Handvest van de Wikimediabeweging

This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 100% complete.

De Wikimediabeweging is een internationale, sociaal-culturele beweging, met de visie om de hele wereld vrije kennis te brengen. Dit Handvest van de Wikimediabeweging (“Handvest”) beschrijft de waarden, principes en beleidsgrondslagen voor de structuren van de Wikimediabeweging, inclusief de rollen en verantwoordelijkheden van bestaande en nieuwe entiteiten, en van de besluitvormende organen binnen de gedeelde visie van vrije kennis. Dit Handvest is van toepassing op alle personen en organisaties die officieel verbonden zijn aan de Wikimediabeweging: alle individuele en institutionele deelnemers, entiteiten binnen de beweging, projecten en online en offline ruimtes.

Door de Wikimediabeweging en haar waarden te definiëren, beoogt dit Handvest het voor belanghebbenden gemakkelijker te maken om met elkaar samen te werken op een manier die de visie van de Wikimediabeweging koestert. Dit zal helpen om:

 • een strategie te maken voor groei, uitbreiding en toekomstige mogelijkheden om de ontwikkeling en beschikbaarheid van vrije kennis veilig te blijven stellen;
 • besluitvorming te sturen;
 • conflicten te verminderen en harmonie en constructieve betrokkenheid tussen belanghebbenden te bevorderen
 • de rechten van donateurs en de financiële belangen van de verschillende entiteiten van de Wikimedia beweging te waarborgen; en
 • een gevoel van saamhorigheid te bieden.

Dit Handvest kan indien nodig worden gewijzigd, volgens de sectie Amendement.

Principes en waarden van de Wikimediabeweging

De Wikimediabeweging is gebaseerd op en omarmt een feitelijke, controleerbare, open en inclusieve benadering van het delen van kennis. Alle besluitvorming binnen de Wikimediabeweging moet plaatsvinden op basis van deze gedeelde principes en waarden.

Deze gedeelde principes omvatten de principes die al aanwezig waren bij het ontstaan van de Wikimediabeweging - vrije en open licenties, zelforganisatie en samenwerking, en feitelijke en verifieerbare informatie - en zijn aangevuld met de gedeelde waarden die nodig zijn om ons te ontwikkelen voor onze toekomst. Deze principes en waarden erkennen het delen van kennis als een activiteit die ten diepste collaboratief is.

De Wikimediabeweging is een diverse beweging, maar de beweging omarmt drie fundamentele principes. Deze fundamentele principes zijn:

Vrije en open licenties

De Wikimediabeweging gebruikt open licenties om alles wat zij vervaardigt te delen, dit omvat, maar is niet beperkt tot, tekst, media, gegevens en software voor verder gebruik, distributie en verbetering. Sommige externe inhoud die onder verschillende licenties wordt gedeeld, wordt ook beschikbaar gesteld voor gebruik onder open licenties. De Wikimediabeweging verplicht zich tot het verdiepen van haar visie door het domein van vrije kennis uit te breiden, door nieuwe en zich ontwikkelende vormen van kennis te integreren en door de diversiteit van de inhoud te laten toenemen.

Zelforganisatie en samenwerking

De Wikimediabeweging is gebaseerd op gedistribueerd leiderschap. Beginnend met de basis van vrijwilligers, vertrouwt de Wikimediabeweging de overgrote meerderheid van beslissingen en beleidsvorming toe aan individuele en institutionele leden op het meest direct betrokken of het laagst mogelijke niveau van deelname. Online en offline gemeenschappen over de hele wereld nemen over het algemeen zelf beslissingen op basis van het subsidiariteitsprincipe. De Wikimediabeweging nodigt uit tot creativiteit, het nemen van verantwoordelijkheid, en samenwerking bij het oplossen van problemen en het implementeren van de waarden van dit Handvest.

Feitelijke en controleerbare informatie

De inhoud van de Wikimediabeweging heeft als doel de werkelijkheid weer te geven. Definities van relevantie of neutraliteit kunnen verschillen binnen verschillende delen van de Wikimediabeweging, maar het doel is om kennis van hoge kwaliteit te bieden. De Wikimediabeweging koestert bronnen, peer review en consensus. De Wikimediabeweging vermijdt actief alle vooroordelen, hiaten in de kennis en mis- en desinformatie.

Naast deze drie fundamentele beginselen erkent dit Handvest waarden die cruciaal zijn voor goed bestuur. Deze waarden zijn:

Autonomie

De Wikimediabeweging streeft ernaar onafhankelijk te opereren, gericht op en geleid door haar visie op vrije kennis, en niet belemmerd door vooroordelen of vriendjespolitiek. De Wikimediabeweging staat niet toe dat commerciële, politieke, andere monetaire of promotionele invloeden haar visie op welke manier dan ook compromitteren.

Gelijkheid

De Wikimediabeweging erkent dat veel gemeenschappen en hun leden te maken hebben met verschillende uitdagingen op het gebied van kennisgelijkheid. De Wikimediabeweging streeft ernaar deze gemeenschappen en hun leden in staat te stellen historische, sociale, politieke en andere vormen van kennisongelijkheid te overwinnen. De Wikimediabeweging neemt actief maatregelen, zoals het toewijzen van middelen, om gelijkheid in kennis te bevorderen en te bereiken door middel van gedecentraliseerd bestuur en versterken van gemeenschappen.

Inclusiviteit

De Wikimediaprojecten worden ontwikkeld in vele talen en weerspiegelen vele regio's en culturen. Alle activiteiten zijn gebaseerd op wederzijds respect voor de diversiteit van de deelnemers van de Wikimediabeweging. Dit respect wordt gehandhaafd door maatregelen ter ondersteuning van veiligheid en inclusie. De Wikimediabeweging biedt een diverse gemeenschappelijke ruimte, waar iedereen die de visie en waarden van de Wikimediabeweging deelt, kan meedoen en co-creëren. Deze inclusieve ruimte bevordert toegankelijkheid door middel van ondersteunende technologie voor verschillende speciale behoeften.

Veiligheid

De Wikimediabeweging geeft prioriteit aan het welzijn, de veiligheid en de privacy van haar deelnemers. De Wikimediabeweging streeft naar een veilige omgeving die de diversiteit, inclusie, gelijkheid en samenwerking bevordert, die nodig is voor deelname aan vrije kennis in het online informatie-ecosysteem. Het is een prioriteit van de Wikimediabeweging om te streven naar veiligheid in zowel online als offline ruimtes. Aan deze prioriteit wordt invulling gegeven door het implementeren en handhaven van uitgebreide gedragscodes en het investeren van middelen die nodig zijn om deze activiteiten te ondersteunen.

Verantwoording

De Wikimediabeweging legt rekenschap af door middel van leiderschap door de gemeenschap zoals vertegenwoordigd binnen Wikimediaprojecten en organen van de Wikimediabeweging. Deze verantwoordingsplicht wordt geïmplementeerd door middel van transparante besluitvorming, dialoog, openbare bekendmaking, verslaglegging van activiteiten en het handhaven van een Zorgplicht.

Veerkracht

De Wikimediabeweging gedijt door innovatie en experimenten, en vernieuwt voortdurend haar visie op wat een vrij kennisplatform kan zijn, terwijl zij de waarden en principes van dit Handvest blijft respecteren. De Wikimediabeweging streeft naar effectieve strategieën en praktijken om haar visie te vervullen, en ondersteunt en stuurt deze strategieën en praktijken waar mogelijk aan met zinvol, op statistieken gebaseerd bewijs.

Individuele bijdragers

Individuele bijdragers vormen de kern van de Wikimediabeweging. Individuele bijdragers hebben autonomie als individu om bij te dragen aan de visie en activiteiten van de Wikimedia beweging met hun kennis, expertise, tijd en energie, online of offline. Individuele bijdragers creëren en beheren inhoud, voeren administratieve taken uit, nemen deel aan vrijwilligerscommissies, organiseren evenementen en zijn betrokken bij andere activiteiten binnen de Wikimediabeweging.

Vrijwilligers

Personen die als vrijwilliger actief zijn ontvangen geen salaris voor hun inspanningen; vrijwilligers kunnen echter wel erkenning of ondersteuning ontvangen in verschillende andere vormen. Vrijwillige deelname wordt beïnvloed door toegang tot middelen en andere barrières.

Individuele bijdragers en andere vrijwilligers verbinden zich aan individuele of collectieve activiteiten in de Wikimediabeweging op basis van persoonlijke voorkeuren, en moeten in staat worden gesteld om deel te nemen waar mogelijk.

Rechten

 • Vrijwilligers hebben het recht om beschermd te worden (bijvoorbeeld door de Universele Gedragscode (UCoC), Zorgplicht) tegen intimidatie op websites van de Wikimediabeweging, evenals op online en in-persoon evenementen die worden georganiseerd door een orgaan binnen de Wikimediabeweging
 • Vrijwilligers hebben het recht om op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan projecten en gemeenschappen. Alle bijdragers en andere vrijwilligers hebben het recht om pauzes in te lassen of hun deelname te beëindigen wanneer zij dat nodig achten.

Verantwoordelijkheden

 • Alle bijdragers en andere vrijwilligers moeten het beleid van de Wikimediabeweging dat op hen van toepassing is volgen tijdens het leveren van bijdragen en het ondernemen van vrijwilligersactiviteiten.
 • Alle bijdragers en andere vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor hun handelingen en aansprakelijk voor hun bijdragen aan de Wikimediaprojecten.

Wikimediagemeenschappen

Gemeenschappen in de Wikimediabeweging zijn groepen mensen die online en offline bijdragen aan het opbouwen en bevorderen van de visie van de Wikimediabeweging. Dergelijke gemeenschappen omvatten individuele deelnemers, betaalde medewerkers en vertegenwoordigers van partnerorganisaties die zijn afgestemd op de visie van de Wikimediabeweging. De gemeenschappen in de Wikimediabeweging omvatten, maar zijn niet beperkt tot, projectgemeenschappen, geografische gemeenschappen, taalgemeenschappen en technologie/ontwikkelaarsgemeenschappen. De Wikimediabeweging wordt gevormd, ontwikkeld en in stand gehouden door het collectieve en individuele werk en lidmaatschap van haar gemeenschappen.

Wikimedia-projectgemeenschappen hebben autonomie om beleid vast te stellen voor hun individuele projecten, zolang dit beleid in overeenstemming is met dit Handvest en het raamwerk van wereldwijd beleid.[1] Deze autonomie stelt individuen en gemeenschappen in staat om te experimenteren en nieuwe sociale en technologische benaderingen te ontwikkelen. Van deze gemeenschappen wordt verwacht dat ze open[2] zijn over hun bestuur, hun processen en hun activiteiten, zodat iedereen in de Wikimediabeweging als een wereldwijde gemeenschap op een eerlijke en onbevooroordeelde manier kan samenwerken. Bijna alle beslissingen over individuele Wikimediaprojecten worden genomen door vrijwillige bijdragers, individueel of als geïnteresseerde groep.[3]

Rechten

 • Wikimedia-projectgemeenschappen hebben redactionele controle over de inhoud van hun individuele Wikimediaprojecten. Het raamwerk van mondiaal beleid, inclusief de Gebruiksvoorwaarden voor de websites van de Wikimediaprojecten, legt deze redactionele controle vast.
 • Gemeenschappen in de Wikimediabeweging zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van hun eigen processen voor geschillenbeslechting en moderatie, binnen en in overeenstemming met de strekking van het wereldwijde beleid.[4]

Verantwoordelijkheden

 • Gemeenschappen in de Wikimediabeweging moeten deelname aan hun activiteiten en bestuur aanmoedigen. Iedereen die zich houdt aan het wereldwijde beleid en voldoende interesse, tijd en vaardigheden heeft, moet worden aangemoedigd om deel te nemen.
 • Gemeenschappen in de Wikimediabeweging moeten eerlijk en rechtvaardig zijn in bestuur en beleidshandhaving om de visie van de Wikimediabeweging te vervullen en hun algemene welbevinden te behouden.
 • Het beleid en de richtlijnen van de Wikimediabeweging moeten gemakkelijk toegankelijk en handhaafbaar zijn.

Organen binnen de Wikimediabeweging

Vrijwilligers en gemeenschappen van de Wikimediabeweging vormen organisaties om hun activiteiten te ondersteunen en te coördineren. In dit Handvest worden deze Wikimedia organen genoemd, om de organisaties in de Wikimediabeweging, de Wikimedia Foundation en de Global Council omvatten. De Global Council en de Wikimedia Foundation zijn de hoogste bestuursorganen, beide met hun eigen specifieke doel en verantwoordelijkheden.

Wikimediagemeenschappen en -bewegingsorganen moeten ernaar streven de barrières voor deelname te verkleinen, zodat bijdragers met weinig middelen en ondervertegenwoordigde bijdragers zinvol kunnen deelnemen aan Wikimediaprojecten en andere activiteiten van de Wikimediabeweging. Organen in de Wikimediabeweging hebben geen redactionele controle over specifieke projecten of inhoudsgebieden. Alle Bewegingsorganen van Wikimedia hebben een Zorgplicht ten opzichte van de Wikimediagemeenschappen waarmee zij samenwerken.

Het Onafhankelijke Geschillenbeslechtingsmechanisme zal[5] worden gecreëerd om conflicten op te lossen die bestaande mechanismen van de Wikimediabeweging niet kunnen oplossen, of wanneer betrokken partijen niet in staat zijn om dergelijke beslissingen te nemen om redenen waarover zij geen invloed hebben. Bij afwezigheid van dit mechanisme zal de Wikimedia Foundation, of de door haar gekozen afgevaardigde, deze verantwoordelijkheid op zich nemen.

Organisaties binnen de Wikimediabeweging

Wikimedia organisaties zijn georganiseerde groepen die bestaan om voorwaarden te creëren waarin open en vrije kennis in een bepaalde geografische of thematische context tot bloei kan komen. Wikimedia organisaties werken in lijn met de visie van de Wikimediabeweging, en omvatten aan Wikimedia geaffilieerde organisaties, hubs, en andere groepen die de Global Council[6] of haar aangewezen commissies formeel hebben erkend.

Er zijn vier verschillende soorten Wikimedia organisaties:

 1. Wikimedia Chapters zijn geaffilieerde onafhankelijke organisaties die zijn opgericht om de Wikimediaprojecten in een bepaalde geografische regio te ondersteunen en te promoten.
 2. Wikimedia Thematische Organisaties zijn geaffilieerde onafhankelijke organisaties die zijn opgericht ter ondersteuning en promotie van Wikimediaprojecten binnen een specifiek onderwerp of focus.
 3. Wikimedia Gebruikersgroepen zijn eenvoudige en flexibele geaffilieerde organisaties die per regio of thema georganiseerd kunnen worden.
 4. Wikimedia Hubs zijn organisaties gevormd door geaffilieerde organisaties voor regionale of thematische[7] ondersteuning, samenwerking en coördinatie.

Wikimedia organisaties zijn een belangrijke manier waarop gemeenschappen binnen de Wikimediabeweging zich kunnen organiseren binnen de Wikimediabeweging voor het leveren van activiteiten en samenwerkingsverbanden. Wikimedia organisaties kunnen beroepskrachten in dienst hebben om de missie van de organisatie en de visie op vrije kennis te ondersteunen. Meestal wordt deze ondersteuning geboden door het versterken en ondersteunen van het werk van vrijwilligers.

Bestuur

Geleid door de waarden van de beweging, de principes voor besluitvorming, en normen opgesteld door de Global Council, kan het orgaan van een Wikimedia organisatie haar samenstelling en bestuur bepalen volgens de context en behoeften waarbinnen zij opereert. De besluitvormer in een Wikimedia organisatie is het bestuur van een organisatie, of een soortgelijk orgaan, en deze is verantwoording verschuldigd aan de groep die dit bestuur of soortgelijk orgaan vertegenwoordigt - bijvoorbeeld de leden.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden van Wikimedia organisaties omvatten:

 • het bevorderen van de duurzaamheid van de gemeenschappen binnen de Wikimediabeweging die de leden organisatie wil ondersteunen;
 • het faciliteren van inclusie, gelijkheid en diversiteit binnen hun gemeenschap;
 • handhaven van de Universele Gedragscode (UCoC); en
 • het ontwikkelen van partnerschappen en samenwerkingsverbanden binnen hun interessegebieden.

Om verschillende redenen, waaronder de toewijzing van middelen binnen de Wikimediabeweging, moeten Wikimedia organisaties hun werk en activiteiten transparant maken door middel van openbaar toegankelijke verslaglegging.

Wikimedia organisaties kunnen ervoor kiezen hun financiële duurzaamheid verder te ontwikkelen door het genereren van aanvullende inkomsten, waardoor de algehele capaciteit van de Wikimediabeweging toeneemt. Indien nodig moeten dergelijke inspanningen voor het genereren van inkomsten worden gecoördineerd met andere organen van de Wikimediabeweging, waaronder de Wikimedia Foundation en de Global Council.

Wikimedia Foundation

De Wikimedia Foundation (WMF) is de non-profitorganisatie die dient als belangrijkste beheerder en ondersteuning van de platforms en technologie voor vrije kennis van de Wikimediabeweging. De missie van de Wikimedia Foundation is om mensen over de hele wereld in staat te stellen tot, en te betrekken bij, het verzamelen en ontwikkelen van educatieve inhoud onder een vrije licentie of in het publieke domein, en om deze effectief en wereldwijd te verspreiden.

De Wikimedia Foundation moet haar werk afstemmen op de strategische richting en wereldwijde strategie van de Global Council. In navolging van de waarden van de beweging, de principes voor besluitvorming en de missie van de WMF, wordt van de Wikimedia Foundation verwacht dat zij bijdraagt aan het delen van leiderschap en verantwoordelijkheden binnen de Wikimediabeweging. Om dezelfde redenen wordt van de Wikimedia Foundation ook verwacht dat zij werkt aan een rechtvaardige verdeling van middelen, zoals die zijn vastgesteld door de Global Council in overleg met belanghebbenden.

Bestuur

Geleid door de waarden van de beweging en de principes van besluitvorming, kan de Wikimedia Foundation haar samenstelling en bestuur bepalen in overeenstemming met dit Handvest en de context en behoeften waarbinnen zij opereert. De Wikimedia Foundation werkt nauw samen met de Global Council, vooral bij zaken die een wereldwijde of bewegingsbrede impact hebben op de Wikimediabeweging.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden van de Wikimedia Foundation omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Operationeel beheer van de Wikimediaprojecten, waaronder het hosten, ontwikkelen en onderhouden van de essentiële software; het opstellen van gebruiksvoorwaarden en ander breed bewegingsbreed beleid; het voeren van fondsenwervingscampagnes; het respecteren en ondersteunen van de autonomie van de gemeenschap en de behoeften van belanghebbenden; en het ondernemen van alle andere acties zodat de Wikimediaprojecten gemakkelijk toegankelijk beschikbaar zijn en overeenkomen met de visie;
 • Ondersteunen van programmatische activiteiten voor de Wikimediabeweging; en
 • Juridische verplichtingen, waaronder het beheer van het merk Wikimedia; het bieden van beleid dat structuur biedt zodat projecten kunnen draaien; het zorgen voor naleving van wetgeving; het afhandelen van juridische bedreigingen; en het verbeteren van de veiligheid van vrijwilligers.

Global Council

De Global Council[8] is een samenwerkend en representatief besluitvormingsorgaan dat verschillende gezichtspunten samenbrengt om de visie van de Wikimediabeweging te bevorderen. De Global Council opereert naast de Wikimedia Foundation en andere Wikimedia organisaties om een inclusieve en effectieve omgeving te bevorderen voor de Wikimediabeweging als geheel en voor alle betrokken belanghebbenden.

Doel

De Global Council dient als een forum waar verschillende perspectieven uit de Wikimediabeweging samenkomen en speelt daarmee een centrale rol in het vormgeven van de toekomstige koers van de Wikimediabeweging. De Global Council probeert het voortduren van de relevantie en impact van de Wikimediabeweging in een steeds veranderende wereld te waarborgen door middel van haar functies in strategische planning, ondersteuning van Wikimediabewegings-organisaties, distributie van middelen en technologische vooruitgang.

Beslissingen zijn gebaseerd op betere informatie en weerspiegelen de behoeften en prioriteiten van de wereldwijde gemeenschap wanneer een breed scala aan stemmen en ervaringen uit de hele Wikimediabeweging vertegenwoordigd is in en deelneemt aan de besluitvorming op de hoogste niveaus. Door een meerderheid van de leden van de Global Council te kiezen uit vrijwilligers van de Wikimediabeweging, bevordert de Global Council een sterker gevoel van eigenaarschap en vertrouwen, terwijl er gewerkt wordt aan de visie van de Wikimediabeweging inzake vrije kennis. Om inclusie en vertegenwoordiging van verschillende perspectieven te ondersteunen, mag het ledenbestand van de Global Council niet worden gedomineerd door een bepaalde demografie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, welke taalkundige, geografische of projectgebaseerde demografie dan ook.

Bestuur

Geleid door de waarden en principes van besluitvorming van de beweging, kan de Global Council als orgaan zijn samenstelling en bestuur bepalen in overeenstemming met de context en behoeften waarbinnen de Global Council opereert. De Global Council beslist ook over de details van zijn eigen procedures. Deze procedures omvatten, maar zijn niet beperkt tot: de structuur van de Global Council, lidmaatschap, besluitvormingsprocessen, verantwoordelijkheden en verantwoording, en mechanismen voor het opnemen van nieuwe en minder gehoorde stemmen.

Functies

De Global Council richt zich op vier functies en terreinen van besluitvorming die directe impact hebben op de gemeenschap en belanghebbenden van de Wikimediabeweging. De Global Council heeft beslissingsbevoegdheid over al zijn functies die zijn vastgelegd in dit Handvest. De leden van de Global Council worden verantwoordelijk gehouden voor de besluiten en acties van de Global Council door middel van het verkiezings- en selectieproces.

De Global Council kiest een Global Council Board (bestuur), dat belast is met de coördinatie[9] en vertegenwoordiging van de Global Council, zoals gemandateerd door dit handvest en de besluiten van de Global Council. Het bestuur van de Global Council keurt de oprichting en werkzaamheden van de commissies van de Global Council en hun lidmaatschap goed. Deze commissies van de Global Council bepalen zelf hun samenstelling en werkwijze, en kunnen extra leden benoemen die geen lid zijn van de Global Council om bij te dragen aan hun werk.De Global Council heeft ten minste vier commissies, die afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor elk van de vier functies die in dit handvest worden beschreven.

Strategische Planning

De Global Council is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategische richting op lange termijn[10] voor de Wikimediabeweging. De strategische richting zal dienen als basis voor beslissingen van de Global Council en als leidraad voor de prioritering van initiatieven om de strategische doelen te bereiken. Van alle organen van de Wikimediabeweging wordt verwacht dat zij de strategische richting die is vastgesteld door de Global Council ondersteunen, en opnemen in hun programma's en activiteiten. Op basis van deze strategische richting, ontwikkelt de Global Council ook aanbevolen jaarlijkse wereldwijde strategische prioriteiten voor de Wikimediabeweging. De Global Council ontwikkelt de strategische richting in overleg met alle belanghebbenden binnen en buiten de Wikimediabeweging.

Ondersteuning van Wikimedia organisaties

De Global Council stelt standaarden op voor het functioneren van geaffilieerde Wikimedia organisaties[11] en Wikimedia Hubs. Om dit te bereiken stelt de Global Council en haar commissie processen vast voor de erkenning van deze geaffilieerde organisaties en hubs[12], of het intrekken van deze erkenning,en houden daar toezicht op; proberen zij ervoor te zorgen dat Wikimedia organisaties voldoen aan organisatorische standaarden; faciliteren zij conflictoplossing om coöperatieve en respectvolle relaties binnen de Wikimediabeweging te handhaven; en vereenvoudigen zij de toegang tot middelen (financieel, personeel, kennis en andere) voor meer billijke en rechtvaardige ondersteuning en empowerment van gemeenschappen binnen de Wikimediabeweging.

Verdeling van middelen

De Global Council stelt in overeenstemming met de strategische richting de standaarden en richtlijnen vast voor de rechtvaardige en billijke verdeling van de middelen[13] in de Wikimediabeweging, en herziet deze periodiek. Deze normen en richtlijnen moeten voldoen aan de principes van besluitvorming. Verder bepalen de Global Council en haar commissies de verdeling van de subsidies aan de gemeenschappen binnen de Wikimediabeweging en Wikimedia organisaties; bepalen ze de doelen en maatstaven voor de hele beweging in overeenstemming met de prioriteiten die zijn vastgelegd in de strategische richting; bepalen ze de regionale, thematische en andere toewijzing van financiering; en beoordelen ze de wereldwijde programmatische resultaten.[14]

Technologische vooruitgang

De Global Council coördineert de verschillende op technologie gerichte belanghebbenden binnen de Wikimediabeweging,[15] en biedt advies en sturing op het gebied van technologische vooruitgang. De Global Council helpt en adviseert de Wikimedia Foundation bij het prioriteren van technologische veranderingen,[16] met inbegrip van het openen of sluiten van Wikimedia-taalprojecten, en helpt de bredere Wikimediabeweging bij het begrijpen van de technologische prioriteiten zoals uiteengezet in de strategische richting. De Global Council zal deze functies uitoefenen in samenwerking met de organen van de Wikimediabeweging en online technische bijdragers.[17][18]

Eerste oprichting en toekomstige uitbreiding

De eerste Global Council zal vijfentwintig leden tellen. Daarvan zullen twaalf leden worden gekozen door de Wikimediagemeenschap als geheel; acht leden zullen worden geselecteerd door aan Wikimedia geaffilieerde organisaties; één door de Wikimedia Foundation; en de overige vier leden zullen rechtstreeks worden benoemd door de Global Council, met als doel het vergroten van expertise en diversiteit binnen de leden.

De Global Council selecteert twintig procent (20%) van haar leden om zitting te nemen in het bestuur van de Global Council.

Met de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de eerste opzet en processen, zal de Global Council de interne werking en mechanismen herzien om te innoveren, aan te passen en te groeien als een Wikimedia-orgaan. Ten minste eenmaal per 3 jaar:

 • Voert de Global Council, in samenwerking met belanghebbenden van de Wikimediabeweging, een evaluatie uit van haar functioneren. De evaluatie omvat een beoordeling of uitbreiding van de functies van de Global Council en van zijn reikwijdte voor besluitvorming raadzaam en haalbaar is binnen de volgende termijn van de Global Council.
 • Beoordeelt de Global Council de behoeften van de Wikimediabeweging om te bepalen of de huidige omvang van het lidmaatschap van de Global Council verenigbaar is met haar verantwoordelijkheden. De Global Council kan als gevolg van deze evaluatie besluiten zijn omvang uit te breiden of in te krimpen. De Global Council kan maximaal 100 leden hebben.
  • Als de Global Council en andere belanghebbenden ervoor kiezen om het aantal leden van de Global Council te verhogen om zo geleidelijk een bredere basis van diversiteit en ervaring op te bouwen, kan dit met tussenpozen van maximaal 25 extra leden per 18 maanden totdat de Global Council 100 leden heeft bereikt.

Amendement

Dit Handvest is ontworpen om vele jaren mee te gaan. Daarom mogen wijzigingen in dit Handvest alleen in buitengewone omstandigheden worden aangebracht, behalve zoals hieronder bepaald.

Categorieën van wijzigingen

 1. Kleine correcties.
  • Spelling- en grammaticacorrecties die de betekenis of bedoeling van dit Handvest niet veranderen.
 2. Wijzigingen in dit Handvest die alleen van invloed zijn op de werkprocessen van de Global Council.
 3. Wijzigingen in dit Handvest die:
  • De algemene verantwoordelijkheden en het lidmaatschap van de Council wijzigen.
  • De waarden van de Wikimediabeweging wijzigen; of de verantwoordelijkheden en rechten van individuele medewerkers, projecten, filialen, hubs, de Wikimedia Foundation, toekomstige Wikimedia organisaties, en de bredere Wikimediabeweging.
 4. Wijzigingen voorgesteld door de Wikimediabeweging.
Amendement Categorie Proces Goedkeurend orgaan Aantekeningen
1 55% steun voor de voorgestelde wijziging Bestuur van de Global Council
2 55% steun voor de voorgestelde wijziging Global Council Raadpleging van de gemeenschap aangeraden
3 Bewegingsbrede stemming; 55% steun voor verandering Wikimediabeweging Stemproces moet zo nauw mogelijk aansluiten bij bekrachtigingsproces, inclusief een ondersteunende stem door bestuur van de Wikimedia Foundation
4 Voorstellen moeten in overeenstemming zijn met criteria om over te gaan tot stemming. Bewegingsbrede steun van 55% voor verandering Wikimediabeweging Stemproces moet zo nauw mogelijk aansluiten bij het bekrachtigingsproces, inclusief een ondersteunende stem door bestuur van de Wikimedia Foundation

Proces voor het voorstellen van wijzigingen in het Handvest van de Wikimediabeweging

Het bestuur van de Global Council kan wijzigingen voorstellen in categorie 1, 2 en 3. De Global Council kan wijzigingen voorstellen in categorie 2 en 3. Categorie 4 wijzigingen worden voorgesteld door leden van de Wikimediabeweging. Categorie 4-wijzigingen moeten voldoen aan bepaalde criteria, waaronder steun van het publiek, om het stemproces voor wijzigingen op gang te brengen. De Global Council is verantwoordelijk voor het ontwerpen van het proces in overleg met de Wikimediagemeenschap.

De Global Council moet een onafhankelijke commissie benoemen die het stemmen over amendementen uit categorie 3 en 4 regelt. De Global Council kan criteria voor stemgerechtigdheid vaststellen voor affiliaties en individuele kiezers, of kan deze verantwoordelijkheid delegeren aan de onafhankelijke commissie.

Bekrachtiging

Het Handvest wordt geratificeerd en treedt in werking na een stemming met het volgende resultaat:

 • 55% steun van deelnemende Wikimedia geaffilieerde organisaties, met een minimum van de helft (50%) van de in aanmerking komende affiliaties die deelnemen aan de stemming;
 • 55% steun van de deelnemende individuele stemmers,[19] met een minimum van 2% van de stemgerechtigden die deelnemen aan de stemming; en
 • Het Bestuur van de Wikimedia Foundation stemt voor het Handvest.

Prevalerende taal en vertalingen

Er kunnen van dit Handvest vertalingen in andere talen beschikbaar worden gesteld. In geval van twijfel of conflict tussen een vertaling en de originele Engelstalige versie, prevaleert de Engelstalige versie.

Opmerkingen

 1. Het raamwerk van mondiaal beleid omvat het beleid dat hier en hier is gedocumenteerd, zoals de Gebruiksvoorwaarden voor de websites van het Wikimediaproject.
 2. Een open evaluatieproces moet mogelijk zijn voor elke gemeenschap.
 3. Dit betekent “degenen die komen opdagen” om te helpen bij het maken van een beslissing, of het nu gaat om het wijzigen van inhoud of een beleid.
 4. Communautair beleid mag niet in strijd zijn met mondiaal beleid of wettelijke verplichtingen.
 5. Wordt gewijzigd in “is gecreëerd” zodra het is vastgesteld.
 6. Voorafgaand aan de start en overgangsperiode van de Global Council worden Wikimedia organisaties erkend door het Bestuur van de Wikimedia Foundation.
 7. Dit Handvest ziet Taalhubs als een vorm van Thematische Hub.
 8. In overeenstemming met de juridische adviezen die in 2023 voor dit Handvest zijn ontvangen, zal de Global Council in eerste instantie niet worden opgezet als een eigen juridische entiteit.
 9. Het bestuur van de Global Council is het orgaan dat tot taak heeft: ervoor te zorgen dat de processen binnen de Global Council verlopen volgens de plannen en tijdlijnen; te coördineren met anderen waar en wanneer nodig; ervoor te zorgen dat de Global Council werkt en functioneert volgens zijn doel; en andere soortgelijke taken.
 10. Strategieontwikkeling omvat ook grote projecten om het merk ‘Wikimedia’ te veranderen.
 11. Dit is bedoeld om de functies zoals uitgevoerd door de Affiliations Committee (AffCom) vóór de oprichting van de Global Council te omvatten.
 12. De onderdelen handelsmerklicenties en contractuele overeenkomsten met betrekking tot dit proces blijven een verantwoordelijkheid van de Wikimedia Foundation.
 13. Dit verwijst naar de verdeling van budgetten aan de hele beweging.
 14. Dit is bedoeld om de functies te omvatten die momenteel worden uitgevoerd door de regionale fondscommissies voorafgaand aan de oprichting van de Global Council.
 15. Belanghebbenden zijn bijdragers, de Wikimedia Foundation, geaffilieerde organisaties, hubs en meer.
 16. Er zal een Memorandum of Understanding-achtig of Service Level Agreement-achtig document worden gemaakt tussen de Wikimedia Foundation en de Global Council om in overeenkomst vast te leggen hoe ze samenwerken, inclusief hoe suggesties van de Global Council worden ontvangen door de Foundation.
 17. Deze Global Council commissie is bedoeld als afspiegeling van het Movement Strategy Initiative voor een Technology Council.
 18. Definitieve beslissingen over technologische prioritering zullen worden genomen door de organen die zich voornamelijk bezighouden met het leveren van producten en technologische diensten, samen met het relevante door de gemeenschap geleide bewegingsorgaan dat verbonden is aan de Global Council.
 19. Individuele kiezers, voor het doel van het bekrachtigingsproces, zijn personen die normaal gesproken in aanmerking zouden komen om te stemmen in de verkiezingen voor de selectie van leden van het Bestuur van de Wikimedia Foundation.