This page is a translated version of the page COVID-19 and the translation is 100% complete.

Mae Pandemig COVID-19 yn bandemig cyfredol a gofnodwyd yn gyntaf yn Rhagfyr 2019 ac a gyhoeddwyd i fod yn bandemig gan Gyfundrefn Iechyd y Byd ar 11 Mawrth 2020. Mae grwpiau o fewn mudiad Wikimedia wedi bod yn gwylio'r sefyllfa ers dechrau 2020 ac wedi gwneud sawl peth i helpu arafu lledaeniad y pandemig.

Mae'r sefydliad Wicimedia wedi gwneud y dudalen hon ar gyfer rhannu ei'n ymateb i'r pandemig, cynnig adnoddau perthnasol yn gyhoeddus yn ogystal â helpu ei'n gymunedau gwirfoddol i riportio, dilyn ac arolygu'r effaith ar y mudiant. Rydym yn eich annog chi i ymuno'r sefydliad wrth ychwanegu gwybodaeth ar sut y mae eich cymunedau Wicimedia a'r cymunedau cysylltiedig yn ymateb i'r sefyllfa. Ar gyfer ymholi ynglŷn â chyfryngau, cysylltwch press(_AT_)wikimedia.org.

Trosolwg cyfredol

Ers 10 Medi 2020, mae mudiad Wicimedia wedi gweithredu mewn ymateb i bandemig COVID-19 yn y ffyrdd canlynol:

 • Gall digwyddiadau cyhoeddus oddi ar y we (mewn person) cael eu hariannu trwy raglenni grantiau'r Sefydliad Wicimedia, oni bai y bod ymgeiswyr yn cyflawni'r Protocol Asesiad Risg COFID-19 ar gyfer penderfynu y mae'r lefel risg cyffredinol ynglŷn â'r gweithgareddau wedi eu hariannu digon isel.[1]
  • Cyn y 10fed o Fedi 2020, roedd digwyddiadau oddi ar y we (mewn person) roedd wedi eu hariannu gan grantiau o'r Sefydliad Wicimedia, yn cynnwys cynadleddau, wedi eu canslo neu ohirio. Mae hyn yn cynnwys y Uwchgynhadledd Wicimedia 2020 yn ogystal â'r Wicimania 2020.[2][3]
 • Hyd nes y clywir yn wahanol, mi fydd lleoliad swyddfeudd y Sefydliad Wicimedia yn cau.[4]
  • Mae holl staff y Sefydliad Wicimedia gweithio o bell, o fewn eu gallu.[4]
  • Mae lleoliadau swyddfeydd yn cael eu diheintio gan grwpiau glanhau proffesiynol.[4]
 • Mae'r Sefydliad Wicimedia wedi symud tuag at wythnos gweithio fyrrach.[4]
  • Mae rhai staff dal i weithio ei oriau arferol; Er hyn, ar y funud, mae disgwyl i staff weithio 20 awr yr wythnos, os yn angenrheidiol.[4]
  • Mi fydd y staff i gyd yn cael eu talu yn ôl eu horiau gweithio arferol.[4]
  • Gofyniadau a chyfyngiadau absenoldeb o ganlyniad i salwch arferol yn cael eu hawlildiadu; mae staff sydd yn sâl, neu'n gwarchod teulu sâl, yn cael eu caniatáu i gymryd saib i edrych ar ôl eu hunain neu eu teuluoedd.[4]
 • Mae aelodau o'n gymunedau yn parhau i ddiweddaru, cynnal a chyfiaethu gwybodaeth ynglŷn â'r pandemig, ar hyd pob un o'n prosiectau mewn sawl aeth.

Adnoddau byd-eang a gwybodaeth

 
Mae pellter cymdeithasol yn helpu i atal cynnyddiad sydyn mewn heintiadau (fflatio cromlin y bandemig) i helpu gwasanaethau iechyd ddelio gyda galwadau, ac yn cynnig rhagor o amser i wasanaethau iechyd cael eu cynyddu a gwella.

Sefydliadau byd-eang

Prosiectau Wicimedia

Gweithio a chyfarfod o bell

Crynodeb fideo (sgript)

Camau defnyddiol ar gyfer rhwystro lledaeniad y firws COFID-19

 
GIF animeiddiedig yn dangos lledaeniad o bathogen heb, a gyda, mesuriadau atal
 • Diheintiwch eich hunain trwy lanhau eich dwylo yn gyson, unai trwy ddefnyddio sebon a dŵr glan am oeliaf 20 eiliad, neu trwy ddefnyddio diheintydd dwylo sydd yn cynnwys 80% alcohol.
 • Gorchuddiwch eich ceg pan yr ydych yn tisian, pesychu a dylyfu gên. Gall firysau lledaenu o ddiferynnau bach o beswch/tisian.
 • Parhewch i gynnal pellter diogelwch o bobl arall, o leiaf dwy fedr (6 troedfedd) o eraill.
 • Peidiwch â chyffwrdd ag unrhyw rannau o'ch corff neu unrhyw wrthrychau o'ch cwmpas.
 • Mae pawb yn cael eu hannog i aros gartref, ewch oni bai bod rhiwbeth yn bwysig i chi. Os oes gennych salwch, fel twymyn, peswch, cur pen a dolur rhydd, neu gyda symptomau o COFID-19, dylech fynd i'r ysbyty agosaf.
 • Os oes gennych dasg hanfodol, a rhaid gadael eich tŷ i fynd i rywle, peidiwch ag anghofio dod a masg wyneb neu darian wyneb o unrhyw fath, a'i wisgo.
 • Parhewch i gynnal ffordd o fwy iachus ac abl, trwy ymarfer corff a gwneud yoga yn gyson, a hefyd bwyta ac yfed prydau iachus, fel ffrwythau, llysiau a fitamin-C.
 • Diheintiwch eich cartref trwy lanhau'r llawr ac arwynebau arall yn gyson yn defnyddio hances diheintio.

Ymdrechion yn berthnasol i brosiectau Wicimedia

 
Camau defnyddiol ar gyfer rhwystro'r firws COFID-19 rhag lledaenu

Cofnodwch unrhyw gwybodaeth ynglyn a sut mae prosiectau Wicimedia yn ymateb neu sut mae ymdrechau allanol yn gwneud defnydd o wybodaeth o Wicimedia.

Cydweithiad traws-wici

MediaWici

Wicidata

Comin Wicimedia

Wicipedia

Wicipedia Saesneg
Wicipedia Macedoneg

Wicidaith

Defnyddio data Wicimedia

Negeseuon y Sefydliad Wicimedia

Yn dilyn y 24ain o Fawrth 2020, mae'r sefydliad Wicimedia wedi rhannu'r negeseuon canlynol yn gyhoeddus ynglŷn â'r panemgig COFID-19:

Gwybodaeth o grwpiau a thadogon y mudiad

Postiwch unrhyw gyhoeddiadau neu wybodaeth o grwpiau cydnabyddedig neu tadogon y mudiant Wicimedia.

 • Grŵp defnyddwyr Wicimeidians Gorllewin Bengal: Holl withgareddau oddi ar y we a phrosiectau wedi'u threfnu ac/neu wedi cael eu chefnogi gan y grwp defnyddwyr wedi cael eu ohirio, mewn effaith o'r 13ydd o Fawth, 2020 tan Medi'r 15ed, 2020 (neu tan clywir ym mhellach).[5]
 • Wikimedia Bangladesh:I atal lledaeniad pobibl o COFID-19 ac i alluogi iechyd a diorgelwch o'r aelodau y gymuned Wicimedia, mi fydd holl gweithgareddau oddi ar y we (cyfarfodydd, gweithdai, seminarau) ac digwyddiadau mewn-person cyhoeddus yn berthnasol i Wicimedia Bangladesh a'u gymunedau is-lleol wedi'u ohurio tan y clywir ym mhellach, o'r 14eg o Fawrth 2020 ymlaen. Yn gydamersol, chafodd y cyfarfod blynyddol Bangla Wicipedia chafodd ei gynllunio ar gyfer Ebrill nesaf wedi eu canslo.[6]
 • Hong Kong: Mi fydd holl weithgareddau a phrosiectau wedi'u threfnu gan y grwp defnyddwyr wedi eu ohurio, yn effeithiol o'r 3ydd o Chwefror, 2020 tan y clywir ym mhellach. Mi fydd gweithgareddau wedi'u gefnogi o dan disgresiwn o'r threfnwr. Mae WiciEDU yn Hong Cong ddim wedi'u effeithio. Bydd trefnwyr lleol yn cysylltu â sefydliadau priodol ar gyfer newyddion yn berthnasol i WiciEDU yn Hong Cong.[7]
 • Wikimedia España: Holl digwyddiadau oddi ar y we, yn cynnwys ei'n gwasanaeth flynyddodd wedi eu ganslo neu ohirio o'r 10fed o fawrth 2020 tan y clywir yn wahanol oherwydd yr argyfwng COFID-19 yn Sbaen. Mae gwirfoddolwyr, staff a'r gymuned fwy llydan yn cael eu hannog i aros gartref, cymryd gofal o'u hunain ac addasu Wicipedia neu unrhyw brosiectau perthnasol trwy y dudalen hon.[8]
 • Wikimedians o'r lefant: Mi fydd gweithgareddau oddi ar y we i gyd yn cael eu ganslo o'r 20fed o Fawrth 2020 tan y clywir yn wahanol. Mi fydd gweithdai addasu yn cael eu gynnal ar-lein, tra bod rhaglenni addusg a dathliadau yn cael eu gostynnu i gwobrau tystysgrif. Mi fydd y Cynnllun Grant Flynyddol yn cael ei adolygu ym mis Mawrth trwyodd i Ebrill i letya ariannu sydd yn fwy berthnasol i'r amgylchiadau presennol (fel cyflogau rhyngrwyd). Mi fydd cyfarfodydd ar-lein yn cael eu cynnal yn fisol.[9]
 • Wicimedia Norge: Mae Wicimedia Norge wedi canslo holl trafnidaethau, digwyddiadau a chyfarfodydd mewn-person o'r 12fed o Fawrth ymlaen. Mi fydd cyfarfodydd Wici ar gyfer y gwilfaddolwyr i gyd yn cael eu gynnal yn fisol. Cyn belled mae'r llywodraeth Norwyeg yn cytuno, mi fydd gweithwyr Wicimedia Norge yn gweithio o adref.[10]
 • Wikimédia Ffrainc: Mi fydd holl weithgareddau a phrosiectau wedi eu drefnu neu/ac wedi eu gefnogi gan y tsapter wedi eu ohurio tan y 15fed o Fedi, 2020.

Chwilio am gymorth

Rydym yn eich annog i ddefnyddio dudalen trafod yr erthygl i drafod beth yr ydych chi ac eich grwpiau cysylltiedig angen yn ystod yr amser hwn. Mi fydd gwybodaeth ynglŷn â chymorth ar gyfer anghenion wedi eu darganfod yn y drafodaeth yn cael eu rhannu yma.

Cwestiynnau sydd yn codi'n aml

Beth sydd yn cael ei wneud am Wicimania?

Mi fydd Wicimaina Bangkik yn cael ei ohirio tan 2021. Bydd yr gwestu a'r lleoliad yn gyson. Does dim cynllyn i gynnal digwyddiad ar-lein.

Penderfynwyd cynnal Wikimania 2021 yn rhithiol. Digwyddodd hyn o 14eg tan 17eg o Awst. Gallwch weld y rhaglen yma.

Ag oes argymelliadau tu hwnt i dderbynnwyr grantiau?

Mae'r sefydliad Wicimania yn annog bawb yn y symydiad i ystyried sut mae eu gweithgareddau wedi eu gynllinio, yn ennwedig digwyddiadau, yn gall dylawnwadu'r lledaeniad bosib o COFID-19. Tra rydym yn gofyn bod arian o grantiau ddim yn cael eu ddefnyddio ar gyfer y digwyddiadau yma, rydym yn argymell bod pob grwpau perthnaosl i hefyd ganslo neu ohirio unrhyw digwyddiadau maent wedi trefnu rhwng rwan a'r 15fed o fedi 2020 tan mae'r Cyfundrefn Iechyd y Byd yn gyhoeddi bod y pandemig COFID-19 drosodd.

Beth am ddigwyddiadau'r sefydliad Wicimedia sydd wedi eu cynllunio?

Mae trafnidiaeth Sefydliad Wicimedia wedi eu ohirio tan o leiaf y 1af o Fehefin 2020. Mi fydd pob ddigwyddiad, i ffwrdd o'r safle, a chyfarfodydd mewn person sydd wedi eu trefnu cyn y 15fed o Fedi ar gyfer staff, contractwyr, bwrdd a staff hel arian wedi eu ohirio neu ganslo.

Beth sydd yn digwydd gyda rhaglenni a chynlluniau presennol y sefydliad Wicimania?

Mae'r tîm arweiniad y sefydliad Wicimedia yn arolygu pob gwaith ar gyfer y sefydliad Wicimedia ac yn ceisio gohirio gwaith sydd ddim yn angenrheidiol tan yr ydym yn asesu ym mhellach i mewn i'r sefyllfa. Rydym yn ymwybodol y bydd yr angenau a rhwymedigaethau o'r sefydliad yn newid o bosib yn ddramatig yn y wythnosau nesaf ac o bosib misoedd. Rydym yn cymryd y cam yma er mwyn cynyddu galled a chynnal yr hyblygrwydd bydd angen ar gyfer ymateb i unrhyw anghenion bydd yn codi a galluogi bydd y cyhoedd gyda mynegiant am ddim at wybod gall fod o ddefnydd mewn amserau ansicr. Dydyn ddim yn rhoi'r gorau i unrhyw nodau neu anghenion hirdymor. Mi fyddwn yn dod yn ôl atynt mor gynted a mae'r sefyllfa bresennol yn ei'n galluogi.

Sut y bydd y Sefydliad Wicimania yn ceisio gweithio 20 oriau'r wythnos?

Rydym yn gofyn i bobl gweithio 50% o'u horiau arferol. Dydy hwn ddim yn wyliau. Mae gofyn iddynt weithio i'n genhedlaeth os maent yn gallu gweithio oriau mwy arferol. Ond dydyn ddim yn gadw golwg ar eu horiau. Rydym yn ymddiried y bydd pobl yn cynnig yr oriau maent yn gallu.

Pam? Roeddem yn ymwybodol y bydd ysgolion yn cau yn fyd-eang, a ni fydd tâl offeiriad gofal plentyn o ddefnydd pan mae gofalwyr ddim ar gael. Mae hi'n anrhesymol ac yn afrealistig i ddisgwyl i berson bod yn holl-presennol, wyth awr y dydd, mae y maent a phlentyn tair blwydd oed gyda crayons ar hyd y wal, neu riant henoed sydd angen cymorth i lywio'r grisiau. Mae gan bawb teulu i warchod, siopa bwyd sydd angen i brynu, rhaid bod yn bresennol i apwyntiadau doctor, cymdogion sydd angen galwad ffôn. Rydym yn ymddiried yn ei'n gyd-weithwyr. Mi fydd pobl yn gweithio pan maent ar gael a phan does ganddynt ddim y gallu, rydym yn ymddiried y byddent yn iawn.

Sut ydy'r sefydliad Wicimedia yn cefnogi'r gymuned yn bresennol?

Yn ogystal â chynnig cymorth i'n grwpiau perthnasol sy'n derbyn ariannu o grantiau, rydym hefyd yn edrych ar sut yr ydym yn gallu cefnogi cydgysylltu ychwanegol ar-lein ar gyfer atodi ei'n ymgeision mewn-person arferol.

O bosib mae gwaith y symudiad yn fwy pwysig na erioed. Er hyn, mae cymuned iachus a ddirgynol yn hanfodol ar gyfer cyflawni ei'n botensial llawn wrth gefnogi'r byd yn ystod yr amseroedd presennol. Mi fydd hwn ddim yn digwydd os nad rydym yn ystyried beth sydd rhaid ar gyfer cefnogi ei'n hunain fel unigolion. Tra bod y symudiad a ffydd wedi bod yn nod o'r symudiad eisoes, mae'r sefyllfa ganlynol yn golygu bod rhaid gwneud effaith ychwanegol tuag at ofal unigolion a cymunedol.

Beth ydy'r symudiad Wicimedia yn gwneud yn bresennol i gefnogi eu gweithwyr a'u contractwyr?

Mae'r Sefydliad Wicimedia yn cymryd y cyfrifoldeb o gymryd gofal o'u 375 o staff a chontractwyr o ddifri. Mae hyn eisoes wedi bod yn flaenoriaeth graidd o'r sefydliad ers iddo gael ei sefydlu pymtheg mlynedd yn ôl. Yn ogystal â hyn, fel sefydliad mae gennym gyfrifoldeb o gadw Wicipedia ar-lein ac ar gael ar gyfer y byd, yn enwedig mewn adegau o argyfwng. Mae byd yn newid yn gofyn am newid yn y modd rydym yn gweithio. Ar gyfer cymryd gofal o'n staff a chontractwyr yn ogystal ag addasu i newidiadau fel sydd angen yn yr wythnosau a misoedd o'm mlaen, rydym wedi cymryd cyfres o gamau:

 1. Rydym yn derbyn rhaid newid i sefydliadau newydd. Mae'r hen normal wedi mynd, ac mae ceisio newid realiti i fod yr un peth a'r wythnos neu fis blaenorol ddim yn helpu. Rydym yn naddynnu ei'n gynlluniau blynyddol, OKR'au, a roadmaps. Mae ceisio eu cyflawni yn gofyn am bryderi ac ansicrwydd, ddim un o honnent yn ddefnyddiol ar y fynyd.
 2. Rydym yn ffocysu ar y gwaith mwyaf perthnasol i'n bwriad. Mae Wicipedia yn wefan, ond mae Wicimedia yn gymuned. Mae yna ddywediad "come for the aritcles, stay for the people." Rydym yn ffynnu ar gyfarfod mewn-person, dadlau dros ei'n ddyfodol, cwtsio a chau lawr pob man cyfarfod cymdeithasol o fewn golwg. Rydym wedi canslo pob un cyfarfod agos-dymor, mewn-person tan i CIB cyhoeddi'r pandemig drosodd. Roedd y canlynol yn benderfyniadau poenus, ond angenrheidiol ar gyfer iechyd cyhoeddus ac ar gyfer cynnig sicrwydd. Does dim rhaid poeni oes ydy'r uwchgynhadledd Hyderabad yn cael ei gynnal mewn 4 mis, a pha visas y bydd rhaid - gallem ffocysu ar broblemau presennol.
 3. Rydym yn amddiffyn ei'n iechyd. Mae'r sefydliad wedi bod yn gyfundrefn dosbarthu gwaith am flynyddoedd, gyda 70% o'n gweithwyr yn gweithio tu allan i'r brif swyddfa yn San Fransisco. Cyn gynted a darganfyddwn drawsyriant cymuned yng Nghalliffornia, fe sefydlwn brotocol gweithio-o-adre llawn. O fewn wythnos dilynodd y swyddfeudd Washington DC. Ei'n nod roedd i leihau datguddiad staff a gwella iechyd ar gyfer y cymunedau rydym yn gweithio a byw.
 4. Rydym yn ysgafnhau'r llwyth. Ddim gwaith ydy'r unig beth ar feddwl pobl ar y fynyd. Mae'u deuluoedd, biliau, gofal plentyn a chaefeydd ysgolion, yr economi... rydym i gyn yn ceisio delio gyda llawer o bethau. Rydym eisiau lleihau'r straen gwybyddol ar ei'n gyd-weithwyr i alluogi pobl i edrych ar ôl eu hunain ac i aros yn iachus. Ar gyfer gwneud hyn:
  • Rydym yn gwarantu bod holl weithwyr contract a fesul awr iawndaliadau ar gyfer horiau wedi eu cynllunio wedi eu gweithio.
  • Rydym yn rhoi heibio seibiannau sâl, felly mae staff ddim yn gorfod cyfri neu ddefnyddio PTO.
  • Rydym wedi haneru oriau gweithio disgwyliedig.

Am faint bydd swyddfeydd y sefydliad Wicimedia yn parhau i aros ar gau?

Mae swyddfeydd San Fransico a Washington DC y sefydliad Wicimedia yn parhau i aros ar gau tan o leiaf y 30ain o Fehefin 2020. Mi fyddwn yn ail-ystyried y penderfyniad tuag y diwedd o Fehefin ac yn penderfynu os ddylai barhau.

Am faint bydd trafnidiaeth y sefydliad Wicimedia cael ei ohirio

Cyn hyn, roedd Sefydliad Wikimedia wedi gohirio unrhyw deithio tan o leiaf 1 Mehefin 2020.

Ar 30 Tachwedd 2021, cyhoeddodd y Sefydliad fod modd i deithio ac ymgynnull ailddechrau i staff, aelodau'r bwrdd a gwirfoddolwyr ac y byddai disgwyl iddynt i gyd gadw at Bolisi Teithio a Threuliau COVID-19.

Nodiadau