This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 77% complete.
Outdated translations are marked like this.

A Tʋʋmdã sɛbã yaa seb-vãoog b sẽn yãk n na n wilg sullã neb fãa tʋʋm la b zɩɩb la a Wikimedia tʋʋmdet nin-buiidã, sẽn na n naag n gãneg yaa paalga Dũniyã gill koe-moonegã sẽn na n yɩlẽ n tõog n soog so-toakã.

Tʋʋmdã Sẽn yaa taoor soaba yaa taoor soaba Movement Strategy Pipi, bũmb sẽn tar yõod wʋsgo.

Sebr ning b sẽn yiisd masã wã


Sãmbse

A Tʋʋmdã sɛbã sagla nebã tɩ b “Sẽn na yɩl tɩ b tõog n maan b yam-yãkrã tɩ zemse” n yeel woto a Tʋʋmdã sɛbã ra na n:

 • B wilg-y y d sã n dat n bãng Wẽnnaam noyã, d segd n baoame n bãng-a.

la soog-n-mengã sẽn yaa to-to wã, Sẽn na n yɩlẽ tɩ b bãng b sẽn segd n maan to-to la b sẽn segd n tʋm to-to Dũniyã gill koe-moonegã, tẽnsa pʋsẽ la komind-ramba la a taab sẽn beẽ la a taab sẽn pa beẽ,

 • Sɩɩs-y noy la noy sẽn na n kɩt tɩ b yãk yam la b maan b sẽn dat tɩ siglgã tõr maan sẽn na yɩl tɩ ned kam fãa tõog n maan a sẽn datã, wala makre,:
  • Sẽn na yɩl tɩ b tõog n tʋm ne taab sõma,
  • Sẽn na yɩl n paam ligd la b pʋɩ-a sullã fãa pʋgẽ,
  • Yaa b sẽn na n wilg b sẽn segd n maan to-to n kõ ligdã, la b wilg b sẽn segd n maan to-to n kõ ligdã.
  • B sẽn na n wilg tigimsã sẽn na n tʋm ne taab to-to la b sẽn na n wilg taab b sẽn na n maan to-to.
  • B sẽn dat tɩ nebã maan to-to wã la sẽn kẽed-b n maandã.

Wakatã

Yaa wakat sẽn loogde. Baa ne a sẽn wilgd bũmb nins sẽn kɩt tɩ b naan Tʋʋmdã sɛbã, rɩt tõe n toeema D na n goma rẽ yell n paase. B na n maana toeeng-kãensã sẽn na yɩl n da yɩ tao-tao ye, sẽn yɩɩd fãa, b sã n wa sõsd ne nin-buiidã la ne neb a taabã sẽn tar yõodo, sẽn yaa toog tɩ b yãk wakat takɩ pʋgẽ.

Wakatã Kẽngre
Sipaolg kiuugu 2021 - Yuum-vẽkr kiuugu 2022 Sẽn na n yɩlẽ n tõog n maan woto, b segd n bao n bãnga b sẽn tõe n maan to-to Sebr gʋlsdb sull
Bãngr-goam la kibayã baoobo
Wao-fugdg kiuugu - Zĩ-likr kiuugu 2022 Bãngr-goam la kibayã baoobo
Sebr ning b sẽn boond tɩ Charte wã reng-n-lɛmbga sẽn be a pʋgẽ ne sẽn kẽed-b ne yellã fãa
Sipaolg kiuugu 2022 Pipi sullã sẽn na n yãk seb-bil ning b sẽn boond tɩ Movement Charter wã (Sõsg ning sẽn sɩng ne, D sã n dat n bãng Wẽnnaam noyã, d segd n baoame n bãng-a, la Tʋʋm-kãsemsã & Tʋʋm nins b sẽn segd n tʋmã) b sẽn yiis
Sipaolg kiuugu 2022 - Yuum-vẽkr kiuugu 2023 Tẽnsã tigsg ne taab b sẽn pipi sullã sẽn na n yãk seb-bil ning b sẽn boond tɩ Tʋʋmdã Sɛbã wã
Wao-fugdg kiuugu - Tuulg kiuugu 2023 B tagsame n ges b sẽn leok to-to wã, la b vaees pipi babs nins b sẽn gʋlsã to-to
Tuul-nif kiuugu 2023 Tẽnsã tigsg ne taab b sẽn Sebr ning b sẽn boond tɩ Tʋʋmdã Sɛbã wã ratifɩkdɛɛrã
Tuul-nif kiuugu - Sẽoog kiuugu 2023 Sebr a yiib-n-soabã sẽn yaa Tʋʋmdã sɛbã wã seb-bõonesã seb-bõonesã
Sẽoog kiuugu 2023 B yiisa a yiib-n-soabã sẽn yaa Tʋʋmdã Sɛbã wã seb-vãadã (komind-ramba, Dũniyã gill koe-moonegã, Tʋʋm-kãsemsã & Tʋʋm nins b sẽn segd n tʋmã la Gom-bilã)
Sẽoog kiuugu - Bõn-biuungo kiuugu 2023 Tẽnsã tigsg ne taab b sẽn da wa n na n maan bũmb a yiib-n-soabã

Sebr ning sẽn yet tɩ Tʋʋmdã Sɛbã wã

Bõn-biuungo kiuugu - Yuum-sar kiuugu 2023 MCDC sõssã sẽn zĩnd zĩis nins b sẽn maandã pʋsẽ
Sipaolg kiuugu 2021 - Yuum-vẽkr kiuugu 2022 B sẽn wilg tɩ b sẽn da wa n maand bũmb ning fãa wã, b wilga b sẽn na n maan bũmb ning fãa sẽn na yɩl n tõog n maan bũmb ninsã.
Tuul-nif kiuugu sɩngrẽ 2024 Pipi seb-bil ning b sẽn yiis tɩ yaa Tʋʋmdã Sɛbã zãngã
Tuul-nif kiuugu 2023 Tẽngã fãa sẽn na n kelg seb-vãoogã sẽn yaa seb-vãoogã
May―June 2024 Finalization of the full charter text based on community feedback
Preparation for the ratification vote of the Movement Charter
25 June―9 July 2024 Ratifikãõ votã sẽn kẽed ne Tʋʋmdã Sɛbã

Bɩ y kell n paam kibayã, kẽes-y y toog