Stewards/elections 2010/statements

ਪੰਜਾਬੀ:
ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ( ਤੁਸੀ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ) । ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਿਮੀਡਿਆ ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ : ਉਪਯੋਗੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਾਣਾ , ਦੁਰਵਰਤੌਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ , ਇਤਆਦਿ ( ਟੀਕਾ ਵੇਖੋ ) । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਨਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ , ਆਵੇਦਨ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੇਖੋ ।
English:
New stewards are elected about once per year; you can also comment on current stewards. Stewards perform technical tasks on all Wikimedia wikis based on community consensus: changing user access, viewing user information in cases of abuse, and so on (see details).
For more information on voting, translating, or being a candidate, read the guidelines. You can check your eligibility to vote automatically.
Candidate submissions are open from 14 January 2010, 00:00 (UTC) until 28 January 2010, 23:59. Questions to the candidates can be submitted until 6 February 2010, 23:59 (UTC).
The voting began on 7 February 2010, 00:00 (UTC) and ended 28 February 2010, 23:59 (UTC). Candidates must meet the criteria and obtain at least 30 votes in favor with an 80% support ratio. The Board of Trustees will select stewards from the applicants in this election. You can track the results with collected statistics.
العربية:
المضيفون الجدد يتم انتخابهم حوالي مرة كل سنة (يمكنك أيضا أن تعلق على المضيفين الحاليين).

يقوم المضيفون بتنفيذ المهام التقنية في كل صفحات ويكي ويكيميديا التي تمس شؤون مجتمع ويكيميديا: تعديل صلاحيات الوصول للمستخدمين, معرفة بيانات المستخدمين المسيئين, وهلم جرا (انظر التفاصيل) إن كنت مهتما أن تصبح مضيفا، انظر إرشادات التقدم

يبدأ التصويت في 7 فبراير 2010 وينتهي في 28 فبراير 2010. طلبات التقدم يجب أن تستوفي المعايير (انظر إرشادات التقدم) وأن تحصل على الأقل على 30 صوت بنسبة تأييد 80%. مجلس الأمناء سيقوم باختيار المضيفين من ضمن المتقدمين في هذه الانتخابات.
اقرأ إرشادات التقدم للمعلومات حول التصويت، الترجمة، أو التصويت،. [update needed: en]
Afrikaans:
Nuwe stewards is gekies een keer per jaar; jy kan ook op nuwe stewards kommentaar lewer. Stewards werk met tegniese take aan alle Wikimedia wikis, op basis van die gemeenskap se keuse: verander gebruiker se regte, evaluering van gebruikers informasie as daar probleme is, ens. (sien verder ingligting).
Vir verdere inligting aan kiesings, vertalings, of om 'n kandidaat te wees, lees die gebruikers inligting. Jy kan jou kiesings regte automaties hier sien.
Kandidaat submissies is oop tussen 14 Januarie 2010, 00:00 (UTC) en 28 Januarie 2010, 23:59. Vrae aan die kandidate kan gestuur word tot 6 Februarie 2010, 23:59 (UTC).
Die Kiesings begin op 7 Februarie 2010, 00:00 (UTC), en eindig op 28 Februarie 2010, 23:59 (UTC). Kandidate moet die kriteria maak, en ten minste 30 stemmings kry, met 'n 80% ratio van ondersteuning. Die Board of Trustees sal die nuwe stewards van hierdie kandidate kies. Jy kan die resultate volg me hierdie versamelde statistieke. [update needed: en]
Azərbaycanca:
Yeni stüardlar təqribən ildə bir dəfə seçilirlər (Siz həmçinin, indiki stüardlara öz iradlarınızı bildirə bilərsiniz). Stüardlar Vikimedia Fondunun bütün layihələrində, öz faliyyətlərini cəmiyyətin konsensusu ilə əsaslandıraraq, texniki məsələlərin həlli ilə məşğul olurlar: istifadəçi müraciətlərini dəyişirlər, ziddiyyətli hallar baş verdikdə istifadəçilər haqqında informasiyalara baxırlar və digər məsələləri həll edirlər (bax. uyğun səhifədə ətraflı ətraflı məlumat). Əgər siz stüard olmaq istəyirsinizsə, Ərizə təlimatnaməsi səhifəsini oxuyun.
Səsvermə 7 fevral 2010-cu ildə başlayacaqdır və 28 fevral 2010-cu ilə qədər davam edəcəkdir. Namizədlər təyin olunmuş kriteriyalara uyğun gəlməlidirlər (bax. Ərizə təlimatnaməsi) və "lehinə" ən azı 80% dəstək almaqla, 30 səs əldə etməlidirlər. İdarə heyəti namizədlər içərisindən stüard seçirlər.
Namizədlər üçün qayda, təlimat və digər vacib informasiyalarla tanış olmaq üçün təlimatnaməni oxuyun. Səsvermənin gedişi və nəticələri statistikalar səhifəsindən izləyə bilərsiniz. [update needed: en]
Bosanski:
Novi stjuardi se biraju otprilike jednom godišnje (također možete komentarisati trenutne stjuarde). Stjuardi vrše tehničke funkcije na svim Wikipedijinim projektima bazirajući se na koncenzusu zajednice: mjenjajući korisnički pristup, gledaju podatke korisnika u slučaju zloupotrebe, i sl. (pogledajte detalje). Ako ste zainteresovani da postanete stjuard, pogledajte upute za prijavu.
Glasanje počinje 7. februara 2010. (UTC) i završava 28. februara 2010. (UTC). Kandidati moraju zadovoljiti kriterije (vidi upute za prijavu) i dobiti najmanje 30 glasova za, uz uslov da je više od 80% glasova za. Wikimedijin Odbor povjerenika će proglasiti stjuarde iz prijavljenih na ovom izboru.
Pročitajte vodič kroz aplikaciju za uslove, pravila i upute za aplikaciju. [update needed: en]
Català :
Una vegada a l'any s'elegeixen nous stewards (també podeu fer comentaris sobre l'actuació dels actuals). Els stewards duen a terme tasques de tipus tècnic en tots els wikis de Wikimedia basades en decisions consensuades per les comunitats: modificar els drets d'accés dels usuaris, veure informació restringida dels usuaris en casos d'abús, entre d'altres (vegeu els detalls).
Per a més informació sobre la votació, traduccions o per esdevenir un candidat, llegiu les pàgines d'ajuda. Podeu comprovar la vostra elegibilitat per a votar automàticament.
La presentació de candidatures estarà oberta des de les 00:00 del 14 de gener de 2010 (UTC), fins les 23:59 del 28 de gener de 2010. Les preguntes als candidats es podran presentar fins les 23:59 del 6 de febrer de 2010 (UTC).
La votació començarà el dia 7 de febrer del 2010 a les 00:00 (UTC) i acabarà a les 23:59 del 28 de febrer del 2010 (UTC). Les candidatures han de complir certs requeriments (vegeu-les aquí) i obtenir un mínim de 30 vots a favor amb un 80% de suports. El Board of Trustees (Consell d'Administració) seleccionarà els stewards d'entre els millors situats en aquestes eleccions. Podeu veure els resultats a les estadístiques de l'elecció.
Čeština:
Noví stewardi jsou voleni jednou za rok (můžete také komentovat současné stewardy). Stewardi vykonávají technické úkoly na všech encyklopediích Wikimedia založených na konzensu komunity: úpravy přístupu úživatelů, sledování uživatelských informací pro případ zneužívání a podobně (viz detaily).
Pro informace o hlasování, možnostech překladů či kandidatury si přečtěte příručky. Zjistěte také, zda máte hlasovací právo pomocí automatického nástroje.
Zájemci o kandidaturu mohou podávat přihlášky od 14. ledna 2010 od 00:00 (UTC) do 28. ledna 2010 do 23:59 (UTC). Dotazy na kandidáty můžete vznášet do 6. února 2010 do 23:59 (UTC).
Hlasování započne 7. února 2010 (UTC) a skončí 28. února 2010 (UTC). Kandidáti musí splňovat předepsaná kritéria a ve volbách obdržet alespoň 30 hlasů, z nichž jej minimálně 80 % hlasujících podpoří. Dozorčí rada vybere stewardy z uchazečů v těchto volbách. Výsledky můžete sledovat na stránce statistik.
Cymraeg:
Fe etholir stiwardiaid newydd fwy neu lai yn flynyddol (gallech hefyd wneud sylwadau ar stiwardiaid presennol). Mae stiwardiaid yn cyflawni tasgau technegol ar pob wiki Wikimedia yn ôl consensws y gymuned: addasu hawliau myned defnyddwyr, archwilio gwybodaeth defnyddwyr mewn achosion o gamddefnydd, ac yn y blaen (gweler manylion). Os oes gennych ddiddorddeb bod yn stiward, darllenwch y canllawiau ymgeisio.
Bydd y cyfnod pleidleisio yn cychwyn ar Chwefrof 1af 2010 (UTC) ac yn gorffen ar Chwefrof 28ain 2010 (UTC). Rhaid i ymgeiswyr ateb y gofynion (gweler y canllawiau ymgeisio) ac ennill o leiaf 30 pleidlais o blaid gyda chefnogaeth o 80%. Bydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr yn dewis stiwardiaid o'r ymgeiswyr yn y bleidlais yma.
For information on voting, translating, or being a candidate, read the guidelines. [update needed: en]
Dansk:
Nye forvaltere bliver valgt ca. en gang om året (du kan også kommentere nuværende forvaltere).
Stewards foretager tekniske opgaver på alle Wikimedia-wikier, baseret på fællesskabets konsensus: Administrere brugeradgang, overvåge brugerinformation ifht. sager om misbrug, osv. (se detajler). Hvis du er interesseret i at blive en forvalter , så tag et kig på retningslinjerne.
Afstemnignen begyndte d. 7. februar 2010 (UTC) og vil slutte d. 28. februar, 2010 (UTC). Kandidater skal imødekomme kriterierne (se retningslinjerne) og opnå mindst 30 stemmer med en støtteprocent på mindst 80% for at blive valgt. Bestyrelsen vælger forvaltere fra ansøgerne i dette valg.
For mere information om afstemningen, oversættelsen, eller om kandidaturen, se retningslinjerne. Du kan følge resultaterne her. [update needed: en]
Deutsch:
Neue Stewards werden etwa einmal im Jahr gewählt. (Du kannst auch Meinungen über aktuelle Stewards abgeben).
Stewards führen technische Arbeiten auf allen Wikimedia-Wikis nach Gemeinschaftskonsens durch: Ändern von Benutzerrechten, Einsehen von Benutzerinformationen bei Missbrauchsfällen und so weiter (siehe Stewards für Details). Wenn du ein Steward werden möchtest, lies bitte die Richtlinien für die Kandidatur durch.
Die Abstimmung hat am 7. Februar 2010 (UTC) begonnen und endet am 28. Februar 2010 (UTC). Ob du stimmberechtigt bist, erfährst du hier. Die Bewerber müssen die erforderlichen Kriterien erfüllen und mindestens 30 Prostimmen erhalten, wobei 80% aller Stimmen Prostimmen sein müssen, um gewählt zu werden. Das Wikimedia-Kuratorium wird die Stewards aus den Kandidaten dieser Wahl auswählen.
Informationen für Wähler, Übersetzer und Kandidaten gibt es auf Stewards/elections 2010/Guidelines/de. Auf der Statistikseite befinden sich die aktuellen Zwischenstände. [update needed: en]
Ελληνικά:
Νέοι επίτροποι εκλέγονται μια φορά τον χρόνο (μπορείτε επίσης να σχολιάσετε τους τρέχοντες επιτρόπους). Οι επίτροποιεκτελούν τεχνικές εργασίες σε όλα τα wiki του Wikimedia βασιζόμενοι στην συναίνεση της κοινότητας: τροποποίηση της πρόσβασης χρηστών, επόπτευση πληροφοριών χρήστη σε περιπτώσεις κατάχρησης, και άλλα (δείτε πληροφορίες).
Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στην ψηφοφορία, την μετάφραση, ή το να είστε υποψήφιος, διαβάστε τις οδηγίες. Μπορείτε να ελέγξετε αν πληρείτε τις προϋποθέσεις για ψηφίσετε αυτόματα.
Η αιτήσεις υποψηφιότητας είναι ανοιχτές από τις 14 Ιανουαρίου 2010, 00:00 (UTC) μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2010, 23:59. Ερωτήσεις στους υποψηφίους μπορούν να κατατίθενται μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2010, 23:59 (UTC).
Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 07 Φεβρουαρίου 2010 00:00 (UTC) και θα τελειώσει στις 28 Φεβρουαρίου 2010 23:59 (UTC). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια και να έχουν τουλάχιστον 30 ψήφους υπέρ με ποσοστό αποδοχής 80%. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιλέξει επίτροπους από τους υποψηφίους των εκλογών. Μπορείτε να βλέπετε τα αποτελέσματα στα συγκεντρωμένα στατιστικά.
Esperanto:
Novaj stivardoj elektiĝas proksimume unufoje po jaro (vi ankaŭ povas diskuti pri la nunaj stivardoj). Stivardoj laŭ komuna konsento plenumas teknikajn laborojn en ĉiuj vikimediaj projektoj: ŝanĝo de uzulaj rajtoj, rigardo de uzulaj informoj en kazoj de misuzoj kaj tiel plu (vidu la anglalingvan paĝon stewards por detaloj). Se vi volas iĝi stivardo, legu la gvidliniojn por kandidatiĝo.
La baloto ekos la 7-an de februaro 2010 (UTC) kaj finiĝos la 28-an de februaro 2010 (UTC). La kandidatoj devas plenumi la necesajn kriteriojn kaj atingi almenaŭ 30 porajn voĉojn, kondiĉe ke almenaŭ 80% de ĉiuj voĉoj estu poraj voĉoj.. La vikimedia kuratoraro elektos la stevardojn el la kandidatoj akceptitaj laŭ la baloto.
Atente legu la gvidliniojn por kandidatiĝo por ekscii pli pri la postuloj je stivardoj, pri la reguloj kaj detaloj de via kandidatiĝo. [update needed: en]
Español :
Se eligen nuevos stewards aproximadamente una vez al año (también puedes comentar sobre los stewards actuales). Estos usuarios pueden realizar tareas técnicas en todas las wikis de Wikimedia basadas en el consenso de las comunidades respectivas: pueden modificar permisos de usuario y ver información de los usuarios en casos de abuso, entre otras atribuciones (mira los detalles en inglés). Si te interesa convertirte en steward, consulta la guía de solicitud en inglés.
Para información sobre votaciones, traducciones o postulación de candidaturas, por favor lee el reglamento. Puedes verificar automaticamente tu eligibilidad para votar.
Las presentaciones de candidatura se abren desde el 14 de Enero del 2010, 00:00 (UTC) hasta el 28 de Enero del 2010, 23:59. Las preguntas para los candidatos pueden ser presentadas hasta el 6 de Febrero del 2010, 23:59 (UTC).
La votación comenzará el 7 de febrero de 2010, 00:00 (UTC) y terminará el 28 de febrero de 2010, 23:59 (UTC). Los candidatos deben cumplir con los requisitos y conseguir por lo menos 30 votos a favor con un apoyo del 80%. El consejo de administración seleccionará a los stewards entre los que se presenten a esta elección. Puedes rastrear los resultados desde las estadísticas.
Eesti:
Uued stjuuardid valitakse umbes kord aastas (võid väljendada oma arvamust ka praeguste stjuuardite kohta). Stjuuard täidab tehnilisi ülesandeid kõigis Wikimedia vikides kogukonna üksmeele põhjal: muudab kasutajate õigusi, vaatab väärtarvituse korral kasutaja andmeid ja nii edasi (üksikasjad). Kui soovid stjuuardiks saada, loe kandideerimisjuhiseid.
Lisateavet hääletuse, tõlkimise ja kandidaadiks olemise kohta leiad juhistest. Enda valimisõiguse olemasolu saad kontrollida siin.
Kandideerida saab ajavahemikus 14. jaanuar 2010, kell 00:00 (UTC) – 28. jaanuar 2010, kell 23:59. Küsimusi saab kandidaatidele esitada 6. veebruarini 2010, 23:59 (UTC).
Hääletamine algab 7. veebruaril 2010, kell 00:00 (UTC) ja lõpeb 28. veebruaril 2010, kell 23:59 (UTC). Kandidaadid peavad nõuetele vastama (vaata kandideerimisjuhiseid) ja peavad valituks osutumiseks saama vähemalt 30 poolthäält, kusjuures 80% häältest peavad olema poolthääled. Valituks osutunud stjuuardid valib kandidaatide seast hoolekogu. Tulemustel saad silma peal hoida siin.
فارسی:
ویکی بد های جدید هر سال یکبار برگزیده میشوند (شما همچنین میتوانید در مورد ویکی بد های فعلی در اینجا نظر بدهید).
وظایف تکنیکی ویکی بد ها بر روی تمام ویکی ها ویکی مدیا بر پایه توافق عمومی:تغیر دسترسی کاربران،دیدن مشخصات کاربر در صورت سوء استفاده، و سایر دسترسی ها ( details را ببینید.) .اگر شما علاقه مند هستید که یک ویکی بد شوید، راهنمای درخواست را ببینید.
رایگیری از اول فوریه 2010 به وقت جهانی آغاز شده و در 28 فوریه 2010 به وقت جهانی به پایان میرسد. کاندیداها باید ضوابط کاندیداتوری را بخوانند. و برای انتخاب شدن داشتن حداقل 30 رای و داشتن 80 درصد رای موافق ضروری است. Board of Trustees ویکی بد های را از میان کاندید ها انتخاب خواهد کرد.
برای معلومات در مورد رای دهی،ترجمه، و یا کاندیدا شدن رهنمود ها را بخوانید. [update needed: en]
Suomi:
Uusia ylivalvojia valitaan noin kerran vuodessa (voit myös kommentoida nykyisiä ylivalvojia).
Ylivalvojat suorittavat teknisiä tehtäviä kaikissa Wikimedian wikeissä yhteisön päätösten perusteella: he muuttavat käyttäjien oikeuksia, tarkastelevat käyttäjätietoja väärinkäyttötapauksissa ja niin edelleen (katso yksityiskohdat).
Jos haluat lisätietoja äänestämisestä, kääntämisestä tai ehdokkaana olemisesta, lue ohjeet. Voit tarkistaa äänestyskelpoisuutesi automaattisesti.
Ehdokkaaksi on mahdollista asettua 14. tammikuuta 2010 kello 00.00 (UTC) – 28. tammikuuta 2010 kello 23.59. Ehdokkaille voi esittää kysymyksiä 6. helmikuuta 2010 kello 23.59 (UTC) saakka.
Äänestys alkaa 7. helmikuuta 2010 kello 00.00 (UTC) ja päättyy 28. helmikuuta 2010 kello 23.59 (UTC). Ehdokkaiden on täytettävä kriteerit, ja tullakseen valituiksi heidän on saatava vähintään 30 puoltoääntä ja 80 prosentin kannatus. Johtokunnan valtuutetut valitsevat ylivalvojat tämän vaalin hakijoiden joukosta. Voit seurata tuloksia yhteenvetotilastojen avulla.
Français :
Les nouveaux stewards sont élus environ une fois par an ; vous pouvez aussi discuter des stewards actuels. Les stewards peuvent accomplir des tâches techniques sur tous les wikis Wikimedia sur la base du consensus de la communauté : changer les droits des utilisateurs, voir les informations des utilisateurs en cas d'abus et plus encore (voir les détails).
Pour plus d'informations sur le vote, la traduction, ou pour être candidat, lisez les conseils et règles. Vous pouvez vérifier votre éligibilité à voter automatiquement.
Les soumissions des candidats sont ouvertes du 14 janvier 2010, 00:00 (UTC) au 28 janvier 2010, 23:59. Les questions aux candidats peuvent être envoyées jusqu'au 6 février 2010, 23:59 (UTC).
Le vote débutera le 7 février 2010, 00:00 (UTC) et se terminera le 28 février 2010, 23:59 (UTC). Les candidats doivent satisfaire aux critères et obtenir au moins 30 votes en leur faveur avec ratio de support de 80%. Le Board of Trustees sélectionnera les stewards à partir des candidats sélectionnés à cette élection. Vous pouvez suivre les résultats avec les statistiques collectés.
Gaeilge:
Toghtar maoir eile timpeall is uair sa bhliain (is féidir freisin trácht a dhéanamh ar mhaoir reatha). Déanann maoir jabanna teicniúil ar vicithe Wikimedia de bharr comhaontú an chumainn. Athraíonn siad stádas rochtana úsáideoirí, féachann siad ar eolas úsáideora i gcásanna drochúsáide, srl (féach sonraí). Má tá suim agat bheith i do mhaor, léigh na treoirlínte iarrthóireachta.
Cuirfear tús leis an dtoghchán ar an 7ú Feabhra 2010 (UTC) agus cuirfear críoch leis ar an 28ú Feabhra 2010 (UTC). Ní mór d'iarrthóirí na critéir a chomhlíonadh (féach treoirlínte iarrthóireachta), agus 30 vótaí nó níos mó agus 80% dá vótaí a fháil ar a son. Roghnóidh an Bord Iontaobhaithe maoir idir na hiarrthóirí sa thoghchán seo.
Léigh riachtanais, rialacha, agus treoracha sna treoirlínte iarrthóireachta. [update needed: en]
Galego:
Escóllense novos stewards unha vez ao ano (podes tamén conversar sobre os actuais).
Os stewards levan a cabo tarefas técnicas en todos os wikis da Wikimedia baseándose nos consensos acadados por unha comunidade: modifican os accesos de usuario, ollan a información de usuario en casos de abuso e máis cousas (véxanse os detalles). Se estás interesado en ser steward, le primeiro as normas xerais para as solicitudes.
A votación comezará o 7 de febreiro de 2010 ás 00:00 (UTC) e rematará o 28 de febreiro de 2010 ás 23:59 (UTC). Os candidatos necesitan cumprir os criterios (olla as normas xerais) e obter, polo menos, 30 votos a favor cunha porcentaxe de apoio do 80%. O Consello de administración seleccionará os stewards de entre os candidatos nestas eleccións.
Para obter máis información sobre a votación, a tradución ou a presentación dunha candidatura, le as normas. Podes seguir os resultados nestas estatísticas. [update needed: en]
گیلکی:
ویکی‌پدیا تازه موباشران هر سال ای‌دفأ دؤجین بیدی. شوما راجه به قدیمی موباشران نی تانید ایا شمه نظره بنویسید.

اوتؤیی کی ویکی‌مدیا اعضا میان توافق ببؤسته داره، تمامˇ ویکی‌مدیا ویکی‌ئنˇ میان، موباشرانˇ وظیفه اتؤیه:

اگر شمه نی خایید کی موباشر ببید، اَ راهنمایه بخانید.

رأی‌گیری و دؤجین‌کونی اوّل فوریه سال 2010 جی شورو به تا 28 فوریه 2010. اوشانی کی خوشانه کاندید کودن دریدی وا کاندیداتوری ضوابطه بخانید. دؤجین بؤستنˇ ره لازمه کی حداقل 30 تا رأی بدارید و حداقل 80 درصد شمه رأیان موافق ببه. موباشرانه، Board of Trustees کاندیدایانˇ میانˇ جا دؤجین کونه.

اگه خایید کی راجه به رای‌دهی، واگردان یا کاندیدا بؤستن ویشتر بدانید، اَ راهنمایی‌ئنه بخوانید. [update needed: en]
Alemannisch :
Neji Steward wäre ca. eimol im Johr gwehlt (Du chasch au iber di jetzige Steward dischpetiere). Steward mache tächnischi Arbete uf allene Wikimedia-Wiki noch Gmeinschaftskonsens: Ändere vu Benutzerrächt, Bschaue vu Benutzerinformatione bi Missbruuchsfäll un eso wyter (lueg Stewards fir Detail). Wänn Du witt e Steward wäre, liis d Richtlinie fir d Kandidatur.
D Abstimmig fangt aa am 7. Februar 2010 (UTC) un goht bis zum 28. Februar 2010 (UTC). D Bewärber mien di erforderlige Kriterie erfille un zmindescht 30 Prostimme iberchu. Dodebyy mien 80% vu allene Stimme Prostimme syy. S Wikimedia-Kuratorium wird d Steward us dr Kandidate in däre Wahl uuswehle.
Liis d Richtlinie fir d Kandidatur, fir zum meh erfahre iber d Anforderige aa Steward, Reglen un Yystellig vu Dyynere Kandidatur. [update needed : en]
עברית:
דיילים חדשים נבחרים בערך פעם בשנה; ניתן גם לחוות דעה על הדיילים הנוכחיים. דיילים מבצעים משימות טכניות בכל מיזמי ויקימדיה בהתבסס על הסכמה קהילתית: שינוי הרשאות משתמש, חשיפת מידע משתמש במקרה של שימוש לרעה, ועוד (ראו פרטים).
למידע נוסף על הצבעה, תרגום, או הגשת מועמדות, קיראו את ההנחיות. אתם יכולים לבדוק באופן אוטומטי את עמידתכם בתנאי הסף להצבעה.
ניתן היה להגיש מועמדות מ־14 בינואר 2010, 00:00 (UTC) ועד ל־28 בינואר 2010, 23:59. ניתן היה להגיש שאלות למועמדים עד ל־6 בפברואר 2010, 23:59 (UTC).
ההצבעה החלה ב־7 בפברואר 2010, 00:00 (UTC) והסתיימה ב־28 בפברואר 2010, 23:59 (UTC). מועמדים חייבים לעמוד בקריטריונים ולקבל לפחות 30 קולות בעד עם 80% יחס תמיכה. חבר הנאמנים יבחר דיילים מתוך המועמדים בבחירות אלו. אתם יכולים לעקוב אחר תוצאות עם נתונים סטטיסטיים שנאספו.
हिन्दी:
नए "कर्मचारी" औसतन वर्ष में एक बार चयनित किए जातें हैं (आप भी वर्त्तमान "कर्मचारी" पर टिप्पणी कर सकते हैं)। "कर्मचारी" सभी विकिमीडिया विकियों पर समुदायिक आम सहमति पर आधारित तकनीकी कार्य करते हैं: उपयोगकर्ता पहुँच संशोधित करना, दुरुपयोग के मामलों में उपयोगकर्ता जानकारी को देखना, इत्यादि (विवरण देखें)। यदि आप एक प्रबंधक बनने में रुचि रखते हैं, आवेदन दिशानिर्देश देखें।
यह मतदान 01 फरवरी 2010 (UTC) पर शुरू होगा और 28 फरवरी 2010 (UTC) पर समाप्त होगा। उम्मीदवारों को मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए (आवेदन दिशानिर्देश देखें) और निर्वाचित होने के लिए पक्ष में कम से कम 30 वोट प्राप्त करने के साथ-साथ 80% समर्थन अनुपात भी होना चाहिए। बोर्ड न्यास इस चुनाव के आवेदकों में से "कर्मचारी" चुनेंगे।
मतदान के बारे में जानकारी, अनुवाद, या उम्मीदवारी के लिए, दिशानिर्देशों को पढ़ें [update needed: en]
Hrvatski:
Nove stjuarde se bira otprilike jednom godišnje (možete reći što mislite o aktivnim stjuardima). Stjuardi se bave tehničkim poslovima na svim Wikimedijinim projektima na temelju odluka zajednice: mijenjaju suradnička prava, provjeravaju suradnike u slučaju zloporabe itd. (vidi ovdje za više detalja). Ako želite postati stjuard, pročitajte upute za prijavu .
Za informacije o glasovanju, prevođenju ili prijavu kandidata pročitajte ove upute. Možete automatski provjeriti ispunjavate li propisane uvjete.
Prijave za kandidaturu se prima od 14. siječnja 2010. u 00:00 (UTC) do 28. siječnja 2010. u 23:59 (UTC). Kandidatima se pitanja može postaviti do 6. veljače 2010. u 23:59 (UTC).
Glasovanje počinje 7. veljače 2010. u 00:00 (UTC) i završava 28. veljače 2010. u 23:59 (UTC). Kandidati moraju zadovoljiti kriterije (vidi upute za prijavu) i dobiti najmanje 30 glasova "za", uz uvjet da je omjer glasova "za" i "protiv" veći od 4 (80% glasova je za). Wikimedijin Povjerenički odbor će izabrati stjuarde između kandidata prijavljenih za ove izbore. Trenutno stanje na izborima možete pratiti na statističkoj stranici.
Magyar:
Évente egy alkalommal helytartókat (stewardokat) választ a Wikimedia projektek közössége, illetve véleményezi az eddigi helytartók munkáját. A helytartók feladata a szerkesztői jogok módosítása - bizonyos esetektől eltekintve - azokon a Wikimedia Alapítvány által működtetett projektekben, melyeknek nincs bürokratája, mivel bürokrata nem adhat IP-ellenőr illetve adatvédelmi biztosi státuszt. További információkért a jelentkezéssel kapcsolatban lásd a jelentkezési útmutatót.
A szavazás 2010. február 7-jén (UTC) kezdődik és 2010. február 28-én (UTC) ér véget. Amennyiben (jelöltenként) a támogató szavazatok száma a 30-at, aránya (nem számolva a tartózkodásokat) eléri a 80%-ot, úgy a jelölt a Kuratórium elé kerül. A helytartói jogról a kuratórium dönt.
További információkért, szabályokért lásd a jelentkezési útmutatót! [update needed: en]
Bahasa Indonesia:
Para Steward yang baru akan dipilih sekitar setahun sekali; Anda juga dapat berkomentar mengenai para Steward yang sedang menjabat saat ini. Para Steward melakukan tugas-tugas teknis di seluruh wiki Wikimedia berdasarkan pada konsensus komunitas (bahasa masing-masing): mengubah hak akses pengguna, melihat informasi pengguna jika dicurigai adanya pelanggaran, dan lain sebagainya (lihat penjelasan selengkapnya).
Untuk informasi yang lebih lanjut (persyaratan dan peraturan) mengenai pemungutan suara, penerjemahan, atau ketertarikan menjadi seorang calon Steward (cara mencalonkan diri), baca pada pedoman-pedoman pencalonan Steward. Anda dapat memeriksa kelayakan Anda untuk ikut dalam pemungutan suara secara otomatis.
Pendaftaran calon Steward dibuka sejak tanggal 14 Januari 2010, pukul 00:00 (waktu UTC) sampai dengan tanggal 28 Januari 2010, pukul 23:59 (waktu UTC). Pertanyaan-pertanyaan buat para calon Steward dapat diajukan hingga tanggal 06 Februari 2010, pukul 23:59 (waktu UTC).
Pemungutan suara akan dimulai pada tanggal 07 Februari 2010, pukul 00:00 (waktu UTC) dan akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2010, pukul 23:59 (waktu UTC). Para calon Steward harus memenuhi kriteria pencalonan Steward dan memperoleh setidaknya 30 suara yang mendukung dengan rasio 80% dukungan. Dewan Pengawas akan memilih para Steward yang melamar dalam pemilihan ini. Anda dapat melacak hasil-hasilnya melalui statistik-statistik yang telah dikumpulkan. [update needed: en]
Italiano:
I nuovi steward vengono eletti circa una volta l'anno; è possibile anche inserire dei commenti sulla attività degli steward attualmente in carica.
Gli steward svolgono dei compiti tecnici su tutte le wiki della Wikimedia Foundation sulla base del consenso della comunità: modifica dei diritti degli utenti, verifica dei dati degli utenti in caso di abusi e così via (vedi dettagli).
Per maggiori informazioni sulle modalità di votazione, sulle traduzioni o sulla presentazione della tua candidatura, leggi le linee guida. Inoltre, puoi verificare automaticamente se possiedi i requisiti necessari per votare.
Le candidature possono essere presentate dalle 00:00 del 14 gennaio 2010 (UTC) alle 23:59 del 28 gennaio 2010 (UTC). Eventuali domande possono essere sottoposte ai candidati entro le 23:59 del 6 febbraio 2010 (UTC).
Le votazioni si apriranno il 7 febbraio 2010 alle 00:00 (UTC) e termineranno il 28 febbraio 2010 alle 23:59 (UTC). I candidati devono soddisfare i criteri previsti dalle linee guida ed ottenere almeno 30 voti a favore, che dovranno costituire almeno l'80% di quelli totali. Tra coloro che supereranno l'elezione il Board sceglierà, a suo esclusivo giudizio, i nuovi steward. Puoi seguire l'andamento delle votazioni attraverso le statistiche.
日本語:
新しいスチュワードは概ね年に1回選出します(現役のスチュワードに対しコメントを付ける機会もあります)。スチュワードはウィキメディアの全ウィキで、コミュニティの合意に基づき、技術的な作業を行います。利用者の権限を変更すること、濫用行為があった際に利用者の情報を調べることなどです(詳細)。
選挙、翻訳、立候補に関する詳細情報は立候補要項をご覧ください。 投票資格の有無の確認を自動的に行うことができます。
立候補は、2010年1月14日00:00 (UTC) から2010年1月28日23:59 (UTC) まで受け付けます。立候補者への質問は、2010年2月6日23:59 (UTC) まで可能です。
投票は、2010年2月7日 00:00 (UTC) から2010年2月28日 23:59 (UTC) まで行われます。立候補者は所定の基準(立候補要項を参照)に合致したうえで、最低30票、かつ80%の支持票を得ることが必要です。この選挙で資格を満たした候補者の中から、ウィキメディア財団理事会がスチュワードを選任します。 選挙結果は集計から確認できます。
ភាសាខ្មែរ៖
នឹងមានការជ្រើសតាំងសេវាភិបាលStewardsថ្មីប្រមាណជាមួយឆ្នាំម្តង(លោកអ្នកក៏អាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើសេវាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះបានដែរ)សេវាភិបាល មានតួនាទីអនុវត្តការងារផ្នែកបច្ចេកទេសផ្អែកលើទិន្ននយដ្ឋានវិគីរបស់វិគីមីឌាទាំងអស់តាមមតិមហាជនក្នុងសហគមនោះៗដូចជា កែតម្រូវសិទ្ធិអ្នកចូលប្រើ មើលទិន្នន័យអ្នកប្រើ បើមានការ​ប្រើមិនត្រឹមត្រូវជាដើម (មើលពត៌មានលម្អិត)​បើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងធ្វើជាសេវាភិបាល សូមមើលវិធីការស្នើសុំ
ការបោះឆ្នោតនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី 7 កុម្ភៈ 2010(UTC)និងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី 28 កុម្ភៈ 2010(UTC) បេក្ខជនឈរឈ្មោះត្រូវមានគុណសម្បត្តិសមរម្យ(មើលវិធីការស្នើសុំ) និងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងហោច 30 សម្លេង ដែលមានអត្រាភាគគាំទ្រ 80 ភាគរយ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនឹងរើសយកសេវាភិបាលពីបេក្ខជនចំណង់ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ ។
សម្រាប់ពត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះសម្លេងឆ្នោត,ការបកប្រែ ឬ ការធ្វើជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះ អានវិធីការស្នើសុំ
[update needed៖ en]
한국어:
새로운 사무장은 대략 1년에 1회 선출합니다. (당신도 또한 현 사무장에 코멘트를 하실 수 있습니다)
사무장은 공동체의 총의에 근거를 두고, 모든 위키미디어 위키에서 기술적인 업무를 수행합니다: 사용자 권한의 조정, 직권 남용이 있을 경우의 사용자 정보 조사 (상세 내용 참조). 사무장이 되는 것에 관심이 있으시다면, 참여 안내를 참고하십시오.
투표는 2010년 2월 7일 (UTC)부터 2010년 2월 28일 (UTC)까지 실시됩니다. 후보자는 기준에 부합해야 하며 (참여 안내 참조), 그리고 최소 30표 이상의 찬성과 80%이상 지지율을 얻어야 합니다. 이사회는 이 선거를 통해 후보자 중에서 사무장를 선출합니다.
투표 및 번역, 후보 지원에 관한 정보가 궁금하시면 지침을 읽어보세요. [update needed: en]
Ripoarisch:
Neu Stewards wääde esu ätwa eijmol em Johr jewählt. (Do kanns och övver de Stewards fun jetz kalle). Stewards donn teshnesh Aufjabe op alle Wikis fun de Wikimedia Shteftung övvernämme, die övverall Konsens sin: Metmaacher ier Rääshte ändere, Metmaacherdate nohloore, wann eine Driß jemaat hät, un esu jet (Einzelheite). Wann De ene Steward wäde wells, loor Der de Reeschlinnije för de Bewerbunge aan.
De Wahl fängk aam 07. Fäbroa 2010 (UTC) aan un hööt aam 28. Fäbroa 2010 (UTC) op. Kandidate möße e paa Kritteerije äfölle (loor donnoh en de Reeschlinnije för de Bewerbunge) un winnishsdens 30 Jo-Shtemme henger sesch bränge, un dobei noch 80% Zoshtemmung odder mieh krijje. Dä Vörshtand sök sesch unger dänne met jenooch Zoshtemmung dann di Aanzahl Stewards us, die jebruch wääde.
Liss de Reeschlinnije för Kandidate dorsch, öm jet ze ervahre övver de Aanforderunge aan Stewards, de Räjelle, un wie mer sesch bewerve deiht. [update needed: en]
Latina:
Novi dispensatores alleguntur circa semel per annum (etiam potes annotationes scribere de currentibus dispensatoribus)
Dispensatores technicos labores conficunt in omnibus viciibus Vicimediae propter consesum communionis: mutandum aditus usorum, aspicendum res de usoribus si injuriae fiant, et cetera (vide de dispensatoribus). Si cupis feri dispensator, vide modi attendendi.
Ferendum suffragiorum coepit in 01 Februarii 2010 (UTC) et desinet in 28 Februarii 2010 (UTC). Candidati debent convenire criteria (vide modi attendendi) et, ut allegantur, potiri quidem triginta (30) suffragia adjuncta eis habereque analogiam suffragiorum cum quidem 80 per centum faventi eis. Collegium Commisariorum deligent dispensatores e candidatis in hac electione.
Ut disces de suffragio ferendo, reddendo, aut candidato fiendo, lege modos.
Potes spectare proventus apud congestas statisticas. [update needed: en]
Limburgs:
Nuuj stewards were oongeveer eine kier per jaor gekoze (doe kens ouch commentaar geve op de hujige stewards). Stewards doen technische zake op alle Wikimedia wikis gebaseerd op gemeinsjappelikke consensus: aanpasse van gebroekerstoegang, gebroekersinformatie betrachte in geval van misbroek, and mier vaan dit soort dinger (zuug details). Es doe geïnteresseerd bis eine steward te waere, zuug dan de aanmeljingsprocedure.
De sjtumming begint op 07 fibberwarie 2010 (UTC) and stop op 28 fibberwarie 2010 (UTC). Kandedate mote voldoon aan de criteria (zuug de aanmeljingsprocedure) en minstes 30 veurstummme höbbe mit ein ratio van 80% steun. 't Bestuur van de Wikimedia Foundation selecteert stewards oet de aanmeljinge in deze verkezing.
Lees de aonmeljingsprocedure veur eise, regele, en aonmeljingsinstructies. [update needed: en]
Македонски:
Новите надзорници

се избираат околу еднаш годишно; можете и да коментирате за тековните надзорници. Надзорниците извршуваат технички задачи на сите викија на Викимедија, врз основа на консензус од заедницата: менување кориснички пристапи, преглед на кориснички информации во случај на злоупотреба, и тн. (видете поподробно).

За повеќе информации за тоа како се гласа, што да се преведува, и како се станува кандидат, прочитајте ги напатствијата. Можете автоматски да проверите дали сте квалификувани да гласате.
Пријавувањето на кандидатите започнува на 14 јануари 2010, 00:00 (UTC) и трае сè до 28 јануари 2010, 23:59. Прашањата за кандидатите можат да се поставуваат најдоцна до 6 февруари 2010, 23:59 (UTC).
Гласањето започнува на 7 февруари 2010, 00:00 (UTC) и се затвора на 28 февруари 2010, 23:59 (UTC). Кандидатите мора да ги задоволуваат критериумите и да добијат барем 30 гласа „За“ со сооднос на поддршката од 80%. Потоа Одборот на доверители ќе ги избере надзорниците. Резултатите ќе можете да ги следите со насобраните статистики.
മലയാളം:
പുതിയ സ്ടീവാര്ടുകളെ എല്ലാ വര്‍ഷവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് (താങ്കള്‍ക്ക്‌ നിലവിലുള്ള സ്ടീവാര്ടുകളെ പറ്റി എഴുതാവുന്നതാണ്).
പൊതുസമവായം അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ടീവാര്ടുകള്‍ Wikimedia വിക്കികളില്‍ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നു : ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുവാദങ്ങള്‍ പരിഷ്ക്കരിക്കല്‍, അസഭ്യം ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കല്‍ എന്നിങ്ങനെ (കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍). താങ്കള്‍ക്ക്‌ ഒരു സ്ടീവാർഡ് ആവാന്‍ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അപേക്ഷിക്കാന്‍ ഉള്ള മാർഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വായിക്കുക.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിയത് 2010 ഫെബ്രുവരി 7-നു ആണ്, ഇതു 2010 ഫെബ്രുവരി 28-ന് അവസാനിക്കുന്നതും ആണ്. അപേക്ഷകർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിക്കണം (നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വായിക്കുക), കൂടാതെ കുറഞ്ഞത് 30 വോട്ടുകളും 80% പിന്തുണ അനുപാതവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. രക്ഷാധികാരികളുടെ ബോർഡ് ആണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വായിക്കുക . താങ്കള്‍ക്ക്‌ ഇവിടെ ശേഖരിച്ച സ്ഥിതിവിവര കണക്കിലൂടെ ഫലം അറിയാവുന്നതാണ്. [update needed: en]
Bahasa Melayu:
Steward baru dilantik sekali setahun (anda juga boleh memberikan komen tentang steward sedia ada). Steward melakukan tugas teknikal di semua wiki Wikimedia berdasarkan sepersetujuan masyarakat: menukar hak capaian pengguna, melihat maklumat pengguna dalam kes salahlaku, dan lain-lain (lihat perincian).
Untuk maklumat lanjut mengenai pengundian, penterjemahan, atau menjadi calon, lihat garis panduan. Anda boleh memeriksa kelayakan anda untuk mengundi secara automatik.
Pendaftaran calon dibuka antara 14 Januari 2010, 00:00 (UTC) hingga 28 Januari 2010, 23:59. Soalan kepada calon boleh diserahkan sehingga 6 Februari 2010, 23:59 (UTC).
Pengundian akan bermula pada 7 Februari 2010, 00:00 (UTC) dan berakhir pada 28 Februari 2010, 23:59 (UTC). Calon mestilah memenuhi (lihat syarat) serta, untuk dilantik, harus mendapat minimum 30 undi dengan nisbah 80% sokongan. Lembaga Amanah akan memilih steward dari calon-calon pemilihan ini. Anda boleh mengikuti keputusan pengundian ini dengan statistik terkumpul.
Malti:
Stwetti ġodda jiġu eletti madwar darba f'sena (int tista' tikkumenta fuq l-istwetti kurrenti). L-istwetti jeżegwixxu xogħlijiet tekniċi fuq il-wikis kollha tal-Wikimedia ibbażati fuq il-kunsens tal-komunità: modifikar tal-aċċess tal-utent, verifikazzjoni tad-dati tal-utenti f'każ ta' abbuż, u xogħlijiet oħrajn (ara d-dettalji). Jekk interessat li ssir stwett, ara l-linji gwida.
L-elezzjoni se tibda fl-7 ta' Frar 2010 (UTC) u se tispiċċa fit-28 ta' Frar (UTC). Il-kandidati jridu jilħqu il-kriterji (ara l-linji gwida) u jiksbu tal-anqas 30 vot favur bi 80% tat-total tal-voti jkunu favorevoli. Il-Kunsill tal-Amministrazzjoni se jagħżel stwetti mill-applikanti f'din l-elezzjoni.
Jekk jogħġbok aqra l-linji gwida għall-kandidatura fejn issib l-istruzzjonijiet kollha neċessarji. [update needed: en]
Nederlands:
Nieuwe stewards worden grofweg eens per jaar gekozen; u kunt ook meepraten over de huidige stewards. Stewards voeren technische taken uit op alle Wikimediaprojecten op basis van gemeenschappelijke consensus: aanpassen van gebruikersrechten, bekijken van gebruikersinformatie in geval van misbruik enzovoorts (meer details).
Voor meer informatie over stemmen, vertalen of kandidaat worden, zie de instructies. U kunt automatisch controleren of u stemgerechtigd bent.
Men kan zich kandidaat stellen van 14 januari 2010 0:00 (UTC) tot 28 januari 2010 23:59 (UTC). Vragen aan de kandidaten kunnen gesteld worden tot 6 februari 2010 23:59 (UTC).
De stemming duurt van 7 februari 2010 0:00 (UTC) tot 28 februari 2010 23:59 (UTC). Kandidaten moeten voldoen aan de criteria en tenminste 30 voorstemmen verzamelen met ten minste 80% steun. Het Bestuur van de Wikimedia Foundation zal de stewards kiezen uit de kandidaten in deze stemming. U kunt de resultaten bijhouden met de verzamelde statistieken.
Norsk:
Nye forvaltere velges omtrent én gang i året (du kan også kommentere nåværende forvaltere). Forvaltere utfører tekniske oppgaver på alle Wikimedia-wikier, basert på konsensus fra fellesskapet: endring av brukerrettigheter, innsyn i brukerinformasjon ved tilfeller av misbruk og så videre (se detaljer). Hvis du er interessert i å bli forvalter, se søknadsretningslinjene.
Avstemningen vil starte den 7. februar 2010 (UTC) og avsluttes 28. februar 2010 (UTC). Kandidatene må oppfylle kriteriene (se søknadsretningslinjene) og oppnå minst 30 for-stemmer med en støtteprosent på 80 %. Board of Trustees vil velge forvaltere blant søkerne i dette valget.
Les søknadsretningslinjene for krav, regler og søknadsinstruksjoner. [update needed: en]
Norsk bokmål:
Nye forvaltere velges omtrent én gang i året (du kan også kommentere nåværende forvaltere). Forvaltere utfører tekniske oppgaver på alle Wikimedia-wikier, basert på konsensus fra fellesskapet: endring av brukerrettigheter, innsyn i brukerinformasjon ved tilfeller av misbruk og så videre (se detaljer). Hvis du er interessert i å bli forvalter, se søknadsretningslinjene.
Avstemningen vil starte den 7. februar 2010 (UTC) og avsluttes 28. februar 2010 (UTC). Kandidatene må oppfylle kriteriene (se søknadsretningslinjene) og oppnå minst 30 for-stemmer med en støtteprosent på 80 %. Board of Trustees vil velge forvaltere blant søkerne i dette valget.
Les søknadsretningslinjene for krav, regler og søknadsinstruksjoner. [update needed: en]
Occitan :
Los stewards novèls son elegits mai o mens un còp per an (per discutir l'estatut dels stewards corrents, vejatz Stewards/confirm). Los stewards pòdon complir de prètzfaches tecnics sus totes los wikis de Wikimèdia sus la basa del consensus de la comunautat : cambiar los dreches dels utilizaires, veire las informacions dels utilizaires en cas d'abús e mai encara (veire los detalhs). Se sètz interessat(ada) per venir steward, vejatz Stewards/elections 2010/Guidelines/oc.
Lo vòte començarà lo 7èr de febrièr de 2010 e s'acabarà lo 28 de febrièr de 2010. Los candidats se devon conformar als critèris (vejatz Stewards/elections 2010/Guidelines/oc) e recebre al mens 30 voses en favor amb un taus de sosten de 80%. Lo Consel d'administracion seleccionarà mai d'un steward demest los candidats aprovats a l'eissida d'aquesta eleccion.
Legissètz lo guida de candidatura pels critèris d'eligibilitat, las règlas de l'eleccion, e la procedura per sometre sa candidatura. [update needed : en]
Polski:

Nowi stewardzi wybierani są mniej więcej raz w roku (możesz także oceniać obecnych stewardów).

Stewardzi działają na wszystkich projektach Wikimedia i, opierając się na konsensusie społeczności, zajmują się wykonywaniem takich zadań technicznych, jak: modyfikacja uprawnień użytkowników, wgląd do informacji niejawnych na temat użytkownika w przypadku dokonania nadużyć, itp. (zobacz szczegóły).

Informacje, jak głosować, jak kandydować oraz jak pomóc w tłumaczeniach, znajdziesz w przewodniku. Możesz także sprawdzić automatycznie, czy spełniasz warunki, by brać udział w głosowaniu.

Głosowanie rozpocznie się 7 lutego 2010 o godzinie 00:00 (UTC), a zakończy 28 lutego 2010 o godzinie 23:59 (UTC). Kandydaci muszą spełniać określone kryteria, zdobyć co najmniej 30 głosów za oraz mieć przynajmniej 80% poparcia. Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia wybierze stewardów spośród kandydatów w tym głosowaniu.

Bieżące wyniki głosowania znajdziesz tutaj. [update needed: en]
پښتو:

نوي :سټيورډان هر کال يو ځل ټاکل کېږي (تاسو هم کولای شی د اوسنيو سټيورډانو په اړه همدلته خپل نظر ورکړی).

وظایف تکنیکی ویکی بد ها بر روی تمام ویکی ها ویکی مدیا بر پایه توافق عمومی:تغیر دسترسی کاربران،دیدن مشخصات کاربر در صورت سوء استفاده، و سایر دسترسی ها ( details را ببینید.) .اگر شما علاقه مند هستید که یک ویکی بد شوید، راهنمای درخواست را ببینید.
ټاکنې د 2010 د فبروري د لومړۍ نېټې نه په نړېوال وخت کې پيلېږي او د 2010 د فبروري تر ۲۲ مه نېټه به په نړېوال وخت پای ته ورسېږي. کاندیداها باید ضوابط کاندیداتوری را بخوانند. و برای انتخاب شدن داشتن حداقل 30 رای و داشتن 80 درصد رای موافق ضروری است. Board of Trustees ویکی بد های را از میان کاندید ها انتخاب خواهد کرد.
د رای ورکولو، ژباړې، او يا هم د کانديدېدلو په اړه د نورو مالوماتو لپاره لارښوونې لولۍ. [update needed: en]
Português :
Novos Stewards são eleitos uma vez por ano, aproximadamente (você também pode debater o estado dos atuais Stewards). Todas as ações dos Stewards em todas as wikis da Wikimedia são baseadas no consenso da comunidade: modificação das permissões dos usuários, visualização de dados de usuário em casos de abuso, entre outros (veja aqui os detalhes).
Para informações sobre como votar, traduzir, ou iniciar uma candidatura, veja as instruções. Você pode verificar automaticamente a sua elegibilidade para votar.
As candidaturas estão abertas de 14 de janeiro de 2010, às 00:00 (UTC), até 28 de janeiro de 2010, às 23:59. Perguntas para os candidatos podem ser enviadas até 6 de fevereiro de 2010, às 23:59 (UTC).
A votação começará em 7 de fevereiro de 2010, às 00:00 (UTC), e terminará em 28 de fevereiro de 2010, às 23:59 (UTC). Os candidatos precisam satisfazer os critérios e obter, pelo menos, 30 votos a favor, com uma percentagem de apoio de 80%. O Conselho Administrativo selecionará Stewards entre os candidatos nesta eleição. Você pode seguir os resultados através das estatísticas recolhidas.
Română :
Noii stewards sunt aleşi o data pe an (de altfel, poţi vedea comment on current stewards). (by tenie2k)
Stewarzii execută sarcini tehnice în toate domeniile Wikimedia bazate pe consensul şi ajutorul comunităţii: modificând accesul utilizatorilor, vizualizând informaţiile utilizatorilor pentru a evita abuzurile, şi asa mai departe (vezi details). Dacă eşti intereseat să devii un "steward" caracterizat de foarte mulţi ca moderator/ajutor, vezi citeste tutorialul.
Votul a început pe 07 Februarie 2010 (UTC) şi se va termina pe 28 Februarie 2010 (UTC). Candidaţii trebuie să citească criteriile după care candidaţii vor fii aleşi (vezi application guidelines) şi, ca sa fie aleşi ,trebuie să obţină cel puţin 30 de voturi în favoarea lor şi 80% raţia de susţinere. Ei ->Board of Trustees vor alege aplicanţii în urma acestor alegeri.
Pentru informaţii privind voturile, traducerea, sau pentru a deveni candidat, citeste tutorialul . Poti verifica/vizualiza rezultatele accesand collected statistics. [update needed : en]
Русский:
Новые стюарды избираются примерно раз в год; вы можете также высказать свои замечания к текущим стюардам. Стюарды выполняют технические задачи во всех проектах Фонда Викимедиа, основывая свои действия на консенсусе сообщества: изменяют уровень доступа участников, просматривают информацию о пользователях при рассмотрении конфликтов, и так далее (подробнее).
Для того, чтобы узнать больше о голосовании, переводе и выдвижении кандидатов, прочтите руководство. Вы можете проверить ваше право на участие в голосовании автоматически.
Выдвижение кандидатов открылось 14 января в 0:00 (UTC) и закончилось 28 января в 23:59. Кандидатам могли быть заданы вопросы вплоть до 6 февраля, 23:59 (UTC).
Голосование началось 7 февраля 2010 года, 0:00 (UTC) и продолжались до 28 февраля 2010, 23:59 (UTC). Кандидаты должны проходить по определённым критериям (см. руководство по выдвижению) и получить не менее 30 голосов «за» при общей поддержке не менее 80 %. Совет попечителей затем выберет стюардов из числа кандидатов. Вы можете отслеживать результаты с использованием собранной статистики.
Sicilianu:
Li steward novi sunnu eliggiuti circa na vota a l'annu, e c'è la pussibbilità macari di mintìricci cummenti supr'a l'attivitati di li steward 'n càrica ora. Li steward svòrgiunu còmpiti tècchinichi 'n capu a tutti li wiki dâ Wikimedia Foundation supra la basi dû cunzensu dâ cumunitati: canciu dî diritti di l'utenti, cuntrollu dî dati di l'utenti, si cci avìssiru a èssiri abbusi, e accussì di sècutu (talìa dittagghi). Siddu si ntirissatu a prisintàriti comu canditatu a steward, leggi li lìnii guida.
Li vutazzioni si gràpunu ô 7° frivaru 2010 ca a vèniri e finìsciunu a lu 28 frivaru 2010. Li canditati hann'a suddisfari li criterî privisti dê lìnii guida e hann'a pigghiari ô cchiù picca 30 voti a favuri, li voti a favuri hann'a èssiri ô cchiù picca l'80% dî voti tutali. Ntra tutti chiddi ca pàssanu l'elizzioni lu Board scegghi appoi, cu dicisioni sulu a iddu risirvata , li novi steward.
Pi favuri leggi li lìnii guida pâ canditatura unni attrovi tutti li struzzioni nicissàrii. [update needed: en]
Srpskohrvatski / српскохрватски:
Novi stjuardi se biraju otprilike jednom godišnje (također možete komentirati trenutne stjuarde). Stjuardi vrše tehničke funkcije na svim Wikipedijinim projektima bazirajući se na konsenzusu zajednice: mijenjajući korisnički pristup, gledaju podatke korisnika u slučaju zloupotrebe, i sl. (pogledajte detalje). Ako ste zainteresirani da postanete stjuard, pogledajte upute za prijavu.
Glasanje počinje 7. februara 2010. (UTC) i završava 28. februara 2010. (UTC). Kandidati moraju zadovoljiti kriterije (vidi upute za prijavu) i dobiti najmanje 30 glasova za, uz uslov da je više od 80% glasova za. Wikimedijin Odbor povjerenika će proglasiti stjuarde iz prijavljenih na ovom izboru.
Pročitajte vodič kroz aplikaciju za uslove, pravila i upute za aplikaciju. [update needed: en]
සිංහල:
New stewards are elected about once per year (you can also comment on current stewards).
Stewards perform technical tasks on all Wikimedia wikis based on community consensus: modifying user access, viewing user information in cases of abuse, and so on (see details). If you are interested in becoming a steward, see the application guidelines.
The voting has started on 07 February 2010 (UTC) and will end on 28 February 2010 (UTC). Candidates must meet the criteria (see application guidelines) and, to be elected, obtain at least 30 votes in favor with an 80% support ratio. The Board of Trustees will select stewards from the applicants in this election.
For information on voting, translating, or being a candidate, read the guidelines. You can track the results with collected statistics. [update needed: en]
Slovenčina:
Noví stewardi sú volení raz za rok (môžete tiež podporiť terajších stewardov). Stewardi vykonávajú technické úlohy na všetkých wikiprojektoch nadácie Wikimedia, ktoré sú podporené konsenzom komunity: prideľujú oprávnenia, a tak ďalej (pozri detaily). Ak sa chcete stať stewardom, prečítajte si pravidlá.
Voľby začnú 7. februára 2010 (UTC) a skončia 28. februára 2010 (UTC). Kandidáti sa musia spĺňať kritéria (pozri pravidlá) a dostať najmenej 30 hlasov Za a celkovo dosiahnuť minimálne 80% podporu. Dozorná rada bude vyberať stewardov z týchto uchádzačov vo voľbách.
Prečítajte si návod na podávanie prihlášok, kde sa dozviete požiadavky, pravidlá a ďalšie inštrukcie. [update needed: en]
Slovenščina:
Nove stevarde izbiramo približno enkrat letno (komentiraš lahko tudi trenutne). Stevardi na osnovi soglasja skupnosti opravljajo tehnične naloge na vseh Wikimedijinih wikijih: spreminjajo pravice dostopa uporabnikov, preverjajo uporabniške podatke v primeru zlorab ipd. (glej podrobnosti). Če te položaj stevarda zanima, si oglej smernice za prijavo.
Volitve se bodo pričele 7. februarja 2010 (UTC) in končale 28. februarja 2010 (UTC). Kandidati morajo izpolnjevati kriterije (glej smernice za prijavo) in pridobiti vsaj 30 glasov podpore z več kot 80% deležem podpore. Izmed njih bo nove stevarde izbral svet zaupnikov.
Preberite smernice za prijavo, kjer so navedene zahteve, pravila in navodila za prijavljanje. [update needed: en]
Српски / srpski:
Novi stjuardi se biraju otprilike jednom godišnje (takođe možete komentarisati trenutne stjuarde).Stjuardi vrše tehničke funkcije na svim Wikipedijinim projektima bazirajući se na koncenzusu zajednice: menjajući korisnički pristup, gledaju podatke korisnika u slučaju zloupotrebe, i sl. (pogledajte detalje). Ako ste zainteresovani da postanete stjuard, pogledajte upute za prijavu.
Glasanje počinje 7. februara 2010. (UTC) i završava 28. februara 2010. (UTC). Kandidati moraju zadovoljiti kriterijume (vidi upute za prijavu) i dobiti najmanje 30 glasova za, uz uslov da je više od 80% glasova za. Wikimedijin Odbor poverenika će proglasiti stjuarde iz prijavljenih na ovaj izbor.
Pročitajte vodič kroz aplikaciju za uslove, pravila i uputstva za aplikaciju. Možete pratiti rezultate preko zbirna statistika [update needed: en]
Seeltersk:
Näie Stewards wäide so'wät een Moal in n Jier köärt. (Du koast uk dien Meenenge uur Stewards fon däälich oureeke).
Stewards moakje techniske Oarbaide ap aal doo Wikimedia-Wikis in n Gemeenskupskonsens: Ferannerje fon Benutsergjuchte, Bekiekje fon Benutserinformatione in n Fal fon Misbruuk etc. (sjuch Stewards foar gnauere Informatione). Wan du n näien Steward wäide maist, skuust du doo Stätgjuchte foar juu Kandidatur leese.
Juu Köär häd an 'n 7. Februar 2010 (UTC) begind un is an 'n 28. Februar 2010 (UTC) foarbie. Doo Kandidate wäide ätter doo nöödiche Kriterie köärt un mouden toumindest 30 Toustämmengen kriegje, wierbie 80% fon aal doo Stämmengen Toustämmengen weese moutene, deermäd die Kandidat köärd wäd. Dät Wikimedia-Kuratorium wol doo Stewards uut doo Kandidate in disse Köär uutköäre.
Informatione foar Ljuude, doo hiere Stämmen oureeke, dissen Text uursätte af jädden köärt wäide muugen, rakt dät ap Stewards/elections 2010/Guidelines. Ap juu Statistiksiede sunt doo aktuälle Twiske-Stände tou sjon. [update needed: en]
Svenska:
Val av nya stewards sker oftast en gång per år. Under valperioden kan du också lämna kommentarer till nuvarande stewards. Stewards utför tekniska uppgifter inom alla Wikimedias wikis utifrån den lokala gemenskapens konsensus: ändrar användarbehörigheter, reder ut omfattande vandalism och så vidare (se artikeln stewards för mer information). Om du är intresserad att bli steward, läs gärna riktlinjerna för nomineringar.
Omröstningen kommer att starta den 7 februari 2010 (UTC) och avslutas den 28 februari 2010 (UTC). Kandidater måste uppfylla kriterierna i riktlinjerna för nomineringar, få minst 30 stödjande röster och ett stöd på minst 80 %. Board of Trustees väljer sedan stewards utifrån kandidaterna i detta val.
Läs riktlinjer för nomineringar för krav, regler och instruktioner för nominering. [update needed: en]
ไทย:
จะมีการเลือกผู้ดูแลโครงการคนใหม่ประมาณปีละหนึ่งครั้ง (คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ดูแลโครงการคนปัจจุบันได้) โดยผู้ดูแลโครงการมีหน้าที่ปฏิบัติงานทางเทคนิคบนฐานข้อมูลวิกิของวิกิมีเดียทั้งหมดตามความเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชนนั้น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้ ดูข้อมูลผู้ใช้ในกรณีนำไปใช้ในทางที่ผิด และอื่น ๆ (ดูรายละเอียด) หากคุณสนใจที่จะเป็นผู้ดูแลโครงการโปรดดู แนวทางในการสมัคร
การลงคะแนนจะเริ่มในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (UTC) และจะปิดลงคะแนนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (UTC) ผู้เสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม (ดู แนวทางในการสมัคร) และต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อย 30 คะแนนพร้อมอัตราการสนับสนุนร้อยละ 80 Board of Trustees จะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ดูแลโครงการจากผู้สมัครที่ได้รับเลือก
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลงคะแนน, การแปล หรือการเสนอชื่อตัวคุณเอง อ่านแนวทางที่นี่ [update needed: en]
Tagalog:
Bawat taon, inihahalal ang mga bagong katiwala (Stewards) na isang mahalagang parte ng Wikimedia. (Maaari ring magbigay-kumento sa mga kasalukuyang katiwala).
Ang responsibilidad ng mga katiwala ay tumutulong sa mga gawaing teknikal sa lahat ng wiki na sakop ng Wikimedia batay sa konsenso ng pamayanan, tulad ng pagbabago sa karapatan ng mga tagagamit, pagsisiyasat sa impormasyon ng mga tagagamit na nagmamalabis, at marami pang iba (tingnan ang mga detalye). Kung ikaw ay interesado na maging katiwala, basahin lamang po ang mga alintuntunin para sa mga aplikante.
Magsisimula ang botohan mula 7 Pebrero 2010 (UTC) hanggang 28 Pebrero 2010 (UTC). Ang mga kandidato ay kailangang pumasa sa mga pamantayan (basahin ang mga patnubay para sa mga aplikante) at makakuha ng hindi bababa sa tatlumpung (30) pabor na boto, na may kasamang 80% na suporta ng lahat. Ang Lupon ng mga Tagapangasiwa ang pipili ng mga katiwala mula sa mga aplikante sa halalang ito.
Para sa impormasyon hinggil sa pagboboto, pagsasalinwika o pagiging kandidato, basahin po ang patnubay para sa mga aplikante. Maaari mong subaybayan ang mga resulta sa pamamagitan ng natipong statistics. [update needed: en]
Türkçe:
Yeni stewardlar aşağı yukarı yılda bir seçilir. Steward olmak istiyorsanız, başvuru yönergesini inceleyebilirsiniz (tartışma sayfasında kurallarla ilgili görüşlerinizi açıklamaktan çekinmeyin). Mevcut stewardların statüleriyle ilgili görüşlerinizi ise onay sayfasında paylaşabilirsiniz.
Oylama, 7 Şubat 2010'da (UTC) başlayacak ve 28 Şubat 2010'da (UTC) sona erecektir. Adaylar gerekli kriterleri (bkz: Başvuru yönergeleri) tutturmak, en az 30 olumlu oy almak ve %80'lik bir oran yakalamak zorundadır. Mütevelli Heyeti adaylar içerisinden stewardları seçecektir.
Başvuru kılavuzunu, başvuru için gerekli önşartları, kuralları ve başvuru sürecini öğrenmek için okuyun. [update needed: en]
Українська:
Нові стюарди обираються приблизно один раз на рік (ви також можете висловити свої зауваження наявним стюардам). Стюарди виконують технічні завдання на всіх проектах «Фонду Вікімедіа», керуючись консенсусом спільноти: змінюють рівень доступу користувачів, переглядають інформацію про користувачів у випадках порушень тощо (див. деталі). Якщо ви бажаєте стати стюардом, див. вказівки до висування.
Щоб дізнатися більше про голосування, допомогу в перекладі та висування кандидатів, див. керівництво. Ви можете перевірити ваше право взяти участь в голосуванні автоматично.
Висунення кандидатів розпочалося 14 січня опівночі за Гринвічем і закінчилося о 23:59 28 січня. Кандидатам могли бути задані питання до 23:59 (UTC) 6 лютого.
Голосування розпочалося о півночі (UTC) 7 лютого 2010 та закінчиться о 23:59 (UTC) 28 лютого 2010 року. Кандидати мають задовольняти вимогам (див. вказівки до висування) та, щоб бути обраними, отримати щонайменше 30 голосів «за» за підтримки принаймні 80% виборців. Рада повірених обере стюардів із кандидатів у цьому голосуванні. Ви можете стежити за результатами, використовуючи зібрану статистику.


اردو:
نئے اسٹیورڈ چنے جاتے ہیں سال میں ایک دفعہ۔(آپ بھیج سکتے ہیں اپنی آراءموجودہ اسٹیورڈ کے متعلق بھی). اسٹیورڈ کو تکنیکی کام سر انجام دینے ہوتے ہیں تمام وکی برادری کے صارفین کے مشورے سے۔ : جیسا کہ صارف کے حقوق متعین کرنا، صارف کی معلومات کی جانچ کرنا خصوصاً ایسے موقع پر جب کوئی غلط استعمال نظر آئے اور ایسی ہی خصوصی خدمات جن کی (آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تفصیلات). اگر آپ اسٹیورڈ بننے میں دلچسپی رکھتے ہوں تو دیکھئے درخواست دینے کا طریقہ. رائے دی جاسکے گی یکم فروری ۲۰۰۹ سے، اور یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوگا ۲۲ فروری ۲۰۰۹ کو. امیدواران کا درج شرائط پر پورا اترنا ازحد ضروری ہے۔ (دیکھئے رہنمائی درخواست) اور, منتخب ہونے کیلئے, کم از کم ۳۰ آراء (ووٹ) کا حاصل کرنا ضروری حمایت میں اور وہ بھی ۸۰ فیصد حمایت کے ساتھ۔. ہمارا مرکزی بورڈ اسٹیورڈ کےانتخاب کا آخری فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا۔
اپنی رائے دینے کےلئے , دیکھیں "آراء کنندگان" نیچے. [update needed: en]
Tiếng Việt:
Các tiếp viên mới được bầu khoảng một lần mỗi năm (bạn cũng có thể nhận xét về các tiếp viên hiện thời). Tiếp viên là người thực hiện các tác vụ kỹ thuật trên tất cả các wiki của Wikimedia dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng: thay đổi mức truy cập của thành viên, xem thông tin của thành viên trong các trường hợp có dấu hiệu lạm dụng, v.v. (xem chi tiết). Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một tiếp viên, xin hãy xem hướng dẫn tự đề cử.
Cuộc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 2 năm 2010 (UTC) và kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2010 (UTC). Các ứng viên phải thỏa mãn các tiêu chí (xem hướng dẫn tự đề cử) và phải có được ít nhất là 30 phiếu ủng hộ và tỷ lệ ủng hộ đạt trên 80%. Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn tiếp viên từ những người ứng cử trong cuộc bỏ phiếu này.
Để có thông tin về việc bỏ phiếu, biên dịch, hoặc trở thành một ứng viên, hãy đọc hướng dẫn. [update needed: en]
粵語:
維基約莫一年選執行員一次。(畀意見舊執行員,來呢度。維基媒體入面,執行員跟每一社羣本身嘅共識做技術性嘅工夫,例如改用户支旗,同喺有事時查用户嘅資料。如果你想做,睇下申請指南
投票喺2010年2月7號 (UTC) 開,2月28號(UTC)收。參選人要符合呢啲條件;想當選就要至少得 80%支持同 30票支持 。理事會會喺參選人入面選新嘅執行員。
想知點投票、譯文同埋參選,睇下份指南 [update needed: en]
中文:
监管员的选举每年举行一次(此外可以对现任监管员发表意见)。监管员的职责是在各个维基媒体的项目中,根据社群共识进行技术性的工作,例如改变用户权限、在有怀疑的情况下检查用户数据等(详情见此)。
若想了解投票、翻译或参选的相关信息,请阅读本指南你可以在这里检查您是否有资格参选。
提交参选信息的时间为2010年1月14日00:00 (UTC)至2010年1月28日23:59 (UTC)。其他用户可在2010年2月6日23:59 (UTC)前向候选人提出问题。
本次投票自2010年2月7日00:00 (UTC)开始,至2010年2月28日23:59 (UTC)结束。候选人必须满足参选条件,且获得30票以上赞成票,同时赞成率超过80%,才有资格当选。董事会将从中满足上述条件的候选人中选拔任命监管员。您可以在这里查看最新統計結果。
中文(简体):
监管员的选举每年举行一次(此外可以对现任监管员发表意见)。监管员的职责是在各个维基媒体的项目中,根据社群共识进行技术性工作,例如改变用户权限、在有可疑行为的情况下检查用户数据等(详情见此)。
若想了解投票、翻译或参选的相关信息,请阅读本指南你可以在这里检查您是否有资格参选。
提交参选信息的时间为2010年1月14日00:00 (UTC)至2010年1月28日23:59 (UTC)。其他用户可在2010年2月6日23:59 (UTC)前向候选人提出问题。
本次投票自2010年2月7日00:00 (UTC)开始,至2010年2月28日23:59 (UTC)结束。候选人必须满足参选条件,且获得30票以上赞成票,同时赞成率超过80%,才有资格当选。董事会将从中满足上述条件的候选人中选拔并任命监管员。您可以在这里查看最新统计结果。
中文(繁體):
監管員的選舉每年舉行一次(此外可以對現任監管員發表意見)。監管員的職責是在各個維基媒體的項目中根據社群的共識進行技術性工作,例如改變用戶權限、在有懷疑的情況下檢查用戶資料等(詳情見此
關於投票、翻譯或參選的相關資訊,请閱讀本指南您可以在這裡檢查您是否有參選資格。
提交參選信息的時間為2010年1月14日00:00 (UTC)至2010年1月28日23:59 (UTC)。其他用戶可以在2010年2月6日23:59 (UTC)前向候選人提問。
本次投票自2010年2月7日00:00 (UTC)開始,至2010年2月28日23:59 (UTC)結束。候選人必須滿足參選條件,支持率超過80%,並獲得30票以上贊成票,方合乎當選的資格。董事會將從中選出適合人選並任命為監管員。您可以在這裡查看最新統計結果。

Purge the cache of this page?

Index

edit

See Stewards/elections 2010.


Annabel talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Personal info: Looking for information, I came into contact with wikipedia in May 2005. Through contribution on wikipedia, I quickly evolved into a cross-wiki vandalism fighter. I was also very busy with wiki supporting tasks. As such I was moderator and bureaucrat on the Dutch Wikipedia and Wiktionary. As a bot operator and programmer I designed some tools for Wiktionary (especially nl.wiktionary), including a php script (for conversion of translations of other wiktionaries and formatting of the wiki-code) and an AWB plugin (for systematically completing pages nl.wiktionary). Following appointment by the arbitration, I was one year and two months checkuser on the Dutch Wikipedia to check for sockpuppet abuse. Hence, I am familiar with the privacy and other relevant guidelines for stewards. Because of limited time, I took a wikibreak in September 2009 and resigned for all functions (sysop, bureacrat, checkuser, and bot operator). However, this is the past and I would like to further support the Wikimedia projects and help with the steward tasks.
Deutsch:
 • Sprachen: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Informationen zur Person: Auf der Suche nach Informationen kam ich im Mai 2005 in Kontakt mit der Wikipedia. Nach Beiträgen in der Wikipedia wurde ich schnell zum Cross-Wiki-Vandalismusbekämpfer. Auch war ich mit Wartungsarbeiten sehr beschäftigt, zum Beispiel war ich Administrator und Bürokrat in der niederländischen Wikipedia und im Wiktionary. Als Botbetreiber und Programmierer schrieb ich einige Tools fürs Wiktionary (v. a. fürs nl.wiktionary), darunter ein PHP-Skript zur Konvertierung von Übersetzungen anderer Wiktionarys und zur Wikifizierung und ein Auto-Wiki-Browser-Plugin, um Seiten im holländischen Wiktionary systematisch zu vervollständigen. Nach Ernennung durch das dortige Schiedsgericht war ich für ein Jahr und zwei Monate Checkuser-Berechtigter in der niederländischen Wikipedia zur Überprüfung von Sockenpuppen. Daher bin ich mit den Datenschutz- und weiteren für die Steward-Arbeit relevanten Richtlinien vertraut. Auf Grund von Zeitmangel nahm ich im September 2009 eine Wikipause und trat von allen Funktionen zurück (Admin, Bürokrat, Checkuser und Botbetreiber). Das ist jetzt aber vorbei und ich möchte die Wikimediaprojekte weiterhin unterstützen und bei den Stewardaufgaben helfen.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Πληροφορίες: Ψάχνοντας για πληροφορίες ήρθα σε επαφή με την Βικιπαίδεια τον Μάιο του 2005. Μέσω των συνεισφορών μου στην Βικιπαίδεια, γρήγορα εξελίχτηκα στην καταπολέμηση του cross-wiki βανδαλισμού. Ήμουν επίσης πολύ απασχολημένος με εργασίες υποστήριξης στο wiki. Έτσι είμαι διαχειριστής και γραφειοκράτης στην Ολλανδική Βικιπαίδεια και Βικιλεξικό. Ως χειριστής bot και προγραμματιστής σχεδίασα κάποια εργαλεία για το Βικιλεξικό (ιδίως το nl.wiktionary), συμπεριλαμβανομένου ενός php script (για την μετατροπή μεταφράσεων άλλων Βικιλεξικών και την μορφοποίηση του wikiκώδικα) και ενός πρόσθετου για το AWB (για την συστηματική συμπλήρωση σελίδων στο nl.wiktionary). Ακολουθώντας ανάθεση από την επιτροπή, ήμουν για ένα χρόνο και δύο μήνες checkuser στην Ολλανδική Βικιπαίδεια ώστε να ελέγχο για κατάχρηση λογαριασμών. Έτσι είμαι εξοικειωμένος με την προστασία ιδιωτικού απόρρητου και άλλες συναφείς οδηγίες για τους steward. Εξαιτίας περιορισμένου χρόνου έκανα ένα βικιδιάλλειμα τον Σεπτέμβριο του 2009 και παραιτήθηκα από όλες μου τις ιδιότητες (διαχειριστής, γραφειοκράτης, checkuser και χειριστής bot). Εντούτοις, αυτό είναι το παρελθόν και θα ήθελα να υποστηρίξω παραπάνω τα εγχειρήματα του Wikimedia και να βοηθήσω με τα καθήκοντα των steward.
español:
 • Idiomas: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Información personal: Buscando información, hice contacto con Wikipedia en mayo de 2005. A través de las contribuciones en Wikipedia, rápidamente evolucioné en una combatiente del vandalismo cross-wiki. Estuve también muy ocupada con tareas de apoyo wiki. Igualmente fui moderadora y burócrata en la Wikipedia y Wikcionario en holandés. Como operadora de bot y programadora diseñé algunas herramientas para Wikcionario (especialmente nl.wiktionary), incluyendo un script en PHP (para la conversión de traducciones de otros wikcionarios y formateo del código wiki) y un plugin de AWB (para completar sistemáticamente las páginas en nl.wiktionary). Tras mi asignación por el comité de arbitraje, fui checkuser en la Wikipedia holandesa por un año y dos meses para revisar abusos de sockpuppets. Por eso, estoy habituada a la privacidad y otras guías relevantes para stewards. Debido al tiempo limitado, tomé unas wikivacaciones en septiembre de 2009 y renuncié a todos los puestos (sysop, burócrata, checkuser y operadora de bot). Sin embargo, eso es pasado y quiero ayudar bastante los proyectos de Wikimedia y ayudar con las tareas de steward.
suomi:
 • Kielet: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Törmäsin Wikipediaan toukokuussa 2005 tietoja etsiessäni. Wikipediaan tekemieni muokkausten myötä minusta kehittyi pian wikienvälinen vandalismintorjuja. Olin myös hyvin kiireinen wikihankkeiden tukitehtävien parissa. Tällaisia olivat hollanninkielisen Wikipedian ja Wikisanakirjan ylläpitäjänä ja byrokraattina toimiminen. Botin ohjaajana ja ohjelmoijana suunnittelin joitakin työkaluja (erityisesti hollanninkielistä) Wikisanakirjaa varten, muun muassa php-skriptin muunkielisten Wikisanakirjojen käännösten muuntamiseksi ja wikikoodin muotoilemiseksi sekä AWB-liitännäisen nl.wiktionaryn sivujen järjestelmällistä täydentämistä varten. Välityslautakunnan tekemän nimityksen jälkeen olin vuoden ja kahden kuukauden ajan osoitepaljastajana hollanninkielisessä Wikipediassa ehkäisemässä sukkanukeilla tapahtuvaa väärinkäyttöä. Tunnen siten yksityisyydensuojakäytännön ja muut ylivalvojan toimenkuvan kannalta oleelliset ohjesäännöt. Rajoitetun ajan takia otin syyskuussa 2009 wikiloman ja luovuin kaikista tehtävistäni ylläpitäjänä, byrokraattina, osoitepaljastajana ja botin ohjaajana. Tämä on kuitenkin mennyttä aikaa, ja haluaisin edelleen tukea Wikimedia-hankkeita ja auttaa ylivalvojan tehtävien hoitamisessa.
français:
 • Langues : nl, en-3, fr-3, es-1
 • Renseignements personnels : En cherchant de l'information, j'ai découvert wikipedia en Mai 2005. En contribuant à Wikipedia j'ai évolué rapidement, vers le maintien des wikis et la lutte contre le vandalisme. Par conséquent, j'ai été administrateur et bureaucrate sur Wikipédia et Wiktionnaire néerlandais. En utilisant et développant des bots, j'ai créé quelques outils pour Wiktionnaire, par exemple un script php pour faciliter l'utilisation des traductions d'autres wiktionnaires par corriger la mise en page des traductions. Un deuxième outil est une extension pour le logiciel AWB pour le remplissage systématique des pages sur nl.wiktionary. Après la nomination par le comité d'arbitrage, j'ai été vérificateur d'utilisateur pendant un ans et deux mois pour contrôler l'abus d'autres identités. Je suis familier des règlements de la vie privée et des stewards. Parce que mon temps disponible en Septembre 2009 est devenu limité, j'ai arrêté temporairement mes activités et j'ai démissionné (sysop, bureaucrate, checkuser et bot). Mais cette époque est terminée et je voudrais continuer à soutenir les projets de la Wikimedia Foundation et à aider grâce à ma fonction de steward.
עברית:
 • שפות: nl, en-3, fr-3, es-1
 • מידע אישי: בזמן שחיפשתי מידע, אני בא במגע עם ויקיפדיה במאי 2005. באמצעות תרומה לויקיפדיה, במהירות התפתחתי ללוחם נגד ונדליזם בין-ויקי. גם עסקתי הרבה עם תמיכות משימות לויקי. כזה הייתי מפעיל מערכת וביורוקרט על ויקיפדיה הולנדית וויקימילון הולנדית. כמו מפעיל ומתכנת בוט עיצבתי כמה כלים עבור ויקימילון (במיוחד ויקימילון הולנדית) כולל סקריפט PHP (עבור המרה של תרגומים של ויקימילונים אחרים ועיצוב של קוד ויקי) ואת תוסף לAWB (עבור השלמת דפים בויקימילון הולנדית באופן שיטתי). בעקבות מינויו על ידי ועד הבוררות, הייתי בודק לשנה וחודשיים על ויקיפדיה הולנדית לבדוק לבובי קש. לפיכך, אני מכיר את הפרטיות ואת הנחיות הרלוונטיים עבור דיילים. בגלל זמן מוגבל, לקחתי חופשה בספטמבר 2009 והתפטרתי כל הפונקציות (מפעיל מערכת, ביורוקרט, בודק, ומפעיל בוט). עם זאת, זה בעבר ואני רוצה להמשיך לתמוך ולסייע מיזמי ויקימדיה עם משימות הדייל.
italiano:
 • Lingue: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Informazioni personali: Alla ricerca di informazioni, sono entrato in contatto con Wikipedia nel maggio 2005. Tramite contributi su wikipedia, mi sono evoluto rapidamente in un utente attivo nella lotta ai vandalismi cross-wiki. Sono stato anche molto impegnato con compiti di supporto wiki. Come tale sono stato amministratore e burocrate della Wikipedia in lingua olandese e del Wikizionario nella stessa lingua. Come operatore Bot e programmatore ho realizzato alcuni strumenti per il Wikizionario (soprattutto nl.wiktionary), tra cui uno script php (per la conversione delle traduzioni di altri wikizionari e la formattazione del wiki-codice) e un AWB plugin (per completare sistematicamente pagine del nl.wiktionary). Dopo la nomina da parte del comitato di arbitraggio, sono stato un anno e due mesi checkuser sulla Wikipedia in olandese per verificare l'abuso da parte di Sockpuppet. Quindi, io sono a conoscenza della regole relative alla privacy e di altri parametri rilevanti per l'attività di steward. A causa del tempo limitato, ho preso una wikipausa nel settembre 2009 e mi sono dimesso da tutte le funzioni (sysop, bureacrat, checkuser, e l'operatore Bot). Tuttavia, questo è il passato e vorrei continuare a sostenere i progetti Wikimedia e aiuto con i compiti di steward.
日本語:
 • 言語: nl, en-3, fr-3, es-1
 • 候補者の情報: 調べ物をしていてウィキペディアと出会ったのが2005年の5月でした。その後、各ウィキ上での活動を通じ、複数ウィキにまたがる (cross-wiki) 荒らし対処の活動をするようになりました。また、様々な面で裏方として忙しく活動してきました。例えば、オランダ語版のウィキペディアとウィクショナリーで管理者とビューロクラットを務めました。ボットの運用者および開発者として、ウィクショナリー(特にオランダ語版)向けにいくつかツールを開発しました。他言語版ウィクショナリー項目からの翻訳移入補助(スタイル変換等)用 PHP スクリプト、オランダ語版ウィクショナリー入力補助用 AWB プラグイン等です。オランダ語版ウィキペディアでは裁定委員会 (ArbCom) より任命を頂き、チェックユーザー係を1年2か月務め、多重アカウントの不正利用の調査に従事しました。これにより、スチュワードが守るべきプライバシーポリシーその他の決まりをよく理解することができました。その後、事情により時間がとれなくなり、2009年9月よりウィキブレークせざるを得なくなり、すべてのお役(管理者、ビューロクラット、チェックユーザー係、そしてボット運用者)を返上しました。その事情はすでに解消しましたので、スチュワードとして、これまで以上にウィキペディアのプロジェクト群に貢献したいと思います。
Nederlands:
 • Taalvaardigheid: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Persoonlijke informatie: Op zoek naar informatie kwam ik in mei 2005 in aanraking met Wikipedia. Via het bijdragen aan Wikipedia ben ik snel geëvolueerd naar een cross-wiki vandalismebestrijder en werkte ik mee aan het onderhoud van de wiki's. Daartoe was ik moderator en bureaucraat op de Nederlandstalige Wikipedia en het Nederlandstalige WikiWoordenboek. Als een botoperator en programmeur heb ik enkele tools ontworpen voor het WikiWoordenboek, waaronder een php-script voor het overnemen van vertalingen uit andere WikiWoordenboeken en het opmaken van de layout, alsook een AWB plugin voor het systematisch aanvullen van pagina's op nl.wiktionary. Na aanstelling door het arbitragecommissie, was ik gedurende een jaar en twee maanden checkuser op de Nederlandstalige Wikipedia om sokpopmisbruik op te sporen. Ik ben dan ook vertrouwd met de privacy- en andere relevante richtlijnen voor stewards. Aangezien mijn beschikbare tijd in september 2009 te beperkt werd, nam ik een wikibreak en diende ik mijn ontslag ik voor de diverse functies (sysop, bureaucraat, checkuser en botoperator). Deze periode is achter de rug en ik zou graag de Wikimedia-projecten verder blijven steunen en helpen met stewardtaken.
русский:
 • Языки: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Личная информация: В поиске информации я пришёл в Википедию в мае 2005 года. Благодаря вкладу в Википедию я быстро првратился в борца с кросс-вики вандализмом. Я также был хорошо занят в вики вспомогательными задачами. Я являлся модератором и бюрократом голландских разделов Википедии и Викисловаря. В качестве оператора бота и программиста я разработал некоторые инструменты для Викисловаря (специально для nl.wiktionary), включая php-скрипт (для преобразования переводов других Викисловарей и форматирования разделов вики-кода) и плагин AWB (для систематического завершения страниц nl.wiktionary). После назначения Арбитражным Комитетом я был один год и два месяца чекюзером голландского раздела Википедии для проверок нарушений, связанных с виртуалами. Таким образом, я знаком с секретностью и другими соответствующими руководящими принципами для стюардов. Из-за ограниченного времени я взял вики-отпуск в сентябре 2009 года и ушёл в отставку со всех постов (администратора, бюрократа, чекюзера и бот-оператора). Однако, это прошлое, и я хотел бы продолжить дальнейшую поддержку проектов Викимедиа, решая стюардские задачи.
Türkçe:
 • Languages: nl, en-3, fr-3, es-1
 • Kişisel bilgiler: Vikipedi ile irtibata, bilgi aramak için, 2005 Mayısında geçtim. Vikipedi'deki yazı nedeniyle, çabucak bir cross-wiki vandalizm savaşçısına destek verdim. Hem de viki destek görevleriyle çok meşguldüm. Bir de Flemenkçe Vikipedi ve Vikisözlük'te moderatör ve bürokrat idim. Bir bot operatörü ve programcısı olarak Vikisözlük (özellikle Flemenkçe) için bir php scripti (diğer vikisözlüklerin çevirileri ve viki-kodun biçimlendirilmesi için) ve bir AWB plugini (sistematik olarak Flemenkçe Vikisözlükün sayfalarını tamamlamak için) de içeren birtakım araçlar düzenledim. Aracı ile randevudan sonra , çorap kuklası suistimallerini kontrol etmek için Flemenkçe Vikipedi'de bir yıl iki ay boyunca kontrolcü kullanıcıydım. Bu nedenle, kahyalar için gizlilik ve diğer benzeri kurallara alışıktım. Sınırlı zamandan dolayı, 2009 Eylülünde bir viki molası aldım ve tüm görevlerden (sistem operatörü, bürokrat, kontrolcü kullanıcı, and bot operatörü) çekildim. Neyse ki bu mazide kaldı ve ben Wikimedia projelerine daha çok destek vermek ve kahya görevlerinde yardım etmek istiyorum.
中文:
 • 可说语言: nl, en-3, fr-3, es-1
 • 个人资料: 為了查詢資料,我於2005年5月接觸了維基百科。通過在維基百科上的編輯貢獻,我很快成為了一名跨維基反破壞工作者。我同樣大量參與支持維護性的工作,如在荷蘭語維基百科和維基詞典中擔任moderator和行政員。作為一名機器人操作者和程序員,我為維基詞典(尤其是nl.wiktionary)編寫了許多程序。包括一個用於轉換其他語言維基詞典翻譯並維基化代碼的php腳本,及一個用於系統化完善nl.wiktionary頁面的AWB插件。在仲裁委員會的任命下,我還在荷蘭語維基百科擔任了1年零2個月的用戶核查員,負責監察傀儡濫用。因此,我對隱私政策及其他的監管員指引較為熟悉。2009年9月時,由於過度繁忙我給自己放了一個維基假期,並辭去了一切權限(管理員、行政員、用戶核查員及機器人操作者)。但是這些都是過去了,且我希望在未來可以進一步支持維基媒體計劃並在監管員工作中做出貢獻。
中文(简体):
 • 可说语言: nl, en-3, fr-3, es-1
 • 个人资料: 为了查询资料,我于2005年5月接触了维基百科。通过在维基百科上的编辑贡献,我很快成为了一名跨维基反破坏工作者。我同样大量参与支持维护性的工作,如在荷兰语维基百科和维基词典中担任moderator和行政员。作为一名机器人操作者和程序员,我为维基词典(尤其是nl.wiktionary)编写了许多程序。包括一个用于转换其他语言维基词典翻译并维基化代码的php脚本,及一个用于系统化完善nl.wiktionary页面的AWB插件。在仲裁委员会的任命下,我还在荷兰语维基百科担任了1年零2个月的用户核查员,负责监察傀儡滥用。因此,我对隐私政策及其他的监管员指引较为熟悉。2009年9月时,由于过度繁忙我给自己放了一个维基假期,并辞去了一切权限(管理员、行政员、用户核查员及机器人操作者)。但是这些都是过去了,且我希望在未来可以进一步支持维基媒体计划并在监管员工作中做出贡献。
中文(繁體):
 • 可說語言: nl, en-3, fr-3, es-1
 • 個人資料: 為了查詢資料,我於2005年5月接觸了維基百科。通過在維基百科上的編輯貢獻,我很快成為了一名跨維基反破壞工作者。我同樣大量參與支持維護性的工作,如在荷蘭語維基百科和維基詞典中擔任moderator和行政員。作為一名機器人操作者和程序員,我為維基詞典(尤其是nl.wiktionary)編寫了許多程序。包括一個用於轉換其他語言維基詞典翻譯並維基化代碼的php腳本,及一個用於系統化完善nl.wiktionary頁面的AWB插件。在仲裁委員會的任命下,我還在荷蘭語維基百科擔任了1年零2個月的用戶核查員,負責監察傀儡濫用。因此,我對隱私政策及其他的監管員指引較為熟悉。2009年9月時,由於過度繁忙我給自己放了一個維基假期,並辭去了一切權限(管理員、行政員、用戶核查員及機器人操作者)。但是這些都是過去了,且我希望在未來可以進一步支持維基媒體計劃並在監管員工作中做出貢獻。

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Annabel

→ View vote page

Avraham talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en, he-2
 • Personal info: I hold various privileges on the English Wikipedia that allow me to be very familiar and comfortable with the steward roles of checkuser, oversight, bot privileges, and renaming. While most of my contributions are on the English Wikipedia, I am also very active on the commons, where I am a sysop as well. I am an OTRS volunteer where I answer English and Hebrew tickets for EnWiki, HeWiki, and the Commons, and have some, albeit limited, experience in handling permission tickets on other projects such as the German and French Wikipedias. My other cross-wiki activities include adding free-use pictures to articles on various projects which lack them. I am on IRC regularly, and have helped the stewards with cross-wiki vandalism from the EnWiki perspective. I am also easily reached through e-mail, and will hopefully be able to respond quickly to the steward e-mail list. Thank you very much for your consideration.
Deutsch:
 • Sprachen: en, he-2
 • Informationen zur Person: Ich verfüge über verschiedene Rechte in der englischen Wikipedia und bin daher sehr vertraut mit den von Stewards auszufüllenden Rollen und Aufgaben bei Checkuser-, Oversighter-, Bot- und Umbenennungsanfragen. Neben der englischsprachigen Wikipedia, wo ich die meisten meiner Beiträge leiste, bin ich auf den Commons sehr aktiv und dort ebenfalls Administrator. Ich arbeite als Freiwilliger im OTRS mit und kümmere mich um die Beantwortung englischer und hebräischer Tickets für enwiki, hewiki sowie die Commons. Daneben habe ich etwas Erfahrung im Umgang mit Tickets in anderen Projekten, wie den deutsch- und französischsprachigen Wikipedia-Ausgaben. Meine anderen Cross-Wiki-Aktivitäten bestehen aus dem Hinzufügen frei verwendbarer Bilder in Artikel verschiedener Projekte. Ich bin regelmäßig im IRC und haben den Stewards beim Bekämpfen des Cross-Wiki-Vandalismus aus der en-Wiki-Perspektive geholfen. Ich bin auch einfach per E-Mail zu erreichen und bin hoffentlich in der Lage, schnell auf der Steward-Mailingliste zu reagieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: en, he-2
 • Πληροφορίες: Έχω διάφορα δικαιώματα στην Αγγλική Βικιπαίδεια που μου επιτρέπουν να είμαι εξοικειωμένος και άνετος με τους ρόλους ενός steward checkuser, oversight, δικαιώματα bot και μετονομασία) Ενώ οι περισσότερες συνεισφορές μου είναι στην Αγγλική Βικιπαίδεια, είναι πολύ ενεργός στα Commons, όπου είμαι επίσης διαχειριστής. Είμαι εθελοντής στο OTRS όπου απαντώ στα Αγγλικά και Εβραϊκά tickets για τα EnWiki, HeWiki, και τα Commons, ενώ έχω κάποια, ωστόσο περιορισμένη, εμπειρία στην διαχείριση ticket αδειών σε άλλα εγχειρήματα όπως η Γερμανική και η Γαλλική Βικιπαίδεια. Άλλες crosswiki δραστηριότητές μου περιλαμβάνουν προσθήκη ελεύθερων εικόνων σε άρθρα σε διάφορα εγχειρήματα που έχουν έλλειψη. Είμαι στο IRC τακτικά και βοηθάω τους Stewards με τον cross-wiki βανδαλισμό από την οπτική γωνία του EnWiki. Είμαι εύκολα προσβάσιμος με email, και θα μπορώ να απαντάω γρήγορα στη λίστα e-mail των Steward. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
español:
 • Idiomas: en, he-2
 • Información personal: Yo tengo varios privilegios en la Wikipedia en ingles que me permiten ser muy familiar y confortable con los roles de steward de checkuser, oversight, privilegios de bot y renombrado. Mientras la mayoría de mis contribuciones se encuentran en la Wikipedia en inglés, me encuentro muy activo en Commons, donde soy bibliotecario también. Soy un voluntario de OTRS donde respondo tickets en inglés y hebreo para EnWiki, HeWiki, y Commons, y tengo algo, pero limitada, experiencia en manejar tickets de permiso en otros proyectos como la Wikipedia alemana y francesa. Mis otras actividades cross-wiki incluyen la adición de imagenes de uso libre en artículos de varios proyectos que no las tienen. Estoy en IRC regularmente, y he ayudado a los stewards con vandalismo cross-wiki desde la perspetciva del EnWiki. Puedo ser alcanzado fácilmente por medio de e-mail, y con optimismo, podre responder rápidamente a la lista de e-mail de stewards. Muchas gracias por su consideración.
suomi:
 • Kielet: en, he-2
 • Henkilökohtaiset tiedot: Minulla on englanninkielisessä Wikipediassa monia oikeuksia, joiden ansiosta ylivalvojan roolit osoitepaljastajana, häivyttäjänä, bottioikeuksien myöntäjänä ja nimeämisten suorittajana olisivat minulle hyvin tuttuja ja kotoisia. Vaikka suurin osa muokkauksistani kohdistuu englanninkieliseen Wikipediaan, olen hyvin aktiivinen myös Commonsissa, jossa minulla on myös ylläpito-oikeudet. Olen OTRS-vapaaehtoinen ja vastaan englanninkielisiin ja hepreankielisiin viesteihin, jotka koskevat enwikiä, hewikiä ja Commonsia. Lisäksi minulla on jonkin verran, vaikkakin rajatusti, kokemusta muiden hankkeiden, kuten saksankielisen ja ranskankielisen Wikipedian, lupaviestien käsittelystä. Muihin wikienvälisiin aktiviteetteihini kuuluu vapailla käyttöoikeuksilla varustettujen kuvien lisääminen artikkeleihin eri hankkeissa, joista ne puuttuvat. Vietän säännöllisesti aikaa IRC:ssä ja olen auttanut ylivalvojia wikienvälisen vandalismin käsittelyssä tuomalla esille enwikin näkökulman. Minut on myös helppo tavoittaa sähköpostin kautta ja toivoakseni pystyisin vastaamaan nopeasti ylivalvojien sähköpostilistalle. Kiitoksia erittäin paljon mielenkiinnostanne.
français:
 • Langues : en, he-2
 • Renseignements personnels : J'ai divers privilèges sur la Wikipédia en anglais qui me permettent d'être très habitué et confortable avec les roles steward de checkuser, oversight, privilèges de bot et renommage. Tandis que mes contributions sont sur la Wikipédie en anglais, je suis aussi très actif sur commons, où je suis également sysop. Je suis volontaire OTRS où je répond aux tickets en anglais et en hébreu pour EnWiki, HeWiki et Commons, et ai quelque, bien que peu, expérience dans les les tickets de permissions sur d'autres projets comme les Wikipédias en allemand et en français. Mes autres activités inter-wiki comprennent l'ajout d'images libres de droits sur des articles de différents projets qui en manquent. Je suis sur IRC régulièrement, et ai aidé les stewards avec le vandalisme inter-wiki à partir de la perspective EnWiki. Je suis aussi facilement joignable par courriel, et serait heureusement capable de répondre rapidement à la liste de diffusion des stewards. Merci beaucoup pour votre considération.
עברית:
 • שפות: en, he-2
 • מידע אישי: אני מחזיק בהרשאות שונות בוויקיפדיה האנגלית המאפשרות לי להכיר ולהרגיש בנוח עם התפקידים של הדייל כמו בודק, מסתיר, הרשאות בוט, ושינויי שמות. בעוד שרוב תרומותי הן בוויקיפדיה האנגלית, אני פעיל מאוד גם בוויקישיתוף, שגם בו אני מפעיל מערכת. אני מתנדב ב־OTRS שבו אני עונה על פניות באנגלית ובעברית עבור ויקיפדיה האנגלית והעברית וויקישיתוף, ויש לי ניסיון, אם כי קצת מוגבל, בטיפול בבקשות בנושא הרשאות בפרויקטים אחרים, כגון ויקיפדיה הגרמנית והצרפתית. פעילויות כלל־מיזמיות אחרות שלי כוללות הוספת תמונות חופשיות לערכים בפרויקטים שונים אשר אין בהם תמונות. אני נמצא באופן קבוע ב־IRC, ואני עוזר לדיילים בענייני ונדליזם כלל־מיזמי מנקודת המבט של ויקיפדיה האנגלית. ניתן גם להגיע אליי בקלות באמצעות דוא"ל, ובתקווה אוכל להגיב במהירות לרשימת הדוא"ל של הדיילים. תודה רבה לכם על שיקול הדעת שלכם.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: en, he-2
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
italiano:
 • Lingue: en, he-2
 • Informazioni personali: Detengo vari privilegi sulla Wikipedia in lingua inglese che mi permettono di essere molto familiare e a mio agio con i ruoli di amministratore, checkuser, oversight, i privilegi di bot, e cambio di nome utente. Mentre la maggior parte dei miei contributi sono sulla Wikipedia inglese, sono molto attivo anche su Commons, dove sono un amministratore. Sono un volontario OTRS dove fornisco risposta alle code in lingua inglese ed ebraica per enwiki, HeWiki, e Commons, inoltre ho, seppur limitata, un'esperienza nella gestione dei ticket per i permessi su altri progetti quali la Wikipedia in lingua tedesca e in lingua francese. Ulteriori attività relative a più progetti, includono l'aggiunta di immagini con licenza libera a voci su vari progetti che ne sono prive. Sono reperibile su IRC regolarmente e ho aiutato gli steward per i vandalismi cross-wiki per il lato enwiki. Sono inoltre facilmente raggiungibile tramite e-mail e mi auguro di poter essere in grado di rispondere rapidamente alle richieste sulla mailing list degli steward. Molte grazie per la vostra considerazione.
日本語:
 • 言語: en, he-2
 • 候補者の情報: 私は英語版ウィキペディアで様々な権限を頂いており、チェックユーザー、版不可視化、ボットフラグ、利用者名変更といったスチュワードの役割には慣れており不安なくこなせます。活動の大部分は英語版ウィキペディアですが、コモンズでも活発に活動し管理者も務めています。私は OTRS ボランティアも務めており、英語版とヘブライ語版のウィキペディアおよびコモンズに関して英語とヘブライ語のチケットに応対しています。また、限られた経験ではありますが、他言語版(ドイツ語版やフランス語版等)ウィキペディアでの permission (自著持込時の使用許諾連絡)関連チケットに応対した経験もあります。これ以外に複数ウィキに関わる活動としては、様々なプロジェクトで、画像のない記事にフリー画像を追加しています。IRCでは常連であり、英語版ウィキペディアからの目線ではありますが、スチュワードの複数ウィキ荒らし対処を手伝ったりもしています。私にはEメールでも連絡がとりやすく、おそらくスチュワードのメーリングリストでも素早く応答できると思います。ご検討を頂き誠に有難うございます。
norsk:
 • Språk: en, he-2
 • Personlig informasjon: Jeg har en rekke privilegier på engelsk Wikipedia som gjør at jeg er svært kjent og komfortabel med forvalterrollene checkuser, oversight, robot-privilegier og omdøping. Selv om de fleste av mine bidrag er på engelsk Wikipedia, er jeg også meget aktiv på Commons, hvor jeg også er administrator. Jeg er OTRS-frivillig hvor jeg besvarer engelske og hebraiske e-post for EnWiki, HeWiki og Commons, og jeg har noe, om enn begrenset, erfaring med behandling av tillatelses for andre prosjekter slik som tysk og fransk Wikipedia. Andre aktiviteter på tvers av wikier er blant annet å legge til frie bilder til artikler på prosjekter som mangler dem. Jeg er vanligvis på IRC, og har hjulpet forvaltere med cross-wiki-vandalisme fra et EnWiki-perspektiv. Jeg kan også lett nåes gjennom e-post, og vil forhåpentlig kunne svare raskt på forvalternes e-postliste. Mange takk for din vurdering.
português:
 • Línguas: en, he-2
 • Informações pessoais: Eu detenho vários privilégios na Wikipédia inglesa que me permitem conhecer e estar bastante confortável com as ferramentas de CheckUser, supervisão, privilégios de robôs e renomeação que um Steward possui. Apesar de a maioria das minhas contribuições terem sido na Wikipédia inglesa, também sou muito ativo no Commons, onde também sou um sysop. Sou um voluntário no OTRS, onde respondo a pedidos de suporte em inglês e hebraico para a EnWiki, para a HeWiki e para o Commons, e tenho alguma experiência, se bem que limitada, em lidar com permissões noutros projetos, como nas Wikipédias alemã e francesa. As minhas outras atividades cross-wiki involvem adicionar imagens free-use a artigos que as precisem, em vários projetos. Estou no IRC regularmente e já ajudei os Stewards no vadalismo cross-wiki na EnWiki. Também sou facilmente contactável via email, e irei, espero, ser capaz de responder rapidamente à lista de email dos Stewards. Muito obrigado pela sua consideração.
русский:
 • Языки: en, he-2
 • Личная информация: У меня есть ряд привилегий в enwiki, которые позволяют мне быть на короткой ноге с такими знакомыми ролями стюарда, как чекюзер, ревизор, выдающий права бота, и с вопросами переименований. Хотя большая часть моих правок сделана в англоязычном разделе Википедии, я также весьма активен на Викискладе, где являюсь администратором. Я OTRS-волонтёр, отвечаю на английском и иврите на запросы по EnWiki, HeWiki и Викискладу, и имею также несколько ограниченный опыт решения запросов по другим проектам, таким, как разделы Википедии на немецком и французском языках. Прочая моя кросс-вики деятельность заключается в добавлении свободных иллюстраций в статьи разных проектов, где их не хватает. Я часто бываю на IRC, и помогаю стюардам бороться с кросс-вики вандализмом с точки зрения EnWiki. Я также легко доступен через электронную почту, и, надеюсь, буду быстро реагировать в рассылке для стюардов. Спасибо за внимание.
中文:
 • 可说语言: en, he-2
 • 个人资料: 我在英文維基百科中擁有許多權限,因此我對監管員在用戶核查、Oversight、機器人權限及重命名用戶等工作中扮演的角色較為熟悉。我主要對英文維基百科作出自己的貢獻,但此外也活躍於維基媒體共享資源,並在那裡擔任管理員。同時我還是OTRS志願者,主負責英文、希伯來語維基百科和commons的英文及希伯來語OTRS請求,並對處理德語、法語維百科等項目的請求也有有限的經驗。我其他跨wiki的活動包括向各個項目缺少圖片的條目中添加自由版權圖片。我通常使用IRC,並已通過IRC幫助監管員處理了與英文維基百科有關的一些跨wiki反破壞工作。通過電郵可以很方便的找到我,我也希望未來可以及時地回應監管員郵件列表中的事項。謝謝。
中文(简体):
 • 可说语言: en, he-2
 • 个人资料: 我在英文维基百科中拥有许多权限,因此我对监管员在用户核查、Oversight、机器人权限及重命名用户等工作中扮演的角色较为熟悉。我主要对英文维基百科作出自己的贡献,但此外也活跃于维基媒体共享资源,并在那里担任管理员。同时我还是OTRS志愿者,主负责英文、希伯来语维基百科和commons的英文及希伯来语OTRS请求,并对处理德语、法语维百科等项目的请求也有有限的经验。我其他跨wiki的活动包括向各个项目缺少图片的条目中添加自由版权图片。我通常使用IRC,并已通过IRC帮助监管员处理了与英文维基百科有关的一些跨wiki反破坏工作。通过电邮可以很方便的找到我,我也希望未来可以及时地回应监管员邮件列表中的事项。谢谢。
中文(繁體):
 • 可說語言: en, he-2
 • 個人資料: 我在英文維基百科中擁有許多權限,因此我對監管員在用戶核查、Oversight、機器人權限及重命名用戶等工作中扮演的角色較為熟悉。我主要對英文維基百科作出自己的貢獻,但此外也活躍於維基媒體共享資源,並在那裡擔任管理員。同時我還是OTRS志願者,主負責英文、希伯來語維基百科和commons的英文及希伯來語OTRS請求,並對處理德語、法語維百科等項目的請求也有有限的經驗。我其他跨wiki的活動包括向各個項目缺少圖片的條目中添加自由版權圖片。我通常使用IRC,並已通過IRC幫助監管員處理了與英文維基百科有關的一些跨wiki反破壞工作。通過電郵可以很方便的找到我,我也希望未來可以及時地回應監管員郵件列表中的事項。謝謝。

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Avraham

→ View vote page

billinghurst (Andrew Billinghurst)

edit

billinghurst talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en
 • Personal info: I am most active at English Wikisource (sysop and checkuser), English Wikipedia (sysop), Commons (sysop), with bits at other sites, plus sit in a number of IRC channels (nick sDrewth). At Wikisource, I'm active in the community generating new transcriptions, and in the community aspects of delivering projects and looking after newbies. I run the bot User:SDrewthbot, using AWB, at Wikisource to do menial tasks, and as time and tasks permit, I will seek approvals elsewhere. Activities in development include interests in Extension:Proofread Page and AWB; plus suggesting little improvements to Mediawiki, and some of the installed extensions. Plenty of web volunteer years and quite a variety of administrator-type roles, have me good at asking difficult questions and being polite about it. A progressive web-denizen who is handy with a mop and bucket. I am here as I was encouraged to offer my services to assist, gently, and hopefully unassumedly.
  • Proof of identity has been provided previously to WMF.
Deutsch:
 • Sprachen: en
 • Informationen zur Person: Ich bin hauptsächlich auf der englischen Wikisource (Sysop und CheckUser) unterwegs, englischen Wikipedia (Sysop), Commons (Sysop), ein bisschen auf anderen Seiten plus sitze ich in einigen IRC-Channeln (Nick sDrewth). Auf Wikisource arbeite ich vor allem daran, neue Transkriptionen zu liefern, und im Gemeinschaftsgedanken den Projekten beizutragen, suche ich nach Neulingen. Ich betreibe den User:SDrewthbot, benutze den AWB, auf Wikisource macht er einfache Aufgaben, und so wie es die Zeit und die Aufgaben erlauben, möchte ich ihn auch woanders einsetzen. Interessiert bin ich in Aktivitäten wie die Entwicklung der Extension:Geprüften Versionen und dem AWB; ebenso wie cih einige kleinere Verbesserungsvorschläge für MediaWiki machen, aber auch zu den bereits installierten Erweiterungen. Viele Webentwicklerjahre und eine Menge von Administrator-typischen Rollen haben mich unterstützt, schwierige Fragen zu stellen und mit diesen gerecht umzugehen. Ein fortschrittlicher Web-Bewohner und geschickt mit Mop und Eimer.(im Englischen: „A progressive web-denizen who is handy with a mop and bucket.“) Ich bin hier, weil ich engagiert meine Kräfte anbieten möchte, um zu helfen - freundlich, unterstütztend und hoffentlich erfolgreich.
  • Mein Identitätsnachweis wurde bereits von der WMF bearbeitet.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: en
 • Πληροφορίες: Είμαι πιο ενεργός στην Αγγλική Βικιθήκη (διαχειριστής και checkuser), στην Αγγλική Βικιπαίδεια (διαχειριστής), στα Commons (διαχειριστής), με κάποια δικαιώματα και σε άλλα wiki, ενώ επιπλέον βρίσκομαι σε κάποια κανάλια IRC (ψευδώνυμο sDrewth). Στην Βικιθήκη είμαι ενεργός στην κοινότητα δημιουργώντας νέες μεταγραφές, εκπληρώνοντας project και περιποιούμενος τους καινούριους χρήστες. Τρέχω το bot User:SDrewthbot χρησιμοποιώντας το AWB, στην Βικιθήκη για να κάνω τετριμμένες εργασίες, και καθώς ο χρόνος και οι δουλειές το επιτρέπουν θα κάνω αιτήσεις για έγκριση και αλλού. Οι δραστηριότητές μου στην ανάπτυξη περιλαμβάνουν ενδιαφέρον στο Extension:Proofread Page και το AWB και επιπλέον προτάσεις για μικρές βελτιώσεις στο Mediawiki, και μερικές από τις εγκατεστημένες προεκτάσεις. Αρκετά χρόνια εθελοντισμού στο web και μια ποικιλία ρόλων διαχειριστή με έχουν κάνει καλό στο να ρωτάω δύσκολες ερωτήσεις και να είμαι ευγενικός σε αυτό. Είμαι προοδευτικός ιθαγενής του διαδικτύου ο οποίος είναι επιδέξιος με την σφουγγαρίστρα και τον κουβά. Είμαι εδώ καθώς ενθαρρύνθηκα να προσφέρω τις υπηρεσίες, να βοηθήσω, ευγενικά και ελπίζω με σεμνό τρόπο.
 • Έχουν δοθεί αποδείξεις για την ταυτότητά μου στο WMF.
español:
 • Idiomas: en
 • Información personal: Soy muy activo en Wikisource en inglés (sysop y checkuser), Wikipedia en inglés (sysop), Commons (sysop), y un poco en otros sitios, y también en varios canales de IRC (nick sDrewth). En Wikisource, soy activo en la comunidad generando nuevas transcripciones, y en aspectos de la comunidad desarrollando proyectos y asistir a los novatos. Corro el bot User:SDrewthbot, usando AWB en Wikisource haciendo tareas subalternas, cuando lo permita la tarea y el tiempo, yo daré las aprobaciones donde sea. Entre las actividades que desarrollo incluyen tareas en el Extension:Proofread Page y AWB; también sugerir pequeñas mejoras a MediaWiki, y algunas de las extensiones instaladas. La plenitud dcomo voluntario web por varios años y haber asumido una variedad de roles como administrador, me hacen bueno para responder preguntas difíciles y ser cortés. Soy un ciudadano-web que está listo con un trapeador y un cubo. Estoy aquí porque dispongo a ofrecer mis servicios para asistir gentilmente, y de esperar sin asumir.
suomi:
 • Kielet: en
 • Henkilökohtaiset tiedot: Olen aktiivisin englanninkielisessä Wikiaineistossa (ylläpitäjä ja osoitepaljastaja), englanninkielisessä Wikipediassa (ylläpitäjä), Commonsissa ja hitusen joillakin muilla sivustoilla. Lisäksi vietän aikaani useilla IRC-kanavilla (nimimerkki sDrewth). Wikiaineistossa touhuan ahkerasti yhteisössä, joka luo uusia transkriptioita, ja olen mukana sellaisissa yhteisötoiminnan piirteissä kuin projektien jakelu ja tulokkaista huolehtiminen. Ohjaan Wikiaineistossa AWB:tä käyttävää bottia SDrewthbot, jolla teen hanttihommia, ja ajan ja muiden tehtävien salliessa etsin sille hyväksyntää muuallakin. Kehitykseen liittyvään toimintaani sisältyy kiinnostus Proofread Page -laajennokseen ja AWB:hen. Tämän lisäksi ehdotan pieniä parannuksia Mediawikiin sekä joihinkin asennettuihin laajennoksiin. Runsas määrä verkossa vietettyjä vapaaehtoistyövuosia ja melkoinen joukko erilaisia ylläpitäjämäisiä rooleja ovat tehneet minusta hyvän esittämään vaikeita kysymyksiä kohteliaalla tavalla. Olen edistyksellinen webin asukas, joka on kätevä luudan ja sangon kanssa. Olen täällä, koska minua rohkaistiin tarjoamaan palveluksiani avustustyössä, hellävaraisesti ja toivon mukaan vaatimattomasti.
 • Todistus henkilöllisyydestä on aiemmin toimitettu WMF:lle.
français:
 • Langues : en
 • Renseignements personnels : Je suis principalement actif sur le Wikisource en anglais (sysop et checkuser), la Wikipédia en anglais (sysop), Commons (sysop), avec quelques autres sur d'autres sites, ainsi que sur un certain nombre de canaux IRC (nick sDrewth). Sur Wikisource, je suis actif dans la communauté générant de nouvelles transcriptions, et dans les aspects de la communauté de projets de distribution et aide les nouveaux. Je fais fonctionner le bot User:SDrewthbot, en utilisant AWB, sur Wikisource pour faire des tâches subalternes, et quand le temps et les tâches me le permettent, je cherche des essais ailleurs. Les activités en développement comprennent des intérêts pour Extension:Proofread Page et AWB ; ainsi qu'à suggérer des petites améliorations de MediaWiki, et quelques-unes des extensions installées. Fort de plusieurs années de volontariat sur le web et une partie de rôles de type administrateur, j'ai l'habitude de répondre à des questions difficiles et d'être poli à ce propos. Un web-autochtone progressif qui est habile avec un ballet et un seau (NdT:?bucket). Je suis ici et j'ai été encouragé pour offrir mes services pour assister, gentiment et heureusement de façon effective (NdT:?unassumendly).
 • Preuve de l'identité fourni précédemment à WMF.
עברית:
 • שפות: en
 • מידע אישי: אני פעיל ביותר על ויקיטקסט אנגלית ששם אני מפעיל מערכת ובודק, על ויקיפדיה האנגלית ששם אני מפעיל מערכת, ועל ויקישיתוף. אני פחות פעיל באתרים אחרים ואני עוקב אחר מספר ערוצי IRC עם הכינוי "sDrewth". בויקיטקסט, אני פעיל בקהילה על ידי יצירת עיבודים חדשים בהיבטים הקהילה מסירת פרויקטים מחפש אחרי משתמשים חדשים. אני משתמש להפעיל את בוט: SDrewthbot, באמצעות AWB, בויקיטקסט לעשות משימות בזוי, וכל הזמן משימות היתר, אבקש האישורים במקום אחר. הפעילות שלי בפיתוח כולל Extension:Proofread Page וAWB; וכן מציעה שיפורים קטנים כדי Mediawiki וכמה סיומות מותקן. המון שנים בהתנדבות אינטרנט די מגוון של תפקידים של מנהל נתנו לי היכולת לשאול שאלות קשות באופן מנומס. אני אינטרנט-אזרח מתקדמת אשר שימושית עם סחבה ודלי ואני כאן כפי שאני מעודד להציע שירותי לסייע בעדינות ואני מקווה עם ענווה
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: en
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: en
 • 候補者の情報: 主な活動の場は 英語版ウィキソース(管理者とチェックユーザー係)、英語版ウィキペディア(管理者)、コモンズ(管理者)で、他のサイトでも少し活動しており、 IRC ではたくさんのチャネルにおります(ニックネーム sDrewth です)。ウィキソースでは、新規の写本を投稿するコミュニティで、また、プロジェクトを推進したり初心者を善導したりするコミュニティで、活動しています。 AWB を使ったボット User:SDrewthbot をウィキソースで単純作業に使っており、いずれ時間と作業の都合が合う限り他所でも申請しようと思っています。開発に関する活動では Extension:Proofread Page 拡張機能と AWB に関心を持っており、ほか MediaWiki 自体や拡張機能の一部に対し改善提案しています。長年の web ボランティア時代を通じて、そして、様々な種類の管理者的役割を通じて、私は難しい問題を解決することと、その際に礼儀正しくいることを身につけました。気軽に手早く雑巾がけをこなす進歩的 web 住民です。私の力が皆さまの助けになればと考え、優しく希望的に偏見なくお役に立てればと考え、思い切って立候補いたしました。
 • 身許証明は過去に財団へ送付済みです。
русский:
 • Языки: en
 • Личная информация: Я наиболее активен в английском разделе Викитеки (администратор и чекюзер), английском разделе Википедии (администратор), Викискладе (администратор), имею небольшой вклад и в другие проекты, а также бываю на IRC (ник sDrewth). В Викитеке я принимаю активное участие в создании новых текстов, а также технической частью и работой с новичками. У меня есть бот — User:SDrewthbot, использующий AWB, занимающийся в Викитеке чёрной работой, со временем который будет заниматься другими задачами. Активность в разработке включает в себя интересы в расширении Proofread Page и AWB; а также небольшие предложения по улучшению Mediawiki и некоторых из установленных расширений. Много лет волонтёрства в сети и исполнения различных административных ролей позволяют мне давать хорошие ответы на сложные вопросы и быть вежливым. Прогрессивный веб-обитатель, который удобен с шваброй и ведром. Я здесь, так как мне было рекомендовано предложить свои услуги по оказанию помощи, аккуратным и, надеюсь, ненавязчивым образом.
 • Подтверждение идентичности было представлено в WMF ранее.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#billinghurst

→ View vote page

Bletilla (Fujiyoshi Hiroki)

edit

Bletilla talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Personal info: I am active in Japanese Wikipedia and Wikimedia Strategic Planning and am an admin in Japanese Wikipedia. I decided to stand as a candidate because I appear less Asian stewards. I work for a company to make and sell air purifiers in Japan. Because I can see many people fairly, I would be a good steward.
čeština:
 • Jazykové znalosti: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Osobní informace: Jsem aktivní na japonské Wikipedii a Wikimedia Strategic Planning, jsem správce na japonské Wikipedii. V Japonsku pracuji pro společnost zabývající se výrobou a prodejem vzduchových čistících přístrojů. Protože mnohé lidi můžu vidět přímo, byl bych dobrým stewardem.
Deutsch:
 • Sprachen: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Informationen zur Person: Ich bin aktiv in der japanischen Wikipedia und im Projekt Wikimedia Strategie-Planung und ich bin ein Administrator in der japanischen Wikipedia. Ich entschied mich zu kandidieren, weil so wenige asiatische Stewards da sind. Ich arbeite für eine Firma in Japan, die Luftfilter herstellt und verkauft. Weil ich viele Menschen als fair ansehe, wäre ich ein guter Steward.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Πληροφορίες: Είμαι ενεργός στην Ιαπωνική Βικιπαίδεια και στο Wikimedia Strategic Planning και είμαι διαχειριστής στην Ιαπωνική Βικιπαίδεια. Αποφάσισα να κατέβω υποψήφιος επειδή υπάρχουν λίγοι ασιάτες steward. Δουλεύω για μια εταιρία που φτιάχνει καθαριστές αέρος στην Ιαπωνία. Επειδή μπορώ να δω πολλούς ανθρώπους αντικειμενικά, θα είμαι καλός steward.
español:
 • Idiomas: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Información personal: Soy activo en la Wikipedia en japonés y el Plan Estratégico de Wikimedia, y soy un bibliotecario en la Wikipedia en japonés. Decidí nominarme como candidato porque hay pocos stewards asiáticos. Trabajo para una compañía que vende purificadores de aire en Japón. Porque puedo ver mucha gente con justicia, yo sería un buen steward.
suomi:
 • Kielet: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Olen aktiivinen japaninkielisessä Wikipediassa ja Wikimedia Strategic Planningissa. Olen ylläpitäjä japaninkielisessä Wikipediassa. Päätin asettua ehdolle, koska minusta vaikuttaa siltä, että aasialaisia ylivalvojia on vähän. Työskentelen yhtiölle, joka valmistaa ja myy ilmanpuhdistimia Japanissa. Olisin hyvä ylivalvoja, koska pystyn suhtautumaan ihmisiin reilulla tavalla.
français:
 • Langues : ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Renseignements personnels : Je suis actif sur la Wikipédia en japonais et sur la planification stratégique Wikimedia et suis admin sur la Wikipédia en japonais. J'ai décidé de me présenter comme candidat car il apparaît qu'il y a peu de stewards asiatiques. Je travaille dans une entreprise pour fabriquer et vendre des purificateurs d'air au Japon. Comme je peux voir plusieurs personnes de façon honnête (fairly), je devrai être un bon steward.
עברית:
 • שפות: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • מידע אישי: אני פעיל בויקיפדיה יפנית וגם בויקיפדיה לתכנון אסטרטגי. אני גם מפעיל מערכת בויקיפדיה יפנית. החלטתי לעמוד כמועמד כי יש מעט דיילים מאסיה. אני עובד בחברת שגורמת ולמכור מטהרי אוויר ביפן. כי אני יכול להתייחס לאנשים בצורה הוגנת, אני יהיה דייל טוב.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • 候補者の情報: 日本語版ウィキペディアとWikimedia Strategic Planningで活動し、日本語版ウィキペディアの管理者です。アジア人スチュワードが少ないようなので、立候補しました。日本で空気清浄機を製造販売する会社に勤めています。多くの人に公平に接することができるので、良いスチュワードになれるでしょう。
português:
 • Línguas: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Informações pessoais: Sou ativa na Wikipédia japonesa e no Wikimedia Strategic Planning (Planeamento Estratégico da Wikimedia) e sou uma administradora na Wikipédia japonesa. Decidi tornar-me uma candidata, porque me parece que há menos Stewards asiáticos. Eu trabalho para uma empresa que faz e vende purificadores de ar no Japão. Como tenho um bom sentido de justiça, penso que daria uma boa Steward.
русский:
 • Языки: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • Личная информация: Я активен в японском разделе Википедии и в вики стратегического планирования Викимедиа, а также являюсь администратором японского раздела Википедии. Я решил баллотироваться в качестве кандидата, потому что мне кажется, что стюардов из Азии недостаточно. Я работаю в компании, которая производит и продаёт очистители воздуха в Японии. Так как я вижу весьма много людей, я был бы хорошим стюардом.
中文:
 • 可说语言: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • 个人资料: 我活躍於日文維基百科和Wikimedia Strategic Planning,並在日文維基百科擔任管理員。由於亞洲的監管員較少,因此我決定參選。我工作於日本一家製造銷售空氣淨化機的公司。因為我可以公正平等地觀察看待很多人,因此我認為我可以成為一名優秀的監管員。
中文(简体):
 • 可说语言: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • 个人资料: 我活跃于日文维基百科和Wikimedia Strategic Planning,并在日文维基百科担任管理员。由于亚洲的监管员较少,因此我决定参选。我工作于日本一家制造销售空气净化机的公司。因为我可以公正平等地观察看待很多人,因此我认为我可以成为一名优秀的监管员。
中文(繁體):
 • 可說語言: ja, en-3, es-1, fr-1, ko-1,ru-1, zh-1
 • 個人資料: 我活躍於日文維基百科和Wikimedia Strategic Planning,並在日文維基百科擔任管理員。由於亞洲的監管員較少,因此我決定參選。我工作於日本一家製造銷售空氣淨化機的公司。因為我可以公正平等地觀察看待很多人,因此我認為我可以成為一名優秀的監管員。

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Bletilla

→ View vote page

Carkuni talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: ja, en-1, zh-1
 • Personal info: My name is Carkuni. I am active in Japanese Wikipedia. I Hold roles Bureaucrats, Administrators and CheckUsers on the Japanese Wikipedia. I felt obliged to cooperate with other projects in daily activities (ex. cross-wiki vandalism). I could have run for help to all Wikimedia project members. Thank you very much for your consideration.
Deutsch:
 • Sprachen: ja, en-1, zh-1
 • Informationen zur Person: Mein Name ist Carkuni. Ich bin aktiv in der japanischen Wikipedia. Ich habe die Rolle des Bürokraten, Administrators und CheckUsers auf der japanischen Wikipedia. Ich fühle mich verpflichtet mit anderen Projekten in der täglichen Arbeit zusammenzuarbeiten (beispielsweise dem Wiki-übergreifendem Vandalismus). Ich könnte allen Mitglieder der Wikimedia-Projekte helfen. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: ja, en-1, zh-1
 • Πληροφορίες: Το όνομα μου είναι Carkuni. Είμαι ενεργός στην Ιαπωνική Βικιπαίδεια όπου είμαι Γραφειοκράτης, Διαχειριστής, και CheckUser. Ένοιωσα ότι είμαι υποχρεωμένος να συνεργαστώ και με άλλα εγχειρήματα σε καθημερινές δραστηριότητες (π.χ. cross-wiki βανδαλισμό). Μπορώ να συνδράμω τρέχοντας να βοηθήσω σε όλα τα εγχειρήματα του Wikimedia. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας.
español:
 • Idiomas: ja, en-1, zh-1
 • Información personal: Mi nombre es Carkuni. Soy un usuario activo en la Wikipedia japonesa, en donde soy burócrata, administrador y checkuser. Me siento obligado a cooperar con otros proyectos en actividades diarias (ej. vandalismo inter-wiki). Puedo ayudar a todos los miembros de los proyectos de Wikimedia. Muchas gracias por su consideración.
suomi:
 • Kielet: ja, en-1, zh-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Nimeni on Carkuni ja olen aktiivinen japaninkielisessä Wikipediassa, jossa toimin byrokraattina, ylläpitäjänä ja osoitepaljastajana. Tunsin velvollisuudekseni tehdä yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa päivittäisissä toiminnoissa, kuten wikienvälisen vandalismin torjumisessa. Voisin olla kaikkien Wikimedia-hankkeen jäsenten apuna. Kiitoksia oikein paljon huomiostanne.
français:
 • Langues : ja, en-1, zh-1
 • Renseignements personnels : Mon nom est Carkuni. Je suis actif sur la Wikipédia en japonais. J'ai les rôles de bureaucrate, administrateur et checkuser sur la Wikipédia en japonais. Je me sens obligé de coopérer avec d'autres projets dans des activités quotidiennes (par ex. vandalisme inter-wiki). Je pourrais aider les membres de tous les projets Wikimedia. Merci beaucoup pour votre considération.
עברית:
 • שפות: ja, en-1, zh-1
 • מידע אישי: קוראים לי Carkuni, ואני פעיל ויקיפדיה יפנית איפה אני ביורוקרט, מנהל, ובודק. אני משתף פעולה עם פרויקטים אחרים בכל יום בפעילויות כגון ונדליזם בין-ויקי. אני מועמד לעזור לכל חברי פרויקט ויקיפדיה. תודה רבה לך על שיקול שלכם.
hrvatski:
 • Jezici: ja, en-1, zh-1
 • Osobne informacije: Zovem se Carkuni. Aktivan sam na Wikipediji na japanskom jeziku. Na Wikipediji na japanskom jeziku obnašam dužnosti birokrata, administratora i provjeritelja. Osjećam se obveznim svakodnevno surađivati sa drugim projektima (primjerice, u svezi sa unakrižnim vandalizmima na više Wikipedijâ). Mogu brzo doći u pomoć svim članovima projekta Wikimedija. Hvala na pozornosti.
日本語:
 • 言語: ja, en-1, zh-1
 • 候補者の情報: Carkuniと申します。日本語版ウィキペディアで活動しており、ビューロクラット、管理者、チェックユーザをつとめています。日々の活動の中で、他のプロジェクトの皆様と協調しなければいけないと感じました(例:プロジェクト横断的な荒らし)。お手伝いができればいいと思い立候補いたしました。ご覧頂きましてありがとうございました。
português:
 • Línguas: ja, en-1, zh-1
 • Informações pessoais: O meu nome é Carkuni. Sou ativo na Wikipédia japonesa. Detenho os cargos de burocrata, administrador e CheckUser na Wikipédia japonesa. Senti-me no dever de cooperar com outros projetos nas suas atividades do dia-a-dia (p. ex. vandalismo em diferentes wikis). Eu poderia ajudar todos os membros de projetos Wikimedia. Muito obrigado pela sua consideração.
русский:
 • Языки: ja, en-1, zh-1
 • Личная информация: Меня зовут Carkuni. Я активен в разделе Википедии на японском языке. В jawiki я исполняю функции бюрократа, администратора и чекюзера. Я вынужден сотрудничать с другими проектами в своей ежедневной деятельности (всвязи с кросс-вики вандализмом). Я могу быстро придти на помощь ко всем членам проектов Викимедиа. Спасибо за внимание.
中文:
 • 可说语言: ja, en-1, zh-1
 • 个人资料: 我叫Carkuni。我活躍於日文維基百科。在日文維基百科,我擔任管理員、行政員及用戶核查員。我覺得我有責任與其他項目合作參與到日常的工作中去(如應對跨維基破壞)。希望可以得到各位的支持,謝謝。
中文(简体):
 • 可说语言: ja, en-1, zh-1
 • 个人资料: 我叫Carkuni。我活跃于日文维基百科。在日文维基百科,我担任管理员、行政员及用户核查员。我觉得我有责任与其他项目合作参与到日常的工作中去(如应对跨维基破坏)。希望可以得到各位的支持,谢谢。
中文(繁體):
 • 可說語言: ja, en-1, zh-1
 • 個人資料: 我叫Carkuni。我活躍於日文維基百科。在日文維基百科,我擔任管理員、行政員及用戶核查員。我覺得我有責任與其他項目合作參與到日常的工作中去(如應對跨維基破壞)。希望可以得到各位的支持,謝謝。

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Carkuni

→ View vote page

Corruptcopper (Chris Hayes)

edit

Corruptcopper talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en-N, it-4, es-4, fr-4, nl-2, pl-1
 • Personal info: Hi I am Corruptcopper I am 18 I here although I am not active here as much as I would like I take a background role I edit when I see typos on here and do my best to translate the languages as I am fluent in French, Spanish, German and Italian. I mainly use en.wiki [1] which i am active on. Although not an administrator on en.wiki. I have Local rollback on en.wiki where I perform alot of tasks such as reverting vandalism and helping on the typo team. I am also a member of the welcoming commitee where I welcome new users. I also have a say on the administrators noticeboard and I have reported several users that have been blocked respectively. I have a good an well understood knowledge of both en.wiki policies and here at Meta. I am a trusted with the Autowiki browser on wiki. I regularly read the steward handbook as I like to be updated on what is going on within the community. I understand there will be questions of are you really ready to become a Steward without the relevent experience on the wiki that we can see. I am open to the questions like this and will answer these as best as I can. I am always avaliable on email as I have a blackberry so you wil recieve an instant reply email if I am in signal. I am also avaliable on IRC where I have several OP statuses in channels.
Deutsch:
 • Sprachen: en-N, it-4, es-4, fr-4, nl-2, pl-1
 • Informationen zur Person: Hallo ich bin Corruptcopper, 18 Jahre. Ich bin hier, obwohl ich nicht so aktiv bin wie ich es gerne sein würde. Ich habe eher eine Hintergrundrolle. Ich editiere wenn ich Rechtschreibfehler sehe und tue mein bestes verschiedene Sprachen zu übersetzen, da ich fließend Französisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch spreche. Ich arbeite hauptsächlich in en.wiki [2] wo ich auch aktiv bin. Trotdem bi ich kein Administrator auf en.wiki. Ich habe lokale Rollback-Rechte auf en.wiki wo ich auch eine Menge von Aufgaben wie Vandalismus revertieren und dem Rechtschreib-Team helfen, erledige. Ich bin auch ein Mitglied des Willkommen-Komitees wo ich neue Benutzer willkommen heiße. Ich habe auch etwas auf dem Administrator-Notzienbrett etwas zu sagen und ich habe mehrere Benutzer gemeldet, die hinterher gesperrt wurden. Ich habe ein gutes Verständnis sowohl von den en-wiki-Regeln und von denen auf Meta. Ich bin vertraut mit dem AutoWiki-Browser auf Wiki. Ich lese regelmäßig das Steward-Handbuch um stets auf dem Neuesten zu bleiben, was in der Gemeinschaft vor sich geht. Ich verstehe, dass da einige sich fragen, ob ich wirklich bereit bin, ein Steward zu werden ohne entsprechende Erfahrungen auf meinem Wiki. Ich bin offen für solche Fragen und ich möchte diese so gut wie möglich beantworten. Ich bin stets via E-Mail erreichbar, da ich einen Blackberry habe. Somit antworte ich schnell auf Mails, wenn ich Empfang habe. Ich bin ebenso im IRC erreichbar, wo ich in mehreren Channeln OP-Rechte besitze.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: en-N, it-4, es-4, fr-4, nl-2, pl-1
 • Πληροφορίες: Γεια, είμαι ο Corruptcopper, είμαι 18 χρονών. Παρόλο που δεν είμαι ενεργός εδώ όσο θα ήθελα, έχω τον αθόρυβο ρόλο να επεξεργάζομαι όταν βλέπω τυπογραφικά, και να κάνω το καλύτερο που μπορώ για να μεταφράσω στις γλώσσες που μιλάω, καθώς ξέρω καλά γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά και ιταλικά. Χρησιμοποιώ κυρίως το en.wiki [3] στο οποίο και είμαι ενεργός. Παρόλο που δεν είμαι διαχειριστής στο en.wiki έχω τοποικά δικαιώματα rollback όπου κάνω πολλές δουλειές όπως να αναστρέφω βανδαλισμούς, και να βοηθάω στην ομάδα τυπογραφικών λαθών. Είμαι ακόμα μέλος της επιτροπής καλωσορίσματος και καλωσορίζω νέους χρήστες. Συμμετέχω και στο σημειωματάριο διαχειριστών όπως έχω αναφέρει αρκετούς χρήστες που μετά φράχθηκαν. Έχω καλή κατανόηση και τη πολιτικής του en.wiki και του Meta. Με εμπιστεύονται με το AWB στο en.wiki. Διαβάζω τακτικά το εγχειρίδιο των steward καθώς μου αρέσει να είμαι ενημερωμένος στο τι γίνεται στην κοινότητα. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξουν ερωτήσεις για το αν είμαι πράγματι έτοιμος να γίνω steward χωρίς την σχετική εμπειρία στο wiki. Είμαι ανοιχτός σε ερωτήσεις όπως αυτή και θα απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Είμαι συνέχεια διαθέσιμος μέσω mail καθώς έχω blackberry και έτσι θα λάβετε άμεση απάντηση αν είμαι μέσα. Είμαι ακόμα διαθέσιμος και στο IRC όπου έχω σε διάφορα κανάλια status OP
español:
 • Idiomas: en-N, it-4, es-4, fr-4, nl-2, pl-1
 • Información personal: Hola, soy Corruptcopper tengo 18 años y aunque no soy activo como yo quisiera, me gusta tomar un rol de segundo plano editando cuando veo errores tipográficos y haciendo lo mejor al traducir idiomas, ya que comprendo francés, español, alemán e italiano. Uso principlamente la en.wiki [4] donde soy activo. Aunque no soy administrador de en.wiki tengo un permiso local de reversor en esa wikipedia donde realizo una gran cantidad de tareas como revertir vandalismos y ayudar en el equipo de tipografía. También soy miembro del comité de bienvenida donde yo saludo a los nuevos usuarios. También soy frecuente en el tablón de administradores y reporto varios usuarios que han sido bloqueados respectivamente. Soy bueno en el entendimiento del conocimiento tanto de las políticas de en.wiki como en Meta. Yo estoy asegurado con el buscador Autowiki en wiki. Regularmente leo la guía de stewards y me gusta estar al día con lo que pasa en la comunidad. Entiendo que habrán preguntas de que si estás listo para ser steward sin tener la experiencia relevante en la wiki que nosotros vemos. Yo estoy abierto a las preguntas como esa y responderé esas preguntas lo mejor que pueda. Siempre estoy disponible en e-mail y tengo un blackberry así que recibiré una copia instantánea del e-mail si estoy conectado. También estoy disponible en IRC donde tengo varios estatus de OP en los canales.
suomi:
 • Kielet: en-N, it-4, es-4, fr-4, nl-2, pl-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Hei, olen Corruptcopper ja olen 18-vuotias. En ole täällä niin aktiivinen kuin haluaisin, mutta toimin taustalla. Korjailen täällä näkemiäni kirjoitusvirheitä ja teen parhaani käännösten laatimisessa, sillä osaan sujuvasti ranskaa, espanjaa, saksaa ja italiaa. Käytän pääasiassa englanninkielistä Wikipediaa (Corruptcopper) ja toimin siellä aktiivisesti. En tosin ole ylläpitäjä en.wikissä, mutta minulla on siellä paikallisen palautustyökalun käyttöoikeus. En.wikissä suoritan monia tehtäviä, kuten torjun vandalismia ja autan kirjoitusvirheiden korjaamisessa. Olen myös tervetulokomitean jäsen, ja siinä roolissa toivotan uusia käyttäjiä tervetulleeksi. Esitän myös puheenvuoroja ylläpitäjien ilmoitustaululla. Olen ilmoittanut siellä useista käyttäjistä, jotka on ilmoituksen perusteella estetty. Tunnen hyvin en.wikin ja Metan käytännöt. Wikipedian puolella minulle on uskottu oikeus käyttää Autowikibrowseria. Luen säännöllisesti ylivalvojien käsikirjaa, sillä haluan pysyä ajan tasalla sen suhteen, mitä yhteisössä tapahtuu. Ymmärrän, että on odotettavissa kysymyksiä siitä, olenko todella valmis ylivalvojaksi, kun asiaankuuluva wikikokemus puuttuu. Olen avoin tämän kaltaisille kysymyksille ja vastaan niihin parhaan kykyni mukaan. Olen aina tavoitettavissa sähköpostin välityksellä, sillä minulla on Blackberry, joten saat vastauksen välittömästi sähköpostitse, jos olen kuuluvuuskentän alueella. Minut voi myös tavoittaa IRC:ssä, jossa toimin operaattorina useilla kanavilla.
français:
 • Langues : en-N, it-4, es-4, fr-4, nl-2, pl-1
 • Renseignements personnels : Bonjour, je suis Corruptcopper, j'ai 18 ans et suis ici bien que non actif ici puisque j'aimerais parler d'un rôle de fond. J'édite quand je vois des typos ici et fait de mon mieux pour traduire les langues puisque je parle courrament français, espagnol, allemand et italien. J'utilise principalement en.wiki [5] où je suis actif. Bien que n'étant pas administrateur sur en.wiki. J'ai le rollback/revert sur en.wiki où j'effectue de nombreuses tâches telles que reverter le vandalisme et aider l'équipe typo. Je suis aussi membre du comité de bienvenutage des nouveaux où je souhaite la bienvenue aux nouveaux. J'ai aussi un mot sur le bulletin des admins et ai rapporté de nombreux utilisateurs qui ont été bloqués respectivement. J'ai une bonne connaissance à la fois de en.wiki et ici sur Meta. Je suis mis en confiance avec le navigateur Autowiki sur wiki. Je lis régulièrement le guide des stewards comme j'aime être au courant de ce qui ce passe dans la communauté. Je comprend qu'il y aura des questions sur est-tu vraiment prêt à devenir Steward sans avoir l'expérience correspondante sur le wiki que nous puissions voir. Je suis ouvert aux questions comme cela et y répondrai du mieux que je peux. Je suis toujours disponible par courriel puisque j'ai un blackberry ainsi vous recevrez un courriel de réponse immédiatement si j'ai du signal. Je suis aussi disponible sur IRC où j'ai plusieurs status OP sur les canaux.
עברית:
 • שפות: en-N, it-4, es-4, fr-4, nl-2, pl-1
 • מידע אישי: שלום, אני Corruptcopper. אני בן שמונה עשרה שנים. למרות שאני לא פועל כאן כמו שהייתי רוצה להיות, אני תורם על ידי לקיחת תפקיד רקע כגון תיקון שגיאות הקלדה על מטא ואני פועל כמיטב יכולתי לתרגם את השפות שאני מבין כגון צרפתית, ספרדית, גרמנית, ואיטלקית. אני בעיקר משתמש בויקיפדיה האנגלית, ששם אני w:en:User:Corruptcopper, ואני פעיל שם. למרות שאני לא מפעיל מערכת על ויקיפדיה האנגלית, יש לי זכות חזרה מקומית על ויקיפדיה האנגלית שבו אני בוצע הרבה משימות כגון ביטול ונדליזם ועוזר תיקון שגיאות הקלדה. אני גם חבר בוועדת פנים איפה אני מברך על משתמשים חדשים. יש לי גם לומר על לוח המודעות למפעילי מערכת ויש לי כמה משתמשים דיווחו כי נחסמו בהתאמה. יש לי הבנה טובה במדיניות ויקיפדיה האנגלית ומדיניות כאן במטא. אני נאמן עם הדפדפן Autowiki בויקיפדיה. אני באופן קבוע קורא את המדריך לדיילים שאני רוצה להיות מעודכן על מה שקורה בתוך הקהילה. אני מבין שיהיו שאלות כגון "האם אתה באמת מוכן להיות דייל בלי ניסיון רלוונטי בויקיפדיה שאנחנו יכולים לראות?" אני מוכן לשאלות כמו זה ואענה על אלה כמיטב ככל שאני יכול. אני תמיד זמין ב דוא"ל שיש לי בלקברי אז אתה תקבל הודעת דוא"ל תשובה מיידית אם אני בתחום קשר רדיו. אני זמין גם ב-IRC שבו אני מפעיל על כמה ערוצים.
日本語:
 • 言語: en-N, it-4, es-4, fr-4, nl-2, pl-1
 • 候補者の情報: こんにちは。私は Corruptcopper, 18歳です。なかなか思ったほどには編集活動ができていませんが、裏方のお手伝いもさせて頂ければと思います。誤字訂正などのほか、翻訳に語学力を活かしたいと思っています(フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語ができます)。英語版ウィキペディア[6]を主に利用し、活動の中心としています。英語版ウィキペディアではローカルのロールバック係であり、管理者ではありませんが、荒らしの差し戻しや誤字訂正に励んでいます。あいさつ委員会メンバーとして新規参加者に歓迎メッセージを伝える活動にも取り組んでいます。管理者伝言板に数名の荒らしを報告し、ブロックして頂きました。英語版ウィキペディアと、ここメタの方針をよく理解しているつもりです。 Autowiki browser の使用承認を頂いています。コミュニティ内の最近の動向を掴みたいこともあり、スチュワードハンドブックには日頃から目を通しています。おそらく皆さまは私に疑問を持たれるでしょう。例えば、スチュワードに関係するような活動経験が見当たらないが、スチュワードになって大丈夫か、と。そうした質問は歓迎しますし、できる限りお答えしたいと思います。お急ぎなら電子メールをくだされば、私は BlackBerry を持ち歩いていますので、手短なお返事はすぐ返せます。 IRC でもお会いできます(いくつかのチャネルで OP 権を頂いています)。
русский:
 • Языки: en-N, it-4, es-4, fr-4, nl-2, pl-1
 • Личная информация: Привет, я Corruptcopper, мне 18 лет, хоть здесь я и не являюсь активным, я хотел бы увеличить свою активность здесь, я исправляю опечатки, когда их вижу и используя моё хорошее знание французского, испанского, немецкого и итальянского языков я могу участвовать в переводах. Я в основном использую en.wiki [7], в которой наиболее активен. Хоть я и не являюсь администратором en.wiki. Я имею права откатывающего в en.wiki, где выполняю множество задач, среди которых такие, как откат вандализма и помощь команде по борьбе с опечатками. Также я являюсь членом комитета по приветствиям. Я приветствую новых участников. Я также пишу запросы в отношении ряда участников, которые должны быть заблокированы, на страницу запросов к администраторам. У меня есть хорошее понимание и знание правил как en.wiki, так и Меты. Мне доверили использование браузера Autowiki на вики. Я регулярно читаю руководство для стюардов, так как я хочу быть в курсе, что происходит внутри сообщества. Я понимаю, что будут вопросы о том, смогу ли я действительно быть стюардом без соответствующего опыта (что мы уже можем видеть). Я открыт для вопросов и буду отвечать на них так хорошо, как смогу. Я всегда доступен по электронной почте, я использую BlackBerry, так что вы получите мгновенный ответ, если я в сети. Я также доступен на IRC, где у меня есть несколько оп-статусов на каналах.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Corruptcopper

→ View vote page

Damërung (Emmanuel Anton)

edit

Damërung talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: es, en-5, ru-2, de-1
 • Personal info: Hello! My name is Anton, I´m living in Mexico, I´m 22 y/o and I study physics and biomechanics in the National Autonomous University of Mexico (UNAM). I´ve been here in wikipedia since 2007. I started doing some minor edits in the spanish and english wikipedias, then translating articles and involving more in-depth on wikimedia projects on several things like uploading images, expanding articles, helping other novice editors and involving in proposals and policy. Across time, I´ve came to love wikimedia and I always do my best to make it better, hence a good reason that I consider for becoming a steward. Lately, I´ve been focusing on two things: proposal and meta-stuff on the english wikipedia; and teaching & guiding new editors.
Deutsch:
 • Sprachen: es, en-5, ru-2, de-1
 • Informationen zur Person: Hallo! Mein Name ist Anton, ich lebe in Mexiko, bin 22 Jahre alt und studiere Physik und Biomechanik an der Nationalen Autonomen Universät von Mexiko (UNAM). Ich bin hier in der Wikipedia seit 2007. Ich habe mit kleineren Bearbeitunen in der spanischen und englischen Wikipedia begonnen, dann übersetzte ich Artikel und stieg tiefer in die Materie der Wikimedia-Projekte ein, wie beispielsweise das Hochladen von Bildern, Artikelerweiterungen, Neulingen helfen, bei Meinungsbildern und Regelgestaltung mitmachen. Mit der Zeit liebte ich Wikimedia und ich tat immer mein bestes, um es noch besser zu machen. Ich finde, dies ist ein guter Grund, Steward zu werden. Zum Schluss, mein Hauptaufgenmerk wird auf zwei Dingen ruhen: Vorschläge und Meta-Sachen auf der englischen Wikipedia; aber auch lehren und den Weg neuen Nutzern aufzeigen.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: es, en-5, ru-2, de-1
 • Πληροφορίες: Γεια! Με λένε Anton, ζω στο Μεξικό, είμαι 22 χρονών και σπουδάζω φυσική και βιομηχανική στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικό (UNAM). Ξεκίνησα να είμαι στην βικιπαίδεια από το 2007. Άρχισα με μερικές μικρές επεξεργασίες στην ισπανική και την αγγλική, μετά μετέφραζα άρθρα και εμπλεκόμουνα σε βάθος με τα εγχειρήματα του wikimedia σε διάφορα πράγματα, όπως ανεβάζοντας εικόνες, βοηθώντας νέους συντάκτες, και συζητώντας προτάσεις και την πολιτική. Με το πέρασμα του χρόνου αγάπησα το wikimedia και πάντα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να το κάνω καλύτερο, πράγμα που είναι ένας καλός λόγος που θέλω να γίνω steward. Τελευταία έχω επικεντρωθεί σε δύο πράγματα: προτάσεις και μεταζητήματα στην αγγλική βικιπαίδεια, και καθοδήγησε νέων συντακτών.
español:
 • Idiomas: es, en-5, ru-2, de-1
 • Información personal: ¡Hola! Mi nombre es Anton, vivo en México, tengo 22 años y estudio física y biomecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estoy en Wikipedia desde 2007. Comencé realizando ediciones menores en la Wikipedia en español y en inglés, después traduciendo artículos e involucrandome mas a fondo en los proyectos Wikimedia en diferentes cosas como subir imagenes, expandir artículos, ayudando a otros editores novatos e involucrándome en propuestas y en políticas. A lo largo del tiempo, he llegado a amar Wikimedia y siempre hago lo mejor que puedo para hacerla mejor, una buena razón que considero para volverme un steward. Últimamente, me he enfocado en dos cosas: la propuesta y cosas meta en la Wikipedia en inglés; y enseñando y guiando a nuevos editores.
suomi:
 • Kielet: es, en-5, ru-2, de-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Hei! Nimeni on Anton, olen 22-vuotias ja asun Mexicossa. Opiskelen fysiikkaa ja biomekaniikkaa Meksikon kansallisessa autonomisessa yliopistossa (UNAMissa). Olen ollut mukana Wikipediassa vuodesta 2007 lähtien. Alkuvaiheessa tein joitakin pieniä muokkauksia espanjan- ja englanninkieliseen Wikipediaan. Sitten käänsin artikkeleita ja kietouduin syvällisemmin mukaan Wikimedia-hankkeisiin useilla tavoilla, kuten kuvia lataamalla, artikkeleita laajentamalla, uusia muokkaajia auttamalla sekä ottamalla osaa ehdotuksien ja käytäntöjen kehittelemiseen. Ajan myötä rakastuin Wikimediaan ja teenkin aina parhaani tehdäkseni siitä entistä paremman. Siinäpä onkin mielestäni hyvä syy pyrkiä ylivalvojaksi. Viime aikoina olen keskittynyt kahteen asiaan: ehdotuksiin ja meta-asioihin englanninkielisessä Wikipediassa sekä uusien muokkaajien opettamiseen ja ohjaukseen.
français:
 • Langues : es, en-5, ru-2, de-1
 • Renseignements personnels : Salut ! Mon nom est Anto, je vis à Mexico, j'ai 22 ans et étudie la physique et la biomécanique à l'université nationale autonome du Mexique (UNAM). Je suis ici sur wikipédia depuis 2007. J'ai commencé en faisant des éditions mineures sur les wikipédias en espagnol et en anglais, puis en traduisant des articles et en m'impliquant plus en profondeur sur les projets wikimedia dans différentes chose comme téléverser des images, augmenter des articles, aider des utilisateur novices et m'impliquer dans les propositions (NdT:proposals) et règles. Avec le temps, j'en suis venu à aimer wikimedia et je fais toujours de mon mieux pour faire mieurx, d'où une bonne raison que je considère pour devenir steward. Ces derniers temps, je me suis focalisé sur deux choses : les propositions (NdT:proposals:~propositions de règles) et le méta-travail sur la wikipédia en anglais ; et apprendre aux nouveaux et les guider.
עברית:
 • שפות: es, en-5, ru-2, de-1
 • מידע אישי: שלום! קוראים לי אנטון. אני גר במקסיקו, אני בן עשרים ושתיים, ואני מחקר בפיזיקה וביומכניקה באוניברסיטה הלאומית האוטונומית של מקסיקו (UNAM). הייתי כאן ויקיפדיה מאז 2007. התחלתי לעשות כמה שינויים משניים בויקיפדיה ספרדית ואנגלית. אז התחלתי לתרגם מאמרים ונעשה יותר מעורב בפרויקטים ויקיפדיה במספר דרכים, כגון העלאת תמונות, הרחבת מאמרים, עוזר עורכים חדשים, ועובדים על הצעות מדיניות. במהלך הזמן הזה, אני בא לאהוב ויקיפדיה, ואני תמיד עושה כמיטב יכולתי כדי לשפר את זה - ומכאן סיבה טובה כי שקלתי להפוך לדייל. בזמן האחרון, הייתי מתמקד בשני דברים: ההצעות מטא-עניינים על ויקיפדיה האנגלית והוראה ומובילה עורכים חדשים.
日本語:
 • 言語: es, en-5, ru-2, de-1
 • 候補者の情報: こんにちは、私の名前はアントンです。メキシコに住んでいます。22歳で、メキシコ国立自治大学 (UNAM) で物理学と生体力学を学んでいます。ここウィキペディアには2007年より参加しています。まずスペイン語版と英語版のウィキペディアで細部の編集から始め、次に記事を翻訳したり、さらには、より掘り下げた改善活動に取り組んでいます。具体的には、記事に加筆したり、画像を添えたり、初心者を善導したり、提案や議論、方針関連の取り組みに参加したりしています。日増しにウィキペディアが大好きになり、よりよいものにすべく常に最善を尽くしており、これはスチュワードにとって大切なことだと思います。最近は二つのことに注力しています。一つは、英語版ウィキペディアの運営スタッフとしての提案や議論、もう一つは初心者を善導することです。
português:
 • Línguas: es, en-5, ru-2, de-1
 • Informações pessoais: Olá! O meu nome é Anton, vivo no México, tenho 22 anos e estudo física e biomecânica na Universidade Nacional Autónoma do México (UNAM). Participo na Wikipédia desde 2007. Comecei por fazer algumas edições menores nas Wikipédias espanhola e inglesa. Depois fiz tradução de artigos e comecei a envolver-me mais profundamente em projetos da Wikimedia como enviando imagens, expandindo artigos, ajudando editores novatos e envolvendo-me em propostas e políticas. Ao longo deste tempo, passei a adorar a Wikipédia e dou sempre o meu melhor para a melhorar: uma qualidade que considero importante num Steward. Ultimamente, tenho-me focado em duas coisas: propostas e trabalhos na Wikimedia para a Wikipédia inglesa; e ensinar e guiar novos editores.
русский:
 • Языки: es, en-5, ru-2, de-1
 • Личная информация: Привет! Меня зовут Антон, я живу в Мексике, мне 22 года и я учусь физике и биомеханике в Autonomous University of Mexico (UNAM). Я в Википедии с 2007 года. Я начинал с малых правок в испанском и английском разделах, затем переводил статьи и углублялся в проекты Викимедиа вещами вроде загрузки изображений, дописыванием статей, помощью другим редакторам и внесением рекомендаций и правил. Через некоторое время я полюбил проекты Викимедиа и я обычно делаю всё, чтобы сделать их лучше; это, я считаю, это хорошая причина, чтобы мне хотелось получить статус стюарда. В последнее время я сосредоточился на двух вещах: руководствах и метапедизме в английском разделе Википедии; а также в преподавании и наставлении новичков.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Damërung

→ View vote page

My active accounts:

Dferg talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: es, fr-3, en-2, gl-1, la-1, ca-1, ext-1, an-1, ast-1.
 • Personal info: I started editing the Wikimedia projects on 2008 and since then I became a bureaucrat on the Spanish language Wikipedia, the Spanish language Wikibooks, sysop in Wikimedia Commons and a CheckUser here on Meta-Wiki. Also, due to my active involvement in the identification and reversal of vandalism and spam across many wikis I was granted access to the global rollback tool. I am interested in becoming a steward on one hand to help me fight cross-wiki vandals/spammers and, on the other hand, to help out with requests and general maintenance. I am an active member of the SWMT and I monitor through various IRC channels a large number of wikis, specially #cvn-sw. I am also reachable on some other channels like #wikimedia-stewards, #wikimedia-admin or #wikimedia-checkuser/CheckUser-l where I try to help out. An amount of my cross-wiki edits are related too to the spam blacklist. I am avalaible on a daily basis through multiples ways: talk page, email and IRC. I feel I have a fair knowledge & experience about how the tools work and the steward tasks; if elected I would be happy to help the Wikimedia Community on this role. Thank you for your time and consideration and best regards. — Dferg (talk) 14:26, 26 January 2010 (UTC)[reply]
Deutsch:
 • Sprachen: es, fr-3, en-2, gl-1, la-1, ca-1, ext-1, an-1, ast-1.
 • Informationen zur Person: Ich machte meine erste Bearbeitung der Wikimedia-Projekte im Jahr 2008 und wurde in den folgenden Jahren Bürokrat in der spanischsprachigen Wikipedia, der spanischen Ausgabe von Wikibooks sowie Administrator auf den Commons und CheckUser des Metawikis. Für meine Mitarbeit an der Bekämpfung von Vandalismus und Spam in vielen Wikis habe ich Zugang zum global Rollback-Tool. Ich würde daher gern Steward werden um einerseits Cross-Wiki-Vandalen und "Spammer" zu bekämpfen und auf der anderen Seite bei den Steward Anfragen und allgemeinen Wartungsarbeiten mitzuhelfen. Ich bin ein aktives Mitglied des Small Wiki Monitoring Teams und überwache mittels verschiedener IRC-Kanäle eine große Anzahl von Wikis, insbesondere # cvn-sw. Erreichbar bin ich zudem über einige andere Kanäle, wie #wikimedia-stewards, # wikimedia-admin oder # wikimedia-checkuser / CheckUser-l, wo ich zu helfen versuchen. Eine große Anzahl meiner Cross-Wiki Änderungen sind auf die Mitarbeit an der Spam blacklist bezogen. Ich bin auf auf vielfältige Weise ansprechbar: Benutzerdiskussionsseite, E-Mail und IRC. Ich glaube, dass ich weiß hinreichend viel über die Handhabung des Tools und über die Aufgaben der Stewards. Wenn ich gewählt werde sollte, würden ich mich freuen der Wikimedia-Gemeinschaft bei dieser Aufgabe zu helfen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Überlegung und mit besten Grüßen
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: es, fr-3, en-2, gl-1, la-1, ca-1, ext-1, an-1, ast-1.
 • Πληροφορίες: Ξεκίνησα να επεξεργάζομαι τα εγχειρήματα του Wikimedia το 2008 και από τότε έχω γίνει γραφειοκράτης στην ισπανόγλωσση Βικιπαίδεια και στα ισπανόφωνα Βικιβιβλία, διαχειριστής στα Wikimedia Commons και CheckUser εδώ στο Meta-Wiki. Επίσης λόγω της ενεργού συμμετοχής μου στην αναγνώριση και αναστροφή βανδαλισμών και spam σε πολλά wiki μου έχουν παραχωρηθεί δικαιώματα global rollback. Ενδιαφέρομαι να γίνω επίτροπος (steward) ώστε από την μία να μπορώ να αντιμετωπίσω καλύτερα τους cross-wiki βάνδαλους/spammers και από την άλλη να βοηθήσω στις αιτήσεις και στην γενική συντήρηση. Είμαι ενεργό μέλος του SWMT και παρακολουθώ μέσω διάφορων καναλιών του IRC ένα μεγάλο αριθμό wiki, ειδικά από το #cvn-sw. Κάποιος μπορεί επίσης να με βρει στο #wikimedia-stewards, #wikimedia-admin ή στο #wikimedia-checkuser/CheckUser-l όπου προσπαθώ να βοηθώ. Ένας τμήμα των cross-wiki επεξεργασιών μου έχει να κάνει με την spam blacklist. Είμαι διαθέσιμος σε καθημερινή βάση με διάφορους τρόπους: από την σελίδα συζήτησής μου, με email και από το IRC. Αισθάνομαι ότι έχω ικανοποιητική γνώση και εμπειρία στο πως δουλεύουν τα εργαλεία και ποιος είναι ο ρόλος ενός steward, αν εκλεγώ θα βοηθήσω με ευχαρίστηση την κοινότητα του Wikimedia με αυτό τον ρόλο. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και το ενδιαφέρον, θερμούς χαιρετισμούς, — Dferg (talk)
español:
 • Idiomas: es, fr-3, en-2, gl-1, la-1, ca-1, ext-1, an-1, ast-1.
 • Información personal: Comencé a editar en los proyectos Wikimedia en 2008 y desde entonces me he convertido en burócrata de Wikipedia en Español y de Wikilibros, administrador de Wikimedia Commons y CheckUser de Meta. También, debido a mi activa participación en la identificación y reversión de vandalismo y spam a través de múltiples y diversos proyectos de Wikipedia me fue otorgado el acceso a la herramienta de reversión global. Estoy interesado en convertirme en steward, por un lado para combatir más fácilmente vándalos y spammers que atacan múltiples proyectos y por otro lado para ayudar en las múltiples páginas de solicitudes en las que se requiere un steward, así como realizar mantenimiento general. Soy un miembro activo del SWMT y monitorizo desde varios canales de IRC una cantidad importante de proyectos, en especial los concernientes a #cvn-sw. Puedo ser encontrado en otros canales como #wikimedia-stewards, #wikimedia-admin o #wikimedia-checkuser/CheckUser-l donde intento ofrecer mi ayuda cuando ésta es necesaria. Un buen número de ediciones multiwiki se deben también a mi trabajo en la lista antispam. Creo que poseo un buen conocimiento y experiencia acerca del funcionamiento de las herramientas y las tareas de steward; de ser elegido estaría encantado de poder ayudar a la Comunidad de Wikimedia en este puesto. Muchas gracias por su tiempo y consideración. Atentamente, — Dferg (talk) 14:26, 26 January 2010 (UTC)[reply]
suomi:
 • Kielet: es, fr-3, en-2, gl-1, la-1, ca-1, ext-1, an-1, ast-1.
 • Henkilökohtaiset tiedot: Aloitin Wikimedia-hankkeiden muokkaamisen vuonna 2008, ja sen jälkeen minusta on tullut byrokraatti espanjankieliseen Wikipediaan ja Wikikirjastoon, ylläpitäjä Wikimedia Commonsiin sekä osoitepaljastaja tänne Meta-Wikiin. Sen myötä, että olen osallistunut aktiivisesti vandalismin ja roskapostin tunnistamiseen ja kumoamiseen useissa wikeissä, olen saanut myös globaalin palautustyökalun käyttöoikeuden. Ylivalvojan roolista olen kiinnostunut yhtäältä siksi, että se auttaisi minua taistelussa wikienvälistä vandalismia ja roskapostia vastaan, mutta toisaalta sen vuoksi, että voisin auttaa pyyntöjen käsittelyssä ja yleisessä kunnossapidossa. Olen aktiivinen SWMT:n jäsen ja tarkkailen useiden IRC-kanavien, erityisesti #cvn-sw:n, kautta suurta määrää wikejä. Olen myös tavoitettavissa joillakin muilla kanavilla, joita ovat esimerkiksi #wikimedia-stewards, #wikimedia-admin ja #wikimedia-checkuser/CheckUser-l, missä yritän olla avuksi. Osa wikienvälisistä muokkauksistani liittyy myös roskapostisuodatuksen mustaan listaan. Olen saatavilla päivittäin useilla eri tavoilla: keskustelusivun, sähköpostin ja IRC:n välityksellä. Koen, että minulla on runsaasti tietoa ja kokemusta siitä, kuinka työkalut toimivat ja millaisia ylivalvojien tehtävät ovat. Jos minut valitaan, olisin iloinen voidessani auttaa Wikimedia-yhteisöä kyseisessä roolissa. Kiitoksia ajastanne ja huomiostanne ja kaikkea hyvää teille.
français:
 • Langues : es, fr-3, en-2, gl-1, la-1, ca-1, ext-1, an-1, ast-1.
 • Renseignements personnels : J'ai commencé à éditer les projets Wikimedia en 2008 et suit depuis devenu un bureaucrate sur la wikipédia et le wikibooks espagnols, ainsi qu'un administrateur de Wikimedia Commons et un checkuser sur Meta. De part mon activité d'identification et revert de vandalisme/spam sur de nombreux wiki, le droit global rollback (bouton "révoquer" sur tous les wikis) m'a été accordé. Je suis interressé par les outils de steward car d'un côté, il m'aiderais à mieux combattre le vandalisme et le spam inter-wikis, et de l'autre me permettrait de traiter les requêtes et faire de la maintenance. Je suis un membre actif de la Small wikis monitoring team et je surveille à travers divers canaux IRC (notamment #cvn-sw) un grand nombre de wikis. Je suis disponible sur d'autres canaux tels que #wikimedia-admin ou #wikimedia-checkuser/CheckUser-l où j'apporte un coup de main. Une partie des mes éditions inter-wikis sont liées à la spam blacklist. Je suis disponible tous les jours de plusieurs manières : via ma page de discussion, par mail ou par IRC. Je pense avoir avec une connaissance et expérience suffisante de ce que les tâches de stewards sont et la manière dont leurs outils fonctionnent; si je suis élu, je serait heureux de pouvoir aider la communauté wikimédienne grâce à ce rôle. Merci d'avoir pris le temps de me lire jusqu'au bout, et bonne continuation, — Dferg (talk) 19:00, 24 January 2010 (UTC)[reply]
עברית:
 • שפות: es, fr-3, en-2, gl-1, la-1, ca-1, ext-1, an-1, ast-1.
 • מידע אישי: התחלתי לערוך את ויקימדיה בשנת 2008 ומאז הפכתי ביורוקרט על ויקיפדיה הספרדית, ויקיספר ספרדית, מפעיל מערכת על ויקישיתוף ובודק כאן במטא-ויקי. כמו כן, בשל מעורבותו הפעילה שלי בזיהוי והיפוך של ונדליזם וזבל על פני פרויקטים רבים, אני ניתנה גישה לכלי חזרה הגלובלי. מצד אחד אני מעוניין להפוך לדייל לעזור לי להילחם ונדליזם בין-ויקי ושולחי דוא"ל זבל ומצד שני לעזור עם בקשות והתחזוקה הכללית. אני פעיל בSWMT ואני מפקח באמצעות ערוצים שונים מ-IRC הרבה פרויקטים מהויקי, במיוחד #cvn-sw. אני גם כן צופה בכמה ערוצים אחרים כמו wikimedia-admin or #wikimedia-checkuser וגם את רשימת דוא"ל של הבודקים שבו אני מנסה לעזור. מספר רב של עריכות בין-ויקי שלי הם קשורים לזבל אלקטרוני וברשימה השחורה. אני זמין יומי בדרכים רבות: דף שיחה, דוא"ל, ו-IRC. אני מרגיש שיש לי ידע הוגן על אופן עבודת הכלים ועל משימות הדייל ואם נבחר אני אשמח לעזור לקהילה ויקיפדיה על תפקיד זה. תודה על הזמן ועל השיקול שלכם. בברכת כל טוב.
italiano:
 • Lingue: es, fr-3, en-2, gl-1, la-1, ca-1, ext-1, an-1, ast-1.
 • Informazioni personali: Ho cominciato a contribuire ai progetti Wikimedia nel 2008, da allora sono diventato burocrate su Wikipedia in spagnolo, Wikibooks in spagnolo, amministratore su Wikimedia Commons e CheckUser qui su Meta-Wiki. Grazie al mio coinvolgimento attivo nella identificazione e rollback di vandalismi e spam attraverso diversi progetti wiki, mi è stato dato accesso al gruppo rollback globale. Sono interessato a diventare steward, da un lato per avere un utile aiuto nel combattere vandali e spammer cross-wiki e, d'altro canto, per aiutare con le richieste con il "lavoro sporco". Sono membro attivo del SWMT e monitorizzo attraverso vari canali IRC un grande numero di wiki, specialmente nel canale #cvn-sw. Sono anche rintracciabile in altri canali come #wikimedia-stewards, #wikimedia-admin o #wikimedia-checkuser/CheckUser-l dove cerco di dare una mano. Grossa parte dei miei cross-wiki edit sono relativi alla spam blacklist. Sono contattabile quotidianamente in molti modi: pagina utente, email e IRC. Credo di avere una buona conoscenza di come funziona questo strumento e di quali siano i compiti di uno steward; se eletto, sarei felice di aiutare, in questo veste, la comunità Wikimedia. Grazie per il vostro tempo e considerazione e i miei migliori auguri, — Dferg (talk) 14:26, 26 January 2010 (UTC)[reply]
日本語:
 • 言語: es, fr-3, en-2, gl-1, la-1, ca-1, ext-1, an-1, ast-1.
 • 候補者の情報: 2008年にウィキメディアプロジェクトの編集を始め、スペイン語版のウィキペディアとウィキブックスのビューロクラットになりました。コモンズでは管理者、ここメタウィキではチェックユーザー係です。様々なウィキで荒らしやスパムを見つけ出して差し戻す活動に盛んに取り組んでいることから、グローバルロールバック係にして頂きました。スチュワードになろうと思った二つの理由の一つは、この cross-wiki 荒らし/スパム対処をより効率よく進めること、もう一つは依頼ページ対処など保守作業をお手伝いさせて頂くことです。 SWMT の一員として活動しており、#cvn-sw を中心に様々な IRC チャネルを通じてたくさんのウィキを監視しています。 #wikimedia-stewards, #wikimedia-admin や #wikimedia-checkuser/CheckUser-l など、私がお手伝いしようとして参加している様々なチャネルやメールで私に連絡が取れます。私の cross-wiki 関連活動には、スパムブラックリスト関連も含まれます。ほぼ毎日、会話ページや IRC, メールなど様々な手段で私に連絡がつきます。スチュワード業務について、また、そのために使うツール(機能)について、私にはかなりの知識と経験があると思います。選任頂ければ、この務めを通じ、喜んでウィキメディアのコミュニティのために貢献したいと思います。お忙しい中、お時間を割いてご精読、ご検討を賜り、有難うございます。どうぞ宜しくお願いいたします。
русский:
 • Языки: es, fr-3, en-2, gl-1, la-1, ca-1, ext-1, an-1, ast-1.
 • Личная информация: Я начал редактирование проектов Викимедиа в 2008 году и с тех пор я стал бюрократом в испанском разделе Википедии, администратором в испанском разделе Викиучебника, администратором Викисклада и проверяющим участников здесь, на Мета-вики. Кроме того, в связи с моим активным участием в определении и откатах вандализма и спама во многих вики мне был предоставлен флаг глобального откатывающего. Я заинтересован стать стюардом так как, с одной стороны, я хочу помочь в борьбе с кросс-вики вандализмом и спамом, и, с другой стороны, хочу помочь в выполнении и обслуживании запросов. Я являюсь активным членом SWMT и могу контролировать через IRC большое число вики, используя для этого специальный канал #cvn-sw. Я также доступен на некоторых других каналах вроде #wikimedia-admin или #wikimedia-checkuser/CheckUser-l, где я могу оказать помощь. Значительная часть моих кросс-вики правок связана также с спам-листом. Я доступен на ежедневной основе через свою страницу обсуждения, email и IRC. Я имею хорошее представление о работе инструментов стюарда, а также его полномочиях; в случае избрания я буду рад помочь сообществу Викимедиа в этой роли. Спасибо за время, уделённое чтению этой заявки и ваше внимание, с наилучшими пожеланиями, Dferg.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Dferg

→ View vote page

EivindJ (Trond Eivind Johnsen)

edit

EivindJ talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: no, sv, da, en-3, nn-3, af-2, nl-1 (+ working on my German ;) )
 • Personal info: After a nice Wiki-vacation, I would like to offer my service both as an editor of various Wikis and as a steward. At present I am most active on Norwegian Wikipedia (where I've previously served as an administrator). I am also an administrator at English Wiktionary, though not the most active one. Even though I do not have thorough knowledge of everything the Stewards do, I know the guidelines and basics of Wikipedia very well. Also, working as a web developer, I feel comfortable with gaining knowledge about technical things.
Deutsch:
 • Sprachen: no, sv, da, en-3, nn-3, af-2, nl-1 (+ working on my German ;) )
 • Informationen zur Person: Nach einem schönen Wikiurlaub möchte ich meine Dienste sowohl als Autor in vielen Wikis als auch als Steward anbieten. Im Moment bin ich hauptsächlich in der norwegischen Wikipedia aktiv (in der ich auch schon Administratorrechte hatte). Ich bin außerdem ein Administrator im englischen Wikitionary, wenn auch nicht der aktivste. Obwohl ich keine gründlichen Kenntnisse über alles habe, was Stewards tun, kenne ich die Richtlinien und Grundlagen von Wikipedia sehr gut. Außerdem freue ich mich darauf, aufgrund meiner Arbeit als Web-Entwickler, die technischen Dinge zu lernen.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: no, sv, da, en-3, nn-3, af-2, nl-1 (+ working on my German ;) )
 • Πληροφορίες: Μετά από ένα ωραίο βικιδιάλειμμα, θα ήθελα να προσφέρω και ως συντάκτης σε διάφορα wiki και ως steward. Προς το παρόν είμαι ενεργός στην Νορβηγική Βικιπαίδεια (όπου προηγουμένως ήμουν διαχειριστής). Είμαι ακόμα διαχειριστής στο Αγγλικό Βικιλεξικό, αν και όχι από τους πιο ενεργούς. Παρόλο που δεν έχω καλή γνώση πάνω σε όλα τα πράγματα που κάνουν οι Steward γνωρίζω τις βασικές πολιτικές της Βικιπαίδειας πολύ καλά. Ακόμα δουλεύοντας ως web developer αισθάνομαι άνετα με την απόκτηση γνώσης για τεχνικά ζητήματα.
español:
 • Idiomas: no, sv, da, en-3, nn-3, af-2, nl-1 (+ working on my German ;) )
 • Información personal: Después de unas buenas Wiki-vacaciones, quiero ofrecer mi servicio tanto como editor de varias wikis como un steward. Actualmente soy el más activo en la Wikipedia en noruego (donde anteriormente fungí como administrador). También soy administrador del Wikcionario en inglés, aunque no soy el más activo. Aún cuando no tenga el suficiente conocimiento de lo que hacen los stewrads, conozco las guías y bases de la Wikipedia muy bien. También trabajo como desarrollador web, me siento cómodo con obtener experiencia acerca de los detalles técnicos.
suomi:
 • Kielet: no, sv, da, en-3, nn-3, af-2, nl-1 (+ working on my German ;) )
 • Henkilökohtaiset tiedot: Miellyttävän wikiloman jälkeen haluaisin tarjota palveluksiani sekä useiden wikien muokkaajana että ylivalvojana. Tällä hetkellä olen aktiivisin norjankielisessä Wikipediassa, jossa olen aiemmin palvellut ylläpitäjänä. Olen myös englanninkielisen Wikisanakirjan ylläpitäjä, joskaan en kaikkein aktiivisin. Vaikka minulla ei ole läpikotaista tietämystä kaikesta siitä, mitä ylivalvojat tekevät, tunnen Wikipedian ohjeet ja perusteet varsin hyvin. Lisäksi web-kehittäjänä työskentelevänä minusta on mukavaa hankkia tietoa teknisistä asioista.
français:
 • Langues : no, sv, da, en-3, nn-3, af-2, nl-1 (+ working on my German ;) )
 • Renseignements personnels : Après d'agréables Wiki-vacances, j'aimerai offir mes services à la fois comme contributeur de plusieurs Wikis et comme steward. Actuellement, je suis actif sur la Wikipedia en norvégien (où j'ai été, dans le passé, administrateur). Je suis aussi un administrateur sur le Wiktionnaire en anglais même si je suis loin d'être le plus actif. Même si je n'ai pas de connaissances exhaustives de tout ce que font les stewards, je connais très bien les règles et usages de Wikipedia. De plus, travaillant comme développeur web, je suis confiant dans le fait que j'apprendrai rapidement les détails techniques
עברית:
 • שפות: no, sv, da, en-3, nn-3, af-2, nl-1 (+ working on my German ;) )
 • מידע אישי: אחרי חופשה נחמדת מויקיפדיה ,אני רוצה להציע את שירותי כעורך של פרויקטים שונים וכמו דייל. כיום, אני פעילה ביותר על ויקיפדיה נורווגית (ששם הייתי מפעיל מערכת). אני גם מפעיל מערכת בויקימילון האנגלית, אף לא אחד מהפעילים ביותר. למרות שאין לי ידע מעמיק על עסקי הדיילים, אני מכיר את הקווים המנחים הבסיסיים של ויקיפדיה טוב טוב. כמו כן, אני עובד כמפתח רשת, ואני מרגיש בנוח ללמוד דברים טכניים.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: no, sv, da, en-3, nn-3, af-2, nl-1 (+ working on my German ;) )
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: no, sv, da, en-3, nn-3, af-2, nl-1 (+ working on my German ;) )
 • 候補者の情報: 楽しいウィキ休暇から戻って来まして、二つの立場で貢献させて頂ければと思っております。一つは様々なウィキの編集者、もう一つはスチュワードです。私が現在最も盛んに活動している場所はノルウェー語版ウィキペディアです(過去に管理者でした)。英語版ウィクショナリーでも管理者を務めています(最も盛んに活動している場所ではありませんが)。スチュワードの仕事を全て知っているわけではありませんが、ウィキペディアのガイドラインと基礎については熟知しているつもりです。私はウェブ開発者でもあり、技術面で知識が増えるのは嬉しいことです。
русский:
 • Языки: no, sv, da, en-3, nn-3, af-2, nl-1 (+ working on my German ;) )
 • Личная информация: После хорошего вики-отпуска я бы хотел продолжить своё участие в качестве редактора различных вики и стюарда. В настоящее время я наиболее активен в норвежском разделе Википедии (где я раньше являлся администратором). Также я администратор Викисловаря на английском языке, но не очень активен там. Хотя я не обладаю хорошими знаниями о работе стюардов, я очень хорошо знаю принципы и основы Википедии. Кроме того, я работаю в качестве веб-разработчика и поэтому чувствую себя комфортно во время получения технических знаний.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#EivindJ

→ View vote page

Evalowyn (Johanna Henriksson)

edit

Evalowyn talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en, sv, no
 • Personal info: I've been active on Swedish Wikipedia for about a year. A year might not sound like a very long period, but during this time I've become a real addict, and spend several hours a day looking for vandals and things like that. I'm an admin and rollbacker on the Swedish Wikipedia, and a rollbacker at the English equivalent. I am not very old, but will turn 18 during the voting period. Feel free to ask whatever you want!
čeština:
 • Jazykové znalosti: en, sv, no
 • Osobní informace: Na švédské Wikipedii působím přibližně rok. Jeden rok se nemusí zdát dlouho, ale během této doby jsem se skutečně nadchla a denně trávím několik hodin hlídáním vandalismů a podobných věcí. Na švédské Wikipedii mám práva správce a rychlého revertu a na anglické Wikipedii mám práva rychlého revertu. Nejsem moc stará, v průběhu těchto voleb dovrším 18 let. Klidně se mě můžete zeptat na cokoliv chcete!
Deutsch:
 • Sprachen: en, sv, no
 • Informationen zur Person: Aktiv in der Schwedischen Wikipedia seit ca. einem Jahr. Ein Jahr hört sich vielleicht nicht nach viel an, aber in dieser Zeit wurde ich wirklich süchtig ein verbringe einige Stunden pro Tag damit, Vandalen zu suchen und ähnliche Dinge. In der Schwedischen Wikipedia bin ich Administrator und Zurücksetzer, in der Englischen Wikipedia bin ich Zurücksetzer. Ich bin nicht sehr alt, aber ich werde während des Abstimmungszeitraums 18 werden. Ihr könnt gerne fragen, was ihr wollt!
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: en, sv, no
 • Πληροφορίες: Είμαι ενεργή στην Σουηδική Βικιπαίδεια για περίπου ένα χρόνο. Ένας χρόνος μπορεί να μην ακούγεται πολύς, αλλά όλον αυτόν τον καιρό έχω εθιστεί πραγματικά και ξόδευα αρκετές ώρες την ημέρα ψάχνοντας βάνδαλους και άλλα παρόμοια. Στην σουηδική Βικιπαίδεια είμαι διαχειρίστρια και rollbacker, και στην αγγλική είμαι rollbacker. Δεν είμαι πολύ μεγάλη, αλλά θα κλείσω τα 18 κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας. Είστε ελεύθεροι να με ρωτήσετε ότι θελετε!
español:
 • Idiomas: en, sv, no
 • Información personal: He estado activa en la Wikipedia sueca por alrededor de un año. Un año tal vez no suene largo, pero durante este tiempo me he vuelto realmente un adicto y paso varias horas al día buscando vándalos y cosas como esa. En la Wikipedia sueca soy una administradora y reversora. No tengo mucha edad, pero cumpliré 18 durante el periodo de votación. ¡Siéntete libre de preguntar lo que desees!
suomi:
 • Kielet: en, sv, no
 • Henkilökohtaiset tiedot: Olen ollut noin vuoden verran aktiivinen ruotsinkielisessä Wikipediassa. Vuosi ei ehkä kuulosta kovin pitkältä ajalta, mutta sen kuluessa minusta on tullut todellinen addikti ja kulutan päivittäin monta tuntia vandaalien metsästämiseen ja sen sellaiseen. Ruotsinkielisessä Wikipediassa olen ylläpitäjä ja palauttaja. Englanninkielisessä Wikipediassa minulla on palautusoikeudet. En ole kovin vanha mutta äänestyksen aikana täytän 18 vuotta. Kysy vapaasti, mitä vain haluat!
français:
 • Langues : en, sv, no
 • Renseignements personnels : Étant actif sur la Wikipédia en suédois depuis environ un an. Un an peut-être ne semble pas long, mais pendant ce temps je suis devenu un véritable accro et passe de nombreuses heures par jour à traquer les vandales et d'autres choses comme ça. Sur la Wikipédia en suédois, je suis sysop et rollbacker/reverteur, et sur la wikipédia en anglais je suis rollbacker/reverteur. Je ne suis pas très âgé, mais j'aurai 18 ans durant la période de vote. N'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez !
עברית:
 • שפות: en, sv, no
 • מידע אישי: הייתי פעיל על ויקיפדיה שוודית במשך כשנה. בעוד ששנה לא נשמע כמו הרבה זמן, מכל מקום, בזמן הזה, יש לי הפך מכור אמיתי ואני מבלה כמה שעות ביום מחפש אלמונים ומשימות דומות. על ויקיפדיה שוודית אני מפעיל מערכת, ועל ויקיפדיה האנגלית יש לי זכויות החזרה. בעוד אני לא זקן מאוד, אני יהפוך שמונה עשרה בתקופת ההצבעה. אל תהסס לשאול מה שאתה רוצה!
hrvatski:
 • Jezici: en, sv, no
 • Osobne informacije: Aktivna sam na Wikipediji na švedskom jeziku skoro godinu dana. Godina dana možda ne zvuči dugo, ali za to vrijeme sam se "zakačila" na Wikipediju i provodim nekoliko sati dnevno tražeći vandale i slične stvari. Na Wikipediji na švedskom jeziku sam administratorica i vraćateljica. Nemam mnogo godina, ali zato ću napuniti 18 godina za vrijeme dok se bude glasovalo. Slobodno me pitajte štogod želite!
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: en, sv, no
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: en, sv, no
 • 候補者の情報: 約一年前よりスウェーデン語版ウィキペディアで活動しています。たった一年と思われるかもしれませんが、この間に私はまさしくウィキ中毒となり、日に数時間を荒らし監視等の活動に割くようになりました。スウェーデン語版ウィキペディアで管理者とロールバック係、英語版ウィキペディアではロールバック係です。まだ年少ですが、投票期間中に18歳になります。ご遠慮なく何でも質問してください。
português:
 • Línguas: en, sv, no
 • Informações pessoais: Estou ativa na Wikipédia sueca desde há um ano, aproximadamente. Um ano pode não parecer muito, mas durante este tempo tornei-me numa verdadeira entusiasta e passo várias horas por dia à procura de vândalos e coisas assim. Na Wikipédia sueca sou sysop e reversora, e na Wikipédia inglesa sou reversora. Não sou muito velha, mas completarei 18 anos durante o período de votação. Sinta-se à vontade de perguntar o que quiser!
русский:
 • Языки: en, sv, no
 • Личная информация: Активна в шведском разделе Википедии около года. Возможно, год — это не очень много, но за это время я стала реально зависимой и провожу несколько часов в день в поисках вандалов и тому подобных вещей. Я администратор и откатывающий в шведской Википедии (rollbacker), в английской Википедии — откатывающий. Я молода, но в момент голосования достигну 18 лет. Не стесняйтесь спрашивать о том, что вам интересно!
svenska:
 • Språk: en, sv, no
 • Personlig information: Jag har varit aktiv på svenska Wikipedia i ungefär ett år. Ett år kanske låter inte länge, men under den tiden har jag varit en flitig Wikipedia-brukare, och tillbringar flera timmar varje dag med att leta efter vandaler och utföra artikelredigeringar. Jag är administratör och tillbakarullare på svenska Wikipedia, och tillbakarullare på den engelska motsvarigheten. Jag är inte så gammal, men fyller 18 år under omröstningsperioden. Ställ gärna frågor om du vill!
українська:
 • Мови: en, sv, no
 • Особиста інформація: Активна у шведському розділі Вікіпедії близько року. Можливо, рік — це не так уже й багато, але за цей час я стала реально залежною і проводжу кілька годин на день у пошуках вандалів та подібних речей. У шведській Вікіпедії я адміністратор і відкочувач (rollbacker), а в англійській — відкочувач. Я молода, але на момент голосування мені виповниться 18 років. Не соромтеся запитувати про все, що хочете.
中文:
 • 可说语言: en, sv, no
 • 个人资料: 我大約從1年前開始在瑞典語維基百科活躍。1年聽起來也許不長,但是在這段時間裡我的確“維基成癮”,每天花費數個小時做尋找破壞之類的事情。在瑞典語維基百科我是一名管理員和行政員;在英文維基百科我也是一名回退員。我年紀不大,但是會在選舉期內滿18歲。歡迎您向我提出任何問題!
中文(简体):
 • 可说语言: en, sv, no
 • 个人资料: 我大约从1年前开始在瑞典语维基百科活跃。1年听起来也许不长,但是在这段时间里我的确“维基成瘾”,每天花费数个小时做寻找破坏之类的事情。在瑞典语维基百科我是一名管理员和行政员;在英文维基百科我也是一名回退员。我年纪不大,但是会在选举期内满18岁。欢迎您向我提出任何问题!
中文(繁體):
 • 可說語言: en, sv, no
 • 個人資料: 我大約從1年前開始在瑞典語維基百科活躍。1年聽起來也許不長,但是在這段時間裡我的確“維基成癮”,每天花費數個小時做尋找破壞之類的事情。在瑞典語維基百科我是一名管理員和行政員;在英文維基百科我也是一名回退員。我年紀不大,但是會在選舉期內滿18歲。歡迎您向我提出任何問題!

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Evalowyn

→ View vote page

Fail (Justin Quintal)

edit

Fail talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: fr, en-5
 • Personal info: I'm Fail and i come from Montréal, Canada. I'm just here to except a massive fail in supports. If i get elected, i would make abusers fail by locking, making global vandal fail by a global block. I'd be a serious one. I'd be a bitch to anyone who tries to fail me if i'm a steward. I'd screw those who screw with Wikipedia.
Deutsch:
 • Sprachen: fr, en-5
 • Informationen zur Person: Ich bin Fail und ich komme aus Montreal, Kanada. Ich bin hier, weil der Support in vielen Dingen unzureichend ist. Wenn ich gewählt werde, möchte ich diejenigen, die diese Projekte missbrauchen, sperren, ebenso möchte ich global Vandalen jagen, indem ich sie global sperre. Ich möchte seriös sein. Ich werde jeden beißen, der versucht mich hereinzulegen wenn ich Steward bin (im Englischen: „I'd be a bitch to anyone who tries to fail me if i'm a steward.“).
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: fr, en-5
 • Πληροφορίες: Είμαι ο Fail και είμαι από το Μόντρεαλ του Καναδά. Είμαι εδώ απλώς αναμένοντας τεράστια αποτυχία στην υποστήριξη. Αν εκλεγώ, οι καταχραστές θα αποτύχουν με κλείδωμα, οι καθολικοί βάνδαλοι θα αποτύχουν με καθολική φραγή. Θα είμαι σοβαρός. Θα φερθώ σαν σκύλα σε όποιον με απογοητεύσει αν είμαι steward. Θα γαμ... όσους γαμ... την Βικιπαίδεια.
español:
 • Idiomas: fr, en-5
 • Información personal: Yo soy Fail y vengo de Montréal, Canadá. Estoy aquí sólo para hacer una excepción a una masiva falla en apoyos. Si soy elegido, haría que los abusadores fallaran bloqueándolos, haciendo a los vándalos globales fallar con un bloqueo global. Sería un (steward) serio. Sería una bruja para cualquiera que trate de fallarme si soy un steward. Atornillaré a aquellos que atornillen Wikipedia.
suomi:
 • Kielet: fr, en-5
 • Henkilökohtaiset tiedot: Olen Fail ja tulen Montréalista, Kanadasta. Olen vain täällä odottamassa valtavaa epäonnistumista kannatusäänten suhteen. Jos minut valittaisiin, saisin väärinkäyttäjät epäonnistumaan lukitsemisen ja globaalin vandaalin epäonnistumaan globaalin eston avulla. Olisin totinen kaveri. Olisin inhottava kaikille, jotka yrittäisivät saada minut epäonnistumaan, jos olisin ylivalvoja. Panisin luun kurkkuun niille, jotka sotkevat Wikipediaa.
français:
 • Langues : fr, en-5
 • Renseignements personnels : Je suis Fail et je viens de Montréal (Canada). Je suis juste ici to except a massive fail in supports. Si je suis élu, je mettrai fin aux personnes qui abusent en les bloquant, mettrai les vandales globaux à néant avec un blocage global. Je suis sérieux. Je serai ferme/une garce (NdT:bitch) à qui essaye de m'embêter/me mettre en échec si je suis steward. Je ferai foirer ceux qui font foirer Wikipédia.
עברית:
 • שפות: fr, en-5
 • מידע אישי: אני פייל ואני גר במונטריאול, קנדה. אני כאן רק כדי לקבל מסיבי להיכשל תומך. אם אני להיבחר, אעשה למתעללים להיכשל על ידי נעילות, ואעשה אלמונים הגלובלי להיכשל על ידי חסימת גלובלית. אני אהיה אחד רציני. אני אהיה כאב בפני כל מי שניסה להכשיל אותי אם אני דייל. אהיה צרות לאלה שעושים צרות עם ויקיפדיה.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: fr, en-5
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: fr, en-5
 • 候補者の情報: カナダのモントリオールから参りました Fail と申します。皆さまのご支持のもと、駄目 (fail) の山を排除いたしたく、こちらに参上いたしました。選任頂いた暁には、荒らし等の不心得者はブロックにより、グローバル荒らしはグローバルブロックにより、駄目にして差し上げる所存です。斯くの如く真剣勝負です。私を駄目にしようと目論む輩の眼には、スチュワードになった私は忌まわしき犬畜生と映ることでしょう。ウィキペディアを潰そうとする輩は私が潰します。
русский:
 • Языки: fr, en-5
 • Личная информация: Я Fail, родом из Монреаля (Канада). Я здесь для того, чтобы исключить массовую нехватку поддержки. Если я буду избран, то нарушители потерпят провал из-за блокировок, а глобальные вандалы потерпят провал от глобальных блокировок. Я буду серьёзен. Если бы я стал стюардом, то я бы принял меры к тем, кто попытался меня провалить. Я доставлю проблему тем, кто будет мешать Википедии.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Fail

→ View vote page

J.delanoy talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en, es-2
 • Personal info: I have been a Wikipedian since October 2006. My home wiki is the English Wikipedia, where I am an administrator and a checkuser. I am an administrator on Commons and Meta, and I am a global rollbacker. I also have access to the info-en and permissions queues as an OTRS volunteer.
  I believe that I would be a good steward because I already have experience in many areas that stewards deal with. I have extensive experience using the checkuser tool on my home project, and I watchlist most of the steward request pages here on Meta, so I think I have a good idea of how nearly all requests of that sort are handled. I monitor an IRC channel with bots reporting edits from many of the Wikimedia Foundation's less-frequented wikis, and I have made almost 4000 edits over the past year combating vandalism on these projects. As part of my work monitoring these wikis, I often request that stewards block/lock/globally block disruptive users.
  Thank you for your consideration! J.delanoygabsadds 04:20, 17 January 2010 (UTC)[reply]
Deutsch:
 • Sprachen: en, es-2
 • Informationen zur Person: Zur Person: Ich bin seit Oktober 2006 ein Wikipedianer. Mein Heimatwiki ist die englischsprachige Wikipedia, in der ich Administrator und Checkuser bin. Zudem habe ich Adminrechte auf Commons und Meta sowie ein globales Rollbacker-Flag. Als Freiwilliger im Supportteam (OTRS) habe ich Zugriff auf die Info-en und Permissions.

  Ich glaube, dass ich ein guter Steward werden würde, weil ich bereits Erfahrungen in vielen relevanten Bereichen, wie mit dem CU-Tool und den Funktionsseiten hier auf Meta.wikimedia, und Projekten habe. Ich bin im IRC verfügbar und überwache in den internationalen IRC-Channels die Bot-gestützten Meldungen aus den kleineren von der Wikimedia Foundation betriebenen Wikis. In den vergangenen Jahren habe ich in diesen kleinen Sprachausgaben und Projekten über 4000 Edits im Kampf gegen Vandalismus gemacht und würde künftig gern auf die den Stewards vorbehaltenen Transwiki-Funktionen wie Global-Block zurückgreifen können um das noch effektiver tun zu können.

  Vielen Dank fürs lesen :)
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: en, es-2
 • Πληροφορίες: Είμαι Βικιπαιδιστής από τον Οκτώβριο του 2006. Το κύριο wiki μου είναι η Αγγλική Βικιπαίδεια, όπου είμαι διαχειριστής και checkuser. Είμαι διαχειριστής και στα Commons και στα Commons, ενώ είμαι και global rollbacker. Επίσης έχω πρόσβαση στο info-en και permissions queues ως εθελοντής στο OTRS.
  Πιστεύω ότι θα ήμουν καλός steward γιατί έχω ήδη εμπειρία σε πολλά πεδία της δουλειάς των steward. Έχω εκτεταμένη εμπειρία με το εργαλείο του checkuser στο κύριο εγχείρημά μου, και έχω στην λίστα παρακολούθησής μου τις περισσότερες σελίδες των αιτημάτων προς τους stewards εδώ στο Meta, έτσι πιστεύω ότι έχω μια καλή ιδέα στο πως διαχειρίζονται αυτού του είδους οι αιτήσεις. Παρακολουθώ ένα κανάλι στο IRC όπου αναφέρουν bot επεξεργασίες από τα λιγότερο συχνά wiki του Ιδρύματος Wikimedia, και έχω κάνει σχεδόν 4000 επεξεργασίες τα προηγούμενα χρόνια παλεύοντας τον βανδαλισμό σε αυτά τα εγχειρήματα. Ως μέρος της δουλειάς μου να παρακολουθώ αυτά τα wiki, συχνά ζητάω από τους steward να φράξουν/κλειδώσουν/φράξουν καθολικά κακόβουλους χρήστες.
  Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον!
español:
 • Idiomas: en, es-2
 • Información personal: Soy un Wikipedista desde octubre de 2006. Mi wiki hogar es la Wikipedia en inglés, donde soy administrador y checkuser. Soy un administrador en Commons y Meta, y soy un reversor global. También tengo acceso a las colas de info-en y permissions como volutario de OTRS.
  Creo que sería un buen steward porque ya tengo experiencia en muchas de las areas que los stewards tratan. Tengo extensiva experiencia usando la herramienta checkuser en mi proyecto hogar, y sigo la mayoría de las páginas de pedidos de stewards aquí en Meta, por lo que tengo una buena idea de cómo todas las peticiones son clasificadas. Monitoreo un canal de IRC con bots reportando ediciones de muchos de los wikis menos frecuentados de la Fundación Wikimedia, y he hecho al menos 4000 ediciones el año pasado combatiendo vandalismo en esos proyectos. Como parte de mi trabajo monitoreando esos wikis, a menudo pido que los stewards bloqueen/baneen/globalmente bloqueen usuarios disruptivos.
  ¡Gracias por su consideración!
suomi:
 • Kielet: en, es-2
 • Henkilökohtaiset tiedot: Olen ollut wikipediaani lokakuusta 2006 lähtien. Kotiwikini on englanninkielinen Wikipedia ja olen siellä ylläpitäjä ja osoitepaljastaja. Olen ylläpitäjä Commonsissa ja Metassa ja minulla on globaalin palautustyökalun käyttöoikeus. Lisäksi OTRS-vapaaehtoisena minulla on pääsy info-en- ja lupaviestijonoihin.
  Uskon, että olisin hyvä ylivalvoja, sillä minulla on jo kokemusta monilta sellaisilta alueilta, joilla ylivalvojat toimivat. Minulla on laaja kokemus osoitepaljastimen käytöstä kotiwikissäni, ja tarkkailulistallani on suurin osa ylivalvojille kohdistetuille pyynnöille tarkoitetuista Metan sivuista. Näin ollen luulen, että minulla on hyvä tuntuma lähes kaikenlaisten pyyntöjen käsittelytapoihin. Valvon IRC-kanavaa, jolla botit raportoivat muokkauksista moniin Wikimedia Foundationin vähän vierailtuihin wikeihin, ja viimeisen vuoden aikana olen tehnyt lähes 4 000 muokkausta kyseisissä hankkeissa vandalismia torjuen. Osana näiden wikien valvomistyötäni pyydän usein ylivalvojilta häiriköivien käyttäjien estämistä/lukitsemista/globaalia estämistä.
  Kiitoksia mielenkiinnostanne!
français:
 • Langues : en, es-2
 • Renseignements personnels : Je suis Wikipédien depuis octobre 2006. Mon wiki principal est la Wikipédia en anglais, où je suis administrateur et checkuser. Je suis administrateur sur Commons et Meta, et je suis reverteur global. J'ai aussi accès aux files info-en et permissions en tant que volontaire OTRS.
  Je crois que je serai un bon steward car j'ai déjà de l'expérience dans de nombreux domaines auxquels les stewards sont confrontés. J'ai une expérience approfondie dans l'utilisation des outils de checkuser sur mon projet principal, et je surveille avec ma liste de suivi la plupart des pages de requêtes de stewards ici sur Meta, ainsi je pense que j'ai une bonne idée de comment presque toutes les requêtes de cette sorte sont traitées. Je surveille un canal IRC avec des bots qui rapportent les éditions de plusieurs des wikis les moins fréquentés de la Wikimedia Foundation, et j'ai fait presque 4000 éditions l'année passée en combattant le vandalisme sur ces projets. Comme partie de mon travail à surveiller ces wikis, je demande aussi souvent que les stewards bloquent/lock (NdT:?je connais pas..)/bloquent globalement les utilisateurs turbulent.
  Merci pour votre considération ! J.delanoygabsadds 04:20, 17 January 2010 (UTC)[reply]
עברית:
 • שפות: en, es-2
 • מידע אישי: הייתי על ויקיפדיה מאז אוקטובר 2006. פרויקט הבית שלי הוא ויקיפדיה האנגלית, ושם אני מפעיל מערכת ובודק. אני גם מפעיל נערכת בויקישיתוף ומטא, ויש לי זכות חזרה גלובלי. יש לי גם גישה לתורי info-en והרשאות כמתנדב OTRS. אני מאמין שאני יהיה דייל טוב, כי כבר יש לי ניסיון בתחומים רבים להתמודד עם הדיילים. יש לי ניסיון רב באמצעות כלי בודק על הפרויקט בית שלי, ואני משגיח ביותר דפי הבקשה הדייל כאן על מטא, אז אני חושב שיש לי רעיון טוב של איך כמעט כל הבקשות מהסוג הזה מטופלות. אני צג ערוץ בIRC עם בוטים דיווח עריכות של רבים מן הויקיים הקטנים ביותר של קרן ויקימדיה, ועשיתי כמעט ארבעת אלפים עריכות בשנה האחרונה נגד ונדליזם על הפרויקטים האלה. במסגרת העבודה שלי ניטור הויקיים האלה, אני מרבה לבקש כי הדיילים לחסום / לנעול / לחסום גלובלית המשתמשים המפריעים. תודה על שיקול שלכם!
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: en, es-2
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
italiano:
 • Lingue: en, es-2
 • Informazioni personali: Sono un wikipediano dal mese di ottobre 2006. La Wiki dove sono "di casa" è la Wikipedia in lingua inglese, dove sono amministratore e checkuser. Sono amministratore su Commons e Meta,sono inoltre un Rollbacker globale. Ho anche l'accesso alle code relative alle informazioni e ai permessi in lingua inglese come volontario OTRS.
  Ritengo di poter essere un buon Steward, dal momento che ho già avuto esperienze in molti settori che gli steward affrontano regolarmente. Ho una vasta esperienza di utilizzo dello strumento checkuser sulla mia home wiki, e ho in watchlist la maggior parte delle pagine di richiesta agli steward qui su Meta, quindi penso di avere un'idea di come quasi tutte le richieste di questo genere vengono gestite. Tengo sotto controllo il canale IRC dove un bot fornisce indicazioni sulle modifiche effettuate su molti dei progetti meno frequentati della Wikimedia Foundation, e ho fatto circa 4000 modifiche nel corso degli ultimi anni riguardanti la lotta contro atti di vandalismo su questi progetti. Come parte del mio lavoro di monitoraggio di questi progetti wiki, avanzo spesso verso gli steward richieste relative al blocco in locale o, nel caso di vandalismi particolarmente distruttivi, relative al blocco a livello globale.
  Grazie per la vostra considerazione!
日本語:
 • 言語: en, es-2
 • 候補者の情報: 2006年10月にウィキペディアンとなりました。私の本拠は英語版ウィキペディアで、管理者とチェックユーザ係を務めています。私はコモンズとメタでも管理者であり、また、グローバルロールバック係でもあります。また、 OTRS ボランティアも務めており、 info-en キューと permissions キューの権限を持っています。
  すでにスチュワードが扱う領域の大半で経験を積んでいますので、良いスチュワードになれると思います。チェックユーザーツールは本拠ウィキで豊富な使用経験を積んでいます。メタではスチュワードへの依頼ページのほとんどをウォッチリストに入れていますので、依頼のほぼ全種類について、どのように処理されるものかわかっているつもりです。財団のウィキ群のうち人通りの少なめなウィキ群での編集をボット群によって監視する IRC チャネルを私はいつも見ていまして、昨年は 4000 近くの荒らし編集を扱いました。それらのウィキを監視する活動の一環として、たびたびスチュワードさんたちにブロック(あるいはグローバルブロックやロック)を依頼しています。
  ご検討を頂き有難うございます。
русский:
 • Языки: en, es-2
 • Личная информация: Я википедист с октября 2006 года. Моим домашним проектом является Википедия на английском языке, где я являюсь администратором и чекюзером. Я администратор Викисклада и Меты, также я глобальный откатывающий. В рамках работы волонтёром в OTRS я имею права на очереди рассылки info-en и permissions.
  Я считаю, что я мог бы быть хорошим стюардом, поскольку у меня есть опыт во многих делах, которыми занимаются стюарды. Имею большой опыт использования инструментов чекюзера в моём домашнем проекте и я держу в списке наблюдения большинство страниц с запросами к стюардам на Мете, поэтому я думаю, у меня есть хорошее представление о том, как обрабатываются запросы подобного рода. Я просматриваю IRC-канал, где боты делают отчёты о правках во многих малых проектах Фонда Викимедиа и я сделал почти 4000 правок в прошлом году, борясь с вандализмом в этих проектах. В качестве части своей работы по мониторингу этих вики, я часто прошу стюардов блокировать / глобально блокировать участников-нарушителей.
  Благодарю за внимание!

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#J.delanoy

→ View vote page

Jamesofur (James Alexander)

edit

Jamesofur talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en,fr-1,la-1
 • Personal info: Hi! My name is James Alexander. I'm a 25 year old university student (I took 3 years off of school) finishing my degree in May and going into the legal field. I have always loved the Wikimedia projects (all of them) and I try to contribute in ways that interest me the most focusing on cross-wiki abuse, spam and vandalism. As part of that focus I am a sysop and checkuser on the Simple English Wikipedia, a sysop on Meta wiki and an active SWMT member with Global Rollback. On the English Wikipedia I am a co-coordinator of Abuse Response helping to reorganize the old system. If the community thinks that I can be trusted with the steward tools I feel I would be in a better position to continue the work I already do cross-wiki as well as allow me to help in emergencies and with the backlogs on request pages. I idle 24/7 on IRC (in #wikimedia-stewards and #cvn-sw among others) and am regularly available there as well as almost instantly via email or other means. I believe that my language skills have allowed me to be successful cross-wiki as a global rollbacker and would allow me to be successful as a steward. My French and Latin ability allows me to comprehend what is written in both languages as well as most romance languages. I also believe that I have a working grasp of language that has allowed me to work in wikis I can't understand to see if something is abusive or problematic. I have a very strict belief that I cannot do an action without being comfortable with it and if I do not understand something with all the tools and knowledge available to me then I ask for advice to make sure that I do before any action is taken. Because of my checkuser status I am already identified to the foundation. As I always say, if you have any questions please don't hesitate to ask me here or privately.
Deutsch:
 • Sprachen: en,fr-1,la-1
 • Informationen zur Person: Hallo! Ich heiße James Alexander. Ich bin ein 25-jähriger Universitätsstudent (ich habe eine 3 Jahre lange Pause vom Lernen gemacht), beende mein Studium im Mai und werde danach im Gebiet der Rechtswissenschaften arbeiten. Ich habe schon immer die Wikimedia-Projekte geliebt (und zwar alle) und versuche in Gebieten zu arbeiten, die mich interessieren; am meisten helfe ich bei Cross-Wiki-Problemen, Spam- und Vandalismusbekämpfung. Zusätzlich bin ich Administrator und Checkuser der Simple-English-Wikipedia, Admin des Meta-Wikis und ein aktives SWMT-Mitglied mit globalen Rollbackrechten. In der englischsprachigen Wikipedia bin ich ein Co-Koordinator des Abuse-Response-Teams und helfe dabei, das derzeitige System neu zu organisieren. Falls die Community glaubt, dass sie mir mit den Stewardrechten vertrauen kann, denke ich, dass ich in einer besseren Position wäre, um meine Cross-Wiki-Arbeit, die ich schon längere Zeit mache, fortsetzen zu können, und es würde mir erlauben, in Notfällen und auf den nachholbedürftigen Antragsseiten zu helfen. Ich bin 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche im IRC (in den Kanälen #wikimedia-stewards und #cvn-sw und anderen) erreichbar, aber auch immer per Mail. Ich glaube, dass meine Sprachkenntnisse mir erlaubt haben, das Global-Rollback-Tool erfolgreich einzusetzen, und mir auch erlauben würden, als Steward erfolgreich zu sein. Außerdem glaube ich, dass ich ein gutes Sprachverständnis besitze, welches mir geholfen hat, in Wikis zu helfen, deren Sprache ich nicht verstehe, und trotzdem zu sehen, ob etwas missbräuchlich oder problematisch ist. Ich habe eine sehr strenge Einstellung, so dass ich keine Steward-Aktion machen würde, mit der ich nicht vollkommen einverstanden bin, und wenn ich etwas nich verstehe – trotz aller Hilfsmöglichkeiten, die ich habe –, werde ich um einen Ratschlag bitten, bevor ich etwas mache. Wegen meines Checkuser-Tools bin ich schon bei der Wikimedia-Stiftung identifiziert. Wie ich immer sage: Falls es noch Fragen gibt, zögert nicht, mich hier oder auch privat zu fragen.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: en,fr-1,la-1
 • Πληροφορίες: Γεια! Το όνομα μου είναι James Alexander. Είμαι 25χρονος φοιτητής πανεπιστημίου (έκανα 3 χρόνια διάλειμμα μετά το σχολείο) και πρόκειται να πάρω πτυχίο νομικής τον Μάιο. Αγαπούσα πάντα τα εγχειρήματα του Wikimedia (όλα) και προσπαθώ να συνεισφέρω με τρόπους που με ενδιαφέρουν περισσότερο, εστιάζοντας στην cross-wiki κατάχρηση, το spam και τον βανδαλισμό. λόγω αυτού είμαι διαχειριστής και checkuser στην Simple English Wikipedia, διαχειριστής στο meta και ενεργό μέλος του SWMT με διακαιώματα Global Rollback. Στην Αγγλική Βικιπαίδεια είμαι συντονιστής του Abuse Response βοηθώντας να επανοργανωθεί το παλιό σύστημα. Αν η κοινότητα πιστεύει ότι είμαι άξιος εμπιστοσύνης και με τα εργαλεία του steward πιστεύω ότι θα ήμουν σε καλύτερη θέση να συνεχίσω το έργο που ήδη κάνω cross-wiki καθώς επίσης θα μου επιτρέψει να βοηθάω σε έκτακτες ανάγκες αλλά και με τα backlogs της σελίδας αιτήσεων. Είμαι αδρανής 24/7 στο IRC (στα #wikimedia-stewards και #cvn-sw μεταξύ άλλων) και είμαι τακτικά διαθέσιμος εκεί καθώς και σχεδόν στιγμιαία με email ή άλλους τρόπους. Πιστεύω ότι οι γλωσσικές μου ικανότητες μου έχουν επιτρέψει να είμαι επιτυχημένος cross-wiki ως global rollbacker και θα μου επέτρεπαν να γίνω επιτυχημένος steward. Η ικανότητά μου στα γαλλικά και τα λατινικά με βοηθάει να καταλαβαίνω τι γράφεται και στις δύο γλώσσες καθώς και στις περισσότερες ρωμανικές γλώσσες. Πιστεύω ακόμα ότι έχω μία γλωσσική ικανότητα που μου επιτρέπει να δουλεύω σε wiki που δεν καταλαβαίνω ώστε να αν κάτι είναι καταχρηστικό ή προβληματικό. Έχω την έντονη πεποίθηση ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι χωρίς να νοιώθω άνετα με αυτό και αν δεν καταλαβαίνω κάτι με όλα τα εργαλεία και την γνώση που μου είναι διαθέσιμη τότε ρωτάω ζητώντας συμβουλές ώστε να είμαι σίγουρος πριν αναλάβω οποιαδήποτε δράση. Εξαιτίας της θέσης μου ως checkuser έχω ήδη δηλώσει την ταυτότητά μου στο ίδρυμα. Όπως λέω πάντα, αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ μην διστάσετε να με ρωτήσετε εδώ ή ιδιαιτέρως.
español:
 • Idiomas: en,fr-1,la-1
 • Información personal: ¡Hola! Mi nombre es James Alexander. Soy un estudiante universario de 25 años de edad (estuve 3 años fuera de la universidad), finalizando mi grado en mayo e ingresando al campo legal. Siempre he amado los proyectos de Wikipedia (todos ellos) y trato de contribuir enfocándome principalmente en el abuso cross-wiki, spam y vandalismo. Como parte de ese objetivo soy sysop y checkuser en la Wikipedia en inglés simple, y sysop en Meta wiki y miembro activo del equipo de monitoreo de wikis pequeñas y reversor global. En la Wikipedia en inglés soy co-coordinador del rescate y reorganización del viejo sistema de tratamiento de abusos. Si la comunidad piensa que yo puedo ser confiado con las herramientas de steward yo siento que podré estar en una mejor posición para continuar el trabajo de modo cross-wiki como melo permita para ayudar en las emergencias y con los backlogs en las páginas requeridas. Estoy 24 horas/7 días en el IRC en modo de reposo (en #wikimedia-stewards y #cvn-sw entre otros) y estoy disponible regularmente así como casi de manera instan´tanea vía e-mail o en otras formas. Creo que mis habilidades de lenguajeme permiten ser un cross-wiki exitoso como reversor global y eso me permite ser exitoso como steward. Mi entendimiento del francés y latín me permite comprender qué está escrito en ambas lenguas al igual que la mayoría de las lenguas romances. Yo tengo una creencia muy estricta que yo no puedo hacer una acción sin estar seguro de ello y si no entiendo algo relacionado con las herramientas y el conocimiento que dispongo, entonces yo pido consejo para asegurarme antes de cualquier acción que tome. Debido a mi estatus de checkuser ya estoy identificado ante la fundación. Como yo digo siempre, si tienes alguna pregunta por favor no dudes en preguntarme aquí o en privado.
suomi:
 • Kielet: en,fr-1,la-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Hei! Nimeni on James Alexander. Olen 25-vuotias yliopisto-opiskelija (olin kolme vuotta poissa koulusta), saan tutkintoni valmiiksi toukokuussa ja aion ryhtyä lakialalle. Olen aina rakastanut kaikkia Wikimedia-hankkeita. Yritän osallistua muokkaamiseen minua kiinnostavilla tavoilla ja keskityn wikienvälisen väärinkäytön, roskapostin ja vandalismin torjumiseen. Osana tätä keskittymistä toimin ylläpitäjänä ja osoitepaljastajana simple-englishinkielisessä Wikipediassa sekä ylläpitäjänä Meta-Wikissä. Olen myös aktiivinen SWMT-ryhmän jäsen, ja minulla on globaalin palautustyökalun käyttöoikeus. Englanninkielisessä Wikipediassa olen väärinkäytösten vastatoimien apulaiskoordinaattori ja autan vanhan järjestelmän uudelleenorganisoinnissa. Mikäli yhteisö on sitä mieltä, että minulle voidaan uskoa ylivalvojan työkalut, olisin nähdäkseni niiden myötä paremmassa asemassa, kun jatkan jo tällä hetkellä tekemääni wikienvälistä työtä. Lisäksi ne sallisivat minun auttaa hätätilanteissa ja pyyntösivuille kasautuvien viestien käsittelyssä. Vetelehdin IRC:ssä 24/7 (muun muassa kanavilla #wikimedia-stewards ja #cvn-sw) ja olen siellä säännöllisesti tavoitettavissa, samoin kuin lähes välittömästi sähköpostin tai muiden väylien kautta. Uskoakseni kielitaitoni on auttanut minua toimimaan menestyksellisesti globaalina palauttajana wikienvälisesti, ja sen ansiosta kykenisin työskentelemään onnistuneesti ylivalvojana. Ranskan ja latinan kielen taitojeni ansiosta pystyn ymmärtämään molemmilla kielillä kirjoitettua tekstiä sekä useimpia romaanisia kieliä. Lisäksi uskon, että minulla on toimiva kielitaju, jonka avulla olen voinut työskennellä wikeissä, joiden kieltä en ymmärrä ja havaita niissä esiintyneitä väärinkäytöksiä tai ongelmakohtia. Uskon hyvin vakaasti, että en voi suorittaa toimenpidettä, jos en ole vakuuttunut sen oikeellisuudesta. Jos en ymmärrä jotakin asiaa minulle saatavilla olevista työkaluista ja tiedoista huolimatta, kysyn neuvoa ollakseni varma siitä, että ennen toiminnon suorittamista olen perehtynyt asiaan riittävästi ymmärtääkseni sen. Osoitepaljastajan asemani takia olen jo tunnistautunut säätiölle. Kuten aina sanon, älä epäröi kysyä minulta täällä tai yksityisesti, jos sinulla on mitä kysymyksiä tahansa.
français:
 • Langues : en,fr-1,la-1
 • Renseignements personnels : Salut! Mon nom est James Alexander. Je suis un étudiant d'université de 25 ans (j'ai passé 3 ans hors de l'école) terminant mon degree (NdT:~bac+5) en mai et allant dans le domaine légal. J'ai toujours aimé les projets Wikimedia (tous tous) et j'essaye de contribuer que mes intérêts se focalisent principalement sur les abus inter-wiki, le spam et le vandalisme. Comme partie de cette focalisation, je suis sysop et checkuser sur la Wikipédia en anglais simple, sysop sur Meta wiki et membre actif SWMT avec le global rollback (revert global). Sur la Wikipédia en anglais, je suis coordinateur des réponses aux abus en aidant à réorganiser l'ancien système. Si la communauté pense que je peux être de confiance avec les outils de steward je sens que je serai dans une meilleure position pour continuer le travail que je fais déjà inter-iki ainsi que cela me permettrai d'aider en cas d'urgence et avec les retards sur les pages de requêtes. Je suis dispo 24/7 sur IRC (sur #wikimedia-stewards et #cvn-sw entre autres) et suis régulièrement disponible également presque instantanément via le courriel ou d'autres moyens. Je crois que mes compétences linguistiques me permettent de réussir inter-wiki comme reverteur global et me permettrait de réussir comme steward. Mes capacités en français et latin me permettent de comprendre ce qui est écrit dans ces deux langues ainsi que dans plusieurs langues romanes. Je crois aussi que j'ai une maîtrise opérationnel des langues qui me permettent de travailler dans les wikis que je ne comprend pas pour voir s'il y a quelque chose d'abusif ou problématique. J'ai une confiance très stricte [telle] que je ne peux pas faire une action sans être à l'aise avec et si je ne comprend pas quelque chose avec tous les outils et connaissances que j'ai alors je demande conseil pour être sûr de ce que je fais avant qu'une action ne soit effectuée. Comme mon statut de checkuser est déjà identifié par la fondation. Comme je dis toujours, si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander ici ou en privé.
עברית:
 • שפות: en,fr-1,la-1
 • מידע אישי: שלום! שמי הוא ג 'יימס אלכסנדר. אני בן עשרים וחמש שנים וסטודנט באוניברסיטה (לקחתי הפסקה של שלוש שנים) ואני אסיים את התואר שלי במאי ואני אלמוד משפט. תמיד אהבתי את מיזמי ויקימדיה (כולם) ואני מנסה לתרום בדרכים שמעניינים אותי ביותר, במיוחד התמקדות, התעללות, זבל וונדליזם בין-ויקי. חלק המוקד הזה הוא כי אני מפעיל מערכת ובודק בויקיפדיה אנגלית פשוטה, מפעיל מערכת במטא ויקי ופעיל בSWMT ויש לי זכות חזרה גלובלית. על ויקיפדיה האנגלית אני שותף ברכז התעללות תגובה, ועוזר לארגן מחדש את המערכת הישנה. אם הקהילה חושבת שאני יכולה לסמוך עליו את הכלים הדייל אני מרגיש שאני אהיה במצב טוב יותר להמשיך את העבודה שאני כבר עושה בין-ויקי, כמו כן גם יאפשר לי לעזור במקרי חירום ועם פקקים בדפי בקשה. אני פעיל 24 / 7 ב-IRC (ב#wikimedia-stewards וב#cvn-sw בין היתר) ואני שם בקביעות זמין כמו גם כמעט מיידי באמצעות דוא"ל או אמצעי אחר. אני מאמין כי כישורי השפה שלי אפשרו לי להיות הצליחה לחצות בין-ויקי כפי מי שהוא עם זכות חזרה גלובלית ותרשה לי להיות מצליח כדייל. היכולת שלי בצרפתי ולטינית מאפשר לי להבין מה כתוב בשתי השפות, וגם ברוב השפות הרומאניות. אני גם מאמין שהתפיסה שלי בשפות מאפשר לי לעבוד בפרוייקטים שבהם אני לא מבין השפה כדי לראות אם משהו בעייה או לא. אני מאמין מאוד שאי אפשר לי לעשות משהו בלי להיות נוח עם הפעולה וגם כן אם אני לא מבין משהו עם כל הכלים והידע שזמין לי אז אני מבקש עצה קודם עשיית משהו. כי אני בודק, אני כבר זיהו לקרן. כמו שאני תמיד אומר, אם יש לך שאלות אל תהסס לשאול אותי כאן או באופן פרטי.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: en,fr-1,la-1
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: en,fr-1,la-1
 • 候補者の情報: こんにちは、ジェームズ・アレクサンダーと申します。25歳の大学生(3年間休学していました)で、5月に卒業し、法律の分野に進路をとる予定です。私は常にウィキメディアのプロジェクト群(それら全て)を愛してきましたし、関心分野で貢献すべく、複数ウィキにまたがる (cross-wiki) 濫用行為、スパム行為、および荒らし行為に焦点をあてて活動してきました。その一部として、シンプル英語版ウィキペディアで管理者チェックユーザー係を、メタウィキで管理者を務め、グローバルロールバック係として SWMT で活動中です。英語版ウィキペディアでは、濫用対応 (Abuse response) チームの世話役の一人で、旧来の仕組みを再構築する取り組みに参加しています。コミュニティの皆さまが私のことを、スチュワードの仕事を任せてよいと信頼くださるなら、現在も取り組んでいる cross-wiki 対処がやりやすくなるはずですし、さらに緊急対処や積み残し案件の処理をお手伝いできると思います。IRC には常時接続(#wikimedia-stewards や #cvn-sw 等に)していますし、メールそのたの手段でもすぐ連絡が取れます。私の語学力は、グローバルロールバック係として複数ウィキ濫用に対処するときに役立っていると思いますし、スチュワードとしての活動にも役立つと思います。フランス語とラテン語が少し使えるおかげで、両言語のほかロマンス諸語の文章も大意は掴めます。知らない言語のウィキで濫用その他の問題編集かどうか判断することが、言語を理解する練習になっていると思います。私は、心配なくできる対処以外はしないという堅い信念を持っており、よくわからない機能や知識があれば、教えてもらって理解してから使うことにしています。チェックユーザー係になったときに、財団へ身許証明を提出済みです。いつも申し上げることですが、なにかご質問があれば、ここででも、個人的にでも、どうぞ遠慮なくお尋ねください。
русский:
 • Языки: en,fr-1,la-1
 • Личная информация: Привет! Моё имя Джеймс Александр (James Alexander), я 25-летний студент университета (поступил через 3 года после окончания школы), завершающий учёбу в мае и выходящий на правовое поле. Я всегда любил проекты Викимедиа (все из них) и занимался вкладом в них на интересующие меня темы, при этом уделяя особое внимание кросс-вики нарушениям, спаму и вандализму. В рамках этого я являюсь администратором и чекюзером в Википедии на простом английском, администратором Мета-вики и активным участником SWMT с правом глобального отката. В английском разделе Википедии я являюсь сокоординатором комитета по разбору жалоб, помогающим реорганизации старой системы. Если сообщество думает, что достоин инструментов стюарда, я чувствую, что мог бы продолжать прежнюю работу, но лучше, в кросс-вики масштабах, с возможностью помочь в чрезвычайных ситуациях выпролять размещаемые на страницах запросы. Я 24/7 доступен на IRC (на #wikimedia-stewards, #cvn-sw и др.), также почти мгновенно доступен посредством email и других средств связи. Я считаю, что мои знания языка позволили мне быть успешным в кросс-вики дейстельности в качестве глобального откатывающего и позволят мне быть успешным и в качестве стюарда. Мои познания в области французского и латинского позволяют мне понять, что написано на этих языках, а также понять наиболее известные романские языки. Я также считаю, что у меня есть рабочее понимание языка, которое позволило бы мне работать в вики, языка которой я не понимаю, чтобы определить, что там является оскорбительным или проблематичным. У меня есть большая уверенность, что я не буду делать что-то, если я не понял всё, что нужно; я обращусь за советом, чтобы убедиться, что действую правильно, и только после этого буду принимать определённые меры. В связи с получением статуса чекюзера я уже идентифицирован перед Фондом. Как я всегда говорю, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь спросить меня здесь или приватно.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Jamesofur

→ View vote page

Jyothis (Jyothis Edathoot)

edit

Jyothis talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: ml-N, hi-1, en-3
 • Personal info: Hi!, I am Jyothis and I have been a wikipedian since 2006. I currently hold the Sysop status in ml wikipediia, ml wikisource and Bureaucrat status in ml wikibooks. I am an OTRS member for permissions & info queues and I have identified to Wikimedia as on Feb 28, 2009. I am the founder and op of the ml wiki IRC channels and moderates the wikiml-l mailing list. I stay in the IRC channels ( @#wikipedia-ml #wikimedia-toolserver +#wikimedia-otrs +#cvn-sw #wikimedia-stewards ) and is an active member of SWMT. I have good experience in fighting vandalism as well. I have contributed photos to commons and ml wiki projects and have worked in ml wiki to resolve licensing issues. I am a software Engineer by profession and I help the current maintainer to maintain the SWMTBot. I am also working on a similar bot in java. I run the Jotterbot (global bot) and runs the welcome bots for ml wikipedia and ml wikibooks. I wish to extend my support to the foundation projects by shouldering the responsibility of Stewardship. I am available on email almost all the time (except while I sleep, of course  :-)) and can be available to help any time. I can speak 5 languages (Malayalam, English, Hindi, Kannada, Tamil) and can read and write 3 (Malayalam, English, Hindi). Please ask me any questions that you may have an I will be happy to answer them.
Deutsch:
 • Sprachen: ml-N, hi-1, en-3
 • Informationen zur Person: Hallo! Ich bin Jyothin und ich bin ein Wikipedianer seit 2006. Ich bin derzeit Sysop in ml wikipediia, ml wikisource and Bürokrat in ml wikibooks. Ich bin Mitglied des OTRS-Teams für Genehmigungen und habe mich gegenüber Wikimedia identifiziert (28. Februar 2009). Ich bin der Gründer und OP des mk-wiki-IRC-Channels und moderiere die Wiki-ML-1-Mailing-Liste. Ich bin in den IRC-Channel ( @#wikipedia-ml #wikimedia-toolserver +#wikimedia-otrs +#cvn-sw #wikimedia-stewards ) und bin ein aktives Mitglied bei SWMT. Ich habe gute Erfahrungen bei der Vandalenjagd. Ich habe einige Fotos auf Commons und ml-Wiki beitragen und arbeite in ml-Wiki an Lösungen bei Lizenz-Fragen. Beruflich bin ich ein Software-Ingenieur und ich helfe dem Betreiber des SWMTBot. Ebenso arbeite ich an einem ähnlichen Bot in Java. Ich betreibe den globalen Jotterbot. Ich bin stets per E-Mail zu erreichen (außer natürlich, ich schlafe :)) und ich kann jederzeit helfen. Ich spreche fünf Sprachen (Malayalam, Englisch, Hindi, Kannada, Tamil) und kann drei Sprachen (Malayalam, Englisch, Hindi) lesen und schreiben. Bitte fragt mich rege jede nur erdenkliche Frage, ich freue mich darauf sie zu beantworten.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: ml-N, hi-1, en-3
 • Πληροφορίες: Γεια! Είμαι ο Jyothis και είμαι βικιπαιδιστής από το 2006. Είμαι διαχειριστής στην ml wikipediia ml wikisource και γραφειοκράτης στα ml wikibooks. Είμαι μέλος του OTRS για άδειες και πληροφορίες και έχω δώσει τα στοιχεία μου στο Wikimedia από τις 28 Φεβρουαρίου του 2009. Είμαι ιδρυτής και op των καναλιών IRC για τα ml wiki και διαχειρίζομαι την λίστα email wikiml-l. Βρίσκομαι στα κανάλια IRC ( @#wikipedia-ml #wikimedia-toolserver +#wikimedia-otrs +#cvn-sw #wikimedia-stewards ) και είμαι ενεργό μέλος του SWMT. Έχω επίσης εμπειρία στην καταπολέμηση του βανδαλισμού. Έχω συνεισφέρει φωτογραφίες στα commons και στα ml wiki εγχειρήματα και έχω εργαστεί στα ml wiki για την επίλυση ζητημάτων αδειών. Είμαι μηχανικός λογισμικού στο επάγγελμα και βοηθάω τον τρέχοντα συντηρητή να συντηρήσει το SWMTBot. Δουλεύω και σε ένα πρόμοιο bot σε java. Τρέχω το Jotterbot (global bot) και τα bot καλωσορίσματος στην ml wikipedia και ml wikibooks. Θέλω να επεκτείνω την υποστήριξή μου στα εγχειρήματα του ιδρύματος αναλαμβάνοντας την ευθύνη του steward. Είμαι διαθέσιμος με email όλη την ώρα (εκτός φυσικά από όταν κοιμάμαι :-)) και είμαι διαθέσιμος να βοηθήσω συνεχώς. Μιλάω 5 γλώσσες (Μαλαισιακά, Αγγλικά, Χίντι, Κάνναντα, Ταμίλ) και μπορώ να διαβάσω και να γράψω 3 (Μαλαισιακά, Αγγλικά, Χίντι). Παρακαλώ ρωτήστε με ότι ερωτήσεις έχετε και θα είμαι ευτυχής να τις απαντήσω.
español:
 • Idiomas: ml-N, hi-1, en-3
 • Información personal: ¡Hola! Me llamo Jyotis y soy wikipedista desde 2006. Actualmente soy sysop en la Wikipedia en malayalam (ml.wikipedia) y burócrata en el Wikibooks en malayalam (ml.wikibooks). Soy miembro de la OTRS para las colas de permisos e información y estoy identificado en Wikimedia desde el 28 de febrero de 2009. Soy fundador y operador del canal IRC de la Wikipedia en malayalam y modero la lista de correos wiki-ml. Estoy en los canales IRC ( @#wikipedia-ml #wikimedia-toolserver +#wikimedia-otrs +#cvn-sw #wikimedia-stewards ) y soy un miembro activo del equipo de monitorización de wikis pequeñas (SWMT). Tengo buena experiencia en combatir vandalismo. He contribuido con fotos en Commons y en los proyectos en la Wikipedia en malayalam y he trabajado en resolver asuntos de licencia. Soy ingeniero de software de profesión y soy operador del bot SWMTBot. También trabajado con un bot similar en Java. Yo opero a Jotterbot (bot global) y administro los bots de bienvenida en la ml.wikipedia y ml.wikibooks. Quiero extender mi apoyo a los proyectos de la fundación bajo la responsabilidad de ser steward. Estoy disponible en e-mail casi todo el tiempo (excepto cuando duermo, por supuesto :)) y puedo estar disponible para ayudar en cualquier momento. Por favor hazme cualquier pregunta que tengas y yo amablemente las responderé.
suomi:
 • Kielet: ml-N, hi-1, en-3
 • Henkilökohtaiset tiedot: Hei! Olen Jyothis ja olen ollut wikipediaani vuodesta 2006 lähtien. Olen tällä hetkellä ylläpitäjä ml-wikipediassa, ml-wikisourcessa ja byrokraatti ml-wikibooksissa. Olen OTRS-edustaja lupa- ja tiedonantojonoissa ja olen tunnistautunut Wikimedialle 28. helmikuuta 2009. Olen ml-wikin IRC-kanavien perustaja ja operaattori sekä wikiml-l-sähköpostilistan ylläpitäjä. Oleskelen IRC-kanavilla (@#wikipedia-ml, #wikimedia-toolserver, #wikimedia-otrs, #cvn-sw ja #wikimedia-stewards) ja olen SWMT:n aktiivinen jäsen. Minulla on myös runsaasti kokemusta vandalismin torjumisesta. Olen ladannut kuvia Commonsiin ja ml-wikihankkeisiin sekä selvitellyt ml-wikissä lisensointiin liittyviä kysymyksiä. Olen ammatiltani ohjelmistoinsinööri ja autan nykyistä ylläpitäjää pitämään yllä SWMTBotia. Työskentelen myös samankaltaisen Java-kielellä ohjelmoidun botin parissa. Ohjaan Jotterbotia (globaali botti) ja tervetulleeksi toivottavia botteja ml-wikipediassa ja ml-wikibooksissa. Toivon voivani laajentaa säätiön hankkeille antamaani tukea ottamalla harteilleni myös ylivalvojan velvollisuuksista huolehtimisen. Olen saatavilla sähköpostin välityksellä lähes kaikkina aikoina (paitsi tietysti silloin, kun nukun :-)) ja voin auttaa milloin vain. Kysy minulta vapaasti, mitä kysymyksiä sinulla vain on, ja vastaan niihin mielelläni.
français:
 • Langues : ml-N, hi-1, en-3
 • Renseignements personnels : Salut, je m'appelle Jyothis et je suis un wikipédien depuis 2006. En ce moment, j'ai le statut de Sysop sur ml wikipediia, ml wikisource et de bureaucrate sur ml wikibooks. Je suis un membre de l'équipe OTRS et j'ai donné mon identité à Wikimedia depuis le Feb 28, 2009. Je suis le fondateur et opérateur du cancal IRC de la wikipédia en malais et je suis le modérateur de la liste de diffusion wikiml-l. Je reste sur les channels IRC( @#wikipedia-ml #wikimedia-toolserver +#wikimedia-otrs +#cvn-sw #wikimedia-stewards ) et suis un membre actif de SWMT. Je suis également expérimenté dans le combat contre le vandalisme. J'ai contribué, sous la forme d'apport de photos, à Commons ainsi qu'aux projets wikimedia en malais au sujet de soucis de licences. Je suis un ingénieur en programmation et je m'occupe de la maintenance de SWMTBot. Je travaille aussi sur un bot similaire en langage Java. Je suis le dresseur de Jotterbot (global bot) ainsi que de bots d'accueil sur ml wikipedia and ml wikibooks. J'aimerais étendre mon soutien aux projets de la Foundation en prenant les devoirs d'un Steward. Je suis disponible par courriel en quasi permanence (à part quand je dors, bein entendu :-)) et peux aider à tout moment. Je parle 5 langues (Malais, Anglais, Hindi, Kannada, Tamil) et en lis/écris trois (Malais, Anglais, Hindi). N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez, je serai ravi d'y répondre.
עברית:
 • שפות: ml-N, hi-1, en-3
 • מידע אישי: היי!, קוראים לי ג'יותיס ואני עורך בויקיפדיה מאז 2006. כרגע אני מפעיל מערכת בויקיפדיה מליאלאם, ויקיטקסט מליאלאם וביורוקרט בויקיספר מליאלאם. אני חבר OTRS עבור תורי הרשאות ומידע ואני זיהו לויקיפדיה ב28 פבואר 2009. אני המייסד והמפעיל של ערוצי ויקי ב-IRC במליאלאם ואני ומפעיל את רשימת דוא"ל wikiml-L. אני בערוצים ב-IRC (#wikipedia-ml #wikimedia-toolserver +#wikimedia-otrs +#cvn-sw #wikimedia-stewards) ואני חבר פעיל SWMT. יש לי הרבה ניסיון בלחימה נגד ונדליזם. גם תרמתי צילומים לויקישיתוף ופרויקטים מליאלאם ועבדתי בויקיפדיה מליאלאם כדי לפתור בעיות רישוי. אני מהנדס תוכנה במקצועו ואני מתחזקנוכחי לעזור בשמירה על SWMTBot. אני גם עובד על יצירת בוט דומה בג 'אווה. אני מפעיל את Jotterbot (בוט גלובלי) ומפעיל ברובוטים בויקיפדיה מליאלאם וויקיספר מליאלאם. אני מעוניין להרחיב את התמיכה שלי פרויקטים הקרן על ידי קבלת אחריות של דייל. אני זמין ב דוא"ל כמעט כל הזמן (למעט בזמן שאני ישן, של :-) כמובן) ויכול להיות זמין כל הזמן לעזור. בבקשה תשאלו אותי שאלות ואני אשמח לענות עליהן.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: ml-N, hi-1, en-3
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
italiano:
 • Lingue: ml-N, hi-1, en-3
 • Informazioni personali: Salve! Sono Jyothis, wikipediano dal 2006. Sono in possesso dello status di amministratore su ml wikipediia, ml wikisource e di burocrate su ml wikibooks. Io sono un membro OTRS per le code autorizzazioni e informazioni e sono identificato presso la Wikimedia Foundation dal 28 febbraio 2009. Io sono il founder e op dei canali IRC ml wiki e modero la mailing list wikiml-l. Mi trovate presente nei canali IRC ( @#wikipedia-ml #wikimedia-toolserver +#wikimedia-otrs +#cvn-sw #wikimedia-stewards ) ed sono un membro attivo del team SWMT. Pertanto ritengo di avere una buona esperienza nella lotta al vandalismo. Ho contribuito con foto a Commons e ai progetti wiki ml e ho lavorato sulla wiki ml per risolvere i problemi di licenza. Sono un ingegnere informatico di professione, aiuto anche l'attuale mantainter del SWMTBot. Sto anche lavorando su un bot simile in Java. Gestisco Jotterbot (global bot) e il bot di benvenuto per ml Wikipedia e ml Wikibooks. Desidero estendere il mio sostegno ai progetti della Fondazione assumendomi la responsabilità quale Steward. Sono disponibile via e-mail quasi tutto il tempo (tranne quando dormo :-) ovviamente) e posso essere disponibile a dare una mano in qualsiasi momento. Parlo 5 lingue (Malayalam, inglese, hindi, kannada, tamil) e in grado di leggerne e scriverne 3 (Malayalam, inglese, hindi). Per favore fatemi domande, sarò felice di rispondervi.
日本語:
 • 言語: ml-N, hi-1, en-3
 • 候補者の情報: こんにちは! 2006年にウィキペディアンになりました Jyothis です。現在、ML語版ウィキペディアML語版ウィキソースで管理者を、ML語版ウィキブックスでビューロクラットを務めています(訳注: ML語は、インド南部で話されるマラヤーラム語)。また、OTRS メンバーであり、 info (訳注: 財団へのメール問合せ窓口)および permissions (訳注: 自著持込時の許諾連絡先)キューを担当しています。財団へは2009年2月28日に身許証明を送付済です。ML語版ウィキ群のIRCチャネルの開設者 (founder) かつ管理者 (op) であり mlwiki-l メーリングリストの世話役(モデレータ)です。IRCチャネル ( @#wikipedia-ml #wikimedia-toolserver +#wikimedia-otrs +#cvn-sw #wikimedia-stewards ) におり、 SWMT で活動しています。荒らしを始末した経験も豊富です。写真をいくつもコモンズにもML語版プロジェクト群にも投稿しており、ML語版で何度もライセンス問題の解決に尽力しました。ソフトウェア技術者としての技能を活かし、SWMTBot の保守を手伝っています。私自身も java で似たようなボットを組んでいます。私はグローバルボット Jotterbot を運用しています。また、ML語版のウィキペディアとウィキブックスで歓迎ボットを運用しています。私は、お手伝いできる範囲を、財団のプロジェクト群全体へ拡げてまいりたく、スチュワードの任を頂くことで貢献してゆけたらと思っています。私へは電子メールでほとんど常時(もちろん睡眠中はご容赦を :-) )連絡がとれ、お手伝いできます。五言語を話すことができ(マラヤーラム語英語ヒンディー語カンナダ語タミル語)、うち三言語は読み書きもできます(マラーヤーラム語、英語、ヒンディー語)。何でも遠慮なくご質問ください。喜んでお答えいたします。
русский:
 • Языки: ml-N, hi-1, en-3
 • Личная информация: Привет! Я Jyothis и я активный википедист с 2006 года. Я имею статус администратора в Википедии на языке малаялам, Викитеке на языке малаялам и статус бюрократа в Викиучебнике на языке малаялам. Я имею доступ к OTRS (permissions & info) и я идентифицирован перед Викимедиа 28 февраля 2009 года. Я основатель и оператор IRC-каналов ml wiki и модерирую список рассылки wikiml-l. Я доступен на IRC-каналах ( @#wikipedia-ml #wikimedia-toolserver +#wikimedia-otrs +#cvn-sw #wikimedia-stewards ) и являюсь активным членом SWMT. Я имею хороший опыт в борьбе с вандализмом. Я имею вклад из фотографий на Викискладе и ml вики-проектах и работал в ml вики по вопросам лицензирования. Я инженер-программист по профессии, и я помогаю сейчас разрабатывать и сохранить SWMTBot. Я также работаю со схожим ботом на java. Я запускаю Jotterbot (глобальный бот) и пускаю боты приветствий для ml wikipedia и ml wikibooks. Я хотел бы выразить свою поддержку проектам Фонда, возложив на себя ответственность стюарда. Я доступен по электронной почте, почти все время (кроме сна, конечно :-)) и могу быть доступен для помощи в любое время. Пожалуйста, задавайте мне любые вопросы, которые у вас возникнут, я буду рад на них ответить.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Jyothis

→ View vote page

Krinkle talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: nl, en-3, de-3, nds-1, fy-1
 • Personal info: Howdy,

  Since 2007/2008 I call myself a Wikipedian and enjoy being one. Since early 2009 I'm active as a registered member of the Dutch Wikipedia (currently an administrator there) and other Wikimedia projects, and active as a vandalism fighter, maintainer and helper.

  As an active Wikipedian I often discuss things on IRC to handle cross-wiki issues like vandalism users, linkspam and deleted images. In doing so I speak Dutch, German and English and understand a fair bit of the Frisian language and Low German.

  As a Steward I'd like to offer my services and will use my rights to fight global vandalism and be of service where a Steward is needed. I will do so by maintaining the Steward requests, following the Steward policy, and also being available on IRC.

  I have sent my proof of identity, and hereby abide the Steward policy.
Deutsch:
 • Sprachen: nl, en-3, de-3, nds-1, fy-1
 • Informationen zur Person: Hallo,

  Seit 2007/2008 nenne ich mich einen Wikipedianer und bin stolz darauf. Seit Anfang 2009 bin ich ein aktives, registriertes Mitglied der niederländischen Wikipedia (zur Zeit dort Administrator) sowie in anderen Wikimedia-Projekten, ebenso bin ich aktiv als Vandalismus-Bekämpfer und Helfer.

  Als ein aktiver Wikipedianer diskutiere ich oftmals Dinge im IRC, vor allem Wikiübergreifende Angelegenheiten wie Vandalen, Linkspammer und bei gelöschten Dateien. Ich spreche Holländisch, Deutsch und Englisch, aber ich verstehe auch ein bisschen der Friesischen Sprache und des Niederdeutsch (im Englischen: „Low German“).

  Als Steward möchte ich meine Dienste anbieten, ich möchte meine Rechte benutze, global gegen Vandalismus zu kämpfen, und stets dort zu sein, wo ein Steward nötig ist. Ich werde die Hauptaufgaben wie die "Steward Anfragen" bearbeiten, dabei den "Steward-Richtlinien" folgen, und im IRC erreichbar sein.

  Ich habe meinen Identitätsnachweis gesendet, und werde die Steward-Regeln befolgen.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: nl, en-3, de-3, nds-1, fy-1
 • Πληροφορίες: Γεια,

  Από το 2007/2008 αποκαλώ τον εαυτό μου Βικιπαιδιστή και ευχαριστιέμαι που είμαι τέτοιος. Από τις αρχές του 2009 είμαι ενεργός ως εγγεγραμμένο μέλος στην Ολλανδική Βικιπαίδεια (είμαι διαχειριστής) και άλλα εγχειρήματα του Wikimedia, και ενεργός στην καταπολέμηση του βανδαλισμού, στην συντήρηση και στο να βοηθάω.

  Ως ενεργός Βικιπαιδιστής συζητάω συχνά πράγματα στο IRC γι να χειριστώ crosswiki ζητήματα όπως βάνδαλους, spam και σβησμένες εικόνες. Μιλάω Ολλανδικά, Γερμανικλα και Αγγλικά και καταλαβαίνω κατά ένα βαθμό την Φρισική και την Κάτω Γερμανική.

  Ως steward θα ήθελα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και θα χρησιμοποιήσω τα δικαιώματά μου για την καταπολέμηση του καθολικού βανδαλισμού καθώς και θα είμαι πάντα εκεί που ένας Steward χρειάζεται. Θα το κάνω αυτό συντηρώντας τις Αιτήσεις προς τους Stewards (Steward requests), ακολουθώντας την πολιτική των steward, και όντως επίσης διαθέσιμος στο IRC.

  Έχω στείλει απόδειξη της ταυτότητάς μου τηρώντας έτσι την πολιτική για τους Stewards.
español:
 • Idiomas: nl, en-3, de-3, nds-1, fy-1
 • Información personal: Hola,

  Desde 2007/2008 me convertí en un wikipedista y me gusta ser uno. Desde comienzos de 2009, estoy activo como miembro registrado de la Wikipedia holandesa (actualmente soy administrador ahí) y en otros proyectos de Wikimedia, y estoy activo como combatiente del vandalismo, hago mantenimiento y ayudas.

  Como wikipedista activo yo discuto muchas veces en IRC para resolver asuntos cross-wiki como vandalismos de usuarios, links de spam e imágenes borradas. Hablo holandés, alemán e inglés y entiendo un poco el idioma frisio y el bajo alemán.

  Como steward me gustaría ofrecer mis servisios y usaré mis derechos para combatir el vandalismo global y estar en servicio donde un steward sea requerido. Haré el mantenimiento de los pedidos de stewards, siguiendo la política de stewards y también estaré disponible en IRC.

  Mandé mi prueba de identidad, y con eso acepto la política de stewards.
suomi:
 • Kielet: nl, en-3, de-3, nds-1, fy-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Terve,

  vuodesta 2007/2008 alkaen olen kutsunut itseäni wikipediaaniksi ja nauttinut sellaisena olemisesta. Vuoden 2009 alkupuolelta lähtien olen ollut aktiivinen rekisteröitynyt käyttäjä hollanninkielisessä Wikipediassa (olen siellä nykyisin ylläpitäjä) sekä muissa Wikimedia-hankkeissa. Olen myös torjunut aktiivisesti vandalismia, tehnyt ylläpitotyötä ja auttanut muita käyttäjiä.

  Aktiivisena wikipediaanina keskustelen usein asioista IRC:ssä wikienvälisten asioiden kuten vandaalikäyttäjien, linkkiroskapostin ja poistettujen kuvien käsittelemistä varten. Näissä puuhissa käyttämiäni kieliä ovat olleet hollanti, saksa ja englanti. Lisäksi ymmärrän melko hyvin friisin kieltä ja alasaksaa.

  Ylivalvojana haluaisin tarjota palveluksiani ja käyttää oikeuksiani globaalin vandalismin vastaiseen taisteluun ja olla apuna siellä, missä ylivalvojaa tarvitaan. Tekisin niin käsittelemällä ylivalvojille esitettäviä pyyntöjä (steward requests), noudattamalla ylivalvojien käytäntöjä ja olemalla tavoitettavissa IRC:ssä.

  Olen lähettänyt todisteen henkilöllisyydestäni ja toiminut näin ylivalvojien käytännön mukaan.
français:
 • Langues : nl, en-3, de-3, nds-1, fy-1
 • Renseignements personnels : Salut,

  Depuis 2007/2008 je m'appelle moi-même Wikipédien et suis heureux d'en être un. Depuis début 2009 je suis actif comme membre inscrit de la Wikipédia néerlandaise (où j'y suis actuellement administrateur) et sur d'autres projets Wikimedia, et actif comme combattant du vandalisme, maintenance et aide.

  En tant que Wikipédien actif, je discute souvent de choses sur IRC pour gérer les problèmes inter-wiki comme le vandalisme d'utilisateurs, le spam de liens et les images effacées. Ce faisant, je parle néerlandais, allemand et anglais et comprend un peu le frison et le bas-allemand.

  En tant que Steward, j'aimerais offrir mes services et utiliserai mes droits pour combattre le vandalisme et être de service là où un Steward est requis. Je ferai cela en maintenant les Requêtes aux Stewards, selon la Politique des Stewards, et également disponible sur IRC.

  J'ai envoyé ma preuve d'identité, ai solennement accepté la politique des Stewards.
עברית:
 • שפות: nl, en-3, de-3, nds-1, fy-1
 • מידע אישי: שלום. קראתי לעצמי חבר ויקיפדיה מאז בערך 2007-2008 ואני נהנה להיות חבר. מאז בתחילת 2009 אני פעיל כחבר רשום של ויקיפדיה ההולנדית (כיום מפעיל מערכת שם), ופרויקטים אחרים, ואני פעיל כלוחם ונדליזם, מתחזק, ועוזר.

  כמו חבר ויקיפדיה אני פעיל לעתים קרובות לדון על דברים ב-IRC לטפל בבעיות בין-ויקי כמו ונדליזם, זבל, ותמונות שנמחקו. בעשות כן אני מדבר הולנדית, גרמנית, אנגלית, ומבין קצת פריזית וסקסונית תחתית.

  בתור דייל אני רוצה להציע את שירותי ואשתמש בזכויות שלי להילחם ונדליזם גלובלי ולעזור בשירות דייל כשיש צורך. אעשה זאת על ידי שמירה על בקשות דייל, בעקבות מדיניות הדייל, וגם להיות זמין ב-IRC.

  שלחתי הוכחה הזהות שלי, ואת בזאת לציית למדיניות הדיילים.
日本語:
 • 言語: nl, en-3, de-3, nds-1, fy-1
 • 候補者の情報: こんにちは。

  2007年か2008年ごろからウィキペディアンとして編集を楽しんでいます。2009年の初め頃より登録利用者としてオランダ語版ウィキペディア(現在は管理者)やその他のプロジェクト群で活動しており、荒らし対処や草取りその他の援助に取り組んでいます。

  活発なウィキペディアンとして、複数ウィキにまたがる (cross-wiki) 問題、つまり荒らしやリンクスパム、削除済み画像の扱い等について、よく IRC で話し合っています。その際、私はオランダ語、ドイツ語、および英語を使いますが、フリジア語や低ザクセン語も少しわかります。

  スチュワードとして、ぜひ私もお役に立たせて頂きたいと思います。権限をグローバル荒らしの対処に活かし、そのほかスチュワードが必要な場面でお役に立ちたいと思います。スチュワードの方針 Steward policy を遵守し、依頼ページ Steward requests を扱い、また IRC に常駐するよう努めます。
Nederlands:
 • Taalvaardigheid: nl, en-3, de-3, nds-1, fy-1
 • Persoonlijke informatie: Hallo,

  Sinds 2007-2008 loop ik rond op Wikipedia en heb in februari 2009 besloten een account aan te maken. Inmiddels ben ik moderator op de Nederlandstalige Wikipedia, en ben actief als vandalismebestrijder, schoonmaker en helper op deze Wikipedia.

  Regelmatig ben ik op IRC voor zaken als vandalistische gebruikers, linkspam en problematische afbeeldingen. Ik kan mij prima uiten in de Engelse, Duitse, (en natuurlijk) de Nederlandse taal.

  Als Steward zal ik mijn rechten gebruiken om van dienst te zijn waar een Steward nodig is, zoals de Request-pagina's voor Stewards, en beschikbaarheid en aanspreekbaarheid op IRC. Verder houd ik mij actief in het traceren van cross-wiki vandalisten en vinden van 'bad-urls' en deze volgens de procedure te blacklisten.

  Mijn bewijs van identiteit is verzonden, en ik onderschrijf hierbij de Steward policy.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Krinkle

→ View vote page

Makimonaco (Maxo Benalal)

edit

Makimonaco talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en-5, fr-5, es-5, pt-3, it-2
 • Personal info: I am 48 y/o, I have been active in the English, French and Spanish Wikipedias not only with net articles but, also, in correcting existing ones. Originally I have studied Law in 2 countries completing 3 licenseships, 2 masters and 1 pre-doctorate (DESS). I also have an engineering degree and have graduated in diplomatic studies (history amd geography majors). I was in the diplomatic corps (I can, hence, be just, polite ansd moderated) for 5 years too. Today, I spend over 7 hours a day onlyne and have grown adict to Wikipedia's and, as a jurist, I can surely act in a fair and equitable way.
Deutsch:
 • Sprachen: en-5, fr-5, es-5, pt-3, it-2
 • Informationen zur Person: Ich bin 48 Jahre alt. Ich bin aktiv in der englischen, französischen und spanischen Wikipedia, gleichsam in neuen Artikeln einstellen und vorhandene verbessern. Ursprünglich studierte ich Jura in zwei Ländern, habe drei Lizenzen, zwei Masters und einen Pre-Doktor (DESS). Ich habe auch noch einen Ingenieurs-Titel und habe diplomatische Studien (Hauptfächer Geschichte und Geographie) studiert. Ich war im diplomatischen Corps (Ich kann, daher, gerecht, höflich und moderierend sein) für fünf Jahre. Heute bin ich über sieben Stunden pro Tag online und trage meinen Teil zu den Wikipedia's bei und, als ein Jurist, kann ich in fairer und gerechter Weise handeln.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: en-5, fr-5, es-5, pt-3, it-2
 • Πληροφορίες: Είμαι 48 χρονών, και είμαι ενεργός στην Αγγλική, την Γαλλική και την Ισπανική Βικιπαίδεια, όχι μόνο με νέα άρθρα αλλά διορθώνοντας και τα υπάρχοντα. Αρχικά είχα σπουδάσει νομική σε 2 χώρες ολοκληρώνοντας 3 πτυχία, 2 μάστερ και ένα προδιδακτορικό (DESS). Έχω και ένα πτυχίο μηχανικού και έχω ολοκληρώσει διπλωματικές σπουδές (ιστορία και γεωγραφία). Ήμουν στο διπλωματικό σώμα (Έτσι μπορώ πολύ απλά να είμαι ευγενικός και μετριοπαθής) για πέντε χρόνια. Σήμερα ξοδεύω πάνω από 7 ώρες online την ημέρακαι έχω εθιστεί στην Βικιπαίδεια, και ως νομικός, μπορώ σίγουρα να δράσω με δίκαιο και ίσο τρόπο.
español:
 • Idiomas: en-5, fr-5, es-5, pt-3, it-2
 • Información personal: Tengo 48 años, soy miembro activo de las Wikipedia inglesa, francesa y española no sólo con artículos nuevos sino, también, con correcciones a artículos existentes. Originalmente estudié derecho en 2 países diferentes completando 3 licenciaturas, 2 maestrías y 1 post-grado (DESS). También tengo una titulación en ingeniería y tengo estudios diplomáticos con especialización en historia y geografía. He estado en el cuerpo diplomático (se ser justo, educado y medido) durante 5 años. Hoy, paso más de 7 horas al día en línea y me he convertido en adicto a Wikipedia y, como jurista, podré ciertamente actuar de forma justa y equitable.
suomi:
 • Kielet: en-5, fr-5, es-5, pt-3, it-2
 • Henkilökohtaiset tiedot: Olen 48-vuotias ja olen toiminut aktiivisesti englannin-, ranskan- ja espanjankielisissä Wikipedioissa uusia artikkeleita luoden ja jo olemassa olevia korjaillen. Alun perin olen opiskellut lakia kahdessa maassa ja suorittanut kolme lisensiaatintutkintoa, kaksi maisterintutkintoa ja yhden DESS-jatkotutkinnon. Lisäksi minulla on insinöörin tutkinto ja olen valmistunut diplomatian koulutusohjelmasta (pääaineina historia ja maantiede). Työskentelin myös viiden vuoden ajan diplomaattisissa joukoissa, joten kykenen olemaan oikeudenmukainen, kohtelias ja tasapainoinen. Tänään käytin verkossa aikaa yli seitsemän tuntia ja minusta on tullut Wikipedia-riippuvainen. Juristina osaan varmastikin toimia reilulla ja tasapuolisella tavalla.
français:
 • Langues : en-5, fr-5, es-5, pt-3, it-2
 • Renseignements personnels : J'ai 48 ans, j'ai été actif dans les Wikipédia anglaise, française et espagnole non seulement avec des nouveaux articles mais, aussi, avec des corrections aux articles existants. A l'origine j'ai étudié le droit dans 2 pays différents en obtenant 3 licenses, 2 maîtrises et 1 DESS. J'ai aussi un diplôme d'ingénieur et j'ai des études diplomatiques avec spécialisation en histoire et géographie. J'ai été dans le corps diplomatique (je sais être juste, poli et modéré) pendant 5 ans. Aujourd'hui, je passe plus de 7 heures par jour en ligne et je suis devenu un adicte à Wikipédia et, en tant que juriste, je pourrai certainement agir de façon juste et équitable.
עברית:
 • שפות: en-5, fr-5, es-5, pt-3, it-2
 • מידע אישי: אני בגיל ארבעים ושמונה, ואני כבר פעיל בויקיפדיה האנגלית, הצרפתית, והספרדית. אני פועל לא רק עם במאמרים חדשים אבל גם בתיקון קיימים. למדתי חוקים בשתי מדינות, ושלמתי שלושה רשיונות, שני מוסמך אוניברסיטה ואחד מראש דוקטורט (DESS). יש לי גם תואר בהנדסה ואני בוגרת לימודי מדיני (ההיסטוריה והגיאוגרפיה). הייתי בחיל מדיני במשך חמש שנים (וזה איך שאפשר לי להיות ישר, מנומס, ורגוע). כיום, אני מבלה יותר משבע שעות ביום באינטרנט והתמכרתי לויקיפדיה. וכי אני משפטן, אני בוודאי יכול לפעול באופן הוגן ושיוויוני.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: en-5, fr-5, es-5, pt-3, it-2
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: en-5, fr-5, es-5, pt-3, it-2
 • 候補者の情報: 48歳です。英語版、フランス語版およびスペイン語版のウィキペディアで活動しており、寄稿だけでなく既存記事の訂正もしています。二つの国で法学を修め、修士過程を二つと博士前期 (DESS) 一つを修了しています。工学の学位もあり、また、外交学科(歴史・地理専攻)も卒業しています。外交団に5年間所属していました(礼節が身につきました)。現在は日に7時間を費やすウィキ中毒であり、法律家の一人として、公正・公平に行動することをお約束します。
português:
 • Línguas: en-5, fr-5, es-5, pt-3, it-2
 • Informações pessoais: Tenho 48 anos e sou um membro ativo nas Wikipédias inglesa, francesa e espanhola, não só com novos artigos, mas também corrigindo artigos existentes. Originalmente estudei Direito em 2 países, tirando 3 licenciaturas, 2 mestrados e 1 pré-doutorado (DESS). Também detenho um título profissional de engenheiro e formei-me em estudos diplomáticos, com especialização em história e geografia. Estive no corpo diplomático (sei ser justo, educado e moderado) durante 5 anos. Hoje, passo mais de 7 horas por dia online e tornei-me um adicto à Wikipédia e, como jurista, poderei seguramente atuar de uma forma justa e imparcial.
русский:
 • Языки: en-5, fr-5, es-5, pt-3, it-2
 • Личная информация: Мне 48, и я активен в английском, французском и испанском разделах Википедии, где занимаюсь не только созданием, но и исправлением уже существующих статей. Первоначально я изучал право в двух государствах, в итоге получил 3 лицензии, 2 мастерских и 1 докторскую (предварительно / DESS) степени. Я также имею диплом инженера и учился по части дипломатических исследований (история AMD, специальность — география). 5 лет я был в составе дипломатического корпуса (и, следовательно, могу быть справедливым, вежливым и сдержанным). Сегодня я трачу на Википедию более 7 часов в день, наращивая википедийный опыт; как юрист, я могу с уверенностью действовать справедливо и равноправно.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Makimonaco

→ View vote page

My Active accounts:

Melos talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: it, en-3, scn-4, es-1, la-1
 • Personal info: I am a registered user on it.wiki since May 2007, where I learned how to contribute and improved my wiki-skills. Then I started to contribute to scn.wiki where I became an admin on February 2008, and on April of the same year a bureaucrat as well. In March 2008, I became an OTRS volunteer, operating mainly on it.wiki queues. I have been an admin on it.wiki since September 2008 and in the global rollback group since October 2008. I have many crosswiki contributions from fighting vandalism and spam. As an active member of SWMT, I am usually available in several cvn and other IRC channels, in order to help if any user needs urgent action. Since April 2009 I'm an it.wiki Checkuser. If elected as Steward, I will concentrate on fighting crossvandals and put to work my Checkuser experience, especially on small wikis. And, of course, I'd help with SRP.
Deutsch:
 • Sprachen: it, en-3, scn-4, es-1, la-1
 • Informationen zur Person: Ich bin ein registrierter User in it-Wiki seit Mai 2007, wo ich angefangen habe zu schreiben und meine Wiki-Erfahrungen gesammelt habe. Danach begann ich auch auf scn.wiki mitzuarbeiten, wo ich im Februar 2008 den Adminstatus bekam, und im April des gleichen Jahres dort auch Bürokrat. Im März 2008, wurde ich OTRS-Mitglied, wobei mein Schwerpunkt auf der Liste der Fälle der it-Wikipedia lag. Ich bin Administrator auf it-wiki seit September 2008 und in der globalen Rollback-Gruppe seit Oktober 2008. Ich habe viele wiki-übergreifende Beiträge beim Vandalismus- und Spamkampf. Als ein aktives Mitglied von SWMT bin ich normalerweise erreichbar in verschiedenen cvn und anderen IRC-Channeln, vor allem um jedem Nutzer bei dringenden Problemen zu helfen. Seit April 2009 bin ich auf it-Wiki auch Checkuser. Wenn ich als Steward gewählt werde, möchte ich mich auf Cross-Vandalenfight konzentrieren und meine Erfahrung als Checkuser einbringen, vor allem auf kleineren Wikis. Und, natürlich, möchte ich mit SRP helfen.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: it, en-3, scn-4, es-1, la-1
 • Πληροφορίες: Είμαι εγγεγραμμένος χρήστης στο it.wiki από τον Μάιο του 2007, όπου έμαθα πως να συνεισφέρω και βελτίωσα τις ικανότητες μου στο wiki. Μετά άρχισα να συνεισφέρω στο scn.wiki όπου έγινα διαχειριστής τον Φεβρουάριο του 2008, και τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς γραφειοκράτης. Τον Μάρτιο του 2008 έγινα εθελοντής στο OTRS, για τις εκκρεμότητες κυρίως του it.wiki. Είμαι διαχειριστής στο it.wiki από τον Σεπτέμβριο του 2008 και έχω δικαιώματα global rollback από τον Οκτώβριο του 2008. Έχω πολλές crosswiki συνεισφορές από την καταπολέμηση του βανδαλισμού και του spam. Αν εκλεγώ Steward, θα συγκεντρωθώ στην καταπολέμηση των crosswiki βανδάλων και θα χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου ως Checkuser, ειδικά στα μικρά wiki. Και, φυσικά, θα βοηθήσω με τα SRP.
español:
 • Idiomas: it, en-3, scn-4, es-1, la-1
 • Información personal: Soy un usuario registrado en itwiki desde mayo de 2007 donde he aprendido a contribuir y mejorar mis habilidades como wikipedista. Posteriormente comencé a contribuir en scn.wikipedia donde me convertí en administrador en febrero de 2008 y en abril del mismo año, en burócrata. En marzo de 2008 me convertí en voluntario de OTRS, trabajando en múltiples colas para itwiki. He sido un administrador en itwiki desde septiembre de 2008 y un reversor global desde octubre de 2008. Tengo muchas contribuciones luchando contra el vandalismo y el spam. Como miembro activo del SWMT estoy normalmente disponible en el IRC por si algún usuario necesita ayuda urgente. Desde abril de 2009 soy un CheckUser de itwiki. De ser elegido steward me concentraré en la lucha contra el vandalismo multiwiki, especialmente en wikis pequeñas y, por supuesto, ayudaría en SRP.
suomi:
 • Kielet: it, en-3, scn-4, es-1, la-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Olen ollut it.wikin rekisteröitynyt käyttäjä toukokuusta 2007 lähtien. Siellä opin muokkaamaan ja kehitin wikitaitojani. Sitten aloin muokata scn.wikissä, jossa minusta tuli ylläpitäjä helmikuussa 2008 ja saman vuoden huhtikuussa myös byrokraatti. Maaliskuussa 2008 minusta tuli OTRS-vapaaehtoinen ja olen työskennellyt pääasiassa it.wikiä koskevissa jonoissa. Olen ollut it.wikin ylläpitäjä syyskuusta 2008 ja globaalien palauttajien käyttäjäryhmän jäsen lokakuusta 2008 saakka. Minulla on paljon wikienvälisiä muokkauksia, jotka ovat kertyneet vandalismin ja roskapostin vastaisesta taistelusta. SWMT:n aktiivisena jäsenenä minut tavoittaa normaalisti useilta cvn- ja muilta IRC-kanavilta, jotta pystyisin auttamaan, jos joku käyttäjä tarvitsee nopeita toimia. Huhtikuusta 2009 alkaen olen toiminut it.wikin osoitepaljastajana. Jos minut valitaan ylivalvojaksi, keskityn monissa wikeissä vandalisoivien käyttäjien vastaiseen taisteluun ja laitan peliin kokemukseni osoitepaljastajana. Näin teen erityisesti pienissä wikeissä. Lisäksi auttaisin tietysti sivulle SRP tulevien pyyntöjen käsittelyssä.
français:
 • Langues : it, en-3, scn-4, es-1, la-1
 • Renseignements personnels : Je suis utilisateur enregistré sur it.wiki depuis mai 2007, où j'ai appris comment contribuer et améliorer mes compétences-wiki. Ensuite j'ai commencé à contribuer à scn.wiki où je suis devenu admin en février 2008, et en avril de la même année également bureaucrate. En mars 2008, je suis devenu volontaire OTRS, opérant principalement sur les files it.wiki. Je suis admin sur it.wiki depuis septembre 2008 et dans le groupe reverteur global depuis octobre 2008. J'ai plusieurs contributions inter-wiki de combat du vandalisme et du spam. Comme membre actif de SWMT, je suis généralement disponible sur plusieurs svn et autres canaux IRC, afin d'aider tout utilisateur qui a besoin d'une action urgente. Depuis avril 2009 je suis checkuser it.wiki. Si élu comme steward, je me concentrerai sur le combat des inter-vandales et utiliserai mon expérience de Checkuser, en particulier sur les petits wikis. Et, bien sûr, j'aiderai avec SRP.
עברית:
 • שפות: it, en-3, scn-4, es-1, la-1
 • מידע אישי: אני משתמש רשום על ויקיפדיה איטלקית מאז מאי 2007, שבו למדתי איך לתרום וגם שיפרתי המיומנויות שלי. אז התחלתי לתרום לויקיפדיה סיציליאנית שבו נעשה מפעיל מערכת בחודש פברואר 2008, וביורוקרט באפריל של אותה שנה. במרץ 2008 הפכתי למתנדב OTRS, ואמי פועל בעיקר על התורים האיטלקית. מאז ספטמבר 2008 אני גם מפעיל מערכת על ויקיפדיה איטלקי ובאוקטובר 2008 קיבלתי זכויות חזרה גלובלי. אני בדרך כלל תורם בעניני ונדליזם וזבל בין ויקי. כחבר פעיל של SWMT אני בדרך כלל זמין ב-IRC בערוצים רבים כדי להיות מוכנים לעזור כל משתמש שצריך פעולה דחופה. מאז אפריל 2009 אני בודק בויקיפדיה האיטלקית. אם נבחר לדייל, אני אתמקד הלחימה ונדליזם וזבל בין ויקי ולשים ניסיון שלי בבדיקה לעבוד במיוחד על הויקי קטנות, וכמובן, אני אעזור עם אישורים.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: it, en-3, scn-4, es-1, la-1
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
italiano:
 • Lingue: it, en-3, scn-4, es-1, la-1
 • Informazioni personali: Sono registrato su it.wiki dal maggio 2007, dove ho imparato a contribuire e a prender familiarità con wiki. Dal marzo 2008 sono diventato un volontario OTRS, operando principalmente sulle code di it.wiki. Dal settembre 2008 sono anche un admin di it.wiki e dall'ottobre 2008 faccio parte del gruppo "global rollback". Normalmente contribuisco transwiki, dove combatto vandalismi e spam. Come membro attivo del SWMT sono di solito disponibile in IRC nei canali cvn e altri canali di servizio, pronto a aiutare gli utenti in caso di urgente necessità. Dall'aprile 2009 sono anche Check User in it.wiki. Se eletto steward, concentrerò il mio operato nel combattere vandali transwiki e metterò a disposizione la mia esperienza di Check User, specialmente nei progetti minori, e, sicuramente potrò dar una mano con SRP.
日本語:
 • 言語: it, en-3, scn-4, es-1, la-1
 • 候補者の情報: 2007年5月にイタリア語版ウィキペディア (it.wiki) で登録利用者となり、寄稿の仕方を学び、腕を磨きました。その後、シチリア語版 (scn.wiki) で、寄稿を始め、2008年2月より管理者を、4月よりビューロクラットを務めています。2008年3月より OTRS ボランティアに参加し、主に it.wiki 案件を扱っています。 it.wiki でも2008年9月より管理者を務め、2008年10月よりグローバルロールバック係です。荒らしやスパム行為に対し私が盛んに複数ウィキにまたがって (cross-wiki) 活動していることがご覧頂けると思います。小規模ウィキ監視チーム (SWMT) の一員として活動中で、いつも CVN チャネル群を含む幾つかの IRC チャネルにおり、急な助けが必要と聞けばいつでもお手伝いします。2009年4月より it.wiki チェックユーザー係を務めています。スチュワードに選任された暁には、チェックユーザー係としての経験を活かし cross-wiki 荒らし対処に(特に小規模ウィキに)注力します。もちろん、依頼ページ SRP もお手伝いします。
português:
 • Línguas: it, en-3, scn-4, es-1, la-1
 • Informações pessoais: Sou um utilizador registado na it.wiki desde maio de 2007, onde aprendi como contribuir e melhorei as minhas "wiki-capacidades". Depois, comecei a contribuir na scn.wiki, onde me tornei um administrador em fevereiro de 2008. Em abril do mesmo ano também me tornei um burocrata. Em março de 2008 tornei-me um voluntário no OTRS, operando principalmente em pedidos para a it.wiki. Desde setembro de 2008 também sou um administrador na it.wiki e, desde outubro desse ano, fui movido para o grupo de reversão global. Geralmente contribuo em várias wikis, combatendo o vandalismo e o spam. Como membro ativo da SWMT, estou geralmente disponível em vários canais cvn e IRC, de modo a estar pronto a ajudar caso um utilizador precise de uma ação urgente. Desde abril de 2009 sou CheckUser na it.wiki. Se for eleito como Steward, concentrar-me-ei em combater vândalos em várias wikis e em pôr à prova a minha experiência como CheckUser, especialmente em wikis pequenas; e, claro, ajudarei nos SRP.
русский:
 • Языки: it, en-3, scn-4, es-1, la-1
 • Личная информация: Я зарегистрирован в it.wiki с мая 2007 года, там я научился и способствовал улучшению моих вики-навыков. Тогда я начал вносить свой вклад в scn.wiki, где я стал администратором в феврале 2008 года бюрократом в апреле того же года. В марте 2008 года я стал OTRS волонтёром, работающим в основном с запросами по it.wiki. Я администратор it.wiki с сентября 2008 года и глобальный откатывающий с октября 2008 года. Я имею большой кросс-вики вклад, который заключается в борьбе с вандализмом и спамом. Являясь активным членом SWMT, я обычно доступен на нескольких cvn и других IRC-каналах, для того, чтобы помочь участникам в случае необходимости принятия срочных мер. С апреля 2009 года я чекюзер на it.wiki. Если я буду избран стюардом, я сконцентрируюсь на борьбе с кросс-вики вандалами и использовать в работе мой опыт чекюзера, особенно на малых вики. И, конечно, я буду помогать с SRP.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Melos

→ View vote page

Mentifisto talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: mt, en-4, it-2, la-1
 • Personal info: I have been registered since mid-2006, and throughout I mainly enjoyed doing various types of maintenance. To facilitate that, I was allowed the use of the sysop tools on the English Wikipedia, Simple English Wikipedia, Meta, and Commons; since I expanded into monitoring small wikis I was also granted global rollback in order to assist with counter-vandalism/spam efforts more efficiently. I'm regularly available on IRC to help with SWMT (on #cvn-swconnect) and on #wikimedia-stewardsconnect, where thus far I've been reporting cross-wiki vandals/spammers to be globally blocked or locked. I'd like to serve as a steward for the Wikimedia community to be more effective at what I do now, along with carrying out community consensus where appropriate.
Deutsch:
 • Sprachen: mt, en-4, it-2, la-1
 • Informationen zur Person: Seit Mitte 2006 bin ich angemeldet, und die ganze Zeit habe ich mich hauptsächlich gerne an verschiedenen Arten von Wartungsarbeiten beteiligt. Um das zu vereinfachen, wurde mir der Gebrauch der Adminknöppe in der Englischen Wikipedia, der Simple-English-Wikipedia, auf Meta und auf Commons erlaubt; seitdem ich beim Small Wiki Monitoring Team mitmache, habe ich außerdem die globale Rollbackfunktion, um bei der globalen Vandalismus- und Spambekämpfung effizienter mithelfen zu können. Ich bin regelmäßig im IRC anzutreffen, um beim SWMT (im IRC-Channel #cvn-swconnect) und im Kanal der Stewards (#wikimedia-stewardsconnect) zu helfen, wo ich schon viele Crosswiki-Vandalen bzw. -spammer gemeldet habe, damit sie global gesperrt oder vom Account ausgesperrt (engl. lock) werden. Ich würde der Wikimedia-Community gerne als Steward behilflich sein, um bei meinen Tätigkeiten effektiver zu sein und auch, um Konsensentscheidungen der Community auszuführen, wo es angebracht ist.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: mt, en-4, it-2, la-1
 • Πληροφορίες: Είμαι εγγεγραμμένος από τα μέσα του 2006, και από τότε κάνω με ευχαρίστηση διάφορα πράγματα σχετικά με την συντήρηση. Για να διευκολυνθώ με αυτό, μου παραχωρήθηκαν τα εργαλεία διαχειριστή στην Αγγλική και την Απλή Αγγλική Βικιπαίδεια το Meta και τα Commons, από τότε έχω επεκτείνει τις δραστηριότητες μου στην παρακολούθηση μικρών wiki. Μου έχει παραχωρηθεί ακόμα global rollback ώστε να μπορώ να βοηθήσω στην καταπολέμηση του βανδαλισμού και του spam πιο αποτελεσματικά. Είμαι συχνά διαθέσιμος στο IRC για να βοηθώ στο SWMT (στο #cvn-swconnect) και στο #wikimedia-stewardsconnect, όπου μέχρι τώρα αναφέρω cross-wiki βάνδαλους και spammer ώστε να φραχθούν καθολικά ή να κλειδωθούν. Θα ήθελα να υπηρετήσω ως steward την κοινότητα του Wikimedia ώστε να είμαι πιο αποτελεσματικός σε αυτό που κάνω τώρα καθώς και να εφαρμόζω την συναίνεση της κοινότητας όπου πρέπει.
español:
 • Idiomas: mt, en-4, it-2, la-1
 • Información personal: Estoy registrado desde mediados de 2006 y de manera completa me desenvuelvo a través de varios tipos de mantenimiento. Para ello, obtuve el uso de las herramientas sysop en la Wikipedia en inglés, Wikipedia en inglés simple, Meta y Commons; desde que expandí el monitoreo de wikis pequeñas también recibí el flag de reversor global con el fin de asistir la ayuda contra vandalismo y spam. Regularmente estoy disponible en el IRC para ayudar en el monitoreo de wikis pequeñas (en los canales #cvn-swconnect y #wikimedia-stewardsconnect), y en donde he estado reportando spammers y vándalos cross-wiki a ser bloqueados globalmente o suspendidos. Quiero servir como un steward ante la comunidad de Wikimedia para ser más efectivo en lo que hago ahora, de mano con lo que se considere apropiado por el consenso de la comunidad.
suomi:
 • Kielet: mt, en-4, it-2, la-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Olen ollut rekisteröitynyt käyttäjä vuoden 2006 keskivaiheilta alkaen ja koko tuon ajan olen pääosin nauttinut erilaisten ylläpitotehtävien tekemisestä. Niiden helpottamiseksi sain käyttööni ylläpitäjän työkalut englanninkielisessä ja simple-englishinkielisessä Wikipediassa, Metassa ja Commonsissa. Sittemmin olen laajentanut toimintaani pienten wikien tarkkailuun ja sain käyttööni globaalin palautustyökalun voidakseni tehokkaammin auttaa vandalismin ja roskapostin torjumisessa. Olen säännöllisesti tavoitettavissa IRC:ssä SWMT:tä avustaakseni (kanavalla #cvn-swconnect) ja kanavalla #wikimedia-stewardsconnect, jossa olen tähän mennessä ilmoittanut wikienvälisistä vandaaleista/roskapostittajista, jotta heidät on voitu estää globaalisti tai lukita. Haluaisin palvella Wikimedia-yhteisöä ylivalvojana voidakseni olla tehokkaampi tehtävissä, joita nykyisin suoritan, sekä yhteisökonsensuksen toteuttajana asianmukaisissa tilanteissa.
français:
 • Langues : mt, en-4, it-2, la-1
 • Renseignements personnels : Je possède un compte depuis mi-2006, et prend plaisir à effectuer diverses taches de maintenance. Pour simplifier ces tâches, on m'a permis d'accéder aux outils d'administrateur sur la Wikipédia en langue anglaise, celle en anglais simplifié (simple.wikipedia.org), Meta, and Commons; depuis, j'ai étendu mes activiés à la surveillance des petits wikis wikis et possède le droit global rollback pour rendre plus efficace mon combat contre le vandalisme et le spam. Je suis régulièrement disponible sur IRC dans le cadre de la SWMT (sur #cvn-swconnect) ainsi que sur #wikimedia-stewardsconnect, où j'ai jusqu'à présent rapporté les vandales/spammeurs afin que leurs IPs or leurs comptes soient bloqués globalement. Je souahite devenir steward afin d'être plus efficace dans ce que je fait actuellement, ainsi qu'appliquer les consensus communautaires aux endroits appropriés (note du traducteur : par exemple donner le droit d'administrateur sur les wikis n'ayant pas de bureaucrates).
עברית:
 • שפות: mt, en-4, it-2, la-1
 • מידע אישי: אני כבר רשום מאמצע שנת 2006, ואני בעיקר נהנה לעשות סוגים שונים של תחזוקה. כדי להקל על זה, הרשו לי את השימוש בכלי מפעיל מערכת בויקיפדיה האנגלית, ויקיפדיה אנגלית פשוטה, מטא, וויקישיתוף; התרחבתי לניטור פרוייקטים קטנים ואני הוענק זכות חזרה גלובלית לסייע עם הלחימה נגד ונדליזם וזבל ביעילות יותר רבה. אני זמין באופן קבוע ב-IRC כדי לעזור עם SWMT (ב#cvn-sw) וב#wikimedia-stewards, שבו עד כה הייתי דיווח ונדליזם וזבל בין-ויקי להיות נחסם או נעול באופן גלובלי. ארוצה לשמש כדייל עבור קהילת ויקיפדיה להיות יעיל יותר בכל מה שאני עושה עכשיו יחד עם ביצוע קונצנזוס הקהילה במידת הצורך.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: mt, en-4, it-2, la-1
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
italiano:
 • Lingue: mt, en-4, it-2, la-1
 • Informazioni personali: Sono registrato dalla metà del 2006 e da allora mi piace effettuare vari tipi di manutenzione. Per facilitare ciò ho ricevuto l'incarico di amministratore sulla wikipedia in Lingua inglese, in inglese semplice, su Meta e Commons; da allora mi sono dedicato sempre più nel monitoraggio delle piccole wiki per il quale ho ricevuto anche la funzione di global rollback, per poter svolgere in maniera più efficente il lavoro di contrasto dello spam e del vandalismo. Solitamente sono rintracciabile su IRC dove aiuto con lo SWMT (Small Wiki Monitoring Team, Team di controllo delle piccole wiki, su #cvn-swconnect) a su #wikimedia-stewardsconnect, dove spesso segnalo vandali o spammer cross-wiki affinché siano bloccati o bloccati a livello globale. Sarei quindi felice di svolgere il compito di steward della comunità Wikimedia per poter essere più efficace nelle attività che già svolgo e per applicare il consenso della comunità dove sia appropriato.
日本語:
 • 言語: mt, en-4, it-2, la-1
 • 候補者の情報: 2006年の中頃に利用者登録し、地道な草取り活動をいろいろと楽しんできました。効率よく草取り活動するために、英語版ウィキペディア、シンプル英語版ウィキペディア、メタ、そしてコモンズで管理者権限を頂きました。さらには、小規模ウィキ群の監視活動 (SWMT) に手を染め、荒らしやスパムの対処を行うようになり、この活動を効率化するためグローバルロールバック係の権限を頂きました。日常的に IRC におり、 #cvn-swconnect チャネルで SWMT 活動したり、#wikimedia-stewardsconnect チャネルで複数ウィキ (cross-wiki) 荒らしやスパム行為を報告しグローバルIPブロック統一アカウントのロックを依頼したりしています。ウィキメディアのコミュニティ全体に奉仕するスチュワードになることで、今まで以上に効率的にお役に立ちたいと思いますし、コミュニティの合意に基づく対処をこなしてゆきたいと思います。
Malti:
 • Lingwi: mt, en-4, it-2, la-1
 • Informazzjoni personali: Jien reġistrat minn nofs 2006, u minn dakinhar nieħu pjaċir nagħmel diversi tipi ta 'manutenzjoni. Biex tagħmel dan aktar faċli, kont mogħti l-użu tas sysop fuq il-Wikipedija Ingliża, Wikipedija tal-Ingliż sempliċi, Meta, u Commons; meta bdejt il-monitoraġġ ta 'l-wikis żgħar kont ukoll mogħti rollback globali sabiex nassisti l-isforzi kontro-vandaliżmu/spam b'mod aktar effiċjenti. Jien disponibbli regolarment fil-IRC biex ngħin fil-SWMT (fuq #cvn-swconnect) u fuq #wikimedia-stewardsconnect, fejn s'issa rrappurtat cross-wiki vandals/spammers biex jiġu globalment imblukkati jew maqfula. Nixtieq li inservi bħala steward għall-komunità Wikimedia biex inkun aktar effettiv fuq dak li nagħmel issa, flimkien mal-twettiq ta 'kunsens tal-komunità fejn xieraq.
русский:
 • Языки: mt, en-4, it-2, la-1
 • Личная информация: Я зарегистрирован с середины 2006 года и в основном я занимался различными типами обслуживания. Для облегчения этого мне были выданы права администратора в английском разделе Википедии, разделе Википедии на упрощённом английском, Мете и Викискладе; поскольку я участвовал в мониторинге малых вики я также получил право глобального отката в целях оказания более эффективной помощи по борьбе с вандализмом и спамом. Я регулярно доступен в IRC, где занимаюсь помощью SWMT (на #cvn-swconnect) и #wikimedia-stewardsconnect, где я сообщаю о случаях кросс-вики спама и вандализма с запросами о глобальной блокировке или простой блокировке. Я бы хотел выступать в качестве стюарда для сообщества Викимедиа, чтобы иметь возможность делать свою работу более эффективно наряду с проведением консенсуса сообщества там, где это необходимо.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Mentifisto

→ View vote page

Mercy talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Personal info: I've been on Wikimedia projects since April 2006. My home wiki is the Czech Wikipedia where I have been administrator for over 2 years. I'm also administrator on the Slovak and Simple English Wikipedias as well as on the Czech Wikiversity. I have OTRS access and deal mainly with inquiries in Czech language. On Spring 2009 I joined the SWMT team and started fighting vandalism and spam on all wikis. In May I was granted global rollback rights which I've been using for this purpose since then. I'm frequently available on several IRC channels and I also use the IRC for monitoring recent changes on many projects including the small ones. I would like to ask the Wikimedia community to grant me the steward rights because these tools would help me fight vandalism more efficiently as I often have to contact stewards for help with disruptive users. In case I become steward, I will stick to the steward policy and other related rules. Thank you everyone for your time and consideration --Mercy 18:42, 24 January 2010 (UTC)[reply]
čeština:
 • Jazykové znalosti: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Osobní informace: V projektech nadace Wikimedia funguji od dubna 2006. Mojí domovskou wiki je česká Wikipedie, kde jsem správce již více než 2 roky. Rovněž jsem správcem na slovenské Wikipedii, Wikipedii ve zjednodušené angličtině a na české Wikiverzitě. Mám přístup do systému OTRS, kde jako dobrovolník odpovídám na e-maily nadaci psané v češtině. Na jaře 2009 jsem se stal členem týmu SWMT a začal jsem se zabývat bojem proti vandalismu a spamu na všech wiki. V květnu téhož roku mi byla udělena práva globálního rollbackera (rychlý správcovský revert na všech wiki), která k tomu plně využívám. Často bývám k dispozici na několika kanálech IRC, které používám také ke sledování na posledních změn na spoustě projektů (včetně těch menších). Touto kandidaturou bych chtěl komunitu projektů nadace Wikimedia požádat k udělení práv stewarda, což by mi pomohlo v efektivnějším boji proti vandalismu. Dosud jsem se totiž musel kvůli vandalům a jinému nevhodnému chování obracet na současné stewardy, aby zasáhli. V případě, že se stanu stewardem, budu dodržovat pravidla pro stewardy i ostatní související pravidla. Děkuji vám všem, kteří jste si tuto kandidaturu přečetli, i za vaše hlasy. --Mercy 19:02, 24 January 2010 (UTC)[reply]
Deutsch:
 • Sprachen: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Informationen zur Person: Ich bin seit April 2006 bei Wikimedia. Mein Home-Wiki ist die tschechische Wikipedia, wo ich seit über 2 Jahren Administrator bin. Ich bin ebenso Administrator auf der slowakischen und der Simple-Englisch-Wikipedia, auch bei der tschechischen Wikiversity. Ich habe OTRS-Zugang und arbeite hauptsächlich bei tschechischsprachigen Anfragen. Im Frühling 2009 bin ich SWMT beigetreten und bekämpfe seitdem Vandalismus und Spam auf allen Wikis. Im Mai erhielt ich globale Rollback-Rechte, welche ich für diese Zwecke seitdem einsetze. Häufig bin ich in verschiedenen IRC-Channeln anzutreffen und beobachte ebenso die letzten Änderungen via IRC für viele Projekte, inklusive kleinere. Ich möchte die Wikimedia-Gemeinschaft fragen, ob sie mir die Steward-Rechte anerkennen möchte, weil diese mir in der Vandalenjagd effizient helfen würden, da ich bereits jetzt sehr oft Stewards wegen störenden Nutzern anfrage. Wenn ich Steward werden sollte, halte ich mich an die Steward-Richtlinien und ähnliche Regeln. Ich danke jedem, sich Zeit zum Lesen und Nachdenken genommen zu haben. --Mercy 18:42, 24 January 2010 (UTC)[reply]
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Πληροφορίες: Είμαι στα εγχειρήματα του Wikimedia από τον Απρίλιο του 2006. Το μητρικό μου wiki είναι η Τσέχικη Βικιπαίδεια όπου είναι διαχειριστής για πάνω από δύο χρόνια. Είμαι διαχειριστής ακόμα στην Σλοβακική και Απλή Αγγλική Βικιπαίδεια καθώς και στο Τσέχικο Βικιεπιστήμιο. Έχω πρόσβαση στο OTRS και διαχειρίζομαι κυρίως αιτήματα στην Τσέχικη γλώσσα. Την άνοιξη του 2009 άρχισα να συμμετέχω στην ομάδα SWMT και ξεκίνησα να καταπολεμώ τον βανδαλισμό και το spam σε όλα τα wiki. Τον Μάιο μου δόθηκε δικαίωμα global rollback το οποίο χρησιμοποιώ για αυτόν τον σκοπό από τότε. Είμαι συχνά διαθέσιμος σε διάφορα κανάλια στο IRC και χρησιμοποιώ επίσης το IRC για την παρακολούθηση των πρόσφατων αλλαγών σε πολλά εγχειρήματα, συμπεριλαμβανομένων πολλών μικρών. Θα ήθελα να ζητήσω από την κοινότητα του Wikimedia να μου παραχωρήσει δικαιώματα steward επειδή αυτά τα εργαλεία θα με βοηθήσουν να καταπολεμήσω τον βανδαλισμό πιο αποτελεσματικά καθώς συχνά πρέπει να επικοινωνώ με steward για βοήθεια με κακών προθέσεων χρήστες. Σε περίπτωση που γίνω steward, θα μείνω πιστός στην πολιτική των steward και άλλους συναφείς κανόνες. Σας ευχαριστώ όλους για τον χρόνο και το ενδιαφέρον σας.--Mercy 18:42, 24 January 2010 (UTC)[reply]
español:
 • Idiomas: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Información personal: Estoy en los proyectos de Wikimedia desde abril de 2006. Mi wiki es la Wikipedia en checo donde soy administrador por más de 2 años. También soy administrador en las Wikipedias en eslovaco e inglés simple así como en la Wikiversidad en checo. Tengo acceso OTRS y atiendo las solicitudes en idioma checo. En primavera de 2009 me uní al equipo de monitoreo de wikis pequeñas y comencé a luchar contra el vandalismo y el spam en todas las wikis. En mayo obtuve los derechos de reversor global cual he usado para ese propósito. Estoy disponible frecuentemente en varios canales de IRC y también uso el IRC para monitorear cambios recientes en varios proyectos, incluyendo las wikis pequeñas. Quiero pedir a la comunidad de Wikipedia que me otorgue los derechos de steward porque estas herramientas pueden ayudarme en la lucha contra el vandalismo más eficientemente, ya que yo a veces hago contactos a los stewards para que me ayuden con los usuarios disruptivos. En caso de convertirme en steward, yo aplicaré las políticas de stewards y otras reglas relacionadas. Gracias a todos por su tiempo y consideración --Mercy 18:42, 24 January 2010 (UTC)[reply]
suomi:
 • Kielet: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Olen ollut mukana Wikimedia-hankkeissa huhtikuusta 2006 lähtien. Kotiwikini on tšekinkielinen Wikipedia, jossa olen toiminut ylläpitäjänä yli kahden vuoden ajan. Lisäksi olen ylläpitäjä slovakin- ja simple-englishinkielisessä Wikipediassa sekä tšekinkielisessä Wikiopistossa. Minulla on pääsy OTRS:ään, jossa käsittelen pääasiassa tšekinkielisiä tiedusteluja. Keväällä 2009 liityin mukaan SWMT-ryhmään ja ryhdyin taistelemaan vandalismia ja roskapostia vastaan kaikissa wikeissä. Toukokuussa sain oikeuden käyttää globaalia palautustyökalua, jota olen hyödyntänyt edellä mainittuun tarkoitukseen siitä lähtien. Olen säännöllisesti tavoitettavissa useilta IRC-kanavilta ja käytän myös IRC:tä valvoakseni useiden hankkeiden tuoreita muutoksia, pienet hankkeet mukaan lukien. Haluaisin pyytää Wikimedia-yhteisöltä, että se myöntäisi minulle ylivalvojan oikeudet, koska kyseiset työkalut auttaisivat minua torjumaan vandalismia aiempaa tehokkaammin. Usein minun nimittäin täytyy ottaa yhteys ylivalvojaan saadakseni apua häiriötä aiheuttavien käyttäjien suhteen. Jos minusta tulee ylivalvoja, aion pitää kiinni ylivalvojien käytännöistä ja muista aiheeseen liittyvistä säännöistä. Kiitoksia teille kaikille ajastanne ja huomiostanne. --Mercy 24. tammikuuta 2010 kello 18.42 (UTC)
français:
 • Langues : cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Renseignements personnels : Je suis sur les projets Wikimedia depuis avril 2006. Mon wiki principal est la Wikipédia en tchèque où je suis administrateur depuis plus de 2 ans. Je suis aussi administrateur sur les Wikipédia en slovaque et en anglais simple ainsi que sur la Wikiversité en tchèque. J'ai accès à OTRS et traite principalement les requêtes en langue tchèque. Au printemps 2009 j'ai rejoins l'équipe SWMT et ai commencé à combattre le vandalisme et le spam sur tous les wikis. En mai, on m'a donné les droits de reverteur global que j'utilise dans ce but depuis. Je suis régulièrement disponible sur plusieurs canaux IRC et j'utilise aussi l'IRC pour surveiller les changements récents sur plusieurs projets y compris les petits. J'aimerai demander à la communauté Wikimedia de m'accorder les droits de steward pour aider avec les utilisateurs turbulents. Dans le cas où je serais steward, je collerai à la politique des stewards et aux autres règles liées. Merci à tous pour votre temps et votre considération. --Mercy 18:42, 24 January 2010 (UTC)[reply]
עברית:
 • שפות: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • מידע אישי: הייתי על מיזמי ויקימדיה מאז אפריל 2006. פרויקט הבית שלי הוא ויקיפדיה צ 'כית איפה שאני מפעיל מערכת למעלה משנתיים. אני גם מפעיל מערכת על ויקיפדיה סלובקית וויקיפדיה אנגלית פשוטה, וגם על ויקיברסיטה צ 'כיה. יש לי גישה לOTRS ואני בעיקר התמודד עם שאלות בשפה הצ 'כית. באביב 2009 הצטרפתי לצוות SWMT והתחיל להלחם נגד ונדליזם וזבל על כל הויקיים. בחודש מאי ניתנה לי זכות חזרה גלובלית שבה אני משתמש למטרה זו מאז. אני זמין לעתים קרובות על כמה ערוצים בIRC ואני גם משתמש ב-IRC לניטור השינויים האחרונים בפרויקטים רבים כולל הקטנים. אני רוצה לשאול קהילת ויקיפדיה להעניק לי זכויות דייל כי כלים אלה יעזור לי להילחם בונדליזם בצורה יעילה יותר. שהיה הרבה פעמים שהייתי צריך לפנות לעזרה מהדיילים בענין משתמשים מפריעים. במקרה שנבחר לדייל, אני נישאר למדיניות הדייל וכללים קשורים אחרים. תודה לכולם על הזמן ועל שיקול שלכם.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
italiano:
 • Lingue: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Informazioni personali: Sono sui progetti Wikimedia dal mese di aprile 2006. La wiki dove sono "di casa" è la Wikipedia in lingua Ceca dove sono stato amministratore per oltre 2 anni. Sono anche amministratore della Wikipedia in lingua slovacca e di quella Simple English, nonché la Wikiversity ceca. Ho accesso al sistema OTRS e mi occupo principalmente dei ticket in lingua ceca. Dalla primavera 2009 mi sono iscritto al progetto SWMT e ho iniziato a combattere il vandalismo e lo spam su tutte le wiki. Nel mese di maggio mi sono stati concessi i diritti di rollback a livello globale, che ho usato da allora per questo scopo. Sono spesso disponibile su vari canali IRC e utilizzo l'IRC per monitorare i cambiamenti recenti a molti progetti tra cui quelli più piccoli. Vorrei chiedere alla comunità di Wikimedia a concedermi i diritti di steward, dal momento che tali strumenti mi aiuterebbero a combattere il vandalismo in modo più efficiente, spesso devo contattare amministratori per un aiuto con i vandali che distruggono informazioni. Nel caso in cui diventassi steward, mi atterrò alla relativa politica e alle altre norme collegate. Grazie a tutti per il vostro tempo e la considerazione - Mercy 18:42, 24 gennaio 2010 (UTC)
日本語:
 • 言語: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • 候補者の情報: 2006年4月よりウィキメディアのプロジェクト群に参加しています。本拠はチェコ語版ウィキペディアで、2年以上前から管理者を務めています。このほか、スロバキア語版とシンプル英語版のウィキペディア、チェコ語版ウィキバーシティでも管理者を務めています。 OTRS にも参加させて頂いており、主にチェコ語での問合せに対応しています。2009年春 SWMT に加わり、幅広いウィキ群の荒らしやスパムに対処しております。2009年5月にはグローバルロールバック係の権限を頂き、 SWMT 活動に活かしています。いくつかの IRC チャネルによく参加し、小規模ウィキを含む多数のウィキの最近の更新を監視しておりますので、ご用の際はお声掛けください。このたびスチュワード権限を頂きたくお願いにあがったのは、こうした荒らし対処に役立てたいからで、今はたびたびスチュワードさんたちに対処のお願いをしています。スチュワードの方針および関連諸方針を遵守する所存です。皆さま、貴重なお時間を割いてご検討くださり、有難うございます。
русский:
 • Языки: cs, en-3, sk-1/3, de-1, fr-1, es-1, la-1, grc-1
 • Личная информация: Я в проектах Викимедиа с апреля 2006 года. Мой домашний проект — Википедия на чешском языке, где я администратор 2 года. Я также администратор в разделах Википедии на словацком и упрощённом английском языках, а также чешского Викиверситета. Я имею доступ к OTRS, работая в основном с запросами на чешском языке. Весной 2009 года я присоединился к команде SWMT и начал борьбу с вандализмом и спамом на всех вики. В мае я получил права глобального отката, которые я использую с тех пор. Я часто доступен на нескольких каналах IRC и я также использую IRC для мониторинга последних правок на многих проектах, включая малые. Я обращаюсь к сообществу Викимедиа с просьбой предоставить мне права стюарда, потому что они помогут мне в более эффективной борьбе с вандализмом, так как мне приходится часто обращаться за помощью к стюардов относительно участников-нарушителей. В случае, если я стану стюардом, я буду придерживаться правил стюардов и других соответствующих правил. Спасибо всем за ваше время и внимание.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Mercy

→ View vote page

Mwilso24 (Matthew Wilson)

edit

Mwilso24 talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en, fr-3
 • Personal info: My name is Matthew Wilson, and I am proud to be a member of the Wikimedia community since February 14, 2007. I am a Canadian citizen, and about to graduate from law school. As someone educated in the law, I believe I can approach this position with impartiality, honour, and vigour. Please visit my user page on meta or Wikipedia, where I have been active for some time fighting vandals and welcoming new members of our community, for more about me. I should note that I have rollback rights on the English Wikipedia. Thank you for your support.
čeština:
 • Jazykové znalosti: en, fr-3
 • Osobní informace: Jmenuji se Matthew Wilson a od 14. února 2007 jsem hrdým členem komunity Wikimedia. Jsem kanadský občan a brzy budu promovat na právnické fakultě. Jako člověk vzdělaný v právu věřím, že mohu tuto funkci vykonávat nezaujatě, čestně a energicky. Prosím, navštivte mou uživatelskou stránku na metě či anglické Wikipedii, kde již nějakou dobu aktivně bojuji proti vandalismu, vítám nové členy naší komunity, a se kde můžete o mě dozvědět více informací. Měl bych ještě poznamenat, že na anglické Wikipedii mám práva rychlého revertu (rollback rights). Děkuji vám za vaši podporu.
Deutsch:
 • Sprachen: en, fr-3
 • Informationen zur Person: Mein Name ist Matthew Wilson, und ich bin stolz seit dem 14. Februar 2007 Mitglied der Wikimedia-Gemeinschaft zu sein. Ich bin kanadischer Bürger und bin dabei meinen Hochschulabschluss in Jura zu machen. Als jemand, der sich mit dem Recht auskennt, glaube ich diese Position mit Objektivität, Ehre und Energie angehen zu können. Bitte besuche meine Benutzerseite auf meta oder Wikipedia, wo ich seit einiger Zeit Vandalismusbekämpfung betreibe und neue Mitglieder unserer Gemeinschaft begrüße, um mehr über mich zu erfahren. Danke für deine Unterstützung.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: en, fr-3
 • Πληροφορίες: Το όνομά μου είναι Matthew Wilson, και είμαι υπερήφανος που είμαι μέλος της κοινότητας του Wikimedia από τις 14 Φεβρουαρίου του 2007. Είμαι Καναδός πολίτης, και σε λίγο θα αποφοιτήσω από νομική σχολή. Ως νομικός, πιστεύω ότι μπορώ υπηρετήσω από αυτή την θέση με αμεροληψία, τιμιότητα και δυναμισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε παρακαλώ την σελίδα χρήστη μου στο meta ή στην Wikipedia , όπου είναι ενεργός για κάποιο διάστημα αντιμετωπίζοντας βάνδαλους και καλωσορίζοντας νέα μέλη στην κοινότητά μας. Πρέπει να σημειώσω ότι έχω δικαιώματα rollback στην Αγγλική Wikipedia. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας.
español:
 • Idiomas: en, fr-3
 • Información personal: Mi nombre es Matthew Wilson, y estoy orgulloso de ser un miembro de la comunidad de Wikimedia desde el 14 de febrero de 2007. Soy un ciudadano canadiense y graduado de una escuela de leyes. Como alguien educado en la ley, creo que puedo tomar esta posición con imparcialidad, honor y vigor. Por favor, visita mi página de usuario en meta o Wikipedia, donde yo estoy activo para combatir en varios momentos a los vándalos y en dar la bienvenida a nuevos miembros de la comunidad. También quiero resaltar que tengo derechos de reversor en la Wikipedia en inglés. Gracias por tu apoyo.
suomi:
 • Kielet: en, fr-3
 • Henkilökohtaiset tiedot: Nimeni on Matthew Wilson ja olen ylpeä siitä, että olen saanut olla Wikimedia-yhteisön jäsen 14. helmikuuta 2007 lähtien. Olen Kanadan kansalainen, opiskelen lakia ja valmistumiseni on hyvin lähellä. Lakialan koulutukseni ansiosta uskon pystyväni lähestymään tätä asemaa puolueettomuudella, tarmokkuudella ja kunnialla. Jos haluat minusta lisätietoja, vierailethan käyttäjäsivullani Metassa tai Wikipediassa, missä olen ollut aktiivinen jo jonkin aikaa taistellen vandaaleja vastaan ja toivottaen tervetulleeksi uusia yhteisömme jäseniä. Pitää vielä mainita, että minulla on palautusoikeudet englanninkielisessä Wikipediassa. Kiitoksia tuestanne.
français:
 • Langues : en, fr-3
 • Renseignements personnels : Mon nom est Matthew Wilson, et je suis fier d'être membre de la communauté Wikimedia depuis le 14 février 2007. Je suis citoyen canadien, et presque diplomé d'une école de droit. Comme quiconque ayant étudié le droit, je crois que je peux approcher cette position avec impartialité, honneur et vigueur. Veuillez visiter ma page utilisateur sur meta ou Wikipédia, où je suis actif depuis quelque temps pour combattre les vandales et accueillir les nouveaux membres de notre communauté, pour plus à mon propos. Il faut noter que j'ai les droits de reverteur sur la Wikipédia en anglais. Merci pour votre support.
עברית:
 • שפות: en, fr-3
 • מידע אישי: קוראים לי מתיו וילסון, ואני גאה להיות חבר בקהילה ויקיפדיה מאז פבואר 14, 2007. אני אזרח קנדי, וקרוב לסיים את לימודי בבית הספר למשפטים. כמי שהתחנך בחוקים, אני מאמין שאני יכול להתקרב עמדה זו עם משוא פנים, כבוד, וכוח. בקר בדף המשתמש שלי ב מטא או ויקיפדיה, שבו הייתי פעיל כמה זמן הלחימה אלמונים ומסבירת פנים חברים חדשים בקהילה שלנו, עבור יותר עלי. וגם יש לי זכויות החזרה על ויקיפדיה העברית. תודה על התמיכה שלכם.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: en, fr-3
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: en, fr-3
 • 候補者の情報: マシュー・ウィルソンと申します。2007年2月14日よりウィキメディアのコミュニティに参加させて頂いており、このことを誇りに思っています。カナダ国籍を持ち、もうすぐロースクールを卒業します。法の専門教育を受けた者として、公平・誠実・熱意をもって任にあたる所存です。メタか、英語版ウィキペディア(荒らし対処や歓迎メッセージなど活動中)の利用者ページに自己紹介がありますのでご覧ください。英語版ウィキペディアではロールバック権限を頂いています。ご支援を頂き有難うございます。
português:
 • Línguas: en, fr-3
 • Informações pessoais: O meu nome é Matthew Wilson e sou membro da comunidade Wikimedia desde 14 de fevereiro de 2007. Sou um cidadão canadiano e estou prestes a formar-me em direito. Tal como alguém educado em direito, penso que poderei exercer este cargo com imparcialidade, honra e robustez. Para mais informações sobre mim, por favor visite a minha página no meta ou na Wikipédia (inglesa), na qual tenho estado ativo por algum tempo a combater os vândalos e a dar as boas-vindas aos novos membros da nossa comunidade. Deveria realçar, também, que possuo diretos de reversão na Wikipédia inglesa. Obrigado pelo seu apoio.
русский:
 • Языки: en, fr-3
 • Личная информация: Меня зовут Мэтю Уилсон (Matthew Wilson) и я горжусь тем, что состою в сообществе Викимедиа с 14 февраля 2007. Я гражданин Канады и юрист по образованию. Как человек, знакомый с законодательством, я полагаю, что смогу на этом посту действовать с позиций беспристрастности, чести и законности. Дополнительную информацию обо мне можно получить, посетив мою страницу участника на Мета-Вики или в английском разделе Википедии, где я некоторое время участвовал в активной борьбе с вандализмом и приветствовал новых членов нашего сообщества. Я хочу отметить то, что я имею права откатывающего (rollback rights) в английской Википедии. Благодарю за вашу поддержку.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Mwilso24

→ View vote page

Razorflame talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en, eo-2, io-1, es-1, it-1
 • Personal info: Hi there. I started editing on wikis in November of 2007 on the English Wikipedia, and since then, I have branched out from there and also edit the Simple English Wikipedia, the Simple English Wiktionary, the English Wiktionary, and the Ido Wiktionary. I have made a total of over 97,000 edits throughout my career as a Wikimedian. Since 2007, when I started to edit, I've joined the Small Wiki Monitoring Team, and have actively participated in that group for over a year and a half now. About a year ago, I was granted the global rollback tool. I also have local rollback rights on the Simple English Wikipedia and the English Wikipedia. While I am not currently an administrator, bureaucrat, or sysop on any Mediawiki wiki, I have been a bureaucrat and sysop in the past on the Simple English Wiktionary. You can see the projects that I edit and how many edits I have in each project, here. You can see my latest changes in each project that I have edited in here. If elected, I promise to help out wherever I can, and to abide by the Steward's handbook. Thank you for taking the time to read this note! Thank you!
čeština:
 • Jazykové znalosti: en, eo-2, io-1, es-1, it-1
 • Osobní informace: Zdravím vás. S editováním wikiprojektů jsem začal v listopadu 2007 na anglické Wikipedii a odtud jsem přešel také na zjednodušenou anglickou Wikipedii, zjednodušený anglický Wikislovník, anglický Wikislovník a také Wikislovník v jazykce ido. Za svou kariéru jsem na projektech Wikimedia udělal přes 97 000 editací. Od té doby, co jsem začal editovat, jsem se připojil k Týmu pozorovatelů malých wiki (Small Wiki Monitoring Team), kde jsem k dnešku byl aktivní více než rok a půl. Přibližně před rokem jsem získal globální práva rychlého revertu (global rollback). Práva rychlého revertu mám také lokálně na anglické a zjednodušené anglické Wikipedii. Zatímco v současnosti nejsem správce ani byrokrat na žádném projektu nadace Wikimedia, v minulosti jsem býval správcem a byrokratem na zjednodušeném anglickém Wikislovníku. Můžete se podívat na projekty, kde jsem editoval a kolik editací jsem na kterém projektu udělal: zde odkaz. Mé nedávné editace ma každém projektu, kde jsem aktivní, můžete vidět zde. V případě, že budu zvolen, slibuji, že budu pomáhat kdekoliv budu moci a že se budu řídit příručkou pro stewardy. Děkuji za váš čas, kdy jste si přečetli tuto kandidátku! Děkuji!
Deutsch:
 • Sprachen: en, eo-2, io-1, es-1, it-1
 • Informationen zur Person: Hallo an alle. Ich habe im November 2007 auf der englischen Wikipedia gestartet zu schreiben. Seitdem bin ich aber auch mal übergelaufen und bearbeite Artikel in der Simple-Englisch-Wikipedia, das Simple-Englisch-Wiktionary und das englische Wiktionary, ebenso wie die Ido-Wiktionary. Ich habe bisher insgesamt über 97.000 Bearbeitungen getätigt als Wikimedianer. Seit 2007, als ich begann zu schreiben, bin ich dem Small Wiki Monitoring-Team beigetreten und habe dort über anderthalb Jahre aktiv mitgearbeitet. Etwa vor einem Jahr erhielt ich die globalen Rollback-Rechte. Ich habe ebenso lokale Rollback-Rechte auf der Simple-Englisch-Wikipedia und der englischen Wikipedia. Obwohl ich derzeit weder Administrator, Bürokrat oder Sysop in irgendeinem Mediawiki Wiki bin, war ich in der Vergangenheit bereits Bürokrat und Sysop auf der Simple-Englisch-Wikipedia. Meine Beiträge kann man hier einsehen. Wenn ich gewählt werde, verspreche ich überall zu helfen wo ich kann, so wie das Steward-Handbuch es verlangt. Danke euch für die Zeit zum Durchlesen! Danke!
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: en, eo-2, io-1, es-1, it-1
 • Πληροφορίες: Γεια σας. Ξεκίνησα να γράφω στα wiki τον Νοέμβριο του 2007 στην αγγλική Βικιπαίδεια, και από τότε έχω επεκταθεί και στην Simple English Wikipedia, στο Simple English Wiktionary, στο Αγγλικό Βικιλεξικό, και το Βικιλεξικό Ίντο. Έχω κάνει πάνω από 97000 επεξεργασίες στα εγχειρήματα του Wikimedia. Αφού ξεκίνησα τις επεξεργασίες το 2007, μπήκα στο Small Wiki Monitoring Team (Ομάδα παρακολούθησης των μικρών wiki), και συμμετείχα εκεί ενεργά για ενάμιση χρόνο. Πριν από ένα χρόνο μου δόθηκε το εργαλείο του global rollback. Έχω τοπικά δικαιώματα rollback στην Simple English και στην Αγγλική Wikipedia. Ενώ δεν είμαι πλέον διαχειριστής ή γραφειοκράτης σε κάποιο wiki του Mediawiki, έχω υπάρξει γραφειοκράτης και διαχειριστής στο Αγγλικό Βικιλεξικό. Αν εκλεγώ υπόσχομαι να βοηθήσω οπουδήποτε μπορώ, τηρώντας πάντα τις υποχρεώσεις ενός Steward. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε διαβάζοντας αυτό το σημείωμα. Ευχαριστώ!
español:
 • Idiomas: en, eo-2, io-1, es-1, it-1
 • Información personal: Hola. Comencé a editar en wikis en noviembre de 2007, en la Wikipedia en inglés, y desde entonces, me he diversificado y también edito en la Wikipedia en inglés simple, Wikcionario en inglés simple, Wikcionario en inglés y Wikcionario en ido. He realizado un total de 97.000 ediciones durante mi carrera como wikipedista. Desde 2007, cuando comencé a editar, me uní al equipo de monitoreo de wikis pequeñas, y he tenido una participación activa en ese grupo por un año y medio. Hace un año, recibí la herramienta de reversor global. También tengo derechos de reversor local en la Wikipedia en inglés simple y Wikipedia en inglés. Aunque actualmente no tengo derechos de administrador, burócrata o sysop en cualquier wiki de Mediawiki, fui en el pasado burócrata y sysop en el Wikcionario en inglés simple. Puedes ver los proyectos que yo edito y cuántas ediciones tengo en cada proyecto, aquí. Puedes ver mis últimos cambios en cada proyecto que yo he editado aquí. Si soy electo, prometo ayudar donde yo pueda, y en seguir la guía de stewards. Gracias por tomar el tiempo de leer esta nota. Gracias!
suomi:
 • Kielet: en, eo-2, io-1, es-1, it-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Hei siellä. Wikimuokkaamisen aloitin englanninkielisessä Wikipediassa marraskuussa 2007 ja sen jälkeen toimintani on haarautunut myös simple-englishinkieliseen Wikipediaan, simple-englishinkieliseen Wikisanakirjaan, englanninkieliseen Wikisanakirjaan sekä idonkieliseen Wikisanakirjaan. Wikimediaaniurani aikana olen tehnyt kaikkiaan yli 97 000 muokkausta. Sen jälkeen, kun aloitin muokkaamisen 2007, olen liittynyt pienten wikien tarkkailuryhmän (Small Wiki Monitoring Team) jäseneksi ja osallistunut aktiivisesti kyseisen ryhmän toimintaan yli puolentoista vuoden ajan. Noin vuosi sitten minulle myönnettiin globaalin palautustyökalun käyttöoikeus. Minulla on myös paikalliset palautusoikeudet simple-englishinkielisessä Wikipediassa ja englanninkielisessä Wikipediassa. Tällä hetkellä en ole minkään Wikimedian wikin ylläpitäjä tai byrokraatti mutta olen aiemmin ollut simple-englishinkielisen Wikisanakirjan ylläpitäjä ja byrokraatti. Täällä on nähtävissä hankkeet, joita muokkaan, ja muokkausmääräni niissä. Täältä taas voit katsoa viimeisimmät muutokseni niissä hankkeissa, joissa olen tehnyt muokkauksia. Jos minut valitaan, lupaan auttaa kaikkialla, missä voin, ja noudattaa ylivalvojien käsikirjan ohjeita. Kiitoksia siitä, että käytit aikaasi tämän viestin lukemiseen! Kiitos!
français:
 • Langues : en, eo-2, io-1, es-1, it-1
 • Renseignements personnels : Bonjour. J'ai commencé à éditer les wikis en Novembre 2007 sur la Wikipédia anglophone, puis, cela m'a fait découvrir la Wikipédia "Simple English" (anglais simple), le Wiktionnaire "Simple English", le Wiktionnaire anglophone, et le Wiktionnaire ido. J'ai accumulé un total de 97 000 éditions pendant ma carrière de Wikimédien. Depuis 2007, quand j'ai commencé à éditer, j'ai rejoins l'équipe de surveillance des petits wikis, et y ai activement participé pendant plus d'un an et demi. Il y a environ un an, j'ai reçu les droits de révocation globaux. J'ai également ces droits de révocation, mais locaux sur les Wikipédia "Simple English" et anglophone. Comme je ne suis ni administrateur et ni bureaucrate sur aucun wiki Mediawiki, je vous informe que j'ai été bureaucrate et administrateur sur le Wiktionnaire "Simple English". Vous pouvez voir les projets auxquels je participe et combien d'éditions j'ai sur chacun, ici. Vous pouvez voir mes dernières modifications dans chaque projet où je contribue ici. Si je suis élu, je promets d'aider comme je peux, et de rester fidèle au guide des Stewards. Merci d'avoir pris le temps de lire ces notes ! Merci !
עברית:
 • שפות: en, eo-2, io-1, es-1, it-1
 • מידע אישי: שלום. התחלתי להשתתף בויקי בנובמבר 2007 על ויקיפדיה האנגלית, ומאז יש לי הסתעפה גם לערוך את ויקיפדיה אנגלית פשוטה, ויקיפדיה ויקימילון אנגלית פשוטה, ויקימילון אנגלית, ואת ויקימילון עידו. עשיתי הכולל עולה על 97,000 עריכות. מאז החל לערוך בשנת 2007, אני כבר הצטרפו SWMT, ויש להם חלק פעיל בקבוצה כי במשך שנה וחצי. לפני שנה בערך, קבלתי אישור לחזרה הגלובלי. יש לי גם זכויות חזרה מקומית על ויקיפדיה אנגלית פשוטה וויקיפדיה האנגלית. אמנם כרגע אני לא מפעיל מערכת או ביורוקרט על אף מהויקידיא פרוייקטים, הייתי ביורוקרט ומפעיל מערכת על ויקימילון אנגלית פשוטה. ניתן לראות את הפרויקטים שאני לערוך כמה עריכות יש לי בכל פרוייקט, כאן. אפשר לראות את השינויים האחרונים שלי בכל פרוייקט שיש לי לערוך כאן. אם ייבחר, אני מבטיחה לעזור איפה שאני יכול, ולקיים מדיניות הדייל. תודה על הזמן שהקדשתם לקרוא את המכתב הזה! תודה!
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: en, eo-2, io-1, es-1, it-1
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: en, eo-2, io-1, es-1, it-1
 • 候補者の情報: 皆さん、こんにちは。2007年の11月より英語版ウィキペディアを手始めに、様々なウィキの編集に参加しました。シンプル英語版のウィキペディアとウィクショナリー、英語版ウィクショナリー、そしてイド語版ウィクショナリーなどです。ウィキメディアンとして総計97,000編集を超える実績を積んできました。編集を始めた2007年以来 Small Wiki Monitoring Team に参加し、そこで活発に活動するようになって一年半を超えました。約一年前、グローバルロールバック権を頂きました。ローカルのロールバック権を英語版とシンプル英語版のウィキペディアで頂いています。今は管理者やビューロクラットのような管理権限を全く持っていませんが、以前はシンプル英語版ウィクショナリーの管理者とビューロクラットを務めていたことがあります。私がどのプロジェクトで何回編集したか SULツール でご覧頂けます。また、各プロジェクトで私が最近編集している様子は グローバル活動 (luxo) ツールでご覧頂けます。選任頂いた暁には、できることは何でもさせて頂くことと、スチュワードハンドブックを遵守することをお約束します。お時間を割いてお読み頂き、有難うございました。感謝申し上げます。
português:
 • Línguas: en, eo-2, io-1, es-1, it-1
 • Informações pessoais: Olá. Comecei a editar wikis em novembro de 2007, na Wikipédia inglesa, e, desde então, passei também a editar a Wikipédia em inglês simples, o Wikcionário em inglês simples, o Wikcionário inglês e o Wikcionário ido. Já fiz mais de 97 000 edições durante toda a minha carreira na Wikimedia. Desde 2007, quando comecei a editar, juntei-me à Small Wiki Monitoring Team (Equipa de Vigilância de Wikis Pequenas) e, atualmente, já participo ativamente nesse grupo desde há mais de um ano e meio. Há aproximadamente um ano recebi a ferramenta de reversão global. Também tenho direitos locais de reversão na Wikipédia em inglês simples e na Wikipédia inglesa. Não sou administrador, burocrata ou sysop em nenhuma wiki da MediaWiki, mas, no entanto, já fui um burocrata e sysop no Wikcionário em inglês simples. Pode ver os projetos em que edito e quantas edições já fiz em cada projeto aqui. Também pode verificar as minhas alterações mais recentes em cada projeto aqui. Se for eleito, prometo ajudar em tudo o que puder e seguir o guia para Stewards. Obrigado pelo tempo passado a ler esta nota! Obrigado!
русский:
 • Языки: en, eo-2, io-1, es-1, it-1
 • Личная информация: Привет. Я начал редактировать вики-проекты в ноябре 2007 с английской Википедии и с тех пор работаю там, а также принимаю участие в Википедии, а также в разделах Викисловаря на упрощённом английском, английском и на языке Идо. На протяжении всего срока моего участия в проектах Викимедиа я сделал в общей сложности более 97 000 правок. С 2007 года, когда я начал вносить правки, я присоединился к группе мониторинга малых вики-проектов (Small Wiki Monitoring Team) и на протяжении последних полутора лет принимаю активное участие в её работе. Около года назад я получил право использовать возможности глобального отката (global rollback). Я также имею права локального отката в разделах Википедии на упрощённом английском и английском языках. Хотя я в настоящее время не администратор, бюрократ или сисоп на любом проекте MediaWiki, в прошлом я был бюрократом и сисопом в Викисловаре на упрощённом английском. Проекты, в которых я работал, и мои правки в каждом из них вы можете увидеть здесь. Последние правки, которые я внёс в эти википроекты, вы можете увидеть здесь. Если я буду избран, то обещаю, что помогу вам, где смогу, а также буду соблюдать правила для стюардов. Спасибо, что Вы нашли время для того, чтобы прочитать это заявление! Спасибо вам!

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Razorflame

→ View vote page

SETI3 talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
Deutsch:
Ελληνικά:
español:
 • Idiomas: en-4, fr-4, ru-4, pl-N
 • Información personal: Hola, este es SETI3, estoy activo principalmente en la Wikipedia en inglés.
suomi:
français:
עברית:
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: en-4, fr-4, ru-4, pl-N
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
русский:

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#SETI3

→ View vote page

Shashank_Reddy.P talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: English, Hindi, Telugu.
 • Personal info: I am Shashank Reddy a student from Hyderabad,India pursuing Pharmacy course.

  Well I am a proud user of Wikipedia and an experienced editor especially in the fields of History, Geography, Medicine and Automobiles

  I am basically a service oriented person and wish to serve mankind in a whichever way possible for me, I would so much like to be elected for this project to which I'm filing my nomination, I am proud to say that I am an editor in Wikipedia to which i would contribute my knowledge in any way as possible.

  I would like to say that i will continue to help Wikipedia.

  I welcome all the voters wholeheartedly and would like to let them know that I am there to help Wikipedia and its fellow editors and users always.

  Yes we can with all our efforts help Wikipedia to be not just a better but the best place for knowledge, together we can make this happen. Please cast your votes decisively. Each vote counts.

  Thank You my dear Wikipedians

  Links:http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P,

  http://en.wikipedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P
Deutsch:
 • Sprachen: English, Hindi, Telugu.
 • Informationen zur Person: Ich bin Shashank Reddy, ein Student der Pharmazie aus Hyderabad, Indien.

  Nun, ich bin ein stolzer Benutzer der Wikipedia und habe Schreiberfahrung in den Bereichen Geschichte, Geographie, Medizin und Automobile.

  Ich bin grundsätzlich eine Service-orientierte Person und versuche stets, es irgendwie passend zu machen. Ich möchte gerne für dieses Projekt gewählt werden, zu dessen Wahl ich mich stelle. Ich bin stolz zu sagen, dass ich ein Editor in Wikipedia bin, der sein Wissen in jeder nur möglichen Weise gerne beitragen möchte.

  Ich möchte sagen, dass ich Wikipedia weiterhin helfen werde.

  Ich heiße alle Wähler herzallerliebst willkommen und möchte ihnen mit auf den Weg geben, dass ich hier bin um Wikipedia zu helfen, ebenso wie seinen Editoren und Nutzern.

  Ja, wir können alle beitragen Wikipedia zu helfen, nicht nur besser zu werden, sondern der beste Ort für Wissen; zusammen können wir dies schaffen. Bitte gebt eure Stimme überlegt ab.

  Ich danke euch, meine lieben Wikipedianer.

  Links:http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P,

  http://en.wikipedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: English, Hindi, Telugu.
 • Πληροφορίες: Είμαι ο Shashank Reddy φοιτητής φαρμακευτικής από το Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας.

  Είμαι περήφανος χρήστης της Βικιπαίδειας και έμπειρος συντάκτης ειδικά στα πεδία της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Ιατρικής και των Αυτοκινήτων.

  Είμαι κατά βάση άτομο προσανατολισμένο στο να προσφέρω υπηρεσίες και επιθυμώ να υπηρετήσω την ανθρωπότητα με οποιονδήποτε τρόπο μου είναι δυνατός, θα ήθελα τόσο πολύ να εκλεγώ για αυτό το εγχείρημα στο οποίο συμπλήρωσα την υποψηφιότητά μου. Είμαι περήφανος να πω ότι είμαι συντάκτης της Βικιπαίδειας στην οποία θα συνεισφέρω την γνώση μου με όποιον τρόπο είναι δυνατός.

  Θα ήθελα να πω ότι θα εξακολουθήσω να βοηθάω την Βικιπαίδεια

  Καλωσορίζω όλους τους ψηφοφόρους ολόψυχα και θα ήθελα να τους πω να ξέρουν ότι είμαι εκεί για να βοηθάω την Βικιπαίδεια και τους άλλους συντάκτες και χρήστες πάντα

  Ναι μπορούμε με όλες μας τις προσπάθειες να βοηθήσουμε την Βικιπαίδεια να μην είναι απλώς ένα καλύτερα αλλά το καλύτερο μέρος για την γνώση, μαζί μπορούμε να το καταφέρουμε. Παρακαλώ ψηφίστε αποφασιστικά. Κάθε ψήφος μετράει.

  Σας ευχαριστώ αγαπητοί μου Βικιπαιδιστές

  Σύνδεσμοι:http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P,

  http://en.wikipedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P
español:
 • Idiomas: English, Hindi, Telugu.
 • Información personal: Soy Shashank Reddy, un estudiante de farmacia de Hyderabad, India.

  Bueno, soy orgullosamente un usuario de Wikipedia y un experimentado editor especialmente en los campos de historia, geografía, medicina y automóviles.

  Soy básicamente una persona orientada al servicio y deseo servir a todos en la medida que me sea posible, quisiera ser electo para este proyecto ya que yo estoy apto para mi nominación, estoy orgulloso de que soy un editor en Wikipedia, ya que yo puedo contribuir mi conocimiento en cualquier modo que sea posible.

  Quiero decir que yo continuaré ayudando a Wikipedia.

  Yo invito a todos los votantes que lo hagan con corazón y que quiero darles a conocer que yo estoy para ayudar a Wikipedia y a sus editores y usuarios siempre.

  Sí podemos con todos nuestros esfuerzos ayudar a Wikipedia a ser no sólo un bueno sino el mejor lugar para el conocimiento, juntos podemos hacer que esto ocurra. Por favor emitan sus votos decisivamente. Cada voto cuenta.

  Gracias mis queridos wikipedistas

  Links:http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P,

  http://en.wikipedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P
suomi:
 • Kielet: English, Hindi, Telugu.
 • Henkilökohtaiset tiedot: Olen Shashank Reddy, opiskelija Hyderabadista, Intiasta ja suoritan tällä hetkellä farmasian opintoja.

  Olen ylpeä Wikipedian käyttäjä ja kokenut muokkaaja erityisesti historian, maantieteen, lääketieteen ja autojen alueilla.

  Olen perusluonteeltani palvelusuuntautunut ihminen ja toivon voivani palvella ihmiskuntaa kaikilla minulle mahdollisilla tavoilla. Haluaisin kovasti tulla valituksi tähän hankkeeseen, johon asetun ehdolle. Olen ylpeä voidessani sanoa olevani muokkaaja Wikipediassa, johon jaan tietoani kaikilla mahdollisilla tavoilla.

  Haluaisin sanoa, että jatkan Wikipedian avustamista.

  Toivotan täydestä sydämestäni kaikki äänestäjät mukaan ja haluaisin tehdä heille tiettäväksi, että tavoitteeni on aina auttaa Wikipediaa sekä sen kanssamuokkaajia ja käyttäjiä.

  Kyllä, voimavarojamme käyttämällä me voimme tehdä Wikipediasta ei ainoastaan paremman vaan kaikkein parhaimman paikan tiedolle. Yhdessä voimme tehdä tästä tavoitteesta totta. Jättäkäähän äänenne päättäväisesti. Jokainen ääni merkitsee.

  Kiitoksia, rakkaat wikipediaanit.

  Linkkejä: http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P,

  http://en.wikipedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P
français:
 • Langues : English, Hindi, Telugu.
 • Renseignements personnels : Je suis Shashank Reddy étudiant de Hyderabad (Inde) suivant un cours de Pharmacie.

  Ainsi je suis un utilisateur fier de Wikipédia et un éditeur expérimenté en particulier dans les domaines de l'Histoire, de la Géographie, de la Médecine et des Automobiles

  Je suis basiquement un service orienté vers les personnes et souhaite servir l'humanité dans tout chemin possible pour moi, j'aimerais tant être élu pour ce projet auquel je remplis ma nomination, je suis fier de dire que je suis un éditeur de Wikipédia dans lequel j'aimerais contribuer avec ma connaissance de quelque moyen que possible.

  J'aimerai dire que je continuerai d'aider Wikipédia.

  Je souhaite la bienvenue à tous les votants chaleureusement et aimerais leur faire savoir que je suis ici pour aider Wikipédia et ses éditeurs membres et utilisateurs toujours.

  Oui nous pouvons avec tous nos efforts aider Wikipédia pour ne pas seulement être mieux mais le meilleur endroit pour la connaissance, ensemble nous pouvons faire que ça arrive. Veuillez distribuer vos votes résolument. Chaque vote compte.

  Merci à vous mes chers Wikipédiens

  Liens : http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P,

  http://en.wikipedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P
עברית:
 • שפות: English, Hindi, Telugu.
 • מידע אישי: קוראים לי ששנק רדי, ואני תלמיד בהיידראבאד בקורס במדעי הרוקחות. ובכן אני משתמש גאה של ויקיפדיה ועורך מנוסה, בפרט בעניני היסטוריה, גיאוגרפיה, רפואה, ומכוניות. הייתי כל כך רוצה להיבחר לפרויקט הזה שאליו אני מגיש המועמדות שלי, אני גאה לומר שאני עורך בויקיפדיה שאליה הייתי לתרום את הידע שלי בכל דרך שאפשר. הייתי רוצה לומר שאני ימשיך לעזור ויקיפדיה. אני רוצה לקדם בברכה את כל הבוחרים מכל הלב, .והיית רוצה שיידעו שאני כאן כדי לעזור ויקיפדיה ועורכים הבחור שלה תמיד
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: English, Hindi, Telugu.
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: English, Hindi, Telugu.
 • 候補者の情報: インドのハイデラバードで薬学を専攻しております Shashank Reddy と申します。

  さて、私はベテランの編集者として(特に歴史、地理、医学、および自動車の分野で)誇りを持ってウィキペディアに参加しています。

  私は奉仕が好きで、自分にできることで何か世の中のお役に立てることがあればと願っています。このプロジェクトのために選任頂けることを強く願いつつ所信を書いています。私の知識をどんな形であれお役に立てて頂けるよう、ウィキペディアの編集者になっていることを誇りに思います。

  これからもウィキペディアのお役に立ってゆきたいと思います。

  投票者の皆さま全員を心より歓迎し、ウィキペディアおよび編集者仲間のお役に立つためにいつも私がいるということをお伝えしたいと思います。

  そう、私たちの努力は必ず実ります。私たちみんなの力を合わせればウィキペディアは、知識の在り処として「より良い場」になるばかりでなく「最高の場」に必ずなります。 思いを込めて投票してください。 一票一票全てに意味があります。

  親愛なるウィキペディアンの皆さまに感謝を捧げます。

  リンク: http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P,

  http://en.wikipedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P
português:
 • Línguas: English, Hindi, Telugu.
 • Informações pessoais: Sou Shashank Reddy, um estudante de Hyderabad, Índia, atualmente no curso de Farmácia.

  Bem, sou um utilizador e editor experiente na Wikipédia, principalmente nas áreas de História, Geografia, Medicina e Automóveis.

  Adoraria ser eleito para este projeto, ao qual me nomeio, e tenho orgulho em dizer que sou um editor na Wikipédia, para a qual contribuo de qualquer maneira com o meu conhecimento.

  Gostaria de dizer que continuarei a ajudar a Wikipédia.

  Acolho todos os votantes de uma forma sincera e gostaria de lhes dizer que sempre estarei aqui para ajudar a Wikipédia e os seus editores.

  Ligações: http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shashank_Reddy.P&action=edit&redlink=1 ,

  http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P
русский:
 • Языки: English, Hindi, Telugu.
 • Личная информация: Я Шашанк Редди (Shashank Reddy), студент из индийского города Хайдарабад, занимаюсь фармацевтикой.

  Я горжусь тем, что являюсь участником Википедии и опытным редактором, особенно в области истории, географии, медицины и автомобилей.

  Я бы очень хотел, чтобы меня избрали для этого проекта, в котором я выдвинул свою кандидатуру; я могу с гордостью сказать, что я редактор Википедии, в которую я всеми возможными способами вношу свои знания.

  Я хочу сказать, что я буду и дальше продолжать помогать Википедии.

  Я приветствую всех избирателей и искренне говорю им, что я здесь для того, чтобы всегда помогать Википедии и своим коллегам-редакторам.

  Ссылки: http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shashank_Reddy.P&action=edit&redlink=1,

  http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Shashank_Reddy.P

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Shashank_Reddy.P

→ View vote page

Sir_Lestaty_de_Lioncourt talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: pt, en-2/3, es-2/3 and others.
 • Personal info: Hi everyone! I started getting involved with the Wikimedia projects on late 2007. My main efforts have always been directed to the smallest projects where there are few volunteers and a higher probability of vandalism. After some time working on these projects, I was granted special access to some of them:

  In december 2009, for personal reasons, I withdrew my account privileges throughout all Wikimedia projects. Soon after those personal matters were resolved, and by request of many users in the Portuguese-speaking community, I returned and had almost all my previous privileges restored, and currently I have the following permissions:

  As a steward, I plan to use my experience (and the greater amount of free time I now have) to continue helping the smaller communities in the vandalism fighting and to help mainly the Latin communities (including the Portuguese-speaking ones), which have few stewards supporting them. Thank you. -- @lestaty discuţie 01:18, 25 January 2010 (UTC)[reply]
Deutsch:
 • Sprachen: pt, en-2/3, es-2/3 and others.
 • Informationen zur Person: Ein Hallo an Alle! Ich bin mit den Wikimedia-Projekten Ende 2007 in Berührung gekommen. Hauptsächlich habe ich auf den kleineren Projekten mitgewirkt, wo wenige Freiwillige, dafür aber eine höhere Wahrscheinlichkeit für Vandalismus ist. Nach einiger Zeit dort, bekam ich besonderen Zugang zu einigen von ihnen:

  Im Dezember 2009 gab ich aus persönlichen Gründen alle meine Rechte ab. Kurz nachdem meine persönlichen Angelegenheiten geklärt waren - ebenso wie auf Wunsch vieler Nutzer der portugisisch-sprachigen Gemeinschaft - kam ich zurück und erhielt fast alle meine Rechte zurück. Derzeit habe ich folgende Rechte:

  Als Steward möchte ich meine Erfahrungen (und die noch größere Menge von freier Zeit die ich habe) dazu nutzen, vor allem den kleineren Projekten bei der Vandalenjagd zu helfen und hauptsächlich in den Latin-Projekten (inklusive den portugisisch-sprachigen) helfen, die nur wenige Stewards zur Unterstützung haben. Danke. -- @lestaty discuţie 01:18, 25 January 2010 (UTC)[reply]
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: pt, en-2/3, es-2/3 and others.
 • Πληροφορίες: Γεια σας! Ξεκίνησα να συμμετέχω στα εγχειρήματα του Wikimedia στα τέλη του 2007. Η κύριες προσπάθειές μου ήταν πάντα προσανατολισμένες προς τα μικρότερα εγχειρήματα όπου υπήρχαν λίγοι εθελοντές και υψηλότερη πιθανότητα βανδαλισμού.΄Μετά από κάποιο καιρό που δούλεψα σε τέτοια εγχειρήματα μου δόθηκε ειδική πρόσβαση σε κάποια από αυτά:

  Τον Δεκέμβριο του 2009, για προσωπικούς λόγους, αποποιήθηκα όλα τα δικαιώματα των λογαριασμών μου. Σύντομα όμως αυτά τα προσωπικά προβλήματα λύθηκαν, και καθώς το ζήτησαν πολλοί χρήστες στην πορτογαλικόφωνη κοινόητα, επέστρεψα και απέκτησα ξανά σχεδόν όλα τα προηγούμενα δικαιώματά μου, και έτσι τώρα έχω τα εξής:

  Ως επίτροπος (steward) σκοπεύω να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου (και τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο που έχω τώρα) ώστε να βοηθήσω τις μικρότερες κοινότητες στην καταπολέμιση του βανδαλισμού και να βοηθήσω κυρίως τις Λατινικές κοινότητες (συμπεριλαμβανομένων των πορτογαλόφωνων) που έχουν λίγους steward να τις υποστηρίζουν. Ευχαριστώ.-- @lestaty discuţie 01:18, 25 January 2010 (UTC)[reply]
español:
 • Idiomas: pt, en-2/3, es-2/3 and others.
 • Información personal: ¡Hola a todos! Comencé a involurarme con los proyectos de Wikimedia a finales de 2007. Mis principales tareas son siempre dirigidas a los proyectos pequeños donde hay pocos voluntarios y una alta probabilidad de vandalismo. Después de cierto tiempo trabajando en esos proyectos, obtuve accesos especiales en algunos de ellos:

  En diciembre de 2009, por razones personales, renuncié a mis privilegios en todos los proyectos de Wikimedia. Poco después de que resolví mis asuntos, y a pedido de muchos usuarios en la comunidad portuguesa, regresé y obtuve nuevamente mis antiguos privilegios, y actualmente tengo los siguientes permisos:

  Como steward, planeo usar mi experiencia (y el extenso tiempo libre que ahora tengo) para continuar ayudando las pequeñas comunidades en la lucha del vandalismo y ayudar principalmente las comunidades de habla latina (incluyendo los hablantes del portugués), que tiene pocos stewards apoyándolos. Gracias. -- @lestaty discuţie 01:18, 25 January 2010 (UTC)[reply]
suomi:
 • Kielet: pt, en-2/3, es-2/3 and others.
 • Henkilökohtaiset tiedot: Hei kaikki! Aloin kietoutua mukaan Wikimedia-hankkeisiin vuoden 2007 lopulla. Enimmät voimavarani olen aina käyttänyt pienimpien hankkeiden hyväksi, joissa on vain vähän vapaaehtoisia ja suuri todennäköisyys törmätä vandalismiin. Työskenneltyäni jonkin aikaa tällaisissa hankkeissa minulle myönnettiin erityisoikeuksia joihinkin niistä:

  Joulukuussa 2009 luovuin henkilökohtaisista syistä tunnukseni erityisoikeuksista kaikissa Wikimedia-hankkeissa. Pian tuon jälkeen henkilökohtaiset asiani selvisivät, ja useiden portugalinkielisen yhteisön jäsenten pyynnöstä tein paluun ja sain lähes kaikki aiemmat oikeuteni takaisin. Tällä hetkellä minulla on seuraavat oikeudet:

  Ylivalvojana aion käyttää kokemustani (ja vapaa-aikaani, jota minulla on nyt aiempaa enemmän) jatkaakseni pienten yhteisöjen avustamista vandalismin torjumisessa ja auttaakseni pääasiassa romaanisia kieliä (portugalin kieli mukaan lukien) puhuvia yhteisöjä, joita tukemassa on vähän ylivalvojia. Kiitos. -- @lestaty discuţie 25. tammikuuta 2010 kello 01.18 (UTC)
français:
 • Langues : pt, en-2/3, es-2/3 and others.
 • Renseignements personnels : Salut tout le monde ! J'ai commencé à m'impliquer dans les projets Wikimedia fin 2007. Mes principaux efforts ont toujours été dirigés vers les plus petits projets où il y a peu de volontaires et une forte probabilité de vandalisme. Après quelque temps à travailler sur ces projets, j'ai obtenu quelques accès spéciaux sur quelques-uns :

  En décembre 2009, pour des raisons personnelles, j'ai renoncé aux privilèges de mes comptes sur tous les projets Wikimedia. Peu après, mes problèmes personnels se sont résolus, et par demande de plusieurs utilisateurs de la communauté lusophone, je suis revenu et ai ré-obtenu quasiment tous mes privilèges précédents, et j'ai actuellement les permissions suivantes :

  En tant que steward, je projete d'utiliser mon expérience (et la formidable quantité de temps libre que j'ai maintenant) pour continuer à aider les plus petites communautés à combattre le vandalisme et à aider principalement les communautés latines (y compris la lusophone), qui a quelques stewards la supportant. Merci. -- @lestaty discuţie 01:18, 25 January 2010 (UTC)[reply]
עברית:
 • שפות: pt, en-2/3, es-2/3 and others.
 • מידע אישי: שלום לכולם! התחלתי להסתבך עם מיזמי ויקימדיה בסוף 2007. המאמצים העיקריים שלי היו תמיד מכוונים לפרויקטים הקטנים שאון להם כל כך מתנדבים וסבירות גבוהה יותר של ונדליזם. אחרי כמה זמן שעבדתי על הפרויקטים האלה, ניתנה לי גישה מיוחדת בכמה מהם:

  בחודש דצמבר 2009, מסיבות אישיות, אני נסוג הרשאות החשבון שלי בכל מיזמי ויקימדיה. זמן קצר לאחר מכן אלה, העניינים האישיים נפתרו, ועל ידי בקשה של משתמשים רבים מקהילת דוברי פורטוגזית, חזרתי כמעט את כל ההרשאות הקודמות שלי שוחזר, וכיום יש לי ההרשאות הבאות:


  כמו דייל, אני מתכוון להשתמש בניסיון שלי (ויותר זמן פנוי שיש לי כעת) להמשיך לעזור קהילות קטנות בלחימה נגד ונדליזם ולעזור בעיקר את היישובים הלטינית (כולל אלה דוברי פורטוגזית), אשר אין להם כל כך דיילים לתמוך בהם.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: pt, en-2/3, es-2/3 and others.
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: pt, en-2/3, es-2/3 and others.
 • 候補者の情報: 皆さん、こんにちは! 2007年の末近くよりウィキメディアのプロジェクト群に参加しています。私はいつも小規模なプロジェクト群の方を重点に力を注いでいます。参加者が少なく、荒らしに遭いやすいからです。そうしたプロジェクト群にしばらく取り組むうちに、以下の権限を頂きました:
  • ポルトガル語版ウィキニュース: 管理者ビューロクラットチェックユーザー係
  • ポルトガル語版ウィキクォート: 管理者ビューロクラット
  • MediaWiki.org ウィキ: プロジェクト間インポート係(メタウィキから MediaWiki.org ウィキへ、ヘルプページ群を移動(トランスウィキ)する作業を手伝うため)
  • OTRS ボランティア(訳注: メール問合せへの対応、自著持込時の許諾連絡受付)

  2009年12月、個人的な事情があって、全プロジェクトで権限を返上しました。個人的事情が解消した後すぐ、ポルトガル語コミュニティの皆さまより復帰要請を頂いたこともあり、プロジェクトに復帰し、いくつかの権限を再び頂戴しました。現在お預かりしている権限は以下の通りです:

  スチュワードとして、これまでの経験(と以前より多い余暇時間)を活かし、小規模ウィキ群の荒らし対処に取り組み続けるとともに、スチュワードのそれほど多くないラテン系諸語コミュニティ(ポルトガル語を含む)を重点に皆さまのお手伝いをさせて頂くつもりです。有難うございます。
português:
 • Línguas: pt, en-2/3, es-2/3 and others.
 • Informações pessoais: Olá comunidade! Comecei a me envolver com os projetos Wikimedia no final de 2007. Meu maior trabalho sempre foi dedicado aos projetos menores onde existem poucos voluntários e maior probabilidade de vandalismo. Por meu trabalho nesses projetos recebi acessos em alguns deles:

  Em dezembro de 2009, por questões pessoais em minha vida real, abdiquei todos os meus acessos na Wikimedia, alguns dias após, essas questões pessoais se resolveram e por vários pedidos de usuários da comunidade lusófona, eu retornei, tendo então quase todos os meus acessos restaurados, e atualmente tenho as permissões:

  Como steward, pretendo usar minha experiência (e meu maior tempo livre agora) para continuar ajudando as comunidades menores no combate ao vandalismo e pricipalmente ajudando as comunidades latinas, pois temos poucos stewards que prestam suporte a elas, incluindo as comunidades lusófonas. Obrigado -- @lestaty discuţie 01:18, 25 January 2010 (UTC)[reply]
русский:
 • Языки: pt, en-2/3, es-2/3 and others.
 • Личная информация: Привет всем! Я начал участвовать в проектах Викимедиа в конце 2007 года. Мои основные усилия всегда были направлены на маленькие проекты, где есть несколько добровольцев и выше вероятность вандализма. Через некоторое время работы над этими проектами мне был предоставлен специальный доступ к некоторым из них:

  В декабре 2009 года, по личным причинам, я снял все свои дополнительные права во всех проектах Викимедиа. Вскоре после этого были решены личные вопросы и по просьбе многих участников в португалоязычного сообщества, я вернулся и возвратил почти все предыдущие мои полномочия, и в настоящее время у меня имеются следующие:

  Как стюард я планирую использовать свой опыт (а также большое количество свободного времени, имеющегося сейчас), чтобы продолжать помогать малым сообществам в борьбе с вандализмом и помочь основном латиноязычным сообществам (в том числе португалоязычному) и некоторым нескольким стюардам, их поддерживающим. Спасибо.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Sir_Lestaty_de_Lioncourt

→ View vote page

Thekohser (Gregory Kohs)

edit

Thekohser talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en-N, de-2, fr-1, pl-1, cs-1
 • Personal info: An affable volunteer who has achieved admin status at Wikimedia Laboratories. Prolific researcher into the dynamics of corporate governance at the Foundation level. Significant (primary) designer of the 2009-10 Fundraising Survey, overseen by Rand Montoya of the WMF staff.
čeština:
 • Jazykové znalosti: en-N, de-2, fr-1, pl-1, cs-1
 • Osobní informace: Vlídný dobrovolník, který dosáhl dosáhl statusu admina na Wikimedia Laboratořích. Plodný výzkumník dynamiky společné vlády na úrovni Nadace. Významný (hlavní) designér přehledů shromážďování finančních prostředků, na které dohlížela Rand Montoya z dozorčí rady WMF.
Deutsch:
 • Sprachen: en-N, de-2, fr-1, pl-1, cs-1
 • Informationen zur Person: Ein umgänglicher Freiwilliger mit Adminstatus auf Wikimedia Laboratories. Ein produktiver Forscher auf dem Gebiet der Dynamik der Betriebsführung auf Foundation-Ebene. Bedeutender (Primär-)Designer der Studie zur Spendenkampagne 2009-10, betreut von Rand Montoya (Mitarbeiter der WMF).
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: en-N, de-2, fr-1, pl-1, cs-1
 • Πληροφορίες: Είμαι ευγενικός εθελοντής που έχω γίνει διαχειριστής στο Wikimedia Laboratories. Δημιουργικός ερευνητής στην δυναμική της εταιρικής διακυβέρνηση σε επίπεδο Ιδρύματος. Ήμουν σημαντικός (ο κύριος) σχεδιαστής της εκστρατείας συγκέντρωσης πόρων 2009-10, της οποίας επιβλέπων ήταν ο Rand Montoya του προσωπικού του WMF.
español:
 • Idiomas: en-N, de-2, fr-1, pl-1, cs-1
 • Información personal: Un voluntario afable que ha obtenido el estatus de administrador en los Laboratorios Wikimedia. Investigador prolífico en la dinámica de gobierno corporativo a nivel de la Fundación Wikimedia. Diseñador significativo (primario) del estudio de la recolección de fondos 2009-2010, supervisado por Rand Montoya del staff de la Fundación Wikimedia.
suomi:
 • Kielet: en-N, de-2, fr-1, pl-1, cs-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Rakastettava vapaaehtoinen, joka on saavuttanut ylläpitäjän aseman Wikimedia Laboratories -wikissä. Tuottelias yhtiöjohtamisen dynamiikan tutkija Foundation-tasolla. WMF:n henkilökuntaan kuuluvan Rand Montoyan valvoman kauden 2009–10 varojenkeruukatsauksen merkittävä (pääasiallinen) suunnittelija.
français:
 • Langues : en-N, de-2, fr-1, pl-1, cs-1
 • Renseignements personnels : Un volontaire affable qui a obtenu le statut d'administrateur sur Wikimedia Laboratories. Chercheur prolifique dans la dynamique de la gouvernance d'entreprises au niveau de la Fondation. Designer significatif (principal) du Questionnaire de collecte de dons 2009-10, supervisé par Rand Montoya du staff WMF.
Gaeilge:
 • Teangacha: en-N, de-2, fr-1, pl-1, cs-1
 • Eolais pearsanta: Oibreóir deonach cairdiúil is ea é, agus tá stádas riarthóir aige ar Saotharlanna Viciméid. Taighdeoir bisiúil is ea é faoi dhinimic na rialachas corparáideach ag leibhéal an Fondúireacht. Dearthóir bunús suntasach é an 2,009-10 Suirbhé Tiomsaithe Airgid, faoi mhaoirseacht le Rand Montoya as an foireann WMF.
עברית:
 • שפות: en-N, de-2, fr-1, pl-1, cs-1
 • מידע אישי: מתנדב ידידותי וגם מפעיל מערכת על מעבדת ויקיפדיה. חוקר פורה לתוך הדינמיקה של ממשל תאגידי ברמת קרן ויקימדיה. מעצב משמעותי הראשי של התרמה הסקר 2009-10, בפיקוחו של רנד מנטויא מצוות של קרן ויקימדיה.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: en-N, de-2, fr-1, pl-1, cs-1
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: en-N, de-2, fr-1, pl-1, cs-1
 • 候補者の情報: 気さくなボランティアで、査読機能の検証用ウィキで管理者権限を頂いています。財団レベルの企業統治力学に関して、多作な研究者です。財団の Rand Montoya 氏監修のもと、2009 - 10年の寄付募集活動の調査計画を策定しました。
русский:
 • Языки: en-N, de-2, fr-1, pl-1, cs-1
 • Личная информация: Приветливый волонтёр, достигший статуса администратора в Wikimedia Laboratories. Профиль — исследователь в сфере корпоративного управления на уровне Фонда. Значимый (первый) проектировщик Обзора Фонда 2009-10 под надзором Рэнда Монтоя (Rand Montoya), сотрудника Фонда Викимедиа.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Thekohser

→ View vote page

Wutsje talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: fy, nl, en-3, de-2, fr-1, able to read most Germanic and Romance languages/dialects
 • Personal info: I became involved in Wikipedia in July 2007, when I started contributing to the Dutch Wikipedia, my home wiki. I'm an administrator there, as well as on Commons, Meta and a few smaller projects. About a year ago I joined the Small Wiki Monitoring Team and I became active as a cross wiki vandal fighter on an almost daily basis, since last April as a global rollbacker. I guess I may say that I'm reasonably experienced in that field now. In the same period I have been monitoring recent changes on Meta (in #cvn-meta) and watching steward activities (in #wikimedia-stewards), which has brought me a good understanding of the roles and tasks a steward has, both on Meta and on other projects.
  As a steward, a part of my attention would be focused on SWMT related activities. One of my reasons to apply for the tool is that it would allow me to take appropriate measures against disruptive cross wiki users myself, instead of having to request those in #wikimedia-stewards (which, given the lack of active stewards, is not always as effective as it should be, at least not on all parts of the day). On the other hand I would like to help out with other steward tasks as mentioned in the Steward handbook (e.g. handling SRG or SRP requests). Of course all my steward actions would be performed within the limits set out in the Stewards policy.
Deutsch:
 • Sprachen: fy, nl, en-3, de-2, fr-1, able to read most Germanic and Romance languages/dialects
 • Informationen zur Person: Ich kam im Juli 2007 mit Wikipedia in Kontakt, als ich anfing für die Niederländische Wikipedia - mein Heimatwiki - zu editieren. Ich bin dort Administrator, ebenso wie auf Commons, Meta und einigen kleineren Projekten. Vor etwa einem Jahr schloss ich mich dem Small Wiki Monitoring Team (SWMT) an und wurde als Vandalenjäger fast täglich aktiv, seit letztem April auch als global rollbacker. Ich denke ich kann sagen, dass ich nun ziemlich erfahren auf diesem Gebiet bin. Während dieser Zeit habe ich auch die Letzten Änderungen auf Meta (in #cvn-meta) und die Steward-Aktivitäten (in #wikimedia-stewards) beobachtet, was mir ein gutes Verständnis für die Funktionen und Tätigkeiten eines Stewards einbrachte, sowohl auf Meta als auch in anderen Projekten.
  Als Steward würde ich einen Teil meiner Aktivitäten auf die SWMT-bezogenen Tätigkeiten richten. Einer meiner Gründe mich für dieses erweiterte Recht zu bewerben wäre die Möglichkeit, angemessene Maßnahmen gegen störende Cross-Wiki-Vandalen selbst ausführen zu können, anstatt diese in #wikimedia-stewards anzufordern. Aufgrund des Mangels an aktiven Stewards ist dieses Vorgehen nicht immer so effektiv als es sein sollte, vor allem nicht zu allen Tageszeiten. Andererseits würde ich gern bei anderen Stewardaufgaben, welche im Stewardhandbuch aufgeführt sind, helfen (z.B. SRG- oder SRP-Anfragen). Natürlich würde ich alle meine Stewardaktionen in den Grenzen der erlaubten Steward Policy durchführen.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: fy, nl, en-3, de-2, fr-1, able to read most Germanic and Romance languages/dialects
 • Πληροφορίες: Άρχισα να συμμετέχω στην Βικιπαίδεια τον Ιούλιο του 2007, όταν άρχισα να συνεισφέρω στην Ολλανδική Βικιαπαίδεια, το home wiki μου. Είμαι διαχειριστής εκεί, καθώς και στα Commons και μερικά μικρότερα εγχειρήματα. Πριν από ένα χρόνο μπήκα στην Ομάδα παρακολούθησης των μικρών wiki (Small Wiki Monitoring Team) και έγινα ενεργός στην αντιμετώπιση βανδάλων σε καθημερινή σχεδόν βάση, από τον περασμένο Απρίλιο και ως global rollbacker. Υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά έμπειρος σε αυτό το πεδίο πλέον. Την ίδια περίοδο παρακολουθούσα της πρόσφατες αλλαγές στο Meta (στο #cvn-meta) και παρατηρούσα τις δραστηριότητες των steward (στο #wikimedia-stewards), από το οποίο αποκόμισα μια καλή κατανόηση του ρόλου και των καθηκόντων που έχει ένας steward, και στο Meta και σε άλλα εγχειρήματα.
  Ως steward, μέρος της προσοχής μου θα είναι εστιασμένη σε δραστηριότητες σχετικά με το SWMT. Ένας από τους κύριους λόγους που είμαι υποψήφιος είναι ότι αυτό θα μου επιτρέψει να λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα ενάντια σε υπονομευτικούς cross wiki χρήστες από μόνος μου, αντί να χρειάζεται να αιτούμαι στο #wikimedia-stewards (το οποίο δεδομένης της έλλειψης steward, δεν είναι πάντα όσο αποτελεσματικό θα έπρεπε, τουλάχιστον όχι όλες τις ώρες τις ημέρας). Από την άλλη θα ήθελα να βοηθήσω και με τα άλλα καθήκοντα των steward όπως περιγράφονται στο Steward handbook (π.χ. χειριζόμενος αιτήσεις SRG και SRP). Φυσικά όλες μου οι πράξεις ως steward θα γίνονται εντός των ορίων που περιγράφονται στη Πολιτική των Steward.
español:
 • Idiomas: fy, nl, en-3, de-2, fr-1, able to read most Germanic and Romance languages/dialects
 • Información personal: Me involucré en Wikipedia en julio de 2007, cuando comencé a contribuir en la Wikipedia en holandés, mi wiki natal. Soy administrador ahí. así como en Commons, Meta y algunos proyectos menores. Hace un año atrás me uní al grupo de monitoreo de wikis pequeñas y me convertí en un combatiente del vandalismo cross-wiki casi de manera diaria, desde que en abril de 2009 soy un reversor global. Creo que puedo decir que estoy muy experimentado en ese campo ahora. En el mismo período he estado monitoreano los cambios recientes en Meta (en #cv-meta) y vigilar actividades de steward (en #wikimedia-stewards), que me ha hecho comprender bien los roles y tareas de un steward, tanto en Meta como en otros proyectos.
  Como steward, parte de mi trabajo estará enfocado en actividades relacionadas con el grupo de monitoreo de wikis pequeñas. Una de mis razones para usar esta herramienta es que me permite tomar medidas apropiadas contra los usuarios disruptivos cross-wiki por mi cuenta, en vez de pedir en #wikimedia-stewards (que, debido a la falta de stewards activos, no siempre es efectivo como debe ser, al menos no en parte del día). Por otro lado yo quiero ayudar con otras tareas de steward mencionadas en la guía de stewards (por ejemplo, tomar solicitudes de SRG o SRP). Por supuesto, todas mis acciones de steward pueden ser realizados dentro de los límites establecidos en la política de stewards.
suomi:
 • Kielet: fy, nl, en-3, de-2, fr-1, able to read most Germanic and Romance languages/dialects
 • Henkilökohtaiset tiedot: Aloitin Wikipedia-toimintani heinäkuussa 2007, jolloin aloin tehdä muokkauksia hollanninkieliseen Wikipediaan, kotiwikiini. Olen siellä ylläpitäjä, samoin kuin Commonsissa, Metassa sekä joissakin pienemmissä hankkeissa. Noin vuosi sitten liityin mukaan pienten wikien tarkkailuryhmään (SWMT) ja ryhdyin taistelemaan aktiivisesti (lähes päivittäin) wikienvälistä vandalismia vastaan. Viime huhtikuusta lähtien minulla on ollut käytettävissäni globaali palautustyökalu. Nykyään voisin kai jo sanoa olevani suhteellisen kokenut tuossa tehtävässä. Saman ajanjakson aikana olen vartioinut Metan tuoreita muutoksia kanavalla #cvn-meta ja katsellut ylivalvojien toimintaa kanavalla #wikimedia-stewards, minkä ansiosta olen saanut hyvän käsityksen ylivalvojien rooleista ja tehtävistä sekä Metassa että muissa hankkeissa.
  Ylivalvojana osa huomiostani kohdistuisi SWMT:hen liittyviin tehtäviin. Yksi syy tämän työkalun hakemiseen on se, että sen myötä kykenisin itse suorittamaan tarvittavat toimenpiteet useissa wikihankkeissa häiriköiviä käyttäjiä vastaan sen sijaan, että minun täytyisi aina olla pyytämässä niitä kanavalla #wikimedia-stewards (joka ei aktiivisten ylivalvojien puutteen takia ole aina niin tehokas kuin sen pitäisi, ei ainakaan kaikkina aikoina vuorokaudesta). Toisaalta haluaisin olla avuksi muissa ylivalvojien tehtävissä, jotka mainitaan stewardien käsikirjassa (muun muassa SRG- ja SRP-pyyntöjen käsittely). Kaikki ylivalvojana tekemäni toimenpiteet suorittaisin toki niiden rajojen puitteissa, jotka ylivalvojien käytännöissä on asetettu.
français:
 • Langues : fy, nl, en-3, de-2, fr-1, able to read most Germanic and Romance languages/dialects
 • Renseignements personnels : Je me suis impliqué dans Wikipédia en juillet 2007, quand j'ai commencé à contribuer à la Wikipédia en néerlandais, mon wiki principal. J'y suis administrateur, ainsi que sur Commons, Meta et quelques plus petits projets. Il y a environ un an, j'ai rejoint l'équipe de surveillance des petits wikis et je suis devenu actif comme combattant des vandales inter-wikis sur une base quasi-quotidienne, depuis avril dernier comme reverteur global. Je devine que je puisse dire que je suis raisonnablement expérimenté dans ce secteur maintenant. En même temps, j'ai surveillé les changements récents sur Meta (sur #cvn-meta) et regarde les activités des stewards (sur #wikimedia-stewards), ce qui m'a apporté une bonne connaissance des rôles et tâches qu'un steward a, à la fois sur Meta et sur les autres projets.
  En tant que steward, une partie de mon attention serait focalisée sur les activités liées à SWMT. Une de mes raisons pour me présenter pour l'outil est que ça me permettrait de prendre des mesures appropriées contre les utilisateurs turbulents inter-wikis moi-même, au lieu d'avoir à demander à ceux-ci sur #wikimedia-stewards (ce qui, étant donné le manque de stewards actifs, n'est pas toujours aussi effectif qu'il devrait l'être, au moins pas sur toutes les parties d'une journée). D'un autre côté, j'aimerais aider avec d'autres tâches de stewards comme mentionné sur le guide du steward (par exemple traiter les requêtes SRG ou SRP). Bien sûr toutes mes actions de steward seront accomplis dans les limites définies dans la politique relatives aux stewards.
עברית:
 • שפות: fy, nl, en-3, de-2, fr-1, able to read most Germanic and Romance languages/dialects
 • מידע אישי: אני נעשה מעורב ויקיפדיה ביולי 2007, כאשר התחלתי לתורם לויקיפדיה הולנדית, הויקי הבית שלי. אני מפעיל מערכת שם, וגם כן על ויקישיתוף, מטא, ועל כמה פרויקטים קטנים יותר. לפני כשנה הצטרפתי לSWMT ואני נעשה פעיל כלוחם ונדליזם בין-ויקי כמעט מדי יום, מאז אפריל האחרון כשקבלתי זכות חזרה גלובלית. אני מניח שאני יכול לומר כי אני מנוסה למדי בתחום זה עכשיו. באותה תקופה הייתי ניטור השינויים האחרונים ב#cvn-meta וצופה פעילויות הדייל ב#wikimedia-stewards, אשר הביא לי הבנה טובה של התפקידים והמשימות של דיילים, הן על מטא וכן על פרויקטים אחרים. אם נבחר לדייל, חלק מתשומת הלב שלי יהיה ממוקד על פעילויות SWMT בנושא. אחד מהסיבות שלי כדי לבקש הכלים של דייל הוא שזה יאפשר לי לקחת את האמצעים המתאימים נגד ונדליזם בעצמי, במקום לבקש מהדיילים ב#wikimedia-stewards (אשר, בהעדר דיילים פעילים, לא תמיד יעיל כמו שהוא צריך להיות, לפחות לא על כל החלקים של היום). מצד שני אני רוצה לעזור עם משימות הדייל אחרים כאמור במדריך הדייל (טיפול למשל בSRG או בSRP). כמובן כל הפעולות שלי הדייל יהיה לבצע במגבלות שנקבעו את מדיניות הדייל.
hrvatski:
 • Jezici: fy, nl, en-3, de-2, fr-1, able to read most Germanic and Romance languages/dialects
 • Osobne informacije: Uključio sam se na Wikipediju u srpnju 2007. kad sam počeo pridonositi na Wikipediji na nizozemskom jeziku, svojoj matičnoj Wikipediji. Ondje sam administrator, kao i na Zajedničkom poslužitelju, Meti i nekolicini manjih projekata. Prije godinu dana sam se pridružio promatračima malih Wikipedija i aktivirao se gotovo svakodnevno kao borac protiv vandala koji vandaliziraju više Wikipedijâ, a od travnja prošle godine i kao globalni uklonitelj. Smatram se dovoljno iskusnim u tom području. U istom razdoblju sam nadzirao nedavne promjene na Meti (na #cvn-meta) i pratio što rade stjuarti (na #wikimedia-stewards), što me dovelo do toga da dobro razumijem uloge i zadaće stjuarta, kako na Meti, tako i na drugim projektima.
  Kao stjuard, dio moje pozornosti će biti usredotočen i na radnje u svezi sa SWMT-om. Jedan od mojih razloga za prijavu za alate je taj jer bi mi to omogućilo da samostalno poduzimam odgovarajuće mjere protiv Wikipedijinih suradnikâ koji su destruktivni na više Wikipedijâ (cross-wiki vandali), umjesto da to isto moram zahtijevati na #wikimedia-stewards (koji zbog manjka aktivnih stjuarda nije uvijek učinkovit kao što bi trebao biti, barem ne u svako doba dana). S druge strane, želio bih pomoći s drugim stjuardskim zadaćama koje su navedene u Priručniku za stjuarte (primjerice, obrada zahtjeva za SRG ili SRP). Naravno, sve stjuartske ovlasti koristit ću unutar granica zadanih stjuardskom politikom.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: fy, nl, en-3, de-2, fr-1, able to read most Germanic and Romance languages/dialects
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
italiano:
 • Lingue: fy, nl, en-3, de-2, fr-1, able to read most Germanic and Romance languages/dialects
 • Informazioni personali: Sono stato coinvolto in Wikipedia nel luglio 2007, quando ho iniziato a contribuire alla Wikipedia in lingua olandese, la wiki dove sono di casa. Sono un amministratore lì, come pure su Commons, Meta e di alcuni progetti più piccoli. Circa un anno fa mi sono iscritto al progetto SWMT e sono diventato attivo nella lotta al vandalismo su base quasi quotidiana, dallo scorso aprile come global rollback. Credo possa dire che sono abbastanza esperto ora in questo campo. Nello stesso periodo sono stato attivo con il monitoraggio delle modifiche recenti su Meta (in #cvn-meta) e guardando le attività degli steward (in #wikimedia-stewards), ho potuto raggiungere una buona comprensione dei ruoli e dei compiti che uno steward ha, sia su Meta sia su altri progetti.
  Come steward, una parte della mia attenzione sarà focalizzata sulle attività connesse al progetto SWMT. Uno dei miei motivi di richiedere l'accesso a tale strumento è la rapidità con cui mi avrebbe permesso di adottare misure adeguate contro utenti distruttivi su più wiki, invece di dover chiedere ai presenti su #wikimedia-stewards (che, data la mancanza di steward attivi, non è sempre efficace come dovrebbe essere, almeno non in tutte le ore del giorno). D'altra parte vorrei dare una mano con le altre mansioni steward come indicato nel manuale Steward (ad esempio, la gestione SRG o delle richieste SRP ). Ovviamente tutte le mie azioni amministratore saranno effettuate entro i limiti stabiliti nelle Stewards policy.
日本語:
 • 言語: fy, nl, en-3, de-2, fr-1, able to read most Germanic and Romance languages/dialects
 • 候補者の情報: 2007年7月よりウィキペディアに関わっています。まずオランダ語版ウィキペディア、これは今でも私の本拠ウィキであり、管理者を務めています。コモンズ、メタ、ほか数か所のウィキでも管理者です。一年前より小規模ウィキ監視チーム (SWMT) に参加し、複数ウィキにまたがる (cross-wiki) 荒らしを相手にほぼ毎日活動し、昨年4月にグローバルロールバック係となりました。この分野では、割と経験を積んだ部類になったと思います。その頃からメタも #cvn-meta チャネルで監視し、 #wikimedia-stewards にもお邪魔してスチュワード各位の活動を拝見しております。これらを通じ、メタおよび姉妹プロジェクト群におけるスチュワードの役割と仕事について理解することができました。
  スチュワードになった後も SWMT に関心を向け続けるつもりです。破壊的な cross-wiki 利用者に対し自分自身で適切な対処ができるようになれば、スチュワード不在の時などもある #wikimedia-stewards で依頼するより確実かつ効率的と思うからであり、立候補した動機の一つであり、車の片輪です。もう片輪として、他のスチュワードさんたちとともに Steward handbook に書かれた仕事(依頼ページ SRGSRP 対処等)をお手伝いしたいと思います。もちろんスチュワードとしての活動はすべて、方針 Stewards policy が定める範囲内とするつもりです。
Nederlands:
 • Taalvaardigheid: fy, nl, en-3, de-2, fr-1, able to read most Germanic and Romance languages/dialects
 • Persoonlijke informatie: Ik ben betrokken geraakt bij Wikipedia in juli 2007, toen ik begon bij te dragen aan de Nederlandstalige Wikipedia, mijn home wiki. Ik ben daar moderator, evenals op Commons, Meta en op enkele kleinere projecten. Ongeveer een jaar geleden ben ik lid geworden van het Small Wiki Monitoring Team en werd ik actief als cross wiki-vandalismebestrijder, vanaf april als global rollbacker. Ik denk dat ik wel mag zeggen dat ik op dit vlak inmiddels redelijk ervaren ben. In dezelfde periode heb ik de recente wijzigingen op Meta gevolgd (in #cvn-meta) en gekeken naar de handelingen van stewards (in #wikimedia-stewards), wat me een goed begrip heeft opgeleverd van de rollen en de taken van een steward, zowel op Meta als op andere projecten.
  Als steward zou een deel van mijn aandacht gericht zijn op aan het SWMT gerelateerde activiteiten. Een van de redenen om deze tool aan te vragen, is dat die me in staat zou stellen om zelf gepaste maatregelen te nemen tegen ontwrichtende cross wiki-gebruikers, in plaats van die te moeten aanvragen in #wikimedia-stewards (wat gezien het tekort aan actieve stewards niet altijd zo effectief is als het zou moeten zijn, tenminste niet op alle tijden van de dag). Anderzijds zou ik graag helpen bij andere stewardstaken, zoals die zijn vermeld in het Steward handbook (bv. het behandelen van verzoeken op SRG of SRP). Uiteraard zouden al mijn handelingen als steward uitgevoerd worden binnen de grenzen van de Stewards policy.
русский:
 • Языки: fy, nl, en-3, de-2, fr-1, able to read most Germanic and Romance languages/dialects
 • Личная информация: Я стал участвовать в Википедии в июле 2007 года, когда я начал вносить вклад в голландском разделе Википедии, моей домашней вики. Я являюсь администратором там, а также на Викискладе, Мете и некоторых малых проектах. Около года назад я вступил в Команду контроля за малыми вики и я стал активным в борьбе кросс-вики вандалами на ежедневной основе, начиная с апреля прошлого года я глобальный откатывающий. Думаю, я могу сказать, что я имею достаточный опыт в этой области сейчас. В этот же период я занимаюсь мониторингом свежих правок на Мете (в #cvn-meta) и наблюдением за активностью стюардов (в #wikimedia-stewards), которое принесло мне хорошее понимание роли и задач стюардов как на Мете, так и в других проектах.
  Как управляющий я сосредоточу часть моего внимания на SWMT деятельности. Одной причин, чтобы применять инструменты является то, что они позволят мне принять соответствующие меры против кросс-вики нарушителей вместо того, чтобы просить об этом на #wikimedia-stewards (которое, учитывая отсутствие активных стюардов, не всегда так эффективно, как должно быть, по крайней мере не во все периоды дня). С другой стороны, я хотел бы помочь в других задачах стюардов, упомянутых в руководстве (это обработка SRG или SRP запросов). Конечно, все мои действия стюарда будут выполняться в пределах, установленных правилами.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#Wutsje

→ View vote page

efa (Valerio Messina)

edit

efa talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: it, en
 • Personal info: I contribute to Wiki every week, everytime I find an incomplete article, I spend some time completing it.
Deutsch:
 • Sprachen: it, en
 • Informationen zur Person: Ich trage jede Woche zu Wiki bei, jedesmal wenn ich einen unvollständigen Artikel finde, verbringe ich einige Zeit damit, ihn zu komplettieren.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: it, en
 • Πληροφορίες: Συνεισφέρω στο Wiki κάθε εβδομάδα, κάθε φορά που βρίσκω ένα ημιτελές άρθρο ξοδεύω λίγο χρόνο να το ολοκληρώσω.
español:
 • Idiomas: it, en
 • Información personal: Contribuyo en la Wiki cada semana, cada vez que yo encuentro un artículo incompleto, paso el tiempo en completarlo.
suomi:
 • Kielet: it, en
 • Henkilökohtaiset tiedot: Muokkaan wikiä joka viikko. Aina löytäessäni epätäydellisen artikkelin käytän jonkin verran aikaa sen täydentämiseen.
français:
 • Langues : it, en
 • Renseignements personnels : Je contribue à Wiki toutes les semaines, à chaque fois que je trouve un article incomplet, je passe quelque temps à le compléter.
עברית:
 • שפות: it, en
 • מידע אישי: אני תורם לויקיפדיה כל שבוע: כל פעם שאני מוצא מאמר חלקית, אני מבלה זמן להשלים אותה.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: it, en
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
italiano:
 • Lingue: it, en
 • Informazioni personali: Contribuisco a Wiki ogni settimana, ogni volta che trovo un articolo incompleto, spendo del tempo per completarlo.
日本語:
 • 言語: it, en
 • 候補者の情報: 私は毎週ウィキに投稿しています。何か不完全な記事を見つければ、改善するために時間を割いています。
русский:
 • Языки: it, en
 • Личная информация: Я участвую во вкладе в Вики каждую неделю, каждый раз, когда я нахожу неполную статью, я трачу некоторое время на её заполнение.

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#efa

→ View vote page

patachonf talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: fr
 • Personal info: Hello,

  I am a recent contributor. I participate in the project, especially music.

  I am likely to participate in the forming of musical examples.

  I translate simple musical texts from English into French without being too ashamed of the result.

  I still have much to learn about the wikipedia syntax.

  User:Patachonf
Deutsch:
 • Sprachen: fr
 • Informationen zur Person: Hallo,

  Ich bin ein aktiver Nutzer. Ich trage zum Projekt bei, vor allem im Bereich der Musik.

  Ich bin interessiert, Musikbeispiele beizutragen.

  Ich übersetze einfache englische Texte ins Französische ohne mich für das Ergebnis schämen zu müssen.

  Ich muss noch sehr viel über die Wiki-Syntax lernen.

  User:Patachonf
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: fr
 • Πληροφορίες: Γεια,

  Έχω αρχίσει να συνεισφέρω πρόσφατα. Συμμετέχω στο εγχείρημα, ιδίως στην μουσική.

  Θέλω να συμμετέχω στην δημιουργία μουσικών παραδειγμάτων.

  Μεταφράζω κείμενα σχετικά με την μουσική από τα Αγγλικά στα Γαλλικά χωρίς να ντρέπομαι πολύ για το αποτέλεσμα.

  Έχω ακόμα πολλά να μάθω για την σύνταξη της Βικιπαίδειας.

  User:Patachonf
español:
 • Idiomas: fr
 • Información personal: Hola, soy un contribuyente reciente. Participo en el proyecto, especialmente en la música. Me gusta participar en la formación de ejemplos musicales. Traduzco textos simples de música del inglés al francés sin estar muy avergonzado del resultado. Aún tengo que aprender mucho sobre la sintaxis de Wikipedia.
suomi:
 • Kielet: fr
 • Henkilökohtaiset tiedot: Hei,

  olen tuore muokkaaja. Otan osaa erityisesti musiikkiprojektiin. Jatkossa osallistun todennäköisesti musiikkiesimerkkien laatimiseen.

  Käännän yksinkertaisia musiikkiaiheisia tekstejä englannista ranskaksi olematta turhan häpeissäni tuloksista.

  Minulla on vielä paljon opittavaa Wikipedia-syntaksista.

  Patachonf
français:
 • Langues : fr
 • Renseignements personnels : Bonjour,

  Je suis contributeur depuis quelques années. Je participe surtout au projet musique.

  Je suis susceptible de participer à la mise en forme d'exemples musicaux.

  Je traduits des textes simples de l'anglais vers le français dans le domaine musical sans trop rougir du résultat...

  J'ai encore beaucoup à apprendre sur la syntaxe de wp...

  User:Patachonf
עברית:
 • שפות: fr
 • מידע אישי: שלום. אני תורם בשנים האחרונות. אני משתתף בפרויקט בעיקר בעניני מוסיקה. אני צפוי להשתתף בעיצובה של דוגמאות מוזיקלית. אני מתרגם טקסטים פשוטים מאנגלית לצרפתית בתחום מוזיקה בלי בושה לתוצאות. יש לי עוד הרבה מה ללמוד על תחביר ויקי. User:Patachonf
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: fr
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
日本語:
 • 言語: fr
 • 候補者の情報: こんにちは。

  私が投稿するようになってから、まだ何年も経っていません。主に音楽関連で参加しています。

  音楽のサンプル音源ファイルを整備する活動に参加しようかと考えています。

  英語版からフランス語版への翻訳にも取り組んでいますが、あまり恥をかかないよう、音楽分野の簡単な記事を選んでいます...

  まだまだ wp の文法には覚えなければならないことがたくさんあります...

  User:Patachonf
русский:
 • Языки: fr
 • Личная информация: Привет,

  Я недавний участник. Я участвую в проекте, особенно в музыке.

  Я могу участвовать в формировании музыкальных примеров.

  Я перевожу простые музыкальные тексты с английского на французский, не слишком стыдясь за результат.

  Мне еще многое предстоит узнать о синтаксисе Википедии.

  User:Patachonf

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#patachonf

→ View vote page

thecurran talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • Personal info: I want to help the indigenous languages of Australia. I have worked in AU, JP, and US. I help ASPAC, ASTC, and CSIRO. These organizations bring science to the world. This is part of the mission of Wikimedia.
العربية:
 • اللغات: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • المعلومات الشخصية: أريد المساعدة لغات السكان الأصليين في أستراليا. لقد عملت في JP ،AU، و US. أنا مساعدة ASTC ،ASPAC، و CSIRO. هذه المنظمات جلب العلم إلى العالم. هذا هو جزء من مهمة ويكيميديا.
Deutsch:
 • Sprachen: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • Informationen zur Person: Ich möchte den einheimischen Sprachen von Australien zu helfen. Ich habe gearbeitet AU, JP und US. Ich helfe ASPAC, ASTC und CSIRO. Diese Organisationen, um die Wissenschaft für die Welt. Dies ist Teil der Mission von Wikimedia.
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • Πληροφορίες: Θέλω να βοηθήσω με τις ιθαγενείς γλώσσες τις Αυστραλίας. Έχω εργαστεί σε Αυστραλία, Ιαπωνία, και Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω βοηθήσει στους οργανισμούς ASPAC, ASTC, και CSIRO. Οργανισμοί που διαδίδουν την επιστήμη στον κόσμο. Αυτό είναι μέρος της αποστολής του Wikimedia.
español:
 • Idiomas: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • Información personal: Quiero ayudar a las lenguas indígenas de Australia. He trabajado en AU, JP y US. Ayudo a ASPAC, ASTC y CSIRO. Estas organizaciones acercar la ciencia al mundo. Esto es parte de la misión de Wikimedia.
suomi:
 • Kielet: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • Henkilökohtaiset tiedot: Haluan auttaa Australian alkuperäiskieliä. Olen työskennellyt Australiassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Autan ASPACia, ASTC:tä ja CSIROa. Nämä järjestöt tuovat tiedettä maailmaan. Tämä on osa Wikimedian tehtävää.
français:
 • Langues : en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • Renseignements personnels : Je veux aider les langues indigènes de l'Australie. J'ai travaillé dans AU, JP et US. J'aide ASPAC, ASTC et CSIRO. Ces organismes mettent la science au monde. Cela fait partie de la mission de Wikimedia.
galego:
 • Idiomas: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • Informacións persoais: Eu quero axudar ás linguas indíxenas de Australia. Eu traballei na AU, JP e US. Eu axuda ASPAC, ASTC e CSIRO. Estas organizacións traer a ciencia para o mundo. É parte da misión da Fundación.
עברית:
 • שפות: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • מידע אישי: אני רוצה לעזור שפות הילידים של אוסטרליה. עבדתי ב JP ,AU, ו US. אני יכול לעזור ASTC ,ASPAC, ו CSIRO. ארגונים אלה מביאים את המדע בעולם. זה חלק מהמשימה של ויקיפדיה.
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • Informasi pribadi: Saya ingin membantu bahasa pribumi Australia. Saya telah bekerja di AU, JP, dan US. Saya membantu ASPAC, ASTC, dan CSIRO. Organisasi-organisasi ini membawa ilmu pengetahuan ke dunia. Ini adalah bagian dari misi Wikimedia.
italiano:
 • Lingue: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • Informazioni personali: Voglio aiutare le lingue indigene dell'Australia. Ho lavorato in AU, JP, e US. Aiuto ASPAC, ASTC, e CSIRO. Queste organizzazioni portare la scienza al mondo. Questo fa parte della missione di Wikimedia.
日本語:
 • 言語: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • 候補者の情報: 私はオーストラリア先住民族の言語に貢献したいと思っています。オーストラリア日本米国で働いた経験があります。ASPAC, ASTC, CSIRO を支援しています。これらの組織は世界に科学をもたらします。このことはウィキメディアの使命の一部です。
한국어:
 • 언어 능력: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • 신상 정보: 호주의 원주민 언어를 도와주고 싶어요. AU, JPUS 에서 일해왔다. 내가 ASPAC, ASTCCSIRO 도움이됩니다. 이러한 조직 세계 과학 가져. 이것은 위키 피 디아의 임무의 일부입니다.
Nederlands:
 • Taalvaardigheid: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • Persoonlijke informatie: Ik wil helpen de inheemse talen van Australië. Ik heb gewerkt in AU, JP en US. Ik help ASPAC, ASTC en CSIRO. Deze organisaties brengen van wetenschap aan de wereld. Dit is onderdeel van de missie van Wikimedia.
português:
 • Línguas: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • Informações pessoais: Quero ajudar as línguas indígenas da Austrália. Já trabalhei em AU, JP e US. Ajudo ASPAC, ASTC e CSIRO. Estas organizações trazem a ciência ao mundo. Isto faz parte da missão da Wikimedia.
русский:
 • Языки: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • Личная информация: Я хочу помочь языкам коренных австралийцев. Я работал в Австралии, Японии и США. Я помогаю ASPAC, ASTC CSIRO. Эти организации помогают приблизить науку к миру. Это является частью Миссии Викимедиа.
中文(简体):
 • 可说语言: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • 个人资料: 我想帮助澳大利亚土著语言。我曾在AUJPUS。我帮助ASPACASTCCSIRO。这些组织使科学世界。这是维基媒体的使命的一部分。
中文(繁體):
 • 可說語言: en, ja-2, es-3, id-2, ar-1, fr-2, ru-1, zh-1, abe-0, am-1, de-2, he-1, it-2, moh-0, nl-1, pt-1, sw-1, uk-1
 • 個人資料: 我想幫助澳大利亞土著語言。我曾在AUJPUS。我幫助ASPACASTCCSIRO。這些組織使科學世界。這是一部分使命維基。

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#thecurran

→ View vote page

wishfulanthony (Nachor, Emmanuel Anthony)

edit

wishfulanthony talk · contribs · SULutil / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: en=N, tl=N
 • Personal info: Good day! My name is wishfulanthony, with my real name being Nachor, Emmanuel Anthony Belza. My accounts information are listed below:

  The languages I speak are indicated as well in my entry.

  I have been a contributor in the Wikipedia English edition since April 2007, and I have been also a creator of several articles that are related to the San Francisco Bay Area and the Philippines. Even though I have little participation in the Wikimedia Foundation, I believe that through my immense participation in the Wikipedia, I can work through changes that will benefit the Wikimedia community through better patrolling of users, improving content quality, and work with my potential staff members towards providing an excellent experience for research and recreation (read: discussions and reading) for the entire Wikimedia community. I was born and raised for 18 years in the Philippines (Manila) before moving to San Francisco in 2006, thus I also indicated my great ability to communicate in Tagalog as well. I am currently a student at City College of San Francisco, transferring this year to San Francisco State University (note my love for the City by the Bay!), as a major in Urban Studies, and I have been enjoying Wikipedia as a great source of finding information about the topics that interest me, including transport, news, sciences, and music.

  I just wish everyone in the Stewards Committee and the potential candidates for the committee jobs the best. (Note: translations are provided by Google Translate)
Deutsch:
 • Sprachen: en=N, tl=N
 • Informationen zur Person: Guten Tag! Mein Name ist wishfulanthony, mit meinen richtigen Namen Nachor, Emmanuel Anthony Belza. Meine Benutzerkonten-Informationen sind unten aufgeführt:

  Die Sprachen, die ich spreche sind auch in meinem Eintrag angezeigt.

  Ich trage zur englischen Wikipedia seit April 2007 bei, ich habe mehrere Artikel erstellt die vor allem mit der San Francisco Bucht und den Phillipinen zu tun haben. Auch wenn ich nur ein wenig in der Wikimedia Foundation mitmische, so glaube ich doch, dass meine großer Anteil in der Wikipedia aushilft. Ich arbeite an Änderungen, die der Wikimedia-Gemeinscahft helfen sollen, Nutzer besser zu kontrollieren, die Artikelqualität zu verbessern, und die Arbeit mit meinen potentiellen Mitarbeitern hin, für eine ausgezeichnete Erfahrung im Bereich der Forschung und Erholung (sprich: Diskussionen und Lesung) für die gesamte Wikimedia-Gemeinschaft. Ich bin geboren und lebte 18 Jahre auf den Philippinen (Manila) ehe ich nach San Francisco im Jahre 2006 umzug. Daher kann ich auch sehr gut in Tagalog kommunizieren. Derzeit bin ich Student auf einer städtischen Universität in San Francisco, wobei ich dieses Jahr zur San Francisco State University (nebenbei, man sieht meine Liebe für die Stadt an der Bucht) wechseln werde, als „Major“ (en) in Urbanen Studien. Und ich liebe es der Wikipedia als eine große Quelle für Informationen beizutragen, indem ich mir interessante Themen, inklusive Transportwesen, Nachrichten, Wissenschaften und Musik, widmen werde.

  Ich wünsche allen im Steward-Komitee und allen potenziellen Kandidaten für diesen Job alles Gute. (Info: Übersetzungen sind von Google Translate).

  (Nicht im offiziellen Text: die automatische Übersetzung wurde teilweise durch eine manuelle Übersetzung ersetzt.)
Ελληνικά:
 • Γλώσσες: en=N, tl=N
 • Πληροφορίες: Καλή μέρα! Το όνομά μου είναι wishfulanthony, και το πραγματικό μου όνομα είναι Nachor, Emmanuel Anthony Belza. Οι λογαριασμοί καταγράφονται παρακάτω:

  Οι γλώσσες που μιλάω φαίνονται στην καταχώρηση παραπάνω.

  Συνεισφέρω στην Αγγλική Βικιπαίδεια από τον Απρίλιο του 2007, και είμαι επίσης ο δημιουργός αρκετών άρθρων που έχουν σχέση με την περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο και τις Φιλιππίνες. Παρόλο που έχω μικρή συμμετοχή στο Ίδρυμα Wikimedia, πιστεύω ότι μέσω της μεγάλης συνεισφοράς μου στην Βικιπαίδεια, μπορώ να δουλέψω με αλλαγές που θα βοηθήσουν την κοινότητα του Wikimedia, μέσω καλύτερης παρακολούθησης των χρηστών, βελτιώνοντας την ποιότητα του περιεχομένου και δουλεύοντας με τα πιθανά μέλη του συμβουλίου προς την κατεύθυνση να παρέχεται έξοχη εμπειρία για έρευνα και αναψυχή (διαβάστε συζητήσεις) για όλη την κοινότητα του Wikimedia. Γεννήθηκα και έζησα για 18 χρόνια στις Φιλιππίνες (Μανίλα) πριν να μετακομίσω στο Σαν Φρανσίσκο το 2006, έτσι μπορώ επίσης να επικοινωνώ στα Ταγκαλόγκ. Είμαι φοιτητής στο City College του Σαν Φρανσίσκο, και πρόκειται αυτή την χρονιά να μεταφερθώ στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο για να πάρω πτυχίο στις Αστικές Σπουδές, και ευχαριστιέμαι την Wikipedia ως μεγάλη πηγή για την εύρεση πληροφοριών για θέματα που με ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένων της συγκοινωνίας, νέα, επιστήμες και μουσική.

  Θέλω απλά να ευχηθώ σε όλους της Επιτροπής Stewards και τους υποψήφιους για την επιτροπή τα καλύτερα. (Σημ: Οι μεταφράσεις είναι από το Google Translate)
español:
 • Idiomas: en=N, tl=N
 • Información personal: Buen día! Mi nombre es wishfulanthony, con mi nombre real es Nacor, Emmanuel Antonio Belza. Mi información de cuentas son las siguientes:

  Los idiomas que hablo se indican, así como en mi entrada.

  He sido un colaborador en la edición en Inglés Wikipedia desde abril de 2007, y he sido también un creador de varios artículos que están relacionados con el área de San Francisco y Filipinas. A pesar de que tienen poca participación en la Fundación Wikimedia, creo que a través de mi participación en la inmensa Wikipedia, puedo trabajar a través de cambios que beneficien a la comunidad de Wikimedia mediante la mejora de las patrullas de los usuarios, mejorar la calidad del contenido, y trabajar con los miembros de mi personal potencial para proporcionar una excelente experiencia para la investigación y la recreación (léase: los debates y la lectura) para toda la comunidad de Wikimedia. He nacido y criado durante 18 años en Filipinas (Manila) antes de trasladarse a San Francisco en 2006, lo que también me indica mi gran habilidad para comunicarse en tagalo también. Actualmente soy estudiante en el City College de San Francisco, la transferencia de este año a San Francisco State University (nota de mi amor por la Ciudad de la Bahía!), Como una especialidad en Estudios Urbanos, y he podido disfrutar de la Wikipedia como una fuente de gran de encontrar información acerca de los temas que me interesan, incluido el transporte, noticias, ciencias, y la música.

  Sólo deseo que todos los comisarios en el Comité y los candidatos potenciales para los trabajos del comité los mejores.
suomi:
 • Kielet: en=N, tl=N
 • Henkilökohtaiset tiedot: Hyvää päivää! Nimeni on wishfulanthony, ja oikea nimeni on Nachor, Emmanuel Anthony Belza. Tunnuksiani koskevat tiedot on lueteltu alla:

  Myös tiedot puhumistani kielistä löytyvät esittelystäni.

  Olen ollut Wikipedian englanninkielisen version muokkaaja huhtikuusta 2007 lähtien. Olen myös luonut useita artikkeleita, jotka liittyvät San Franciscon lahden ympäristöön ja Filippiineihin. Vaikka osallistumiseni Wikimedia Foundationissa on ollut vähäistä, uskon, että laajan Wikipedia-osallistumiseni avulla voin saada aikaan muutoksia, jotka hyödyttävät Wikimedia-yhteisöä edistyneen käyttäjien vartioinnin ja sisällön laadun parantamisen välityksellä. Uskon myös voivani työskennellä mahdollisten henkilökunnan jäsenten kanssa tavoitteena erinomaisen tutkimus- ja virkistyselämyksen (lue: keskustelut ja lukeminen) tarjoaminen koko Wikimedia-yhteisölle. Synnyin ja kasvoin Filippiineillä (Manilassa) 18 vuoden ajan ennen San Franciscoon muuttamista vuonna 2006, ja tämän vuoksi ilmoitin osaavani kommunikoida todella hyvin myös tagalogin kielellä. Olen tällä hetkellä opiskelijana City College of San Franciscossa ja siirryn tämän vuoden aikana San Franciscon valtionyliopistoon (huomaa rakkauteni kaupunkiin lahden rannalla!). Pääaineeni on kaupunkitutkimus. Olen nautinnokseni saanut havaita Wikipedian olevan erinomainen lähde tiedon löytämiselle aiheista, jotka kiinnostavat minua, mukaan lukien liikenne, uutiset, tiede ja musiikki.

  Toivon vain, että jokainen ylivalvojien komiteassa työskentelevistä ja siihen mahdollisesti pyrkivistä tekee parhaansa.
français:
 • Langues : en=N, tl=N
 • Renseignements personnels : Bonne journée! Mon nom est wishfulanthony, avec mon vrai nom Nachor, Emmanuel Anthony Belza. Mes comptes d'information sont énumérés ci-dessous:

  Les langues que je parle sont indiquées aussi bien dans mon entrée.

  J'ai été un facteur dans l'édition anglaise de Wikipédia depuis avril 2007, et j'ai été aussi un créateur de plusieurs articles qui sont liés à la Bay Area de San Francisco et aux Philippines. Même si j'ai peu de participation de la Fondation Wikimedia, je crois que, grâce à mon immense participation dans la Wikipedia, je peux travailler grâce à des changements qui profiteront à la communauté Wikimedia grâce à une meilleure patrouille des utilisateurs, l'amélioration de la qualité du contenu, et de travailler avec mes collaborateurs potentiels à fournir une excellente expérience pour la recherche et de loisirs (lire: les discussions et la lecture) pour toute la communauté Wikimedia. Je suis né et a grandi depuis 18 ans aux Philippines (Manille), avant de déménager à San Francisco en 2006, c'est ainsi que j'ai également indiqué que j'étais une grande capacité à communiquer en tagalog aussi. Je suis actuellement étudiant au City College de San Francisco, le transfert de cette année à San Francisco State University (note mon amour pour la ville par la baie!), Comme une majeure en études urbaines, et j'ai été en appréciant Wikipédia comme une grande source de trouver des informations sur les sujets qui m'intéressent, notamment les transports, des nouvelles, des sciences, et la musique.

  Je souhaite juste tout le monde dans les Commissaires Sportifs Comité et les candidats potentiels pour les postes du comité le mieux.
עברית:
 • שפות: en=N, tl=N
 • מידע אישי: יום נעים! שמי wishfulanthony, ושם האמיתי שלי "נחור, עמנואל אנתוני בעלזא". מידע החשבונות שלי להלן:
    * ויקיפדיה אנגלית: לחץ כאן
    * מטא: לחץ כאן
  

  השפות שאני מדבר כבר ציינו בערך שלי.

  הייתי תורם לויקיפדיה האנגלית מאפריל 2007, וגם הייתי היוצר של כמה ערכים הקשורים לשטח מפרץ סן פרנסיסקו והפיליפינים. למרות שאין לי כל כך השתתפות בקרן ויקימדיה, אני מאמין שבאמצעות ההשתתפות העצומה שלי בויקיפדיה, אני יכול לעבוד שינויים שיועילו קהילת ויקיפדיה במסיירים יותר טובים של משתמשים, לשפר את איכות התוכן, ולעבוד עם חברי הצוות העתידי שלי לקראת מתן חוויה מעולה למחקר ובילוי (לקרוא: דיונים וקריאה) עבור קהילת ויקיפדיה כולה. אני נולד וגדל במשך 18 שנים בפיליפינים (מנילה) לפני שעבר לסן פרנסיסקו בשנת 2006, ולכן אני גם הצביע על היכולת הגדולה שלי להתקשר בטגלוג גם כן. אני כרגע סטודנט באוניברסיטת סיטי קולג' של סן פרנסיסקו, ואעבור בשנה זו לסן פרנסיסקו סטייט (הערה האהבה שלי העיר על ידי הביי!), כמו מרכזי ללימודי עירוני, ואני נהנה ויקיפדיה כמקור גדול למצוא מידע על נושאים שמעניינים אותי, לרבות הובלה, חדשות, מדעים, ומוסיקה.

  אני רק רוצה לשלוח ברכות הצלחה לכל הדיילים והמועמדים. (הערה: התרגומים מסופקים על ידי Google Translate)
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: en=N, tl=N
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
italiano:
 • Lingue: en=N, tl=N
 • Informazioni personali: Buona giornata! Il mio nome è wishfulanthony, con il mio vero nome è Nachor, Emmanuel Anthony Belza. I miei conti informazioni sono elencati di seguito:

  Io parlo le lingue sono indicati anche nella mia voce.

  Sono stato un contributo in edizione inglese di Wikipedia dal mese di aprile 2007, e sono stato anche un autore di diversi articoli che riguardano la San Francisco Bay Area e le Filippine. Anche se ho scarsa partecipazione della Fondazione Wikimedia, credo che attraverso la mia partecipazione immenso nella Wikipedia, posso lavorare attraverso i cambiamenti che andrà a beneficio della comunità di Wikipedia attraverso una migliore pattugliamento degli utenti, il miglioramento della qualità dei contenuti, e lavorare con i miei collaboratori potenziali verso l'offerta di un'esperienza eccellente per la ricerca e ricreazione (leggi: discussioni e la lettura) per l'intera comunità di Wikimedia. Sono nato e cresciuto per 18 anni nelle Filippine (Manila), prima di trasferirsi a San Francisco nel 2006, quindi ho anche indicato il mio grande capacità di comunicare in Tagalog pure. Sono attualmente studente al City College di San Francisco, il trasferimento di questo anno a San Francisco State University (notare il mio amore per la città sulla baia!), Come uno dei principali in Studi Urbani, e ho goduto Wikipedia come una grande fonte di trovare informazioni sugli argomenti che mi interessano, compresi i trasporti, le notizie, le scienze, e la musica.

  Vorrei solo che tutti i membri della commissione Stewards e potenziali candidati per i posti di lavoro del comitato il meglio.
日本語:
 • 言語: en=N, tl=N
 • 候補者の情報: こんにちは! 私の名前は wishfulanthony, 本名は Nachor, Emmanuel Anthony Belza です。以下は私のアカウントです:

  私が話せる言語は、上記のとおりです。

  2007年4月より英語版ウィキペディアに参加しており、サンフランシスコ・ベイエリアとフィリピンに関する記事をいくつか新規作成しました。私はウィキメディア財団に大して参画していませんが、ウィキペディアでの多大な貢献を通じて、ウィキメディア・コミュニティに役立つような変化を作り上げることができると思います。監視活動を通じ、記事の質的改善を通じ、そして、調査研究活動や文化的活動(読んだり話し合ったり)の良い体験を提供することを目指し将来の仲間たちと活動することを通じ、良い変化を作ってゆけると思います。私はフィリピン(マニラ)で生まれ、18年間暮らし、そして2006年、サンフランシスコに来ました。そのため、タガログ語でもとても上手に意思疎通できます。現在サンフランシスコ市立短大(シティカレッジ)の学生ですが、今年サンフランシスコ州立大学へ移る予定です(この港街が大好きなので)。専攻は都市論です。交通、ニュース、科学、音楽といった私の関心分野について調べる際、ウィキペディアは素晴らしい情報源になっています。

  スチュワードの仕事全体がうまく進みますよう、現役スチュワードと候補者全員の成功を心より祈ります。
한국어:
 • 언어 능력: en=N, tl=N
 • 신상 정보: 즐거운 하루! 내 이름은 wishfulanthony , 제 진짜 이름은되고 Nachor, 에마뉘엘 안토니 Belza입니다. 내 계정 정보는 아래와 같습니다 :

  위키 피 디아 영어 *에서 : 여기를 클릭하세요 위키 피 디아에서 메타 * : 여기를 클릭하세요

  내가 말하는 언어뿐만 아니라 내 항목에 표시됩니다.

  난 에이프릴 2007 년 이후 위키 피 디아의 영어 버전에 기여하고 있고, 또 샌프란 시스코 베이 지역 및 필리핀과 관련된 몇 가지 기사의 창조자되었습니다. 비록 위키 미디어 재단에 약간의 참여도, 난 위키 피 디아에서 내 엄청난 참여를 통해, 그 사용자는 더 나은 순찰을 통해 위키 피 디아 공동체 것이다 변화를 통해, 콘텐츠의 품질을 개선 작업을 수있는 작품은 나의 잠재적인 직원과 생각 연구 및 레크 리에이션을위한 훌륭한 경험을 제공하는쪽으로 (읽기 : 토론 및 독서) 전체를 위키 피 디아 공동체이다. 내가 태어 났으며, 필리핀 (마닐라)에서 18 년 동안 샌프란 시스코 제기 2006 년 이동하기 전에, 그래서 나는 내 큰 능력 타갈로그어에서뿐만 아니라 의사 소통을 표시. 저는 현재 샌프란 시스코의 시티 칼리지에서 학생이 1 년 샌프란 시스코 주립 대학 (주 베이에 의해 도시에 대한 내 사랑을 전송이야!), 같은 도시 연구의 주요 나는 훌륭한 소스로 위키 피 디아를 즐기고왔다 항목에 대한 정보를 찾는 중 교통, 뉴스, 과학 등에 관심 날,, 음악.

  난 단지위원회와 최고위원회의 작업에 대한 잠재적인 후보 모두 섭정 좋겠어.
Nederlands:
 • Taalvaardigheid: en=N, tl=N
 • Persoonlijke informatie: Goedendag! Mijn naam is wishfulanthony met mijn echte naam is Nachor Emmanuel Anthony Belza. Mijn accounts informatie worden hieronder opgesomd:

  De talen die ik spreek zijn ook aangegeven in mijn binnenkomst.

  Ik ben al een bijdrage in de Wikipedia Engels editie sinds april 2007, en ik heb ook een schepper van een aantal artikelen die gerelateerd zijn aan de San Francisco Bay Area en de Filippijnen. Hoewel ik weinig deelname aan de Wikimedia Foundation hebben, denk ik dat door mijn enorme deelname aan de Wikipedia, ik kan werken via veranderingen die zullen de Wikimedia-gemeenschap profiteren door een betere patrouilles van de gebruikers, verbetering van de kwaliteit van de inhoud, en werken met mijn potentiële medewerkers naar het verstrekken van een uitstekende ervaring voor onderzoek en recreatie (lees: discussies en het lezen) voor de gehele Wikimedia-gemeenschap. Ik ben geboren en getogen voor 18 jaar in de Filipijnen (Manilla) voordat hij naar San Francisco in 2006, dus heb ik ook aangegeven mijn grote vermogen om te communiceren in het Tagalog ook. Ik ben momenteel een student in het City College of San Francisco, de overdracht van dit jaar naar San Francisco State University (let op mijn liefde voor de stad door de baai!), Als een belangrijke in Urban Studies, en ik heb al genieten van Wikipedia als een grote bron van het vinden van informatie over de onderwerpen die mij interesseren, met inbegrip van het vervoer, nieuws, wetenschappen, en muziek.

  Ik wens iedereen in de Stewards Comite en de potentiële kandidaten voor de commissie werkgelegenheid de beste.
português:
 • Línguas: en=N, tl=N
 • Informações pessoais: Bom dia! Meu nome é wishfulanthony, com meu nome verdadeiro ser Nachor, Emmanuel Anthony Belza. Minhas informações de contas estão listados abaixo:

  Os idiomas que falo são indicados, bem na minha entrada.

  Tenho sido um colaborador na edição em Inglês Wikipedia desde abril de 2007, e eu tenho também um criador de vários artigos que estão relacionados com o San Francisco Bay Area e as Filipinas. Apesar de eu ter pouca participação da Fundação Wikimedia, acredito que através da minha participação imenso na Wikipédia, eu posso trabalhar por mudanças que beneficiem a comunidade da Wikimedia através de um melhor patrulhamento dos usuários, melhorando a qualidade de conteúdo, e trabalhar com o meu agente potencial no sentido de fornecer uma experiência excelente para pesquisa e lazer (leia-se: discussões e leitura) para a comunidade da Wikipédia, a enciclopédia inteira. Eu nasci e cresci durante 18 anos nas Filipinas (Manila), antes de se mudar para San Francisco em 2006, portanto, igualmente a minha grande habilidade de se comunicar em tagalo também. Estou atualmente um estudante na faculdade da cidade de San Francisco, transferir este ano para San Francisco State University (note my love for the City by the Bay!), Com especialização em Estudos Urbanos, e eu fui apreciando a Wikipédia como uma grande fonte de encontrar informações sobre os temas que me interessam, incluindo os transportes, notícias, ciências e música.

  Eu só queria que todos na Comissão Comissários e os potenciais candidatos para os postos de trabalho comissão o melhor.
中文(简体):
 • 可说语言: en=N, tl=N
 • 个人资料: 日安!我的名字是wishfulanthony ,我的真名被Nachor,艾曼纽安东尼贝尔扎。我的帐户信息如下:
  • 在维基百科英文:[8]
  • 在维基元:[9]

  在我使用的语言也都表示,在我的项目。

  我自2007年4月在维基百科英文版的贡献,我也一直是一个关系到旧金山湾区和菲律宾的几篇文章的创造者。尽管我在维基媒体基金会很少参与,我相信,通过我在维基巨大的参与,我可以通过改变这将有利于更好的用户通过维基媒体社区巡逻,提高内容质量,并与我的工作人员的工作潜力对提供一个良好的研究和娱乐体验(阅读:讨论和阅读)整个维基社区。我出生在18菲律宾(马尼拉)年提出的在2006年前移动到旧金山,所以我也表明我的大能在他加禄语沟通也。我目前在旧金山城市学院学生,今年转移到旧金山州立大学(注意,我对城市的爱的海湾!),作为一个主要城市的研究,我一直在享受巨大来源维基百科寻找有关主题的信息是我感兴趣,包括运输,新闻,科学和音乐。

  我只是想每个人的董事委员会和委员会的工作最好的潜在候选人。
中文(繁體):
 • 可說語言: en=N, tl=N
 • 個人資料: 日安!我的名字是wishfulanthony ,我的真名被Nachor,艾曼紐安東尼貝爾扎。我的帳戶信息如下:
  • 在維基百科英文:[10]
  • 在維基元:[11]

  在我使用的語言也都表示,在我的項目。

  我做了貢獻,在維基百科英文版2007年4月以來,我一直也是一個創作者的幾篇文章是有關舊金山灣區和菲律賓。雖然我沒有什麼參與維基媒體基金會,我相信通過我的巨大參與維基百科,我可以通過改變,將有利於更好地維基社會通過用戶的巡邏,提高內容質量,並與自己的潛力的工作人員有助於提供一個很好的經驗,研究和娛樂(閱讀:討論和閱讀)整個維基社區。我出生並提出18年在菲律賓(馬尼拉),然後轉移到舊金山,2006年,所以我也表明我的大能溝通的他加祿語也。我目前是學生在城市大學舊金山,今年轉移到舊金山州立大學(注我愛城市的海灣!),作為一個主要城市的研究,我一直享受維基百科是一個偉大的源尋找信息的主題我感興趣,包括運輸,新聞,科學和音樂。

  我只是希望每個人的董事委員會和潛在候選該委員會的工作是最好的。

Questions: See Stewards/elections 2010/Questions#wishfulanthony

→ View vote page