Stewards/elections 2010/Guidelines/pam

This page guides users interested in voting or being a candidate in the steward elections. Please read each relevant section below.

Bayu ka magbotu, kailangan mung:

 • mika account king Meta (ining wiki);
 • mika pangkabilugan a account (o account king Meta a maki bulung talagamit o user page a makasuglung king kekang main wiki, at maki suglung king kekang meta account ibat king bulung talagamit mu king kekang sariling wiki o home wiki user page);
 • e magagamit keraklan ing account kareng automated a obrang (bot);
 • mekagawa na kang e kulang king 600 a pamagbayu o edit bayu ing 01 February 2010 (king metung a wiki, o deng edit kareng pisanmetung a wiki maliari lang piaben-abayan);
 • mika e kulang king 50 edit pilatan ning 01 February 2010 ampong 31 January 2010 (king pareung wiki king babo, o deng edit kareng pisanmetung a wiki maliari lang piaben-abayan).

Tambing mung maliaring lon nung karapatdapat ka.

Deng Talapaglikas

edit

Sana makasaup ka king pamaglikas kareng bulung a reti kareng kekang amanu:

 • introduction (top of the election page);
 • ning bulung: lon ya ing cajun ning pamaglikas king wanan;
 • sasabian da reng candidato: lon la reng suglung para kareng likas lalam ning balang pekabuntuk o pamagat;
 • CentralNotice: lon ya ing bulung ning pamaglikas.

Munikala kareng makayabe

edit
 • Nung ala yang kapabaluan tungkul kaniting alalan ing kekang sariling wiki, maliari kang magpaskil king kekayung pirinan kapabaluan ba lang maagiag makiabe deng tau.
 • Maliari mu lang kutnan deng candidato kapamilatan ning pamag-click keng suglung king karelang bulung para king karelang pahayag. Nanupata, maliari lang ialis deng makabang pamisabi-sabi keng bulung pamisabi-sabi (talk page), a maki sulat ba rang balu deng aliwang makayabe nung nu la paintunan.
 • Maliari kang magdagdag makuyad (pekamakaba ne ing metung o aduang gulis) a pahayag a mag-isplica king kekang botu. Pasibayu, maliari lang ialis king bulung pamisabi-sabi deng mangakabang pisasabian (deng pakibat kareng botu da reng aliwa), a maki dagdag a sulat ba rang balu deng aliwang makayabe nung nu ya paintunan.

Deng Candidato

edit

Deng Pamangailangan

edit

Bayu ka cumandidatu king pamag-steward, kailangan mung:

 • mayun kareng Steward policies;
 • mika pangkabilugan a (SUL) account;
 • mika account pangtalagamit (user account) kaniting Meta wiki (a makatuglung king kekang pisanmetung a account o unified account);
 • mika account king metung o maigit pang proyecto ning Wikimedia Foundation, nung nu kailangan activo na ka kang atlung bulan o maigit pa.

(Maliari mong tambing lon deng pamangailangan king babo.)

Bukud kaniti, uling maliari yang mika efecto, kabaldugan o dalum a legal ing obra da reng steward, (lon mo reng patakaran king CheckUser ampong Oversight), kailangan kang:

 • maki edad a 18 anios o maigit, at atiu ka king edad king kekang bangsa, bayu ing tauling aldo ning pamagbotu;
 • mabisang ibie ya ing kekang cumpletong lagiu ampong katibayan ning kekang pamikilala king Wikimedia Foundation.

Mas masanting nung dakal la balung amanu deng steward, uling maralas ing karelang obra tatagkil kareng proyectong miayaliwang amanu (dapot naman pamangailangan iti). Kailangan la muring maralas atiu o maliaring abutan. Agpang king Steward policy, makalimita o miririnan angganan king maliari dang gawan deng steward; alimbawa, abisuan do reng steward a e gagamit king karelang upaya kareng proyecto nung nu la activo, bang makalisia king pamicontra ning interes, at agiagan da lang lumawe ampong sumaup kareng bulung ding pakisabi kareng steward. Maliari la muring makiabe king IRC channel #wikimedia-stewardsconnect king freenode bang makibat kareng pakisabi.

Milako la upaya deng steward a e activo o alang gagawan.

Pamanapag king pamag-candidato

edit

INung bisa kang maging candidato para king steward, pakitukian la reng makatuki.

Gawan me ing kekang pahayag ampong bulung ning pamagbotu

edit
 • Maglalang kang subpage (busni me mu at i-click me ing save)

 • i-edit me ing bulung kapamilatan ning makatuking informacion:
  • Ing kekang tutung lagiu (nung bisa ka);
  • suglung king kekang user account king Meta, ampong suglung king kaduang activong account a tutuki kareng pamangailangan.
  • listaan da reng amanung agiu mung basan ampong isulat, a gagamit king Wikimedia shorthand (lon ya ing {{user language}}).
  • makuyad a sampulung (summary) ning kekang pamakiabe king Wikimedia Foundation. Lalung maulagang banggitan ing panga talapanibala o burucrata, obrang kusa o volunteer anti ing pamianib king email response team o Arbitration Committee, o sanumang informacion a king palage mu maki kaugnayan. Maliari mu lang basan deng pahayag da reng aliwang aplicante ba kang mika aliwang idea.
 • Ngeni, gawan me ing kekang bulung da reng botu (votes page) (e kailangang manalili. Basta lalangan me ing bulungn):

 • Kayari mu kanita, idagdag me ing sarili mu king bulung a piakitan da reng pahayag (king {{/Ing_lagiungtalagamit_keni}}), miragdag kang dake king Bulung da reng kutang at ilista me ing kekang subpage king bulung ning alalan kapamilatan ning pamandagdag king makatuking sulat king pamituki-tuking agpang king alfabeto (alphabetical order): "{{Se2010 candidate indexer|ing lagiumungtalagamit}}". Ilikas de reng volunteer kareng miayaliwang amanu para keka.

Mamie kang katibayan ning pamikilala

edit