ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏ

This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 100% complete.

ꯃꯦꯇꯥ-ꯋꯤꯀꯤ

ꯂꯦꯡꯁꯤꯅꯕꯤꯔꯛꯁꯤ ꯃꯦꯇꯥ-ꯋꯤꯀꯤ, ꯃꯂꯦꯝꯒꯤ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯈꯣꯡ(ꯌꯨꯝꯕꯤ) ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ, ꯇꯥꯁꯤꯟꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯂꯧꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯞꯊꯅꯥ ꯏꯔꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅꯥ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯈꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯫

ꯑꯇꯩ ꯃꯦꯇꯥ-ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯤꯀꯤꯁꯤꯡꯗꯅꯤ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯄꯥꯟ ꯌꯧꯕ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯈꯟꯅꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯦꯇꯥ-ꯋꯤꯀꯤ ꯗ ꯑꯣꯏꯍꯟꯂꯤ ꯫ ꯃꯔꯤꯂꯩꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛ ꯏ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯊꯥꯅꯕ ꯄꯔꯤꯡꯁꯤꯡ (ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ-l, ꯑꯅꯦꯝꯕ ꯆꯪꯊꯣꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟ ꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ), IRC channels ꯂꯤꯕꯦꯔꯥꯗ, ꯑꯃꯝ ꯑꯃꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯤꯀꯤꯁꯤꯡ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯄꯥꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯊꯥꯛ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯫

ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯎꯐꯥꯎꯅꯕ
ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯀꯣꯡ(ꯌꯨꯝꯕꯤ),ꯃꯦꯇꯥ-ꯋꯤꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ
The Wikimedia Foundation is the overarching non-profit foundation that owns the Wikimedia servers along with the domain names, logos and trademarks of all Wikimedia projects and MediaWiki. Meta-Wiki is the coordination wiki for the various Wikimedia wikis.