Wikimedia ki-kim-huē táng-sū suán-kí/2021

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2021 and the translation is 41% complete.
Outdated translations are marked like this.

The election ended 31 8-goe̍h 2021. No more votes will be accepted.
The results were announced on 7 9-goe̍h 2021. Please consider submitting any feedback regarding the 2021 election on the elections' post analysis page.

2021 Board Elections
Main Page
Candidates
Voting information
Single Transferable Vote
Results
Discussions
FAQ
Questions
Organization
Translation
Documentation
This box: view · talk · edit

The 2021 Board of Trustees election has been rescheduled to 18 – 31 August 2021 due to technical issues with SecurePoll. Read more.

Tī 2021-nî Wikimedia ki-kim-huē tsi táng-sū-huē ê suán-kí tī 2021-nî 8-gue̍h 4-ji̍t kàu 2021-nî 8-gue̍h 17-ji̍t kí-hîng. Ta̍k-ê Wikimedia siā-kûn ê sîng-uân ē-sái tsiò-tio̍h tsit-ê ki-huē suán-tshut 4-uī táng-sū, ta̍k-ê táng-sū ê līm-kî sī 3-nî. 2021-nî 6-gue̍h 9-ji̍t khai-sí tsing-tsip hāu-suán-jîn (Special:MyLanguage/Wikimedia Foundation elections/2021/2021-06-09/Call for Candidates).

Please click on a candidate's name to learn more.

Voting

Voting was from 18 August 2021 to 31 August 2021. Voting information and instructions are on the Voting information page.

Note: If your vote is rejected, don't try logging in on votewiki. Instead, if the system rejects a valid vote, you should just restart the voting process. Since the voting form will be blank again, it is a good idea to write down your choices in a separate document or take a screenshot before submitting the form.

Learn more about the Board of Trustees in this short video:

Suán-kí sî-kan-pió

Suán-kí uí-uân-huē kuat-tīng iú-kuan bī-lâi suán-kí ua̍h-tāng ê kū-thé sè-tsiat. Tsit-ê sî-kan-pió ē-teh ū koh-khah tsē ê tsu-sìn liáu-āu koh king-sin.

 • 2021-04-15 Táng-sū-huē iú-kuan bī-lâi suán-kí ê kuat-gī
 • 2021-04-29 Tsing-tsip suán-kí tsì-kang
 • 2021-06-09 kàu 2021-06-29 Tsing-tsip hāu-suán-jîn
 • 2021-06-30 kàu 2021-07-02 Suan-pòo í-king khak-jīn ê hāu-suán-jîn
 • 2021-07-07 kàu 2021-08-03 hāu-suán-jîn kìng-suán
 • 2021-08-04 Khai-hòng tâu-phiò
 • 2021-08-17 Kiat-sok tâu-phiò
 • 2021-08-18 - 2021-08-24 Kè-phiò kah tshú-lí
 • 2021-08-25 Suan-pòo tâu-phiò ê kiat-kó
 • 2021 9-gue̍h: Táng-sū-huē līm-bīng tòng-suán-jîn


 
Táng-sū-huē suán-kí sî-kan-pió

Táng-sū-huē suán-kí ê hia̍p-tiau-jîn tshòng-kiàn tsi̍t-ê sî-kan tôo-pió. Tse ē-sái iōng-tī hun-hióng iú-kuan suán-kí ê sìn-sit tíng-kuân. Tsit-ê tôo-hîng ū tsiânn-tsē gí-giân ê pán-pún.

Kìng-suán Ua̍h-tāng

This is a list of campaign activities planned during the campaign period. Further activities are in the making, the list will be updated continuously. Community members are welcome to add additional activities to the list below. If you add activities, please link to the page where community members can find more information.

Thui-kóng

Teh tsìn-tsîng ê Wikimedia ki-kim-huē ê suán-kí lāi-té, tsuân-kiû siā-kûn ê tâu-phiò-lut kan-na ū 10%. Hia-ê ū tsì-kang hia̍p-tsōo ê suán-kí ua̍h-tāng thui-kóng ê siā-kûn, in--ê tâu-phiò tsîng-hóng óng-óng ū khah-hó--tsi̍t-kuá. Mā-ū tsit-kuá siā-kûn ê tâu-phiò-lut kìng-ka tshiau-kuè 20%.

Suán-kí tsì-kang

Kám-ū siūnn-beh tàu-sann-kāng lâi thê-ko lí sóo-khia ê siā-kûn tâu-phiò ê jîn-sòo? Lí bô-su-iàu kū-pī suán-kí ê king-giām. Suán-kí tsì-kang ē-teh siā-kûn lāi-té hia̍p-tsōo thui-kóng tsit-pái táng-sū ê suán-kí. Huan-gîng ta̍k-ê Wiki kè-uē ê tsì-kang ka-ji̍p gún-ê thuân-tuī! Teh tsiān 30--ê Wiki kè-uē lāi-té, gún hi-bāng tsiun ū tâu-phiò tsu-keh ê lâng, teh tsia-ê Wiki kè-uē lāi-té lóng ē-tàng tsì-tsió an-pâi tsi̍t-uī suán-kí tsì-kang lâi tàu-sann-kāng. Lí-nā tng-teh thui-tōng ka-kī ê siā-kûn tsham-ka tsit-pái táng-sū ê suán-kí, án-ne tō ē-sái pang-tsōo gún kiàn-li̍p tsi̍t-ê koh-khah to-guân, koh-khah ū tsik-hāu ê táng-sū-huē!

Thó-lūn

Teh sè-kài kok-tē û tsiânn-tsē tsit-pái táng-sū suán-kí ê thó-lūn. Khah-kín lâi ka-ji̍p tsia--ê thó-lūn!

Táng-sū suán-kí ê Telegram tò-lun-kûn
Táng-sū suán-kí ê kí-pān thuân-tuī tit-beh tiàm tsia huat-pòo kong-kò kah king-sin.
Lâm-a suán-kí tsì-kang-kûn
Tiàm tsia ka-thiam thó-lūn-kûn ê liân-kiat, án-ne kî-thann ê lâng tō ē-sái ka-ji̍p thó-lūn.

Thuân-tuī

Suán-kí uí-uân-huē
AbhiSuryawanshi
Carlojoseph14
HakanIST
KTC
Mardetanha
Masssly
Matanya
Ruslik0
Tsú-pān thuân-tuī
Quim Gil- Hia̍p-tiau
Xeno: Ing-gí siā-khu hām Meta-Wiki
Jackie Koerner- Ing-gí tē-khu kah Meta-Wiki ê tsú-tshî-jîn
Civvi: Italian communities
Oscar Costero- Latin Bí-tsiu tē-khu ê tsú-tshî-jîn
Mahuton Possoupe- Huat-gí tē-khu ê tsú-tshî-jîn
Zita Zage- Sahara í-lâm Hui-tsiu tē-khu ê tsú-tshî-jîn
Denis Barthel- Tik-gí tē-khu, Pak-au kah Se-au tsū-tì-thé ê tsú-tshî-jîn
Ravan Al-Taie- Tiong-tang kah Pak-hui tē-khu ê tsú-tshî-jîn
Krishna C. Velaga- Lâm-a tē-khu ê tsú-tshî-jîn
Mervat Salman- Alapik siā-khu hām Tiong-tang tē-khu
Zita Zage- Sahara í-lâm Hui-tsiu tē-khu
Sam Oyeyele: Yoruban communities and West Africa region
Krishna C. Velaga- Lâm-a tē-khu
Youngjin Ko: Korean communities and East Asia region
Ramzy Muliawan: Indonesian communities and Southeast Asia and the Pacific region

Puē-kíng

Wikimedia ki-kim-huē tsi táng-sū-huē guân-tīng beh tī 2020-nî suán-tshut 3-uī siā-kûn táng-sū. Tī 2020-nî 4-gue̍h, táng-sū-huē suan-pòo thè-uànn tâu-phiò liû-tîng. Tī 2021-nî 4-gue̍h, táng-sū-huē thê-tshut sin-ê táng-sū-huē suán-kí kè-uē. Lî-tshiánn hi-bāng ē-sái tsing-ka táng-sū suán-kí ê to-iunn-sìng kah tsham-ú-tōo.

Uī-tio̍h koh-khah hó-ê hâm-kài Wikimedia ki-kim-huē lû-lâi lû-tsē ê sit-thâu kah tsuan-gia̍p líng-i̍k ê su-kiû, táng-sū-huē kàu-tann í-king khok-tsing jîn-sòo kàu 16-ê lâng. Tsit-hāng tsing-ka táng-sū jîn-sòo ê kè-uē sī khiā-tī guā-pōo ê kuán-lí phîng-kóo kiàn-gī khah-lâi thui-tōng-ê.

 • 3-si̍k sī-iû siā-kûn (kah tsū-tì-thé) suán-tshut ê sin táng-sū
 • 3-si̍k sī-iû Wikimedia ki-kim-huē ê táng-sū-huē suán-tshut ê sin táng-sū

Tī 2021-nî táng-sū ê suán-kí tiong, gún tit-beh suán-tshut 4-uī táng-sū: kî-tiong 3-uī sī guân-sian su-iàu tiông-sin suán-tshut ê táng-sū, tē-4 uī tō-sī in-uī tsing-ka táng-sū jîn-sòo sóo sin tsing-ka ê khang-khuat. Kàu 2022-nî, gún-ē līng-guā suán-tshut 4-uī táng-sū: kî-tiong 2-uī sī sin tsing-ka ê siā-kûn kah tsū-tì-thé ê táng-sū khang-khuat, līng-guā iá-koh-ū 2-uī tsū-tì-thé ê táng-sū tit-beh līm-kî kài-muá.