus é ajudar em en:WP:RM. Qualidades, são: muito inteligente e muito pensativo.
русский:
 • Языки: en-N, en-5
 • Личная информация: User:Apteva, en:User:Apteva: Первую правку в Википедии я сделал, зарегистрировавшись, но забыв и имя пользователя, и пароль, я решил делать то, что мог, как IP-пользователь. С того момента я внёс тысячи правок, используя учётную запись только если это было необходимо либо для участия в обсуждениях. Для того, чтобы сделать Википедию ценной как источник знаний, я сделал то, что мог для улучшения качества информации. Как зарегистрированный участник я патрулирую свежие правки и занимаюсь развитием лучших руководящих принципов. Одним же из моих многочисленных занятий как IP-пользователя является оказание помощи на en:WP:RM. Мои качества: я очень умный и очень вдумчивый.
中文:
 • 可说语言: en-N, en-5
 • 个人资料: User:Aptevaen:User:Apteva:我在维基百科上的第一次编辑便使用了注册帐号,但当我把用户名和密码都忘掉的时候,我决定当一名IP用户。自那时起我在维基百科上贡献了成千次编辑,但只当在有必要或要参与讨论时我才会使用用户名。为了让维基百科项目能够成为有价值的知识来源,我为提高其资讯的质量而尽心尽力。作为一名注册用户,我关注于最近更改巡查以及更佳指引的发展。作为一名IP用户,协助英文维基百科的移动请求是我的众多关注点之一。质量,是需要深思熟虑的。
中文(简体):
 • 可说语言: en-N, en-5
 • 个人资料: User:Aptevaen:User:Apteva:我在维基百科上的第一次编辑便使用了注册帐号,但当我把用户名和密码都忘掉的时候,我决定当一名IP用户。自那时起我在维基百科上贡献了成千次编辑,但只当在有必要或要参与讨论时我才会使用用户名。为了让维基百科项目能够成为有价值的知识来源,我为提高其资讯的质量而尽心尽力。作为一名注册用户,我关注于最近更改巡查以及更佳指引的发展。作为一名IP用户,协助英文维基百科的移动请求是我的众多关注点之一。质量,是需要深思熟虑的。
中文(繁體):
 • 可說語言: en-N, en-5
 • 個人資料: User:Aptevaen:User:Apteva:我在維基百科上的第一次編輯便使用了註冊帳號,但當我把用戶名和密碼都忘掉的時候,我決定當一名IP用戶。自那時起我在維基百科上貢獻了成千次編輯,但只當在有必要或要參與討論時我才會使用用戶名。為了讓維基百科計畫能夠成為有價值的知識來源,我為提高其資訊的品質而盡心盡力。作為一名註冊用戶,我關注於最近更改巡查以及更佳指引的發展。作為一名IP用戶,協助英文維基百科的移動請求是我的眾多關注點之一。品質,是需要深思熟慮的。


Pictogram voting question.svg Questions → Stewards/elections 2009/Questions

Pictogram voting support.svg YesEdit

 1. Support Support because otherwise it's impossible to indent the line below properly, and that makes my vote-checking bots not work. ST47 19:32, 2 February 2009 (UTC)
  --Caspiax--Caspiax 10:11, 1 February 2009 (UTC) Uneligible for voting: the user don't have an account on Meta with userpage linked to his homewiki. —Dferg (meta-w:es:) 17:15, 1 February 2009 (UTC)
 2. Support Support --Zeljko 23:11, 4 February 2009 (UTC)

Pictogram voting oppose.svg NoEdit

 1. Oppose Oppose No. You have not mentioned anything relevant to stewardship in your summary. Gak 08:51, 10 February 2009 (UTC)
 2. Oppose Oppose No, If you are not willing to sign what you write. Fenrisulfir 01:05, 3. February 2009 (UTC)
 3. Oppose OpposeAitias // discussion 00:00, 1 February 2009 (UTC)
 4. Oppose Oppose Imho the user has not enough experience, --birdy geimfyglið (:> )=| 00:06, 1 February 2009 (UTC)
  Abdullah Harun Jewel 01:05, 1 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote this year, you must have had 600 edits on any project by November 1, and either an SUL account or a link to that account on your userpage. You must also have 50 edits since August 1 and not be blocked here. ST47 01:12, 3 February 2009 (UTC)
 5. Sorry, I don't believe you have enough experience. Have you thought about en:Administratorship though? With a little work, that might be better. —The preceding unsigned comment was added by NuclearWarfare (talk) diff, --birdy geimfyglið (:> )=| 00:15, 1 February 2009 (UTC)
  You just voted two lines up... ST47 20:39, 7 February 2009 (UTC)
  —The preceding unsigned comment was added by NuclearWarfare (talk • contribs) diff, --birdy geimfyglið (:> )=| 00:15, 1 February 2009 (UTC). ;) --Thogo (talk) 14:46, 11 February 2009 (UTC)
 6. Oppose Oppose Puntori 00:13, 1 February 2009 (UTC)
 7. Oppose Oppose Mr.Z-man 00:19, 1 February 2009 (UTC)
 8. Oppose Oppose --Thogo (talk) 00:21, 1 February 2009 (UTC)
 9. Oppose Oppose no. Micha L. Rieser 00:22, 1 February 2009 (UTC)
 10. Oppose Oppose I think you should be familiar with your home project first before running for Steward. miranda 00:24, 1 February 2009 (UTC)
 11. Oppose Oppose No Udufruduhu 00:30, 1 February 2009 (UTC)
 12. Oppose Oppose Inexperience, haven't really explained what you'd do with the Steward bit and you were blocked back in October on en-wiki, can't support sorry. Matt (Talk) 00:31, 1 February 2009 (UTC)
 13. Oppose Oppose Az1568 (talk) 00:36, 1 February 2009 (UTC)
 14. Oppose Oppose No. Not a word about the stewardship. This user seems to think it is all about en-Wikipedia what we are talking about, but stewards shouldn't do anything (or ver very little) on en-Wikipedia. We are talking here not about the Wikipedia-project, but about the Wikimedia-project, a small difference in words, a very big difference in practice. Romaine 00:39, 1 February 2009 (UTC)
 15. Oppose Oppose No/いいえ. --Taichi - (あ!) 00:43, 1 February 2009 (UTC)
 16. Oppose Oppose Sorry, but No - what do you want? Marcus Cyron 01:04, 1 February 2009 (UTC)
 17. Oppose Oppose --Kanonkas 01:13, 1 February 2009 (UTC)
 18. Oppose Oppose Not enough experience.  — Mike.lifeguard | @en.wb 01:16, 1 February 2009 (UTC)
 19. Oppose Oppose per some of the issues mentioned above. macy 01:18, 1 February 2009 (UTC)
 20. Oppose Oppose, inexperienced. neuro(talk) 01:20, 1 February 2009 (UTC)
 21. Oppose Oppose --FollowTheMedia 01:24, 1 February 2009 (UTC)
 22. Oppose Oppose --Ivan Štambuk 01:24, 1 February 2009 (UTC)
 23. Oppose Oppose --Tomatejc 02:58, 1 February 2009 (UTC)
 24. Oppose Oppose bibliomaniac15 03:22, 1 February 2009 (UTC)
 25. Oppose Oppose--1j1z2 03:27, 1 February 2009 (UTC)
 26. Oppose Oppose --Revolus Echo der Stille 03:49, 1 February 2009 (UTC)
 27. Oppose Oppose No. Prodego talk 04:39, 1 February 2009 (UTC)
 28. Oppose Oppose『Skjackey tse』 04:51, 1 February 2009 (UTC)
 29. Oppose Oppose --Sir James 05:43, 1 February 2009 (UTC)
 30. Oppose Oppose Avjoska 06:34, 1 February 2009 (UTC)
 31. Oppose Oppose Achates 07:18, 1 February 2009 (UTC)
 32. Oppose Oppose --Shipmaster 07:38, 1 February 2009 (UTC)
 33. Oppose Oppose Matema 08:18, 1 February 2009 (UTC)
 34. Oppose Oppose Sorry. Sebleouf 08:40, 1 February 2009 (UTC)
 35. Oppose Oppose --Vd437 08:41, 1 February 2009 (UTC)
 36. Oppose Oppose --Brownout(msg) 09:59, 1 February 2009 (UTC)
 37. Oppose Oppose Against monolingual stewardship. Man77"..."(de) 10:05, 1 February 2009 (UTC)
 38. Oppose Oppose --Church of emacs 10:13, 1 February 2009 (UTC)
 39. Oppose Oppose Efbé Je suis un WikiLover 10:21, 1 February 2009 (UTC)
 40. Oppose Oppose Doesn't show understanding of what stewardship is. Jon Harald Søby 10:29, 1 February 2009 (UTC)
 41. Oppose Oppose --AFBorchert 11:08, 1 February 2009 (UTC) apparently no experience and no knowledge of foreign languages
 42. Oppose Oppose Vyk 11:14, 1 February 2009 (UTC)
 43. Oppose Oppose --KRLS 11:22, 1 February 2009 (UTC)
 44. Oppose Oppose are you joking? --Smihael 11:33, 1 February 2009 (UTC)
 45. Oppose Oppose only using a username when necessary - stewards use a username more than when necessary'. The Helpful One 11:46, 1 February 2009 (UTC)
 46. Oppose Oppose Against monolingual stewardship (especially english speaker). VIGNERON * discut. 11:53, 1 February 2009 (UTC)
 47. Oppose Oppose Béria Lima Msg 11:58, 1 February 2009 (UTC)
 48. Oppose Oppose In my view, stewards on EN Wikipedia should speak English as their first language. Also this user cannot be praised (if that if the right word) for the edits he has made via an IP account as we cannot tell for sure whether this user made those edits. Also user has not had enough experience. Manadude2 12:02, 1 February 2009 (UTC)
 49. Oppose Oppose --Florian Adler 12:21, 1 February 2009 (UTC)
 50. Oppose Oppose sorry axpdeHello! 12:32, 1 February 2009 (UTC)
 51. Oppose OpposeDferg (meta-w:es:) 14:10, 1 February 2009 (UTC)
 52. Oppose Oppose --MF-W 14:27, 1 February 2009 (UTC)
 53. Oppose Oppose Stewardship has little or nothing to do with enwiki. Stifle 14:33, 1 February 2009 (UTC)
 54. Oppose Oppose John Vandenberg 14:42, 1 February 2009 (UTC)
 55. Oppose Oppose Obelix 14:59, 1 February 2009 (UTC)
 56. Oppose Oppose Obelix 14:59, 1 February 2009 (UTC)
 57. Oppose Oppose Enbéká 15:46, 1 February 2009 (UTC)
 58. Oppose Oppose Jdrewitt 16:03, 1 February 2009 (UTC)
 59. Oppose Oppose Japiot 18:08, 1 February 2009 (UTC)
 60. Oppose Oppose À cause du manque d'expérience avec les outils d'admin. / Lack of experience with admins' tools. --Edhral 19:07, 1 February 2009 (UTC)
 61. Oppose Oppose Seems to be very little active (less than 50 edits in 3 monts) even in his home wiki — NickK 19:10, 1 February 2009 (UTC)
 62. Oppose Oppose Obviously not nearly enough experience. Majorly talk 19:56, 1 February 2009 (UTC)
 63. Oppose Oppose Saloca 20:47, 1 February 2009 (UTC)
 64. Oppose OpposeEjs-80 20:50, 1 February 2009 (UTC)
 65. Oppose Oppose NonvocalScream 20:51, 1 February 2009 (UTC)
 66. Oppose Oppose No. Razorflame 21:22, 1 February 2009 (UTC)
 67. Oppose Oppose Njaelkies Lea 21:33, 1 February 2009 (UTC)
 68. Oppose Oppose No, a strong one. --Nrainer 23:19, 1 February 2009 (UTC)
 69. Oppose Oppose Needs language skills. --Shizhao 01:15, 2 February 2009 (UTC)
  Sorry.You aren't expert enough.Try next years.Good luck. --Rangond 06:26, 2 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote this year, you must have had 600 edits on any project by November 1, and either an SUL account or a link to that account on your userpage. You must also have 50 edits since August 1 and not be blocked here. ST47 19:27, 2 February 2009 (UTC)
 70. Oppose Oppose ~ putnik 08:00, 2 February 2009 (UTC)
 71. Oppose Oppose --Uwe Gille 09:32, 2 February 2009 (UTC)
 72. Oppose Oppose This is obvious. User doesn't even remotely have the prerequisites to become a steward. --FiliP × 12:07, 2 February 2009 (UTC)
 73. Oppose Oppose Filipe RibeiroMsg 12:27, 2 February 2009 (UTC)
 74. Oppose Oppose GlassCobra 14:59, 2 February 2009 (UTC)
 75. Oppose Oppose — MrDolomite • Talk 15:06, 2 February 2009 (UTC)
 76. Oppose Oppose Symbol oppose vote.svg Contra. QuartierLatin1968 20:17, 2 February 2009 (UTC)
 77. Mmmmm.... WT...? I don't think so.- 天使 BlackBeast Do you need something? 20:48, 2 February 2009 (UTC)
 78. Against monolingual stewardship (especially english speaker) Enst38 23:07, 2 February 2009 (UTC)
 79. Oppose Oppose Against monolingual stewardship (especially english speaker), too HBR 23:46, 2 February 2009 (UTC)
 80. Oppose Oppose --Davecrosby uk 00:24, 3 February 2009 (UTC)
 81. Oppose Oppose Mailer Diablo 03:50, 3 February 2009 (UTC)
 82. Oppose Oppose Stef48 08:17, 3 February 2009 (UTC)
 83. Oppose Oppose Alex Pereira falaê 12:13, 3 February 2009 (UTC)
 84. Oppose Oppose Don't think he has enough experience.--Lighterside 16:04, 3 February 2009 (UTC)
 85. Oppose Oppose Tiptoety talk 20:50, 3 February 2009 (UTC)
 86. Oppose Oppose Sorry, but IPs cannot become stewards. --ChrisiPK (Talk|Contribs) 21:38, 3 February 2009 (UTC)
 87. Oppose Oppose - Amgine/meta wikt wnews blog wmf-blog goog news 02:53, 4 February 2009 (UTC)
 88. Oppose Oppose Not very active, and monolingual Gonzolito 11:15, 4 February 2009 (UTC)
 89. Oppose Oppose Experience? ...Aurora... 11:19, 4 February 2009 (UTC)
 90. Oppose Oppose Very Strong Oppose Only using account when nessaccary? I'm doubt if this user even knows what accounts are for, let alone stewardship. Leujohn (talk) 13:05, 4 February 2009 (UTC)
  The candidate later made a statement on my talk page:
  "When I wrote the statement "only using a username when necessary, or to participate in discussions", I was referring to the past, and it is written in the past tense. For what it is worth, the only reason I segment my contributions is because I am only willing to contribute to WP under the condition of anonymity, something that would be extremely unlikely if I did not segment them. Fortunately Wikipedia has a very good privacy policy, but that is only half of the equation. And yes I know that IP editing is far less anonymous than using a registered username. However, most of my 5 to 10 thousand edits are as an IP user, so I see no reason to change now. You know, I make so many edits, that when I put in a website, and have to solve the captcha, not only is the first word often something that my browser recognizes, I have seen both words before sometimes (in that same order). Apteva (talk) 23:28, 4 February 2009 (UTC)"
  Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Leujohn"
  which proves that this candidate is stubborn and will not change whatsoever. I have completly lost faith to the candidate to even be an admin. I beg that you read carefully over this message before casting your vote. Leujohn (talk) 10:37, 5 February 2009 (UTC)
  I really do not like to comment on votes, or answer questions asked here - there is a questions section for that, but I would suggest carefully reading especially the section above that is highlighted (not by me) - "I see no reason" - bear in mind that I make many changes, and follow the principle "change what needs to be changed, keep what needs to be kept, and have the wisdom to know the difference", which is a paraphrase of the en:Serenity Prayer. Tenacious would be a better word to use than stubborn, but clearly only when there is a good reason. Otherwise it is equally clearly better to just move on. Apteva 16:47, 5 February 2009 (UTC)
 91. Oppose Oppose Ozymandias 09:05, 5 February 2009 (UTC)
 92. Oppose Oppose -- (cypsy) 09:56, 5 February 2009 (UTC)
 93. Oppose Oppose a joke ? --Gdgourou 10:19, 5 February 2009 (UTC)
 94. Oppose Oppose Sorry, do not think you are qualified. --Captain-tucker 02:58, 7 February 2009 (UTC)
 95. Oppose Oppose Not qualified. -download | sign! 05:57, 7 February 2009 (UTC)
  Oppose Oppose --Snake311 20:06, 7 February 2009 (UTC) Not eligible to vote, follow all instructions at Stewards/elections_2009/Guidelines#Voters please. --Nick1915 - all you want 11:05, 9 February 2009 (UTC)
 96. Oppose Oppose speaks only english. Kafka1 21:52, 7 February 2009 (UTC)
  Oppose Oppose Seems to be too inexperienced. --Tauwasser 02:43, 8 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote this year, you must be logged in, have had 600 edits on any project by November 1, and either an SUL account or a link to that account on your userpage. You must also have 50 edits since August 1 and not be blocked here. ST47 02:47, 8 February 2009 (UTC)
 97. Oppose Oppose --Tom 02:51, 8 February 2009 (UTC)
 98. Oppose Oppose Strongest possible This user does not seem to understand what is required from a normal contributor let alone someone with extra responsibilites such as a steward. fr33kman t - c 03:19, 8 February 2009 (UTC)
 99. Oppose Oppose Juliancolton 03:57, 8 February 2009 (UTC)
 100. Oppose Oppose --Daniel73480 11:02, 8 February 2009 (UTC)
 101. Oppose Oppose IMatthew 20:57, 8 February 2009 (UTC)
 102. Oppose Oppose - Not nearly enough experience crosswiki PseudoOne 03:51, 9 February 2009 (UTC)
 103. Oppose Oppose --Liangent 10:32, 9 February 2009 (UTC)
 104. Oppose Oppose --DorisAntony 11:54, 9 February 2009 (UTC)
 105. Oppose Oppose ts --Rax 22:52, 9 February 2009 (UTC) btw
 106. Oppose Oppose Contributing mostly anonymously is not serious enough to become a steward. It is impossible for me to check what you have done or not on Wikipedia. O. Morand 00:08, 10 February 2009 (UTC)
 107. Oppose Oppose No way. I still oppose your use of 2 accounts and a dynamic IP range to contribute (on the same range of subjects). -- lucasbfr talk 23:56, 10 February 2009 (UTC)
 108. Oppose Oppose Inexperience, misunderstanding of steward role. Nbarth 01:29, 11 February 2009 (UTC)
 109. Oppose Oppose Mikhailov Kusserow (talk) 07:01, 11 February 2009 (UTC)
 110. Oppose Oppose No experience, no relevant contributions, misunderstanding of steward role, unwilling to sign, etc. Mkruijff 15:13, 11 February 2009 (UTC)
 111. Oppose Oppose--Drboisclair 22:55, 11 February 2009 (UTC)
 112. Oppose Oppose --4wajzkd02 09:39, 12 February 2009 (UTC)
 113. Oppose Oppose--Thesupermat 09:18, 13 February 2009 (UTC)
 114. Oppose Oppose English only. Maedin\talk 19:40, 13 February 2009 (UTC)
 115. --Mayer Bruno 21:30, 13 February 2009 (UTC)
 116. Oppose Oppose-- Harrywad 23:32, 13 February 2009 (UTC)
 117. Oppose Oppose seems fair, but lack of language skills imminent --Höyhens 02:50, 14 February 2009 (UTC)
 118. Oppose Oppose he is definitely not stewardship material--Sampi 04:43, 17 February 2009 (UTC)
 119. Oppose Oppose [[User:Christian Hartmann|Christian]]<sup>[[User talk:Christian Hartmann|msg]]</sup> 16:34, 17 February 2009 (UTC)
 120. Oppose Oppose You haven't said what you are going to do mainly with the steward tools. Techman224Talk 01:03, 18 February 2009 (UTC)
 121. Oppose OpposeNatanaeel83 20:51, 18 February 2009 (UTC)
 122. Oppose Oppose Masti 21:21, 18 February 2009 (UTC) you don't want to edit under your nick you have a problem

Pictogram voting neutral.svg NeutralEdit

 1. Neutral Neutral GOOD LUCK! Although it seems you have little chance this time NoychoH 13:43, 1 February 2009 (UTC)
 2. Neutral Neutral Punx 09:24, 3 February 2009 (UTC)
 3. Neutral Neutral I'm not sure that you are ok for become a steward this year. -- A2 supersonique 22:55, 6 February 2009 (UTC)
Warning The 2009 steward elections are finished. No further votes will be accepted.

avjoskaEdit

translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: et-N, en-3, ru-2, de-1, fi-1
 • Personal info:
  • My real name: Ave Mõistlik.
  • User account in Meta; etwiki (home wiki); enwiki; dewiki and ruwiki.
  • I am user of Wikipedia projects since July 2006.
   • I am a sysop in et.wikipedia since April 2007.
   • I had temporary sysop rights in et.wikiquote for 2 months in 2007.
   • I have uploaded many files to Commons which copyrights have expired; plus more than 300 photos taken by myself.
   • I have editor rights in de.wikipedia since December 2008.
   • In December 2008 I participated in translation rally in Betawiki.
   • This is my cross-wiki contribs, more than 29 000 edits.
  If I were elected, I could help all the Wikimedia projects with my skills and experiences. I do not expect to be a very active steward, I apply for this status because that might occasionally dilute the other stewards' workload somehow.
Deutsch:
 • Sprachen: et-N, en-3, ru-2, de-1, fi-1
 • Informationen zur Person:
  • Mein wirklicher Name: Ave Mõistlik.
  • Account auf Meta; etwiki (Heimatwiki); enwiki; dewiki und ruwiki.
  • Ich bin seit Juli 2006 Benutzer von Wikimedia-Projekten.
   • Ich bin seit April 2007 Administrator auf et.wikipedia.
   • Ich hatte 2007 2 Monate lang temporäre Administratorrechte auf et.wikiquote.
   • Ich habe viele Dateien auf Commons hochgeladen, deren Urheberrecht abgelaufen ist; außerdem über 300 selbstgemachte Fotos.
   • Ich bin seit Dezember 2008 Sichter auf de.wikipedia.
   • Ich habe im Dezember 2008 bei der Übersetzungsrallye auf Betawiki mitgemacht.
   • Meine Beiträge auf allen Projekten, über 29'000 Bearbeitungen.
  Sollte ich gewählt werden, könnte ich allen Wikimedia-Projekten mit meinem Können und meiner Erfahrung helfen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich ein sehr aktiver Steward sein werde; ich melde mich nur für dieses Amt, weil dadurch möglicherweise der Arbeitsaufwand der anderen Stewards irgendwie verringert werden könnte.
eesti:
 • Languages (translate this): et-N, en-3, ru-2, de-1, fi-1
 • Personal information (translate this):
  • Minu pärisnimi: Ave Mõistlik.
  • Kasutajakonto Metawiki's; etwiki enwiki; dewiki; ruwiki.
  • Olen Wikipedia projektide kasutaja juulist 2006.
   • Mul on süsteemioperaatori õigused eestikeelses Vikipeedias aprillist 2007.
   • Mul olid ajutised süsteemioperaatori õigused eestikeelses Vikitsitaadis 2 kuuks 2007. aastal.
   • Olen Commons laadinud palju pilte, mille autoriõigused on aegunud; pluss üle 300 enda pildistatud foto.
   • Mul on toimetaja õigused saksakeelses Vikipeedias detsembrist 2008.
   • Detsembris 2008 osalesin Betawiki tõlkimise rallil.
   • Siin on mu globaalsed kaastööd, kokku üle 29 000 toimetamise.
  Kui mind valitakse, saaksin aidata kõiki Wikimedia projekte oma oskuste ja kogemusega. Ma ei looda hakata kuigi aktiivseks ülemvalvajaks, kuid vahel ehk suudan teiste ülemvalvajate töökoormust pehmendada.
français:
 • Langues: et-N, en-3, ru-2, de-1, fi-1
 • Renseignements personnels:
  • Mon nom réel : Ave Mõistlik.
  • Compte utilisateur sur Meta; etwiki (wiki d'origine); enwiki; dewiki et ruwiki.
  • Je suis un utilisateur des projets Wikipedia depuis juillet 2006.
   • Je suis administrateur sur et.wikipedia depuis avril 2007.
   • J'ai eu temporairement les droits d'administrateur pendant deux mois sur et.wikiquote en 2007.
   • J'ai téléversé de nombreux fichiers dont les copyrights avaient expiré sur Commons ; et plus de 300 photos prises par moi-même.
   • J'ai les droits d'éditeur sur de.wikipedia depuis décembre 2008.
   • En décembre 2008 j'ai participé à un translation rally sur Betawiki.
   • Voici mes contributions cross-wiki, plus de 29 000 modifications.
  Si je suis élu je pourrai aider les projets Wikimedia avec mes compétences et expériences. Je ne m'attends pas à être un steward très actif, je postule à ce statut uniquement pour décharger occasionnellement les autres steward d'une partie de leur travail.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: et-N, en-3, ru-2, de-1, fi-1
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: et-N, en-3, ru-2, de-1, fi-1
 • 候補者の情報: もし私が選出されましたら、私の能力と経験ですべてのウィキメディアプロジェクトの手助けをすることができるでしょう。とても活発なスチュワードになるとは思っておりませんが、他のスチュワードの仕事量を何らかの形で時折減らすことができると思い、この権限の付与に応募します。
polski:
 • Języki: et-N, en-3, ru-2, de-1, fi-1
 • Informacje osobiste:
  • Imię i nazwisko: Ave Mõistlik.
  • Konto na Meta, etwiki (rodzima), enwiki, dewiki i ruwiki.
  • Uczestniczka projektów Wikipedii od lipca 2006.
   • Administrator et.wikipedia od kwietnia 2007.
   • Miałam tymczasowe uprawnienia administratora na et.wikiquote przez 2 miesiące 2007.
   • Załadowałam na Commons wiele grafik, do których wygasły prawa autorskie; oraz ponad 300 własnych zdjęć.
   • Mam uprawnienia redaktora na de.wikipedia od grudnia 2008.
   • W grudniu 2008 uczestniczyłam w tłumaczeniach na Betawiki.
   • Mój wkład na różnych projektach, ponad 29000 edycji.
  Jeśli zostanę wybrana mogę wspomóc wszystkie projekty moimi umiejętnościami i doświadczeniem. Nie spodziewam się, że będę bardzo aktywnym stewardem, a zgłaszam się, gdyż mogę od czasu do czasu rozładować obciążenie innych stewardów.
português:
 • Línguas: et-N, en-3, ru-2, de-1, fi-1
 • Informações pessoais:
  • Meu nome real: Ave Mõistlik.
  • Conta no Meta; etwiki (home wiki); enwiki; dewiki e ruwiki.
  • Sou usuário dos projetos da Wikipedia desde julho de 2006.
   • Sou administrador na et.wikipedia desde abril de 2007.
   • Tive direitos de administrador temporário na et.wikiquote por 2 meses em 2007.
   • Subi muito arquivos no Commons com os direitos expirados; mais de 300 fotos feitas por mim mesmo.
   • Tenho direito de editor na de.wikipedia desde dezembro de 2008.
   • Em dezembro de 2008 participei de uma competição de traduções no Betawiki.
   • Estas são minhas contribuições cross-wiki, mais de 29 mil edições.
  Se for eleito, poderei ajudar todos os projetos da Wikimedia com minhas habilidades e experiências. Eu não espero ser um steward muito ativo, quero solicitar o estatuto porque isto poderia diluir ocasionalmente o trabalho dos demais stewards.
русский:
 • Языки: et-N, en-3, ru-2, de-1, fi-1
 • Личная информация:
  • Моё настоящее имя: Ave Mõistlik.
  • Учётная запись на Мете; et-вики en-вики; de-вики; ru-вики.
  • Я участник википедии с июля 2006.
   • Я админ в et.wikipedia с апреля 2007.
   • У меня были временные права админа в et.wikiquote в течение 2 месяцев в 2007.
   • Я залил на Викисклад много файлов, авторские права на которые истекли; плюс более 300 фотографий, сделанных мной.
   • У меня имеются права патрулирующего в de.wikipedia с декабря 2008.
   • В декабре 2008 я принял участие в гонке переводов (translation rally) на Бета-вики.
   • Это мой кросс-вики вклад, более 29 000 правок.
  Если я буду избран, я могу помочь всем проектам Викимедиа моими умениями и опытом. Я не ожидаю, что буду очень активным стюардом, я подал заявку на этот статус, потому что, возможно, смогу облегчить работу другим стюардам.
中文:
 • 可说语言: et-N, en-3, ru-2, de-1, fi-1
 • 个人资料:
  • 我的真实姓名:Ave Mõistlik.
  • 在元维基上的用户帐号爱沙尼亚语维基百科(主维基);英文维基百科德语维基百科俄语维基百科
  • 从2006年7月起,我成为了维基百科各项目的一名用户。
   • 从2007年4月起,我开始在爱沙尼亚语维基百科上担任管理员。
   • 2007年我曾在爱沙尼亚语维基语录上担任过两个月的临时管理员。
   • 我曾向维基共享资源上传过许多释出版权的文件;共有300多张我自己拍摄的照片。
   • 我从2008年12月开始在德语维基百科拥有编辑者的权限。
   • 2008年12月我曾参与了Betawiki的翻译。
   • 这是我的跨维基贡献,超过29000次编辑。
  如果我当选了监管员,我可以用我的才能与经验来帮助所有的维基媒体项目。我不期待成为一名非常活跃的监管员,我申请这一职位的原因是我有时可以在些程度下分担其他监管员的工作负担。
中文(简体):
 • 可说语言: et-N, en-3, ru-2, de-1, fi-1
 • 个人资料:
  • 我的真实姓名:Ave Mõistlik.
  • 在元维基上的用户帐号爱沙尼亚语维基百科(主维基);英文维基百科德语维基百科俄语维基百科
  • 从2006年7月起,我成为了维基百科各项目的一名用户。
   • 从2007年4月起,我开始在爱沙尼亚语维基百科上担任管理员。
   • 2007年我曾在爱沙尼亚语维基语录上担任过两个月的临时管理员。
   • 我曾向维基共享资源上传过许多释出版权的文件;共有300多张我自己拍摄的照片。
   • 我从2008年12月开始在德语维基百科拥有编辑者的权限。
   • 2008年12月我曾参与了Betawiki的翻译。
   • 这是我的跨维基贡献,超过29000次编辑。
  如果我当选了监管员,我可以用我的才能与经验来帮助所有的维基媒体项目。我不期待成为一名非常活跃的监管员,我申请这一职位的原因是我有时可以在些程度下分担其他监管员的工作负担。
中文(繁體):
 • 可說語言: et-N, en-3, ru-2, de-1, fi-1
 • 個人資料:
  • 我的真實姓名:Ave Mõistlik.
  • 在元維基上的用戶帳號愛沙尼亞語維基百科(主維基);英文維基百科德語維基百科俄語維基百科
  • 從2006年7月起,我成為了維基百科各計畫的一名使用者。
   • 從2007年4月起,我開始在愛沙尼亞語維基百科上擔任管理員。
   • 2007年我曾在愛沙尼亞語維基語錄上擔任過兩個月的臨時管理員。
   • 我曾向維基共享資源上傳過許多釋出版權的文件;共有300多張我自己拍攝的照片。
   • 我從2008年12月開始在德語維基百科擁有編輯者的權限。
   • 2008年12月我曾參與了Betawiki的翻譯。
   • 這是我的跨維基貢獻,超過29000次編輯。
  如果我當選了監管員,我可以用我的才能與經驗來幫助所有的維基媒體計畫。我不期待成為一名非常活躍的監管員,我申請這一職位的原因是我有時可以在某些程度下分擔其他監管員的工作負擔。


Pictogram voting question.svg Questions → Stewards/elections 2009/Questions

Pictogram voting support.svg YesEdit

 1. OK, why not. Marcus Cyron 01:05, 1 February 2009 (UTC)
 2. --FollowTheMedia 01:24, 1 February 2009 (UTC)
 3. --Gereon K. 01:39, 1 February 2009 (UTC)
 4. --Sir James 05:44, 1 February 2009 (UTC)
 5. --Vd437 09:14, 1 February 2009 (UTC)
 6. Support Support because of ru-2 — Iguacu!?ru 09:48, 1 February 2009 (UTC)
 7. --StSasha 09:59, 1 February 2009 (UTC) Да
 8. --Church of emacs 10:21, 1 February 2009 (UTC)
 9. --AFBorchert 11:19, 1 February 2009 (UTC) as he would become the first steward who speaks Estonian
 10. --MannMaus 11:36, 1 February 2009 (UTC)
 11. --Александр Сигачёв 12:17, 1 February 2009 (UTC)
 12. --Ahonc 14:07, 1 February 2009 (UTC)
 13. Support Support --tiuks 14:23, 1 February 2009 (UTC)
  Support Support - ru-2 will be useful. LexArt 14:25, 1 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote this year, you must have had 600 edits on any project by November 1, and either an SUL account or a link to that account on your userpage. You must also have 50 edits since August 1 and not be blocked here. ST47 19:25, 2 February 2009 (UTC)
 14. Support Support, it looks okay. — Albert Krantz¿? 15:26, 1 February 2009 (UTC).
  Good. Rangond 07:11, 2 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote this year, you must have had 600 edits on any project by November 1, and either an SUL account or a link to that account on your userpage. You must also have 50 edits since August 1 and not be blocked here. ST47 19:27, 2 February 2009 (UTC)
 15. Support Support Andres 09:49, 2 February 2009 (UTC)
  Support Support Dr Oldekop 11:15, 2 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote this year, you must have had 600 edits on any project by November 1, and either an SUL account or a link to that account on your userpage. You must also have 50 edits since August 1 and not be blocked here. ST47 00:58, 3 February 2009 (UTC)
 16. Support Support Szalakóta 14:30, 2 February 2009 (UTC)
 17. Support Support Wouterhagens 16:05, 2 February 2009 (UTC)
 18. Support Support Roquai 21:05, 2 February 2009 (UTC)
 19. Support Support --WikedKentaur 06:24, 3 February 2009 (UTC)
 20. Support Support - Punx 09:25, 3 February 2009 (UTC)
 21. Support SupportEpp 00:49, 4 February 2009 (UTC)
 22. Support SupportSzater 17:18, 4 February 2009 (UTC)
 23. Support SupportStellar Grifon 18:44, 4 February 2009 (UTC)
 24. Support Support --Zeljko 23:15, 4 February 2009 (UTC)
 25. Weak Support Support -- BenceRotating earth (large).gif My Talk 17:35, 5 February 2009 (UTC)
 26. Support Support --Dj Capricorn 12:07, 6 February 2009 (UTC)
 27. Support Support -- Eug 11:56, 7 February 2009 (UTC)
 28. Support Support Multilingual. Coppertwig(talk) 18:01, 7 February 2009 (UTC)
 29. Support Support good cross-wiki activity. I don't think you'll succeed this time round however! fr33kman t - c 03:43, 8 February 2009 (UTC)
 30. Support Support--Daniel73480 11:03, 8 February 2009 (UTC)
 31. Support Support--Jusjih 22:41, 8 February 2009 (UTC)
 32. Support Support -- Lelandrb 22:28, 9 February 2009 (UTC)
 33. ok --Rax 22:55, 9 February 2009 (UTC)
 34. Support Support Respects the conditions and seems serious. O. Morand 00:11, 10 February 2009 (UTC)
 35. Support Support: Is experienced in many languages. -- Maseltov 12:12, 11 February 2009 (UTC)
 36. Support Support A steward who knows Russian and Estonian and who seems to be trustworthy must be a net benefit, even if they only do a little. As far as I know, Avjoska being elected wouldn't squeeze out a (perhaps) more worthy candidate. Maedin\talk 20:00, 13 February 2009 (UTC)
 37. Support Support --Höyhens 02:58, 14 February 2009 (UTC)
 38. Support Support Good and useful knowledge of languages. --Nurtsio 09:24, 14 February 2009 (UTC)

Pictogram voting oppose.svg NoEdit

 1. Oppose OpposeNo. Why apply to be steward if you are only planning to do the work when other stewards are off? Gak 12:38, 10 February 2009 (UTC)
 2. Aitias // discussion 00:00, 1 February 2009 (UTC)
 3. --Thogo (talk) 00:06, 1 February 2009 (UTC)
 4. Imho the user has not enough experience, --birdy geimfyglið (:> )=| 00:07, 1 February 2009 (UTC)
 5. Puntori 00:14, 1 February 2009 (UTC)
 6. no. Micha L. Rieser 00:23, 1 February 2009 (UTC)
 7. No Udufruduhu 00:33, 1 February 2009 (UTC)
 8. No. We already have to much little active stewards. We want much active stewards. Romaine 00:44, 1 February 2009 (UTC)
 9. Oppose Oppose, inexperienced. neuro(talk) 01:20, 1 February 2009 (UTC)
 10. Inexperience + the statement about (in)activity concerns me. Matt (Talk) 01:50, 1 February 2009 (UTC)
 11. Oppose. Prodego talk 05:02, 1 February 2009 (UTC)
 12.  — Mike.lifeguard | @en.wb 05:06, 1 February 2009 (UTC)
 13. Achates 07:20, 1 February 2009 (UTC)
 14. Stewards need to be active, there no value to the community to support someone who has already express an intent of being inactive Gnangarra 08:03, 1 February 2009 (UTC)
 15. --Brownout(msg) 10:00, 1 February 2009 (UTC)
 16. Fruggo 10:21, 1 February 2009 (UTC)
 17. Efbé Je suis un WikiLover 10:23, 1 February 2009 (UTC)
 18. Oppose, per statement. Jon Harald Søby 10:29, 1 February 2009 (UTC)
 19. Njaelkies Lea 11:09, 1 February 2009 (UTC)
 20. Oppose Oppose Vyk 11:15, 1 February 2009 (UTC)
 21. Oppose Oppose per I do not expect to be a very active steward - we need more active stewards. The Helpful One 11:49, 1 February 2009 (UTC)
 22. only active stewards, please axpdeHello! 12:34, 1 February 2009 (UTC)
 23. Dferg (meta-w:es:) 14:11, 1 February 2009 (UTC)
 24. --MF-W 14:27, 1 February 2009 (UTC)
 25. --Kanonkas 14:32, 1 February 2009 (UTC)
 26. Oppose due to intent of inactivity. --Nahum 14:37, 1 February 2009 (UTC)
 27. Filipe RibeiroMsg 14:52, 1 February 2009 (UTC) "I do not expect to be a very active steward, I apply for this status because that might occasionally dilute the other stewards' workload somehow" sounds me like a "I want a term-buffer"
 28. Obelix 15:03, 1 February 2009 (UTC)
 29. --RoswithaC 19:24, 1 February 2009 (UTC)
 30. NonvocalScream 21:04, 1 February 2009 (UTC)
 31. --Jan eissfeldt 22:47, 1 February 2009 (UTC)
 32. No/いいえ. --Taichi - (あ!) 03:33, 2 February 2009 (UTC)
 33. Uwe Gille 09:34, 2 February 2009 (UTC)
 34. we need active ones --FiliP × 12:09, 2 February 2009 (UTC)
 35. GlassCobra 15:00, 2 February 2009 (UTC)
 36. Oppose Oppose — MrDolomite • Talk 15:08, 2 February 2009 (UTC)
 37. Symbol oppose vote.svg Contra. QuartierLatin1968 20:18, 2 February 2009 (UTC)
 38. --Davecrosby uk 00:25, 3 February 2009 (UTC)
 39. Mailer Diablo 03:50, 3 February 2009 (UTC)
 40. Stef48 08:17, 3 February 2009 (UTC)
 41. Oppose Oppose Hoping to assist by aiming to simply reduce other stewards' work load is not enough commitment.--Trevor Marron 10:46, 3 February 2009 (UTC)
 42. Alex Pereira falaê 12:22, 3 February 2009 (UTC)
 43. Oppose Oppose Not committed enough --Lighterside 16:05, 3 February 2009 (UTC)
 44. --ChrisiPK (Talk|Contribs) 21:39, 3 February 2009 (UTC)
 45. Oppose - Amgine/meta wikt wnews blog wmf-blog goog news 02:55, 4 February 2009 (UTC)
 46. Oppose Inactive steward ?? Gonzolito 11:17, 4 February 2009 (UTC)
 47. Oppose due to not responding to queries about activity level for next year. John Vandenberg 17:06, 5 February 2009 (UTC)
  Meekohi 22:45, 6 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote this year, you must have had 600 edits on any project by November 1, and either an SUL account or a link to that account on your userpage. You must also have 50 edits since August 1 and not be blocked here. ST47 00:44, 8 February 2009 (UTC)
 48. Oppose Oppose Don't need inactive steward Darkxsun 01:50, 7 February 2009 (UTC)
  Oppose Oppose --Snake311 20:07, 7 February 2009 (UTC) Not eligible to vote, follow all instructions at Stewards/elections_2009/Guidelines#Voters please. --Nick1915 - all you want 11:06, 9 February 2009 (UTC)
  Oppose Oppose Only casual activity is not enough to be a steward imho. --Tauwasser 02:45, 8 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote this year, you must be logged in, have had 600 edits on any project by November 1, and either an SUL account or a link to that account on your userpage. You must also have 50 edits since August 1 and not be blocked here. ST47 02:47, 8 February 2009 (UTC)
 49. IMatthew 20:59, 8 February 2009 (UTC)
 50. Oppose Oppose - Sorry, if you want to be a steward you should be an 'active' steward. --Captain-tucker 14:53, 10 February 2009 (UTC)
 51. Intention of inactivity. Nbarth 01:30, 11 February 2009 (UTC)
 52. Oppose Oppose--Drboisclair 22:57, 11 February 2009 (UTC)
 53. Oppose Oppose --4wajzkd02 09:40, 12 February 2009 (UTC)
 54. Oppose Oppose--Thesupermat 09:19, 13 February 2009 (UTC)
 55. Oppose Oppose-- Harrywad 23:33, 13 February 2009 (UTC)
 56. Oppose Oppose -- Masti 21:25, 18 February 2009 (UTC) sorry, we do not need inactive stewards
 57. Oppose Oppose --Techman224Talk 02:19, 19 February 2009 (UTC)

Pictogram voting neutral.svg NeutralEdit

 1. Intend to be inactive? ...Aurora... 11:21, 4 February 2009 (UTC)
 2. Intend to be inactive? I would say that there would be no reason to give you steward rights if you're not going to use it, but the rest sounds good, so I'll plop myself here. Leujohn (talk) 13:10, 4 February 2009 (UTC)
 3. nothing against him but i don't understood his motivation --Gdgourou 10:21, 5 February 2009 (UTC)
 4. --Mayer Bruno 21:30, 13 February 2009 (UTC)
Warning The 2009 steward elections are finished. No further votes will be accepted.

AvrahamEdit

translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en, he-2
 • Personal info:
   • Meta Account: User:Avraham
   • Second account meeting prerequisites: en:User:Avraham
   • About me: I am an administrator and checkuser on EnWiki, an administrator on the Commons, and an OTRS volunteer. I am present on Meta, and although eligible, have never submitted an RfA on Meta out of respect for the understanding that the tools are meant to be used, and not a badge of achievement. Avraham is my SUL for wikimedia projects. My interest in becoming a steward is specifically to help out with cross-wiki vandalism, especially those requiring checkusering for the projects that do not have active checkusers in and of themselves. I am accessible by talk page and e-mail, and occasionally on IRC, although e-mail is my preferred method of contact. Thank you for your consideration.
   • After discussions with other metapedians, I was told I may have undersold my linguistic abilities. I feel it may be helpful to the wikimedia community to know that I am often contacted to close the Hebrew permission-commons tickets on OTRS to close (e.g [6], [7], [8], and [9] for examples). I claim he-1 as I am weakest when it comes to typing Hebrew, which makes posting on HeWiki difficult, but my comprehension and speaking abilities may be closer to he-2 than he-1, having been in Israel a number of times, and spending a year in an Israeli institution where only Hebrew was spoken in classes. As that was a number of years ago, I doubt my ability is over he-2 (then I think I could claim he-3 Face-smile.svg ).
Deutsch:
 • Sprachen: en, he-2
 • Informationen zur Person:
   • Meta-Benutzerkonto: User:Avraham
   • Zweites, die Voraussetzungen erfüllendes Benutzerkonto: en:User:Avraham
   • Über mich: Ich bin Administrator und Checkuser auf EnWiki, ein Administrator auf Commons und ein freiwilliger Helfer des OTRS. Ich bin anwesend auf Meta, und obwohl qualifiziert, habe ich nie eine Adminkandidatur (RfA) auf Meta eingereicht auf Rücksicht auf das Verständnis, dass diese Werkzeuge auch verwendet werden und nicht ein Leistungsabzeichen sein sollen. Avraham ist mein SUL-Konto für die Wikimedia-Projekte. Mein Interesse ein Steward zu werden ist im speziellen darin begründet gegen wikiweiten Vandalismus helfen zu wollen, insbesondere bei jenen auszuhelfen, welche einer Checkuser-Überprüfung bedürfen für Projekte, die selbst keine aktiven Checkuser haben. Ich bin unter meiner Diskussionsseite und per E-Mail erreichbar, sowie bisweilen im IRC, wenngleich eine E-Mail meine präferierte Methode der Kontaktaufnahme wäre. Vielen Dank für Deine Erwägung.
français:
 • Langues: en, he-2
 • Renseignements personnels:
   • Compte Méta : User:Avraham
   • Second compte demandé parmi les pré-requis : en:User:Avraham
   • Sur moi : Je suis un administrateur et checkuser (vérificateur d'adresses IP) sur Wiki-En, administrateur sur Commons, et un bénévole OTRS. Je suis présent sur Méta, et bien qu'éligible, je n'ai jamais posé de candidature d'administrateur (RfA) sur Meta par respect pour mes convictions car je pense que les outils sont donnés pour être utilisés, et non pour servir de récompenses. Avraham est mon compte unique pour tous les projets Wikimedia. Ma principale raison de devenir steward est de donner un coup de main dans la lutte contre le vandalisme inter-wiki, plus spécialement pour les projets qui n'ont pas de checkusers actifs parmi eux et qui ont besoin de vérifier des adresses IP. Je suis disponible via ma page utilisateur et mon e-mail, et occasionnellement sur IRC, bien que l'e-mail soit ma façon préférée de communiquer avec les gens. Merci de votre attention.
italiano:
 • Lingue: en, he-2
 • Informazioni personali: Sono amministratore e checkuser in en:wiki, amministratore su Commons e volontario OTRS. Sono attivo su meta e, sebbene eleggibile, non ho ottenuto i requisiti per la candidatura su meta per una questione di etichetta, ma conoscendo le finalità dell'uso dei tool. Avraham è il mio account globale nei progetti wikimedia. Voglio diventare stewart per combattere il vandalismo interwikipediano, specialmente nelle funzioni di checkuser nei progetti in cui non vi sono checkuser attivi. Sono contattabile nella talk o per e-mail, e saltuariamente via IRC. Comunque l'e-mail è il mio mezzo di cominicazione preferito. Grazie per tua attenzione.
日本語:
 • 言語: en, he-2
 • 候補者の情報:
   • メタのアカウント: User:Avraham
   • 必要条件に合う第二アカウント: en:User:Avraham
   • 自己紹介: 私は英語版ウィキペディアの管理者およびチェックユーザー係、コモンズの管理者、そしてOTRSのボランティアです。私はメタにいて、立候補資格がありますが、使うことになるツールへの理解を尊重しないでメタで権限付与依頼を出したことはありませんし、権限は自分の達成度のしるしということもありません。Avrahamは私のウィキメディアプロジェクトでの統一アカウントです。スチュワードになるという私の関心は、具体的には複数ウィキ間の荒らし、とりわけ活発なチェックユーザー係のいないプロジェクトにおけるチェックユーザーの必要なケースで、手助けをすることです。私とは会話ページや電子メール、また時折IRCでコンタクトを取ることができます。ただし、電子メールでコンタクトを取っていただく方が良いです。ありがとうございました。
polski:
 • Języki: en, he-2
 • Informacje osobiste:
   • Konto na meta: User:Avraham
   • Inne konto spełniające wymogi: en:User:Avraham
   • O mnie: Jestem administratorem i checkuserem na EnWiki, administratorem na Commons i ochotnikiem OTRS. Jestem obecny na meta, i choć spełniam warunki, nigdy nie zgłosiłem się do PUA na meta mając na uwadze to, że te narzędzia powinny być używane, a nie jest to odznaka za osiągnięcia. Avraham jest moim globalnym nickiem w projektach Wikimedia. Powodem, dla którego chcę zostać stewardem jest chęć pomocy w zwalczaniu wandalizmów międzyprojektowych, zwłaszcza tych wymagających uprawnień checkusera dla projektów, które nie mają aktywnych checkuserów. Jestem dostępny przez stronę dyskusji i e-mail, czasami na IRCu, choć e-mail jest moją ulubioną formą kontaktu. Dziękuję za rozważenie mojej kandydatury.
português:
 • Línguas: en, he-2
 • Informações pessoais:
   • Conta no Meta: User:Avraham
   • Segunda conta necessária pelos pré-requisitos: en:User:Avraham
   • Sobre mim: Sou um administrador e verificador na EnWiki, administrador no Commons e um voluntário OTRS. Estou presente no Meta, e embora elegível, nunca submeti uma requisição de administração no Meta por uma questão de respeito pelo entendimento de que as ferramentas se destinam a ser usados, e não são como uma flor na lapela. Avraham é meu SUL nos projetos da wikimedia. Meu interesse em tornar-me steward é especificamente ajudar a combater vandalismos cross-wiki, especialmente quando requisitar verificação nos projetos em que não há verificadores. Estou acessível pela minha página de discussão e e-mail, e eventualmente no IRC, apesar de o e-mail ser meu método preferido de contato. Obrigado pela sua consideração.
русский:
 • Языки: en, he-2
 • Личная информация: Я администратор и чек-юзер в EnWiki, администратор на Commons и доброволец на OTRS. Также работаю на Мете, и, хотя и мог бы, никогда не выдвигался в администраторы Меты, сознавая, что должность администратора предназначена для работы, а не для признания достижений. Avraham мой SUL в проектах Wikimedia. Я заинтересован стать стюардом в основном, чтобы бороться с кроссвики-вандализмом, особенно когда требуется проверка участников в проектах, не имеющих своих чек-юзеров. Со мной можно связаться через страницу обсуждения или e-mail, иногда можно застать на IRC, однако через e-mail со мной связаться проще всего. Спасибо за внимание.
中文:
 • 可说语言: en, he-2
 • 个人资料:
   • 元维基帐号:User:Avraham
   • 另一个符合先决条件的帐号:en:User:Avraham
   • 关于我:我是英文维基的管理员、用户查核员,维基共享资源的管理员以及OTRS的志愿者。尽管我目前在元维基上已经符合申请管理员的资格,但我还从未提出过申请请求,因为我理解并尊重这一点:管理员权限是拿来用的,而不是拿来当荣誉记录的。Avraham是我在维基媒体项目中的全域账户。我愿意成为一名监管员,以协助处理跨维基的破坏,以响应那些尚未拥有活跃用户查核员项目的用户查核请求。您可以通过对话页及电子邮件找到我,我有时会在IRC上,但我更喜欢以电子邮件作为交流手段。谢谢您的关注。
中文(简体):
 • 可说语言: en, he-2
 • 个人资料:
   • 元维基帐号:User:Avraham
   • 另一个符合先决条件的帐号:en:User:Avraham
   • 关于我:我是英文维基的管理员、用户查核员,维基共享资源的管理员以及OTRS的志愿者。尽管我目前在元维基上已经符合申请管理员的资格,但我还从未提出过申请请求,因为我理解并尊重这一点:管理员权限是拿来用的,而不是拿来当荣誉记录的。Avraham是我在维基媒体项目中的全域账户。我愿意成为一名监管员,以协助处理跨维基的破坏,以响应那些尚未拥有活跃用户查核员项目的用户查核请求。您可以通过对话页及电子邮件找到我,我有时会在IRC上,但我更喜欢以电子邮件作为交流手段。谢谢您的关注。
中文(繁體):
 • 可說語言: en, he-2
 • 個人資料:
   • 元維基帳戶:User:Avraham
   • 另一個符合先決條件的帳戶:en:User:Avraham
   • 關於我:我是英文維基的管理員、用戶查核員,維基共享資源的管理員以及OTRS的志工。儘管我目前在元維基上已經符合申請管理員的資格,但我還從未提出過申請請求,因為我理解並尊重這一點:管理員權限是拿來用的,而不是拿來當榮譽記錄的。Avraham是我在維基媒體計畫中的全域帳戶。我願意成為一名監管員,以協助處理跨維基的破壞,以回應那些尚未擁有活躍用戶查核員計畫的用戶查核請求。您可以通過對話頁及電子郵件找到我,我有時會在IRC上,但我更喜歡以電子郵件作為交流手段。謝謝您的關注。


Pictogram voting question.svg Questions → Stewards/elections 2009/Questions

Pictogram voting support.svg YesEdit

 1. Pictogram voting support.svg Yes Alex F. 10:58, 2 February 2009 (UTC)
 2. Support SupportAitias // discussion 00:01, 1 February 2009 (UTC)
 3. Support SupportDerHexer (Talk) 00:02, 1 February 2009 (UTC)
 4. Support Support --birdy geimfyglið (:> )=| 00:03, 1 February 2009 (UTC)
 5. Support Support Sceptre 00:05, 1 February 2009 (UTC)
 6. Support Support Yes. Razorflame 00:08, 1 February 2009 (UTC)
 7. Support Support Already ID'd to the foundation, so this is just a matter of expanding his workload. NuclearWarfare 00:14, 1 February 2009 (UTC)
 8. Support Support --林勇智 01:04, 1 February 2009 (UTC)
 9. Support Support Udufruduhu 00:22, 1 February 2009 (UTC)
 10. Support Support Sure, second and final candidate that I will support. —CyclonenimT@lk? 00:23, 1 February 2009 (UTC)
 11. Support Support yes. Micha L. Rieser 00:24, 1 February 2009 (UTC)
 12. Support Support Have known Avi for a long time and he is definitely fit for the job. -- Ynhockey 00:28, 1 February 2009 (UTC)
 13. Support Support Matt (Talk) 00:35, 1 February 2009 (UTC)
 14. Support Support Az1568 (talk) 00:43, 1 February 2009 (UTC)
 15. Support Support don't see a cause against. Marcus Cyron 01:06, 1 February 2009 (UTC)
 16. Support Support --Ivan Štambuk 01:17, 1 February 2009 (UTC)
 17. Support Support Nishkid64 (talk) 01:20, 1 February 2009 (UTC)
 18. Support Support neuro(talk) 01:21, 1 February 2009 (UTC)
 19. Support Support shirulashem 01:28, 1 February 2009 (UTC)
 20. Support Support --Shizhao 01:52, 1 February 2009 (UTC)
 21. Support Support --Revolus Echo der Stille 03:52, 1 February 2009 (UTC)
 22. Support Support More workers are needed. --Millosh 04:02, 1 February 2009 (UTC)
 23. Support Support MBisanz talk 04:36, 1 February 2009 (UTC)
 24. Based on support of several very active stewards, and a general trust of the user. Prodego talk 04:40, 1 February 2009 (UTC)
 25. Support Support Avjoska 06:35, 1 February 2009 (UTC)
 26. Support Support Hermann Luyken 07:30, 1 February 2009 (UTC)
 27. Support Support Gnangarra 07:58, 1 February 2009 (UTC)
 28. Support Support "I am present on Meta, and although eligible, have never submitted an RfA on Meta out of respect for the understanding that the tools are meant to be used" I'm agree with that. Otourly 09:27, 1 February 2009 (UTC)
 29. Support Support --DR 09:27, 1 February 2009 (UTC)
 30. Support Support Computerjoe 09:57, 1 February 2009 (UTC)
 31. Support Support --Wing 10:03, 1 February 2009 (UTC)
 32. Support Support --Church of emacs 10:23, 1 February 2009 (UTC)
 33. Support Support Efbé Je suis un WikiLover 10:25, 1 February 2009 (UTC)
 34. Support Support --Hatukanezumi 10:28, 1 February 2009 (UTC)
 35. Support Support Seems to be trusted. Tomasz W. Kozłowski 10:38, 1 February 2009 (UTC)
 36. Support Support Yes. Alefbe 10:58, 1 February 2009 (UTC)
 37. Support SupportNa·gy 11:06, 1 February 2009 (UTC)
 38. Support Support Njaelkies Lea 11:11, 1 February 2009 (UTC)
 39. Support Support Rudget (talk) 11:24, 1 February 2009 (UTC)
 40. Support Support Tinucherian 11:43, 1 February 2009 (UTC)
 41. Support Support The Helpful One 11:51, 1 February 2009 (UTC)
 42. Support Support sounds acceptable ;-) axpdeHello! 12:36, 1 February 2009 (UTC)
 43. Support Support Davemustaine 13:23, 1 February 2009 (UTC)
 44. Support Support --Ahonc 14:15, 1 February 2009 (UTC)
  Support Support --Steve94 15:20, 1 February 2009 (UTC) Not eligible to vote. Tomasz W. Kozłowski 16:37, 1 February 2009 (UTC)
 45. Support Support Yes. Stifle 14:31, 1 February 2009 (UTC)
 46. Support Support Obelix 15:04, 1 February 2009 (UTC)
 47. Support Support Certainly trustworthy. Rje 15:48, 1 February 2009 (UTC)
 48. Support Support-- BenceRotating earth (large).gif My Talk 16:08, 1 February 2009 (UTC)
 49. Support Support Yes. bastique demandez! 17:12, 1 February 2009 (UTC)
 50. Support Support. Trusted user. Coppertwig(talk) 20:26, 1 February 2009 (UTC)
 51. Support Support NonvocalScream 20:51, 1 February 2009 (UTC)
 52. Support Support I trust Avi. Steve Crossin Talk 20:57, 1 February 2009 (UTC)
 53. Support Support --Nemo 21:24, 1 February 2009 (UTC)
 54. Support Support TheNeon 21:37, 1 February 2009 (UTC)
 55. Support Support Rspeer 21:41, 1 February 2009 (UTC)
 56. Support Support Someoneinmyheadbutit'snotme 22:42, 1 February 2009 (UTC)
 57. Support Support after thorough review of his contributions. The Relativity of The Truth 22:58, 1 February 2009 (UTC)
 58. Support Support Philippe 23:37, 1 February 2009 (UTC)
 59. Support Support FayssalF 02:53, 2 February 2009 (UTC)
 60. Support Support Definitely trustworthy. Orderinchaos 03:45, 2 February 2009 (UTC)
 61. Support Support Looks good. faithless (speak) 05:04, 2 February 2009 (UTC)
 62. Ryan Postlethwaite 09:56, 2 February 2009 (UTC)
 63. Support Support Jaranda | wat's sup 14:24, 2 February 2009 (UTC)
 64. Support Support Szalakóta 14:32, 2 February 2009 (UTC)
 65. Support Support JoshuaZ 16:57, 2 February 2009 (UTC)
 66. Support Support Avruch 17:42, 2 February 2009 (UTC)
 67. Support Support Symbol support vote.svg Kushal one 18:22, 2 February 2009 (UTC)
 68. Support Support Symbol support vote.svg Pro. QuartierLatin1968 20:20, 2 February 2009 (UTC)
 69. Support Support Nave.notnilc 22:41, 2 February 2009 (UTC)
 70. Support Support Avi's a good guy (except for those darn smileys), and knows where his towel is. I've worked with him as an admin and CU on en:wp, and like his approach. He has two strikes against him if you read the opposes, experience on other wikis, and language. Language is hard to fix, but in general the other wiki experience can be fixed. My generic advice for it is: Come over to Commons, there's lots of work to do there, and you'll find people from all around the world, many who don't speak English as their first language... you'll demonstrate that you can (or can't) work in a multicultural environment, and that you can get the support of your colleagues. Now then... Avi HAS come over to Commons, he's got a lot of edits... and what's more, he's been a sysop for a year. Commons:Administrators/Requests_and_votes/Avraham_(2nd_attempt). I think he will have to work hard at the job to overcome the barriers of experience and language, but if he does (and I know he will) he'll be a fine steward. Avi, if you don't pass this year, help out more, help the small wiki team, get global rollback, get more active still at Commons, and try again. ++Lar: t/c 22:55, 2 February 2009 (UTC)
 71. Support Support --Davecrosby uk 00:27, 3 February 2009 (UTC)
 72. Support Support --Egmontaz 01:14, 3 February 2009 (UTC)
 73. Support Support Per Lar.--chaser - t 05:11, 3 February 2009 (UTC)
 74. Support Support Stef48 08:17, 3 February 2009 (UTC)
 75. Support Support - Punx 09:26, 3 February 2009 (UTC)
 76. Support Support --Lighterside 16:06, 3 February 2009 (UTC)
 77. Support Support after a private talk. Thanks, Avi. Alex Pereira falaê 17:42, 3 February 2009 (UTC)
 78. Support Support --.snoopy. 19:53, 3 February 2009 (UTC)
 79. Support Support good and reasonable Wikipedian. Carlossuarez46 20:42, 3 February 2009 (UTC)
 80. Support Support --ChrisiPK (Talk|Contribs) 21:41, 3 February 2009 (UTC)
 81. Support Support You undersold your second language indeed! - Mailer Diablo 23:16, 3 February 2009 (UTC)
 82. Support Support I recognize him from his excellent track record on en. A fine choice for steward -- Samir 01:54, 4 February 2009 (UTC)
 83. Support Support RlevseTalk 02:26, 4 February 2009 (UTC)
 84. Support Support Telaviv1 15:07, 4 February 2009 (UTC)
 85. Support Support OK. --Goodmorningworld 15:41, 4 February 2009 (UTC)
 86. Support Support Kingturtle 17:57, 4 February 2009 (UTC)
 87. Support Support Language evidence has changed my vote. RyanGerbil10 18:35, 4 February 2009 (UTC)
 88. Support Support Jon513 22:10, 4 February 2009 (UTC)
 89. Support Support Avi is "solid as a rock" and absolutely trustworthy. -- (cypsy) 09:59, 5 February 2009 (UTC)
 90. Support Support ok for me --Gdgourou 10:22, 5 February 2009 (UTC)
 91. Support Support Yes we need people to deal with cross-wiki vandalism. Leujohn (talk) 10:50, 5 February 2009 (UTC)
 92. Support Support Filipe RibeiroMsg 13:39, 5 February 2009 (UTC)
 93. Support Support - good work on en, active on Commons. Warofdreams 15:14, 5 February 2009 (UTC)
 94. Support Support Yes ...Modernist 03:56, 6 February 2009 (UTC)
 95. Support Support Xenus 15:03, 6 February 2009 (UTC)
 96. Support Support I'm okay with the candidate. Iss246 15:47, 6 February 2009 (UTC)
 97. Support Support Rosiestep 17:06, 6 February 2009 (UTC)
 98. Support Support --Roberta F. 18:34, 6 February 2009 (UTC)
 99. Support Support - Eug 11:57, 7 February 2009 (UTC)
 100. Support Support Glad to bring up the century for Avi. I've said elsewhere why I trust Avraham. Lar's statement deals well with the main reasons for oppose, and confirms my judgement. NSH001 14:13, 7 February 2009 (UTC)
 101. Support Support --Snake311 20:08, 7 February 2009 (UTC)
 102. Support Support fr33kman t - c 00:38, 8 February 2009 (UTC)
 103. Support Support -- --Zeljko 10:51, 8 February 2009 (UTC)
 104. Support Support--Ziko 12:38, 8 February 2009 (UTC)
 105. Support Support — Coren (talk) / (en-wiki) 15:36, 8 February 2009 (UTC)
 106. Support Support --Hardenacke 17:26, 8 February 2009 (UTC)
 107. Support Support IMatthew 21:00, 8 February 2009 (UTC)
 108. Support Support--Jusjih 22:43, 8 February 2009 (UTC)
 109. Support Support Malinaccier (talk) 00:05, 9 February 2009 (UTC)
 110. Support Support as experienced sysop and cu on en:wp he'll get "experience to speak of in steward areas" (s.b.) quickly --Rax 22:59, 9 February 2009 (UTC)
 111. Support Support no problem, serious motivations. O. Morand 00:13, 10 February 2009 (UTC)
 112. Support Support --Martina Nolte 12:08, 10 February 2009 (UTC)
 113. Support Support per Lar. --Philosopher Let us reason together. 00:48, 11 February 2009 (UTC)
 114. Support Support Nbarth 02:55, 11 February 2009 (UTC)
 115. Support Support Mikhailov Kusserow (talk) 03:07, 11 February 2009 (UTC)
 116. Support Support -- lucasbfr talk 13:55, 11 February 2009 (UTC)
 117. Support Support -- Drboisclair 23:02, 11 February 2009 (UTC)
 118. Support Support --4wajzkd02 09:43, 12 February 2009 (UTC)
 119. Support Support rootology (T) 04:31, 13 February 2009 (UTC)
 120. Support Support--Thesupermat 09:20, 13 February 2009 (UTC)
 121. --Mayer Bruno 21:30, 13 February 2009 (UTC)
 122. Support Support --Elijah/אליהו (Eliyahu)/إلياس (Ilyas) (Me!) 16:04, 15 February 2009 (UTC)
  Support Support Betacrucis 09:18, 16 February 2009 (UTC)
  As much as I truly appreciate your support, I believe you are not eligible to vote in this year's elections, so I am afraid I have to indent your vote. Trust me, I'm as sorry as you are, but rules are rules. Face-smile.svg -- Avi 15:48, 16 February 2009 (UTC)
 123. Support Support As long as stewards has full access to enwiki it's good to have stewards knowing this area well and can follow up in case of misuses. Plus for he language skills. nsaa 16:51, 16 February 2009 (UTC)
 124. Support Support. Good experience, good attitude. Jayjg 22:27, 16 February 2009 (UTC)
 125. Support Support Nothing but positive experiences and observations of this user. IronDuke 04:16, 17 February 2009 (UTC)
 126. Support Support --Sampi 04:50, 17 February 2009 (UTC)
 127. Support Support. Does a great job in all his admin, CU, and Oversight positions. Have full confidence that he'll make a fantastic Steward.--Brewcrewer 05:17, 17 February 2009 (UTC)
 128. Support Support Inspires confidence. -- Tundrabuggy 05:45, 17 February 2009 (UTC)
 129. Support Support --Cerejota 12:47, 17 February 2009 (UTC)
 130. Support Support Great checkuser on en.wiki, I'm confident they'd make a great steward on meta. This flag once was red 15:26, 17 February 2009 (UTC)
 131. Support SupportThe preceding unsigned comment was added by Christian Hartmann (talk • contribs) 11:37, February 17, 2009 (UTC)
 132. Support Support -- Scrupulous, fair, nice to vote for him while signing off from the project. If not in much else, at least in voting for Avi, one can be useful to wiki. Nishidani 20:34, 17 February 2009 (UTC)
 133. Support Support --Jpgordon 23:59, 17 February 2009 (UTC)
 134. Support Support DVD R W 01:05, 18 February 2009 (UTC)
 135. Support Support ~Franchement, il n'y en a pas beaucoup des comme lui... Ceedjee 20:00, 18 February 2009 (UTC)
 136. Support Support Yossiea 15:58, 19 February 2009 (UTC)
 137. Support Support Die4Dixie 22:03, 19 February 2009 (UTC)
 138. Support Support Marlith T/C 00:33, 20 February 2009 (UTC)
 139. Support Support . He is an exceptional and caring admin on Wiki! IZAK 03:52, 20 February 2009 (UTC)
 140. Support Support For sure! Tiptoety talk 05:50, 20 February 2009 (UTC)
 141. Support Support. Helpful user, and I trust him. He helped me once. W Tanoto 07:23, 20 February 2009 (UTC)
 142. Support Support --Fabexplosive The archive man 07:48, 20 February 2009 (UTC)
 143. Support Support Fritzpoll 09:44, 20 February 2009 (UTC)
 144. Support Support without hesitation. Jakew 10:15, 20 February 2009 (UTC)
 145. Support Support --MPerel 10:54, 20 February 2009 (UTC)
 146. Support Support Good luck! Dorgan 11:15, 20 February 2009 (UTC)
 147. Support Support Speaking as someone who is heavily involved in cross-wiki work, I still don't think there is a problem per se with an excellent contributor who concentrates on en.wikipedia. Dovi 14:16, 20 February 2009 (UTC)
 148. Support Support I know Avi as a very able and responsible contributor to en.wiki Any Wikimedia project will gain by his contributions! Gidonb 15:04, 20 February 2009 (UTC)
 149. Support Support --Yoavd 16:22, 20 February 2009 (UTC)
 150. Support Support --Mardetanha talk 21:37, 21 February 2009 (UTC)

Pictogram voting oppose.svg NoEdit

 1. Oppose Oppose No experience to speak of in steward areas - seems primarily based on English Wikipedia. Majorly talk 00:09, 1 February 2009 (UTC)
 2. Oppose Oppose Puntori 00:15, 1 February 2009 (UTC)
 3. Oppose Oppose --FollowTheMedia 01:24, 1 February 2009 (UTC)
 4. Oppose Oppose Per Majorly. An excellent en:wiki sysop, but stewards need broader experience. Durova 02:23, 1 February 2009 (UTC)
 5. Oppose Oppose Andre (talk) 03:41, 1 February 2009 (UTC)
 6. Oppose OpposeAgree with Majorly. Giggy 04:05, 1 February 2009 (UTC)
 7. Oppose Oppose --Sir James 05:46, 1 February 2009 (UTC)
 8. Oppose Oppose --Latitude 08:27, 1 February 2009 (UTC)
 9. Oppose Oppose Limited language skills. feydey 11:43, 1 February 2009 (UTC)
 10. Oppose Oppose No per FeydeyCarn 12:48, 1 February 2009 (UTC)
  Oppose candidate is spamming by mail.Carn 08:22, 6 February 2009 (UTC)
 11. Oppose Oppose Per Majorly, Durova et Feydey. -- Nahum 14:18, 1 February 2009 (UTC)
 12. Oppose Oppose --MF-W 14:27, 1 February 2009 (UTC)
 13. Oppose Oppose Sorry, but 16 useful edits to non-English projects does not show an aptitude for steward work, nor exposure to the dynamics of small wiki projects. John Vandenberg 15:05, 1 February 2009 (UTC)
 14. Oppose Oppose Definitely a trusted user (on the English Wikipedia) but as pointed out above, no cross-wiki work. - Rjd0060 15:23, 1 February 2009 (UTC)
 15. Oppose ContraAlbert Krantz¿? 15:32, 1 February 2009 (UTC)
 16. Oppose Oppose Per Rjd0060 --Herby talk thyme 16:02, 1 February 2009 (UTC)
 17. Oppose Oppose Don't seem to be interwiki active --Nux (talk) 16:28, 1 February 2009 (UTC)
 18. Oppose OpposeInsufficient interwiki activity. Jehochman 17:52, 1 February 2009 (UTC)
 19. Oppose Oppose I'm sorry, you simply don't have any cross-wiki experience.  — Mike.lifeguard | @en.wb 18:01, 1 February 2009 (UTC)
 20. Oppose Oppose Tim Q. Wells 18:29, 1 February 2009 (UTC)
 21. Oppose Oppose--RoswithaC 19:25, 1 February 2009 (UTC)
 22. Oppose Oppose --Jan eissfeldt 23:02, 1 February 2009 (UTC)
 23. Oppose Oppose Uwe Gille 09:36, 2 February 2009 (UTC)
 24. Oppose Oppose No cross-wiki experience. Tombomp 10:06, 2 February 2009 (UTC)
 25. Oppose Oppose — MrDolomite • Talk 15:10, 2 February 2009 (UTC)
 26. Oppose Oppose - Agree, Bjoertvedt
  Looking for proficiency in two languages or more. - Mailer Diablo 03:52, 3 February 2009 (UTC)
 27. Oppose Oppose Hargau 05:24, 3 February 2009 (UTC)
  as Mike says. Alex Pereira falaê 12:15, 3 February 2009 (UTC) change my vote. Alex Pereira falaê 17:42, 3 February 2009 (UTC)
  Oppose Oppose While excellent in EnWiki, more experience in international areas and other languages is necessary for the job. Marlith T/C 19:28, 3 February 2009 (UTC) Upon further inspection, I take back my opposition. Marlith T/C 00:32, 20 February 2009 (UTC)
 28. Oppose Oppose - Amgine/meta wikt wnews blog wmf-blog goog news 02:56, 4 February 2009 (UTC)
 29. Oppose Oppose Per Majorly. ...Aurora... 11:25, 4 February 2009 (UTC)
  No. 148.225.101.3 18:07, 4 February 2009 (UTC)
  Please log in to vote, thanks. Majorly talk 02:06, 5 February 2009 (UTC)
 30. Oppose Oppose Tesi1700 18:09, 4 February 2009 (UTC)
 31. Oppose Oppose After 6 days of thinking, I've decided that I have to oppose this. Experience is just an issue for me. —Anonymous DissidentTalk 08:26, 6 February 2009 (UTC)
  Meekohi 22:46, 6 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote this year, you must have had 600 edits on any project by November 1, and either an SUL account or a link to that account on your userpage. You must also have 50 edits since August 1 and not be blocked here. ST47 00:44, 8 February 2009 (UTC)(|1000 4 20 24 46 106 119 121 1000)
 32. Oppose Oppose --Anthony Ivanoff 17:16, 7 February 2009 (UTC)
 33. Oppose Oppose A meta-steward should have more crosswiki experience and language skills. EdBever 18:46, 7 February 2009 (UTC)
 34. Oppose Oppose No, per Majorly and John Vandenberg. His meta involvement seems to be limited into voting concerning about English Wikipedia rather than steward-related cross-wiki issues. --Aphaia 18:47, 7 February 2009 (UTC)
 35. Oppose Oppose per Majorly Bogorm 15:58, 8 February 2009 (UTC)
  Note User is indefinitely blocked in project where user has the edits for sufferage, for what it is worth. -- Avi 00:07, 22 February 2009 (UTC)
 36. Oppose Oppose Experience only in English projects. Sp5uhe 10:53, 10 February 2009 (UTC)
 37. Oppose Oppose. Not a lot of cross-wiki experience. OhanaUnitedTalk page 14:41, 10 February 2009 (UTC)
  Oppose Oppose. More cross-wiki experience is required--132.205.110.197 20:37, 10 February 2009 (UTC) IP don't vote. --Lucas Nunes 20:39, 10 February 2009 (UTC)
  Sorry but I think there are other candidates that are more focused on multiple wikis and languages. -- lucasbfr talk 09:43, 11 February 2009 (UTC)switching vote per my misunderstanding of the election process. -- lucasbfr talk 13:55, 11 February 2009 (UTC)
 38. Oppose Oppose per Majorly--Wikikids 03:17, 12 February 2009 (UTC)
 39. Oppose Oppose-- Harrywad 23:34, 13 February 2009 (UTC)
 40. Oppose Oppose because candidate is using edit summaries for campaigning. /Pieter Kuiper 23:05, 17 February 2009 (UTC)
  comment but only on his own user page, nothing much wrong with that (except maybe a bit OTT) NSH001 08:49, 18 February 2009 (UTC)
 41. Oppose Oppose en:wiki only expierence :( Masti 21:31, 18 February 2009 (UTC)

Pictogram voting neutral.svg NeutralEdit

 1. Neutral Neutral Vyk 11:17, 1 February 2009 (UTC)
 2. Neutral Neutral --Smihael 11:35, 1 February 2009 (UTC)
 3. Neutral Neutral Don't know him Patio 14:34, 1 February 2009 (UTC)
 4. Neutral Neutral I trust Avi but I don't think this is the role for him. WJBscribe (talk) 00:42, 2 February 2009 (UTC)
 5. Neutral Neutral If it's only going to be CU requests, then no. Otherwise, not a bad candidate. --FiliP × 12:11, 2 February 2009 (UTC)
  I trust this user greatly, but Stewards need to be multilingual. RyanGerbil10 18:54, 2 February 2009 (UTC) Changing vote per new evidence. RyanGerbil10 18:34, 4 February 2009 (UTC)
 6. Neutral Neutral - Agree with WJBscribe. Juliancolton 00:14, 17 February 2009 (UTC)
 7. Neutral NeutralNatanaeel83 20:48, 18 February 2009 (UTC)
Warning The 2009 steward elections are finished. No further votes will be accepted.

DorganEdit

translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: hu, en-3, de-0.5
 • Personal info: My name is David and I'm from Budapest, Hungary. I've been actively involved in the Hungarian Wikipedia since May 2006. I've been an administrator there since November 2007, and one of the bureaucrats since March 2008. I've also been an administrator at the Hungarian Wikinews project since June 2008. I am one of the Hungarian members of the OTRS system since October 2008; one of the founding members of the Wikimedia Hungary Association ("Wikimédia Magyarország Egyesület"), and of the Hungarian Arbitration Commitee. I'm the operator of the #wikinews-hu IRC channel; my nickname is dorganist. I have an active bot-account with more than 130000 edits on several Wikipedias. I usually do administrative work at Wikipedia and its related projects, so I am familiar with the MediaWiki system and its operation. If I were elected, I could help all the Wikimedia projects with my skills and experiences. If you wish to contact me, I am usually available at the #wikipedia-hu IRC Channel.
Deutsch:
 • Sprachen: hu, en-3, de-0.5
 • Informationen zur Person: Mein Name ist Dávid, ich komme aus Budapest, Ungarn. Ich bin auf der ungarischen Wikipedia seit Mai 2006 aktiv. Seitdem bin ich Admin (seit November 2007), Bürokrat (seit März 2008). Zudem bin ich auch Admin in der ungarischen Wikinews seit Juni 2008 und Mitglied des OTRS-Systems seit Oktober 2008. Ich bin Gründungsmitglied der Wikimédia MEgyesület, des ungarischen Chapters der WMF, bzw. des Schiedsgerichtes auf Huwiki. Ich bin der Operator des IRC-Channels #wikinews-hu, und habe einen Botaccount (DorganBot), mit diesem mehr als 130k Edits auf diversen Wikipediaprojekten. Wegen meiner Arbeit als Admin auf Wikipedia und den Schwesterprojekten, kenne ich mich mit der Funktion und dem System von MediaWiki aus. Im Falle meiner Wahl könnte ich alle Wikimedia-Projekte mit meiner Erfahrung und meinem Können helfen. Wenn Du mich kontaktieren willst, kannst du mich auf dem IRC-Channel #wikipedia-hu finden.
español:
 • Idiomas: hu, en-3, de-0.5
 • Información personal: Mi nombre es David, vivo en Budapest. Desde 2006 contribuyo en la Wikipedia húngara, siendo administrador desde el noviembre de 2007 y burócrata desde marzo de 2008. Además desde junio de 2008 soy también administrador del proyecto de Wikinoticias en húngaro. Soy miembro del sistema de Wikimedia-OTRS y también del comité fundador de la Asociación Wikimedia Hungría que está por formarse, así como del CRC de la Wikipedia húngara. Asimismo soy operador del canal #wikinews-hu de IRC. Soy controlador activo de un robot que ha realizado más de 130.000 ediciones en los proyectos de Wikimedia. Mayoritariamente hago cosas administrativas en Wikipedia y los demás proyectos, así que conozco bastante la plataforma MediaWiki. De ser elegido, ayudaré a todos los proyectos Wikimedia dando lo mejor de mí. Para mayor información, me encontrarás en el canal #wikipedia-hu de IRC, con el nombre de usuario "dorganist".
suomi:
 • Kielet: hu, en-3, de-0.5
 • Henkilökohtaiset tiedot: Nimeni on Dávid, asun Budapestissä. 2006 toukokuusta lähtien olen toiminut unkarilaisessa Wikipediassa, jonka administraattoriksi minut valittiin 2007 marraskuussa, ja 2008 maaliskuun lähtien olen ollut byrokraattina siellä. Sen lisäksi 2008 kesäkuusta pitäen olen myös Wikiuutisten administrator. Olen Wikimedia-OTRS:in järjestelmän jäsen, olen lähitulevaisuudessa syntyvän Wikimedia Unkari Seuran perustajaryhmän jäsen, sekä Unkarin Wikineuvoston jäsen. Sitä paitsi olen #wikiuutiset-hu IRC-kanavan operaatori. Olen aktiivinen bot-isäntä, minun bottini ovat tehneet jo enemmän kuin 130 000 sommittelua Wikimedian projekteissa. Toimin administraattorina Wikipediassa ja muissa projekteissa, joten tunnen MediaWiki-järjestelmää. Jos minut valitaan, autan kaikkia Wikimedia-projekteja tiedoillani sekä kyvyilläni. Jos haluat tietää enemmän minusta, voit löytää minut #wikipedia-hu IRC-kanavalla nimellä dorganist.
français:
 • Langues: hu, en-3, de-0.5
 • Renseignements personnels: Mon nom est David, j'habite à Budapest, Hongrie. Je participe activement à la Wikipédia en hongrois depuis mai 2006. Je suis administrateur sur cette Wikipédia depuis novembre 2007, et bureaucrate depuis mars 2008. Je suis également administrateur sur Wikinews en hongrois depuis juin 2008. Je suis membre de l'équipe OTRS depuis octobre 2008; membre fondateur l'association Wikimedia hongroise (”Wikimédia Magyarország Egyesület”) et membre du comité d'arbitrage hongrois. Je suis également operator du canal IRC #wikinews-hu, avec le surnom de dorganist. Je suis dresseur d'un bot ayant plus de 130,000 contributions sur de nombreuses Wikipédias. Je réalise régulièrement des tâches de maintenance sur Wikipédia et ses projets associés, je connais donc bien le logiciel MediaWiki, et les opérations le concernant. Si je suis élu je pourrais aider tous les projets Wikimedia, avec mes compétences et mon expérience. Si vous souhaitez me contacter je suis généralement connecté au canal IRC #wikipedia-hu.
עברית:
 • שפות: hu, en-3, de-0.5
 • מידע אישי: שמי הוא דיויד (דוד) ואני תושב בודפשט שבהונגריה. אני לומד מוסיקה קלאסית באקדמיה למוסיקה Liszt Frenec. תחילת פעילותי בוויקיפדיה ההונגרית היתה במאי 2006. את תפקיד המנהל קיבלתי בנובמבר 2007 ואני מכהן כאחד הביורוקרטים מאז מרץ 2008. אני גם מנהל במיזם הוויקיחדשות מאז יוני 2008. אני אחד מחברי מערכת ה־WikimediaOTRS מאז אוקטובר 2008; אחד החברים המקימים של איגוד ויקימדיה ההונגרי ("Wikimédia Magyarország Egyesület”) ואחד החברים של עמותת הבוררות של הונגריה (Hungarian Arbitration Committee). אני גם המפעיל של חדר ה־IRC #wikinews-hu; תחת הכינוי dorganist. יש לי חשבון בוט פעיל שביצע עד כה למעלה מ־130 אלף עריכות באתרי הוויקיפדיה השונים. לרב אני מבצע עבודות ניהוליות בוויקיפדיה ובמיזמים הקשורים בה, לכן אני בעל נסיון בתפעול מדיה־ויקי ובמערכת שלה. במידה ואבחר אוכל לסייע לכל מיזמי קרן ויקימדיה עם כשרוני ונסיוני. אם ברצונכם ליצור איתי קשר, לרב אני זמין בחדר ה־IRC #wikipeida-hu.
magyar:
 • Nyelvek: hu, en-3, de-0.5
 • Személyes információk: Nevem Dávid, Budapesten élek. 2006 májusa óta szerkesztek a Magyar Wikipédiában, melynek 2007 novembere óta egyik adminisztrátora, 2008 márciusa óta egyik bürokratája vagyok. Ezen kívül 2008 júniusa óta a magyar Wikihíreknek is az egyik adminisztrátora vagyok. Tagja vagyok továbbá a Wikimedia-OTRS rendszerének, a Wikimédia Magyarország Egyesület alapító gárdájának, illetve a Magyar Wikitanácsnak. Emellett operátora vagyok a #wikinews-hu IRC-csatornának. Aktív botgazda vagyok, botom eddig több mint 130 000 szerkesztést végzett a Wikimedia projektekben. Legtöbbször adminisztratív dolgokat csinálok a Wikipédiában és a többi projektben, így kellőképpen ismerem a MediaWiki-rendszert. Megválasztásom esetén segíteni fogok az összes Wikimedia projektnek tudásommal, illetve képességeimmel. További információkért megtalálhatsz a #wikipedia-hu IRC-csatornán, dorganist nicknévvel.
italiano:
 • Lingue: hu, en-3, de-0.5
 • Informazioni personali: Mi chiamo David, sono di Budapest, Ungheria. Partecipo attivamente alla Wikipedia in lingua ungherese da maggio 2006. Sono amministratore da novembre 2007 e sono uno dei tre burocrati da marzo 2008. Sono amministratore anche del progetto Wikinews in lingua ungherese da giugno 2008. Da ottobre 2008, sono uno dei tre membri ungheresi del sistema Wikimedia-OTRS. Sono uno dei membri fondatori della ricreata Wikimedia Hungary Association ("Wikimédia Magyarország Egyesület"), e sono anche membro fondatore della Hungarian Arbitration Commitee. Sono l’operatore del canale IRC #wikinews-hu, il mio nickname è dorganist. Ho un account bot attivo con più di 130mila modifiche in diverse Wikipedie. Generalmente faccio lavoro amministrativo nella Wikipedia e nei progetti collegati, perciò conosco bene il funzionamento di MediaWiki e il suo sistema. In caso fossi eletto, potrei aiutare tutti i progetti Wikimedia con le mie abilità ed esperienze. Se volete contattarmi, sono generalmente raggiungibile sul canale IRC #wikipedia-hu.
日本語:
 • 言語: hu, en-3, de-0.5
 • 候補者の情報: David と申します。ハンガリーのブダペスト出身で、リスト音楽院でクラシック音楽を修めました。2006年5月よりハンガリー語版ウィキペディアで活動しており、2007年11月より管理者、2008年3月よりビューロクラットを務めています。2008年6月にはハンガリー語ウィキニュースでも管理者になりました。2008年10月よりウィキメディア OTRS システムにハンガリー語スタッフとして参加しています。財団ハンガリー支部に創立メンバーとして参画し、また、ハンガリー語版の裁定委員でもあります。 IRC にはニックネーム dorganist で参加しており, #wikinews-hu のオペレータを務めています。複数言語版のウィキペディア等でボットを運用しており、合計十数万回の編集をしています。現在は主にウィキペディアや姉妹プロジェクトで管理作業をしていますので MediaWiki の操作や仕組みにはかなり精通しているつもりです。選任されましたら、私が培ってきた技能と経験を全ウィキメディアプロジェクト群で活かし貢献させて頂けるものと思います。たいてい IRC の #wikipedia-hu チャネルにおりますので、御用の際はお声がけください。
한국어:
 • 언어 능력: 헝가리어가 모국어, 영어-고급 수준, 독일어-아주 조금
 • 신상 정보: 제 이름은 David이고, 헝가리 부다페스트 출신입니다. 저는 페렌츠 리스트 음악 대학에서 고전 음악을 배우고 있습니다. 저는 2006년 5월부터 헝가리어 위키백과에 활동적으로 참여해왔고, 2008년 6월에 헝가리어 위키뉴스 관리자로 취임했습니다. 2008년 10월부터 위키미디어-OTRS에 헝가리어 사용자로 참여하기 시작했습니다. 위키미디어 헝가리 지부 창설 회원이자, 헝가리어 위키백과의 중재위원입니다. 저는 IRC 대화방의 #wikinews-hu 채널 관리자입니다; 참고로 닉네임은 dorganist입니다. 그리고 저는 여러 위키백과에 13만 회 이상의 편집을 한 로봇을 가지고 있습니다. 저는 위키백과와 자매 프로젝트에서 관리 업무를 수행하기 때문에, 미디어위키 시스템을 잘 알고 있습니다. 이 선거로 저는 모든 프로젝트에서 제 실력과 경험을 발휘할 수 있을 것입니다. 만약 저를 만나고 싶으시다면 IRC 대화방의 #wikipedia-hu 채널에서 주로 만나실 수 있을 것입니다.
Nederlands:
 • Taalvaardigheid: hu, en-3, de-0.5
 • Persoonlijke informatie: Mijn naam is David en ik kom uit Budapest, Hongarije. Sinds mei 2006 draag ik actief bij aan de Hongaarse Wikipedia, sinds november 2007 als moderator en sinds maart 2008 als bureaucraat. Ik ben ook een moderator op de Hongaarse Wikinews sinds juni 2008. Ik ben een van de Hongaarse members van het OTRS-systeem sinds oktober 2008; een van de oprichters van de Hongaarse Wikimedia chapter ("Wikimédia Magyarország Egyesület") en ik zit in de Hongaarse arbitragecommissie. Ik ben ook een IRC operator van het #wikinews-hu kanaal, mijn nick is dorganist. Ik heb een actieve bot met meer dan 130.000 wijzigingen op een aantal verschillende Wikipediae. Ik houd me voornamelijk bezig met onderhoudswerk op Wikipedia en gerelateerde projecten, dus ik ben bekend in de omgang met MediaWiki en zijn systeem. Als ik verkozen word kan ik alle Wikimediaprojecten helpen met mijn vaardigheden en ervaring. Als je contact met mij wilt opnemen, ben ik meestal bereikbaar in #wikipedia-hu op IRC.
polski:
 • Języki: hu, en-3, de-0.5
 • Informacje osobiste: Mam na imię David i mieszkam w Budapeszcie na Węgrzech. Jestem aktywny na węgierskiej Wikipedii od maja 2006. Jestem tam administratorem od listopada 2007 i jednym z biurokratów od marca 2008. Jestem również administratorem węgierskich Wikinews od czerwca 2008. Jestem jednym z węgierskich członków Wikimedia-OTRS od października 2008; jednym z członków założycieli Węgierskiego Stowarzyszenia Wikimedia (”Wikimédia Magyarország Egyesület”) i członkiem węgierskiego Komitetu Arbitrażowego. Jestem również operatorem kanału IRC #wikinews-hu; mój nick to dorganist. Posiadam również aktywne konto bota z ponad 130k edycji na różnych Wikipediach. Zwykle wykonuję prace administracyjne na Wikipedii i projektach pokrewnych, jestem więc zaznajomiony z działaniem MediaWiki. W przypadku wyboru mógłbym pomóc wszystkim projektom Wikimedia moimi umiejętnościami i doświadczeniem. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować to jestem zwykle dostępny na kanale IRC #wikipedia-hu.
português:
 • Línguas: hu, en-3, de-0.5
 • Informações pessoais: Meu nome é David, moro em Budapeste. Desde 2006 contribuo na Wikipedia húngara, sendo administrador desde novembro de 2007 e burocrata desde março de 2008. Além disso, desde junho de 2008 sou também administrador do projeto da Wikinotícias em magiar. Sou membro do sistema de Wikimedia-OTRS e também do comitê fundador da Associação Wikimedia Hungria (”Wikimédia Magyarország Egyesület”) que está por formar-se, assim como do Conselho de Arbitragem da Wikipédia húngara. Também sou operador do canal #wikinews-hu de IRC, com o nome de usuário "dorganist". Sou controlador ativo de um robô que realizou mais de 130.000 edições nos projetos da Wikimedia. Usualmente faço coisas administrativas na Wikipedia e nos demais projetos, dessa forma conheço bastante a plataforma MediaWiki. Sendo eleito, ajudarei a todos os projetos Wikimedia dando o melhor de mim. Para maiores informações, me encontrará no canal #wikipedia-hu de IRC.
română:
 • Languages (translate this): hu, en-3, de-0.5
 • Despre mine: mă numesc David, sunt din Budapesta, Ungaria. Sunt membru activ al wikipediei în limba maghiară din mai 2006. Sunt administrator din noiembrie 2007 și birocrat din iunie 2008. Deasemenea sunt administrator în proiectul Wikinews în limba maghiară din iunie 2008. Sunt unul dintre cei trei membrii maghiari din sistemul OTRS, am acces din octombrie 2008. Sunt membru fondator al asociației Wikimedia Hungary (”Wikimédia Magyarország Egyesület”) și sunt membru în comitetul de arbitrare al wikipediei. Sunt operatorul canalului IRC #wikinews-hu sub pseudonimul dorganist. Botul meu are mai mult de 130k de editări în wikipedii diferite. De obicei contribui la rezolvarea problemelor administrative în Wikipedia și proiectele înfrățite, ca atare cunosc foarte bine sistemul MediaWiki. În cazul alegerii mele voi putea să ajut proiectele Wikimedia cu experiența și cunostințele mele. În cazul în care doriți să mă contactați mă găsiți pe canalul IRC #wikipedia-hu IRC.
русский:
 • Языки: hu, en-3, de-0.5
 • Личная информация: меня зовут Давид, живу в Будапеште. Я активно работаю в венгерском языковом разделе Википедии с мая 2006 г., являюсь администратором с ноября 2007 г. и бюрократом с марта 2008 года. Также я администратор в венгерском разделе Викиновостей с июня 2008 г. Я один из агентов Викимедиа OTRS с октября 2008, один из основателей Ассоциации Викимедиа Венгрия (Wikimedia Hungary Association; Wikimédia Magyarország Egyesület), и один из арбитров венгерской википедии. Кроме того, я оператор IRC-канала #wikinews-hu; мой псевдоним на нём - dorganist. У меня есть активный бот, с у которого более 130 тысяч правок в разных Википедиях. Я постоянно делаю администраторскую работу в Википедии и иных проектах, я знаком с движком MediaWiki и с его структурой. В случае моего избрания я мог бы помочь всем проектам Викимедиа с помощью своих навыков и опыта. Если вы хотите со мной связаться, меня всегда можно найти на IRC-канале #wikipedia-hu.
Türkçe:
 • Diller: hu, en-3, de-0.5
 • Kişisel bilgiler: Adim David ve Macaristan baskenti Budapeste’de yasiyorum. Macarca Vikipedi’de Mayis 2006’dan beri aktif olarak calisiyorum, Kasim 2007’den beri hizmetliyim, Mart 2008’den beri bürokrat pozisyonundayim. Haziran 2008’den beri Macarca Wikinews’da da hizmetli olarak calisiyorum. Ekim 2008’den beri Macarca Wikimedia OTRS sisteminin üyesiyim ve Wikimedia Macaristan Vakfi (Wikimédia Magyarország Egyesület) ile Arbitration Committee’nin kurucu üyelerinden birisiyim. Bunlarin disinda #wikinews-hu IRC kanalin operatörüyüm, rumuzum „dorganist”. Aktif bir bot’um da vardir, bircok Wikipedia’da, 130k üzeri edit yaptim. Bircok Wikimedia projede administrasyon üzerine calistigim icin MediaWiki sistemlerini iyi biliyorum. Secilirsem, becerilerim ve tecrübemden dolayi Bircok Wikimedia projelere yardimci olabilirim. Benimle temasa gecmek isterseniz, genellikle #wikipedia-hu IRC kanalinda bulunurum.
中文:
 • 可说语言: hu, en-3, de-0.5
 • 个人资料: 我的真名叫做David,我来自匈牙利的布达佩斯(Budapest, Hungary)。我在李斯特音乐学院学习古典音乐。我自2006年五月开始活跃在匈牙利语维基百科之中。在那(匈牙利语维基百科)我从2007年11月起担任管理员,并于2008年5月起成为官方人士。而且我自从2008年7月起成为匈牙利语维基新闻计划的管理员。我自2008年10月起成为OTRS的匈牙利志愿者以及维基媒体匈牙利协会和其仲裁委员会的创始会员之一。我是维基新闻匈牙利语IRC频道(#wikipedia-hu IRC Channel)的运行者,我的昵称是dorganist。我有一个在多种维基百科中拥有超过130000个编辑的活跃机器人账号。我常常在维基百科以及其相关维基计划中参与管理工作,所以我对元维基以及其运行比较熟悉。如果我当选,我能用我的经验与技巧帮助所有的维基项目。如果你想联系我,我常常在匈牙利语维基百科IRC频道(#wikipedia-hu IRC Channel)活动。
中文(简体):
 • 可说语言: hu, en-3, de-0.5
 • 个人资料: 我的真名叫做David,我来自匈牙利的布达佩斯(Budapest, Hungary)。我在李斯特音乐学院学习古典音乐。我自2006年五月开始活跃在匈牙利语维基百科之中。在那(匈牙利语维基百科)我从2007年11月起担任管理员,并于2008年5月起成为官方人士。而且我自从2008年7月起成为匈牙利语维基新闻计划的管理员。我自2008年10月起成为OTRS的匈牙利志愿者以及维基媒体匈牙利协会和其仲裁委员会的创始会员之一。我是维基新闻匈牙利语IRC频道(#wikipedia-hu IRC Channel)的运行者,我的昵称是dorganist。我有一个在多种维基百科中拥有超过130000个编辑的活跃机器人账号。我常常在维基百科以及其相关维基计划中参与管理工作,所以我对元维基以及其运行比较熟悉。如果我当选,我能用我的经验与技巧帮助所有的维基项目。如果你想联系我,我常常在匈牙利语维基百科IRC频道(#wikipedia-hu IRC Channel)活动。


Pictogram voting question.svg Questions → Stewards/elections 2009/Questions

Pictogram voting support.svg YesEdit

 1. Support Support --Thogo (talk) 00:15, 1 February 2009 (UTC)
 2. Support Support yes. Micha L. Rieser 00:26, 1 February 2009 (UTC)
 3. Support Support --Pataki Márta 00:51, 1 February 2009 (UTC)
 4. Support Support Yes. Marcus Cyron 01:11, 1 February 2009 (UTC)
 5. Support Support --Ivan Štambuk 01:13, 1 February 2009 (UTC)
 6. Support Support bibliomaniac15 03:17, 1 February 2009 (UTC)
 7. Support Support --KeFe 03:34, 1 February 2009 (UTC)
 8. Support Support We need more brave persons in stewards team. --Millosh 04:06, 1 February 2009 (UTC)
 9. Support Support -- Peti610 05:23, 1 February 2009 (UTC)
 10. Support Support --Sir James 05:50, 1 February 2009 (UTC)
 11. Support Support Avjoska 06:36, 1 February 2009 (UTC)
 12. Support Support Achates 07:21, 1 February 2009 (UTC)
 13. Support Support Misibacsi 07:44, 1 February 2009 (UTC)
 14. Support Support --Sóhivatal 08:01, 1 February 2009 (UTC)
 15. Support Support --Marci1994 08:07, 1 February 2009 (UTC)
 16. Support Support Sebleouf 08:42, 1 February 2009 (UTC)
 17. Support Support Hunyadym 09:38, 1 February 2009 (UTC)
 18. Support Support --Zimmy 09:41, 1 February 2009 (UTC)
 19. Support Support - Pilgab 10:07, 1 February 2009 (UTC)
 20. Support Support --Wing 10:09, 1 February 2009 (UTC)
 21. Support Support Efbé Je suis un WikiLover 10:30, 1 February 2009 (UTC)
 22. Support Support --Istvánka 10:36, 1 February 2009 (UTC)
 23. Support SupportNa·gy 11:08, 1 February 2009 (UTC)
 24. Support Support --RedMosQ 11:30, 1 February 2009 (UTC)
 25. Support Support --Xxxx00 11:34, 1 February 2009 (UTC)
 26. Support Support --MannMaus 11:39, 1 February 2009 (UTC)
 27. Support Support Bennó 11:49, 1 February 2009 (UTC)
 28. Support Support --Beroesz 11:55, 1 February 2009 (UTC)
 29. Support Support --VC-s 12:02, 1 February 2009 (UTC)
 30. Support Support --Teemeah 12:05, 1 February 2009 (UTC)
 31. Support Support ----Korovioff 13:06, 1 February 2009 (UTC)
 32. Support Support --Hkoala 14:13, 1 February 2009 (UTC)
 33. Support Support Por supuesto! Ya necesitábamos alguien de Hungría. ;) --El Mexicano 14:22, 1 February 2009 (UTC)
 34. Support Support --Ahonc 14:24, 1 February 2009 (UTC)
 35. Support Support Stifle 14:34, 1 February 2009 (UTC)
 36. Support Support -- Nahum 14:53, 1 February 2009 (UTC)
 37. Support Support We need a Hungarian speaker steward: to investigate a case, it is essential to do it in the original language. I trust him to do a good a job. Karmela 14:56, 1 February 2009 (UTC)
 38. Support Support --Burumbátor 15:01, 1 February 2009 (UTC)
 39. Support Support Obelix 15:08, 1 February 2009 (UTC)
 40. Support Support Cassandro 15:38, 1 February 2009 (UTC)
 41. Support Support --Enbéká 15:39, 1 February 2009 (UTC)
 42. Support Support --Csanády 15:51, 1 February 2009 (UTC)
 43. Support Support Rje 15:56, 1 February 2009 (UTC)
 44. Support Support Dani (vita) 16:12, 1 February 2009 (UTC)
 45. Support Support Alensha 16:54, 1 February 2009 (UTC)
 46. Support Support iAlex 17:01, 1 February 2009 (UTC)
 47. Support Support  – Glanthor  20:17, 1 February 2009 (UTC)
 48. Support Support --Nemo 21:28, 1 February 2009 (UTC)
 49. Support Support TheNeon 21:38, 1 February 2009 (UTC)
 50. Support Support --Jan eissfeldt 22:58, 1 February 2009 (UTC)
 51. Support Support Sí/Yes/はい. --Taichi - (あ!) 03:37, 2 February 2009 (UTC)
 52. Support Support faithless (speak) 05:13, 2 February 2009 (UTC)
 53. Support Support --Saltinbas 05:56, 2 February 2009 (UTC)
 54. Support Support --P@d@w@ne 08:58, 2 February 2009 (UTC)
 55. Support SupportWinston 09:19, 2 February 2009 (UTC)
 56. Support Support 문제없음--Kwj2772 09:36, 2 February 2009 (UTC)
 57. Support Support --Uwe Gille 09:37, 2 February 2009 (UTC)
 58. Support SupportSeems suitable. --FiliP × 12:15, 2 February 2009 (UTC)
 59. Support Support Data Destroyer 12:47, 2 February 2009 (UTC)
 60. Support Support --Lily15 13:14, 2 February 2009 (UTC)
 61. Support Support -- Mami 14:11, 2 February 2009 (UTC)
 62. Support Support Szalakóta 14:37, 2 February 2009 (UTC)
 63. Support Support GlassCobra 15:02, 2 February 2009 (UTC)
 64. Support Support — MrDolomite • Talk 15:13, 2 February 2009 (UTC)
 65. Support Support Wouterhagens 16:10, 2 February 2009 (UTC)
 66. Support Support. LaraLove (User:Jennavecia on my home wiki.) 19:44, 2 February 2009 (UTC)
 67. Support Support - Support, Bjoertvedt
 68. Support Support Al Lemos 20:26, 2 February 2009 (UTC)
 69. Support Support Symbol support vote.svg Pro. QuartierLatin1968 20:30, 2 February 2009 (UTC)
 70. Support Support ~ Seb35 22:23, 2 February 2009 (UTC)
 71. Support Support --Davecrosby uk 00:28, 3 February 2009 (UTC)
 72. Support Support I'm Mailer Diablo and I approve this candidate! - 03:55, 3 February 2009 (UTC)
 73. Stef48 08:18, 3 February 2009 (UTC)
 74. Support Support--Alexander Leischner 09:07, 3 February 2009 (UTC)
 75. Support Support --Susulyka 09:16, 3 February 2009 (UTC)
 76. Support Support - Punx 09:28, 3 February 2009 (UTC)
 77. Support Support Tuohirulla 11:58, 3 February 2009 (UTC)
 78. Support Support I like his answers to the questions, too. Maedin\talk 13:20, 3 February 2009 (UTC)
 79. Support Support --Lighterside 16:07, 3 February 2009 (UTC)
 80. Support Support--Szilas 18:45, 3 February 2009 (UTC)
 81. Support Support --ChrisiPK (Talk|Contribs) 21:44, 3 February 2009 (UTC)
 82. Support Support He is determined, diligent and experienced enough to become a great steward! 200% YES!!! --OrsolyaVirág 09:35, 4 February 2009 (UTC)
 83. Support Support --Opa 13:43, 4 February 2009 (UTC)
 84. Support Support --Pakos 14:17, 4 February 2009 (UTC)
 85. Support Support Kingturtle 17:59, 4 February 2009 (UTC)
 86. Support Support Daderth 20:03, 4 February 2009 (UTC)
 87. Support Support --Mdavid89 20:50, 4 February 2009 (UTC)
 88. Support Support ~ Boro 21:57, 4 February 2009 (UTC)
 89. Support Support --Kriszta67--Kriszta67 22:48, 4 February 2009 (UTC)
 90. Support Support Caiaffa 03:32, 5 February 2009 (UTC)
 91. Support Support --Ben1979 09:23, 5 February 2009 (UTC)
 92. Support Support ok for me --Gdgourou 10:23, 5 February 2009 (UTC)
 93. Support Support OsvátA 12:20, 5 February 2009 (UTC)
 94. Support Support Filipe RibeiroMsg 13:43, 5 February 2009 (UTC)
 95. Support Support Funatic 14:33, 5 February 2009 (UTC)
 96. Support Support Buda 14:43, 5 February 2009 (UTC)
 97. Support Support Diaby 15:09, 5 February 2009 (UTC)
 98. Support Support --Church of emacs 16:08, 5 February 2009 (UTC)
 99. Support Support John Vandenberg 17:10, 5 February 2009 (UTC)
 100. Support SupportSzalax 20:52, 5 February 2009 (UTC)
 101. Support Support — told Stewe 21:09, 5 February 2009 (UTC)
 102. Support Support Attis 22:47, 5 February 2009 (UTC)
 103. Support Support --Eintragung ins Nichts 14:51, 6 February 2009 (UTC)
 104. Support Support Rosiestep 17:08, 6 February 2009 (UTC)
 105. Support Support --Roberta F. 18:22, 6 February 2009 (UTC)
 106. Support Support --Mdönci 18:30, 6 February 2009 (UTC) Code page problem, his eligible. See his contributions on HuWiki. Dorgan 15:58, 10 February 2009 (UTC)
 107. Support Support --Kralizec! 01:16, 7 February 2009 (UTC)
 108. Support Support Hunadam 16:02, 7 February 2009 (UTC)
 109. Support Support -- --Zeljko 10:56, 8 February 2009 (UTC)
 110. Support Support --Daniel73480 11:04, 8 February 2009 (UTC)
 111. Support Support IMatthew 21:00, 8 February 2009 (UTC)
 112. Support Support --Jusjih 22:44, 8 February 2009 (UTC)
 113. Support Support --CsGábor 22:51, 8 February 2009 (UTC)
 114. Support Support --Cinik 20:25, 9 February 2009 (UTC)
 115. Support Support --DorisAntony 21:07, 9 February 2009 (UTC)
 116. Support Support ok --Rax 23:01, 9 February 2009 (UTC)
 117. Support Support OK Somebody working for Ferenc Liszt Music Academy cannot be a bad guy. Seems to have the required qualities to apply. O. Morand 00:15, 10 February 2009 (UTC)
 118. Support Support Ok Support Support - User:Kossuthzs. 07:46, 10 February 2009 (UTC)
 119. Support Support --Antissimo 18:36, 10 February 2009 (UTC)
 120. Support Support --Orange.man 18:44, 10 February 2009 (UTC)
 121. Support Support OK - Rendben van;) Hajrá! --Madura Máté Email talkstreet 19:24, 10 February 2009 (UTC)
 122. Support Support--Bapti 19:57, 10 February 2009 (UTC)
 123. Support Support Nbarth 02:06, 11 February 2009 (UTC)
 124. Support Support Storkk 03:46, 11 February 2009 (UTC)
 125. Support Support Mikhailov Kusserow (talk) 07:23, 11 February 2009 (UTC)
 126. Support Support: Why not. -- Maseltov 12:14, 11 February 2009 (UTC)
 127. Support Support --Diligent 19:34, 11 February 2009 (UTC)
 128. Support Support --Drboisclair 23:04, 11 February 2009 (UTC)
 129. Support Support --4wajzkd02 09:44, 12 February 2009 (UTC)
 130. Support Support--Thesupermat 09:21, 13 February 2009 (UTC)
 131. Support Support----Texaner 12:58, 13 February 2009 (UTC)
 132. Support Support --Einstein2 18:16, 13 February 2009 (UTC)
 133. --Mayer Bruno 23:06, 13 February 2009 (UTC
 134. Support Support -- Harrywad 23:36, 13 February 2009 (UTC)
 135. Support Support - Burrows 09:35, 15 February 2009 (UTC)
 136. Support Support Andrzej19 17:17, 15 February 2009 (UTC) Let him try.
 137. Support Support Christian talk 23:31, 18 February 2009 (UTC)
 138. Support Support --Fabexplosive The archive man 07:45, 20 February 2009 (UTC)
 139. Support Support -- Hidaspal 22:13, 20 February 2009 (UTC)
 140. Support Support --Mardetanha talk 21:32, 21 February 2009 (UTC)
 141. Support Support -- Avi 23:40, 21 February 2009 (UTC)

Pictogram voting oppose.svg NoEdit

 1. Aitias // discussion 00:01, 1 February 2009 (UTC)
 2. Sorry, doesn't seem experienced enough. Majorly talk 00:13, 1 February 2009 (UTC)
 3. Puntori 00:16, 1 February 2009 (UTC)
 4. No. I miss the words about you being present on Wikimedia/the projects and what you are intented to do. You are based on some projects, which is very nice, but that isn't so much what stewards do. Romaine 00:54, 1 February 2009 (UTC)
 5. Oppose Oppose neuro(talk) 01:23, 1 February 2009 (UTC)
 6. --FollowTheMedia 01:25, 1 February 2009 (UTC)
 7. Mr.Z-man 02:09, 1 February 2009 (UTC)
 8. --Revolus Echo der Stille 03:55, 1 February 2009 (UTC)
 9. Prodego talk 04:41, 1 February 2009 (UTC)
 10. Not enough experience. - Lolsimon 10:38, 1 February 2009 (UTC)
 11. Oppose Oppose Vyk 11:19, 1 February 2009 (UTC)
 12. --MF-W 14:27, 1 February 2009 (UTC)
 13. 100% No.--Gothika 15:00, 1 February 2009 (UTC)
 14. I'm sorry, I don't think you have enough experience.  — Mike.lifeguard | @en.wb 18:10, 1 February 2009 (UTC)
 15. NonvocalScream 20:54, 1 February 2009 (UTC)
 16. per Majorly, lack of experience--Nick1915 - all you want 11:35, 2 February 2009 (UTC)
 17. Hargau 05:26, 3 February 2009 (UTC)
 18. per Majorly. Sorry. Alex Pereira falaê 12:16, 3 February 2009 (UTC)
 19. per Majorly. Definitely does not have the experience necessary to be a steward at this time. Maybe try again in the future? Cheers, Razorflame 20:34, 3 February 2009 (UTC)
 20. Oppose Oppose No. Tesi1700 18:47, 4 February 2009 (UTC)
 21. Oppose - Amgine/meta wikt wnews blog wmf-blog goog news 21:15, 4 February 2009 (UTC)
 22. Oppose Oppose. Sorry but I think you lack experience in the field. -- lucasbfr talk 09:44, 11 February 2009 (UTC)
 23. Oppose Oppose per Majorly. --Wikikids 02:53, 12 February 2009 (UTC)
 24. what about cross-wiki?JALK 10:46, 12 February 2009 (UTC)
 25. Oppose Oppose Lack of concern about canvassing. --Apteva 03:46, 19 February 2009 (UTC)
  He did answer to you prior your vote. - Xbspiro 10:58, 19 February 2009 (UTC)
  For what it is worth, his answer to both of our questions did not meet with my satisfaction. Just answering a question with a question is not ever likely to be satisfactory, and calling canvassing flattering was not what I was expecting. Apteva 13:36, 19 February 2009 (UTC)
 26. Oppose Oppose per experience concerns. Khoikhoi 23:41, 20 February 2009 (UTC)

Pictogram voting neutral.svg NeutralEdit

 1. Neutral Neutral No information on what user intends to do as steward. Gak 12:51, 10 February 2009 (UTC)
 2. Udufruduhu 00:37, 1 February 2009 (UTC)
 3. ...Aurora... 11:27, 4 February 2009 (UTC)
 4. Neutral Neutral --Tauwasser 02:52, 8 February 2009 (UTC)
 5. Neutral Neutral Leujohn (talk)
 6. Neutral Neutral I have trust in this user and someone who speaks fluent Hungarian would erase the language barrier between HuWiki and stewards. However I don't see why he needs to be a steward to encourage other users (see his answer at q2). Also, I have concerns about the propaganda on HuWiki which goes in favour of him. If my questions remain unanswered, then this neutral vote will turn into opposal. - Xbspiro 11:47, 15 February 2009 (UTC)
  Hahó, Xbspiro. I can't speak on behalf of anyone else but as I see the candidate is well-known and respected in the wiki segments which I frequent. Is that an answer? I don't see a point in the main argument on this page against Dorgan, and I hope that you will not oppose him either. --Korovioff 20:13, 16 February 2009 (UTC)
  It is barely an argument with only one side speaking, however Dorgan promised me via e-mail that he will answer soon. So, I am waiting. I do not want to affect his answer with further comments. However I have to make it clear that all I wanted was to point out the weak points in his statements and comment on the banner of Huwiki of steward elections. I have offered him a chance to correct them, so I assume that a fast response from the candidate of the highest eligible rank would be gentle. Such a delay (one week in the case of my original questions) is not what I expect. - Xbspiro 13:48, 17 February 2009 (UTC)
  I have had a talk with the candidate via MSN recently: my vote will remain neutral. He will soon post his answers here. - Xbspiro 23:59, 19 February 2009 (UTC)
 7. Neutral Neutral —The preceding unsigned comment was added by Masti (talk) - Xbspiro 11:13, 19 February 2009 (UTC)
Warning The 2009 steward elections are finished. No further votes will be accepted.

ErwinEdit

translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: nl, en-3, de-1, fr-1
 • Personal info: I've been involved with Wikimedia since late 2005. Since then, I've become a bureaucrat at the Dutch Wikipedia, my home wiki, an admin at the Dutch Low Saxon Wikipedia, Dutch Wikibooks and at Meta and been granted global rollback (see my matrix). I also have a toolserver account where I host a number of tools and run some bots. I'd like to be a steward on one hand to help me fight cross-wiki spam and vandalism and on the other to help out with requests and maintenance. As a member of the SWMT I've been doing the first for some time. I guess most of my contributions here are related to the spam blacklist. As a steward my cross-wiki focus will still be on current spam and vandalism, but I'd also like to clean up on projects without admins, e.g. speedy deletions (note: this page takes quite some time to load).
Deutsch:
 • Sprachen: nl, en-3, de-1, fr-1
 • Informationen zur Person: Ich bin seit Ende 2005 in der Wikimedia aktiv. Seitdem bin ich ein Bürokrat bei der niederländischen Wikipedia, meinem Heimatwiki, geworden, und Admin bei der niedersächischen Wikipedia, den niederländischen Wikibooks und auf Meta, und mir wurde das globale Rollback-Recht verliehen, man siehe auch User:Erwin/Matrix. Ich habe auch einen Toolserver-Account, wo ich eine Reihe von Tools und einige Bots laufen habe. Ich wäre einerseits gerne Steward, um mir die Bekämpfung des Crosswiki-Spams und -Vandalismus zu erleichtern, und andererseits, um bei Anfragen und der Verwaltung zu helfen. Als Mitglied der SWMT mache ich ersteres schon seit einiger Zeit. Ich schätze, die meisten Beiträge von mir hier haben mit der Spam-Blacklist zu tun. Als Steward läge mein Fokus immer noch auf dem aktuellen Spam und Vandalismus, aber ebenso würde ich auf adminlosen Projekten aufräumen, zum Beispiel speedy deletions (beachte: diese Seite braucht einige Zeit zum laden).
français:
 • Langues: nl, en-3, de-1, fr-1
 • Renseignements personnels: je suis impliqué dans Wikimedia depuis fin 2005. Depuis je suis devenu : bureaucrate sur la Wikipédia en néerlandais (mon wiki d'origine) et administrateur sur Wikipédia en Dutch Low Saxon, Wikibooks en néerlandais et sur Meta. J'ai également le statut de global rollback (voir User:Erwin/Matrix). J'ai un compte sur le toolserver où j'héberge un certain nombre d'outils et où je fais tourner quelques bots. J'aimerais être steward pour d'une part aider à lutter contre le spam et le vandalisme cross-wiki et d'autre part aider à traiter les requêtes et aider à la maintenance. En tant que membre du SWMT je fais déjà parfois le premier point. Je pense que la plupart de mes contributions ici concernent la spam blacklist. Le point de mire de mon action de steward sera toujours d'être sur le spam et le vandalisme, mais j'aimerais aussi faire de la maintenance sur des projets sans admins, comme par exemple traiter les speedy deletions (note : cette page mets un certain temps à se charger).
italiano:
 • Lingue: nl, en-3, de-1, fr-1
 • Informazioni personali: Sono interessato a Wikimedia dalla fine del 2005. Da allora, sono divenuto burocrate sulla Wikipedia in lingua olandese, la mia home wiki, amministratore sulla Wikipedia Dutch Low Saxon, su Wikibooks in lingua olandese e su Meta. Mi è stato inoltre abilitato il flag di global rollback, vedi User:Erwin/Matrix. Posseggo inoltre un toolserver account su toolserver dove sono residenti un certo numero di tool e girano alcuni bot. Mi piacerebbe diventare uno steward da una parte per rendermi più semplice la lotta allo spam cross-wiki e al vandalismo, dall'altra per dare una mano con le diverse richieste e la manutenzione. Come membro del progetto SWMT ho collaborato per il primo obiettivo per un certo periodo. La maggior parte dei miei contributi su meta è riferita alla blacklist antispam. Come steward il mio obiettivo rimarrà focalizzato sullo spam corrente e sul vandalism, ma mi piacerebbe anche aiutare a fare del lavoro di pulizia anche sui progetti privi di amministratori, quali ad esempio speedy deletions (nota: la pagina richiede del tempo per essere caricata).
日本語:
 • 言語: nl, en-3, de-1, fr-1
 • 候補者の情報: 2005年末からウィキメディアに参加しています。私が主に利用しているオランダ語版ウィキペディアでビューロクラットとなってから、オランダ低ザクセン語版ウィキペディアとオランダ語版ウィキブックス、およびメタで管理者となり、全ウィキ差し戻しの権限も与えられています。User:Erwin/Matrixをご覧ください。また、多くのツールが置かれているツールサーバのアカウントを持っており、いくつかボットを動かしています。 私はスチュワードになって、一方で複数ウィキにまたがるスパムや荒らしと戦い、また他方では依頼やメンテナンスの手助けをしたいと思っています。SWMTの一員として私は度々初めてのことをしてきました。私のここでの投稿のほとんどはスパムブラックリストに関係したものだと思います。スチュワードとして、私の複数ウィキ間での焦点は現在のスパムと荒らしに当たり続けるとおもいますが、それだけでなく、管理者のいないプロジェクトで例えば即時削除(注意:このページは表示にかなり時間がかかります)をするなどのクリーンアップもしたいと思っています。
Nederlands:
 • Taalvaardigheid: nl, en-3, de-1, fr-1
 • Persoonlijke informatie: Sinds eind 2005 ben ik betrokken bij Wikimedia. Sindsdien ben ik bureaucraat geworden op de Nederlandstalige Wikipedia, mijn thuisproject, een moderator op de Nedersaksische Wikipedia, Nederlandstalige Wikibooks en op Meta en is mij global rollback toevertrouwd, zie User:Erwin/Matrix. Ik heb een toolserver account waar ik een aantal "tools" aanbiedt en vanwaar ik verschillende bots draai. Ik wil graag steward worden enerzijds om beter te kunnen omgaan met cross-wiki spam en vandalisme en anderzijds om te helpen met verzoeken en onderhoud. Als lid van het SWMT houd ik me al enige tijd bezig met het eerste. Mijn bijdragen op Meta zijn waarschijnlijk grotendeels gerelateerd aan de spam blacklist. Als steward zullen mijn cross-wiki bijdragen nog steeds gericht zijn op recente spam en vandalisme, maar ik wil ook graag schoonmaken op projecten zonder moderatoren, bijvoorbeeld Nuweg-nominaties (NB het duurt vrij lang om die pagina te laden).
polski:
 • Języki: nl, en-3, de-1, fr-1
 • Informacje osobiste: Biorę udział w prjektach Wikimedia od końca 2005. Od tej pory zostałem biurokratą holenderskeij Wikipedii, mojej rodzimej, administratorem na dolnosakosńskiej holenderskiej, holenderskich Wikibooks i na Meta oraz otrzymałem prawo globalnego rewertowania, patrz User:Erwin/Matrix. Mam również konto na toolserverze gdzie utrzymuję kilka narzędzi i botów. Chciałbym zostać stewardem by z jednej strony łatwiej zwalczać międzyprojektowy spam i wandalizmy, a z drugiej by pomóc w zgłoszeniach i utrzymaniu. Jako członek SWMT robię to pierwsze już od pewnego czasu. Wydaje mi się, że większość mojego wkładu jest związana listami antyspamowymi. Jako steward będę nadal koncentrował się na spamie i wandalizmach ale chciałbym również oczyścić projekty bez administratorów jak na przykład ekspresowe kasowanko (uwaga: ta strona ładuje sie dosyć długo).
português:
 • Línguas: nl, en-3, de-1, fr-1
 • Informações pessoais: Eu estou envolvido com a Wikimedia desde 2005. Desde então eu recebi o estatuto de burocrata na Wikipédia neerlandesa, minha wiki local, e de administrador na Wikipédia em baixo-saxão neerlandês, meta e wikibooks em neerlandês, vejam por favor User:Erwin/Matrix. Eu também tenho uma conta de usuário no toolserver onde eu desenvolvi uma série de ferramentas e rodei alguns bots. Eu gostaria de ser um steward para, por um lado ajudar no combate ao vandalismo e spam cross-wiki, e por outro ajudar com os pedidos e com a manutenção, que, como um membro do Small Wiki Monitoring Team eu venho fazendo já há algum tempo. Eu acho que a maioria das minhas contribuições aqui estão relacionadas com a spam blacklist. Como steward, meu foco continuará sendo o combate ao vandalismo e spam cross-wiki, mas também gostaria de ajudar na manutenção de projectos que não tem administradores activos, como por exemplo eliminando páginas (nota: esta página demora um certo tempo para carregar).
русский:
 • Языки: nl, en-3, de-1, fr-1
 • Личная информация: Я участвую в проектах Викимедиа с конца 2005 года. С этого времени я стал бюрократом в нидерландском языковом разделе, моём основном вики, админом в нидерландском вики Нижней Саксонии, нидерландском викиучебнике, а на мете я получил флаг глобального отката, см. User:Erwin/Matrix. Кроме этого, у меня есть аккаунт на тулсервере, с помощью которого я сделал ряд инструментов и запускаю нескольких ботов. Я хочу быть стюардом, с одной стороны, для того, чтобы бороться с кросс-вики-вандализмом и спамом, а с другой, для ответов на запросы и для технического обслуживания. Как член SWMT, я занимался первым некоторое время. Думаю, большая часть моего вклада здесь заключается во внесении сайтов в спам-лист. Как стюард, я буду продолжать заниматься кросс-вики-спамом и вандализмом, а также буду помогать «прибирать» проекты без админов после вандалов, например, с помощью быстрых удалений (примечание: подождите, пока страница догрузится).
中文:
 • 可说语言: nl, en-3, de-1, fr-1
 • 个人资料: 自从2005年底以来我致力于维基媒体项目。从那时开始我在我的主维基,荷兰语维基,担任一名行政员;在荷兰Low Saxon语维基百科、荷兰语维基教科书和元维基担任管理员。并被授予全局回退权限(见my matrix)。我也拥有一个Toolserver帐户,在那上面我运行着不少工具和一些机器人。 我成为一个监管员后将在一方面来对付跨维基的垃圾内容和破坏行为,另一方面,我希望能协助处理各种请求及帮助维护。作为SWMT的成员,在某些时候我已经开始进行第一项工作。我想,我在这里的大部分贡献将与垃圾内容黑名单有关。作为监管员,我跨维基活动的焦点将仍在垃圾内容和破坏行为,但我同样愿意帮助没有管理员的项目进行清理工作,例如快速删除(注:该页的加载需要一些时间)。
中文(简体):
 • 可说语言: nl, en-3, de-1, fr-1
 • 个人资料: 自从2005年底以来我致力于维基媒体项目。从那时开始我在我的主维基,荷兰语维基,担任一名行政员;在荷兰Low Saxon语维基百科、荷兰语维基教科书和元维基担任管理员。并被授予全局回退权限(见my matrix)。我也拥有一个Toolserver帐户,在那上面我运行着不少工具和一些机器人。 我成为一个监管员后将在一方面来对付跨维基的垃圾内容和破坏行为,另一方面,我希望能协助处理各种请求及帮助维护。作为SWMT的成员,在某些时候我已经开始进行第一项工作。我想,我在这里的大部分贡献将与垃圾内容黑名单有关。作为监管员,我跨维基活动的焦点将仍在垃圾内容和破坏行为,但我同样愿意帮助没有管理员的项目进行清理工作,例如快速删除(注:该页的加载需要一些时间)。
中文(繁體):
 • 可說語言: nl, en-3, de-1, fr-1
 • 個人資料: 自從2005年底以來我致力於維基媒體項目。從那時開始我在我的主維基,荷蘭語維基,擔任一名行政員;在荷蘭Low Saxon語維基百科、荷蘭語維基教科書和元維基擔任管理員。並被授予全局回退權限(見my matrix)。我也擁有一個Toolserver帳戶,在那上面我運行著不少工具和一些機器人。 我成為一個監管員後將在一方面來對付跨維基的垃圾內容和破壞行為,另一方面,我希望能協助處理各種請求及幫助維護。作為SWMT的成員,在某些時候我已經開始進行第一項工作。我想,我在這裡的大部分貢獻將與垃圾內容黑名單有關。作為監管員,我跨維基活動的焦點將仍在垃圾內容和破壞行為,但我同樣願意幫助沒有管理員的項目進行清理工作,例如快速刪除 (注:該頁的加載需要一些時間)。


Pictogram voting question.svg Questions → Stewards/elections 2009/Questions

Pictogram voting support.svg YesEdit

ja WOBE3333 11:13, 1 February 2009 (UTC) Not eligible to vote. Tomasz W. Kozłowski 16:44, 1 February 2009 (UTC)
 1. Lolsimon 00:12, 1 February 2009 (UTC)
 2. Experienced global rollbackers should be fine in this role. Majorly talk 00:13, 1 February 2009 (UTC)
 3. DerHexer (Talk) 00:17, 1 February 2009 (UTC)
 4. NuclearWarfare 00:19, 1 February 2009 (UTC)
 5. Mr.Z-man 00:21, 1 February 2009 (UTC)
 6. --Kanonkas 00:29, 1 February 2009 (UTC)
 7. yes. Micha L. Rieser 00:31, 1 February 2009 (UTC)
 8. Cbrown1023 talk 00:31, 1 February 2009 (UTC)
 9. Az1568 (talk) 00:37, 1 February 2009 (UTC)
 10. Support Support Udufruduhu 00:39, 1 February 2009 (UTC)
 11. Herr Kriss 00:40, 1 February 2009 (UTC)
 12. Sí/Yes/はい. --Taichi - (あ!) 00:47, 1 February 2009 (UTC)
 13. Yes. Knows where he should use the stewardship for. Romaine 00:56, 1 February 2009 (UTC)
 14. Kalan ? 01:01, 1 February 2009 (UTC)
 15. Yes. Marcus Cyron 01:12, 1 February 2009 (UTC)
 16. --Ivan Štambuk 01:12, 1 February 2009 (UTC)
 17. Erwin does excellent work with spam and vandalism, is consistently level-headed, and takes a collaborative approach, which I particularly like.  — Mike.lifeguard | @en.wb 01:19, 1 February 2009 (UTC)
 18. Nishkid64 (talk) 01:22, 1 February 2009 (UTC)
 19. Support Support neuro(talk) 01:24, 1 February 2009 (UTC)
 20. --FollowTheMedia 01:26, 1 February 2009 (UTC)
 21. --Shizhao 01:55, 1 February 2009 (UTC)
 22. bibliomaniac15 03:23, 1 February 2009 (UTC)
 23. --Revolus Echo der Stille 03:56, 1 February 2009 (UTC)
 24. More workers are needed. --Millosh 04:07, 1 February 2009 (UTC)
 25. Wutsje 04:35, 1 February 2009 (UTC)
 26. --Sir James 05:51, 1 February 2009 (UTC)
 27. Avjoska 06:37, 1 February 2009 (UTC)
  Eddylandzaat 07:41, 1 February 2009 (UTC) Uneligible voter: The user don't have an account on Meta with userpage linked to his/her homewiki. —Dferg (meta-w:es:) 17:45, 1 February 2009 (UTC)
 28. Support Support Gnangarra 08:05, 1 February 2009 (UTC)
 29. Redlinux 08:22, 1 February 2009 (UTC)
 30. Sebleouf 08:42, 1 February 2009 (UTC)
 31. Vd437 08:49, 1 February 2009 (UTC)
 32. --Euku 08:59, 1 February 2009 (UTC)
 33. Kameraad Pjotr 09:11, 1 February 2009 (UTC)
 34. Dr. Gert Blazejewski 09:25, 1 February 2009 (UTC)
 35. ken123 09:54, 1 February 2009 (UTC) ;-)
 36. --StSasha 10:01, 1 February 2009 (UTC)
 37. yeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaa --.snoopy. 10:05, 1 February 2009 (UTC)
 38. --Wing 10:11, 1 February 2009 (UTC)
 39. Willemo 10:26, 1 February 2009 (UTC)
 40. Efbé Je suis un WikiLover 10:32, 1 February 2009 (UTC)
 41. Ja. Jon Harald Søby 10:32, 1 February 2009 (UTC)
 42. Fruggo 10:36, 1 February 2009 (UTC)
 43. Béria Lima Msg 10:37, 1 February 2009 (UTC)
 44. Support Support--Konsnos 10:52, 1 February 2009 (UTC)
 45. --Lockal 11:09, 1 February 2009 (UTC)
 46. Njaelkies Lea 11:17, 1 February 2009 (UTC)
 47. Support Support Vyk 11:21, 1 February 2009 (UTC)
 48. MannMaus 11:46, 1 February 2009 (UTC)
 49. Plenty of experience. feydey 11:49, 1 February 2009 (UTC)
 50. Good candidate. Jóna Þórunn 12:12, 1 February 2009 (UTC)
 51. Adnergje 12:14, 1 February 2009 (UTC)
 52. oscar 12:17, 1 February 2009 (UTC)
 53. --Florian Adler 12:23, 1 February 2009 (UTC)
 54. Forrestjunky 12:24, 1 February 2009 (UTC)
 55. EUDOXIO 12:26, 1 February 2009 (UTC)
 56. support axpdeHello! 12:50, 1 February 2009 (UTC)
 57. MoiraMoira 13:17, 1 February 2009 (UTC)
  Durdane 13:40, 1 February 2009 (UTC) Not eligible to vote. Tomasz W. Kozłowski 16:46, 1 February 2009 (UTC)
 58. Cenarium (Talk) 13:58, 1 February 2009 (UTC)
 59. Multichill 14:08, 1 February 2009 (UTC)
 60. Annabel 14:13, 1 February 2009 (UTC)
 61. Dferg (meta-w:es:) 14:14, 1 February 2009 (UTC)
 62. --Lucien leGrey ( m | es ) 14:16, 1 February 2009 (UTC)
 63. --MF-W 14:28, 1 February 2009 (UTC)
 64. Support Support --Ahonc 14:29, 1 February 2009 (UTC)
 65. Support Support --Patio 14:31, 1 February 2009 (UTC)
 66. Support Support - Chrism 14:34, 1 February 2009 (UTC)
 67. Support Support - Alter Fritz 15:59, 1 February 2009 (UTC)
 68. Obelix 15:09, 1 February 2009 (UTC)
 69. Support Support - Ulflarsen 15:37, 1 February 2009 (UTC)
 70. Support Support --Garfieldairlines 15:41, 1 February 2009 (UTC)
 71. --Fabexplosive The archive man 15:43, 1 February 2009 (UTC)
 72. Erwin is a very experienced candidate and has shown that he is capable of carrying out the duties of the role. Rje 15:58, 1 February 2009 (UTC)
 73. Very competent cross wiki worker, should be fine. --Herby talk thyme 16:03, 1 February 2009 (UTC)
 74. Basvb 16:07, 1 February 2009 (UTC)
 75. Support Support iAlex 17:02, 1 February 2009 (UTC)
  Does fine things We El 17:21, 1 February 2009 (UTC) Uneligible voter: The user don't have an account on Meta with userpage linked to his/her homewiki. —Dferg (meta-w:es:) 17:46, 1 February 2009 (UTC)
 76. Jehochman 17:47, 1 February 2009 (UTC)
 77. Japiot 18:11, 1 February 2009 (UTC)
 78. Tim Q. Wells 18:32, 1 February 2009 (UTC)
 79. -- Bryan (talk|commons) 18:41, 1 February 2009 (UTC)
 80. --Jan Luca 18:43, 1 February 2009 (UTC)
 81. Dolledre 19:00, 1 February 2009 (UTC)
 82. Xenus 19:13, 1 February 2009 (UTC)
 83. Support SupportNickK 19:15, 1 February 2009 (UTC)
 84. Mwpnl 19:25, 1 February 2009 (UTC)
 85. Ejs-80 21:16, 1 February 2009 (UTC)
 86. Support Support - .Koen 22:00, 1 February 2009 (UTC)
 87. TheNeon 22:09, 1 February 2009 (UTC)
 88. Support Support Chris 22:11, 1 February 2009 (UTC)
 89. --Jan eissfeldt 22:56, 1 February 2009 (UTC)
 90. Support Support --Kjetil_r 23:04, 1 February 2009 (UTC)
 91. Support Support --Nrainer 23:22, 1 February 2009 (UTC)
 92. Support Support Meursault2004 23:49, 1 February 2009 (UTC)
 93. John Vandenberg 00:08, 2 February 2009 (UTC)
 94. --Thogo (talk) 00:12, 2 February 2009 (UTC)
 95. Support Support, yepyep. IJzeren Jan 00:19, 2 February 2009 (UTC)
 96. Support Support Sunray 06:09, 2 February 2009 (UTC)
 97. Support Support Alefbe 07:42, 2 February 2009 (UTC)
 98. ~ putnik 08:27, 2 February 2009 (UTC)
 99. --P@d@w@ne 09:00, 2 February 2009 (UTC)
 100. --Uwe Gille 09:39, 2 February 2009 (UTC)
 101. Seems sane->Support Support.--Alnokta 10:07, 2 February 2009 (UTC)
 102. Sure --FiliP × 12:17, 2 February 2009 (UTC)
 103. Support Support Brinkie 12:53, 2 February 2009 (UTC) see userpage for link to other usernames/projects
 104. Jaranda | wat's sup 14:27, 2 February 2009 (UTC)
 105. Szalakóta 14:42, 2 February 2009 (UTC)
 106. Support Support --OosWesThoesBes 14:51, 2 February 2009 (UTC)
 107. GlassCobra 15:03, 2 February 2009 (UTC)
 108. Support Support — MrDolomite • Talk 15:14, 2 February 2009 (UTC)
 109. Support Support Migdejong 16:02, 2 February 2009 (UTC)
 110. Support Support -- Lychee 16:31, 2 February 2009 (UTC)
 111. Larzzz 16:44, 2 February 2009 (UTC)
 112. ZX81 talk 18:47, 2 February 2009 (UTC)
 113. --S.Didam 19:01, 2 February 2009 (UTC)
 114. Support Support. LaraLove (User:Jennavecia on my home wiki.) 19:46, 2 February 2009 (UTC)
 115. Symbol support vote.svg Pro. QuartierLatin1968 20:31, 2 February 2009 (UTC)
 116. Support Support --Marvin 101 21:57, 2 February 2009 (UTC)
 117. ~ Seb35 22:24, 2 February 2009 (UTC)
 118. Support Support Pharaoh of the Wizards 23:11, 2 February 2009 (UTC)
 119. --Davecrosby uk 00:29, 3 February 2009 (UTC)
  Support Support Timmyishappy 01:15, 3 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote this year, you must have had 600 edits on any project by November 1, and either an SUL account or a link to that account on your userpage. You must also have 50 edits since August 1 and not be blocked here. ST47 01:17, 3 February 2009 (UTC)
 120. I'm Mailer Diablo and I approve this candidate! - 03:55, 3 February 2009 (UTC)
 121. Stef48 08:18, 3 February 2009 (UTC)
 122. Support Support - Punx 09:31, 3 February 2009 (UTC)
 123. Alex Pereira falaê 12:21, 3 February 2009 (UTC)
 124. Support Support Kingturtle 13:28, 3 February 2009 (UTC)
 125. Support Support Lutz Terheyden 15:37, 3 February 2009 (UTC)
 126. Support Support --High Contrast 18:58, 3 February 2009 (UTC)
 127. Support Support James F. (talk) 19:39, 3 February 2009 (UTC)
 128. Tiptoety talk 20:52, 3 February 2009 (UTC)
 129. --ChrisiPK (Talk|Contribs) 21:45, 3 February 2009 (UTC)
 130. Support Support Stewards should be like this.--Cerejota 04:59, 4 February 2009 (UTC)
 131. Support Support Of course ! Gonzolito 11:22, 4 February 2009 (UTC)
 132. ...Aurora... 11:28, 4 February 2009 (UTC)
 133. Support Support - RobSchop 18:59, 4 February 2009 (UTC)
  Support Support - --Ulanwp 09:50, 5 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote. Please see Stewards/elections_2009/Guidelines#Voters. --Meno25 00:18, 12 February 2009 (UTC)
 134. Support Support perfect profile :) --Gdgourou 10:24, 5 February 2009 (UTC)
 135. Pjetter 12:12, 5 February 2009 (UTC)
 136. Support Support, good admin. ~Innvs: 12:26, 5 February 2009 (UTC)
 137. Support Support --Jorunn 12:55, 5 February 2009 (UTC)
 138. Filipe RibeiroMsg 13:44, 5 February 2009 (UTC)
 139. Oui Adailton 13:53, 5 February 2009 (UTC)
 140. --Church of emacs 16:10, 5 February 2009 (UTC)
 141. Support Support Absolutely!Prashanthns 18:40, 5 February 2009 (UTC)
 142. Strong Support Support based on direct experience of his good work on Meta. --A. B. (talk) 22:36, 5 February 2009 (UTC)
 143. Support Support - seems fine to me. Cheers! BD2412 T 05:02, 6 February 2009 (UTC)
  Support Support seems good. --Odesub 12:52, 6 February 2009 (UTC)
  Sorry, you are not eligible to vote. Please see Stewards/elections_2009/Guidelines#Voters. --Meno25 00:21, 12 February 2009 (UTC)
 144. Toby001 13:29, 6 February 2009 (UTC)
 145. Support Support Rosiestep 17:10, 6 February 2009 (UTC)
 146. Art Unbound 23:28, 6 February 2009 (UTC)
 147. Proofreader77 02:29, 7 February 2009 (UTC)
 148. Support SupportYou are the right candidate for Steward,Best wishes!! --Jigesh 09:19, 7 February 2009 (UTC)
 149. Support Support Eug 12:04, 7 February 2009 (UTC)
 150. Support Support EdBever 18:27, 7 February 2009 (UTC)
 151. --Aphaia 18:49, 7 February 2009 (UTC)
  Support Support --§ Snake311 (I'm Not Okay!) 20:12, 7 February 2009 (UTC) Not eligible to vote, follow all instructions at Stewards/elections_2009/Guidelines#Voters please. --Nick1915 - all you want 11:14, 9 February 2009 (UTC)
 152. Support Support --Daniel73480 11:05, 8 February 2009 (UTC)
 153. Support Support Poco a poco 11:54, 8 February 2009 (UTC)