กฎบัตรขบวนการ

This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.

กฎบัตรขบวนการ เป็นเอกสารที่ได้มีการเสนอให้พิจารณาซึ่งจะกำหนดนิยามของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกและองคาพยพทั้งหมดของขบวนการวิกิมีเดีย และรวมถึงการวางแผนสภาสากลใหม่เพื่อการกำกับดูแลทั้งขบวนการ

คำอธิบายของคณะกรรมการร่างกฎบัตรขบวนการ: จุดประสงค์ของ 'กฎบัตรขบวนการ' คืออะไร?

กฎบัตรขบวนการเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ขบวนการ

ฉบับร่างปัจจุบันเกี่ยวกับ

คำแนะนำของยุทธศาสตร์ขบวนการว่าด้วยการ "รับประกันความเสมอภาคในการตัดสินใจ" กล่าวไว้ว่ากฎบัตรขบวนการจะ:

 • วางค่านิยม หลักการ และพื้นฐานนโยบายสําหรับโครงสร้างขบวนการรวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของสภาสากลระดับภูมิภาคและศูนย์รวมเฉพาะกิจ ตลอดจนหน่วยงานที่มีอยู่และมีขึ้นใหม่และหน่วยงานตัดสินใจอื่น ๆ
 • กําหนดข้อกําหนดและเกณฑ์สําหรับการตัดสินใจและกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งขบวนการเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เช่นสําหรับ:
  • การรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานร่วมกันที่ปลอดภัย
  • การสร้างความมั่นใจในการสร้างและกระจายรายได้ทั่วทั้งขบวนการ
  • การให้มีทิศทางร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรทรัพยากรด้วยกลไกความรับผิดชอบที่เหมาะสม
  • การกําหนดวิธีที่ชุมชนทํางานร่วมกันและมีความรับผิดชอบต่อกัน
  • การกําหนดความคาดหวังสําหรับการมีส่วนร่วมและสิทธิของผู้เข้าร่วม

เส้นเวลา

เส้นเวลานี้เป็นเส้นเวลาพลวัต แม้จะแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์กฎบัตรของขบวนการอย่างกว้าง ๆ วันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายภาคหน้า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงการเร่งกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่ปรึกษาหารือกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่งเป็นการยากที่จะจำกัดไว้ภายในกรอบของเวลาที่แน่นอน

ช่วงเวลา ขั้นตอน
พฤศจิกายน 2021 - มกราคม 2022 การจัดตั้งระบบสนับสนุนและกระบวนการภายในของคณะร่าง
การวิจัยและรวบรวมสารสนเทศ
กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2022 การวิจัยและรวบรวมสารสนเทศ
การสร้างฉบับร่างเบื้องต้นของเนื้อหาของกฎบัตรผ่านการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
พฤศจิกายน 2022 การเผยแพร่ชุดแรกของฉบับร่างของแต่ละบทในกฎบัตรขบวนการ (อารัมภบท ค่านิยมและหลักการ และถ้อยแถลงเจตจำนงของบทบาทและความรับผิดชอบ)
พฤศจิกายน 2022 - มกราคม 2023 การปรึกษาหารือกับชุมชนเกี่ยวกับฉบับร่างแต่ละบทของกฎบัตรขบวนการชุดแรก
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2023 การไตร่ตรองข้อคิดเห็นและการปรับปรุงฉบับร่างแต่ละบทชุดแรก
เมษายน 2023 การปรึกษาหารือกับชุมชนเกี่ยวกับข้อเสนอระเบียบวิธีการให้สัตยาบันต่อกฎบัตรขบวนการ
April – July 2023 การร่างแต่ละบทของกฎบัตรขบวนการชุดที่สอง
กรกฎาคม 2023 การเผยแพร่ชุดที่สองของฉบับร่างของแต่ละบทในกฎบัตรขบวนการ (ศูนย์รวมและสภาสากล)
กรกฏาคม – กันยายน 2023 การปรึกษาหารือกับชุมชนเกี่ยวกับฉบับร่างแต่ละบทของกฎบัตรขบวนการชุดที่สอง
March – April 2024 Community consultation of the full charter draft
วงรอบเพิ่มเติม: หากเป็นไปด้วยดี จะสามารถขยับไปยังขั้นตอนให้สัตยาบัน ไม่เช่นนั้นจะมีวงรอบปรับปรุงเนื้อหาอีก 3 เดือน ทบทวนอีก 2 เดือน ฯลฯ
June 2024 กระบวนการให้สัตยาบันต่อกฎบัตรขบวนการ


รับทราบข่าวสาร เข้ามีส่วนร่วม