ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್/ಸಮುದಾಯೊದ ಸಮಾಲೋಚನೆ

This page is a translated version of the page Movement Charter/Community Consultation and the translation is 39% complete.

ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ (MCDC) ನವೆಂಬರ್ 2021 ಡ್ದ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಗ್ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸೊ ಆವೊಂದುಂಡು. ಚಳವಳಿದ ಆಡಳಿತೊಗಾದ್ ಪೊಸ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ್ ರೂಪಿಸವುನೆ ಸೇರ್‌ನಂಚನೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಗಟಕೊಲೆಗ್ ಪಾಲ್ ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನಿಸವುನ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಆದುಂಡು. ಚಳುವಳಿದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರೊದ ಸಿಪಾರಸ್‌ಲೆಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾರ್ಟರ್‌ನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನವು ದುಂಬುಲಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತೊ ಆದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.

ಒವುವಾಂಡಲಾ ಅದಿವೇಸನೊ ಪರಿಚಯೊಗು ಎನನ್ ಕೇನ್ಲೆ (12 ನವೆಂಬರ್), ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರೆಡ್ದ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಯಿನೆ.

2022 ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಸಮ್ಮಿತ್ ಪೊರ್ತುಡು, ಎಂಸಿಡಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತೊ ಚಾರ್ಟರ್‌ದ ಸುರೂತ ರೂಪುರೇಸೆ, ಅಯಿತ ಬವಿಸ್ಯೊದ ಬೇಲೆದ ದಿಕ್ಕ್‌ದ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ನೋಟೊನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕೊ ಚಾರ್ಟರ್ ಸ್ವತೊ. ಎಂಸಿಡಿಸಿ ಬುಕ್ಕೊ ಸೃಂಗಸಬೆತ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಗ್ರಹೊ ಮಲ್ತಿನ ಸುರೂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನ್ ಸಂಯೋಜಿಸಂಡ್.

ಇಡೀ ಚಳುವಳಿಗ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಬರೆಪುನೆನ್ ದುಂಬರಿಪುನ ಸುರುಟು ಎಂಸಿಡಿಸಿ ವ್ಯಾಪಕ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯೊದೊಟ್ಟುಗು ಸಂವಹನೊ ನಡಪಾಯರ ಬಯಕುಂಡು ಬುಕ್ಕೊ ಸುರೂತ ಮೂಜಿ ಇಬಾಗೊಲೆ ಕರಡುಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಯರ ಬಯಕುಂಡು: ಮುನ್ನುಡಿ, ಮೌಲ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ತತ್ವೊಲು, ಬುಕ್ಕೊ ಪಾಲ್‌ಲು ಬುಕ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು (ಉದ್ದೇಸೊಲೆನ ಹೇಳಿಕೆ).

ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ಸಮಾಲೋಚನೆ

ಚಳವಳಿದ ಚಾರ್ಟರ್‌ಡ್ ಸುರೂಟು ಮೂಜಿ ಇಬಾಗೊಲೆ ಕರಡು ಪ್ರತಿನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಯರ ಸಮುದಾಯೊದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನವೆಂಬರ್ 20 ಬುಕ್ಕೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2022 ನಡುಟು ನಡಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನ್ ಬೇತೆಬೇತೆ ರೀತಿಡಿ ಬುಕ್ಕೊ ನಿಕುಲು ಬಯಕ್ನ ಬಾಸೆಡ್ ಪಟೊನೊಲಿ:

ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಸೆಷನ್‌ಲೆಗ್ ಎನ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾನೆಂಡಲಾ ಕೇನ್ಲೆ

ಆಸಕ್ತೆರ್ ಸಂವಾದೊಲೆಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದ್‌ದೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಚಳುವಳಿದ ಚಾರ್ಟರ್‌ಡ್ ಅಕುಲೆನ ದಿಟ್ಟಿಕೋನೊನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿಯರ ಅದಿಕಾರೊ ಹೊಂದ್‍ದೆರ್‌ಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಗುರಿತೊಟ್ಟುಗೆ, ಮೂಜಿ ಚಳುವಳಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಸೆಷನ್‌ಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕ್ ದಾನೆಂಡಲಾ ಕೇನ್ಲೆ ಇಂದೆನ್ ಬೇತೆಬೇತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಗದಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್‌ನೆ. ಈ ಸೆಷನ್‌ಲು ಸಮುದಾಯೊ ಸಮಾಲೋಚನೆದ ಪೊರ್ತುಡ್ದು ಸುರುಕು ದೆತೊಂದುನೆ.

Extended content

ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಬಗೆಟ್ ಕಲ್ಪಿಯರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದ್‌ನ ಏರೆಗಾಂಡಲಾ ಸೆಷನ್‌ಲು: ಗುರಿ, ಉದ್ದೇಸೊಲು ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ ಬುಕ್ಕೊ ಸಮುದಾಯೊಲೆಗ್ ಉಂದು ದಾಯೆ ಮುಕ್ಯೊ ಆತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅವು ವಾ ಪರಿಣಾಮೊನು ಬೀರುಂಡು. ನಿಕುಲು ಹೊಂದ್‍ದಿಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ಚಾರ್ಟರ್‌ಡ್ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಸ್ನೆಲೆಗ್ ಉತ್ತರಿಸಯರ ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನ್ ದೆತೊನ್‌ಯರ ಎಂಸಿಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಹಾಜಿರಿಪ್ಪುವೆರ್. ಮಾಂತಾ ಮೂಜಿ ಅವದಿಲು ಒಂಜೇ ರಚನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಕಜ್ಜೊನು ಅನುಸರಿಸವು.

 • ಪ್ರತಿಯೊರಿಲಾ ಕರೆಗ್ ಸೇರೊಲಿ (ಜೂಮ್ ಮೂಲಕೊ), ಒವ್ವೇ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯೊ ಇದ್ದಿ.
 • ಕರೆಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರವೇಸೊ ಲಿಂಕ್‌ಲೆನ್ ಈ ಪುಟೊಡು 48 ಗಂಟೆಲೆ ದುಂಬು ಪಟ್ಟೊನೊಡಾಪುಂಡು
 • ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಸ್ಟೊ ಆಯಿನಂಚ ತೊಡಗಿಸವೊನ್‌ಲೆ: ಪಾತೆರುನವು, ಬರೆಪುನವು ಅತ್ತಂದೆ ಕೇನುನವು.
 • ಕಜ್ಜೊದ ಬಾಸೆ ಇಂಗ್ಲಿಸ್‌ಡ್ ಆತ್ಂಡ್, ಏಕಕಾಲೊದ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನೊ ಲಬ್ಯೊ ಉಂಡು (ಕರೆದ ಆದಾರೊದ ಮಿತ್ತ್‌)
 • ಅದಿವೇಸನೊದ ಪ್ರಸ್ತುತಿನ್ ಮಾತ್ರೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕೊ ಪಟ್ಟೊನೊಡಾಪುಂಡು, ಸಂಬಾಸಣೆಲೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ
 • ಮಾತೆರೆಗ್‌ಲಾ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹೊ ಜಾಗೆಗಾದ್, ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನೊನು ಮಾತೆರ್‌ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೆರ್ಎ (ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ವಯಿಸವುಂಡು)

ಒಯಿತ ಬಗೆಟ್‌ಲಾ ಎನನ್ ಕೇನ್ಲೆ #1: ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್

ಎಂಕ್ ದಾನೆಂಡಲಾ ಕೇನ್ಲೆ #2: ಯುರೋಪ್/ಮೆನಾ/ಸಬ್ ಸಹಾರನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ

ಎಂಚಿನಾಂಡಲಾ ಕೇನ್ಲೆ #3: ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್/ಉತ್ತರ ಬುಕ್ಕೊ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ

 • Date and time: Saturday, November 12, 2022 at 15:00-16.30 UTC (your local time)
 • (Exact same timing as session #2 listed above, yes)
 • Language interpretation: Spanish, Portuguese
 • Notes from the session

Community consultation

For the regional conversations, please observe the following points:

 • Everyone can join the call (via Zoom/Google Meet), no registration needed.
 • Access links for calls will be shared 48 hours before on this page
 • Engage as you like: speaking up, writing, or just listening.
 • With exception of the Middle East and North Africa session, the event will be conducted in English; simultaneous interpretation available.
 • The conversations will not be recorded, except for the section where participants are invited to share what they discussed in the breakout rooms. Documentation (notes and videos) are available on Meta.
 • For a welcoming space for everyone, constructive communication is expected by everyone. The Universal Code of Conduct applies.
Extended content

Regional conversation: Northern & Western Europe

Regional conversation: Sub-Saharan Africa

Regional conversation: South Asia

Regional conversation: Middle East and North Africa

Regional conversation: United States and Canada

 • Date and time: Tuesday, 6 December 2022 at 02:00 – 03:30 UTC (your local time)
  • Please note this actually takes place on Monday, 5 December 2022, 9 pm Eastern US/6 pm Pacific
 • Language interpretation: -
 • Documentation (notes, videos)

Regional conversation: Latin America and the Caribbean

 • Date and time: Lundi 12 December 2022 at