This page is a translated version of the page Movement Charter/Content and the translation is 74% complete.


Paj sa a prezante yon pati nan pwojè kontni nan Chat mouvman an. Kontni sa a pral evolye jiskaske Chat Mouvman an ratifye, sa ta dwe fèt nan 2023.

Istwa Kontni Chat la

 
Pwojè vizyalizasyon pati "Kominote" nan tèks Chat Mouvman an (pandan reyinyon Komite a an pèsòn nan mwa jen 2022)..

(Yon deskripsyon preliminè sou fason yo ta dwe devlope kontni Chat la, ki soti nan Komite Redaksyon Chat Mouvman an apati de mwa me 2022 a.)

Chat mouvman an kòmanse ak yon Deklarasyon Valè, ki rezime epi eksprime avèk elokans tout sa ki enpòtan pou nou an tèm ki pi jeneral.

Etap yo dwe pran pou aplike politik aktyèl yo ka trase nan yon pakèt lide potansyèl epi yo kategorize nan twa kategori: 'gouvènans', 'resous' ak 'kominote'. Yo kapab konsidere kategori sa yo tou kòm mekanis debaz yo ki jwe yon wòl nan (1) domèn "politik", (2) "ekonomik" ak (3) domèn "sosyal/enfòmatif", epi ki konstitye yon fason trè fonksyonèl pou distribye wòl yo. Tout lide ak pwopozisyon potansyèl ki gen yon enpak dirèk sou politik yo ta ka antre nan youn nan kategori sa yo, ki gen ladan pwopozisyon ki soti nan faz anvan yo ak nouvo pwopozisyon nan kominote yo.

MCDC a ta dwe alimante Chak kategori, oswa "buckets", ak pi bon, pi laj lide ki te nan faz anvan yo, osi byen ke diskisyon nan MCDC a li menm. Manm kominote yo pral kapab revize, klarifye ak pwopoze nouvo lide sou kategori kontni sou-paj sou Meta-Wiki ak lòt platfòm ki pral pataje kwaze.

Plan

Apre reyinyon fas-a-fas ki te fèt nan mwa jen 2022, MCDC an te dakò sou yon bouyon oswa "tablo rezime" pou Chab Mouvman an. Plan yo te dakò sou li se sa a:

Chapit Deskripsyon kontni an Chapter status
Pou Kòmanmse Definisyon Chat mouvman ak objectif li. Community consultation finished (summary and responses to the feedback from the MCDC)
Valè ak Prensip yo Valè fondamantal ak prensip kolaborasyon pou tout mouvman an
Definisyon Definisyon konsèp kle yo dekri nan Chat la.
Konsèy mondyal la Definisyon Konsèy Mondyal kòm prensipal kò gouvènans mouvman mondyal la. Seksyon sa a pral elaji deskripsyon wòl Konsèy Mondyal la nan rekòmandasyon Estrateji Mouvman yo. Li kapab tou dekri pwosesis pou mete sou pye Konsèy Global la. Community consultation ongoing
Hubs Definition, purpose, set-up process, governance standards, membership composition, responsibilities, safeguards, and relationship of the Wikimedia Hubs to other movement bodies. Community consultation ongoing
Wòl ak Responsablite yo Definisyon wòl ak responsablite antite yo nan mouvman an. Pwobableman sa a gen ladann definisyon sou wòl antite tankou Konsèy Administrasyon an, Fondasyon Wikimedya, afilye ak kominote Wikimedya, pami lòt yo. Community consultation of the statement of intent finished (summary and responses to the feedback from the MCDC); community consultation ongoing for the full draft chapter
Pou pran desizyon Definisyon pwosesis mondyal pou pran desizyon yo. Sa a ka aplike pou desizyon ki an menm tan afekte anpil moun ki gen enterè atravè mouvman Wikimedya a, tankou Fondasyon Wikimedya, afilye ak kominote yo, pami lòt yo. Full draft chapter in the works
Amandman ak Aplikasyon Definisyon pwosesis amandman ak aplikasyon Chat la. Sa a dekri kijan chanjman nan chat Mouvman an fèt apre yo fin ratifye l. Li dekri tou kijan chanjman ki prevwa nan Chat Konstitisyon Mouvman an pral aplike epi mete an pratik nan mouvman Wikimedya a.
Glosè Deskripsyon detaye sou kontni kle ak definisyon tèm kle yo itilize nan chak chapit Chat Mouvman an. Community consultation ongoing