Ọtakada ọda movement/Ẹnwu kidefu

This page is a translated version of the page Movement Charter/Content and the translation is 98% complete.

Apa ki dẹi aduña ami ẹnwu kidefu ọtakada ọda movement lẹ. Amẹnwu kidefun lẹ ana rida ikodu gbogbo tiko ki ọtakada ọda movement lẹ kuma Di ọwọ tọ, ekidẹi dukpẹ kichẹ efu ọdọ 2024.

Ami ọtakada Kuma kọdufu abajọi

Ami ọtakada kidẹi ma kpẹ ọjọ ekeji efu ochu ẹlẹ, ọdọ 2024.

ọtakada ki atọ ubi

fimu akẹnẹreju

Ita Igbele

Uña ekidẹi chẹ nẹ ita kẹkẹ eyi Alu Ki ẹnwu kidefu ọtakada ọda lẹ ki was, kwu ugbo abo ki akọ ọtakada movement eyi Iko ochu ẹlu ọdọ 2022.

Extended content

Ita ẹnwu kidefu ọtakada ọda

Ọtakada ọda lẹ che ni ọtakada uchanẹ eilẹ chi ukọla amẹnwu okpaka, eki bukpe Ila nwọ ka nereju nyọnyọ amẹnwu Chaka ka gwọnyu nyọnyọ efu unabẹ nwu.

Aneke du amẹnwu ki anẹ amọda kidẹi le kwefu unaba Ibe ki neke chekwu, ma fu kperu uchẹ uchẹ mẹta: nwu enẹ amonẹ le, amẹnwu ekwu, kpai komunity. Ma neke do am'ẹnwu kaki amẹnwu kẹkẹ ki ach'ukọlọ ọda efu (1) efu ule uña era (2) efu uña ọkọ kpai (3) etọla m'amonẹ/ola, kpai alu ki ma neke kpẹ ọda ki achekwu nyọnyọ iche. Ibe du ki neke chekwu kpai ọtakada ebi ki nukpahiu Oji ọda ma ñọche tefu Ami uchẹ uchẹi ka, ọtakada ebi kweju eki lalei kpai ọtakada ebi etito kwefu ami kọmuniti lẹ.

Ami uchẹ uchẹ duu, abẹki ami igboga, ma na gbẹyọ lefu MCDC manyu Ibe unabẹ kpai omẹmẹlẹ Kuma fa dufu kwefu eju ki legwudui, kpai oluka eyi MCDC. Uña anwo dẹ edabi goñ, aka nereju kpai ebi etitọ kwugbo abo kọmuniti Oji Meta-Wiki amẹnwu kidefu-uchẹ uchẹ apa kekele lẹ kpai lefu uña kibọ kuma nya dutẹ.

Ekọ dufu

Ubi ejeju ejugede efu ochu ẹkẹfa ọdọ 2022, abo MCDC jẹ Oji ọla ekọ dufu abẹki "ekọdufu amẹnwu kidefuñ" eyi ọtakada ọda movement lẹ. Amẹnwu ma jẹ ekọdufu lẹ dẹi:

 
Ego nyọnyọ ọtakada ki "kọmuniti" kọ ugbo it's ọtakada ọda movement (kwefu kọmitii lẹ in-person meeting in June 2022).
Oji ọtakada Ujuwe amẹnwu kidefuñ
utọgba uchanẹ Akanereju ọtakada ọda lẹ kpai ẹtẹnwu
amẹnwu ogbogaga & amẹnwu kuma t'ubi Amẹnwu ogbogaga gẹgẹdẹ kpai ọda echẹnwu dama nwu ọchaka movement lẹ.
Aka nereju Aka nereju amẹnwu ogbogaga Kuma kọdufu efu ọtakada ọda lẹ.
Global Council Aka nereju Global Council lẹ chi abọ kuma Na n'ọda gẹgẹdẹ ejọgba efu abo k'anẹ movement Chaka le.

Uña kidẹi ache ki ujuwe ukọlọ abọ ujọi Chaka lẹ ki nagbada in the Movement Strategy recommendations. I nwọ neke kọdufu ọna kuma chanẹ ujeju eyi amonẹ Chaka.

Hubs Akanereju, ẹtẹ, ọna kuma chanẹ le, ọna enẹ amonẹ le nukpahiu, ukọlọ, edeju tẹ, kpai ẹnwu ki ko ami ugwẹta Wikimedia Dama kpai abo movement kibọ.
Roles & Responsibilities Aka nereju eyi ukọlọ kpai amẹnwu k'dukpẹ Kabo movement ache. Ekidẹi neke manyu akanẹreju lugbo ukọlọ abo kibọ dabu Board of Trustees lê, Wikimedia Foundation lẹ, Wikimedia affiliates lẹ kpai communities, efu abo kibọ.
echetẹgwu kpai edu chekwu Akanereju eyi echetẹgwu ọtakada ọda kpai ọna edu chekwu. Ekidẹi ach'ujuwe alu Kuma chedefu arida ọtakada ọda movement lẹ ubi ejodudu. Ya nwọ ch'ujuwe alu ki arida Kuma ki efu ọtakada ọda movement lẹ Madu tọ kpai edutefu ekochẹ.
Glossary Ẹkọdufu Chaka amẹnwu ogbogaga kidefuñ kpai Ami akanẹreju ọla ogbogaga kidefu Oji ọtakada ọda movement lẹ.