Všeobecný kodex chování/Často kladené otázky

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/FAQ and the translation is 100% complete.
Všeobecný kodex chování

Konzultace

1. Jak souvisí Všeobecný kodex chování s dalšími iniciativami a konzultacemi v rámci strategie hnutí, například s Chartou hnutí?
Všeobecný kodex chování je klíčovou iniciativou v rámci komunitních rozhovorů a strategického procesu Wikimedia 2030. Třetím doporučením z diskusí o strategii hnutí bylo zajistit bezpečnost a začlenění v rámci komunit a vytvoření kodexu chování bylo vyhodnoceno jako iniciativa s nejvyšší prioritou tohoto doporučení. Souběžně s konzultacemi o univerzálním kodexu chování probíhaly globální rozhovory o dalších iniciativách strategie hnutí, jako je Charta hnutí.
2. Na jakém základě byly vybrány komunity pro místní konzultace?
Komunity pro první fázi konzultací v místním jazyce byly vybrány na základě několika faktorů, včetně stavu místních politik pro chování. Více informací o procesu první fáze je k dispozici zde. Praktickým hlediskem byla také dostupnost kvalifikovaných facilitátorů pro místní jazyky.
Stejně jako v první fázi se výběr komunit pro druhou fázi řídil mnoha faktory. Prvním z nich byly údaje o stávající infrastruktuře pro prosazování různých jazykových projektů Wikimedia s ohledem na místní politiku. Facilitátoři byli vybráni tak, aby zastupovali komunity s různou úrovní stávajícího prosazování, aby přinesli různé pohledy. Svou roli hrála také dostupnost kvalifikovaných facilitátorů a snaha o široké geografické pokrytí.
3. Oznámila Nadace Wikimedia, že se Všeobecný kodex chování bude vztahovat na všechny projekty a prostory Wikimedia?
Ano. Vzhledem k tomu, že se Všeobecný kodex chování stane součástí Podmínek používání, nebude možné, aby se jednotlivé komunity z globálních zásad odhlásily. Pokud se zdá, že stávající místní politiky nebo postupy jsou v rozporu s Kodexem, měly by být tyto obavy vzneseny na počátku procesu, aby bylo možné konflikt prozkoumat a vyřešit. Od 2. února 2021 správní rada oficiálně schválila Kodex jako pravidlo, které se bude vztahovat na všechny projekty a aktivity hnutí Wikimedia. Tato působnost byla také jasně dána najevo od prvních fází komunitních konzultací a byla zveřejněna jak na Metě, wikimedia-l, tak na mnoha jednotlivých projektech. Seznam oznámení pro malé a střední wiki je k dispozici na této stránce. Podrobnosti o větších konzultacích na wiki jsou k dispozici zde.

Překlady

4. Bude Všeobecný kodex chování a jeho podpůrná dokumentace k dispozici ve všech jazycích?
Projektový tým Všeobecného kodexu chování se bude snažit přeložit veškerou hlavní dokumentaci a oznámení do co největšího počtu jazyků, a to kombinací agenturních překladatelů a dobrovolníků. Jedná se o rozsáhlé úsilí, které si vyžádá čas. Vyzýváme dobrovolníky, kteří by chtěli překládat materiály nebo kteří by chtěli mít k dispozici překlady v novém jazyce, aby napsali na ucocproject wikimedia.org. I když není možné přeložit všechny materiály do všech jazyků, snažíme se umožnit širokou účast na procesu Kodexu napříč jazyky.
5. Která jazyková verze návrhu bude považována za oficiální verzi v případě nesrovnalostí v překladu nebo rozporů ve výkladu?
Tým Všeobecného kodexu chování pracuje na zveřejnění co největšího počtu překladů zásad Kodexu, Pravidel prosazování a souvisejících stránek. Překlady jsou však nedokonalé a k jejich dokončení používáme řadu strategií (placená agentura, dobrovolníci, zaměstnanci atd.), z nichž každá přináší své vlastní problémy. Vyzýváme členy komunity, aby nám pomohly identifikovat a opravit nesrovnalosti, a prosíme je o pochopení, že oprava nesrovnalostí vyžaduje čas. Dokud nebude tento proces dokončen, bude oficiální verzí anglická verze.

Prosazování

6. Jaké jsou plány na prosazování Všeobecného kodexu chování, například kdo je za její prosazování zodpovědný?
Podle směrnic Správní rady nadace Wikimedia je vymáhání hlavním předmětem druhé fáze projektu, která byla zahájena poté, co Správní rada 2. února 2021 schválila a publikovala konečnou verzi Kodexu. To znamená, že komunity Wikimedia budou určovat uplatňování Kodexu, vykládat ho a prosazovat ho na místní úrovni. Všem dotčeným stranám a komunitám se doporučuje, aby se aktivně zapojily do diskuse a hledaly kompatibilitu se stávajícími praktikami, zásadami a postupy komunity. A konečně, Všeobecný kodex chování a Pravidla prosazování mají sloužit jako základna pro celé hnutí. Jednotlivé projektové komunity jsou i nadále vyzývány, aby si nad rámec tohoto úsilí vytvořily vlastní kodexy chování.
7. Jak by se postupovalo v případě porušení Kodexu v reálném životě, například na akcích Nadace nebo poboček Wikimedia, kde se rovněž uplatňuje Politika přátelského prostoru? Které pravidlo by mělo přednost?
Vzhledem k tomu, že Kodex poskytuje jen minimální soubor pravidel, je třeba vždy nejprve zohlednit místní pravidla, které jsou detailnější. To platí pro události stejně jako pro chování na jakémkoli projektu Wikimedia. Všeobecný kodex chování je určen k použití pouze v případech, kdy místní zásady nebo mechanismy prosazování nejsou dostatečné k řešení daných problémů.
8. Bylo by soukromé oznamování porušení Kodexu v rozporu se svobodnou a transparentní kulturou komunity Wikimedia (kde každý může například vidět historii stránek)?
Již nyní platí, že hlášení jsou přijímány neveřejně z řady důvodů, například zamlčení informací umožňujících osobní identifikaci nebo hrozby újmy a další citlivé záležitosti. Taková hlášení jsou pravidelně předkládána na oddělení Trust and Safety, právnímu týmu, stevardům, revizorům, utajovatelům, arbitrům a dalším funkcionářům. Značný počet účastníků vyjádřil neochotu hlásit obtěžování veřejně, protože to může vést k dalšímu nepřátelství. Důležitým hlediskem ve druhé fázi bylo zkoumání potřeby vyvážit transparentnost s povinností chránit oběti obtěžování.
9. Jakou podporu by Nadace poskytla osobám odpovědným za prosazování Kodexu?
Nadace je odhodlána podporovat práci na Kodexu ve všech fázích jeho vývoje: při přípravě praivdel, konzultacích o prosazování a následném zajištění dobrého fungování způsobu prosazování. Již nyní jsou podnikány některé kroky k zajištění úspěšného prosazování Kodexu. Patří mezi ně poskytování podpory těm, kteří by mohli být odpovědní za prosazování Kodexu. Například tým Nadace pro komunitní rozvoj zahájil pilotní programy pro online školení. Jakmile lépe porozumíme potřebám komunity prostřednictvím konzultací v rámci druhé fáze, budeme lépe chápat typy podpory, které je třeba upřednostnit.

Pravidelné revize

10. Budou po vytvoření Kodexu prováděny pravidelné revize a změny? Pokud ano, kdo za to bude zodpovědný?
Ano. Právní oddělení Nadace provede přezkum Kodexu a Pravidel prosazování jeden rok po ratifikaci Pravidel prosazování. Následné přezkumy mohou být usnadněny nově vznikajícími řídícími strukturami, například těmi, které byly doporučeny v rámci procesu strategie hnutí.
11. Kdo bude v budoucnu provádět revizi pravidel, pokud vznikne naléhavá potřeba změny?
Stejně jako u ostatních Nadačních pravidel lze žádosti o naléhavé změny zasílat právnímu oddělení Nadace. Právní oddělení v minulosti vedlo rozhovory o změnách iniciované komunitou (například Podmínky používání 2014/Dodatek o placených příspěvcích) a má strukturu a proces pro řešení těchto situací.

Konflikty s místními pravidly

12. Co se stane, pokud jsou místní pravidla v rozporu s Kodexem?
Po přijetí Kodexu Radou budou všechny komunity Wikimedia vyzvány, aby se podívaly na své stávající zásady a ujistily se, že splňují předpoklady vycházející z Kodexu. Komunity mohou jít nad rámec Kodexu a vypracovat propracovanější zásady, ale měly by zajistit, aby jejich místní zásady neklesly pod základní standard stanovený Kodexem. V případě potřeby mohou komunity společně s Nadací spolupracovat na harmonizaci pravidel. Nadace bude k dispozici pro pomoc až do ukončení projektu.
13. Bude se Kodex vztahovat i na projekty, které již mají místní zásady a pokyny?
Cílem Kodexu je vytvořit nejzákladnější standardy chování v celém hnutí. Projekty s dobře vypracovanými zásadami obvykle splňují nebo překračují očekávání stanovené Kodexem a obecně nebudou muset provádět mnoho změn v místních zásadách, aby dodržovaly globální zásady.
14. Každý projekt Wikimedia má své vlastní zásady a pravidla chování, které sepsali uživatelé daného projektu na základě svých potřeb. Chystá se Kodex tyto směrnice a zásady změnit?
Cílem Kodexu není nahradit stávající účinné normy pro stanovení chování. Kodex bude spíše fungovat jako základní standard pro všechny projekty, zejména pro ty projekty, které mají jen málo existujících standardů chování nebo nemají žádné. Komunity mohou Kodex využít k vytvoření kulturně vhodnějších norem nebo k úpravě stávajících směrnic podle potřeby.
15. Co když Kodex stoprocentně neuspokojí potřeby naší komunity?
Kodex zcela jistě neuspokojí všechny potřeby komunity. Je také velmi pravděpodobné, že se Kodex bude v budoucnu vyvíjet. Komunitám se doporučuje, aby na jeho základě vytvářely své vlastní pravidla. Kodex může například říkat: "Měli byste se soustředit na to, co je nejlepší nejen pro vás jako jednotlivé editory, ale také pro komunitu Wikimedia jako celek". To je velmi široké tvrzení. Mnoho projektů Wikimedia má již mnohem podrobnější zásady, jak řešit podobné problémy, například otázky týkající se střetu zájmů. Pokud váš projekt takové zásady nemá, byla by taková věta v Kodexu náhradním pravidlem pro případné konflikty, které na toto téma vzniknou. Kodex by však mohl být také dobrou připomínkou pro vypracování podrobnějších pravidel týkající se tohoto nebo jiných témat.
16. Jak bude Kodex zapadat do všech kulturních kontextů?
Kodex se nemusí hodit do všech kulturních kontextů, ale autoři návrhu se snažili, aby byl co nejvíce inkluzivní. Tým Kodexu oslovil komunity s různými kulturami a využil jejich zpětnou vazbu. Při tvorbě návrhu vzal Návrhový výbor v úvahu tyto podněty. Pokud v návrhu vidíte další kulturní mezery, laskavě nás na to upozorněte na hlavní diskusní stránce Všeobecného kodexu chování a tyto problémy mohou být zahrnuty do první nebo následujících výročních revizí.

Nadbytečnost k Podmínkám užití

17. Je stále nutné mít Kodex, když se oddíl 4 Podmínek užití vztahuje na zásady chování, jako je "Zdržení se určitých činností"?
Oddíl 4 Podmínek užití Wikimedie se zabývá některými zásadami chování spolu se zásadami týkajícími se obsahu, jako je porušování autorských práv a placené příspěvky. Nejedná se však o úplný seznam. Cílem Všeobecného kodexu chování je pomoci komunitám při uplatňování oddílu 4 Podmínek užití tím, že podrobněji rozvádí očekávání týkající se chování.
18. Proč tvoříme nový Kodex, místo toho, abychom přepsali oddíl 4 Podmínek užití?
Aby byly Podmínky užití čitelné a stručné, jsou některé informace rozděleny do dalších dokumentů. Například Licenční pravidla a Licenční pravidla pro Commons jsou zahrnuty jen jako odkazy. Souhlas s Podmínkami užití znamená také souhlas s těmito dokumenty. Vyčlenění Všeobecného kodexu chování umožní, aby byl v případě potřeby podrobnější. Rovněž bude jednodušší jej aktualizovat na základě měnících se potřeb našeho hnutí.

Zapojení Nadace Wikimedia

19. Proč se Wikimedia Foundation podílí na tvorbě těchto pravidel?
Správní rada požádala Nadaci Wikimedia o podporu tohoto procesu. Na základě doporučení, která členové komunity předložili v rámci procesu Strategie hnutí, byl Kodex sepsán výborem složeným z dobrovolníků i zaměstnanců Nadace.
20. Jaké by byly "skutečné" kroky nadace Wikimedia, pokud by někdo porušil Kodex?
Nadace Wikimedia se většinou porušení Kodexu zabývat nebude. Budou se jimi zabývat místní komunity nebo globální funkcionáři. Porušení Podmínek užití se v současné době řeší stejným způsobem. Přesné podrobnosti vymáhání budou stanoveny po ratifikaci Pravidel prosazování.
21. Bude se o Kodexu hlasovat?
Základní text Kodexu byl schválen Správní radou v únoru 2021 a je již v platnosti. Pravidla posazování projdou ratifikačním procesem v roce 2023, což odráží požadavky na takový proces v otevřeném dopise arbitrážních výborů Správní radě v dubnu 2021.

Implementace

22. Z čeho se skládají Pravidla prosazování pro Kodex?
Pravidla prosazování se skládají z preventivní činnosti (podpora povědomí o Kodexu, doporučení školení Kodexu, ...) a reakční činnosti (proces pro nahlašování porušení, zpracování nahlášených porušení, poskytování zdrojů pro nahlášená porušení, vynucování opatření v případě porušení, ...), které mají pomoci členům komunity dobře pochopit procesy, které jsou spravedlivé pro všechny komunity, aby bylo zajištěno co nejbezpečnější pracovní prostředí pro všechny.
23. Jak často budou pokyny aktualizovány?
Text zásad i Pravidla budou periodicky revidovány, a to nejpozději do jednoho roku od jejich zavedení.
24. Kdo bude dohlížet na Kodex?
Koordinační výbor pro Všeobecný kodex chování, známý jako U4C. U4C bude monitorovat hlášení o porušení Kodexu, může se zapojit do dalších vyšetřování a v případě potřeby přijme opatření. U4C bude pravidelně sledovat a vyhodnocovat stav prosazování Kodexu a může navrhnout Nadaci Wikimedia a komunitě ke zvážení vhodné změny Kodexu. V případě potřeby bude U4C pomáhat Nadaci Wikimedia při řešení případů. U4C nemůže měnit Kodex, řešit spory mezi Nadací a jejími pobočkami, vytvářet pravidla, která obcházejí nebo nerespektují Kodex, ani jednat v jakékoli záležitosti, která se netýká Kodexu nebo jeho prosazování.
25. Jak bude U4C spolupracovat s dalšími rozhodovacími orgány, jako jsou arbitrážní výbory?
U4C má sloužit jako konečný rozhodovací orgán tam, kde neexistuje rozhodovací orgán vyšší úrovně (např. v komunitách, kde neexistuje arbitrážní výbor nebo jiný podobný proces), nebo jako místo, kam případy předávají vyšší rozhodovací orgány. U4C bude rovněž fungovat jako rozhodovací orgán pro závažné systematické problémy, které nemohou být řešeny stávajícími strukturami.
26. Jak bude výbor U4C sestaven?
Návrhový výbor se zasadil o vytvoření Stavebního výboru U4C. Výbor pro výstavbu U4C bude složen z členů komunity, kteří budou spolupracovat s Nadací na vytvoření procesu pro založení U4C.