This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 100% complete.

Meta-Wiki

Ni a paabu na zaŋ kana Meta-Wiki, andunia zaa dundɔŋ gɔɣu zaŋ ti Wikimedia Foundation nim' projects ni di tuuntumsa din ŋmani taba, din yi tabi sɔŋbu ni nu' timbo ni sabiri sɔŋda hali ti gbaai shaawara gbaabu ni yɛltɣa jahibu jahibu.

Meta-wikis din pahi pahi kamani Wikimedia Outreach nyɛla projecs shɛŋa din gahim din mali di wula zaa ka di Meta-Wiki puuni. Shaawara gbaabu gba nyɛla binshɛli din niŋdi Wikimedia mailing lists zuɣu (di bahi bamdi wikimedia-l, din dii bi nyari salo pam la zuɣu kamani WikimediaAnnounce), IRC channels Libera zuɣu, Wikimedia affiliates zaɣ' gansi, ni luɣushɛŋa din pahi pahi.

Dundɔŋ gɔɣu ni lahabaya wuligibu
Wikimedia Foundation, Meta-Wiki, ni di tuun' shɛŋa din pahi pahi
The Wikimedia Foundation is the overarching non-profit foundation that owns the Wikimedia servers along with the domain names, logos and trademarks of all Wikimedia projects and MediaWiki. Meta-Wiki is the coordination wiki for the various Wikimedia wikis.