Bầu cử Wikimedia Foundation/2017/Thanh tra Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ/Câu hỏi

Info Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 11 tháng Sáu 2017. Phiếu bầu mới sẽ không hợp lệ.
Kết quả đã được công bố trong ngày 19 tháng Sáu 2017. Vui lòng gửi bất kỳ phản hồi nào liên quan đến cuộc bầu cử năm 2017 trên trang hậu bầu cử.

Hướng dẫn

Cử tri

Chúng tôi yêu cầu cử tri để không quá 4 câu hỏi không trùng lặp, ngắn gọn và có liên quan chặt chẽ. Các câu hỏi không trực tiếp liên quan đến ứng cử viên trong cuộc bầu cử FDC sẽ bị bãi nhiệm theo quyết định của ủy ban bầu cử. Xin hãy tôn trọng thời gian mà ứng viên phải trả lời, và thời gian cử tri khác phải dành thời gian đọc.

Vui lòng không sử dụng các trang câu hỏi để liên kết đến các trang khác với nhiều câu hỏi hơn (để hỏi thêm hoặc không có câu hỏi, hãy liên hệ với các ứng cử viên trên trang thảo luận của họ hoặc qua email). Bạn có thể đặt câu hỏi bằng bất kỳ ngôn ngữ nào; Nếu cần, ủy ban bầu cử sẽ cố gắng tìm các dịch giả.

Ứng viên

Khuyến cáo rằng câu trả lời cho các câu hỏi không được vượt quá khoảng 1600 ký tự cho mỗi câu hỏi (không tính khoảng cách). Vui lòng không liên kết đến một trang khác có chứa câu trả lời mở rộng, mặc dù liên kết có liên quan được sử dụng cho mục đích mô tả là tốt. Do số cử tri và ứng cử viên, điều này là cần thiết để giữ cho các trang này có thể đọc được, có tính thông tin và do đó hữu ích cho cử tri.


Question to the candidate

Hello, Kirill Lokshin. Thanks for your decision to present yourself as a candidate for the Funds Dissemination Committee Ombudsperson. From your presentation on meta, I see you are the chair of the Affiliations Committee, a member of the Simple Annual Plan Grants Committee and a member of the Project Grants Committee. I appreciate your serious work and dedication to the community; nevertheless, do you think it is a problem that decision-making in important instances is centralized in one person (you)? If you think this is a problem, what do you think could be good strategies to bring more diversity in decision-making instances? --Joalpe (talk) 10:55, 1 June 2017 (UTC)[reply]