This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 77% complete.
Outdated translations are marked like this.

Movement maa nyɛla kundi shɛli bɛ ni na gbaari ni di kahigi tuma ni jɛndi shɛli ni hachinima n-ti ban be di ni maa zaa ni shɛli kam din be Wikimedia movement, including to lay out a new nti pahi n-kahigi Global Council palli din yɛn gbubi movement governance.

Movement Charter maa nyɛla Movement Strategy priority.

Punpɔŋɔ sabbu


Zaŋ jɛndi

Movement Strategy maa tiri wuhi “Ensure Equity in Decision-making” wuhiya yaa ni Movement Character ni:

 • Sɔŋmi darizanima maa, zalikpana ni sɔchibisi din doli Movement structures, nti pahi tuma ni jɛndi shɛli ni hachinima zaŋ ti Anduniya zaa kaansili maa, yaɣa ni di jɛndi jila jila, nti pahi bini shɛŋa ni gbaabu yaɣa yaɣa din pun beni,
 • Zalimi din tu malibu ni sodoligu din gbubi gbaabunima mini soya din yɛn niŋ dede ni Movement-wide din yɛn nyɛ viɛnyala ni dihitabili zaŋ ti kpamba zaa, shɛhira zaŋ ti:
  • Laɣimgbaai biɛhigu din ka barina gbubbu.
  • Kaŋmi a maŋa ni Movement-wide laɣibɔhibo ni di dibu doli soli
  • Ka a tiri soli din nyɛ yim zaŋ kpa wula ka binyɛra yɛn yihiya tira ni so' shɛli din ni tooi doli vihi baŋ dibu kam din di.
  • Wuhimi wula ka laɣinsi yɛn tooi tum ni taba ka ni tooi yuli taba tuma ka di chɛŋ dede.
  • Buɣisimi di ni bɔri ni di nya shɛli nira yi pahi ni ŋun pahi maa hachinima ni nyɛ shɛŋa.

Saha piirili

Ŋɔ nyɛla sahapiirili din ni tooi taɣi amaa di lee kahigila sɔchibisi din bɔri ni di nam Movement Charter, dabisa ni tooi taɣi di yi chana. Lala taɣibu ŋɔ maa tin tooi niŋ ni di taɣi sɔya maa yomyom dolibu, di bahi bahindi di yɛn gbuligi tibili ni laɣinsi maa ni kpamba ban pahi, din bi niŋ soochi ni niri ŋmaai saha ti li.

Saha din be di sunsuuni Sɔdoligu
Silimiin' gɔli November 2022 – Silimiin' gɔli January 2023 Buɣisi wuhi sɔŋsim sɔya ni dundɔŋ ni soya zaŋ jɛndi Drafting Group
vihisi ni lahibali laɣimbu
Silimiin' gɔli February – Silimiin' gɔli October 2022 Vihigu ni lahibali laɣimbu
n-namdi sabiri shɛli din daa pun beni tuuli ti Charter maa content alizama ni kpamba maa zaa
Silimiin' gɔli November 2022 Tuuli Movement Charter sabbu yaɣa din yina (Preamble, Values & Principles, ni Roles & Responsibilities statement of intent) zaŋ wuhi salo naai
Silimiin' gɔli November 2022 – Silimiin' gɔli January 2023 Community consultation Tuuli Movement Charter sabbu yaɣa din yina
Silimiin-goli Feruary - March yuuni 2023 Tɛhi zaŋ kpa yɛlilabisi ni labi vihi tuuli sabbu yaɣa din yina maa
Silimiin' gɔli April 2023 Community consultation din be Movement Charter ratification methodology proposal
Silimiin-goli April - July yuuni 2023 Sabiri yibu na din pahiri ayi Movement Charter sabbu yaɣa
Silimiin' gɔli July 2023 Sabbu din pahiri ayi Movement Charter sabbu yaɣa maa puuni (Hubs, Global Council, Roles & Responsibilities ni Glossary) daa zaŋ wuhi salo
Silimiin' gɔli July – Silimiin' gɔli September 2023 Community consultation m-be sabbu din daa pahi ayi Movement Charter sabbu yaɣa ni
Silimiin-goli September - December yuuni 2023 MCDC consultations at local events
Silimiin-goli November yuuni 2023 - Silimiin-goli March yuuni 2024 Yɛltɔɣ' wumda labi yuli ni maaliniŋ din daa pahi ayi Movement Charter zaɣi muni sabbu puuni
Silimiin-goli April piligu ni yuuni 2024 Tuuli sabbu zaŋ kpa Movement Charter maa zaɣi muni daa nyɛla bɛ ni zaŋ shɛli wuhi salo
Silimiin-goli April yuuni 2024 Laɣingu maa shaawara maalibu zaŋ kpa charter muni maa sabbu polo
May―June 2024 Finalization of the full charter text based on community feedback
Preparation for the ratification vote of the Movement Charter
25 June―9 July 2024 Nuhi dihibu din wuhiri saɣi ti Movement Charter

Kuli gbilisimi tibili ka zaŋ a maŋa pahi di tuma ni