กฎบัตรขบวนการ

This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 63% complete.
Outdated translations are marked like this.

กฎบัตรขบวนการ เป็นเอกสารที่ได้มีการเสนอให้พิจารณาซึ่งจะกำหนดนิยามของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกและองคาพยพทั้งหมดของขบวนการวิกิมีเดีย และรวมถึงการวางแผนสภาสากลใหม่เพื่อการกำกับดูแลทั้งขบวนการ

กฎบัตรขบวนการเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ขบวนการ

ฉบับร่างปัจจุบัน


เกี่ยวกับ

คำแนะนำของยุทธศาสตร์ขบวนการว่าด้วยการ "รับประกันความเสมอภาคในการตัดสินใจ" กล่าวไว้ว่ากฎบัตรขบวนการจะ:

 • วางค่านิยม หลักการ และพื้นฐานนโยบายสําหรับโครงสร้างขบวนการรวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของสภาสากลระดับภูมิภาคและศูนย์รวมเฉพาะกิจ ตลอดจนหน่วยงานที่มีอยู่และมีขึ้นใหม่และหน่วยงานตัดสินใจอื่น ๆ
 • กําหนดข้อกําหนดและเกณฑ์สําหรับการตัดสินใจและกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งขบวนการเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เช่นสําหรับ:
  • การรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานร่วมกันที่ปลอดภัย
  • การสร้างความมั่นใจในการสร้างและกระจายรายได้ทั่วทั้งขบวนการ
  • การให้มีทิศทางร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรทรัพยากรด้วยกลไกความรับผิดชอบที่เหมาะสม
  • การกําหนดวิธีที่ชุมชนทํางานร่วมกันและมีความรับผิดชอบต่อกัน
  • การกําหนดความคาดหวังสําหรับการมีส่วนร่วมและสิทธิของผู้เข้าร่วม

เส้นเวลา

เส้นเวลานี้เป็นเส้นเวลาพลวัต แม้จะแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์กฎบัตรของขบวนการอย่างกว้าง ๆ วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายภาคหน้า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงการเร่งกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่ปรึกษาหารือกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่งเป็นการยากที่จะจำกัดไว้ภายในกรอบของเวลาที่แน่นอน

ช่วงเวลา ขั้นตอน
พฤศจิกายน 2021 - มกราคม 2022 การจัดตั้งระบบสนับสนุนและกระบวนการภายในของคณะร่าง
การวิจัยและรวบรวมสารสนเทศ
กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2022 การวิจัยและรวบรวมสารสนเทศ
การสร้างฉบับร่างเบื้องต้นของเนื้อหาของกฎบัตรผ่านการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
พฤศจิกายน 2022 การเผยแพร่ชุดแรกของฉบับร่างของแต่ละบทในกฎบัตรขบวนการ (อารัมภบท ค่านิยมและหลักการ และถ้อยแถลงเจตจำนงของบทบาทและความรับผิดชอบ)
พฤศจิกายน 2022 - มกราคม 2023 การปรึกษาหารือกับชุมชนเกี่ยวกับฉบับร่างแต่ละบทของกฎบัตรขบวนการชุดแรก
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2023 การไตร่ตรองข้อคิดเห็นและการปรับปรุงฉบับร่างแต่ละบทชุดแรก
เมษายน 2023 การปรึกษาหารือกับชุมชนเกี่ยวกับข้อเสนอระเบียบวิธีการให้สัตยาบันต่อกฎบัตรขบวนการ
April―July 2023 การร่างแต่ละบทของกฎบัตรขบวนการชุดที่สอง
กรกฎาคม 2023 การเผยแพร่ชุดที่สองของฉบับร่างของแต่ละบทในกฎบัตรขบวนการ (ศูนย์รวมและสภาสากล)
กรกฏาคม – กันยายน 2023 การปรึกษาหารือกับชุมชนเกี่ยวกับฉบับร่างแต่ละบทของกฎบัตรขบวนการชุดที่สอง
September―December 2023 MCDC consultations at local events
November 2023―March 2024 Review of feedback and second iteration drafting of full Movement Charter
2 April 2024 First version of the full Movement Charter published
April 2024 Community engagement on the full charter draft
May―June 2024 Finalization of the full charter text based on community feedback
Preparation for the ratification vote of the Movement Charter
25 June―9 July 2024 กระบวนการให้สัตยาบันต่อกฎบัตรขบวนการ

รับทราบข่าวสาร เข้ามีส่วนร่วม