Стратегія руху та врядування/База термінів/Таблиця

This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Termbase/Table and the translation is 100% complete.

A

Англійською Переклад
abuse filter фільтр зловживань
accountability підзвітність
admin адмін
administrator адміністратор
administrators адміністратори
administrators on meta адміністратори Мети
adminship права адміністратора
advanced rights розширені права
advisor радник
Advisory Board Консультативна рада
AffCom Комітет з приєднання
affiliate афіліат
affiliates афіліати
Affiliations Committee Комітет з приєднання
Africa Африка
arbitration committee арбітражний комітет
appeal оскарження
Assistant election official Помічник організатора виборів
autoconfirmed users автопідтверджені користувачі
autopatrolled users автопатрульовані користувачі

B

Англійською Переклади
backlog список завдань
best practices найкращі практики
board Рада
board election вибори до Ради
board elections вибори до Ради
Board Governance Committee Комітет з урядування Ради
board handbook посібник ради
Board of Trustees Рада повірених
BoT РП
bot бот
bylaws положення

C

Англійською Переклад
Call for feedback Заклик залишати відгуки
candidate кандидат
candidates кандидати
category категорія
CEE ЦСЄ
Central and Eastern Europe Центральна та Східна Європа
Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia Центральна та Східна Європа (ЦСЄ) і Центральна Азія
CentralNotice CentralNotice
chair голова
Chairman Emeritus Почесний голова
challenge виклик
change зміна
changes зміни
chapter відділення
chapters відділення
chapters agreement угода відділень
Chapters committee Комітет відділень
chapters handbook посібник відділень
Chapters meeting Зустріч відділень
Charter Хартія
Charter content вміст Хартії
Charter drafting редагування Хартії
CheckUser чек’юзер
CheckUser policy Політика щодо перевірки користувачів
Chief Operational officer операційний директор
Chief Technical Officer технічний директор
ComCom Комітет з комунікації
commission комісія
committee комітет
Commons Вікісховище
Communications committee Комітет з комунікацій
communities спільноти
communities and organizations спільноти та організації
community спільнота
Community Affairs Committee Комітет у справах спільнот
Community Development Розвиток спільноти
Community Development team Команда з розвитку спільноти
community meeting зустріч спільноти
Community Resilience and Sustainability (CR&S) Гнучкість і сталість спільноти (CR&S)
conflict of interest конфлікт інтересів
consensus консенсус
consultation консультація
consultation with консультація з
consultation with communities консультація зі спільнотами
consultations консультації
content вміст
contractor підрядник
contributor(s) дописувач(і)
conversation обговорення
conversations обговорення
coordinating координування
coordination координація
Council Рада

D

Англійською Переклади
desktop настільний
development розвиток
development of розвиток
Diff blog блог Диф
Direction Напрямок
disambiguation неоднозначність
discussion дискусія
discussion page сторінка дискусії
Discussion Tools Інструменти для дискусії
discussions дискусії
diverse різноманітний
diversity різноманітність
draft редакція
drafting редагування
Drafting committee Редакційний комітет
drafts редакції

E

Англійською Переклади
East, Southeast Asia, and Pacific Східна, Південно-Східна Азія та Тихий океан
edit conflict конфлікт редагувань
edit summary опис редагування
edit war війна редагувань
Edit-a-thon Едітатон
Editathon Едітатон
editing редагування
editor редактор
editors редактори
election вибори
Election compass Виборчий компас
Election officers Працівники на виборах
election volunteer волонтер на виборах
elections вибори
Elections Committee Виборчий Комітет
Embassies Амбасади
Embassy Амбасада
emerging communities спільноти у процесі формування
emerging community спільнота у процесі формування
employee працівник
employees працівники
enforcement правозастосування

також, залежно від контексту забезпечення дотримання

Enforcement Guideline Настанова з правозастосування
Enforcement Guidelines Настанови з правозастосування
ESEAP СПСАТ
Europe Європа
evaluation оцінювання
event подія
events події
Events committee Комітет із організації подій
Executive Director Виконавчий директор
extension розширення
external links зовнішні посилання

F, G

Англійською Переклади
FDC КРК
feature функція
financial committee фінансовий комітет
financial reports фінансові звіти
Foundation Фонд
Foundation-l Foundation-l
free knowledge вільні знання
fund фонд
Fundraising committee Комітет зі збору коштів
funds кошти
Funds Dissemination Committee Комітет з розподілу коштів
General Counsel Генеральний юридичний радник
Gerrit Gemit
GFDL GFDL
GLAM БоГеМА
GLAMs БоГеМА
GLAMwiki conferences конференції БоГеМА
global conversation глобальне обговорення
global conversations глобальні обговорення
Global council Глобальна рада
global permissions глобальні права
global policies глобальні політики
global policy глобальна політика
Global Sysop Глобальний адміністратор
Global Sysops Глобальні адміністратори
governance урядування
Governance review Перегляд урядування
grant грант
Grant Advisory Committee (GAC) Консультативний комітет з надання грантів (GAC)
grantee грантоотримувач
grants гранти
guideline настанова

H, I , K

Англійською Переклади
hackathon хакатон
healthy community здорова спільнота
helpdesk служба підтримки
home wiki домашня вікі
hub хаб
hubs хаби
implement запроваджувати
implementation запровадження
inclusive інклюзивний
initiative (Movement Strategy Initiative) initiative
insurance committee страховий комітет
interface інтерфейс
interface administrator адміністратор інтерфейсу
interfaces інтерфейси
Interim Global Council тимчасова Глобальна рада
interwiki інтервікі
IRC IRC
knowledge знання

L

Англійською Переклади
LangCom LangCom
Language Committee Мовний комітет
LATAM ЛАТАМ
Latin America Латинська Америка
Latin America (LATAM) and The Caribbean Латинська Америка (ЛАТАМ) та країни Карибського басейну
leader лідер
leadership лідерство
Leadership development Розвиток лідерства
Leadership development working group Робоча група з розвитку лідерства
legal юридичний
legal officer юрист
libraries бібліотеки
library бібліотека
list of chapters перелік відділень
list of projects список проєктів
lists of projects списки проєктів
logo логотип
logos логотипи

M, N

Англійською Переклад
mailing list список розсилки
mailing lists списки розсилки
main page головна сторінка
mainspace основний простір
maintaining підтримування
matching fund підтримка фондування
MediaWiki МедіаВікі
MENA Країни MENA
Meta policies Політики Мети
Middle East and Africa Середній Схід та Африка
mission statement опис місії
movement рух
Movement Charter Хартія вікіруху
Movement Strategy Стратегія вікіруху
movement-wide для всього рух
multilingual project багатомовний проєкт
multilingual projects Багатомовні проєкти
namespace простір назв
namespaces простори назв
need for leadership потреба у лідерстві
needs потреби
Neutral point of view (NPOV) Нейтральна точка зору (НТЗ)
newcomer новачка
newcomers новачки

O, P

Англійською Переклад
office action дія посадової особи
office actions дії посадових осіб
officers посадові особи
office hour(s) години прийому
online platform онлайн платформа
online tool онлайн інструмент
organization організація
organizations організації
outreach просвітництво
oversight нагляд
page сторінка
paid editing платне редагування
participant учасник
participants учасники
permissions права
platform платформа
platforms платформи
point of view (pov) Точка зору (pov)
policies політики
policy політика
presentation презентація
presentations презентації
priorities пріоритети
prioritized згідно з пріоритетами
priority пріоритет
priority initiative пріоритетна ініціатива
priority initiatives пріоритетні ініціативи
privilege привілей
process процес
processes процеси
project проєкт
projects проєкти
proposal пропозиція
proposals пропозиції

R

Англійською Переклад
random page випадкова сторінка
ratification ратифікація
ratification process процес ратифікації
recent changes обов’язок
recommendation ретрит
recommendations дохід
red link доходи
redirect Круглий стіл
Regional hub АРСПА
Regional hubs чернетка
rename межі
request відбір
request for permissions єдиний обліковий запис
requests запити
requests for permissions запити на отримання дозволів
requests for username changes запити про зміну імені користувача
research дослідження
research phase фаза дослідження
research report звіт про дослідження
research result результат дослідження
resource ресурс
resources ресурси
responsibilities обов'язки
responsibility відповідальність
retreat відхід
revenue дохід
revenues доходи
right право
Roundtable Круглий стіл

S

Англійською Переклади
SAARC АРСПА
sandbox чернетка
scope охоплення
section розділ
selection відбір
single user login вхід одного користувача
sister projects сестринські проєкти
skills development розвиток навичок
Small Wiki Monitoring Team Команда моніторингу малих вікі
South Asian Association for Regional Cooperation Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії
spam спам
spam block list список блокування спаму
special page спеціальна сторінка
special pages спеціальні сторінки
speedy deletion швидке вилучення
speedy deletions швидкі вилучення
staff співробітники
stakeholder зацікавлена сторона
stakeholders зацікавлені сторони
steward стюард
steward elections вибори стюардів
steward requests запити до стюардів
stewards стюарди
strategy стратегія
strategy recommendation рекомендація в межах стратегії
strategy recommendations рекомендації в межах стратегії
SUL SUL
summaries стислі описи
summary стислий опис
support підтримка
suppression пригнічення
sustainability сталість
sysop адміністратор
sysops адміністратори

T

Англійською Переклад
talk page сторінка обговорення
talk pages сторінки обговорення
task force спеціальна група
Telegram Group група в Телеграмі
Telegram Groups групи в Телеграмі
template шаблон
templates шаблони
test wiki тестова вікі
test wikis тестові вікі
thematic hub тематичний хаб
thematic hubs тематичні хаби
thematic organization тематична організація
thematic organizations тематичні організації
trademarks committee комітет із торгових марок
transclusion трансклюзія
translation of the week переклад тижня
translation request запит на переклад
translation requests запити на переклад
treasurer скарбник
Trust & Safety Довіра і безпека
trustee повірений
trustees повірені

U, V

Англійською Переклади
UCoC Enforcement guidelines Настанови з правозастосування УКП
United States and Canada США та Канада
Universal Code of Conduct Універсальний кодекс поведінки
update оновлення
user користувач
user group група користувачів
user groups групи користувачів
user page сторінка користувача
vandal вандал
vandalism вандалізм
vandals вандали
verifiability можливість перевірки
vice-chair заступник голови
village pump Кнайпа
VisualEditor Візуальний редактор
Volunteer Response Team Волонтерська команда реагування

W

Англійською Переклади
Wikibooks Вікіпідручник
Wikicouncil Вікірада
Wikimania Вікіманія
Wikimedia Вікімедіа
Wikimedian вікімедієць
Wikimedia Cloud Services (WMCS) Хмарні сервіси Вікімедіа (WMCS)
Wikimedia Commons Вікісховище
Wikimedia community вікіспільнота
Вікімедійна спільнота
Wikimedia Foundation Фонд Вікімедіа
Wikimedia Foundation official policies Офіційні політики Фонду Вікімедіа
Wikimedia Foundation official policy Офіційна політика Фонду Вікімедіа
Wikimedia project вікіпроєкт
Wikimedia projects вікіпроєкти
Wikimedia Summit Саміт Вікімедіа
Wikinews Вікіновини
Wikipedia Вікіпедія
Wikiquote Вікіцитати
Wikisource Вікіджерела
Wikispecies Віківиди
wikitext вікітекст
wikitext editor редактор вікітексту
Wikiversity Віківерситет
Wikivoyage Вікімандри
Wiktionary Вікісловник
working group робоча група