ഗ്രാന്റുകൾ:ഐഡിയലാബ്/ആശയങ്ങൾ

This page is a translated version of the page Grants:IdeaLab/Ideas and the translation is 100% complete.
ഐഡിയലാബ്
Got an idea for a project to make Wikimedia better? Share it here!
Create your idea

Using mobile or prefer to create your idea the old fashioned way? Enter the title in the box below.ഐഡിയലാബ് എന്നത് വിക്കിമീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളുടെ ഇൻകുബേറ്ററാണ്.

അന്യഗ്രഹ മനസിന്റെ രശ്മികളെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച തൊപ്പി എന്നതിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയം അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം, നിങ്ങളുടെ ആശയം ഒരു വിക്കിമീഡിയ വെബ്‌സൈറ്റ് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിമീഡിയ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എളുപ്പമാക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയാൻ ഓർമ്മിക്കുക.
Want to search for a specific idea?Want to help with this idea?

last updated: 28 ഫെബ്രുവരി 2015
Inspire Grants – Gender gap campaign

A grantmaking campaign requesting new proposals for projects aimed at addressing Wikimedia's gender gap...
read more...