This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 100% complete.

Meta-Viki

Xəš oməjon bə Meta-viki — ce Vikimedijə Fondi projekton bejnəlxəlǧə čəmijəti sajt ijən čo oxšəš doə projekton. Ce koordinasijə ijən sənədonku tosə plan soxte ijən analizi barədə məlumoti sajt.

Bo kali meta-məsəlon bənə populjərizasijə, yštə viki-projekton soxtə byən, əmma əvon Meta-vikijədə bə dynjo omən. Čo no-pegətonədə komon de ym parson əloǧə hestyšone bəbe pəjdo karde gylə poct vyǧandəjonədə (nymunə, ijo wikimedia-l ja de gədə trafiki — WikimediaAnnounce), bə gyləj IRC-kaanlonədə Libera serveronədə, čo-čo təškiloton ijən ittifoǧon komon bə Vikimedijə əloǧəšon heste viki-sajtonədə, həmən kali čo vyronədə.

Čəmijət ijən kommunikasijə
Vikimedijə Fond, Meta-viki ijən avlodə projekton
The Wikimedia Foundation is the overarching non-profit foundation that owns the Wikimedia servers along with the domain names, logos and trademarks of all Wikimedia projects and MediaWiki. Meta-Wiki is the coordination wiki for the various Wikimedia wikis.