Всеобщ кодекс на поведение/ЧЗВ

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/FAQ and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Universal Code of Conduct

Консултации

1. Как ВКП е свързан с други инициативи и консултации на Стратегията на Движението (Movement Charter) като Устава на движението?
ВКП е ключова инициатива от дискусиите на общността и стратегическия процес на Уикимедия 2030. Третата препоръка от обсъжданията на Стратегията на Движението беше осигуряване на безопасност и приобщаване в рамките на общностите и създаването на кодекс на поведение, който бе оценен като инициативата с най-висок приоритет на тази препоръка. Успоредно с консултациите относно Всеобщия кодекс на поведение се провеждат глобални дискусии във връзка с други инициативи на Стратегията на Движението, като например Устава на движението.
2. На какво основание бяха избрани общностите за провеждане на местни консултации?
Общностите за фаза 1 на местните консултации бяха избрани въз основа на няколко фактора, включително скоростта на растеж и състоянието на местните политики за поведение. Повече информация за процеса за Фаза 1 е достъпна тук. Сред съображенията от практическо естество бе наличието на квалифицирани посредници в работата с местните езици.
Подобно на Фаза 1, множество фактори ръководеха избора на общности за Фаза 2. На първо място бяха данните за съществуващата инфраструктура за прилагане относно проекти на Уикимедия на различни езици в съответствие с местните политики. Критерий при избора на посредници е да представляват общности с различни нива на съществуващо прилагане, така че да внесат различни гледни точки. Наличието на квалифицирани посредници и стремежа за широко географско покритие също изиграха роля.
3. Фондация „Уикимедия“ обявила ли е, че ВКП ще се прилага за всички проекти и пространства на Уикимедия?
Да. Тъй като ВКП ще стане част от Условията за ползване, няма да е възможно отделни общности да се откажат от глобалната политика. Ако съществуващите местни политики или практики изглеждат в несъответствие с ВКП, тези опасения трябва да бъдат повдигнати в началото на процеса, така че противоречието да може да бъде проучено и решено. Към 2 февруари 2021 г. Управителният съвет официално е одобрил ВКП като политика, която ще се прилага за всички проекти и дейности в движението на Уикимедия. Този обхват също беше изяснен още от началните етапи на консултацията от Фаза 1 за изготвяне на политиката и беше публикуван както в Мета и wikimedia-l, така и в много отделни проекти. Списък на съобщенията за малки и средни уикипроекти е достъпен на тази страница. Подробности за по-големите консултации в уикипрокети са налични тук.

Превод

4. Ще бъдат ли преведени ВКП и съпътстващата го документация на всички езици?
Екипът, ангажиран с проекта за ВКП, ще работи за превеждането на цялата основна документация и съобщения на възможно най-много езици, като използва комбинация от преводаческа дейност на агенции и доброволци. Това е голямо усилие, което ще отнеме време и не можем да го направим сами. Насърчаваме доброволците, които биха искали да превеждат материали, както и желаещите да бъде извършен превод нов език, да изпратят имейл до ucocproject wikimedia.org. Въпреки че не е възможно да преведем всички материали на всички езици, ние се ангажираме да позволим широко участие в процеса по превеждане на ВКП на всички езици.
5. В случай на несъответствия в превода или противоречия в тълкуването, коя езикова версия на проекта (за ВКП) ще бъде считана за официална?
Екипът на ВКП работи за публикуването на възможно най-много преводи на политиката на ВКП, насоките за прилагане и свързаните страници. Преводите обаче са несъвършени и ние използваме различни стратегии (платено посредничество, доброволчество, служители и т.н.), за да завършим преводите, всяка от които е изправена пред специфични предизвикателства с точността. Насърчаваме общностите да ни помогнат да идентифицираме и коригираме несъответствията и молим за разбиране, тъй като отстраняването на несъответствията отнема време. Докато процесът приключи, английската версия ще бъде официалната версия.

Прилагане

6. Какви са плановете за прилагане на ВКП? Кой носи отговорността за прилагането му например?
Съгласно указанията на Управителния съвет на фондацията (Съветът), прилагането е във фокуса на втората фаза на проекта, която започна след като окончателната версия на проект за ВКП беше одобрена от Съвета и публикувана на 2 февруари 2021 г. Това означава, че общностите на Уикимедия ще определят начините за въвеждане, прилагане и тълкуване на ВКП на местно ниво. Всички засегнати страни и общности се насърчават да участват активно в дискусията, за да търсят съвместимост със съществуващите общностни практики, политики и процедури. ВКП и неговите стратегии за прилагане са предназначени преди всичко да служат като основа за цялото движение. Все така насърчаваме индивидуалните проектни общности да разработват свои собствени кодекси на поведение допълващи постигнатото с него.
7. Как ще се третира нарушение на ВКП в реалния живот, например на събития на Фондацията или на нейни афилиирани дружества и членове, където Политиката за дружелюбно пространство също е приложима? Коя политика ще има предимство?
Тъй като ВКП предоставя минимален набор от насоки, местните политики, доколкото са относими към случая, винаги трябва да бъдат вземани предвид и прилагани приоритетно. Това важи за събития по същия начин, по който важи и за поведението в който и да е проект на Уикимедия. ВКП е предназначен да се прилага директно само в случаите, когато местните политики или механизмите за прилагане не са достатъчни за справяне с разглежданите проблеми.
8. Ще бъде ли поверителното докладване на нарушения на ВКП в противоречие със свободната и прозрачна култура на общността на Уикимедия (където всеки може да види историята на страниците например)?
Вече съществува практика доклади да се разглеждат поверително по редица причини, като например нуждата от разкриване или скриване на информация, позволяваща дадено лице или лица да бъдат идентифицирани, заплахи за нараняване и други чувствителни въпроси. Такива доклади се подават редовно до отдела за доверие и безопасност и правния отдел, до стюардите, проверяващите потребителите (CheckUsers), надзорниците, арбитражните комитети и други функционери. Значителен брой участници са изразили нежелание да докладват за тормоз по публичен начин, тъй като това може да доведе до последващия прояви на враждебност. Важно съображение във фаза 2 беше проучването на необходимостта от балансиране на прозрачността със задължението за защита на жертвите на тормоз.
9. Какъв вид подкрепа би предоставила Фондацията на отговорните за прилагането на ВКП?
Фондацията се ангажира да подкрепя ВКП през всички етапи от неговото развитие: при изготвянето на политики, консултациите относно прилагането и като гарантира, че начините за прилагане работят добре. Вече се предприемат някои стъпки, за да се гарантира, че прилагането на ВКП е успешно. Това включва предоставяне на подкрепа за онези, които биха могли да бъдат отговорни за прилагането на ВКП. Например екипът на Фондацията за развитие на общността стартира пилотни програми за онлайн обучение. С подобряване на разбирането за нуждите на общността чрез нашите консултации във фаза 2 ще имаме и имаме по-ясна представа и за видовете подкрепа, на които да дадем приоритет.

Периодични прегледи

10. Ще има ли периодични прегледи и изменения на ВКП след първоначалното му завършване? Ако да, кой ще носи отговорност за това?
Да. Правният отдел на Фондацията ще организира преглед на ВКП и Насоките за прилагане една година след ратифицирането на Насоките. Последващите прегледи могат да бъдат улеснени от възникващи управленски структури като тези, препоръчани в Стратегията на Движението.
11. Кой ще преразглежда политиките в бъдеще, ако възникне спешна нужда от изменения?
Подобно на други политики на Фондацията исканията за спешни промени могат да се подават до Правния отдел на Фондацията. Правният отдел е ръководил общностни дискусии за промени в миналото (например Изменението в условията за ползване от 2014 година, отнасящо се до платените приноси), и има съществуваща структура и процедури за действие в такива ситуации.

Противоречия с местни политики

12. Какво ще се случи, ако местните политики са в несъответствие с ВКП?
След приемането на ВКП от Съвета, всички общности на Уикимедия ще бъдат насърчени да разгледат своите съществуващи политики, за да се уверят, че удовлетворяват очакванията на ВКП. Общностите могат да надграждат ВКП и да разработват по-сложни политики, но трябва да гарантират, че техните местни политики не занижават основния стандарт, определен от ВКП. Ако е необходимо, общностите и Фондацията могат да работят заедно за хармонизиране на политиките. Фондацията ще бъде на разположение да съдейства до приключване на проекта.
13. ВКП ще се прилага ли и за проекти, които имат действащи местни политики и насоки?
ВКП има за цел да създаде основните стандарти за поведение в цялото движение. Проектите с добре разработени политики обикновено отговарят на или надхвърлят изискванията на ВКП и като цяло няма да се налага да правят много промени в местните политики, за да се придържат към глобалната политика.
14. Всеки проект на Уикимедия има свои собствени насоки за поведение и политики, създадени и разписани от потребителите на този проект въз основа на техните нужди. ВКП ще промени ли тези насоки и политики?
ВКП не е предназначен да замени съществуващите ефективни стандарти за поведение. Вместо това ВКП ще служи като основен стандарт за всички проекти, и по-специално са тези проекти, които нямат или имат твърде малко стандарти за поведение. Общностите могат да използват ВКП, за да разработят повече културно-приемливи норми или в случай на необходимост, да коригират съществуващите насоки.
15. Какво следва с случай, че ВКП не отговаря напълно на нуждите на нашата общност?
ВКП най-вероятно няма да отговори на всички нужди на общността. Също така е много вероятно ВКП да се развие в бъдеще. Общностите се насърчават да изграждат свои собствени политики върху него. Във ВКП например може да се казва: „Трябва да се съсредоточите върху това, което е най-добро не само за вас като отделен редактор, но и за общността на Уикимедия като цяло.“ Това указание може да се тълкува много широко. Много проекти на Уикимедия вече имат много по-подробни политики за това как да се справят с подобни проблеми, като например политиките за конфликт на интереси. Ако вашият проект няма такъв, такова изречение във ВКП би било резервното правило за всякакви противоречия, възникващи по тази тема. Същевременно ВКП може да служи като напомняне за нуждата от разработване на по-подробна политика по тази или други теми.
16. Как ВКП ще се впише във всички културни контексти?
ВКП може да не се вписва във всички културни контексти, но авторите му са работили върху това да го направят възможно най-приобщаващ. Екипът на ВКП се допита до общности, представляващи различни култури, и взе предвид техните отзиви, разработвайки проекта за Кодекса. Ако установите пропуски в проекта за ВКП по отношение на представителството на дадена култура, молим ви да обърнете внимание на това на главната страница за обсъждане на Всеобщия кодекс за поведение и тези проблеми може да бъдат включени в първия или следващите годишни прегледи.

Припокриване с Условията за ползване

17. Все още ли е необходимо да имаме ВКП, когато раздел 4 от Условията за ползване (УзП) обхваща политики във връзка с поведението като „Въздържане от определени дейности“?
В Раздел 4 от Условията за ползване на Уикимедия са включени някои насоки за поведение заедно с насоки за съдържанието, като авторскоправни нарушения и приноси срещу заплащане. Това обаче не е изчерпателен списък. Всеобщият кодекс за поведение има за цел да помогне на общностите да прилагат раздел 4 от Условията, като доразвива въпросите относно очакванията за поведението.
18. Защо пишем нов ВКП, вместо да преработим Раздел 4 от Условията за ползване?
За да бъдат условията за ползване четливи и кратки, част от информацията е разделена в други документи. Политиката за лицензиране и Политиката за лицензиране на Общомедия например са включени като връзки. Съгласяването с Условията за ползване означава съгласие и с тези документи. Отделянето на ВКП ще позволи той да бъде по-подробен, доколкото е необходимо. Освен това ще направи по-лесно актуализирането в отговор на нашите променящи се нужди като движение.

Участие на Фондация „Уикимедия“

19. Защо Фондация “Уикимедия“ участва в тази политика?
Фондация „Уикимедия“ беше помолена от Управителния съвет да подкрепи процеса. Въз основа на препоръките, направени от членовете на общността в процеса по изготвяне на стратегията на Движението, ВКП беше изготвен от комитет, състоящ се както от доброволци, така и от служители на Фондацията.
20. Какви биха били „реалните“ действия, предприети от Фондация „Уикимедия“, ако някой наруши ВКП?
Повечето нарушения на ВКП няма да бъдат разглеждани от Фондация „Уикимедия“. Те ще бъдат разглеждани от местните общности или от глобални функционери. Към момента Нарушенията на Условията за ползване се разглеждат по същия начин. Точните подробности за прилагането ще бъдат определени след ратификацията на Насоките за прилагане.
21. ВКП ще подлежи ли на гласуване?
Основният текст на политиката на ВКП беше ратифициран от Управителния съвет през февруари 2021 г. и е действаща политика. Насоките за прилагане на ВКП ще преминат през процес на ратификация през 2022 г., отразявайки исканията за такъв процес, поставени в отвореното писмо до Управителния съвет от проекта на Уикимедия „Арбитри“ от април 2021 г.

Изпълнение

22. Какво се съдържа в насоките за прилагане на ВКП?
Насоките за прилагане на ВКП се състоят от превантивна работа (включваща, наред с останалото, насърчаване на осведомеността за ВКП и участие в обучения относно ВКП) и последваща дейност (прецизиране на процес за подаване и обработка на докладвани нарушения, предоставяне на ресурси за докладвани нарушения, определяне на действия за прилагане за нарушения...), които имат за цел да помогнат на членовете на общността да се координират добре помежду си чрез честни и справедливи процеси, за да осигурят най-безопасната работна среда за всички.
23. Колко често ще се извършват изменения на Насоките?
Както текстът на политиката, така и насоките ще преминават през периодични прегледи. Първият преглед ще се състои в рамките на една година от прилагането.
24. Кой ще контролира прилагането на ВКП?
Координационният комитет на Всеобщия кодекс за поведение, известен като ККВКП (U4C). ККВКП ще извършва мониторинг на докладите за нарушения на ВКП и може да се ангажира с допълнителни разследвания, а в случаи на необходимост, ще предприема действия. ККВКП ще наблюдава и оценява състоянието на прилагане на Кодекса и може да предложи на Фондация „Уикимедия“ и общността подходящи изменения във ВКП. Когато е необходимо, ККВКП ще съдейства на Фондация „Уикимедия“ при разглеждането на случаи. ККВКП не може да променя ВКП, да участва в разрешаване на спорове между Фондацията и нейните филиали, да създава правила, които заобикалят или пренебрегват ВКП, или да действа по какъвто и да било въпрос, който не е свързан с ВКП или неговото прилагане.
25. Как ще взаимодейства ККВКП с другите органи за вземане на решения като арбитражните комитети?
ККВКП е предназначен да действа като орган, натоварен с вземането на крайните решения там, където не съществува орган за вземане на решения от по-високо ниво (например в общности без арбитражен комитет или друг подобен процес), или до който по-висши органи за вземане на решения препращат случаи за разглеждане. ККВКП също така ще функционира като орган за вземане на решения за тежки системни проблеми, които не могат да бъдат решени от съществуващите прилагащи структури.
26. Как ще се сформира ККВКП?
Комитетът по изработването на проект се застъпи за създаването на Комитет за сформиране на ККВКП. Комитетът за сформиране на ККВКП ще се състои от членове на общността, които ще работят с Фондацията за създаването на процес за сформиране на ККВКП.