Ọtakada ọda movement

This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 91% complete.
Outdated translations are marked like this.

Ọda Movement che ọtakada kuma n'ibenw ki du nẹ r'eju ẹnwu kuma ache kpai ẹnwu ki chukpẹ kuma che nwu ọchaka amonẹ kpai am'ujọ eyì Wikimedia movement, ekọ dufu Global Council etitọ nwu ọfẹ movement d'efunwu.

Ọda Movement che Movement Strategy priority.

Am'ẹnwu kuma kọ dufu abajọi


L'ugbo

Ibe kuma du eyi Movement Strategy “Ensure Equity in Decision-making” ka kakini Ọda Movement a:

 • Edu ny'anẹ, am'ẹnwu kuma gwọnyu ogbogaga,am'alu kum'achẹnwu kpai ọda kigwọnyu ọna ki Movement dẹ, ẹnwu kuma ache kpai ẹnwu ki chukpẹ k'ujọ amọnẹ kuma kp'ibe koji ọgbọdu ilẹ, ugbo ka kpai ami alumeji chukpẹ kuma ache d'efunwu,manyi am'ugbo kibọ kì dẹ kpai ugbo titọ kpai ujọ amonẹ kuma m'ibejọ,
 • Ko amẹnwu ki ch'ukpẹ ki dẹ kpai am'ẹnwu kuma tene jọ todu ibe emujọ kpai ọna ọna ku ma nabẹ - kuma alulẹ ki che ọgẹcha manyi k'ami ẹnẹ ogbogaga nẹkẹ kibeno, edu ña. nwu:
  • Egwọnyu ugbo kuma ach'ẹnwu dama ki iyanyi ma den
  • Ed'ejutọ ọkọ enẹ dufu kpai ekpẹ eyi ulẹ ele - ki nabẹ
  • Edu ña ọna oji alu ku ma ko amẹnwu ekwu nwu amonẹ kpai am'ẹnwu kuma kojọ kuma du kaluka nyọ nyọ
  • Edu nẹr'eju alu ki amu ujọ amonẹ achukọlọ dama manyi alu kuma akohi nwu ọlama
  • Ekojọ amẹnwu kuma keju no todu eche ẹnwu kpai enwù ki abo kuma chẹnwu chukp'enẹ

Iko kuma ache

Eyi che iko kuma ache ọkwuu Alu duu ki a du ña gbagada ọna ọna ku ma ache ọda Movement, ma neke r'ọjọ daiko ki dẹpẹ. Ma ana che ami arida lẹ todu kuma kp'ọna ẹnwu eche unaju, ogbogaga nwu che ẹgba kuma atene alu kuma ache ẹnwu kpai ujọ amonẹ kpai amẹnẹ ogbogaga kibọ, eki che ugbo k'onẹ ale kade ki gbiti eñọche efu iko re

Ẹgba nwu Ọna ọna kuma achẹnwu
Ochu Ẹgwaka ọdọ 2021 - Ochu Ejodudu ọdọ 2022 Eko jọ amẹnwu kuma dọwọ kọ kpai ami alu kuma ache ẹnwu eyi ejefu eyi Drafting Group
etene manyi and ọla-eko dama
Ochu Eji - Ochu Ẹgwa ọdọ 2022 Ẹnwu etene kpai ọla - eko dama
eche dufu ẹnwu kuma kọ ejodudu eyi Ọda content efu oluka kpai amẹnẹ ogbogaga chaka
Ochu Ẹgwaka ọdọ 2022 Am'Ọda Movement kuma kọ dufu uchẹ ejodudu (Preamble, Values & Principles, kpai Roles & Responsibilities statement of intent) ma muma ko dufu
Ochu Ẹgwaka ọdọ 2022 - Ochu Ejodudu ọdọ 2023

Community consultation oji uchẹ amẹnwu kuma kọ dufu ejodudu eyi Ọda Movement

Ochu Eji - Ochu Ẹta ọdọ 2023 E kp'ibe oji ẹnwu ki amonẹ ka nwu ma dabi kpai e dabi go amẹnwu kuma kọ dufu ejodudu
Ochu Ẹlẹ ọdọ 2023

etene efu kọmuniti oji ọna edu ọwọ tẹ ọtakada ọda movement

Ochu Ẹlẹ - Ochu Ebie ọdọ 2023 Ekọ am'ẹnwu dufu uchẹ ekeji eyi Ọda Movement
Ochu Ebie ọdọ 2023 Am'ẹnwu ekọ dufu uchẹ ekeji eyi Ọda Movement (Hubs, Global Council, Roles & Responsibilities and Glossary) ma muma ko dufu
Ochu Ẹbie - Ochu Ẹla ọdọ 2023 Community consultation oji amẹnwu kuma kọ dufu ekeji eyi Ọda Movement
Ochu Ẹla - Ochu Ẹgweji ọdọ 2023 etene MCDC efu ujọ ọwọ anẹ
Ochu Ẹgwaka ọdọ 2023 - Ochu Ẹta ọdọ 2024 E dabi go amẹnwu kuma ka nwu dabi kpai ekọ dufu onukeji ọna ki ọgbọdu Ọda Movement ale
Uchanẹ Ochu Ẹlẹ ọdọ 2024 Ọgbọdu Ọda Movement eyi ejodudu edu dufu
Ochu Ẹlẹ ọdọ 2024 Edu kọmuniti tefu Oji ọda Kuma kọdufu Chaka
Ochu ẹkẹlu - ochu ẹkẹfa 2024 Kpoji ọchaka ọda Kuma kọdufu efu ẹlọ kọmuniti
emọla todu ọwọ edutẹ ọtakada ọda movement.
Ochu ẹkẹfa - Ochu ẹkebie 2024 Uja ibe eyi ed'ọwọ tọ Ọda Movement

Egwugwu kpai uma, eche ẹnwu