Stewards/elections 2010/Guidelines/km

This page guides users interested in voting or being a candidate in the steward elections. Please read each relevant section below.


អ្នកបោះឆ្នោត edit

មុនពេលចូលរួមបោះឆ្នោត លោកអ្នកតោងតែ:

 • ជាអ្នកមិនត្រូវបានប្លក់នៅលើបេតា(វិគីនេះ)
 • នៅលើគម្រោងការរបស់មូលនិធិ លោកអ្នកតោងតែ:
  • មានការកែសម្រួលយ៉ាងហោចណាស់600 ការកែសម្រួលមុនថ្ងៃ01 November 2009;
  • មានការកែសម្រួលយ៉ាងហោចណាស់50ការកែសម្រួលរវាងថ្ងៃ01 August 09 ដល់ថ្ងៃ 31 January 10;
  • មិនមែនជាថៅកែ

គុណសម្បត្តិត្រួតពិនិត្យគុណសម្បត្តិបាននៅទីនេះ

អ្នកបកប្រែ edit

សូមជួយប្រែទំព័រនេះជាភាសារបស់អ្នក:

សេចក្តីណែនាំដល់អ្នកចូលរួមបោះឆ្នោត edit

 • បើគេហៈទំព័រវិគីរបស់លោកអ្នកមិនមានសេចក្តីប្រកាសថាកំពុងតែមានការបោះឆ្នោតនេះទេ សូមងាកទៅមើលក្តារប្រកាសសាធារណៈរបស់​លោកអ្នកដើម្បីជម្រុញលើកទឹកចិត្តក្នុង​ការចូលរួម​បោះសម្លេងឆ្នោត​។
 • សួរសំណួរបេក្ខជនឈរឈ្មោះបាន ការសន្ទនាណាដែលស៊ីជម្រៅអាចនឹងបង្វិលទៅដាក់ត្រង់ទំព័រសន្ទនាសម្រាប់សេចក្តីថ្លែងរបស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបើចាំបាច់ សូមសរសេរកំណត់ហេតុទុក ដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមផ្សេងដឹងវិធីមើលផងបើគេចាប់អារម្មណ៍ ។
 • ការធ្វើសេចក្តីថ្លែងពន្យល់ប្រាប់សម្លេងឆ្នោតរបស់លោកអ្នកមួយឬពីរបន្ទាត់យ៉ាងច្រើនធ្វើបានដោយសេរី ជម្រាបម្តងទៀត ការសន្ទនាណាដែលស៊ីជម្រៅ(ឆ្លើយតបនឹងសម្លេងឆ្នោតរបស់អ្នក​ដទៃ)អាចនឹងគិតលទ្ធផលសាជាថ្មី ម្យ៉ាងទៀត សូមកុំភ្លេចសរសេរកំណត់ហេតុទុកឲ្យអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតដឹងថាតើមានអ្វីខ្លះដែលត្រូវអានបើគេត្រូវការ ។


សំណើឈរឈ្មោះ edit

បើលោកអ្នកចង់ធ្វើជាសេវាភិបាល សូមធ្វើតាមវិធីដូចតទៅនេះ

សាងទំព័រសេចក្តីថ្លែង edit

 1. សាងទំព័ររងត្រង់ទំព័រមួយដែលមានឈ្មោះថា​"Stewards/elections 2010/statements/ឈ្មោះប្រើរបស់លោកអ្នកនៅទីនេះ" ។
 2. សេវទំព័ររងនេះទុកព្រមទាំងអត្ថបទដែលមានដាក់សំណើឈរឈ្មោះដំបូងរបស់លោកអ្នក​​:
  {{subst:sr-new statement 2010}}
 3. កែសម្រួលទំព័រដោយមានទិន្នន័យដូចតទៅ :
  • គោត្តនាម-អត្តនាមពិតរបស់លោកអ្នក(រើសតាមចិត្ត)​។
  • ឈ្នាប់យោង(link)ទៅនឹងបញ្ជីអ្នកប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកនៅលើមេតា និង ឈ្នាប់យោងទៅនឹងបញ្ជីសកម្មទីពីរដែលបំពេញតាមគុណសម្បត្តិចាំបាច់​គុណសម្បត្តិចាំបាច់
  • តារាងភាសាដែលលោកអ្នកចេះអាន និង សរសេរ,ដោយប្រើជវលេខវិគីមីឌាជាភាសានិស្ស័យ,(មើលw:Wikipedia:Babell)។
  • សេចក្តីសង្ខេបខ្លីពីការចូលរួមរបស់លោកអ្នកក្នុងមូលនិធិវិគីមីឌា ចំណាប់អារម្មណ៍ជាពិសេស គឺ ស្ថានៈវិគាភិបាលការិយាធិបតី,​ការងារស្ម័គ្រចិត្តដូចជាសមាជិកភាពរបស់ក្រុមឆ្លើយតបអ៊ីម៉េល,ឬ វិគីភីឌាគណៈកម្មការមជ្ឈត្តកម្ម,ឬ ពត៌មានឯណានីមួយដែលលោកអ្នកយល់ឃើញ​ថាពាក់ព័ន្ធ លោកអ្នកអាចអានសេចក្តីថ្លែងរបស់បេក្ខជនចំណង់ផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានគំនិតថែមទៀត ។
  • កាលបើលោកអ្នកព្រមព្រឺសហើយ,ចូរចុះតារាងទំព័ររងរបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័របោះឆ្នោតទំព័របោះឆ្នោតដោយបន្ថែម​អត្ថបទ​ខាងក្រោមតាមលំដាប់តួអក្សរ:"{{Se2010 candidate indexer|ឈ្មោះប្រើរបស់លោកអ្នកនៅទីនេះ}}" អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងបន្ថែមការបកប្រែជាភាសាផ្សេងៗទៅលើទំព័រនោះដល់លោកអ្នក ។

ប្រគល់តឹកតាងអត្តសញ្ញាណ edit

បេក្ខជនឈរឈ្មោះ edit

គុណសម្បត្តិចាំបាច់ edit

មុនពេលស្នើសុំតំណែងសេវាភិបាល សូមធ្វើការបញ្ជាក់ថា លោកអ្នក:

 • យល់ព្រមអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់សេវាភិបាល ។
 • មានបញ្ជីអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មម្នាក់នៅលើមេតាវិគីនេះ ។
 • មានបញ្ជីមួយលើគម្រោងការមូលនិធិវិគីមីឌាជាទីដែលលោកអ្នកជាជនសកម្មម្នាក់អស់រយៈពេលយ៉ាងតិច 3 ខែ ម្យ៉ាងទៀត ដោយសារតែការងារសេវាភិបាលអាចពាក់ព័ន្ធ ឬ អាចនាំមកនូវ​ផលវិបាក ឬ ដំណើរពាក់ព័ន្ធផ្នែកច្បាប់ លោកអ្នកត្រូវតែ:
 • មានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នាំ មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតចុងក្រោយ ។
 • សុខចិត្តប្រគល់អត្តគោត្តនាមពិត និង តឹកតាងអត្តសញ្ញាណដល់មូលនិធិវិគីមីឌា ។

សេវាភិបាលគប្បីជាអ្នកចេះច្រើនភាសា ពីព្រោះការងាររបស់សេវាភិបាលច្រើនតែពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងការផ្លាស់ប្តូរភាសា ការងារជាសេវាភិបាលនោះក៏អាចប្រើជាប្រយោជន៍​បានផ្អែកលើមូលដ្ឋាន​ប្រយោជន៍រួមយ៉ាងសមហេតុសមផល ក្នុងចំណោមការដាក់កំហិតដទៃទៀត សេវាភិបាលត្រូវជាអ្នកចេះរអាចិត្តក្នុងការប្រើសិទ្ធិលើគម្រោងការដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីជៀសវាង​​ជម្លោះផលប្រយោជន៍និងមានកម្លាំងចិត្តឃ្លាំមើល និង ជួយជាជំនួយនៅត្រង់ទំព័រសំណូមពររបស់មេតា(ដូចជា សេចក្តីអនុញ្ញាត,ស្ថានៈថៅកែ,និងទិន្នន័យអ្នកប្រើសែក) បើលោកអ្នកប្រើIRC សូមចូលរួមជាមួយwikimedia-stewardsនៅលើfreenodeដើម្បីឆ្លើយតបសំណូមពរ ។

សេវាភិបាលអសកម្មនឹងត្រូវដកហូតសិទ្ធិ ។