Tài trợ:Đơn giản/Áp dụng

This page is a translated version of the page Grants:Simple/Applications and the translation is 92% complete.
Simple Annual Plan Grants
All reports and discussions will be linked to or included on each grant or application's page.

Please use the following template for your application:

Các ứng dụng hiện tại:

Các ứng dụng dự thảo:


Các nguồn tài trợ được chấp nhận:

Các nguồn tài trợ đang diễn ra:


Các nguồn tài trợ đã hoàn thiện với ngày bắt đầu từ tháng 7 năm 2019 - tháng 6 năm 2020:

No pages meet these criteria.

Các nguồn tài trợ đã hoàn thiện với ngày bắt đầu từ tháng 7 năm 2018 - tháng 6 năm 2019:


Các nguồn tài trợ đã hoàn thiện với ngày bắt đầu từ tháng 7 năm 2017 - tháng 6 năm 2028:


Các nguồn tài trợ đã hoàn thiện với ngày bắt đầu từ tháng 7 năm 2016 - tháng 6 năm 2017:


Các nguồn tài trợ đã hoàn thiện với ngày bắt đầu từ tháng 7 năm 2015 - tháng 6 năm 2016:


Các nguồn tài trợ chưa hoàn thiện:


Chưa hỗ trợ: