Bầu cử Wikimedia Foundation/2017/Kết quả

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Results and the translation is 37% complete.
Info Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 11 tháng Sáu 2017. Phiếu bầu mới sẽ không hợp lệ.
Kết quả đã được công bố trong ngày 19 tháng Sáu 2017. Vui lòng gửi bất kỳ phản hồi nào liên quan đến cuộc bầu cử năm 2017 trên trang hậu bầu cử.

Bầu cử FDC

These are the certified results of the 2017 Funds Dissemination Committee (FDC) election for FDC members and FDC Ombudsperson. These results have been certified by the committee, Wikimedia Foundation's legal department, and the Board of Trustees.

There were 1028 votes cast, with 952 valid votes being cast. Of the votes cast, 76 were thrown away as the voter voted again, and 2 votes were struck.

The candidates with the most support are:

FDC members

Thanh tra viên FDC

FDC members election results
Candidate Support Neutral Oppose Support Percentage S/(S+O)
Michał Buczyński – User:Aegis Maelstrom 365 468 117 75,73%
Lorenzo Losa – User:Laurentius 345 476 129 72,78%
Liam Wyatt – User:Wittylama 346 469 135 71,93%
Osmar Valdebenito – User:B1mbo 317 504 129 71,08%
Katherine Bavage – User:Leela0808 327 482 141 69,87%
Chris Keating – User:The Land 301 510 139 68,41%
Frank Schulenburg – User:Frank Schulenburg 273 501 176 60,80%
Nurunnaby Chowdhury – User:Hasive 262 512 176 59,82%
Viswanathan Prabhakaran – User:viswaprabha 254 507 189 57,34%
Ad Huikeshoven – User:Ad Huikeshoven 201 545 204 49,63%
Abel Lifaefi Mbula – User:BamLifa 154 549 247 38,40%
FDC Ombudsperson election results
Candidate Support Neutral Oppose Support Percentage S/(S+O)
Kirill Lokshin – User:Kirill Lokshin 432 436 82 84,05%

Bầu cử Hội đồng Quản trị

Đây là những kết quả được chứng nhận của cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị Wikimedia Foundation năm 2017. Các kết quả này đã được chứng nhận bởi Ủy ban bầu cử, nhân viên cố vấn của Tổ chức Wikimedia Foundation cho Ủy ban và Hội đồng Quản trị.

Có 5581 phiếu bầu, trong đó có 5120 phiếu bầu hợp lệ. Sự khác biệt 461 phiếu bầu được đưa ra từ các cuộc bỏ phiếu lại, trong đó các cử tri đủ tiêu chuẩn tái tổ chức bỏ phiếu để thay đổi phiếu bầu của họ, và bỏ phiếu, trong đó có 34 phiếu. (Một số phiếu bầu lại cũng bị gạch.)

Các ứng cử viên được hỗ trợ nhiều nhất là:

Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị Wikimedia Foundation
Ứng viên Thuận Trắng Chống Tỷ lệ hỗ trợ Thuận/(Thuận+Chống)
María Sefidari – User:Raystorm 2.557 1.997 566 81,88%
Dariusz Jemielniak – User:Pundit 2.332 2.255 533 81,40%
James Heilman – User:Doc James 2.435 2.105 580 80,76%
Chris Keating – User:The Land 2.002 2.530 588 77,30%
Peter Gallert – User:Pgallert 1.810 2.726 584 75,61%
Yuri Astrakhan – User:Yurik 1.736 2.648 736 70,23%
Milos Rancic – User:Millosh 1.646 2.598 876 65,27%
Abbad Diraneyya – User:عباد ديرانية 1.436 2.748 936 60,54%
Abel Lifaefi Mbula – User:BamLifa 1.465 2.605 1.050 58,25%