Обща политика за проверяващите

This page is a translated version of the page CheckUser policy and the translation is 100% complete.
Политики и упътвания Обща политика за проверяващите

Тази страница предоставя информация за достъпа до инструмента CheckUser и очертава политиката относно неговото използване. Съдържанието на страницата е обсъждано през септември и октомври 2005 година и е публично публикувано през ноември 2005 година.

Meta-Wiki Checkuser-2000px.png

Описание

CheckUser (бълг. произн. чекюзър, от англ. check, „проверявам“, и user, „потребител“) е инструмент, предназначен за потребители с правото checkuser. Потребителите с това право (наричани по-нататък проверяващи) могат, в частност, да проверяват дали даден потребител представлява марионетка на друг потребител в същия проект (не във всички проекти). Използвайки инструмента CheckUser, проверяващите имат възможност:

 • да определят IP адреса, от който даден потребител е редактирал или е извършил друго действие, което системата регистрира, включително заявките за възстановяване на парола;
 • да установят редакциите или други регистрирани действия, включително заявките за възстановяване на парола, извършени от даден IP адрес, дори когато извършители са регистрирани потребители;
 • да установят дали даден потребител е изпращал електронна поща през интерфейса на МедияУики към друг потребител; видими са само датата и часът на изпращане, но имейл адресът и потребителското име на получателя остават скрити.

Тази информация се съхранява само за кратък период от време (към настоящия момент срокът е 90 дни), поради което по-ранни редакции няма да бъдат видими в CheckUser. Системата води дневник кой е правил запитвания за информацията, достъпен за потребители с правото checkuser-log. Дневникът има следния вид:

Ръководството за ползватели на CheckUser е достъпно на страницата Help:CheckUser.

Употреба

CheckUser следва да бъде използван за борба с вандализмите и спама, за проверка на злоупотреби с марионетки и, като цяло, за ограничаване на действия, които възпрепятстват нормалната работа на проектите. Той трябва да бъде използван само за предотвратяване на вреди върху проектите на Уикимедия.

Недопустимо е инструментът да бъде използван за упражняване на политически контрол, за оказване на натиск върху редактори или като заплаха срещу друг редактор при възникнал спор относно съдържание. Винаги трябва да е налице основателна причина за използване на инструмента за разследване на потребител. Обърнете внимание, че допълнителни сметки за един редактор не са забранени, доколкото те не биват използвани за нарушаване или заобикаляне на политиките (примери за нарушения с няколко регистрации от един човек са подаване на повече от един глас в гласувания, опити за създаване на впечатление, че дадена позиция в дискусия се ползва с по-широка подкрепа, или пък заобикаляне на наложени блокирания или отнемания на правата за редактиране).

Уведомяването на потребител, че е обект на проверка от проверяващ, е допустимо, но не е задължително. Аналогично, за извършваните проверки не е задължително да бъде уведомявана общността, но това също е възможно, при съблюдаване на изискванията на Декларацията за поверителност.

Някои проекти допускат IP адресът на даден потребител да бъде проверен по нейно или негово собствено искане, например като средство за доказване на невиновност при отправени обвинения в използване на марионетки. Обърнете внимание обаче, че искането за проверка от проверяващ в тези случаи може да бъде част от опит да се възпрепятства нормалната работа на проекта.

Поверителност

В проектите на Фондация Уикимедия съображенията относно политиката за поверителност имат огромно значение. Освен когато някой нарушава политики (например извършва мащабен автоматизиран вандализъм или публикува спам) и разкриването на информация за нея или него е необходимо, за да бъдат спрени вредоносните действия, разкриването на IP адреси, местонахождения или друга информация, достатъчна да бъдат идентифицирани такива лица, представлява нарушение на политиката за поверителност. Изключение представлява случаят, в който такива лица сами вече са разкрили тази информация в проекта.

Оповестяване на информация

Дори когато потребител извършва вредителски действия, при възможност е най-добре да не бъде разкривана лична информация.

 • В общия случай, не разкривайте IP адреси. Единствено предоставяйте информация от типа „от една и съща мрежа“, респективно, „от различни мрежи“, и подобни. Ако предоставяте детайлна информация, уверете се, че човекът, комуто я предоставяте, е благонадежден и няма сам/сама да я разкрие пред трети лица.
 • Ако потребител е заявил, че е от дадено място, и IP адресът го потвърждава, публичното потвърждаване на твърдението на потребителя, когато такова е необходимо, не представлява разкриване на лична информация.
 • Ако имате каквито и да е колебания, не разкривайте никакви подробности.

Достъп

Единствено на стюарди, омбудсмани, някои служители на Фондация Уикимедия и много ограничен кръг други потребители е позволено да получават достъп до инструмента CheckUser. Потребителите могат да бъдат проверяващи единствено на ниво отделен проект (изключение представляват омбудсманите и тези служители на Фондацията с достъп до инструмента).

Ако в даден проект има местни проверяващи, обичайно проверките трябва да бъдат извършвани от тях. В извънредни случаи, изискващи спешна намеса, или при нужда от проверка в няколко проекта едновременно, като например в случаите на междууики вандализъм, локалните проверки могат да бъдат извършвани и от стюарди. Стюардите следва да премахнат местния си достъп до CheckUser след приключване на проверките и да уведомят местните проверяващи или общия пощенски списък на проверяващите.

Ако в даден проект няма местни проверяващи, заявките трябва да бъдат отправяни към стюардите (например „явява ли се X марионетка на Y“). За тази цел следва да се добави заявката към страницата Steward requests/Checkuser, като се изброят съответните потребители и се обоснове необходимостта от извършване на проверката (с хипервръзки). В зависимост от естеството на заявката, стюардът може да откаже изпълнението ѝ, да поиска допълнителна информация или да отговори относно вероятността въпросните потребители да имат същия IP адрес, същия междинен сървър, същата мрежа, същата държава, или че са напълно несвързани помежду си (вижте дискусията относно какво по-конкретно стюардът би следвало да отговори на редактора).

Определяне на местни проверяващи

Във всеки проект трябва да има или най-малко двама проверяващи, или нито един. Това е нужно, за да могат проверяващите да упражняват помежду си контрол и потвърждаване на извършваните действия. Ако в даден проект остане само един проверяващ (например когато единственият друг напусне или правата му бъдат отнети), общността трябва незабавно да определи нов проверяващ (така че броят на проверяващите да бъде най-малко двама).

В проекти с Арбитражен комитет (АрбКом, ArbCom), чиито членове са били избрани с подкрепата на поне 25–30 участници от местната общност, проверяващите могат да бъдат определяни непосредствено от арбитраторите. След постигане на съгласие, член на комитета следва просто да изреди кандидатите на страницата Steward requests/Permissions.

В проекти, в които няма Арбитражен комитет, отговарящ на горните условия, или в проекти, където се предпочита директен избор, общността може да одобри местни проверяващи (стюардите не се броят за местни проверяващи) чрез консенсус. Кандидатите за проверяващи трябва да поискат достъп до инструмента от местната общност и да огласят кандидатурата си по правилния начин (чрез страницата за общи разговори, пощенски списък, когато има такъв, специална страница за заявки и т.н.). Кандидатите трябва да са запознати с Декларацията за поверителност. След достигане на консенсус в местната общност (най-малко 70–80% одобрение при гласуване „за/против“ кандидатура или най-голям брой събрани гласове при избор между няколко кандидатури) при одобрение от най-малко 25–30 редактори, успешните кандидати следва да поискат достъп на страницата Steward requests/Permissions, прилагайки препратка към решението на общността. В случай, че след провеждане на избора даденият проект няма да има поне двама проверяващи, проектът ще остане без местни проверяващи.

Пощенски списък

Съществува непубличен пощенски списък (CheckUser-l), до който всички стюарди и проверяващи следва да имат достъп. Изпратете писмо до модераторите за получаване на достъп. Използвайте пощенския списък, за да потърсите помощ, идеи и второ мнение, ако не сте сигурни как да интерпретирате данните.

IRC канал

Съществува непубличен IRC канал (#wikimedia-checkuserуебчат), до който всички стюарди и проверяващи, които използват IRC, следва да имат достъп. Този канал служи за същите цели, както и пощенския списък, но в реално време. Свържете се с който и да е потребител в канала, за да получите достъп; мениджър на канала ще предостави постоянен достъп. Потърсете помощ от стюард, ако имате проблем с получаването на достъп.

Премахване на достъпа

Проверяващ, който не е бил активен в продължение на повече от една година, ще бъде лишен от правото си на достъп до CheckUser.

В случаи на злоупотреби с инструмента, стюардът или проверяващият ще бъдат незабавно лишавани от достъпа си до него. В частност, правата ще бъдат свалени при системно извършване на проверки върху потребители без основателна причина за това (трябва да бъдат предоставени хипервръзки и доказателства за такова проблемно поведение).

Съмнения за злоупотреби от страна на проверяващи следва да бъдат обсъждани на местно ниво в съответните проекти. В проекти с Арбитражен комитет, последният може да вземе решение относно евентуално снемане на правата. В проекти без Арбитражен комитет, решението за снемане на правата може да бъде гласувано от общността.

Оплаквания относно нарушения на настоящата политика, политиката за достъп до непублична информация или декларацията за поверителност се разглеждат от Комисията на омбудсманите, която обслужва всички проекти.

Списък на проверяващи по проекти

 • Edit (last updated: 2022-06-13)

Everywhere

Arabic Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Dr-Taher
 2. Meno25
 3. باسم
 4. جار الله
 5. علاء
 6. فيصل

Bengali Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 25 votes in favor and 80% support can be appointed (application will open for no less than 30 days).

 1. Al Riaz Uddin Ripon
 2. NahidSultan

Catalan Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Jmrebes
 2. Joutbis
 3. KRLS

Czech Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Jagro
 2. Martin Urbanec
 3. Mormegil

Danish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Kaare
 2. KnudW
 3. Sir48

Dutch Wikipedia

Automatically generated checkusers list

Appointed by Arbcom
 1. Akoopal
 2. Ellywa
 3. Groucho NL
 4. Japiot
 5. Jcb

English Wikibooks

Automatically generated checkusers list
(Local policy mandates that Stewards are explicitly allowed to process non-emergency CheckUser requests)

 1. MarcGarver
 2. Xania

English Wikinews

Automatically generated checkusers list

 1. Acagastya
 2. Cromium

English Wikipedia

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. Alison
 2. AmandaNP
 3. BDD
 4. Barkeep49
 5. Beeblebrox
 6. Bradv
 7. Cabayi
 8. CaptainEek
 9. Donald Albury
 10. Doug Weller
 11. Dreamy Jazz
 12. Drmies
 13. EdJohnston
 14. Enterprisey
 15. Ferret
 16. GeneralNotability
 17. Girth Summit
 18. GorillaWarfare
 19. Guerillero
 20. Izno
 21. Joe Roe
 22. Jpgordon
 23. KrakatoaKatie
 24. Ks0stm
 25. L235
 26. Mailer diablo
 27. Materialscientist
 28. Maxim
 29. Mkdw
 30. MusikAnimal
 31. Mz7
 32. NinjaRobotPirate
 33. Opabinia regalis
 34. Oshwah
 35. PhilKnight
 36. Ponyo
 37. Primefac
 38. Reaper Eternal
 39. Risker
 40. RoySmith
 41. SQL
 42. ST47
 43. Salvio giuliano
 44. Stwalkerster
 45. TheresNoTime
 46. TonyBallioni
 47. Versageek
 48. Worm That Turned
 49. Wugapodes
 50. Yamla
 51. Zzuuzz
Founder
 1. Jimbo Wales

English Wiktionary

Automatically generated checkusers list

 1. Chuck Entz
 2. TheDaveRoss

Finnish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Ejs-80
 2. Harriv
 3. Stryn

French Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Under the local policy, CheckUsers are elected for a six month term.

 1. 3(MG)²
 2. Hexasoft
 3. Hyméros
 4. Linedwell
 5. Marc Mongenet
 6. Poudou!

German Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Under the local policy, CheckUsers are elected for a two year term.

 1. Der-Wir-Ing
 2. Karsten11
 3. Perrak

Hebrew Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Deror avi
 2. Matanya
 3. TheStriker
 4. יונה בנדלאק
 5. דגש

Hungarian Wikipedia

Automatically generated checkusers list (requests and policy)

 1. Bináris
 2. Csigabi
 3. Grin
 4. Tgr

Indonesian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Bennylin
 2. David Wadie Fisher-Freberg
 3. Hidayatsrf
 4. Meursault2004
 5. Nohirara

Italian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Ask21
 2. Elwood
 3. Gac
 4. Melos
 5. Ruthven
 6. Sakretsu
 7. Shivanarayana
 8. Superspritz
 9. Vituzzu

Japanese Wikipedia

Automatically generated checkusers list (policy)

 1. Infinite0694
 2. Penn Station
 3. Y-dash
 4. さかおり

Korean Wikipedia

Automatically generated checkusers list (policy and request)

 1. Dmthoth
 2. IRTC1015
 3. Sotiale
 4. 이강철

Malayalam Wikipedia

Automatically generated checkusers list (Policy and Requests)

 1. Kiran Gopi
 2. Razimantv

Persian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Huji
 2. Ladsgroup

Polish Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Due to a new policy on the Polish Wikipedia, users who gain 85% of votes in favor may become CheckUsers

 1. Masti
 2. Nedops
 3. Saper
 4. Wojciech Pędzich

Portuguese Wikipedia

Automatically generated checkusers list

Under the local policy, CheckUsers are elected with two year term.

 1. Conde Edmond Dantès
 2. Érico
 3. Stanglavine
 4. Tks4Fish

Russian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. DR
 2. Q-bit array
 3. Ле Лой

Serbian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Djordjes
 2. Dungodung
 3. Обрадовић Горан

Simple English Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Bsadowski1
 2. Djsasso
 3. Eptalon
 4. Operator873
 5. Peterdownunder
 6. Vermont

Slovene Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. MZaplotnik
 2. Romanm

Spanish Wikipedia

Automatically generated checkusers list
Local policy mandates that only users who gain at least 30 votes in favor and 80% support can be appointed.

 1. Alhen
 2. Bernard
 3. BlackBeast
 4. LuchoCR
 5. Montgomery
 6. Rastrojo

Swedish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Fluff
 2. Julle
 3. Tegel

Thai Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Geonuch
 2. Timekeepertmk

Turkish Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. Elmacenderesi
 2. Uncitoyen

Ukrainian Wikipedia

Automatically generated checkusers list

Appointed by ArbCom
 1. Andriy.v
 2. Goo3
 3. Mykola7
 4. NickK

Vietnamese Wikipedia

Automatically generated checkusers list

 1. DHN
 2. Mxn

Wikimedia Commons

Automatically generated checkusers list

 1. Elcobbola
 2. Fitindia
 3. Jameslwoodward
 4. Krd
 5. Trijnstel

Wikispecies

Automatically generated checkusers list

 1. Dan Koehl
 2. Faendalimas
 3. Koavf

Meta

Automatically generated checkusers list · (information page and requests page)

 1. Ajraddatz
 2. Hasley
 3. MarcoAurelio
 4. Minorax
 5. Sotiale
 6. Trijnstel
 7. Vermont

Wikidata

Automatically generated checkusers list · (information page and requests page)

 1. 1997kB
 2. BRPever
 3. Jasper Deng
 4. Sotiale
 5. علاء

Вижте също