គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត មូលនិធិវីគីម៉េឌា ២០១៣

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections 2013/Committee and the translation is 82% complete.
Info The election ended 22 June 2013. No more votes will be accepted.

The results were announced on 24 June 2013.

ជួយបកប្រែការបោះឆ្នោត។

គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សានាយក ២០១៣ គ្រប់គ្រងរាល់ព័ត៌មាន​អំពីការងាររៀបចំការបោះឆ្នោត​តាម​ភារកិច្ច​ដែល​ក្រុមប្រឹក្សា​កំពូល​ចាត់តាំង ដែលនឹងត្រូវ​ត្រួតពិនិត្យ​បន្ត​ ដែល​ជាការងារទូទៅ​សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សា​នាយក ហើយ​អាច​នឹងធ្វើការផ្តល់អនុសាសន៍​ជូនទៅ ក្រុមប្រឹក្សានាយកអំពីការបោះឆ្នោត។

សមាជិកភាព

The Committee consists of members appointed by the Board of Trustees to organize the 2013 Wikimedia Board of Trustees election. Committee members must be editors of one or more Wikimedia projects, cannot be on the Board of Trustees or candidates in the election, and cannot vote in the election.

គណៈកម្មការនេះត្រូវបានប្រកាស់ នៅថ្ងៃទី ៥ កម្ភៈ ២០១៣ ដែល​មាន​សមាជិក​ដូច​ខាង​ក្រោម:

ឈ្មោះ ភាសា ទីតាំង (តំបន់ម៉ោង)
Ferdinando Scala it, nap, en-5, fr-5, es-2 San Giorgio a Cremano, Italy (UTC+1)
Jon Harald Søby nb, en-3, sv-3, de-2, da-2, es-1, eo-1, ro-1, sw-1 Trondheim, Norway (UTC+1)
Katie Chan en, yue Lincoln, England (UTC+0)
Ralf Roletschek de, es-2, ru-1, cs-1, ca-1, en-0 Eberswalde, Germany (UTC+1)
Risker en, fr-2 Toronto, Canada (UTC-5)

Philippe Beaudette មានតួនាទីជាបុគ្គលិកគាំទ្រ និង ទំនាក់ទំនង ដែលមាន Geoff Brigham ជាអ្នកផ្តល់ការគាំទ្របញ្ហាផ្នែកច្បាប់។

ភារកិច្ច

The Committee is responsible for planning and maintaining virtually every aspect of the Board election. For example, the Committee plans the type of voting, suffrage criteria, and criteria for candidacy, drafts and organizes all of the official election pages on Meta, verifies that candidates and voters meet the criteria, audits votes to ensure there are no duplicate votes or other problems, et cetera.