Stewards/elections 2010/Entirety

Purge the cache of this page?

ਪੰਜਾਬੀ:
ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ( ਤੁਸੀ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ) । ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਿਮੀਡਿਆ ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ : ਉਪਯੋਗੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਾਣਾ , ਦੁਰਵਰਤੌਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ , ਇਤਆਦਿ ( ਟੀਕਾ ਵੇਖੋ ) । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਨਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ , ਆਵੇਦਨ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੇਖੋ ।
English:
New stewards are elected about once per year; you can also comment on current stewards. Stewards perform technical tasks on all Wikimedia wikis based on community consensus: changing user access, viewing user information in cases of abuse, and so on (see details).
For more information on voting, translating, or being a candidate, read the guidelines. You can check your eligibility to vote automatically.
Candidate submissions are open from 14 January 2010, 00:00 (UTC) until 28 January 2010, 23:59. Questions to the candidates can be submitted until 6 February 2010, 23:59 (UTC).
The voting began on 7 February 2010, 00:00 (UTC) and ended 28 February 2010, 23:59 (UTC). Candidates must meet the criteria and obtain at least 30 votes in favor with an 80% support ratio. The Board of Trustees will select stewards from the applicants in this election. You can track the results with collected statistics.
العربية:
المضيفون الجدد يتم انتخابهم حوالي مرة كل سنة (يمكنك أيضا أن تعلق على المضيفين الحاليين).

يقوم المضيفون بتنفيذ المهام التقنية في كل صفحات ويكي ويكيميديا التي تمس شؤون مجتمع ويكيميديا: تعديل صلاحيات الوصول للمستخدمين, معرفة بيانات المستخدمين المسيئين, وهلم جرا (انظر التفاصيل) إن كنت مهتما أن تصبح مضيفا، انظر إرشادات التقدم

يبدأ التصويت في 7 فبراير 2010 وينتهي في 28 فبراير 2010. طلبات التقدم يجب أن تستوفي المعايير (انظر إرشادات التقدم) وأن تحصل على الأقل على 30 صوت بنسبة تأييد 80%. مجلس الأمناء سيقوم باختيار المضيفين من ضمن المتقدمين في هذه الانتخابات.
اقرأ إرشادات التقدم للمعلومات حول التصويت، الترجمة، أو التصويت،. [update needed: en]
Afrikaans:
Nuwe stewards is gekies een keer per jaar; jy kan ook op nuwe stewards kommentaar lewer. Stewards werk met tegniese take aan alle Wikimedia wikis, op basis van die gemeenskap se keuse: verander gebruiker se regte, evaluering van gebruikers informasie as daar probleme is, ens. (sien verder ingligting).
Vir verdere inligting aan kiesings, vertalings, of om 'n kandidaat te wees, lees die gebruikers inligting. Jy kan jou kiesings regte automaties hier sien.
Kandidaat submissies is oop tussen 14 Januarie 2010, 00:00 (UTC) en 28 Januarie 2010, 23:59. Vrae aan die kandidate kan gestuur word tot 6 Februarie 2010, 23:59 (UTC).
Die Kiesings begin op 7 Februarie 2010, 00:00 (UTC), en eindig op 28 Februarie 2010, 23:59 (UTC). Kandidate moet die kriteria maak, en ten minste 30 stemmings kry, met 'n 80% ratio van ondersteuning. Die Board of Trustees sal die nuwe stewards van hierdie kandidate kies. Jy kan die resultate volg me hierdie versamelde statistieke. [update needed: en]
Azərbaycanca:
Yeni stüardlar təqribən ildə bir dəfə seçilirlər (Siz həmçinin, indiki stüardlara öz iradlarınızı bildirə bilərsiniz). Stüardlar Vikimedia Fondunun bütün layihələrində, öz faliyyətlərini cəmiyyətin konsensusu ilə əsaslandıraraq, texniki məsələlərin həlli ilə məşğul olurlar: istifadəçi müraciətlərini dəyişirlər, ziddiyyətli hallar baş verdikdə istifadəçilər haqqında informasiyalara baxırlar və digər məsələləri həll edirlər (bax. uyğun səhifədə ətraflı ətraflı məlumat). Əgər siz stüard olmaq istəyirsinizsə, Ərizə təlimatnaməsi səhifəsini oxuyun.
Səsvermə 7 fevral 2010-cu ildə başlayacaqdır və 28 fevral 2010-cu ilə qədər davam edəcəkdir. Namizədlər təyin olunmuş kriteriyalara uyğun gəlməlidirlər (bax. Ərizə təlimatnaməsi) və "lehinə" ən azı 80% dəstək almaqla, 30 səs əldə etməlidirlər. İdarə heyəti namizədlər içərisindən stüard seçirlər.
Namizədlər üçün qayda, təlimat və digər vacib informasiyalarla tanış olmaq üçün təlimatnaməni oxuyun. Səsvermənin gedişi və nəticələri statistikalar səhifəsindən izləyə bilərsiniz. [update needed: en]
Bosanski:
Novi stjuardi se biraju otprilike jednom godišnje (također možete komentarisati trenutne stjuarde). Stjuardi vrše tehničke funkcije na svim Wikipedijinim projektima bazirajući se na koncenzusu zajednice: mjenjajući korisnički pristup, gledaju podatke korisnika u slučaju zloupotrebe, i sl. (pogledajte detalje). Ako ste zainteresovani da postanete stjuard, pogledajte upute za prijavu.
Glasanje počinje 7. februara 2010. (UTC) i završava 28. februara 2010. (UTC). Kandidati moraju zadovoljiti kriterije (vidi upute za prijavu) i dobiti najmanje 30 glasova za, uz uslov da je više od 80% glasova za. Wikimedijin Odbor povjerenika će proglasiti stjuarde iz prijavljenih na ovom izboru.
Pročitajte vodič kroz aplikaciju za uslove, pravila i upute za aplikaciju. [update needed: en]
Català :
Una vegada a l'any s'elegeixen nous stewards (també podeu fer comentaris sobre l'actuació dels actuals). Els stewards duen a terme tasques de tipus tècnic en tots els wikis de Wikimedia basades en decisions consensuades per les comunitats: modificar els drets d'accés dels usuaris, veure informació restringida dels usuaris en casos d'abús, entre d'altres (vegeu els detalls).
Per a més informació sobre la votació, traduccions o per esdevenir un candidat, llegiu les pàgines d'ajuda. Podeu comprovar la vostra elegibilitat per a votar automàticament.
La presentació de candidatures estarà oberta des de les 00:00 del 14 de gener de 2010 (UTC), fins les 23:59 del 28 de gener de 2010. Les preguntes als candidats es podran presentar fins les 23:59 del 6 de febrer de 2010 (UTC).
La votació començarà el dia 7 de febrer del 2010 a les 00:00 (UTC) i acabarà a les 23:59 del 28 de febrer del 2010 (UTC). Les candidatures han de complir certs requeriments (vegeu-les aquí) i obtenir un mínim de 30 vots a favor amb un 80% de suports. El Board of Trustees (Consell d'Administració) seleccionarà els stewards d'entre els millors situats en aquestes eleccions. Podeu veure els resultats a les estadístiques de l'elecció.
Čeština:
Noví stewardi jsou voleni jednou za rok (můžete také komentovat současné stewardy). Stewardi vykonávají technické úkoly na všech encyklopediích Wikimedia založených na konzensu komunity: úpravy přístupu úživatelů, sledování uživatelských informací pro případ zneužívání a podobně (viz detaily).
Pro informace o hlasování, možnostech překladů či kandidatury si přečtěte příručky. Zjistěte také, zda máte hlasovací právo pomocí automatického nástroje.
Zájemci o kandidaturu mohou podávat přihlášky od 14. ledna 2010 od 00:00 (UTC) do 28. ledna 2010 do 23:59 (UTC). Dotazy na kandidáty můžete vznášet do 6. února 2010 do 23:59 (UTC).
Hlasování započne 7. února 2010 (UTC) a skončí 28. února 2010 (UTC). Kandidáti musí splňovat předepsaná kritéria a ve volbách obdržet alespoň 30 hlasů, z nichž jej minimálně 80 % hlasujících podpoří. Dozorčí rada vybere stewardy z uchazečů v těchto volbách. Výsledky můžete sledovat na stránce statistik.
Cymraeg:
Fe etholir stiwardiaid newydd fwy neu lai yn flynyddol (gallech hefyd wneud sylwadau ar stiwardiaid presennol). Mae stiwardiaid yn cyflawni tasgau technegol ar pob wiki Wikimedia yn ôl consensws y gymuned: addasu hawliau myned defnyddwyr, archwilio gwybodaeth defnyddwyr mewn achosion o gamddefnydd, ac yn y blaen (gweler manylion). Os oes gennych ddiddorddeb bod yn stiward, darllenwch y canllawiau ymgeisio.
Bydd y cyfnod pleidleisio yn cychwyn ar Chwefrof 1af 2010 (UTC) ac yn gorffen ar Chwefrof 28ain 2010 (UTC). Rhaid i ymgeiswyr ateb y gofynion (gweler y canllawiau ymgeisio) ac ennill o leiaf 30 pleidlais o blaid gyda chefnogaeth o 80%. Bydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr yn dewis stiwardiaid o'r ymgeiswyr yn y bleidlais yma.
For information on voting, translating, or being a candidate, read the guidelines. [update needed: en]
Dansk:
Nye forvaltere bliver valgt ca. en gang om året (du kan også kommentere nuværende forvaltere).
Stewards foretager tekniske opgaver på alle Wikimedia-wikier, baseret på fællesskabets konsensus: Administrere brugeradgang, overvåge brugerinformation ifht. sager om misbrug, osv. (se detajler). Hvis du er interesseret i at blive en forvalter , så tag et kig på retningslinjerne.
Afstemnignen begyndte d. 7. februar 2010 (UTC) og vil slutte d. 28. februar, 2010 (UTC). Kandidater skal imødekomme kriterierne (se retningslinjerne) og opnå mindst 30 stemmer med en støtteprocent på mindst 80% for at blive valgt. Bestyrelsen vælger forvaltere fra ansøgerne i dette valg.
For mere information om afstemningen, oversættelsen, eller om kandidaturen, se retningslinjerne. Du kan følge resultaterne her. [update needed: en]
Deutsch:
Neue Stewards werden etwa einmal im Jahr gewählt. (Du kannst auch Meinungen über aktuelle Stewards abgeben).
Stewards führen technische Arbeiten auf allen Wikimedia-Wikis nach Gemeinschaftskonsens durch: Ändern von Benutzerrechten, Einsehen von Benutzerinformationen bei Missbrauchsfällen und so weiter (siehe Stewards für Details). Wenn du ein Steward werden möchtest, lies bitte die Richtlinien für die Kandidatur durch.
Die Abstimmung hat am 7. Februar 2010 (UTC) begonnen und endet am 28. Februar 2010 (UTC). Ob du stimmberechtigt bist, erfährst du hier. Die Bewerber müssen die erforderlichen Kriterien erfüllen und mindestens 30 Prostimmen erhalten, wobei 80% aller Stimmen Prostimmen sein müssen, um gewählt zu werden. Das Wikimedia-Kuratorium wird die Stewards aus den Kandidaten dieser Wahl auswählen.
Informationen für Wähler, Übersetzer und Kandidaten gibt es auf Stewards/elections 2010/Guidelines/de. Auf der Statistikseite befinden sich die aktuellen Zwischenstände. [update needed: en]
Ελληνικά:
Νέοι επίτροποι εκλέγονται μια φορά τον χρόνο (μπορείτε επίσης να σχολιάσετε τους τρέχοντες επιτρόπους). Οι επίτροποιεκτελούν τεχνικές εργασίες σε όλα τα wiki του Wikimedia βασιζόμενοι στην συναίνεση της κοινότητας: τροποποίηση της πρόσβασης χρηστών, επόπτευση πληροφοριών χρήστη σε περιπτώσεις κατάχρησης, και άλλα (δείτε πληροφορίες).
Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στην ψηφοφορία, την μετάφραση, ή το να είστε υποψήφιος, διαβάστε τις οδηγίες. Μπορείτε να ελέγξετε αν πληρείτε τις προϋποθέσεις για ψηφίσετε αυτόματα.
Η αιτήσεις υποψηφιότητας είναι ανοιχτές από τις 14 Ιανουαρίου 2010, 00:00 (UTC) μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2010, 23:59. Ερωτήσεις στους υποψηφίους μπορούν να κατατίθενται μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2010, 23:59 (UTC).
Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 07 Φεβρουαρίου 2010 00:00 (UTC) και θα τελειώσει στις 28 Φεβρουαρίου 2010 23:59 (UTC). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια και να έχουν τουλάχιστον 30 ψήφους υπέρ με ποσοστό αποδοχής 80%. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιλέξει επίτροπους από τους υποψηφίους των εκλογών. Μπορείτε να βλέπετε τα αποτελέσματα στα συγκεντρωμένα στατιστικά.
Esperanto:
Novaj stivardoj elektiĝas proksimume unufoje po jaro (vi ankaŭ povas diskuti pri la nunaj stivardoj). Stivardoj laŭ komuna konsento plenumas teknikajn laborojn en ĉiuj vikimediaj projektoj: ŝanĝo de uzulaj rajtoj, rigardo de uzulaj informoj en kazoj de misuzoj kaj tiel plu (vidu la anglalingvan paĝon stewards por detaloj). Se vi volas iĝi stivardo, legu la gvidliniojn por kandidatiĝo.
La baloto ekos la 7-an de februaro 2010 (UTC) kaj finiĝos la 28-an de februaro 2010 (UTC). La kandidatoj devas plenumi la necesajn kriteriojn kaj atingi almenaŭ 30 porajn voĉojn, kondiĉe ke almenaŭ 80% de ĉiuj voĉoj estu poraj voĉoj.. La vikimedia kuratoraro elektos la stevardojn el la kandidatoj akceptitaj laŭ la baloto.
Atente legu la gvidliniojn por kandidatiĝo por ekscii pli pri la postuloj je stivardoj, pri la reguloj kaj detaloj de via kandidatiĝo. [update needed: en]
Español :
Se eligen nuevos stewards aproximadamente una vez al año (también puedes comentar sobre los stewards actuales). Estos usuarios pueden realizar tareas técnicas en todas las wikis de Wikimedia basadas en el consenso de las comunidades respectivas: pueden modificar permisos de usuario y ver información de los usuarios en casos de abuso, entre otras atribuciones (mira los detalles en inglés). Si te interesa convertirte en steward, consulta la guía de solicitud en inglés.
Para información sobre votaciones, traducciones o postulación de candidaturas, por favor lee el reglamento. Puedes verificar automaticamente tu eligibilidad para votar.
Las presentaciones de candidatura se abren desde el 14 de Enero del 2010, 00:00 (UTC) hasta el 28 de Enero del 2010, 23:59. Las preguntas para los candidatos pueden ser presentadas hasta el 6 de Febrero del 2010, 23:59 (UTC).
La votación comenzará el 7 de febrero de 2010, 00:00 (UTC) y terminará el 28 de febrero de 2010, 23:59 (UTC). Los candidatos deben cumplir con los requisitos y conseguir por lo menos 30 votos a favor con un apoyo del 80%. El consejo de administración seleccionará a los stewards entre los que se presenten a esta elección. Puedes rastrear los resultados desde las estadísticas.
Eesti:
Uued stjuuardid valitakse umbes kord aastas (võid väljendada oma arvamust ka praeguste stjuuardite kohta). Stjuuard täidab tehnilisi ülesandeid kõigis Wikimedia vikides kogukonna üksmeele põhjal: muudab kasutajate õigusi, vaatab väärtarvituse korral kasutaja andmeid ja nii edasi (üksikasjad). Kui soovid stjuuardiks saada, loe kandideerimisjuhiseid.
Lisateavet hääletuse, tõlkimise ja kandidaadiks olemise kohta leiad juhistest. Enda valimisõiguse olemasolu saad kontrollida siin.
Kandideerida saab ajavahemikus 14. jaanuar 2010, kell 00:00 (UTC) – 28. jaanuar 2010, kell 23:59. Küsimusi saab kandidaatidele esitada 6. veebruarini 2010, 23:59 (UTC).
Hääletamine algab 7. veebruaril 2010, kell 00:00 (UTC) ja lõpeb 28. veebruaril 2010, kell 23:59 (UTC). Kandidaadid peavad nõuetele vastama (vaata kandideerimisjuhiseid) ja peavad valituks osutumiseks saama vähemalt 30 poolthäält, kusjuures 80% häältest peavad olema poolthääled. Valituks osutunud stjuuardid valib kandidaatide seast hoolekogu. Tulemustel saad silma peal hoida siin.
فارسی:
ویکی بد های جدید هر سال یکبار برگزیده میشوند (شما همچنین میتوانید در مورد ویکی بد های فعلی در اینجا نظر بدهید).
وظایف تکنیکی ویکی بد ها بر روی تمام ویکی ها ویکی مدیا بر پایه توافق عمومی:تغیر دسترسی کاربران،دیدن مشخصات کاربر در صورت سوء استفاده، و سایر دسترسی ها ( details را ببینید.) .اگر شما علاقه مند هستید که یک ویکی بد شوید، راهنمای درخواست را ببینید.
رایگیری از اول فوریه 2010 به وقت جهانی آغاز شده و در 28 فوریه 2010 به وقت جهانی به پایان میرسد. کاندیداها باید ضوابط کاندیداتوری را بخوانند. و برای انتخاب شدن داشتن حداقل 30 رای و داشتن 80 درصد رای موافق ضروری است. Board of Trustees ویکی بد های را از میان کاندید ها انتخاب خواهد کرد.
برای معلومات در مورد رای دهی،ترجمه، و یا کاندیدا شدن رهنمود ها را بخوانید. [update needed: en]
Suomi:
Uusia ylivalvojia valitaan noin kerran vuodessa (voit myös kommentoida nykyisiä ylivalvojia).
Ylivalvojat suorittavat teknisiä tehtäviä kaikissa Wikimedian wikeissä yhteisön päätösten perusteella: he muuttavat käyttäjien oikeuksia, tarkastelevat käyttäjätietoja väärinkäyttötapauksissa ja niin edelleen (katso yksityiskohdat).
Jos haluat lisätietoja äänestämisestä, kääntämisestä tai ehdokkaana olemisesta, lue ohjeet. Voit tarkistaa äänestyskelpoisuutesi automaattisesti.
Ehdokkaaksi on mahdollista asettua 14. tammikuuta 2010 kello 00.00 (UTC) – 28. tammikuuta 2010 kello 23.59. Ehdokkaille voi esittää kysymyksiä 6. helmikuuta 2010 kello 23.59 (UTC) saakka.
Äänestys alkaa 7. helmikuuta 2010 kello 00.00 (UTC) ja päättyy 28. helmikuuta 2010 kello 23.59 (UTC). Ehdokkaiden on täytettävä kriteerit, ja tullakseen valituiksi heidän on saatava vähintään 30 puoltoääntä ja 80 prosentin kannatus. Johtokunnan valtuutetut valitsevat ylivalvojat tämän vaalin hakijoiden joukosta. Voit seurata tuloksia yhteenvetotilastojen avulla.
Français :
Les nouveaux stewards sont élus environ une fois par an ; vous pouvez aussi discuter des stewards actuels. Les stewards peuvent accomplir des tâches techniques sur tous les wikis Wikimedia sur la base du consensus de la communauté : changer les droits des utilisateurs, voir les informations des utilisateurs en cas d'abus et plus encore (voir les détails).
Pour plus d'informations sur le vote, la traduction, ou pour être candidat, lisez les conseils et règles. Vous pouvez vérifier votre éligibilité à voter automatiquement.
Les soumissions des candidats sont ouvertes du 14 janvier 2010, 00:00 (UTC) au 28 janvier 2010, 23:59. Les questions aux candidats peuvent être envoyées jusqu'au 6 février 2010, 23:59 (UTC).
Le vote débutera le 7 février 2010, 00:00 (UTC) et se terminera le 28 février 2010, 23:59 (UTC). Les candidats doivent satisfaire aux critères et obtenir au moins 30 votes en leur faveur avec ratio de support de 80%. Le Board of Trustees sélectionnera les stewards à partir des candidats sélectionnés à cette élection. Vous pouvez suivre les résultats avec les statistiques collectés.
Gaeilge:
Toghtar maoir eile timpeall is uair sa bhliain (is féidir freisin trácht a dhéanamh ar mhaoir reatha). Déanann maoir jabanna teicniúil ar vicithe Wikimedia de bharr comhaontú an chumainn. Athraíonn siad stádas rochtana úsáideoirí, féachann siad ar eolas úsáideora i gcásanna drochúsáide, srl (féach sonraí). Má tá suim agat bheith i do mhaor, léigh na treoirlínte iarrthóireachta.
Cuirfear tús leis an dtoghchán ar an 7ú Feabhra 2010 (UTC) agus cuirfear críoch leis ar an 28ú Feabhra 2010 (UTC). Ní mór d'iarrthóirí na critéir a chomhlíonadh (féach treoirlínte iarrthóireachta), agus 30 vótaí nó níos mó agus 80% dá vótaí a fháil ar a son. Roghnóidh an Bord Iontaobhaithe maoir idir na hiarrthóirí sa thoghchán seo.
Léigh riachtanais, rialacha, agus treoracha sna treoirlínte iarrthóireachta. [update needed: en]
Galego:
Escóllense novos stewards unha vez ao ano (podes tamén conversar sobre os actuais).
Os stewards levan a cabo tarefas técnicas en todos os wikis da Wikimedia baseándose nos consensos acadados por unha comunidade: modifican os accesos de usuario, ollan a información de usuario en casos de abuso e máis cousas (véxanse os detalles). Se estás interesado en ser steward, le primeiro as normas xerais para as solicitudes.
A votación comezará o 7 de febreiro de 2010 ás 00:00 (UTC) e rematará o 28 de febreiro de 2010 ás 23:59 (UTC). Os candidatos necesitan cumprir os criterios (olla as normas xerais) e obter, polo menos, 30 votos a favor cunha porcentaxe de apoio do 80%. O Consello de administración seleccionará os stewards de entre os candidatos nestas eleccións.
Para obter máis información sobre a votación, a tradución ou a presentación dunha candidatura, le as normas. Podes seguir os resultados nestas estatísticas. [update needed: en]
گیلکی:
ویکی‌پدیا تازه موباشران هر سال ای‌دفأ دؤجین بیدی. شوما راجه به قدیمی موباشران نی تانید ایا شمه نظره بنویسید.

اوتؤیی کی ویکی‌مدیا اعضا میان توافق ببؤسته داره، تمامˇ ویکی‌مدیا ویکی‌ئنˇ میان، موباشرانˇ وظیفه اتؤیه:

اگر شمه نی خایید کی موباشر ببید، اَ راهنمایه بخانید.

رأی‌گیری و دؤجین‌کونی اوّل فوریه سال 2010 جی شورو به تا 28 فوریه 2010. اوشانی کی خوشانه کاندید کودن دریدی وا کاندیداتوری ضوابطه بخانید. دؤجین بؤستنˇ ره لازمه کی حداقل 30 تا رأی بدارید و حداقل 80 درصد شمه رأیان موافق ببه. موباشرانه، Board of Trustees کاندیدایانˇ میانˇ جا دؤجین کونه.

اگه خایید کی راجه به رای‌دهی، واگردان یا کاندیدا بؤستن ویشتر بدانید، اَ راهنمایی‌ئنه بخوانید. [update needed: en]
Alemannisch :
Neji Steward wäre ca. eimol im Johr gwehlt (Du chasch au iber di jetzige Steward dischpetiere). Steward mache tächnischi Arbete uf allene Wikimedia-Wiki noch Gmeinschaftskonsens: Ändere vu Benutzerrächt, Bschaue vu Benutzerinformatione bi Missbruuchsfäll un eso wyter (lueg Stewards fir Detail). Wänn Du witt e Steward wäre, liis d Richtlinie fir d Kandidatur.
D Abstimmig fangt aa am 7. Februar 2010 (UTC) un goht bis zum 28. Februar 2010 (UTC). D Bewärber mien di erforderlige Kriterie erfille un zmindescht 30 Prostimme iberchu. Dodebyy mien 80% vu allene Stimme Prostimme syy. S Wikimedia-Kuratorium wird d Steward us dr Kandidate in däre Wahl uuswehle.
Liis d Richtlinie fir d Kandidatur, fir zum meh erfahre iber d Anforderige aa Steward, Reglen un Yystellig vu Dyynere Kandidatur. [update needed : en]
עברית:
דיילים חדשים נבחרים בערך פעם בשנה; ניתן גם לחוות דעה על הדיילים הנוכחיים. דיילים מבצעים משימות טכניות בכל מיזמי ויקימדיה בהתבסס על הסכמה קהילתית: שינוי הרשאות משתמש, חשיפת מידע משתמש במקרה של שימוש לרעה, ועוד (ראו פרטים).
למידע נוסף על הצבעה, תרגום, או הגשת מועמדות, קיראו את ההנחיות. אתם יכולים לבדוק באופן אוטומטי את עמידתכם בתנאי הסף להצבעה.
ניתן היה להגיש מועמדות מ־14 בינואר 2010, 00:00 (UTC) ועד ל־28 בינואר 2010, 23:59. ניתן היה להגיש שאלות למועמדים עד ל־6 בפברואר 2010, 23:59 (UTC).
ההצבעה החלה ב־7 בפברואר 2010, 00:00 (UTC) והסתיימה ב־28 בפברואר 2010, 23:59 (UTC). מועמדים חייבים לעמוד בקריטריונים ולקבל לפחות 30 קולות בעד עם 80% יחס תמיכה. חבר הנאמנים יבחר דיילים מתוך המועמדים בבחירות אלו. אתם יכולים לעקוב אחר תוצאות עם נתונים סטטיסטיים שנאספו.
हिन्दी:
नए "कर्मचारी" औसतन वर्ष में एक बार चयनित किए जातें हैं (आप भी वर्त्तमान "कर्मचारी" पर टिप्पणी कर सकते हैं)। "कर्मचारी" सभी विकिमीडिया विकियों पर समुदायिक आम सहमति पर आधारित तकनीकी कार्य करते हैं: उपयोगकर्ता पहुँच संशोधित करना, दुरुपयोग के मामलों में उपयोगकर्ता जानकारी को देखना, इत्यादि (विवरण देखें)। यदि आप एक प्रबंधक बनने में रुचि रखते हैं, आवेदन दिशानिर्देश देखें।
यह मतदान 01 फरवरी 2010 (UTC) पर शुरू होगा और 28 फरवरी 2010 (UTC) पर समाप्त होगा। उम्मीदवारों को मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए (आवेदन दिशानिर्देश देखें) और निर्वाचित होने के लिए पक्ष में कम से कम 30 वोट प्राप्त करने के साथ-साथ 80% समर्थन अनुपात भी होना चाहिए। बोर्ड न्यास इस चुनाव के आवेदकों में से "कर्मचारी" चुनेंगे।
मतदान के बारे में जानकारी, अनुवाद, या उम्मीदवारी के लिए, दिशानिर्देशों को पढ़ें [update needed: en]
Hrvatski:
Nove stjuarde se bira otprilike jednom godišnje (možete reći što mislite o aktivnim stjuardima). Stjuardi se bave tehničkim poslovima na svim Wikimedijinim projektima na temelju odluka zajednice: mijenjaju suradnička prava, provjeravaju suradnike u slučaju zloporabe itd. (vidi ovdje za više detalja). Ako želite postati stjuard, pročitajte upute za prijavu .
Za informacije o glasovanju, prevođenju ili prijavu kandidata pročitajte ove upute. Možete automatski provjeriti ispunjavate li propisane uvjete.
Prijave za kandidaturu se prima od 14. siječnja 2010. u 00:00 (UTC) do 28. siječnja 2010. u 23:59 (UTC). Kandidatima se pitanja može postaviti do 6. veljače 2010. u 23:59 (UTC).
Glasovanje počinje 7. veljače 2010. u 00:00 (UTC) i završava 28. veljače 2010. u 23:59 (UTC). Kandidati moraju zadovoljiti kriterije (vidi upute za prijavu) i dobiti najmanje 30 glasova "za", uz uvjet da je omjer glasova "za" i "protiv" veći od 4 (80% glasova je za). Wikimedijin Povjerenički odbor će izabrati stjuarde između kandidata prijavljenih za ove izbore. Trenutno stanje na izborima možete pratiti na statističkoj stranici.
Magyar:
Évente egy alkalommal helytartókat (stewardokat) választ a Wikimedia projektek közössége, illetve véleményezi az eddigi helytartók munkáját. A helytartók feladata a szerkesztői jogok módosítása - bizonyos esetektől eltekintve - azokon a Wikimedia Alapítvány által működtetett projektekben, melyeknek nincs bürokratája, mivel bürokrata nem adhat IP-ellenőr illetve adatvédelmi biztosi státuszt. További információkért a jelentkezéssel kapcsolatban lásd a jelentkezési útmutatót.
A szavazás 2010. február 7-jén (UTC) kezdődik és 2010. február 28-én (UTC) ér véget. Amennyiben (jelöltenként) a támogató szavazatok száma a 30-at, aránya (nem számolva a tartózkodásokat) eléri a 80%-ot, úgy a jelölt a Kuratórium elé kerül. A helytartói jogról a kuratórium dönt.
További információkért, szabályokért lásd a jelentkezési útmutatót! [update needed: en]
Bahasa Indonesia:
Para Steward yang baru akan dipilih sekitar setahun sekali; Anda juga dapat berkomentar mengenai para Steward yang sedang menjabat saat ini. Para Steward melakukan tugas-tugas teknis di seluruh wiki Wikimedia berdasarkan pada konsensus komunitas (bahasa masing-masing): mengubah hak akses pengguna, melihat informasi pengguna jika dicurigai adanya pelanggaran, dan lain sebagainya (lihat penjelasan selengkapnya).
Untuk informasi yang lebih lanjut (persyaratan dan peraturan) mengenai pemungutan suara, penerjemahan, atau ketertarikan menjadi seorang calon Steward (cara mencalonkan diri), baca pada pedoman-pedoman pencalonan Steward. Anda dapat memeriksa kelayakan Anda untuk ikut dalam pemungutan suara secara otomatis.
Pendaftaran calon Steward dibuka sejak tanggal 14 Januari 2010, pukul 00:00 (waktu UTC) sampai dengan tanggal 28 Januari 2010, pukul 23:59 (waktu UTC). Pertanyaan-pertanyaan buat para calon Steward dapat diajukan hingga tanggal 06 Februari 2010, pukul 23:59 (waktu UTC).
Pemungutan suara akan dimulai pada tanggal 07 Februari 2010, pukul 00:00 (waktu UTC) dan akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2010, pukul 23:59 (waktu UTC). Para calon Steward harus memenuhi kriteria pencalonan Steward dan memperoleh setidaknya 30 suara yang mendukung dengan rasio 80% dukungan. Dewan Pengawas akan memilih para Steward yang melamar dalam pemilihan ini. Anda dapat melacak hasil-hasilnya melalui statistik-statistik yang telah dikumpulkan. [update needed: en]
Italiano:
I nuovi steward vengono eletti circa una volta l'anno; è possibile anche inserire dei commenti sulla attività degli steward attualmente in carica.
Gli steward svolgono dei compiti tecnici su tutte le wiki della Wikimedia Foundation sulla base del consenso della comunità: modifica dei diritti degli utenti, verifica dei dati degli utenti in caso di abusi e così via (vedi dettagli).
Per maggiori informazioni sulle modalità di votazione, sulle traduzioni o sulla presentazione della tua candidatura, leggi le linee guida. Inoltre, puoi verificare automaticamente se possiedi i requisiti necessari per votare.
Le candidature possono essere presentate dalle 00:00 del 14 gennaio 2010 (UTC) alle 23:59 del 28 gennaio 2010 (UTC). Eventuali domande possono essere sottoposte ai candidati entro le 23:59 del 6 febbraio 2010 (UTC).
Le votazioni si apriranno il 7 febbraio 2010 alle 00:00 (UTC) e termineranno il 28 febbraio 2010 alle 23:59 (UTC). I candidati devono soddisfare i criteri previsti dalle linee guida ed ottenere almeno 30 voti a favore, che dovranno costituire almeno l'80% di quelli totali. Tra coloro che supereranno l'elezione il Board sceglierà, a suo esclusivo giudizio, i nuovi steward. Puoi seguire l'andamento delle votazioni attraverso le statistiche.
日本語:
新しいスチュワードは概ね年に1回選出します(現役のスチュワードに対しコメントを付ける機会もあります)。スチュワードはウィキメディアの全ウィキで、コミュニティの合意に基づき、技術的な作業を行います。利用者の権限を変更すること、濫用行為があった際に利用者の情報を調べることなどです(詳細)。
選挙、翻訳、立候補に関する詳細情報は立候補要項をご覧ください。 投票資格の有無の確認を自動的に行うことができます。
立候補は、2010年1月14日00:00 (UTC) から2010年1月28日23:59 (UTC) まで受け付けます。立候補者への質問は、2010年2月6日23:59 (UTC) まで可能です。
投票は、2010年2月7日 00:00 (UTC) から2010年2月28日 23:59 (UTC) まで行われます。立候補者は所定の基準(立候補要項を参照)に合致したうえで、最低30票、かつ80%の支持票を得ることが必要です。この選挙で資格を満たした候補者の中から、ウィキメディア財団理事会がスチュワードを選任します。 選挙結果は集計から確認できます。
ភាសាខ្មែរ៖
នឹងមានការជ្រើសតាំងសេវាភិបាលStewardsថ្មីប្រមាណជាមួយឆ្នាំម្តង(លោកអ្នកក៏អាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើសេវាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះបានដែរ)សេវាភិបាល មានតួនាទីអនុវត្តការងារផ្នែកបច្ចេកទេសផ្អែកលើទិន្ននយដ្ឋានវិគីរបស់វិគីមីឌាទាំងអស់តាមមតិមហាជនក្នុងសហគមនោះៗដូចជា កែតម្រូវសិទ្ធិអ្នកចូលប្រើ មើលទិន្នន័យអ្នកប្រើ បើមានការ​ប្រើមិនត្រឹមត្រូវជាដើម (មើលពត៌មានលម្អិត)​បើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងធ្វើជាសេវាភិបាល សូមមើលវិធីការស្នើសុំ
ការបោះឆ្នោតនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី 7 កុម្ភៈ 2010(UTC)និងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី 28 កុម្ភៈ 2010(UTC) បេក្ខជនឈរឈ្មោះត្រូវមានគុណសម្បត្តិសមរម្យ(មើលវិធីការស្នើសុំ) និងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងហោច 30 សម្លេង ដែលមានអត្រាភាគគាំទ្រ 80 ភាគរយ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនឹងរើសយកសេវាភិបាលពីបេក្ខជនចំណង់ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ ។
សម្រាប់ពត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះសម្លេងឆ្នោត,ការបកប្រែ ឬ ការធ្វើជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះ អានវិធីការស្នើសុំ
[update needed៖ en]
한국어:
새로운 사무장은 대략 1년에 1회 선출합니다. (당신도 또한 현 사무장에 코멘트를 하실 수 있습니다)
사무장은 공동체의 총의에 근거를 두고, 모든 위키미디어 위키에서 기술적인 업무를 수행합니다: 사용자 권한의 조정, 직권 남용이 있을 경우의 사용자 정보 조사 (상세 내용 참조). 사무장이 되는 것에 관심이 있으시다면, 참여 안내를 참고하십시오.
투표는 2010년 2월 7일 (UTC)부터 2010년 2월 28일 (UTC)까지 실시됩니다. 후보자는 기준에 부합해야 하며 (참여 안내 참조), 그리고 최소 30표 이상의 찬성과 80%이상 지지율을 얻어야 합니다. 이사회는 이 선거를 통해 후보자 중에서 사무장를 선출합니다.
투표 및 번역, 후보 지원에 관한 정보가 궁금하시면 지침을 읽어보세요. [update needed: en]
Ripoarisch:
Neu Stewards wääde esu ätwa eijmol em Johr jewählt. (Do kanns och övver de Stewards fun jetz kalle). Stewards donn teshnesh Aufjabe op alle Wikis fun de Wikimedia Shteftung övvernämme, die övverall Konsens sin: Metmaacher ier Rääshte ändere, Metmaacherdate nohloore, wann eine Driß jemaat hät, un esu jet (Einzelheite). Wann De ene Steward wäde wells, loor Der de Reeschlinnije för de Bewerbunge aan.
De Wahl fängk aam 07. Fäbroa 2010 (UTC) aan un hööt aam 28. Fäbroa 2010 (UTC) op. Kandidate möße e paa Kritteerije äfölle (loor donnoh en de Reeschlinnije för de Bewerbunge) un winnishsdens 30 Jo-Shtemme henger sesch bränge, un dobei noch 80% Zoshtemmung odder mieh krijje. Dä Vörshtand sök sesch unger dänne met jenooch Zoshtemmung dann di Aanzahl Stewards us, die jebruch wääde.
Liss de Reeschlinnije för Kandidate dorsch, öm jet ze ervahre övver de Aanforderunge aan Stewards, de Räjelle, un wie mer sesch bewerve deiht. [update needed: en]
Latina:
Novi dispensatores alleguntur circa semel per annum (etiam potes annotationes scribere de currentibus dispensatoribus)
Dispensatores technicos labores conficunt in omnibus viciibus Vicimediae propter consesum communionis: mutandum aditus usorum, aspicendum res de usoribus si injuriae fiant, et cetera (vide de dispensatoribus). Si cupis feri dispensator, vide modi attendendi.
Ferendum suffragiorum coepit in 01 Februarii 2010 (UTC) et desinet in 28 Februarii 2010 (UTC). Candidati debent convenire criteria (vide modi attendendi) et, ut allegantur, potiri quidem triginta (30) suffragia adjuncta eis habereque analogiam suffragiorum cum quidem 80 per centum faventi eis. Collegium Commisariorum deligent dispensatores e candidatis in hac electione.
Ut disces de suffragio ferendo, reddendo, aut candidato fiendo, lege modos.
Potes spectare proventus apud congestas statisticas. [update needed: en]
Limburgs:
Nuuj stewards were oongeveer eine kier per jaor gekoze (doe kens ouch commentaar geve op de hujige stewards). Stewards doen technische zake op alle Wikimedia wikis gebaseerd op gemeinsjappelikke consensus: aanpasse van gebroekerstoegang, gebroekersinformatie betrachte in geval van misbroek, and mier vaan dit soort dinger (zuug details). Es doe geïnteresseerd bis eine steward te waere, zuug dan de aanmeljingsprocedure.
De sjtumming begint op 07 fibberwarie 2010 (UTC) and stop op 28 fibberwarie 2010 (UTC). Kandedate mote voldoon aan de criteria (zuug de aanmeljingsprocedure) en minstes 30 veurstummme höbbe mit ein ratio van 80% steun. 't Bestuur van de Wikimedia Foundation selecteert stewards oet de aanmeljinge in deze verkezing.
Lees de aonmeljingsprocedure veur eise, regele, en aonmeljingsinstructies. [update needed: en]
Македонски:
Новите надзорници

се избираат околу еднаш годишно; можете и да коментирате за тековните надзорници. Надзорниците извршуваат технички задачи на сите викија на Викимедија, врз основа на консензус од заедницата: менување кориснички пристапи, преглед на кориснички информации во случај на злоупотреба, и тн. (видете поподробно).

За повеќе информации за тоа како се гласа, што да се преведува, и како се станува кандидат, прочитајте ги напатствијата. Можете автоматски да проверите дали сте квалификувани да гласате.
Пријавувањето на кандидатите започнува на 14 јануари 2010, 00:00 (UTC) и трае сè до 28 јануари 2010, 23:59. Прашањата за кандидатите можат да се поставуваат најдоцна до 6 февруари 2010, 23:59 (UTC).
Гласањето започнува на 7 февруари 2010, 00:00 (UTC) и се затвора на 28 февруари 2010, 23:59 (UTC). Кандидатите мора да ги задоволуваат критериумите и да добијат барем 30 гласа „За“ со сооднос на поддршката од 80%. Потоа Одборот на доверители ќе ги избере надзорниците. Резултатите ќе можете да ги следите со насобраните статистики.
മലയാളം:
പുതിയ സ്ടീവാര്ടുകളെ എല്ലാ വര്‍ഷവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് (താങ്കള്‍ക്ക്‌ നിലവിലുള്ള സ്ടീവാര്ടുകളെ പറ്റി എഴുതാവുന്നതാണ്).
പൊതുസമവായം അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ടീവാര്ടുകള്‍ Wikimedia വിക്കികളില്‍ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നു : ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുവാദങ്ങള്‍ പരിഷ്ക്കരിക്കല്‍, അസഭ്യം ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കല്‍ എന്നിങ്ങനെ (കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍). താങ്കള്‍ക്ക്‌ ഒരു സ്ടീവാർഡ് ആവാന്‍ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അപേക്ഷിക്കാന്‍ ഉള്ള മാർഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വായിക്കുക.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിയത് 2010 ഫെബ്രുവരി 7-നു ആണ്, ഇതു 2010 ഫെബ്രുവരി 28-ന് അവസാനിക്കുന്നതും ആണ്. അപേക്ഷകർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിക്കണം (നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വായിക്കുക), കൂടാതെ കുറഞ്ഞത് 30 വോട്ടുകളും 80% പിന്തുണ അനുപാതവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. രക്ഷാധികാരികളുടെ ബോർഡ് ആണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വായിക്കുക . താങ്കള്‍ക്ക്‌ ഇവിടെ ശേഖരിച്ച സ്ഥിതിവിവര കണക്കിലൂടെ ഫലം അറിയാവുന്നതാണ്. [update needed: en]
Bahasa Melayu:
Steward baru dilantik sekali setahun (anda juga boleh memberikan komen tentang steward sedia ada). Steward melakukan tugas teknikal di semua wiki Wikimedia berdasarkan sepersetujuan masyarakat: menukar hak capaian pengguna, melihat maklumat pengguna dalam kes salahlaku, dan lain-lain (lihat perincian).
Untuk maklumat lanjut mengenai pengundian, penterjemahan, atau menjadi calon, lihat garis panduan. Anda boleh memeriksa kelayakan anda untuk mengundi secara automatik.
Pendaftaran calon dibuka antara 14 Januari 2010, 00:00 (UTC) hingga 28 Januari 2010, 23:59. Soalan kepada calon boleh diserahkan sehingga 6 Februari 2010, 23:59 (UTC).
Pengundian akan bermula pada 7 Februari 2010, 00:00 (UTC) dan berakhir pada 28 Februari 2010, 23:59 (UTC). Calon mestilah memenuhi (lihat syarat) serta, untuk dilantik, harus mendapat minimum 30 undi dengan nisbah 80% sokongan. Lembaga Amanah akan memilih steward dari calon-calon pemilihan ini. Anda boleh mengikuti keputusan pengundian ini dengan statistik terkumpul.
Malti:
Stwetti ġodda jiġu eletti madwar darba f'sena (int tista' tikkumenta fuq l-istwetti kurrenti). L-istwetti jeżegwixxu xogħlijiet tekniċi fuq il-wikis kollha tal-Wikimedia ibbażati fuq il-kunsens tal-komunità: modifikar tal-aċċess tal-utent, verifikazzjoni tad-dati tal-utenti f'każ ta' abbuż, u xogħlijiet oħrajn (ara d-dettalji). Jekk interessat li ssir stwett, ara l-linji gwida.
L-elezzjoni se tibda fl-7 ta' Frar 2010 (UTC) u se tispiċċa fit-28 ta' Frar (UTC). Il-kandidati jridu jilħqu il-kriterji (ara l-linji gwida) u jiksbu tal-anqas 30 vot favur bi 80% tat-total tal-voti jkunu favorevoli. Il-Kunsill tal-Amministrazzjoni se jagħżel stwetti mill-applikanti f'din l-elezzjoni.
Jekk jogħġbok aqra l-linji gwida għall-kandidatura fejn issib l-istruzzjonijiet kollha neċessarji. [update needed: en]
Nederlands:
Nieuwe stewards worden grofweg eens per jaar gekozen; u kunt ook meepraten over de huidige stewards. Stewards voeren technische taken uit op alle Wikimediaprojecten op basis van gemeenschappelijke consensus: aanpassen van gebruikersrechten, bekijken van gebruikersinformatie in geval van misbruik enzovoorts (meer details).
Voor meer informatie over stemmen, vertalen of kandidaat worden, zie de instructies. U kunt automatisch controleren of u stemgerechtigd bent.
Men kan zich kandidaat stellen van 14 januari 2010 0:00 (UTC) tot 28 januari 2010 23:59 (UTC). Vragen aan de kandidaten kunnen gesteld worden tot 6 februari 2010 23:59 (UTC).
De stemming duurt van 7 februari 2010 0:00 (UTC) tot 28 februari 2010 23:59 (UTC). Kandidaten moeten voldoen aan de criteria en tenminste 30 voorstemmen verzamelen met ten minste 80% steun. Het Bestuur van de Wikimedia Foundation zal de stewards kiezen uit de kandidaten in deze stemming. U kunt de resultaten bijhouden met de verzamelde statistieken.
Norsk:
Nye forvaltere velges omtrent én gang i året (du kan også kommentere nåværende forvaltere). Forvaltere utfører tekniske oppgaver på alle Wikimedia-wikier, basert på konsensus fra fellesskapet: endring av brukerrettigheter, innsyn i brukerinformasjon ved tilfeller av misbruk og så videre (se detaljer). Hvis du er interessert i å bli forvalter, se søknadsretningslinjene.
Avstemningen vil starte den 7. februar 2010 (UTC) og avsluttes 28. februar 2010 (UTC). Kandidatene må oppfylle kriteriene (se søknadsretningslinjene) og oppnå minst 30 for-stemmer med en støtteprosent på 80 %. Board of Trustees vil velge forvaltere blant søkerne i dette valget.
Les søknadsretningslinjene for krav, regler og søknadsinstruksjoner. [update needed: en]
Norsk bokmål:
Nye forvaltere velges omtrent én gang i året (du kan også kommentere nåværende forvaltere). Forvaltere utfører tekniske oppgaver på alle Wikimedia-wikier, basert på konsensus fra fellesskapet: endring av brukerrettigheter, innsyn i brukerinformasjon ved tilfeller av misbruk og så videre (se detaljer). Hvis du er interessert i å bli forvalter, se søknadsretningslinjene.
Avstemningen vil starte den 7. februar 2010 (UTC) og avsluttes 28. februar 2010 (UTC). Kandidatene må oppfylle kriteriene (se søknadsretningslinjene) og oppnå minst 30 for-stemmer med en støtteprosent på 80 %. Board of Trustees vil velge forvaltere blant søkerne i dette valget.
Les søknadsretningslinjene for krav, regler og søknadsinstruksjoner. [update needed: en]
Occitan :
Los stewards novèls son elegits mai o mens un còp per an (per discutir l'estatut dels stewards corrents, vejatz Stewards/confirm). Los stewards pòdon complir de prètzfaches tecnics sus totes los wikis de Wikimèdia sus la basa del consensus de la comunautat : cambiar los dreches dels utilizaires, veire las informacions dels utilizaires en cas d'abús e mai encara (veire los detalhs). Se sètz interessat(ada) per venir steward, vejatz Stewards/elections 2010/Guidelines/oc.
Lo vòte començarà lo 7èr de febrièr de 2010 e s'acabarà lo 28 de febrièr de 2010. Los candidats se devon conformar als critèris (vejatz Stewards/elections 2010/Guidelines/oc) e recebre al mens 30 voses en favor amb un taus de sosten de 80%. Lo Consel d'administracion seleccionarà mai d'un steward demest los candidats aprovats a l'eissida d'aquesta eleccion.
Legissètz lo guida de candidatura pels critèris d'eligibilitat, las règlas de l'eleccion, e la procedura per sometre sa candidatura. [update needed : en]
Polski:

Nowi stewardzi wybierani są mniej więcej raz w roku (możesz także oceniać obecnych stewardów).

Stewardzi działają na wszystkich projektach Wikimedia i, opierając się na konsensusie społeczności, zajmują się wykonywaniem takich zadań technicznych, jak: modyfikacja uprawnień użytkowników, wgląd do informacji niejawnych na temat użytkownika w przypadku dokonania nadużyć, itp. (zobacz szczegóły).

Informacje, jak głosować, jak kandydować oraz jak pomóc w tłumaczeniach, znajdziesz w przewodniku. Możesz także sprawdzić automatycznie, czy spełniasz warunki, by brać udział w głosowaniu.

Głosowanie rozpocznie się 7 lutego 2010 o godzinie 00:00 (UTC), a zakończy 28 lutego 2010 o godzinie 23:59 (UTC). Kandydaci muszą spełniać określone kryteria, zdobyć co najmniej 30 głosów za oraz mieć przynajmniej 80% poparcia. Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia wybierze stewardów spośród kandydatów w tym głosowaniu.

Bieżące wyniki głosowania znajdziesz tutaj. [update needed: en]
پښتو:

نوي :سټيورډان هر کال يو ځل ټاکل کېږي (تاسو هم کولای شی د اوسنيو سټيورډانو په اړه همدلته خپل نظر ورکړی).

وظایف تکنیکی ویکی بد ها بر روی تمام ویکی ها ویکی مدیا بر پایه توافق عمومی:تغیر دسترسی کاربران،دیدن مشخصات کاربر در صورت سوء استفاده، و سایر دسترسی ها ( details را ببینید.) .اگر شما علاقه مند هستید که یک ویکی بد شوید، راهنمای درخواست را ببینید.
ټاکنې د 2010 د فبروري د لومړۍ نېټې نه په نړېوال وخت کې پيلېږي او د 2010 د فبروري تر ۲۲ مه نېټه به په نړېوال وخت پای ته ورسېږي. کاندیداها باید ضوابط کاندیداتوری را بخوانند. و برای انتخاب شدن داشتن حداقل 30 رای و داشتن 80 درصد رای موافق ضروری است. Board of Trustees ویکی بد های را از میان کاندید ها انتخاب خواهد کرد.
د رای ورکولو، ژباړې، او يا هم د کانديدېدلو په اړه د نورو مالوماتو لپاره لارښوونې لولۍ. [update needed: en]
Português :
Novos Stewards são eleitos uma vez por ano, aproximadamente (você também pode debater o estado dos atuais Stewards). Todas as ações dos Stewards em todas as wikis da Wikimedia são baseadas no consenso da comunidade: modificação das permissões dos usuários, visualização de dados de usuário em casos de abuso, entre outros (veja aqui os detalhes).
Para informações sobre como votar, traduzir, ou iniciar uma candidatura, veja as instruções. Você pode verificar automaticamente a sua elegibilidade para votar.
As candidaturas estão abertas de 14 de janeiro de 2010, às 00:00 (UTC), até 28 de janeiro de 2010, às 23:59. Perguntas para os candidatos podem ser enviadas até 6 de fevereiro de 2010, às 23:59 (UTC).
A votação começará em 7 de fevereiro de 2010, às 00:00 (UTC), e terminará em 28 de fevereiro de 2010, às 23:59 (UTC). Os candidatos precisam satisfazer os critérios e obter, pelo menos, 30 votos a favor, com uma percentagem de apoio de 80%. O Conselho Administrativo selecionará Stewards entre os candidatos nesta eleição. Você pode seguir os resultados através das estatísticas recolhidas.
Română :
Noii stewards sunt aleşi o data pe an (de altfel, poţi vedea comment on current stewards). (by tenie2k)
Stewarzii execută sarcini tehnice în toate domeniile Wikimedia bazate pe consensul şi ajutorul comunităţii: modificând accesul utilizatorilor, vizualizând informaţiile utilizatorilor pentru a evita abuzurile, şi asa mai departe (vezi details). Dacă eşti intereseat să devii un "steward" caracterizat de foarte mulţi ca moderator/ajutor, vezi citeste tutorialul.
Votul a început pe 07 Februarie 2010 (UTC) şi se va termina pe 28 Februarie 2010 (UTC). Candidaţii trebuie să citească criteriile după care candidaţii vor fii aleşi (vezi application guidelines) şi, ca sa fie aleşi ,trebuie să obţină cel puţin 30 de voturi în favoarea lor şi 80% raţia de susţinere. Ei ->Board of Trustees vor alege aplicanţii în urma acestor alegeri.
Pentru informaţii privind voturile, traducerea, sau pentru a deveni candidat, citeste tutorialul . Poti verifica/vizualiza rezultatele accesand collected statistics. [update needed : en]
Русский:
Новые стюарды избираются примерно раз в год; вы можете также высказать свои замечания к текущим стюардам. Стюарды выполняют технические задачи во всех проектах Фонда Викимедиа, основывая свои действия на консенсусе сообщества: изменяют уровень доступа участников, просматривают информацию о пользователях при рассмотрении конфликтов, и так далее (подробнее).
Для того, чтобы узнать больше о голосовании, переводе и выдвижении кандидатов, прочтите руководство. Вы можете проверить ваше право на участие в голосовании автоматически.
Выдвижение кандидатов открылось 14 января в 0:00 (UTC) и закончилось 28 января в 23:59. Кандидатам могли быть заданы вопросы вплоть до 6 февраля, 23:59 (UTC).
Голосование началось 7 февраля 2010 года, 0:00 (UTC) и продолжались до 28 февраля 2010, 23:59 (UTC). Кандидаты должны проходить по определённым критериям (см. руководство по выдвижению) и получить не менее 30 голосов «за» при общей поддержке не менее 80 %. Совет попечителей затем выберет стюардов из числа кандидатов. Вы можете отслеживать результаты с использованием собранной статистики.
Sicilianu:
Li steward novi sunnu eliggiuti circa na vota a l'annu, e c'è la pussibbilità macari di mintìricci cummenti supr'a l'attivitati di li steward 'n càrica ora. Li steward svòrgiunu còmpiti tècchinichi 'n capu a tutti li wiki dâ Wikimedia Foundation supra la basi dû cunzensu dâ cumunitati: canciu dî diritti di l'utenti, cuntrollu dî dati di l'utenti, si cci avìssiru a èssiri abbusi, e accussì di sècutu (talìa dittagghi). Siddu si ntirissatu a prisintàriti comu canditatu a steward, leggi li lìnii guida.
Li vutazzioni si gràpunu ô 7° frivaru 2010 ca a vèniri e finìsciunu a lu 28 frivaru 2010. Li canditati hann'a suddisfari li criterî privisti dê lìnii guida e hann'a pigghiari ô cchiù picca 30 voti a favuri, li voti a favuri hann'a èssiri ô cchiù picca l'80% dî voti tutali. Ntra tutti chiddi ca pàssanu l'elizzioni lu Board scegghi appoi, cu dicisioni sulu a iddu risirvata , li novi steward.
Pi favuri leggi li lìnii guida pâ canditatura unni attrovi tutti li struzzioni nicissàrii. [update needed: en]
Srpskohrvatski / српскохрватски:
Novi stjuardi se biraju otprilike jednom godišnje (također možete komentirati trenutne stjuarde). Stjuardi vrše tehničke funkcije na svim Wikipedijinim projektima bazirajući se na konsenzusu zajednice: mijenjajući korisnički pristup, gledaju podatke korisnika u slučaju zloupotrebe, i sl. (pogledajte detalje). Ako ste zainteresirani da postanete stjuard, pogledajte upute za prijavu.
Glasanje počinje 7. februara 2010. (UTC) i završava 28. februara 2010. (UTC). Kandidati moraju zadovoljiti kriterije (vidi upute za prijavu) i dobiti najmanje 30 glasova za, uz uslov da je više od 80% glasova za. Wikimedijin Odbor povjerenika će proglasiti stjuarde iz prijavljenih na ovom izboru.
Pročitajte vodič kroz aplikaciju za uslove, pravila i upute za aplikaciju. [update needed: en]
සිංහල:
New stewards are elected about once per year (you can also comment on current stewards).
Stewards perform technical tasks on all Wikimedia wikis based on community consensus: modifying user access, viewing user information in cases of abuse, and so on (see details). If you are interested in becoming a steward, see the application guidelines.
The voting has started on 07 February 2010 (UTC) and will end on 28 February 2010 (UTC). Candidates must meet the criteria (see application guidelines) and, to be elected, obtain at least 30 votes in favor with an 80% support ratio. The Board of Trustees will select stewards from the applicants in this election.
For information on voting, translating, or being a candidate, read the guidelines. You can track the results with collected statistics. [update needed: en]
Slovenčina:
Noví stewardi sú volení raz za rok (môžete tiež podporiť terajších stewardov). Stewardi vykonávajú technické úlohy na všetkých wikiprojektoch nadácie Wikimedia, ktoré sú podporené konsenzom komunity: prideľujú oprávnenia, a tak ďalej (pozri detaily). Ak sa chcete stať stewardom, prečítajte si pravidlá.
Voľby začnú 7. februára 2010 (UTC) a skončia 28. februára 2010 (UTC). Kandidáti sa musia spĺňať kritéria (pozri pravidlá) a dostať najmenej 30 hlasov Za a celkovo dosiahnuť minimálne 80% podporu. Dozorná rada bude vyberať stewardov z týchto uchádzačov vo voľbách.
Prečítajte si návod na podávanie prihlášok, kde sa dozviete požiadavky, pravidlá a ďalšie inštrukcie. [update needed: en]
Slovenščina:
Nove stevarde izbiramo približno enkrat letno (komentiraš lahko tudi trenutne). Stevardi na osnovi soglasja skupnosti opravljajo tehnične naloge na vseh Wikimedijinih wikijih: spreminjajo pravice dostopa uporabnikov, preverjajo uporabniške podatke v primeru zlorab ipd. (glej podrobnosti). Če te položaj stevarda zanima, si oglej smernice za prijavo.
Volitve se bodo pričele 7. februarja 2010 (UTC) in končale 28. februarja 2010 (UTC). Kandidati morajo izpolnjevati kriterije (glej smernice za prijavo) in pridobiti vsaj 30 glasov podpore z več kot 80% deležem podpore. Izmed njih bo nove stevarde izbral svet zaupnikov.
Preberite smernice za prijavo, kjer so navedene zahteve, pravila in navodila za prijavljanje. [update needed: en]
Српски / srpski:
Novi stjuardi se biraju otprilike jednom godišnje (takođe možete komentarisati trenutne stjuarde).Stjuardi vrše tehničke funkcije na svim Wikipedijinim projektima bazirajući se na koncenzusu zajednice: menjajući korisnički pristup, gledaju podatke korisnika u slučaju zloupotrebe, i sl. (pogledajte detalje). Ako ste zainteresovani da postanete stjuard, pogledajte upute za prijavu.
Glasanje počinje 7. februara 2010. (UTC) i završava 28. februara 2010. (UTC). Kandidati moraju zadovoljiti kriterijume (vidi upute za prijavu) i dobiti najmanje 30 glasova za, uz uslov da je više od 80% glasova za. Wikimedijin Odbor poverenika će proglasiti stjuarde iz prijavljenih na ovaj izbor.
Pročitajte vodič kroz aplikaciju za uslove, pravila i uputstva za aplikaciju. Možete pratiti rezultate preko zbirna statistika [update needed: en]
Seeltersk:
Näie Stewards wäide so'wät een Moal in n Jier köärt. (Du koast uk dien Meenenge uur Stewards fon däälich oureeke).
Stewards moakje techniske Oarbaide ap aal doo Wikimedia-Wikis in n Gemeenskupskonsens: Ferannerje fon Benutsergjuchte, Bekiekje fon Benutserinformatione in n Fal fon Misbruuk etc. (sjuch Stewards foar gnauere Informatione). Wan du n näien Steward wäide maist, skuust du doo Stätgjuchte foar juu Kandidatur leese.
Juu Köär häd an 'n 7. Februar 2010 (UTC) begind un is an 'n 28. Februar 2010 (UTC) foarbie. Doo Kandidate wäide ätter doo nöödiche Kriterie köärt un mouden toumindest 30 Toustämmengen kriegje, wierbie 80% fon aal doo Stämmengen Toustämmengen weese moutene, deermäd die Kandidat köärd wäd. Dät Wikimedia-Kuratorium wol doo Stewards uut doo Kandidate in disse Köär uutköäre.
Informatione foar Ljuude, doo hiere Stämmen oureeke, dissen Text uursätte af jädden köärt wäide muugen, rakt dät ap Stewards/elections 2010/Guidelines. Ap juu Statistiksiede sunt doo aktuälle Twiske-Stände tou sjon. [update needed: en]
Svenska:
Val av nya stewards sker oftast en gång per år. Under valperioden kan du också lämna kommentarer till nuvarande stewards. Stewards utför tekniska uppgifter inom alla Wikimedias wikis utifrån den lokala gemenskapens konsensus: ändrar användarbehörigheter, reder ut omfattande vandalism och så vidare (se artikeln stewards för mer information). Om du är intresserad att bli steward, läs gärna riktlinjerna för nomineringar.
Omröstningen kommer att starta den 7 februari 2010 (UTC) och avslutas den 28 februari 2010 (UTC). Kandidater måste uppfylla kriterierna i riktlinjerna för nomineringar, få minst 30 stödjande röster och ett stöd på minst 80 %. Board of Trustees väljer sedan stewards utifrån kandidaterna i detta val.
Läs riktlinjer för nomineringar för krav, regler och instruktioner för nominering. [update needed: en]
ไทย:
จะมีการเลือกผู้ดูแลโครงการคนใหม่ประมาณปีละหนึ่งครั้ง (คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ดูแลโครงการคนปัจจุบันได้) โดยผู้ดูแลโครงการมีหน้าที่ปฏิบัติงานทางเทคนิคบนฐานข้อมูลวิกิของวิกิมีเดียทั้งหมดตามความเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชนนั้น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้ ดูข้อมูลผู้ใช้ในกรณีนำไปใช้ในทางที่ผิด และอื่น ๆ (ดูรายละเอียด) หากคุณสนใจที่จะเป็นผู้ดูแลโครงการโปรดดู แนวทางในการสมัคร
การลงคะแนนจะเริ่มในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (UTC) และจะปิดลงคะแนนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (UTC) ผู้เสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม (ดู แนวทางในการสมัคร) และต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อย 30 คะแนนพร้อมอัตราการสนับสนุนร้อยละ 80 Board of Trustees จะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ดูแลโครงการจากผู้สมัครที่ได้รับเลือก
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลงคะแนน, การแปล หรือการเสนอชื่อตัวคุณเอง อ่านแนวทางที่นี่ [update needed: en]
Tagalog:
Bawat taon, inihahalal ang mga bagong katiwala (Stewards) na isang mahalagang parte ng Wikimedia. (Maaari ring magbigay-kumento sa mga kasalukuyang katiwala).
Ang responsibilidad ng mga katiwala ay tumutulong sa mga gawaing teknikal sa lahat ng wiki na sakop ng Wikimedia batay sa konsenso ng pamayanan, tulad ng pagbabago sa karapatan ng mga tagagamit, pagsisiyasat sa impormasyon ng mga tagagamit na nagmamalabis, at marami pang iba (tingnan ang mga detalye). Kung ikaw ay interesado na maging katiwala, basahin lamang po ang mga alintuntunin para sa mga aplikante.
Magsisimula ang botohan mula 7 Pebrero 2010 (UTC) hanggang 28 Pebrero 2010 (UTC). Ang mga kandidato ay kailangang pumasa sa mga pamantayan (basahin ang mga patnubay para sa mga aplikante) at makakuha ng hindi bababa sa tatlumpung (30) pabor na boto, na may kasamang 80% na suporta ng lahat. Ang Lupon ng mga Tagapangasiwa ang pipili ng mga katiwala mula sa mga aplikante sa halalang ito.
Para sa impormasyon hinggil sa pagboboto, pagsasalinwika o pagiging kandidato, basahin po ang patnubay para sa mga aplikante. Maaari mong subaybayan ang mga resulta sa pamamagitan ng natipong statistics. [update needed: en]
Türkçe:
Yeni stewardlar aşağı yukarı yılda bir seçilir. Steward olmak istiyorsanız, başvuru yönergesini inceleyebilirsiniz (tartışma sayfasında kurallarla ilgili görüşlerinizi açıklamaktan çekinmeyin). Mevcut stewardların statüleriyle ilgili görüşlerinizi ise onay sayfasında paylaşabilirsiniz.
Oylama, 7 Şubat 2010'da (UTC) başlayacak ve 28 Şubat 2010'da (UTC) sona erecektir. Adaylar gerekli kriterleri (bkz: Başvuru yönergeleri) tutturmak, en az 30 olumlu oy almak ve %80'lik bir oran yakalamak zorundadır. Mütevelli Heyeti adaylar içerisinden stewardları seçecektir.
Başvuru kılavuzunu, başvuru için gerekli önşartları, kuralları ve başvuru sürecini öğrenmek için okuyun. [update needed: en]
Українська:
Нові стюарди обираються приблизно один раз на рік (ви також можете висловити свої зауваження наявним стюардам). Стюарди виконують технічні завдання на всіх проектах «Фонду Вікімедіа», керуючись консенсусом спільноти: змінюють рівень доступу користувачів, переглядають інформацію про користувачів у випадках порушень тощо (див. деталі). Якщо ви бажаєте стати стюардом, див. вказівки до висування.
Щоб дізнатися більше про голосування, допомогу в перекладі та висування кандидатів, див. керівництво. Ви можете перевірити ваше право взяти участь в голосуванні автоматично.
Висунення кандидатів розпочалося 14 січня опівночі за Гринвічем і закінчилося о 23:59 28 січня. Кандидатам могли бути задані питання до 23:59 (UTC) 6 лютого.
Голосування розпочалося о півночі (UTC) 7 лютого 2010 та закінчиться о 23:59 (UTC) 28 лютого 2010 року. Кандидати мають задовольняти вимогам (див. вказівки до висування) та, щоб бути обраними, отримати щонайменше 30 голосів «за» за підтримки принаймні 80% виборців. Рада повірених обере стюардів із кандидатів у цьому голосуванні. Ви можете стежити за результатами, використовуючи зібрану статистику.


اردو:
نئے اسٹیورڈ چنے جاتے ہیں سال میں ایک دفعہ۔(آپ بھیج سکتے ہیں اپنی آراءموجودہ اسٹیورڈ کے متعلق بھی). اسٹیورڈ کو تکنیکی کام سر انجام دینے ہوتے ہیں تمام وکی برادری کے صارفین کے مشورے سے۔ : جیسا کہ صارف کے حقوق متعین کرنا، صارف کی معلومات کی جانچ کرنا خصوصاً ایسے موقع پر جب کوئی غلط استعمال نظر آئے اور ایسی ہی خصوصی خدمات جن کی (آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تفصیلات). اگر آپ اسٹیورڈ بننے میں دلچسپی رکھتے ہوں تو دیکھئے درخواست دینے کا طریقہ. رائے دی جاسکے گی یکم فروری ۲۰۰۹ سے، اور یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوگا ۲۲ فروری ۲۰۰۹ کو. امیدواران کا درج شرائط پر پورا اترنا ازحد ضروری ہے۔ (دیکھئے رہنمائی درخواست) اور, منتخب ہونے کیلئے, کم از کم ۳۰ آراء (ووٹ) کا حاصل کرنا ضروری حمایت میں اور وہ بھی ۸۰ فیصد حمایت کے ساتھ۔. ہمارا مرکزی بورڈ اسٹیورڈ کےانتخاب کا آخری فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا۔
اپنی رائے دینے کےلئے , دیکھیں "آراء کنندگان" نیچے. [update needed: en]
Tiếng Việt:
Các tiếp viên mới được bầu khoảng một lần mỗi năm (bạn cũng có thể nhận xét về các tiếp viên hiện thời). Tiếp viên là người thực hiện các tác vụ kỹ thuật trên tất cả các wiki của Wikimedia dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng: thay đổi mức truy cập của thành viên, xem thông tin của thành viên trong các trường hợp có dấu hiệu lạm dụng, v.v. (xem chi tiết). Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một tiếp viên, xin hãy xem hướng dẫn tự đề cử.
Cuộc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 2 năm 2010 (UTC) và kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2010 (UTC). Các ứng viên phải thỏa mãn các tiêu chí (xem hướng dẫn tự đề cử) và phải có được ít nhất là 30 phiếu ủng hộ và tỷ lệ ủng hộ đạt trên 80%. Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn tiếp viên từ những người ứng cử trong cuộc bỏ phiếu này.
Để có thông tin về việc bỏ phiếu, biên dịch, hoặc trở thành một ứng viên, hãy đọc hướng dẫn. [update needed: en]
粵語:
維基約莫一年選執行員一次。(畀意見舊執行員,來呢度。維基媒體入面,執行員跟每一社羣本身嘅共識做技術性嘅工夫,例如改用户支旗,同喺有事時查用户嘅資料。如果你想做,睇下申請指南
投票喺2010年2月7號 (UTC) 開,2月28號(UTC)收。參選人要符合呢啲條件;想當選就要至少得 80%支持同 30票支持 。理事會會喺參選人入面選新嘅執行員。
想知點投票、譯文同埋參選,睇下份指南 [update needed: en]
中文:
监管员的选举每年举行一次(此外可以对现任监管员发表意见)。监管员的职责是在各个维基媒体的项目中,根据社群共识进行技术性的工作,例如改变用户权限、在有怀疑的情况下检查用户数据等(详情见此)。
若想了解投票、翻译或参选的相关信息,请阅读本指南你可以在这里检查您是否有资格参选。
提交参选信息的时间为2010年1月14日00:00 (UTC)至2010年1月28日23:59 (UTC)。其他用户可在2010年2月6日23:59 (UTC)前向候选人提出问题。
本次投票自2010年2月7日00:00 (UTC)开始,至2010年2月28日23:59 (UTC)结束。候选人必须满足参选条件,且获得30票以上赞成票,同时赞成率超过80%,才有资格当选。董事会将从中满足上述条件的候选人中选拔任命监管员。您可以在这里查看最新統計結果。
中文(简体):
监管员的选举每年举行一次(此外可以对现任监管员发表意见)。监管员的职责是在各个维基媒体的项目中,根据社群共识进行技术性工作,例如改变用户权限、在有可疑行为的情况下检查用户数据等(详情见此)。
若想了解投票、翻译或参选的相关信息,请阅读本指南你可以在这里检查您是否有资格参选。
提交参选信息的时间为2010年1月14日00:00 (UTC)至2010年1月28日23:59 (UTC)。其他用户可在2010年2月6日23:59 (UTC)前向候选人提出问题。
本次投票自2010年2月7日00:00 (UTC)开始,至2010年2月28日23:59 (UTC)结束。候选人必须满足参选条件,且获得30票以上赞成票,同时赞成率超过80%,才有资格当选。董事会将从中满足上述条件的候选人中选拔并任命监管员。您可以在这里查看最新统计结果。
中文(繁體):
監管員的選舉每年舉行一次(此外可以對現任監管員發表意見)。監管員的職責是在各個維基媒體的項目中根據社群的共識進行技術性工作,例如改變用戶權限、在有懷疑的情況下檢查用戶資料等(詳情見此
關於投票、翻譯或參選的相關資訊,请閱讀本指南您可以在這裡檢查您是否有參選資格。
提交參選信息的時間為2010年1月14日00:00 (UTC)至2010年1月28日23:59 (UTC)。其他用戶可以在2010年2月6日23:59 (UTC)前向候選人提問。
本次投票自2010年2月7日00:00 (UTC)開始,至2010年2月28日23:59 (UTC)結束。候選人必須滿足參選條件,支持率超過80%,並獲得30票以上贊成票,方合乎當選的資格。董事會將從中選出適合人選並任命為監管員。您可以在這裡查看最新統計結果。


Warning
English: The 2010 steward elections are finished. No further votes will be accepted.
Suomi: Vuoden 2010 ylivalvojien vaalit on loppu. Uusia ääniä ei hyväksytä enää.
العربية: انتخابات المضيفين لعام 2010 انتهت. لا أصوات أخرى سيتم قبولها.
Deutsch: Die Stewardwahlen 2010 sind beendet. Weitere Stimmen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Español : Las elecciones a Steward del año 2010 han concluído. No se aceptan más votos.
فارسی: .رای‌گیری در مورد انتخابات ویکیبدهای جدید پایان یافته است.رای‌های جدید مورد قبول واقع نخواهد شد.
Français : Les élections de 2010 pour Steward se sont conclues. Aucun vote au-delà de cette date ne sera compté.
Gaeilge: Tá na toghcháin Maoir 2010 dúnta anois. Ní féidir aon vótaí eile a glacadh as an am seo amach.
Galego: Xa remataron as eleccións a steward do ano 2010. Non se aceptarán máis votos.
Alemannisch : D Stewardwahle 2010 sin umme. Du chasch nimmi abstimme.
עברית: בחירות הדיילים לשנת 2010 הסתיימו. הצבעות נוספות לא תתקבלנה.
Magyar: A választás lezárult, további szavazatokat nem fogadunk el.
Italiano: Le elezioni del 2010 a Steward sono terminate. Nessun voto ricevuto dopo questa data sarà preso in considerazione.
日本語: 2010年のスチュワード選挙は終わりました。今後の投票は受け付けられません。
Nederlands: De stewardsverkiezingen van 2010 zijn gesloten. U kunt niet meer stemmen.
Polski: Wybory stewardów w 2010 roku zakończyły się. Nowe głosy nie będą akceptowane.
Português : As eleições para Steward de 2010 estão encerradas. Nenhum voto lançado a partir desta data será computado.
Русский: Выборы стюардов — 2010 завершены. Дальнейшие голоса не будут приняты.
Svenska: 2010 års val av stewarder är avslutat. Ingen ytterligare röstning kommer att accepteras.
中文: 2010年监管员选举已经结束。逾期投票将会作废。
中文(简体): 2010年监管員选举已经结束。逾期投票将会作废。
中文(繁體): 2010年監管員選舉已經結束。逾期投票將會作廢。
Ελληνικά: Οι εκλογές επιτρόπων για το 2010 έχουν τελειώσει. Δεν γίνονται δεκτές άλλες ψήφοι.
Türkçe: 2010 kâhya seçimleri tamamlanmıştır. Daha fazla oy kabul edilmeyecektir.
Azərbaycanca: 2010 eşikağası seçkiləri tamamlanmışdır. Daha çox səs qəbul olunmaz.

Annabel talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Personal info: Looking for information, I came into contact with wikipedia in May 2005. Through contribution on wikipedia, I quickly evolved into a cross-wiki vandalism fighter. I was also very busy with wiki supporting tasks. As such I was moderator and bureaucrat on the Dutch Wikipedia and Wiktionary. As a bot operator and programmer I designed some tools for Wiktionary (especially nl.wiktionary), including a php script (for conversion of translations of other wiktionaries and formatting of the wiki-code) and an AWB plugin (for systematically completing pages nl.wiktionary). Following appointment by the arbitration, I was one year and two months checkuser on the Dutch Wikipedia to check for sockpuppet abuse. Hence, I am familiar with the privacy and other relevant guidelines for stewards. Because of limited time, I took a wikibreak in September 2009 and resigned for all functions (sysop, bureacrat, checkuser, and bot operator). However, this is the past and I would like to further support the Wikimedia projects and help with the steward tasks.
Deutsch:
 • Sprachen: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Informationen zur Person: Auf der Suche nach Informationen kam ich im Mai 2005 in Kontakt mit der Wikipedia. Nach Beiträgen in der Wikipedia wurde ich schnell zum Cross-Wiki-Vandalismusbekämpfer. Auch war ich mit Wartungsarbeiten sehr beschäftigt, zum Beispiel war ich Administrator und Bürokrat in der niederländischen Wikipedia und im Wiktionary. Als Botbetreiber und Programmierer schrieb ich einige Tools fürs Wiktionary (v. a. fürs nl.wiktionary), darunter ein PHP-Skript zur Konvertierung von Übersetzungen anderer Wiktionarys und zur Wikifizierung und ein Auto-Wiki-Browser-Plugin, um Seiten im holländischen Wiktionary systematisch zu vervollständigen. Nach Ernennung durch das dortige Schiedsgericht war ich für ein Jahr und zwei Monate Checkuser-Berechtigter in der niederländischen Wikipedia zur Überprüfung von Sockenpuppen. Daher bin ich mit den Datenschutz- und weiteren für die Steward-Arbeit relevanten Richtlinien vertraut. Auf Grund von Zeitmangel nahm ich im September 2009 eine Wikipause und trat von allen Funktionen zurück (Admin, Bürokrat, Checkuser und Botbetreiber). Das ist jetzt aber vorbei und ich möchte die Wikimediaprojekte weiterhin unterstützen und bei den Stewardaufgaben helfen.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Πληροφορίες: Ψάχνοντας για πληροφορίες ήρθα σε επαφή με την Βικιπαίδεια τον Μάιο του 2005. Μέσω των συνεισφορών μου στην Βικιπαίδεια, γρήγορα εξελίχτηκα στην καταπολέμηση του cross-wiki βανδαλισμού. Ήμουν επίσης πολύ απασχολημένος με εργασίες υποστήριξης στο wiki. Έτσι είμαι διαχειριστής και γραφειοκράτης στην Ολλανδική Βικιπαίδεια και Βικιλεξικό. Ως χειριστής bot και προγραμματιστής σχεδίασα κάποια εργαλεία για το Βικιλεξικό (ιδίως το nl.wiktionary), συμπεριλαμβανομένου ενός php script (για την μετατροπή μεταφράσεων άλλων Βικιλεξικών και την μορφοποίηση του wikiκώδικα) και ενός πρόσθετου για το AWB (για την συστηματική συμπλήρωση σελίδων στο nl.wiktionary). Ακολουθώντας ανάθεση από την επιτροπή, ήμουν για ένα χρόνο και δύο μήνες checkuser στην Ολλανδική Βικιπαίδεια ώστε να ελέγχο για κατάχρηση λογαριασμών. Έτσι είμαι εξοικειωμένος με την προστασία ιδιωτικού απόρρητου και άλλες συναφείς οδηγίες για τους steward. Εξαιτίας περιορισμένου χρόνου έκανα ένα βικιδιάλλειμα τον Σεπτέμβριο του 2009 και παραιτήθηκα από όλες μου τις ιδιότητες (διαχειριστής, γραφειοκράτης, checkuser και χειριστής bot). Εντούτοις, αυτό είναι το παρελθόν και θα ήθελα να υποστηρίξω παραπάνω τα εγχειρήματα του Wikimedia και να βοηθήσω με τα καθήκοντα των steward.
español:
 • Idiomas: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Información personal: Buscando información, hice contacto con Wikipedia en mayo de 2005. A través de las contribuciones en Wikipedia, rápidamente evolucioné en una combatiente del vandalismo cross-wiki. Estuve también muy ocupada con tareas de apoyo wiki. Igualmente fui moderadora y burócrata en la Wikipedia y Wikcionario en holandés. Como operadora de bot y programadora diseñé algunas herramientas para Wikcionario (especialmente nl.wiktionary), incluyendo un script en PHP (para la conversión de traducciones de otros wikcionarios y formateo del código wiki) y un plugin de AWB (para completar sistemáticamente las páginas en nl.wiktionary). Tras mi asignación por el comité de arbitraje, fui checkuser en la Wikipedia holandesa por un año y dos meses para revisar abusos de sockpuppets. Por eso, estoy habituada a la privacidad y otras guías relevantes para stewards. Debido al tiempo limitado, tomé unas wikivacaciones en septiembre de 2009 y renuncié a todos los puestos (sysop, burócrata, checkuser y operadora de bot). Sin embargo, eso es pasado y quiero ayudar bastante los proyectos de Wikimedia y ayudar con las tareas de steward.
suomi:
 • Kielet: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Törmäsin Wikipediaan toukokuussa 2005 tietoja etsiessäni. Wikipediaan tekemieni muokkausten myötä minusta kehittyi pian wikienvälinen vandalismintorjuja. Olin myös hyvin kiireinen wikihankkeiden tukitehtävien parissa. Tällaisia olivat hollanninkielisen Wikipedian ja Wikisanakirjan ylläpitäjänä ja byrokraattina toimiminen. Botin ohjaajana ja ohjelmoijana suunnittelin joitakin työkaluja (erityisesti hollanninkielistä) Wikisanakirjaa varten, muun muassa php-skriptin muunkielisten Wikisanakirjojen käännösten muuntamiseksi ja wikikoodin muotoilemiseksi sekä AWB-liitännäisen nl.wiktionaryn sivujen järjestelmällistä täydentämistä varten. Välityslautakunnan tekemän nimityksen jälkeen olin vuoden ja kahden kuukauden ajan osoitepaljastajana hollanninkielisessä Wikipediassa ehkäisemässä sukkanukeilla tapahtuvaa väärinkäyttöä. Tunnen siten yksityisyydensuojakäytännön ja muut ylivalvojan toimenkuvan kannalta oleelliset ohjesäännöt. Rajoitetun ajan takia otin syyskuussa 2009 wikiloman ja luovuin kaikista tehtävistäni ylläpitäjänä, byrokraattina, osoitepaljastajana ja botin ohjaajana. Tämä on kuitenkin mennyttä aikaa, ja haluaisin edelleen tukea Wikimedia-hankkeita ja auttaa ylivalvojan tehtävien hoitamisessa.
français:
 • Langues : nl, en-3, fr-3, es-1
 • Renseignements personnels : En cherchant de l'information, j'ai découvert wikipedia en Mai 2005. En contribuant à Wikipedia j'ai évolué rapidement, vers le maintien des wikis et la lutte contre le vandalisme. Par conséquent, j'ai été administrateur et bureaucrate sur Wikipédia et Wiktionnaire néerlandais. En utilisant et développant des bots, j'ai créé quelques outils pour Wiktionnaire, par exemple un script php pour faciliter l'utilisation des traductions d'autres wiktionnaires par corriger la mise en page des traductions. Un deuxième outil est une extension pour le logiciel AWB pour le remplissage systématique des pages sur nl.wiktionary. Après la nomination par le comité d'arbitrage, j'ai été vérificateur d'utilisateur pendant un ans et deux mois pour contrôler l'abus d'autres identités. Je suis familier des règlements de la vie privée et des stewards. Parce que mon temps disponible en Septembre 2009 est devenu limité, j'ai arrêté temporairement mes activités et j'ai démissionné (sysop, bureaucrate, checkuser et bot). Mais cette époque est terminée et je voudrais continuer à soutenir les projets de la Wikimedia Foundation et à aider grâce à ma fonction de steward.
עברית:
 • שפות: nl, en-3, fr-3, es-1
 • מידע אישי: בזמן שחיפשתי מידע, אני בא במגע עם ויקיפדיה במאי 2005. באמצעות תרומה לויקיפדיה, במהירות התפתחתי ללוחם נגד ונדליזם בין-ויקי. גם עסקתי הרבה עם תמיכות משימות לויקי. כזה הייתי מפעיל מערכת וביורוקרט על ויקיפדיה הולנדית וויקימילון הולנדית. כמו מפעיל ומתכנת בוט עיצבתי כמה כלים עבור ויקימילון (במיוחד ויקימילון הולנדית) כולל סקריפט PHP (עבור המרה של תרגומים של ויקימילונים אחרים ועיצוב של קוד ויקי) ואת תוסף לAWB (עבור השלמת דפים בויקימילון הולנדית באופן שיטתי). בעקבות מינויו על ידי ועד הבוררות, הייתי בודק לשנה וחודשיים על ויקיפדיה הולנדית לבדוק לבובי קש. לפיכך, אני מכיר את הפרטיות ואת הנחיות הרלוונטיים עבור דיילים. בגלל זמן מוגבל, לקחתי חופשה בספטמבר 2009 והתפטרתי כל הפונקציות (מפעיל מערכת, ביורוקרט, בודק, ומפעיל בוט). עם זאת, זה בעבר ואני רוצה להמשיך לתמוך ולסייע מיזמי ויקימדיה עם משימות הדייל.
italiano:
 • Lingue: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Informazioni personali: Alla ricerca di informazioni, sono entrato in contatto con Wikipedia nel maggio 2005. Tramite contributi su wikipedia, mi sono evoluto rapidamente in un utente attivo nella lotta ai vandalismi cross-wiki. Sono stato anche molto impegnato con compiti di supporto wiki. Come tale sono stato amministratore e burocrate della Wikipedia in lingua olandese e del Wikizionario nella stessa lingua. Come operatore Bot e programmatore ho realizzato alcuni strumenti per il Wikizionario (soprattutto nl.wiktionary), tra cui uno script php (per la conversione delle traduzioni di altri wikizionari e la formattazione del wiki-codice) e un AWB plugin (per completare sistematicamente pagine del nl.wiktionary). Dopo la nomina da parte del comitato di arbitraggio, sono stato un anno e due mesi checkuser sulla Wikipedia in olandese per verificare l'abuso da parte di Sockpuppet. Quindi, io sono a conoscenza della regole relative alla privacy e di altri parametri rilevanti per l'attività di steward. A causa del tempo limitato, ho preso una wikipausa nel settembre 2009 e mi sono dimesso da tutte le funzioni (sysop, bureacrat, checkuser, e l'operatore Bot). Tuttavia, questo è il passato e vorrei continuare a sostenere i progetti Wikimedia e aiuto con i compiti di steward.
日本語:
 • 言語: nl, en-3, fr-3, es-1
 • 候補者の情報: 調べ物をしていてウィキペディアと出会ったのが2005年の5月でした。その後、各ウィキ上での活動を通じ、複数ウィキにまたがる (cross-wiki) 荒らし対処の活動をするようになりました。また、様々な面で裏方として忙しく活動してきました。例えば、オランダ語版のウィキペディアとウィクショナリーで管理者とビューロクラットを務めました。ボットの運用者および開発者として、ウィクショナリー(特にオランダ語版)向けにいくつかツールを開発しました。他言語版ウィクショナリー項目からの翻訳移入補助(スタイル変換等)用 PHP スクリプト、オランダ語版ウィクショナリー入力補助用 AWB プラグイン等です。オランダ語版ウィキペディアでは裁定委員会 (ArbCom) より任命を頂き、チェックユーザー係を1年2か月務め、多重アカウントの不正利用の調査に従事しました。これにより、スチュワードが守るべきプライバシーポリシーその他の決まりをよく理解することができました。その後、事情により時間がとれなくなり、2009年9月よりウィキブレークせざるを得なくなり、すべてのお役(管理者、ビューロクラット、チェックユーザー係、そしてボット運用者)を返上しました。その事情はすでに解消しましたので、スチュワードとして、これまで以上にウィキペディアのプロジェクト群に貢献したいと思います。
Nederlands:
 • Taalvaardigheid: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Persoonlijke informatie: Op zoek naar informatie kwam ik in mei 2005 in aanraking met Wikipedia. Via het bijdragen aan Wikipedia ben ik snel geëvolueerd naar een cross-wiki vandalismebestrijder en werkte ik mee aan het onderhoud van de wiki's. Daartoe was ik moderator en bureaucraat op de Nederlandstalige Wikipedia en het Nederlandstalige WikiWoordenboek. Als een botoperator en programmeur heb ik enkele tools ontworpen voor het WikiWoordenboek, waaronder een php-script voor het overnemen van vertalingen uit andere WikiWoordenboeken en het opmaken van de layout, alsook een AWB plugin voor het systematisch aanvullen van pagina's op nl.wiktionary. Na aanstelling door het arbitragecommissie, was ik gedurende een jaar en twee maanden checkuser op de Nederlandstalige Wikipedia om sokpopmisbruik op te sporen. Ik ben dan ook vertrouwd met de privacy- en andere relevante richtlijnen voor stewards. Aangezien mijn beschikbare tijd in september 2009 te beperkt werd, nam ik een wikibreak en diende ik mijn ontslag ik voor de diverse functies (sysop, bureaucraat, checkuser en botoperator). Deze periode is achter de rug en ik zou graag de Wikimedia-projecten verder blijven steunen en helpen met stewardtaken.
русский:
 • Языки: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Личная информация: В поиске информации я пришёл в Википедию в мае 2005 года. Благодаря вкладу в Википедию я быстро првратился в борца с кросс-вики вандализмом. Я также был хорошо занят в вики вспомогательными задачами. Я являлся модератором и бюрократом голландских разделов Википедии и Викисловаря. В качестве оператора бота и программиста я разработал некоторые инструменты для Викисловаря (специально для nl.wiktionary), включая php-скрипт (для преобразования переводов других Викисловарей и форматирования разделов вики-кода) и плагин AWB (для систематического завершения страниц nl.wiktionary). После назначения Арбитражным Комитетом я был один год и два месяца чекюзером голландского раздела Википедии для проверок нарушений, связанных с виртуалами. Таким образом, я знаком с секретностью и другими соответствующими руководящими принципами для стюардов. Из-за ограниченного времени я взял вики-отпуск в сентябре 2009 года и ушёл в отставку со всех постов (администратора, бюрократа, чекюзера и бот-оператора). Однако, это прошлое, и я хотел бы продолжить дальнейшую поддержку проектов Викимедиа, решая стюардские задачи.
Türkçe:
 • Languages: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Kişisel bilgiler: Vikipedi ile irtibata, bilgi aramak için, 2005 Mayısında geçtim. Vikipedi'deki yazı nedeniyle, çabucak bir cross-wiki vandalizm savaşçısına destek verdim. Hem de viki destek görevleriyle çok meşguldüm. Bir de Flemenkçe Vikipedi ve Vikisözlük'te moderatör ve bürokrat idim. Bir bot operatörü ve programcısı olarak Vikisözlük (özellikle Flemenkçe) için bir php scripti (diğer vikisözlüklerin çevirileri ve viki-kodun biçimlendirilmesi için) ve bir AWB plugini (sistematik olarak Flemenkçe Vikisözlükün sayfalarını tamamlamak için) de içeren birtakım araçlar düzenledim. Aracı ile randevudan sonra , çorap kuklası suistimallerini kontrol etmek için Flemenkçe Vikipedi'de bir yıl iki ay boyunca kontrolcü kullanıcıydım. Bu nedenle, kahyalar için gizlilik ve diğer benzeri kurallara alışıktım. Sınırlı zamandan dolayı, 2009 Eylülünde bir viki molası aldım ve tüm görevlerden (sistem operatörü, bürokrat, kontrolcü kullanıcı, and bot operatörü) çekildim. Neyse ki bu mazide kaldı ve ben Wikimedia projelerine daha çok destek vermek ve kahya görevlerinde yardım etmek istiyorum.
中文:
 • 可说语言: nl, en-3, fr-3, es-1
 • 个人资料: 為了查詢資料,我於2005年5月接觸了維基百科。通過在維基百科上的編輯貢獻,我很快成為了一名跨維基反破壞工作者。我同樣大量參與支持維護性的工作,如在荷蘭語維基百科和維基詞典中擔任moderator和行政員。作為一名機器人操作者和程序員,我為維基詞典(尤其是nl.wiktionary)編寫了許多程序。包括一個用於轉換其他語言維基詞典翻譯並維基化代碼的php腳本,及一個用於系統化完善nl.wiktionary頁面的AWB插件。在仲裁委員會的任命下,我還在荷蘭語維基百科擔任了1年零2個月的用戶核查員,負責監察傀儡濫用。因此,我對隱私政策及其他的監管員指引較為熟悉。2009年9月時,由於過度繁忙我給自己放了一個維基假期,並辭去了一切權限(管理員、行政員、用戶核查員及機器人操作者)。但是這些都是過去了,且我希望在未來可以進一步支持維基媒體計劃並在監管員工作中做出貢獻。
中文(简体):
 • 可说语言: nl, en-3, fr-3, es-1
 • 个人资料: 为了查询资料,我于2005年5月接触了维基百科。通过在维基百科上的编辑贡献,我很快成为了一名跨维基反破坏工作者。我同样大量参与支持维护性的工作,如在荷兰语维基百科和维基词典中担任moderator和行政员。作为一名机器人操作者和程序员,我为维基词典(尤其是nl.wiktionary)编写了许多程序。包括一个用于转换其他语言维基词典翻译并维基化代码的php脚本,及一个用于系统化完善nl.wiktionary页面的AWB插件。在仲裁委员会的任命下,我还在荷兰语维基百科担任了1年零2个月的用户核查员,负责监察傀儡滥用。因此,我对隐私政策及其他的监管员指引较为熟悉。2009年9月时,由于过度繁忙我给自己放了一个维基假期,并辞去了一切权限(管理员、行政员、用户核查员及机器人操作者)。但是这些都是过去了,且我希望在未来可以进一步支持维基媒体计划并在监管员工作中做出贡献。
中文(繁體):
 • 可說語言: nl, en-3, fr-3, es-1
 • 個人資料: 為了查詢資料,我於2005年5月接觸了維基百科。通過在維基百科上的編輯貢獻,我很快成為了一名跨維基反破壞工作者。我同樣大量參與支持維護性的工作,如在荷蘭語維基百科和維基詞典中擔任moderator和行政員。作為一名機器人操作者和程序員,我為維基詞典(尤其是nl.wiktionary)編寫了許多程序。包括一個用於轉換其他語言維基詞典翻譯並維基化代碼的php腳本,及一個用於系統化完善nl.wiktionary頁面的AWB插件。在仲裁委員會的任命下,我還在荷蘭語維基百科擔任了1年零2個月的用戶核查員,負責監察傀儡濫用。因此,我對隱私政策及其他的監管員指引較為熟悉。2009年9月時,由於過度繁忙我給自己放了一個維基假期,並辭去了一切權限(管理員、行政員、用戶核查員及機器人操作者)。但是這些都是過去了,且我希望在未來可以進一步支持維基媒體計劃並在監管員工作中做出貢獻。

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Annabel

→ View vote page

 1. DerHexer (Talk) 00:01, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 2. Seems to be a good choice. -Barras talk 00:02, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 3. Katerenka (d) 00:02, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 4. --Taichi - (あ!) 00:08, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 5. --Egmontaz talk 00:12, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 6. Mr.Z-man 00:19, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 7. Juliancolton | Talk 00:21, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 8. Obelix 00:34, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 9. FASTILY (TALK) 01:03, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 10. Good crosswiki experience, multilingual.--Shanel 01:10, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 11. Raystorm 01:10, 7 February 2010 (UTC) Looks good[reply]
 12. RP459 01:11, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 13. Willking1979 01:15, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 14. --Jivee Blau 01:22, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 15. OlEnglish 01:28, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 16. § stay (sic)! 01:52, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 17.   Support no concerns --Shirik 01:52, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 18. December21st2012Freak Talk to me at ≈ 02:00, 7 February 2010 (UTC)[reply]
   fetchcomms 02:27, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, you are inelligible. Pmlineditor  13:51, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 19. Octahedron80 02:59, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 20. Tuvalkin 03:20, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 21. Nothing but good things to say from working with Annabel as a CU. Should make a great Steward. ++Lar: t/c 03:34, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 22. His old experience as CU on nl.wiki for me is enaugh. He can be an helping. --Roberto Segnali all'Indiano 04:37, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 23.   Support --MisterWiki 04:57, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 24.   Support --Holder 06:30, 7 February 2010 (UTC)[reply]
    Support--User:bellagio2 10:43, 6 Febuary 2010 (PST)
  Sorry, you are not eligible to vote. --Egmontaz talk 07:34, 8 February 2010 (UTC) [reply]
  Sufficient cw experience for me. Pmlineditor  06:48, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 25. Christian Giersing 06:51, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 26. MoiraMoira 07:15, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 27. Dima io 07:20, 7 February 2010 (UTC)[reply]
    Support Δεισιδαιμονία 07:26, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  sorry you are sadly ineligible to vote. James (T C) 07:37, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 28. Davin 07:51, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Gill09 (french) You are perfect ! 09:40, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry you are ineligible to vote. --Egmontaz talk 07:47, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 29. Vyk 09:43, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 30. --Galandil 09:47, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 31.   Support --tpa2067 (Allô...) 10:20, 7 February 2010 (UTC)
 32. --Treublatt 10:31, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 33.   Support --Piero Montesacro 10:37, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 34. Thewiikione 10:42, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 35. -- Marcus Cyron 11:10, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 36. vvvt 11:49, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 37. Olivier Bommel 11:56, 7 February 2010 (UTC) sure[reply]
 38. Erwin 12:27, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 39. --MF-W 14:11, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 40. AGK 15:26, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 41. Mezelf14 15:53, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 42. Kanman 16:13, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 43. 1ForTheMoney 16:24, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 44. Trustworthy, polite and multilingual. –Ejs-80 16:50, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 45. Jean-Louis Lascoux 17:08, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 46. D100a 17:19, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 47. A perfect candidate from my point of view. VonTasha 18:12, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 48. A Stop at Willoughby 18:45, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 49.   Support – Definitely a good candidate, with nice history of vandalism fighting. MC10 (TCLEM) 20:21, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 50. Mhaesen 20:23, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 51. Sumurai8 20:25, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 52. Tommy Kronkvist 20:54, 7 February 2010 (UTC). In this matter I share the opinions of Shanel, Ejs-80 and MC10.[reply]
 53. Foxie001 21:02, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 54. -- Bryan (talk|commons) 21:12, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 55. Beany 23:20, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 56. --თოგო (D) 00:48, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 57. Excellent language schools and a fair sysop--Xania 01:37, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 58. --Shizhao 02:34, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 59. JZ85 07:22, 8 February 2010 (UTC) did a good job on nl.wiki as CU etc.[reply]
 60.   Support User is very capable. As an admin on wp-nl, I saw him doing great work as admin, bureaucrat and checkuser... Freaky Fries 07:57, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 61. --Saehrimnir 08:57, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 62. Lymantria 09:04, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 63. Miyagawa 09:28, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 64. Xico CLJ 10:40, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 65. Good contribution, experience and by answers to questions. — Jack 11:42, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 66. -- smial 13:40, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 67. --Lucas Nunes 13:42, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 68. Active in cross-wiki vandalism/spam issues & I trust them with userrights and other steward tasks  — Mike.lifeguard | @en.wb 14:59, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 69. --Julius1990 16:59, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 70. Saschaporsche 18:36, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 71. User:millertheinc--Millertheinc 18:51, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 72. --Unterstrichmoepunterstrich 02:24, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 73. per above. Razorflame 07:06, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 74. Taketa 07:54, 9 February 2010 (UTC), I believe this user to be trustworthy and capable[reply]
 75. Tony1 09:59, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 76. billinghurst sDrewth 12:27, 9 February 2010 (UTC) [1] shows tool usage and knows about Mediawiki files. Editing gaps in a few places was a concern, though there looks to be an underlying disagreement in parts of nl wikispace, and does bite back a little, though that can be good and bad.[reply]
  Sigmundur 18:16, 9 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry you are not eligible to vote. --Egmontaℨ 18:18, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 77. support highly qualified and trustworthy candidate, so i experienced in quite some time of constructive cooperation. oscar 20:50, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 78. Pharaoh of the Wizards 21:06, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 79. Secret 21:46, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 80.   DustSpinner 22:13, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 81. --FollowTheMedia 22:30, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 82. She has always done a fine job at nl.wiktionary Jcwf 03:15, 10 February 2010 (UTC)[reply]
  Would make a good steward in my opinion! Xbadbenx 10:51, 8 February 2010 (UTC)[reply]
  I am sorry, you are not eligible to vote.--Egmontaℨ 07:17, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 83. User:Juanjosemarin1 12:51, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 84. aleichem 16:03, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 85. Pohta ce-am pohtit 18:08, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 86. Enmerkar 19:32, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 87. Majorly talk 22:26, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 88. -- Bojan  Talk  08:21, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 89. TeunSpaans 08:24, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 90. Bruno2wi 09:58, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 91. --.snoopy. 12:51, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 92. Szalakóta 20:11, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 93.   Support ~ Amory (utc) 22:35, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 94. Support. --Dthomsen8 22:50, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 95. Clem23 23:35, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 96. Support. Che090572 09:18, 12 February 2010 (UTC)[reply]
  Juwena 11:25 12 February 2010 (UTC)
  Sorry, but you aren't eligible. Regards,Innv {ru-ws} 11:29, 12 February 2010 (UTC)
  Bortain Impresive contributions. Annabel has my vote -- 23:31, 12 February 2010 (UTC)[reply]
  I am sorry, you are not eligible to vote. Wkr, Fontes 16:23, 13 February 2010 (UTC)[reply]
 97. Comte0 23:39, 12 February 2010 (UTC)[reply]
 98. Woody 00:16, 13 February 2010 (UTC)[reply]
  Southwood Paul 02:30, 13 February 2010 (UTC)[reply]
  I am sorry, you are not eligible to vote. Wkr, Fontes 16:23, 13 February 2010 (UTC)[reply]
  --Lohachata 10:38, 14 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, but you aren't eligible. Regards,Innv {ru-ws} 11:04, 14 February 2010 (UTC)
 99. MADe 19:06, 14 February 2010 (UTC) (nl:gebruiker:MADe)[reply]
 100. User:Blueknight 20:28, 14 February 2010 (UTC)[reply]
 101. Sonuwe 00:53, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 102. Ziyalistix 06:35, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 103. Robotje 10:49, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 104. Support. We need more stewards and her experience is very good for one steward. --Millosh 12:57, 15 February 2010 (UTC)[reply]
    SupportSupport. Experienced stewards are rare to find. 2thuriel 05:55, 16 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, but you are not eligible to vote. Wkr, Fontes 19:22, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 105. career-seeker or not, she's experienced.--DoppioM (it:) 10:48, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 106. Stuttgart1950Stuttgart1950 17:36, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 107. アルトクール(Home in JAWP) 07:53, 17 February 2010 (UTC)[reply]
 108. ken123 11:29, 17 February 2010 (UTC)[reply]
 109. Ocre--Ocre 01:03, 18 February 2010 (UTC) Elle peut lire et écrire le Français, le Néerlandais et l'Anglais. Bonne candidature.[reply]
 110. Perhaps I misunderstand the role, but I do not see perfect "diplomacy" as necessary for the role of steward — the issue is trust (and knowledge). Given that perception, I will cast this vote without attempting to unravel allegations from the oppose section based on that. Editors whose opinion I trust support this candidate (and I applaud the technical assistance to the project). Proofreader77 22:58, 19 February 2010 (UTC)[reply]
  --Park6354 06:57, 20 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, but you are not eligible to vote. Wkr, Fontes 22:03, 21 February 2010 (UTC)[reply]
 111. JoJan 15:21, 20 February 2010 (UTC) A trusted contributor with the necessary experience.[reply]
 112. Lambdoid 22:48, 20 February 2010 (UTC)[reply]
 113. --Stepro 04:16, 21 February 2010 (UTC)[reply]
 114. Eug 05:35, 21 February 2010 (UTC)[reply]
 115.   Support Per 115 users above --WizardOfOz talk 19:15, 21 February 2010 (UTC)[reply]
 116. Kwiki 15:53, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 117. Mistersims31 15:15, 22 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, you not are eligible. Keyshours 15:24, 22 February 2010 (UTC)[reply]
  Per this, you are. Pmlineditor  15:27, 22 February 2010 (UTC)[reply]
  Ehm, you are. Sorry for the confusion. Pmlineditor  15:28, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 118. Hasanbay 20:02, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 119. Vigorous action 01:28, 23 February 2010 (UTC)[reply]
 120. Mdd 10:41, 23 February 2010 (UTC)[reply]
 121.   Support Lumos3 00:19, 24 February 2010 (UTC)[reply]
 122. shobushin 03:42, 24 February 2010 (UTC)[reply]
  Mzsabusayeed 14:42, 24 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, but you're not eligible to vote. Please see Stewards/elections_2009/Guidelines#Voters for the criteria. --Erwin 15:09, 24 February 2010 (UTC)[reply]
 123. VisualBeo 20:08, 24 February 2010 (UTC)[reply]
 124.   Support Matvilho 10:06, 25 February 2010 (UTC)[reply]
 125. User:Isaee100 --Isaee100 21:13, 25 February 2010 (UTC)[reply]
 126. Tekstman 10:39, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 127. LeinaD (t) 18:03, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 128. Weak support. Broad experience on various projects and sufficient language skills. In re nlwiki, Annabel's recent activity there looks fine (i.e. project vs content balance), which makes me concerned about oppose votes saying she is "doing nothing significant to encyclopediae". John Vandenberg 02:00, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 129.   Support Skyler13 02:44 (UTC), 28 February 2010
 130. Бране Јовановић 06:26, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 131. Patio 09:31, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 132.   Support micki talk 09:30, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 133.   Support --VKokielov 13:54, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 134.   Support --Јованвб 19:55, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 135. Experience counts. Welcome back.Botteville 20:28, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 1. No, sorry. User hasn't big activity in last time. Activity in home wikis: [2], [3], on Meta. —Innv {ru-ws} 03:24, 7 February 2010 (UTC)
 2. Blanket 'NO' votes for all candidates as a form of protest against open balloting. Riffic 13:39, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  He has been doing a lot of lobbying among he big people for this post it seems.ashusheva 21:39, 10 February 2010 (UTC) not eligible[reply]
 3. Huib talk 20:15, 7 February 2010 (UTC) please become active again first.. Its silly to return from a break and run straight for Steward.[reply]
 4. Low activity, perhaps in the future.--Alex Esp 21:36, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 5.   Oppose user is simply incapable. As an admin on wp-nl I already had my doubts. Instead of helping with maintenance, Annabel was heavily involved in clan wars. Instead of mediating, Annabel was an escalating factor in many (perhaps most) conflicts. Last year she decided to leave the project, but she keeps coming back, only to settle scores with her opponents (i.e.: whenever we have an election). She should first show she can cooperate constructively before she gets another responsible function. Woudloper 22:28, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Unfortunately this reaction tells more about you than about me. Annabel 23:09, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  I'm sorry, I believe your intentions are good but being capable of constructive cooperation is imho a prerequisite to become a steward. Cooperation doesn't mean only telling others to do as you say. Your reaction shows you're incapable of self-reflection at this stage. Woudloper 23:47, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Woudloper, it is you, not me who as a member of the arbitration comitee made private agreements with a blocked person, agreements conflicting the comitees own rules, and did not inform your colleagues about them? Hence, my reaction shows that I want to let the past for what it is, unless I'm forced to show the background of some things in the correct perspective. Annabel 06:28, 8 February 2010 (UTC)[reply]
  It is you, not me who is a candidate in this election. What your reaction shows is that your primary reaction to critique is attacking the messenger. That's exactly why you were causing trouble as an admin and it makes you even less fit to become steward. Woudloper 10:01, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 6.   Oppose Partly per Woudloper and Huib. edited at 14:24, 16 February 2010 (UTC) Lolsimon 23:02, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  I really do not see any of the other projects in terms of clans. edited at 14:54, 16 February 2010 (UTC)Annabel 23:12, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  I always assume good faith, but after all what hapened on nl.wp I think it's better to get active again before taking a step like this. Lolsimon 23:35, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  I take note of this. I do not doubt everything I did was 100% positive (no one is perfect). Annabel 06:23, 8 February 2010 (UTC)[reply]
  My vote is based on some rethoughts. I really appreciate your contributions to wp, but after all what hapened I don't think this is the right moment to be a steward. Lolsimon 08:21, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 7. regarding her role on the dutch wikipedia it's better she will not be a steward here. Bijltjespad 00:26, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 8. Eddylandzaat 00:59, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 9. Basically per Innv, given your recent activity I don't feel this is best time. It just leaves to many questions about how active you would be and to be totally honest. James (T C) 01:15, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 10. CaAl 11:41, 8 February 2010 (UTC) Instead of trying to improve herself based on the (at least partly just) comments of Woudloper and Lolsimon above; Annabel tries to discredit these users by bringing up irrelevant stuff about them. This, combined with the fact (my POV) that there is a more than sufficient number of candidates, is the reason for my vote.[reply]
 11. ♠ Troefkaart 13:59, 8 February 2010 (UTC) per Woudloper[reply]
 12. Fruggo 14:10, 8 February 2010 (UTC) I have not enough confidence in this user; to some extent I agree with Woudloper and CaAl.[reply]
 13. Kalsermar 15:05, 8 February 2010 (UTC) - as per Woudloper[reply]
 14. NellieBly 01:25, 9 February 2010 (UTC) - not per Woudloper but per your replies to Woudloper.[reply]
 15.   Oppose - NL wikipedia is a failed project were users treat you like shit if you do not belong to one of the "clans of friends" basically destroying the place. Any more users from there as Steward will certainly bring this over to other projects. Waerth 16:52, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 16. Bjoertvedt 18:25, 9 February 2010 (UTC) - seems to have low activity and conflicts in the past.[reply]
 17. Stormbay 20:46, 9 February 2010 (UTC) - a successful candidate should have a higher level of activity and less evidence of past conflicts.[reply]
 18. Hardly any activity... please become more active, then I'll probably support you next time. Pmlineditor  11:33, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 19. MosinNagant 11:37, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 20. Gire 3pich2005 22:29, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 21. Activity levels are concerning fr33kman t - c 06:39, 11 February 2010 (UTC)[reply]
    Oppose Seems like a police - not a contributer of knowlidge Awayanoder 12:56, 11 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry you are not eligible to vote --Egmontaℨ 23:01, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 22.   Oppose Yes to the technical skills but no to the people ones. General defensiveness and attacks on others !voting "no" does not bode well for this candidate's likely success in the job. The preceding unsigned comment was added by Bielle (talk • contribs) 20:41, 11 February 2010.
 23. The replies to Woudloper above do not give me a good feeling. Sandstein 21:15, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 24. Oppose as above. -- MightyWarrior 13:12, 12 February 2010 (UTC)[reply]
 25.   Oppose - Sometimes, she's wandering at the Dutch Wikipedia (her (former) home Wikipedia) to make her statements in complicated disputes, but in reality she's doing nothing significant to encyclopediae at this time, so hereby my oppose. MMaerkk 22:52, 14 February 2010 (UTC)[reply]
 26. Fontes 23:19, 14 February 2010 (UTC) - I am sorry. By your reactions on the fifth oppose-vote here; Stating that the own mistakes a user made in the past makes his criticism unjust is a kind of illogical and unrealistic way of thinking that I would not like to see someone applying in a decision concerning a global lock (par example).[reply]
 27.   Oppose Seems to be a bad choice. Pieter2 23:31, 14 February 2010 (UTC)[reply]
  A user with a known past for discriminatory and biased editing, actually a candidate for a stewart? Please... A cow is the last thing we need. ToFonikoAgouri 18:13, 15 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry you are not eligible to vote. Fontes 20:11, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 28.   Oppose Per some of the replies I have seen. I would also like to see some more involvement from a possible Steward candidate than I see with you. If you remain active through this year, I would be more than happy to support next year. Dusti 00:25, 16 February 2010 (UTC)[reply]
    Oppose Sound like more of a cop to me. Very little activity, gotta be constantly on the job. You are.... REJECTED!! --SpartanGreg09 22:01, 16 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, you are not eligible to vote. Fontes 22:03, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 29. I do not think the need for stewards is currently so great that any cadidate with whom there are even small concerns over recent activity and interaction with others should be made a steward. No offense intended. Jerry 22:44, 17 February 2010 (UTC)[reply]
 30. I didn't like the reply to Woudloper. Expect more maturity in communication. --Jacob 04:15, 19 February 2010 (UTC)[reply]
 31. Vinvlugt 02:55, 20 February 2010 (UTC) I agree with Bielle and Jacob.[reply]
 32. agree with Jacob --Junaidpv 04:38, 20 February 2010 (UTC)[reply]
 33.   Oppose, I agree with Woudloper and CaAl. --Brinkie 15:42, 20 February 2010 (UTC)[reply]
 34. Precautionary principle per Jerry. Sorry. Dhatfield 20:22, 20 February 2010 (UTC)[reply]
 35. The limited activity on other projects make me question Annabel's qualification of being a cross-wiki vandal fighter. Apart from activities on the Dutch projects Annabel originated from, I'm not impressed. Secondly, I feel Annabel lacks the required skills and courtesy. m:Mark W (Mwpnl) ¦ talk 18:42, 21 February 2010 (UTC)[reply]
 36. Decltype 09:35, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 37. Her reply to Woudloper swayed me. The messenger did say something about her, and her reply did not even acknowledge that relevant part of the message. SebastianHelm 21:15, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 38. opposed based on candidates answers to questions Caltrop 01:15, 23 February 2010 (UTC)[reply]
 39. Per above --Sulmues 15:54, 23 February 2010 (UTC)[reply]
 40. no, sorry Dreoven 18:23, 23 February 2010 (UTC)[reply]
 41. Quistnix 15:54, 26 February 2010 (UTC) - I don't think it is a good idea to have a controversial user like Annabel as steward.[reply]
 42.   Oppose SergeyJ 22:20, 26 February 2010 (UTC)[reply]
 43. Oppose 5. Prodego talk 01:09, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 44. Pretobras 22:20, 28 February 2010 (UTC)[reply]

  Neutral

edit
 1. -MBK004 05:27, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 2. --WizardOfOz talk 10:27, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  cassius1213 10:31, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 3. User has a big ecitcount, but is only a sysop at one wiki and no more. -- Tofra Talk contributions 15:25, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 4. Not too active lately... --FiliP ██ 11:09, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 5. -- PhantomSteve/talk|contribs\ 20:05, 8 February 2010 (UTC)[reply]
  --Josephf 04:22, 9 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, you are ineligible to vote, less than 50 edits from 1 Aug 2009 to 31 Jan 2010
 6. Leujohn (talk)
 7. i was inclined to oppose but i prefer to give a candidate fair chance , we really need active users --Mardetanha talk 14:30, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 
English: The 2010 steward elections are finished. No further votes will be accepted.
Suomi: Vuoden 2010 ylivalvojien vaalit on loppu. Uusia ääniä ei hyväksytä enää.
العربية: انتخابات المضيفين لعام 2010 انتهت. لا أصوات أخرى سيتم قبولها.
Deutsch: Die Stewardwahlen 2010 sind beendet. Weitere Stimmen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Español : Las elecciones a Steward del año 2010 han concluído. No se aceptan más votos.
فارسی: .رای‌گیری در مورد انتخابات ویکیبدهای جدید پایان یافته است.رای‌های جدید مورد قبول واقع نخواهد شد.
Français : Les élections de 2010 pour Steward se sont conclues. Aucun vote au-delà de cette date ne sera compté.
Gaeilge: Tá na toghcháin Maoir 2010 dúnta anois. Ní féidir aon vótaí eile a glacadh as an am seo amach.
Galego: Xa remataron as eleccións a steward do ano 2010. Non se aceptarán máis votos.
Alemannisch : D Stewardwahle 2010 sin umme. Du chasch nimmi abstimme.
עברית: בחירות הדיילים לשנת 2010 הסתיימו. הצבעות נוספות לא תתקבלנה.
Magyar: A választás lezárult, további szavazatokat nem fogadunk el.
Italiano: Le elezioni del 2010 a Steward sono terminate. Nessun voto ricevuto dopo questa data sarà preso in considerazione.
日本語: 2010年のスチュワード選挙は終わりました。今後の投票は受け付けられません。
Nederlands: De stewardsverkiezingen van 2010 zijn gesloten. U kunt niet meer stemmen.
Polski: Wybory stewardów w 2010 roku zakończyły się. Nowe głosy nie będą akceptowane.
Português : As eleições para Steward de 2010 estão encerradas. Nenhum voto lançado a partir desta data será computado.
Русский: Выборы стюардов — 2010 завершены. Дальнейшие голоса не будут приняты.
Svenska: 2010 års val av stewarder är avslutat. Ingen ytterligare röstning kommer att accepteras.
中文: 2010年监管员选举已经结束。逾期投票将会作废。
中文(简体): 2010年监管員选举已经结束。逾期投票将会作废。
中文(繁體): 2010年監管員選舉已經結束。逾期投票將會作廢。
Ελληνικά: Οι εκλογές επιτρόπων για το 2010 έχουν τελειώσει. Δεν γίνονται δεκτές άλλες ψήφοι.
Türkçe: 2010 kâhya seçimleri tamamlanmıştır. Daha fazla oy kabul edilmeyecektir.
Azərbaycanca: 2010 eşikağası seçkiləri tamamlanmışdır. Daha çox səs qəbul olunmaz.

Avraham talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en, he-2
 • Personal info: I hold various privileges on the English Wikipedia that allow me to be very familiar and comfortable with the steward roles of checkuser, oversight, bot privileges, and renaming. While most of my contributions are on the English Wikipedia, I am also very active on the commons, where I am a sysop as well. I am an OTRS volunteer where I answer English and Hebrew tickets for EnWiki, HeWiki, and the Commons, and have some, albeit limited, experience in handling permission tickets on other projects such as the German and French Wikipedias. My other cross-wiki activities include adding free-use pictures to articles on various projects which lack them. I am on IRC regularly, and have helped the stewards with cross-wiki vandalism from the EnWiki perspective. I am also easily reached through e-mail, and will hopefully be able to respond quickly to the steward e-mail list. Thank you very much for your consideration.
Deutsch:
 • Sprachen: en, he-2
 • Informationen zur Person: Ich verfüge über verschiedene Rechte in der englischen Wikipedia und bin daher sehr vertraut mit den von Stewards auszufüllenden Rollen und Aufgaben bei Checkuser-, Oversighter-, Bot- und Umbenennungsanfragen. Neben der englischsprachigen Wikipedia, wo ich die meisten meiner Beiträge leiste, bin ich auf den Commons sehr aktiv und dort ebenfalls Administrator. Ich arbeite als Freiwilliger im OTRS mit und kümmere mich um die Beantwortung englischer und hebräischer Tickets für enwiki, hewiki sowie die Commons. Daneben habe ich etwas Erfahrung im Umgang mit Tickets in anderen Projekten, wie den deutsch- und französischsprachigen Wikipedia-Ausgaben. Meine anderen Cross-Wiki-Aktivitäten bestehen aus dem Hinzufügen frei verwendbarer Bilder in Artikel verschiedener Projekte. Ich bin regelmäßig im IRC und haben den Stewards beim Bekämpfen des Cross-Wiki-Vandalismus aus der en-Wiki-Perspektive geholfen. Ich bin auch einfach per E-Mail zu erreichen und bin hoffentlich in der Lage, schnell auf der Steward-Mailingliste zu reagieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: en, he-2
 • Πληροφορίες: Έχω διάφορα δικαιώματα στην Αγγλική Βικιπαίδεια που μου επιτρέπουν να είμαι εξοικειωμένος και άνετος με τους ρόλους ενός steward checkuser, oversight, δικαιώματα bot και μετονομασία) Ενώ οι περισσότερες συνεισφορές μου είναι στην Αγγλική Βικιπαίδεια, είναι πολύ ενεργός στα Commons, όπου είμαι επίσης διαχειριστής. Είμαι εθελοντής στο OTRS όπου απαντώ στα Αγγλικά και Εβραϊκά tickets για τα EnWiki, HeWiki, και τα Commons, ενώ έχω κάποια, ωστόσο περιορισμένη, εμπειρία στην διαχείριση ticket αδειών σε άλλα εγχειρήματα όπως η Γερμανική και η Γαλλική Βικιπαίδεια. Άλλες crosswiki δραστηριότητές μου περιλαμβάνουν προσθήκη ελεύθερων εικόνων σε άρθρα σε διάφορα εγχειρήματα που έχουν έλλειψη. Είμαι στο IRC τακτικά και βοηθάω τους Stewards με τον cross-wiki βανδαλισμό από την οπτική γωνία του EnWiki. Είμαι εύκολα προσβάσιμος με email, και θα μπορώ να απαντάω γρήγορα στη λίστα e-mail των Steward. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
español:
 • Idiomas: en, he-2
 • Información personal: Yo tengo varios privilegios en la Wikipedia en ingles que me permiten ser muy familiar y confortable con los roles de steward de checkuser, oversight, privilegios de bot y renombrado. Mientras la mayoría de mis contribuciones se encuentran en la Wikipedia en inglés, me encuentro muy activo en Commons, donde soy bibliotecario también. Soy un voluntario de OTRS donde respondo tickets en inglés y hebreo para EnWiki, HeWiki, y Commons, y tengo algo, pero limitada, experiencia en manejar tickets de permiso en otros proyectos como la Wikipedia alemana y francesa. Mis otras actividades cross-wiki incluyen la adición de imagenes de uso libre en artículos de varios proyectos que no las tienen. Estoy en IRC regularmente, y he ayudado a los stewards con vandalismo cross-wiki desde la perspetciva del EnWiki. Puedo ser alcanzado fácilmente por medio de e-mail, y con optimismo, podre responder rápidamente a la lista de e-mail de stewards. Muchas gracias por su consideración.
suomi:
 • Kielet: en, he-2
 • Henkilökohtaiset tiedot: Minulla on englanninkielisessä Wikipediassa monia oikeuksia, joiden ansiosta ylivalvojan roolit osoitepaljastajana, häivyttäjänä, bottioikeuksien myöntäjänä ja nimeämisten suorittajana olisivat minulle hyvin tuttuja ja kotoisia. Vaikka suurin osa muokkauksistani kohdistuu englanninkieliseen Wikipediaan, olen hyvin aktiivinen myös Commonsissa, jossa minulla on myös ylläpito-oikeudet. Olen OTRS-vapaaehtoinen ja vastaan englanninkielisiin ja hepreankielisiin viesteihin, jotka koskevat enwikiä, hewikiä ja Commonsia. Lisäksi minulla on jonkin verran, vaikkakin rajatusti, kokemusta muiden hankkeiden, kuten saksankielisen ja ranskankielisen Wikipedian, lupaviestien käsittelystä. Muihin wikienvälisiin aktiviteetteihini kuuluu vapailla käyttöoikeuksilla varustettujen kuvien lisääminen artikkeleihin eri hankkeissa, joista ne puuttuvat. Vietän säännöllisesti aikaa IRC:ssä ja olen auttanut ylivalvojia wikienvälisen vandalismin käsittelyssä tuomalla esille enwikin näkökulman. Minut on myös helppo tavoittaa sähköpostin kautta ja toivoakseni pystyisin vastaamaan nopeasti ylivalvojien sähköpostilistalle. Kiitoksia erittäin paljon mielenkiinnostanne.
français:
 • Langues : en, he-2
 • Renseignements personnels : J'ai divers privilèges sur la Wikipédia en anglais qui me permettent d'être très habitué et confortable avec les roles steward de checkuser, oversight, privilèges de bot et renommage. Tandis que mes contributions sont sur la Wikipédie en anglais, je suis aussi très actif sur commons, où je suis également sysop. Je suis volontaire OTRS où je répond aux tickets en anglais et en hébreu pour EnWiki, HeWiki et Commons, et ai quelque, bien que peu, expérience dans les les tickets de permissions sur d'autres projets comme les Wikipédias en allemand et en français. Mes autres activités inter-wiki comprennent l'ajout d'images libres de droits sur des articles de différents projets qui en manquent. Je suis sur IRC régulièrement, et ai aidé les stewards avec le vandalisme inter-wiki à partir de la perspective EnWiki. Je suis aussi facilement joignable par courriel, et serait heureusement capable de répondre rapidement à la liste de diffusion des stewards. Merci beaucoup pour votre considération.
עברית:
 • שפות: en, he-2
 • מידע אישי: אני מחזיק בהרשאות שונות בוויקיפדיה האנגלית המאפשרות לי להכיר ולהרגיש בנוח עם התפקידים של הדייל כמו בודק, מסתיר, הרשאות בוט, ושינויי שמות. בעוד שרוב תרומותי הן בוויקיפדיה האנגלית, אני פעיל מאוד גם בוויקישיתוף, שגם בו אני מפעיל מערכת. אני מתנדב ב־OTRS שבו אני עונה על פניות באנגלית ובעברית עבור ויקיפדיה האנגלית והעברית וויקישיתוף, ויש לי ניסיון, אם כי קצת מוגבל, בטיפול בבקשות בנושא הרשאות בפרויקטים אחרים, כגון ויקיפדיה הגרמנית והצרפתית. פעילויות כלל־מיזמיות אחרות שלי כוללות הוספת תמונות חופשיות לערכים בפרויקטים שונים אשר אין בהם תמונות. אני נמצא באופן קבוע ב־IRC, ואני עוזר לדיילים בענייני ונדליזם כלל־מיזמי מנקודת המבט של ויקיפדיה האנגלית. ניתן גם להגיע אליי בקלות באמצעות דוא"ל, ובתקווה אוכל להגיב במהירות לרשימת הדוא"ל של הדיילים. תודה רבה לכם על שיקול הדעת שלכם.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: en, he-2
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
italiano:
 • Lingue: en, he-2
 • Informazioni personali: Detengo vari privilegi sulla Wikipedia in lingua inglese che mi permettono di essere molto familiare e a mio agio con i ruoli di amministratore, checkuser, oversight, i privilegi di bot, e cambio di nome utente. Mentre la maggior parte dei miei contributi sono sulla Wikipedia inglese, sono molto attivo anche su Commons, dove sono un amministratore. Sono un volontario OTRS dove fornisco risposta alle code in lingua inglese ed ebraica per enwiki, HeWiki, e Commons, inoltre ho, seppur limitata, un'esperienza nella gestione dei ticket per i permessi su altri progetti quali la Wikipedia in lingua tedesca e in lingua francese. Ulteriori attività relative a più progetti, includono l'aggiunta di immagini con licenza libera a voci su vari progetti che ne sono prive. Sono reperibile su IRC regolarmente e ho aiutato gli steward per i vandalismi cross-wiki per il lato enwiki. Sono inoltre facilmente raggiungibile tramite e-mail e mi auguro di poter essere in grado di rispondere rapidamente alle richieste sulla mailing list degli steward. Molte grazie per la vostra considerazione.
日本語:
 • 言語: en, he-2
 • 候補者の情報: 私は英語版ウィキペディアで様々な権限を頂いており、チェックユーザー、版不可視化、ボットフラグ、利用者名変更といったスチュワードの役割には慣れており不安なくこなせます。活動の大部分は英語版ウィキペディアですが、コモンズでも活発に活動し管理者も務めています。私は OTRS ボランティアも務めており、英語版とヘブライ語版のウィキペディアおよびコモンズに関して英語とヘブライ語のチケットに応対しています。また、限られた経験ではありますが、他言語版(ドイツ語版やフランス語版等)ウィキペディアでの permission (自著持込時の使用許諾連絡)関連チケットに応対した経験もあります。これ以外に複数ウィキに関わる活動としては、様々なプロジェクトで、画像のない記事にフリー画像を追加しています。IRCでは常連であり、英語版ウィキペディアからの目線ではありますが、スチュワードの複数ウィキ荒らし対処を手伝ったりもしています。私にはEメールでも連絡がとりやすく、おそらくスチュワードのメーリングリストでも素早く応答できると思います。ご検討を頂き誠に有難うございます。
norsk:
 • Språk: en, he-2
 • Personlig informasjon: Jeg har en rekke privilegier på engelsk Wikipedia som gjør at jeg er svært kjent og komfortabel med forvalterrollene checkuser, oversight, robot-privilegier og omdøping. Selv om de fleste av mine bidrag er på engelsk Wikipedia, er jeg også meget aktiv på Commons, hvor jeg også er administrator. Jeg er OTRS-frivillig hvor jeg besvarer engelske og hebraiske e-post for EnWiki, HeWiki og Commons, og jeg har noe, om enn begrenset, erfaring med behandling av tillatelses for andre prosjekter slik som tysk og fransk Wikipedia. Andre aktiviteter på tvers av wikier er blant annet å legge til frie bilder til artikler på prosjekter som mangler dem. Jeg er vanligvis på IRC, og har hjulpet forvaltere med cross-wiki-vandalisme fra et EnWiki-perspektiv. Jeg kan også lett nåes gjennom e-post, og vil forhåpentlig kunne svare raskt på forvalternes e-postliste. Mange takk for din vurdering.
português:
 • Línguas: en, he-2
 • Informações pessoais: Eu detenho vários privilégios na Wikipédia inglesa que me permitem conhecer e estar bastante confortável com as ferramentas de CheckUser, supervisão, privilégios de robôs e renomeação que um Steward possui. Apesar de a maioria das minhas contribuições terem sido na Wikipédia inglesa, também sou muito ativo no Commons, onde também sou um sysop. Sou um voluntário no OTRS, onde respondo a pedidos de suporte em inglês e hebraico para a EnWiki, para a HeWiki e para o Commons, e tenho alguma experiência, se bem que limitada, em lidar com permissões noutros projetos, como nas Wikipédias alemã e francesa. As minhas outras atividades cross-wiki involvem adicionar imagens free-use a artigos que as precisem, em vários projetos. Estou no IRC regularmente e já ajudei os Stewards no vadalismo cross-wiki na EnWiki. Também sou facilmente contactável via email, e irei, espero, ser capaz de responder rapidamente à lista de email dos Stewards. Muito obrigado pela sua consideração.
русский:
 • Языки: en, he-2
 • Личная информация: У меня есть ряд привилегий в enwiki, которые позволяют мне быть на короткой ноге с такими знакомыми ролями стюарда, как чекюзер, ревизор, выдающий права бота, и с вопросами переименований. Хотя большая часть моих правок сделана в англоязычном разделе Википедии, я также весьма активен на Викискладе, где являюсь администратором. Я OTRS-волонтёр, отвечаю на английском и иврите на запросы по EnWiki, HeWiki и Викискладу, и имею также несколько ограниченный опыт решения запросов по другим проектам, таким, как разделы Википедии на немецком и французском языках. Прочая моя кросс-вики деятельность заключается в добавлении свободных иллюстраций в статьи разных проектов, где их не хватает. Я часто бываю на IRC, и помогаю стюардам бороться с кросс-вики вандализмом с точки зрения EnWiki. Я также легко доступен через электронную почту, и, надеюсь, буду быстро реагировать в рассылке для стюардов. Спасибо за внимание.
中文:
 • 可说语言: en, he-2
 • 个人资料: 我在英文維基百科中擁有許多權限,因此我對監管員在用戶核查、Oversight、機器人權限及重命名用戶等工作中扮演的角色較為熟悉。我主要對英文維基百科作出自己的貢獻,但此外也活躍於維基媒體共享資源,並在那裡擔任管理員。同時我還是OTRS志願者,主負責英文、希伯來語維基百科和commons的英文及希伯來語OTRS請求,並對處理德語、法語維百科等項目的請求也有有限的經驗。我其他跨wiki的活動包括向各個項目缺少圖片的條目中添加自由版權圖片。我通常使用IRC,並已通過IRC幫助監管員處理了與英文維基百科有關的一些跨wiki反破壞工作。通過電郵可以很方便的找到我,我也希望未來可以及時地回應監管員郵件列表中的事項。謝謝。
中文(简体):
 • 可说语言: en, he-2
 • 个人资料: 我在英文维基百科中拥有许多权限,因此我对监管员在用户核查、Oversight、机器人权限及重命名用户等工作中扮演的角色较为熟悉。我主要对英文维基百科作出自己的贡献,但此外也活跃于维基媒体共享资源,并在那里担任管理员。同时我还是OTRS志愿者,主负责英文、希伯来语维基百科和commons的英文及希伯来语OTRS请求,并对处理德语、法语维百科等项目的请求也有有限的经验。我其他跨wiki的活动包括向各个项目缺少图片的条目中添加自由版权图片。我通常使用IRC,并已通过IRC帮助监管员处理了与英文维基百科有关的一些跨wiki反破坏工作。通过电邮可以很方便的找到我,我也希望未来可以及时地回应监管员邮件列表中的事项。谢谢。
中文(繁體):
 • 可說語言: en, he-2
 • 個人資料: 我在英文維基百科中擁有許多權限,因此我對監管員在用戶核查、Oversight、機器人權限及重命名用戶等工作中扮演的角色較為熟悉。我主要對英文維基百科作出自己的貢獻,但此外也活躍於維基媒體共享資源,並在那裡擔任管理員。同時我還是OTRS志願者,主負責英文、希伯來語維基百科和commons的英文及希伯來語OTRS請求,並對處理德語、法語維百科等項目的請求也有有限的經驗。我其他跨wiki的活動包括向各個項目缺少圖片的條目中添加自由版權圖片。我通常使用IRC,並已通過IRC幫助監管員處理了與英文維基百科有關的一些跨wiki反破壞工作。通過電郵可以很方便的找到我,我也希望未來可以及時地回應監管員郵件列表中的事項。謝謝。

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Avraham

→ View vote page

 1. Juliancolton | Talk 00:00, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 2. Katerenka (d) 00:01, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 3. DerHexer (Talk) 00:01, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 4. -Barras talk 00:02, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 5. --Jan eissfeldt 00:08, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 6. --Taichi - (あ!) 00:10, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 7. JamieS93 00:13, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 8. trusted user, experienced, thanks for wanting to help, --birdy geimfyglið (:> )=| 00:16, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 9. --Egmontaz talk 00:23, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 10. Obelix 00:34, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 11. --Closedmouth 00:58, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 12. -FASTILY (TALK) 01:04, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 13. Ejs-80 01:09, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 14. Ucucha 01:10, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 15. Experienced user.--Shanel 01:11, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 16. RP459 01:12, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 17. Mr.Z-man 01:13, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 18. Willking1979 01:14, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 19. --Jivee Blau 01:19, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 20. As last time. One of this year's best candidates, IMHO. ++Lar: t/c 01:22, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 21. Tetraedycal 01:25, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 22. OlEnglish 01:29, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 23. § stay (sic)! 01:53, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 24. Shirik 01:53, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 25. December21st2012Freak Talk to me at ≈ 02:01, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 26. Avraham has good knowledge of tools. —Innv {ru-ws} 02:18, 7 February 2010 (UTC)
 27. Outstanding as a crat, which is not easy. Dank 02:22, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 28. Quite levelheaded, and has good experience with both technical and social aspects of roles similar to steward.  — Mike.lifeguard | @en.wb 02:22, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Definitely.  fetchcomms 02:34, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, you are inelligible. Pmlineditor  13:52, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 29. Octahedron80 03:00, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 30. yes!--Nick1915 - all you want 03:11, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 31. Patar knightchat/contributions 03:21, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 32. Anonymous DissidentTalk 03:40, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 33. Themfromspace 03:52, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 34.   Support [[]] 04:02, 7 February 2010 (UTC)[reply]
    Support Based on this user's activities+previous candidacy, I vote in favor Rab777hp 04:06, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, you are inelligible. Pmlineditor  15:34, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 35. --auburnpilot talk 04:21, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 36. --Sandahl 04:31, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 37. Very experienced. Surely yes. --Roberto Segnali all'Indiano 04:39, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Yes Chefallen 04:46, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, you are ineligible to vote --Egmontaz talk 08:48, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 38.   Support --MisterWiki 04:58, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 39. -MBK004 05:17, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 40. Jayjg 05:19, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 41.   Support, of course. Mondalor 05:33, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 42. Dark talk 05:34, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 43. Trusted, knows how to use the tools. Pmlineditor  06:51, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 44. --アルトクール(Home in JAWP) 07:04, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 45. Christian Giersing 07:15, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 46. MoiraMoira 08:01, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 47. Nifky? 08:19, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 48. Jafeluv 08:21, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 49. תומר א. 08:26, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 50. Tiptoety talk 08:34, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 51. Magister 09:03, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 52. Sure --Herby talk thyme 09:18, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 53. Vyk 09:44, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 54. --Galandil 09:49, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 55. --WizardOfOz talk 10:27, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 56. --Treublatt 10:31, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  cassius1213 10:32, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 57. Damzow 10:39, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 58. Kimchi.sg 10:51, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 59. NickK 11:40, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 60. vvvt 11:48, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 61. SoWhy 11:52, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 62. Ovedc 12:18, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 63. Erwin 12:28, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 64. --Kjetil_r 13:01, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 65. DS-fax 13:28, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 66. ChristianH 13:46, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 67. Is a sysop, bureaucrat, checkuser and oversight at enwiki. -- Tofra Talk contributions 14:00, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 68. PeterSymonds 14:00, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 69. AGK 15:26, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 70. Albertus Aditya 15:27, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 71. Approach as local cu/os impeccable; attitude right; trusted. FT2 (Talk | email) 15:39, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  --Rīdzinieks 15:47, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  sorry you are ineligible to vote. --Egmontaz talk 08:36, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 72. Cenarium (Talk) 16:02, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 73. Ottava Rima 16:23, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 74. 1ForTheMoney 16:26, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 75. Harald Krichel 17:02, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 76. PhilKnight 17:08, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 77. Mezelf14 17:11, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 78. A rather good candidate from my point of vue. VonTasha 18:13, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 79. It's time we have a steward who knows Hebrew. Dolev 18:15, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 80. I am not satisfied with his answer to Sukida.4, but I have no other objections. Kv75 18:20, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 81. FRANZ LISZT 18:20, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 82. Ryan Postlethwaite 18:45, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 83. A Stop at Willoughby 18:46, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 84. AniMate 19:06, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 85. יונה בנדלאק 19:21, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 86. חובבשירה 19:28, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 87. Tide rolls 20:25, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 88. MBisanz talk 20:41, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 89. MC10 (TCLEM) 20:45, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 90. -- Bryan (talk|commons) 21:13, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 91. Jake Wartenberg 21:45, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 92. Woudloper 22:49, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 93. Jyothis 23:20, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 94. --თოგო (D) 00:48, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 95. Proven himself and active enough. James (T C) 01:16, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 96. --Finn Rindahl 01:22, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 97. -Shizhao 02:35, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 98. Icestorm815Talk 03:58, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 99. Tim Song 05:39, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 100. Highly trustworthy.--Caspian blue 07:40, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 101. --Saehrimnir 08:53, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 102. - Peripitus 09:18, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 103. Miyagawa 09:29, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 104. Slark 09:35, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 105. --junafani 10:25, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 106. better than last year --FiliP ██ 11:10, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 107. Woody 11:58, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 108. Orderinchaos 12:26, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 109. Straightforward yes on this one. A high-quality candidate. Cyril Washbrook 13:18, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 110. Modernist 13:30, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 111. --Lucas Nunes 13:42, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 112.   Support Jeffrey Mall (talkcontribs) 14:07, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 113.   Support without hesitation, seen Avi's CU work, and this is a logical extension. billinghurst sDrewth 14:33, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 114. Evalowyn 15:08, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 115. -- lucasbfr talk 15:59, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 116. --Stefan64 16:38, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 117. --Rolf Obermaier 17:58, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 118. Horologium (talk) 18:05, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 119. -- PhantomSteve/talk|contribs\ 20:08, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 120. Cirt (talk) 20:19, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 121. Pharaoh of the Wizards 21:40, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 122. Razorflame 21:43, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 123. NellieBly 01:34, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 124. Johnleemk 04:02, 9 February 2010 (UTC)[reply]
  Josephf 04:24, 9 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, you are ineligible to vote, less than 50 edits from 1 Aug 2009 to 31 Jan 2010 --Egmontaℨ 09:18, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 125. Tony1 09:57, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 126. ---- Александр Дмитрий (Alexandr Dmitri) 13:13, 9 February 2010 (UTC)[reply]
  --Farct 13:39, 9 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry you are not eligible to vote. --Egmontaℨ 17:06, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 127. --BarkingFish 14:53, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 128. - Bjoertvedt 18:27, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 129.   Support. Although I'm not too happy about his answer to Juliancolton's question, it's not enough of a reason for me to oppose this well-qualified candidate. JGHowes talk - 19:19, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 130. Höstblomma 19:56, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 131. support oscar 20:52, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 132.   Support. JGHowes has it, I think - not a great answer, but Avi's body of work overall more than compensates. Good luck, Ultraexactzz Talk 21:04, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 133. Secret 21:38, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 134. --FollowTheMedia 22:30, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 135. Ldorfman 01:26, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 136. BejinhanTalk 02:23, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 137. Kameraad Pjotr 14:37, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 138. Pohta ce-am pohtit 18:10, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 139. An obvious choice for this role. --The High Fin Sperm Whale 18:48, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 140. RexxS 19:06, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 141. דוד 21:05, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 142. Fred Bauder 21:32, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 143. {{en:CHU|note}} It has been a pleasure working with such a helpful and respectful user. delirious & lost~hugs~ + jh0367~hugs~ 22:49, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 144. Of course. --NSH001 09:33, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 145. Fine to me. One of most active checkusers is a plus to the steward team I guess. --Aphaia 10:57, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 146. Bodnotbod 19:14, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 147. Shii 19:27, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 148. Szalakóta 20:12, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 149. // BL\\ 20:45, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 150. Sandstein 21:11, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 151.   Support ~ Amory (utc) 22:37, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 152. Tex0 08:30, 12 February 2010 (UTC)[reply]
 153. Lost(talk) 09:36, 12 February 2010 (UTC)[reply]
 154. --Anatoliy (talk) 00:19, 13 February 2010 (UTC)[reply]
 155. Noon 01:06, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 156. Yes. --Millosh 12:59, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 157. Like last time, support. --Philosopher Let us reason together. 19:24, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 158.   Support Sphilbrick 20:51, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 159.   Support Dusti 00:28, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 160. Have not seen any reason to doubt trustworthiness or good judgment in my experience with him. Seraphimblade 02:38, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 161. EdJohnston 02:53, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 162. --by Màñü飆¹5 (m†¹5™) 05:27, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 163.   Support Jonathunder 06:37, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 164.  Roger Davies talk 07:37, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 165. JoshuaZ 03:36, 18 February 2010 (UTC)[reply]
 166. Will Beback 08:58, 18 February 2010 (UTC)[reply]
 167. Collect 14:49, 18 February 2010 (UTC)[reply]
 168. Aviosis My name is Avi too!!
 169. Eytan6 14:42, 19 February 2010 (UTC)[reply]
 170. Captain-tucker 14:53, 19 February 2010 (UTC)[reply]
 171. Deror avi 10:40, 20 February 2010 (UTC)[reply]
 172. Jujutacular 18:14, 20 February 2010 (UTC)[reply]
 173. Dhatfield 20:39, 20 February 2010 (UTC)[reply]
 174. Zyephyrus 00:13, 21 February 2010 (UTC)[reply]
 175. Eug 05:40, 21 February 2010 (UTC)[reply]
 176. One of the most trusted editors on en-wiki, I wholeheartedly support Avi's candidacy. Valley2city 06:31, 21 February 2010 (UTC)[reply]
 177. Support: well-qualified candidate. --Alex F. 10:32, 21 February 2010 (UTC)
 178. Easy call, no negatives. Trustworthy, experienced. Dank 21:04, 21 February 2010 (UTC)[reply]
 179. --Chrkl 09:07, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 180. Decltype 09:30, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 181. looks like a nice guy. DarkoNeko 20:14, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 182. Knows at least one language for which we don't have a steward yet, if Dolev is right. I find it particularly inappropriate to oppose any candidate in this election with the "job collector" argument. For someone who we want to be active in many different wikipedias, it is the best we can wish for if they enjoy collecting different ways to get involved here. SebastianHelm 21:21, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 183. Avraham is an outstanding contributor to en.wiki. Wikimedia will gain tremendously from his stewardship! Gidonb 21:31, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 184. Vigorous action 01:29, 23 February 2010 (UTC)[reply]
 185. Caltrop 01:35, 23 February 2010 (UTC)[reply]
 186.   Support One of the best candidates. --Sulmues 15:56, 23 February 2010 (UTC)[reply]
 187. Romaine 17:53, 24 February 2010 (UTC)[reply]
 188. --Connormah 00:35, 25 February 2010 (UTC)[reply]
 189. --bienchido 23:21, 25 February 2010 (UTC)[reply]
 190. Casliber 13:29, 26 February 2010 (UTC)[reply]
 191. Excellent candidate. JzG 13:40, 26 February 2010 (UTC)[reply]
 192. I've seen good stuff from Avi Polargeo 14:10, 26 February 2010 (UTC)[reply]
 193.   Support Avi is a logical choice for the job. And like others, I am disturbed by the charge of "job collector"... it's an attempt to discourage those who can do a lot of jobs real well. Jusdafax 17:11, 26 February 2010 (UTC)[reply]
 194. Tinucherian 17:35, 26 February 2010 (UTC)[reply]
 195. Cenarium (Talk) 18:14, 26 February 2010 (UTC)[reply]
 196. Yes. I have no issues with your commitment to the projects and the WMF. Thank you for offering to volunteer in such a public way. NonvocalScream 21:19, 26 February 2010 (UTC)[reply]
 197. I would be happy to see you more often on irc --Mardetanha talk 14:31, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 198. Lara 18:08, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 199. I hope you will be a good steward... LeinaD (t) 18:24, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 200. Lolsimon 00:22, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 201. Prodego talk 01:08, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 202. Malinaccier (talk) 02:21, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 203. Бране Јовановић 06:24, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 204.   Support micki talk 09:31, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 205.   Support --VKokielov 13:55, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 206.   Support Ruslik 14:44, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 207. Sceptre 15:55, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 208. Stifle 16:14, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 209. Commons is getting to be in good shape. We need more.Botteville 20:27, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 210. Ja, gjerne, with pleasure. --Geitost diskusjon 20:49, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 211. Has consistently shown impressive reliability and sound judgement in my limited experience. . Dave souza 20:52, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 212. --Jusjih 23:40, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 1. Jobcolector Marcus Cyron 11:12, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 2. Tenautomatix 11:54, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 3. Blanket 'NO' votes for all candidates as a form of protest against open balloting. Riffic 13:39, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 4. actually I hate voting against people because they are "jobcollectors", but in this case I have to agree with Marcus Cyron totally. --MF-W 14:12, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 5. Eddylandzaat 01:00, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 6. Career wikipedian as pointed out above. Not voting for somebody who seeks even more power. Language skills are OK but not great.--Xania 01:38, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 7. lecks in neutrality/NPOV--Severino 04:34, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 8. MosinNagant 11:29, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 9. Gire 3pich2005 22:29, 10 February 2010 (UTC)[reply]
  Don't need more native en stewards, and I'm including myself in this statement Shii 07:24, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 10. Sorry, my level of trust is just not high enough. --Apoc2400 22:37, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 11. --SM 11:38, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 12. Wikipedia is not a place for building a career. No confidence. JukoFF 11:44, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 13. Qualified, but has too much power concentrated on Wikipedia already... Stevenmitchell 04:03, 17 February 2010 (UTC)[reply]
 14. Per above. ...Aurora... 13:03, 17 February 2010 (UTC)[reply]
 15. -Atmoz 15:38, 17 February 2010 (UTC)[reply]
 16. We don't need more trophy collectors. --JayHenry 21:43, 20 February 2010 (UTC)[reply]
  Why is it that anyone who happens to have more than a few responsibilities is a "trophy/hat/power collector"? –Juliancolton | Talk 23:30, 20 February 2010 (UTC)[reply]
  For people who "just want to help" there are literally hundreds of deep backlogs that sit ignored. And yet people are falling over each other "just wanting to help" only when the jobs come with fancy trophies. You tell me why that is. --JayHenry 01:17, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 17.   Oppose per Marcus Cyron and Riffic. Bogorm 14:59, 23 February 2010 (UTC)[reply]
  Mzsabusayeed 14:43, 24 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, but you're not eligible to vote. Please see Stewards/elections_2009/Guidelines#Voters for the criteria. --Erwin 15:03, 24 February 2010 (UTC)[reply]
 18.   Oppose Bolo1910 07:28, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 19. Pretobras 22:24, 28 February 2010 (UTC)[reply]

  Neutral

edit
 1. May have been yes, but the statement "fail to see the relevance to the steward elections" from Julian's question leaves me thinking that more thought could have gone into the answer and that this person would perhaps not use global sysops to their full potential in aiding and assisting (by taking away many menial tasks from Stewards to allow them to concentrate on more worthy subjects) Chaosdruid 20:47, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  I agree, but since a good portion of the candidates provided similar responses, I have a feeling my question may have not been clear enough. It shouldn't be held against Avi. –Juliancolton | Talk 04:25, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 2. --Julius1990 17:01, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 3. User:Juanjosemarin1 13:04, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 4. I've had good interactions with this user, and cannot really oppose, but I have a gut feeling of hat collecting and having an elitist view of the hierarchy. --Tryptofish 21:26, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 5. Supported global sysops without evaluating the need or asking for evidence, which is not good stewardship. I'm not seeing significant improvement in the area which caused me to oppose last year; the burst of edits on non-English wikis after the last steward election and in the recent December/January doesn't convince me that your intention is to invest your time into these projects. I do appreciate that you have a lot of responsibilities on en.wp, and fulfill them well, so it is understandable that you haven't put significant time into non-English projects. John Vandenberg 22:07, 10 February 2010 (UTC)[reply]
  I did not feel the need to to pen my discussions with Mike Lifeguard, Birdy, and others which helped me determine whether or not to support GSs. My understanding was that we were involved in a straight-up vote. -- Avi 23:36, 10 February 2010 (UTC)[reply]
  Juwena 13:46, 12 February 2010 (UTC)
  You are not eligible to vote. Maedin\talk 17:33, 13 February 2010 (UTC)[reply]
 6. no reasons to vote against, but he doesn't fully convince me--DoppioM (it:) 10:50, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 7. Don't like some of the positions he has taken in discussions as an en 'crat. Ed (talk) 06:11, 18 February 2010 (UTC)[reply]
 8. --Stepro 04:19, 21 February 2010 (UTC) Crat+CU+OS+Steward?[reply]
 9. Patio 11:19, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 
English: The 2010 steward elections are finished. No further votes will be accepted.
Suomi: Vuoden 2010 ylivalvojien vaalit on loppu. Uusia ääniä ei hyväksytä enää.
العربية: انتخابات المضيفين لعام 2010 انتهت. لا أصوات أخرى سيتم قبولها.
Deutsch: Die Stewardwahlen 2010 sind beendet. Weitere Stimmen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Español : Las elecciones a Steward del año 2010 han concluído. No se aceptan más votos.
فارسی: .رای‌گیری در مورد انتخابات ویکیبدهای جدید پایان یافته است.رای‌های جدید مورد قبول واقع نخواهد شد.
Français : Les élections de 2010 pour Steward se sont conclues. Aucun vote au-delà de cette date ne sera compté.
Gaeilge: Tá na toghcháin Maoir 2010 dúnta anois. Ní féidir aon vótaí eile a glacadh as an am seo amach.
Galego: Xa remataron as eleccións a steward do ano 2010. Non se aceptarán máis votos.
Alemannisch : D Stewardwahle 2010 sin umme. Du chasch nimmi abstimme.
עברית: בחירות הדיילים לשנת 2010 הסתיימו. הצבעות נוספות לא תתקבלנה.
Magyar: A választás lezárult, további szavazatokat nem fogadunk el.
Italiano: Le elezioni del 2010 a Steward sono terminate. Nessun voto ricevuto dopo questa data sarà preso in considerazione.
日本語: 2010年のスチュワード選挙は終わりました。今後の投票は受け付けられません。
Nederlands: De stewardsverkiezingen van 2010 zijn gesloten. U kunt niet meer stemmen.
Polski: Wybory stewardów w 2010 roku zakończyły się. Nowe głosy nie będą akceptowane.
Português : As eleições para Steward de 2010 estão encerradas. Nenhum voto lançado a partir desta data será computado.
Русский: Выборы стюардов — 2010 завершены. Дальнейшие голоса не будут приняты.
Svenska: 2010 års val av stewarder är avslutat. Ingen ytterligare röstning kommer att accepteras.
中文: 2010年监管员选举已经结束。逾期投票将会作废。
中文(简体): 2010年监管員选举已经结束。逾期投票将会作废。
中文(繁體): 2010年監管員選舉已經結束。逾期投票將會作廢。
Ελληνικά: Οι εκλογές επιτρόπων για το 2010 έχουν τελειώσει. Δεν γίνονται δεκτές άλλες ψήφοι.
Türkçe: 2010 kâhya seçimleri tamamlanmıştır. Daha fazla oy kabul edilmeyecektir.
Azərbaycanca: 2010 eşikağası seçkiləri tamamlanmışdır. Daha çox səs qəbul olunmaz.

Bletilla (Fujiyoshi Hiroki)

edit

Bletilla talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Personal info: I am active in Japanese Wikipedia and Wikimedia Strategic Planning and am an admin in Japanese Wikipedia. I decided to stand as a candidate because I appear less Asian stewards. I work for a company to make and sell air purifiers in Japan. Because I can see many people fairly, I would be a good steward.
čeština:
 • Jazykové znalosti: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Osobní informace: Jsem aktivní na japonské Wikipedii a Wikimedia Strategic Planning, jsem správce na japonské Wikipedii. V Japonsku pracuji pro společnost zabývající se výrobou a prodejem vzduchových čistících přístrojů. Protože mnohé lidi můžu vidět přímo, byl bych dobrým stewardem.
Deutsch:
 • Sprachen: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Informationen zur Person: Ich bin aktiv in der japanischen Wikipedia und im Projekt Wikimedia Strategie-Planung und ich bin ein Administrator in der japanischen Wikipedia. Ich entschied mich zu kandidieren, weil so wenige asiatische Stewards da sind. Ich arbeite für eine Firma in Japan, die Luftfilter herstellt und verkauft. Weil ich viele Menschen als fair ansehe, wäre ich ein guter Steward.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Πληροφορίες: Είμαι ενεργός στην Ιαπωνική Βικιπαίδεια και στο Wikimedia Strategic Planning και είμαι διαχειριστής στην Ιαπωνική Βικιπαίδεια. Αποφάσισα να κατέβω υποψήφιος επειδή υπάρχουν λίγοι ασιάτες steward. Δουλεύω για μια εταιρία που φτιάχνει καθαριστές αέρος στην Ιαπωνία. Επειδή μπορώ να δω πολλούς ανθρώπους αντικειμενικά, θα είμαι καλός steward.
español:
 • Idiomas: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Información personal: Soy activo en la Wikipedia en japonés y el Plan Estratégico de Wikimedia, y soy un bibliotecario en la Wikipedia en japonés. Decidí nominarme como candidato porque hay pocos stewards asiáticos. Trabajo para una compañía que vende purificadores de aire en Japón. Porque puedo ver mucha gente con justicia, yo sería un buen steward.
suomi:
 • Kielet: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Olen aktiivinen japaninkielisessä Wikipediassa ja Wikimedia Strategic Planningissa. Olen ylläpitäjä japaninkielisessä Wikipediassa. Päätin asettua ehdolle, koska minusta vaikuttaa siltä, että aasialaisia ylivalvojia on vähän. Työskentelen yhtiölle, joka valmistaa ja myy ilmanpuhdistimia Japanissa. Olisin hyvä ylivalvoja, koska pystyn suhtautumaan ihmisiin reilulla tavalla.
français:
 • Langues : ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Renseignements personnels : Je suis actif sur la Wikipédia en japonais et sur la planification stratégique Wikimedia et suis admin sur la Wikipédia en japonais. J'ai décidé de me présenter comme candidat car il apparaît qu'il y a peu de stewards asiatiques. Je travaille dans une entreprise pour fabriquer et vendre des purificateurs d'air au Japon. Comme je peux voir plusieurs personnes de façon honnête (fairly), je devrai être un bon steward.
עברית:
 • שפות: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • מידע אישי: אני פעיל בויקיפדיה יפנית וגם בויקיפדיה לתכנון אסטרטגי. אני גם מפעיל מערכת בויקיפדיה יפנית. החלטתי לעמוד כמועמד כי יש מעט דיילים מאסיה. אני עובד בחברת שגורמת ולמכור מטהרי אוויר ביפן. כי אני יכול להתייחס לאנשים בצורה הוגנת, אני יהיה דייל טוב.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • 候補者の情報: 日本語版ウィキペディアとWikimedia Strategic Planningで活動し、日本語版ウィキペディアの管理者です。アジア人スチュワードが少ないようなので、立候補しました。日本で空気清浄機を製造販売する会社に勤めています。多くの人に公平に接することができるので、良いスチュワードになれるでしょう。
português:
 • Línguas: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Informações pessoais: Sou ativa na Wikipédia japonesa e no Wikimedia Strategic Planning (Planeamento Estratégico da Wikimedia) e sou uma administradora na Wikipédia japonesa. Decidi tornar-me uma candidata, porque me parece que há menos Stewards asiáticos. Eu trabalho para uma empresa que faz e vende purificadores de ar no Japão. Como tenho um bom sentido de justiça, penso que daria uma boa Steward.
русский:
 • Языки: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Личная информация: Я активен в японском разделе Википедии и в вики стратегического планирования Викимедиа, а также являюсь администратором японского раздела Википедии. Я решил баллотироваться в качестве кандидата, потому что мне кажется, что стюардов из Азии недостаточно. Я работаю в компании, которая производит и продаёт очистители воздуха в Японии. Так как я вижу весьма много людей, я был бы хорошим стюардом.
中文:
 • 可说语言: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • 个人资料: 我活躍於日文維基百科和Wikimedia Strategic Planning,並在日文維基百科擔任管理員。由於亞洲的監管員較少,因此我決定參選。我工作於日本一家製造銷售空氣淨化機的公司。因為我可以公正平等地觀察看待很多人,因此我認為我可以成為一名優秀的監管員。
中文(简体):
 • 可说语言: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • 个人资料: 我活跃于日文维基百科和Wikimedia Strategic Planning,并在日文维基百科担任管理员。由于亚洲的监管员较少,因此我决定参选。我工作于日本一家制造销售空气净化机的公司。因为我可以公正平等地观察看待很多人,因此我认为我可以成为一名优秀的监管员。
中文(繁體):
 • 可說語言: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • 個人資料: 我活躍於日文維基百科和Wikimedia Strategic Planning,並在日文維基百科擔任管理員。由於亞洲的監管員較少,因此我決定參選。我工作於日本一家製造銷售空氣淨化機的公司。因為我可以公正平等地觀察看待很多人,因此我認為我可以成為一名優秀的監管員。

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Bletilla

→ View vote page

 1. Chatama 00:06, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 2. --Taichi - (あ!) 00:12, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 3. RP459 01:15, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 4. Hatukanezumi 04:01, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 5. Moral   Support --MisterWiki 05:02, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 6. Hosiryuhosi 05:19, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 7. MIKADO,Sakura (御門桜) 11:45, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 8. Yassie 12:32, 7 February 2010 (UTC) - Already well-trusted in jawp, s/he will be a great bond between jawp and other projects/languages for sure.[reply]
 9. ZCU 15:17, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 10. Mezelf14 17:11, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  wildcursive
  I am sorry, you are not eligible to vote. --Egmontaℨ 07:37, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 11. Need more stewards from Asia and more with decent language skills. Nobody should be allowed to be a steward if they can't at least read several languages. Low edit count tells me that although this person is engaged in the wiki community he/she isn't a job seeker.--Xania 01:48, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 12. --Jusjih 04:41, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 13. Muyo 05:02, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 14. --Saehrimnir 08:44, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 15. -- smial 13:35, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 16. support - benefit of the doubt. oscar 21:03, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 17. Per oscar, unlikely to abuse the tools. Secret 21:45, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 18. Taketa 13:07, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 19. User:Juanjosemarin1 13:15, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 20. Gire 3pich2005 22:31, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 21. Szalakóta 20:13, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 22. Despite the low experience, I think he's a good candidate. --Specious 21:19, 12 February 2010 (UTC)[reply]
 23.  Comte0 00:02, 13 February 2010 (UTC)[reply]
 24. --Bff 06:42, 13 February 2010 (UTC)[reply]
 25. HCa 08:38, 13 February 2010 (UTC)[reply]
 26.   YES Kenrick95 05:21, 17 February 2010 (UTC)[reply]
 27. Kurihaya 05:11, 18 February 2010 (UTC)[reply]
 28. Uncle Dick 09:33, 18 February 2010 (UTC)[reply]
 29. --Enemenemu 17:02, 19 February 2010 (UTC) Convincing answers to the questions[reply]
 30. Alecs.y 21:43, 20 February 2010 (UTC)[reply]
 31.   Support Bogorm 15:04, 23 February 2010 (UTC)[reply]
 32. Trexpro 13:45, 25 February 2010 (UTC)[reply]
 33. Diversify the points of view ;-) --Άριστος Πρώτος 15:28, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 34. Wiki Historian N OH 03:01, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 1. The low editcount worries me a bit. Even thought that you stated the the ruwiki account isn't yours, I've at all some worries here. -Barras talk 00:18, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 2. Mr.Z-man 00:34, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 3. -FASTILY (TALK) 01:04, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 4. Sorry, you don't seem to be very involved in our projects, and in particular, not outside your home wiki.  — Mike.lifeguard | @en.wb 01:49, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 5. No. —§ stay (sic)! 01:54, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 6. Low editcount. December21st2012Freak Talk to me at ≈ 02:09, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 7. I will like to say you are very low editcount. So I think this is not good for this.--Peter2006son 02:44, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 8. Octahedron80 03:02, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  More involvement needed.  fetchcomms 03:29, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, you are inelligible. Pmlineditor  13:55, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 9. -MBK004 05:18, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 10. 3-4k edits isn't enough for me. Pmlineditor  07:07, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 11. not for the few K(ilograms) of edits, but for the low experience. --Roberto Segnali all'Indiano 08:10, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 12. Vyk 09:46, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 13. --Galandil 09:50, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 14. --WizardOfOz talk 10:25, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 15. --Treublatt 10:32, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Low edit count cassius1213 10:35, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 16. don't really gives Information why, for what and about himself. Marcus Cyron 11:14, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 17. Sorry --Egmontaz talk 11:29, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 18. Very low activity (~160 edits in 2009). That's definitely too little for a steward — NickK 11:36, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 19. Erwin 12:29, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 20. Blanket 'NO' votes for all candidates as a form of protest against open balloting. Riffic 13:40, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 21. User has a low editcount (5727) and no more rights than a sysop. See sulutil:Bletilla. -- Tofra Talk contributions 14:47, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 22. --Quedel 16:35, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 23. A good range of projects, but the low edit counts put me off. Continue working outside the Japanese projects and feel free to try again in the future. 1ForTheMoney 16:36, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 24. A Stop at Willoughby 18:54, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 25. -- Bryan (talk|commons) 21:18, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 26. Woudloper 22:56, 7 February 2010 (UTC) Good user, but too little experience[reply]
 27. Eddylandzaat 01:02, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 28. Not much crosswiki activity. --FiliP ██ 11:11, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 29. Fruggo 14:23, 8 February 2010 (UTC) Not enough experience.[reply]
 30. not convinced --Julius1990 17:03, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 31. x • Lirion (Λιριων, Лирион, ليريون) wtf?17:29, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 32. NellieBly 01:44, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 33. per above. Razorflame 07:03, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 34. Tony1 09:58, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 35. nothing convincing that would be a benefit to the stewards, and this stat [4] indicates that you are not a tool user. billinghurst sDrewth 12:15, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 36. - Bjoertvedt 18:34, 9 February 2010 (UTC) - little experience. Sorry[reply]
 37. Per Mike--FollowTheMedia 22:32, 9 February 2010 (UTC)[reply]
 38. Corruptcopper 15:02, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 39. I'd like to see a Japanese steward, but I'm concerned about lack clear goals in the statement, and lack of cw experience. Pohta ce-am pohtit 22:51, 10 February 2010 (UTC)[reply]
 40. Low edit count, concerns about effective communication in english. Gigs 18:09, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 41. Meta officials should have a reasonable command of English. (I say this as a non-native speaker myself.) Sandstein 21:18, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 42. Per Mike and Peter - Not enough activity (crosswiki or otherwise) and no advanced permissions. ~ Amory (utc) 22:50, 11 February 2010 (UTC)[reply]
 43. FRANZ LISZT 11:04, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 44. Insufficiently active. Томми Нёрд 20:07, 15 February 2010 (UTC)[reply]
 45.   Oppose per a low edit count/activity level cross wiki. Stewardship is a big deal. Dusti 00:33, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 46. This user needs improved English language skills to be an effective steward. Stevenmitchell 03:52, 17 February 2010 (UTC)[reply]
 47.   Oppose low editcount and poor english level. --Dgilperez 16:21, 19 February 2010 (UTC)[reply]
 48. --Stepro 04:24, 21 February 2010 (UTC) too few experience[reply]
 49. I miss very much the feeling that you understand the role as steward, and what stewardship means inside Wikimedia as whole. Romaine 18:11, 24 February 2010 (UTC)[reply]
 50. --Mardetanha talk 14:39, 27 February 2010 (UTC)[reply]
 51. LeinaD (t) 18:34, 27 February 2010 (UTC) You don't have enough cross wiki experience and technical skills (question about SUL).[reply]
 52. Prodego talk 00:53, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 53. Lack of activity at projects other than homewiki/jawp. John Vandenberg 02:37, 28 February 2010 (UTC)[reply]

  Neutral

edit
 1. Obelix 00:36, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 2.   Neutral Low edit count, but more cross-wiki than someone like myself. I'm torn in both directions. --Shirik 01:57, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 3. --MF-W 14:12, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 4. Not a very convincing candidature... VonTasha 18:21, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 5. --თოგო (D) 00:50, 8 February 2010 (UTC) although we need more stewards from Asia, I'm absolutely not sure, Bletilla is ready for doing stewardy things.[reply]
 6. Miyagawa 09:31, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 7. -- PhantomSteve/talk|contribs\ 20:13, 8 February 2010 (UTC)[reply]
 8. --Ziko 11:33, 11 February 2010 (UTC)[reply]
  Juwena I agree there are low Asian Steward, yet you did not edit so much and mostly on your home wiki. 13:50, 12 February 2010 (UTC)
  You are not eligible to vote. Maedin\talk 17:31, 13 February 2010 (UTC)[reply]
 9. I don't know... non convinced--DoppioM (it:) 11:01, 16 February 2010 (UTC)[reply]
 10. Decltype 09:26, 22 February 2010 (UTC)[reply]
 11. More English.Botteville 20:23, 28 February 2010 (UTC)[reply]
 
English: The 2010 steward elections are finished. No further votes will be accepted.
Suomi: Vuoden 2010 ylivalvojien vaalit on loppu. Uusia ääniä ei hyväksytä enää.
العربية: انتخابات المضيفين لعام 2010 انتهت. لا أصوات أخرى سيتم قبولها.
Deutsch: Die Stewardwahlen 2010 sind beendet. Weitere Stimmen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Español : Las elecciones a Steward del año 2010 han concluído. No se aceptan más votos.
فارسی: .رای‌گیری در مورد انتخابات ویکیبدهای جدید پایان یافته است.رای‌های جدید مورد قبول واقع نخواهد شد.
Français : Les élections de 2010 pour Steward se sont conclues. Aucun vote au-delà de cette date ne sera compté.
Gaeilge: Tá na toghcháin Maoir 2010 dúnta anois. Ní féidir aon vótaí eile a glacadh as an am seo amach.
Galego: Xa remataron as eleccións a steward do ano 2010. Non se aceptarán máis votos.
Alemannisch : D Stewardwahle 2010 sin umme. Du chasch nimmi abstimme.
עברית: בחירות הדיילים לשנת 2010 הסתיימו. הצבעות נוספות לא תתקבלנה.
Magyar: A választás lezárult, további szavazatokat nem fogadunk el.
Italiano: Le elezioni del 2010 a Steward sono terminate. Nessun voto ricevuto dopo questa data sarà preso in considerazione.
日本語: 2010年のスチュワード選挙は終わりました。今後の投票は受け付けられません。
Nederlands: De stewardsverkiezingen van 2010 zijn gesloten. U kunt niet meer stemmen.
Polski: Wybory stewardów w 2010 roku zakończyły się. Nowe głosy nie będą akceptowane.
Português : As eleições para Steward de 2010 estão encerradas. Nenhum voto lançado a partir desta data será computado.
Русский: Выборы стюардов — 2010 завершены. Дальнейшие голоса не будут приняты.
Svenska: 2010 års val av stewarder är avslutat. Ingen ytterligare röstning kommer att accepteras.
中文: 2010年监管员选举已经结束。逾期投票将会作废。
中文(简体): 2010年监管員选举已经结束。逾期投票将会作废。
中文(繁體): 2010年監管員選舉已經結束。逾期投票將會作廢。
Ελληνικά: Οι εκλογές επιτρόπων για το 2010 έχουν τελειώσει. Δεν γίνονται δεκτές άλλες ψήφοι.
Türkçe: 2010 kâhya seçimleri tamamlanmıştır. Daha fazla oy kabul edilmeyecektir.
Azərbaycanca: 2010 eşikağası seçkiləri tamamlanmışdır. Daha çox səs qəbul olunmaz.

billinghurst (Andrew Billinghurst)

edit

billinghurst talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en
 • Personal info: I am most active at English Wikisource (sysop and checkuser), English Wikipedia (sysop), Commons (sysop), with bits at other sites, plus sit in a number of IRC channels (nick sDrewth). At Wikisource, I'm active in the community generating new transcriptions, and in the community aspects of delivering projects and looking after newbies. I run the bot User:SDrewthbot, using AWB, at Wikisource to do menial tasks, and as time and tasks permit, I will seek approvals elsewhere. Activities in development include interests in Extension:Proofread Page and AWB; plus suggesting little improvements to Mediawiki, and some of the installed extensions. Plenty of web volunteer years and quite a variety of administrator-type roles, have me good at asking difficult questions and being polite about it. A progressive web-denizen who is handy with a mop and bucket. I am here as I was encouraged to offer my services to assist, gently, and hopefully unassumedly.
  • Proof of identity has been provided previously to WMF.
Deutsch:
 • Sprachen: en
 • Informationen zur Person: Ich bin hauptsächlich auf der englischen Wikisource (Sysop und CheckUser) unterwegs, englischen Wikipedia (Sysop), Commons (Sysop), ein bisschen auf anderen Seiten plus sitze ich in einigen IRC-Channeln (Nick sDrewth). Auf Wikisource arbeite ich vor allem daran, neue Transkriptionen zu liefern, und im Gemeinschaftsgedanken den Projekten beizutragen, suche ich nach Neulingen. Ich betreibe den User:SDrewthbot, benutze den AWB, auf Wikisource macht er einfache Aufgaben, und so wie es die Zeit und die Aufgaben erlauben, möchte ich ihn auch woanders einsetzen. Interessiert bin ich in Aktivitäten wie die Entwicklung der Extension:Geprüften Versionen und dem AWB; ebenso wie cih einige kleinere Verbesserungsvorschläge für MediaWiki machen, aber auch zu den bereits installierten Erweiterungen. Viele Webentwicklerjahre und eine Menge von Administrator-typischen Rollen haben mich unterstützt, schwierige Fragen zu stellen und mit diesen gerecht umzugehen. Ein fortschrittlicher Web-Bewohner und geschickt mit Mop und Eimer.(im Englischen: „A progressive web-denizen who is handy with a mop and bucket.“) Ich bin hier, weil ich engagiert meine Kräfte anbieten möchte, um zu helfen - freundlich, unterstütztend und hoffentlich erfolgreich.
  • Mein Identitätsnachweis wurde bereits von der WMF bearbeitet.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: en
 • Πληροφορίες: Είμαι πιο ενεργός στην Αγγλική Βικιθήκη (διαχειριστής και checkuser), στην Αγγλική Βικιπαίδεια (διαχειριστής), στα Commons (διαχειριστής), με κάποια δικαιώματα και σε άλλα wiki, ενώ επιπλέον βρίσκομαι σε κάποια κανάλια IRC (ψευδώνυμο sDrewth). Στην Βικιθήκη είμαι ενεργός στην κοινότητα δημιουργώντας νέες μεταγραφές, εκπληρώνοντας project και περιποιούμενος τους καινούριους χρήστες. Τρέχω το bot User:SDrewthbot χρησιμοποιώντας το AWB, στην Βικιθήκη για να κάνω τετριμμένες εργασίες, και καθώς ο χρόνος και οι δουλειές το επιτρέπουν θα κάνω αιτήσεις για έγκριση και αλλού. Οι δραστηριότητές μου στην ανάπτυξη περιλαμβάνουν ενδιαφέρον στο Extension:Proofread Page και το AWB και επιπλέον προτάσεις για μικρές βελτιώσεις στο Mediawiki, και μερικές από τις εγκατεστημένες προεκτάσεις. Αρκετά χρόνια εθελοντισμού στο web και μια ποικιλία ρόλων διαχειριστή με έχουν κάνει καλό στο να ρωτάω δύσκολες ερωτήσεις και να είμαι ευγενικός σε αυτό. Είμαι προοδευτικός ιθαγενής του διαδικτύου ο οποίος είναι επιδέξιος με την σφουγγαρίστρα και τον κουβά. Είμαι εδώ καθώς ενθαρρύνθηκα να προσφέρω τις υπηρεσίες, να βοηθήσω, ευγενικά και ελπίζω με σεμνό τρόπο.
 • Έχουν δοθεί αποδείξεις για την ταυτότητά μου στο WMF.
español:
 • Idiomas: en
 • Información personal: Soy muy activo en Wikisource en inglés (sysop y checkuser), Wikipedia en inglés (sysop), Commons (sysop), y un poco en otros sitios, y también en varios canales de IRC (nick sDrewth). En Wikisource, soy activo en la comunidad generando nuevas transcripciones, y en aspectos de la comunidad desarrollando proyectos y asistir a los novatos. Corro el bot User:SDrewthbot, usando AWB en Wikisource haciendo tareas subalternas, cuando lo permita la tarea y el tiempo, yo daré las aprobaciones donde sea. Entre las actividades que desarrollo incluyen tareas en el Extension:Proofread Page y AWB; también sugerir pequeñas mejoras a MediaWiki, y algunas de las extensiones instaladas. La plenitud dcomo voluntario web por varios años y haber asumido una variedad de roles como administrador, me hacen bueno para responder preguntas difíciles y ser cortés. Soy un ciudadano-web que está listo con un trapeador y un cubo. Estoy aquí porque dispongo a ofrecer mis servicios para asistir gentilmente, y de esperar sin asumir.
suomi:
 • Kielet: en
 • Henkilökohtaiset tiedot: Olen aktiivisin englanninkielisessä Wikiaineistossa (ylläpitäjä ja osoitepaljastaja), englanninkielisessä Wikipediassa (ylläpitäjä), Commonsissa ja hitusen joillakin muilla sivustoilla. Lisäksi vietän aikaani useilla IRC-kanavilla (nimimerkki sDrewth). Wikiaineistossa touhuan ahkerasti yhteisössä, joka luo uusia transkriptioita, ja olen mukana sellaisissa yhteisötoiminnan piirteissä kuin projektien jakelu ja tulokkaista huolehtiminen. Ohjaan Wikiaineistossa AWB:tä käyttävää bottia SDrewthbot, jolla teen hanttihommia, ja ajan ja muiden tehtävien salliessa etsin sille hyväksyntää muuallakin. Kehitykseen liittyvään toimintaani sisältyy kiinnostus Proofread Page -laajennokseen ja AWB:hen. Tämän lisäksi ehdotan pieniä parannuksia Mediawikiin sekä joihinkin asennettuihin laajennoksiin. Runsas määrä verkossa vietettyjä vapaaehtoistyövuosia ja melkoinen joukko erilaisia ylläpitäjämäisiä rooleja ovat tehneet minusta hyvän esittämään vaikeita kysymyksiä kohteliaalla tavalla. Olen edistyksellinen webin asukas, joka on kätevä luudan ja sangon kanssa. Olen täällä, koska minua rohkaistiin tarjoamaan palveluksiani avustustyössä, hellävaraisesti ja toivon mukaan vaatimattomasti.
 • Todistus henkilöllisyydestä on aiemmin toimitettu WMF:lle.
français:
 • Langues : en
 • Renseignements personnels : Je suis principalement actif sur le Wikisource en anglais (sysop et checkuser), la Wikipédia en anglais (sysop), Commons (sysop), avec quelques autres sur d'autres sites, ainsi que sur un certain nombre de canaux IRC (nick sDrewth). Sur Wikisource, je suis actif dans la communauté générant de nouvelles transcriptions, et dans les aspects de la communauté de projets de distribution et aide les nouveaux. Je fais fonctionner le bot User:SDrewthbot, en utilisant AWB, sur Wikisource pour faire des tâches subalternes, et quand le temps et les tâches me le permettent, je cherche des essais ailleurs. Les activités en développement comprennent des intérêts pour Extension:Proofread Page et AWB ; ainsi qu'à suggérer des petites améliorations de MediaWiki, et quelques-unes des extensions installées. Fort de plusieurs années de volontariat sur le web et une partie de rôles de type administrateur, j'ai l'habitude de répondre à des questions difficiles et d'être poli à ce propos. Un web-autochtone progressif qui est habile avec un ballet et un seau (NdT:?bucket). Je suis ici et j'ai été encouragé pour offrir mes services pour assister, gentiment et heureusement de façon effective (NdT:?unassumendly).
 • Preuve de l'identité fourni précédemment à WMF.
עברית:
 • שפות: en
 • מידע אישי: אני פעיל ביותר על ויקיטקסט אנגלית ששם אני מפעיל מערכת ובודק, על ויקיפדיה האנגלית ששם אני מפעיל מערכת, ועל ויקישיתוף. אני פחות פעיל באתרים אחרים ואני עוקב אחר מספר ערוצי IRC עם הכינוי "sDrewth". בויקיטקסט, אני פעיל בקהילה על ידי יצירת עיבודים חדשים בהיבטים הקהילה מסירת פרויקטים מחפש אחרי משתמשים חדשים. אני משתמש להפעיל את בוט: SDrewthbot, באמצעות AWB, בויקיטקסט לעשות משימות בזוי, וכל הזמן משימות היתר, אבקש האישורים במקום אחר. הפעילות שלי בפיתוח כולל Extension:Proofread Page וAWB; וכן מציעה שיפורים קטנים כדי Mediawiki וכמה סיומות מותקן. המון שנים בהתנדבות אינטרנט די מגוון של תפקידים של מנהל נתנו לי היכולת לשאול שאלות קשות באופן מנומס. אני אינטרנט-אזרח מתקדמת אשר שימושית עם סחבה ודלי ואני כאן כפי שאני מעודד להציע שירותי לסייע בעדינות ואני מקווה עם ענווה
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: en
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: en
 • 候補者の情報: 主な活動の場は 英語版ウィキソース(管理者とチェックユーザー係)、英語版ウィキペディア(管理者)、コモンズ(管理者)で、他のサイトでも少し活動しており、 IRC ではたくさんのチャネルにおります(ニックネーム sDrewth です)。ウィキソースでは、新規の写本を投稿するコミュニティで、また、プロジェクトを推進したり初心者を善導したりするコミュニティで、活動しています。 AWB を使ったボット User:SDrewthbot をウィキソースで単純作業に使っており、いずれ時間と作業の都合が合う限り他所でも申請しようと思っています。開発に関する活動では Extension:Proofread Page 拡張機能と AWB に関心を持っており、ほか MediaWiki 自体や拡張機能の一部に対し改善提案しています。長年の web ボランティア時代を通じて、そして、様々な種類の管理者的役割を通じて、私は難しい問題を解決することと、その際に礼儀正しくいることを身につけました。気軽に手早く雑巾がけをこなす進歩的 web 住民です。私の力が皆さまの助けになればと考え、優しく希望的に偏見なくお役に立てればと考え、思い切って立候補いたしました。
 • 身許証明は過去に財団へ送付済みです。
русский:
 • Языки: en
 • Личная информация: Я наиболее активен в английском разделе Викитеки (администратор и чекюзер), английском разделе Википедии (администратор), Викискладе (администратор), имею небольшой вклад и в другие проекты, а также бываю на IRC (ник sDrewth). В Викитеке я принимаю активное участие в создании новых текстов, а также технической частью и работой с новичками. У меня есть бот — User:SDrewthbot, использующий AWB, занимающийся в Викитеке чёрной работой, со временем который будет заниматься другими задачами. Активность в разработке включает в себя интересы в расширении Proofread Page и AWB; а также небольшие предложения по улучшению Mediawiki и некоторых из установленных расширений. Много лет волонтёрства в сети и исполнения различных административных ролей позволяют мне давать хорошие ответы на сложные вопросы и быть вежливым. Прогрессивный веб-обитатель, который удобен с шваброй и ведром. Я здесь, так как мне было рекомендовано предложить свои услуги по оказанию помощи, аккуратным и, надеюсь, ненавязчивым образом.
 • Подтверждение идентичности было представлено в WMF ранее.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#billinghurst

→ View vote page

 1. Juliancolton | Talk 00:01, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 2. DerHexer (Talk) 00:02, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 3. Katerenka (d) 00:06, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 4. Blurpeace 00:06, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 5. --Taichi - (あ!) 00:11, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 6. fr33kman t - c 00:16, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 7. JamieS93 00:23, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 8. Obelix 00:35, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 9. -FASTILY (TALK) 01:04, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 10. Jack Merridew ;) 01:10, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 11. RP459 01:13, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 12. Willking1979 01:16, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 13. Certainly more languages would be nice but this candidate has my trust. Will do fine. ++Lar: t/c 01:22, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Amen, I feel that too; four years of high school French and German is now a long time ago, so I didn't count them, though do follow(ish) Phe and Thomas in IRC. If languages are available in tablet, spray on, patches or injection I will take a course! Other means we can negotiate. :-) billinghurst sDrewth 12:11, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 14. I think he's very qualified. It's nice to know another language but I don't see it as a make-or-break deal when it comes to stewardship. We almost always end up using English or using an online translator, so I think a more important skill is being able to figure out what someone is asking if they can't communicate it well in English. Conversely, being able to construct a reply that can be easily translated without losing meaning is also important. I think Billinghurst can do both. --Shanel 01:26, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 15. OlEnglish 01:30, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 16.   Support and many thanks for your work in Wikisourse and other WMF wikis. —Innv {ru-ws} 01:31, 7 February 2010 (UTC)
 17. Yes --Egmontaz talk 01:37, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 18. Of course. Ottava Rima 01:40, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 19. § stay (sic)! 01:53, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  More languages would be nice.  fetchcomms 03:08, 7 February 2010 (UTC)[reply]
  Sorry, you are inelligible. Pmlineditor  13:53, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 20. Anonymous DissidentTalk 03:40, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 21. Per Shanel. Pmlineditor  07:08, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 22. Trusted Wikisourcerer! I can witness his skill, his gentle and serious approach to newcomers (I knew him in chat where wikilove is optional). Scrivo qui in italiano appositamente per allenarlo all'uso del traduttore automatico ;-). <irony>It would be advisable that new Stewards show some proficiency in Malayalam, Inuktitut and Klingon.</irony>. - εΔω 07:44, 7 February 2010 (UTC)
 23. WWGB 08:00, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 24.   Support   Support   Support Kenrick95 08:20, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 25. Jafeluv 08:24, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 26. ThomasV 08:42, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 27. -jkb- 11:01, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 28. Erwin 12:30, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 29. Rastrojo (DES) 12:36, 7 February 2010 (UTC)[reply]
 30. per Shanel --MF-W 14:12, 7 February 2010 (UTC)[reply]