Movement Strategy and Governance/Termbase/Table/hr

This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Termbase/Table and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.

A

Engleski Prijevodi
abuse filter filter zloporabe
accountability odgovornost
admin admin
administrator administrator
administrators administratori
administrators on meta administratori na Мeti
adminship administracija
advanced rights napredna prava
advisor savjetnik
Advisory Board Savjetodavni odbor
AffCom AffCom
affiliate podružnica
affiliates podružnice
Affiliations Committee Odbor za podružnice
Africa Afrika
arbitration committee apel
appeal arbitražni odbor
Assistant election official Pomoćnik izbornog dužnosnika
autoconfirmed users automatski potvrđeni korisnici
autopatrolled users automatski patrolirani korisnici

B

Engleski Prijevodi
backlog zaostatak
best practices najbolje prakse
board odbor
board election izbori za Odbor
board elections izbori za Odbor
Board Governance Committee Komitet za upravljanje Odborom
board handbook priručnik za ploču
Board of Trustees Odbor povjerenika
BoT bot
bot BoT
bylaws statut

C

Engleski Prijevodi
Call for feedback Poziv za prikupljanje povratnih informacija
candidate kandidat
candidates kandidata
category kategorija
CEE CEE
Central and Eastern Europe Srednja i istočna Europa
Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia Srednja i Istočna Europa (CEE) i Srednja Azija
CentralNotice CentralNotice
chair predsjedavajući
Chairman Emeritus Počasni predsjedavajući
challenge izazov
change promijeniti
changes promjene
chapter poglavlje
chapters poglavlja
chapters agreement sporazum o poglavljima
Chapters committee Odbor za poglavlja
chapters handbook poglavlja priručnik
Chapters meeting Sastanak poglavlja
Charter Povelja
Charter content Sadržaj povelje
Charter drafting Izrada povelje
CheckUser CheckUser, Provjera korisnika
CheckUser policy CheckUser pravila, Pravila provjere korisnika
Chief Operational officer Glavni operativni direktor
Chief Technical Officer Glavni tehnički direktor
ComCom ComCom
commission komisija
committee odbor
Commons Commons
Communications committee Odbor za komunikacije
communities zajednice
communities and organizations zajednice i organizacije
community zajednica
Community Affairs Committee Odbor za pitanja zajednice
Community Development Razvoj zajednice
Community Development team Tim za razvoj zajednice
community meeting sastanak zajednice
Community Resilience and Sustainability (CR&S) Otpornost i održivost zajednice (CR&S)
conflict of interest sukob interesa
consensus konsenzus
consultation konzultacija
consultation with konzultacije s
consultation with communities konzultacije sa zajednicama
consultations konzultacije
content sadržaj
contractor zaposlenik po ugovoru
contributor(s) suradnik(-ci)
conversation razgovor
conversations razgovore
coordinating koordinirajući
coordination koordinacija
Council Vijeće

D

Engleski Prijevodi
desktop radna površina
development razvoj
development of razvoj
Diff blog Diff blog
Direction Smjer
disambiguation višeznačnost
discussion rasprava
discussion page stranica za raspravu
Discussion Tools Alati za raspravu
discussions rasprave
diverse raznolika
diversity raznolikost
draft Nacrt
drafting izrada nacrta
Drafting committee Komisija za izradu nacrta
drafts nacrti

E

Engleski Prijevodi
East, Southeast Asia, and Pacific Istočna, jugoistočna Azija i Pacifik
edit conflict uređivački sukob
edit summary sažetak uređivanja
edit war uređivački rat
Edit-a-thon Uređivački maraton
Editathon Uređivački maraton
editing uređivanje
editor urednik
editors urednici
election izbori
Election compass Izborni kompas
Election officers Službenici za izbore
election volunteer izborni volonter
elections izbori
Elections Committee Izborno povjerenstvo
Embassies Veleposlanstva
Embassy veleposlanstvo
emerging communities zajednice u nastajanju
emerging community zajednica u nastajanju
employee zaposlenik
employees zaposlenika
enforcement provedba
Enforcement Guideline Smjernica za provedbu
Enforcement Guidelines Smjernice za provedbu
ESEAP ESEAP
Europe Europa
evaluation evaluacija
event događaj
events događaji
Events committee Odbor za događaje
Executive Director Izvršni direktor
extension proširenje
external links vanjske poveznice

F, G

Engleski Prijevodi
FDC FDC
feature značajka
financial committee financijski odbor
financial reports financijska izvješća
Foundation Zaklada
Foundation-l Zaklada-l
free knowledge slobodno znanje
fund fond
Fundraising committee Odbor za prikupljanje sredstava
funds fondovi
Funds Dissemination Committee Odbor za raspodjelu sredstava
General Counsel Glavni savjetnik
Gerrit Gerrit
GFDL GFDL
GLAM GLAM
GLAMs GLAM-ovi
GLAMwiki conferences GLAMwiki konferencije
global conversation globalni razgovor
global conversations globalnih razgovora
Global council Globalno vijeće
global permissions globalne dozvole
global policies globalne politike
global policy globalna politika
Global Sysop Globalni Sysop
Global Sysops Globalni Sysops
governance upravljanje
Governance review Pregled upravljanja
grant Grant
Grant Advisory Committee (GAC) Savjetodavni odbor za dodjelu bespovratnih sredstava (GAC)
grantee užitnik
grants Grantovi; Bespovratna sredstva
guideline smjernica

H, I , K

Engleski Prijevodi
hackathon hackaton
healthy community zdrava zajednica
helpdesk Podrška
home wiki kućni wiki
hub hub
hubs hubovi
implement implementirati
implementation implementiranje
inclusive inkluzivno
initiative (Movement Strategy Initiative) initiative
insurance committee povjerenstvo za osiguranje
interface sučelje
interface administrator administrator sučelja
interfaces sučelja
Interim Global Council Privremeno globalno vijeće
interwiki interwiki
IRC IRC
knowledge znanje

L

Engleski Prijevodi
LangCom LangCom
Language Committee Odbor za jezike
LATAM LATAM
Latin America Latinska Amerika
Latin America (LATAM) and The Caribbean Latinska Amerika (LATAM) i Karibi
leader lider
leadership liderstvo
Leadership development Razvoj liderstva
Leadership development working group Radna skupina za razvoj liderstva
legal pravnim
legal officer Pravni službenik
libraries knjižnice
library knjižnica
list of chapters popis poglavlja
list of projects popis projekata
lists of projects liste projekata
logo logo
logos logotipi

M, N

Engleski Prijevodi
mailing list E-mail lista
mailing lists mailing liste
main page glavna stranica
mainspace glavni prostor
maintaining održavanje
matching fund matching fund
MediaWiki MediaWiki
MENA MENA
Meta policies Pravila za Meta stranice
Middle East and Africa Bliski istok i Afrika
mission statement izjava o misiji
movement pokret
Movement Charter Povelja pokreta
Movement Strategy Strategija pokreta
movement-wide na razini pokreta
multilingual project višejezični projekt
multilingual projects višejezičnim projektima
namespace imenskog prostora
namespaces imenskih prostora
need for leadership potreba za vodstvom
needs potrebe
Neutral point of view (NPOV) Neutralna točka gledišta (NPOV)
newcomer pridošlica
newcomers pridošlice

O, P

Engleski Prijevodi
office action administrativni postupak
office actions administrativni postupci
officers službenici
office hour(s) officers hour(s)
online platform online platforma
online tool online alat
organization organizacija
organizations organizacijama
outreach outreach
oversight oversight
page page
paid editing plaćeno uređivanje
participant sudionik
participants sudionika
permissions dopuštenja
platform platforma
platforms platforme
point of view (pov) gledište (pov)
policies politike
policy politika
presentation prezentacija
presentations prezentacije
priorities prioriteti
prioritized prioritetno
priority prioritet
priority initiative prioritetna inicijativa
priority initiatives prioritetne inicijative
privilege privilege
process postupak
processes procesa
project projekt
projects projekti
proposal prijedlog
proposals prijedlozi

R

Engleski Prijevodi
random page nasumična stranica
ratification ratifikacija
ratification process proces ratifikacije
recent changes odgovornost
recommendation povlačenje
recommendations prihod
red link prihodi
redirect Okrugli stol
Regional hub SAARC
Regional hubs Sandbox
rename opseg
request izbor
request for permissions prijava jednog korisnika
requests zahtjevi
requests for permissions requests for permissions
requests for username changes requests for username changes
research research
research phase research phase
research report research report
research result research result
resource resource
resources resources
responsibilities responsibilities
responsibility responsibility
retreat retreat
revenue revenue
revenues revenues
right right
Roundtable Roundtable

S

Engleski Prijevodi
SAARC SAARC
sandbox sandbox
scope scope
section section
selection selection
single user login single user login
sister projects sestrinskih projekata
skills development razvoj vještina
Small Wiki Monitoring Team Тim za praćenje malih Wiki projekata
South Asian Association for Regional Cooperation Južnoazijsko udruženje za regionalnu suradnju
spam neželjena pošta
spam block list crna lista neželjene pošte
special page posebna stranica
special pages posebne stranice
speedy deletion brzo brisanje
speedy deletions brza brisanja
staff staff
stakeholder sudionik
stakeholders sudionici
steward upravitelj
steward elections izbori za upravitelje
steward requests zahtjevi upravitelja
stewards upravitelji
strategy strategija
strategy recommendation preporuka strategije
strategy recommendations preporuke strategije
SUL SUL
summaries sažetaka
summary Sažetak
support podrška
suppression suppression
sustainability održivost
sysop sysop
sysops sysopi

T

Engleski Prijevodi
talk page stranica za razgovor
talk pages stranice za razgovor
task force radna skupina
Telegram Group Telegram grupa
Telegram Groups Telegram grupe
template predložak
templates predlošci
test wiki test wiki
test wikis Testni wikiji
thematic hub tematski hub; tematsko čvorište
thematic hubs tematska čvorišta
thematic organization tematska organizacija
thematic organizations tematske organizacije
trademarks committee odbor za žigove
transclusion transkluzija
translation of the week prijevod tjedna
translation request zahtjev za prijevodom
translation requests zahtjevi za prijevodom
treasurer blagajnik
Trust & Safety Povjerenje i sigurnost
trustee povjerenik
trustees povjerenici

U, V

Engleski Prijevodi
UCoC Enforcement guidelines Smjernice za provedbu UCoC-a
United States and Canada Sjedinjenе Državе i Kanadа
Universal Code of Conduct Univerzalni kodeks ponašanja
update Ažuriranje
user korisnik
user group korisnička grupa
user groups grupe korisnika
user page korisničku stranicu
vandal vandalski
vandalism vandalizam
vandals vandali
verifiability verifiability
vice-chair potpredsjednik
village pump seoska česma
VisualEditor Vizualni uređivač
Volunteer Response Team Volonterski tim za odgovor

W

Engleski Prijevodi
Wikibooks Wikiknjige
Wikicouncil Wikivijeće
Wikimania Wikimanija
Wikimedia Wikimedia
Wikimedian Wikimedian
Wikimedia Cloud Services (WMCS) Wikimedia Cloud Services (WMCS)
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Wikimedia community Wikimedijina zajednica
Wikimedia Foundation Zaklada Wikimedia
Wikimedia Foundation official policies Službena pravila Zaklade Wikimedia
Wikimedia Foundation official policy Službena politika Zaklade Wikimedia
Wikimedia project Projekt Wikimedije
Wikimedia projects Projekti Wikimedije
Wikimedia Summit Wikimedia Summit
Wikinews Wikivijesti
Wikipedia Wikipedia
Wikiquote Wikicitat
Wikisource Wikiizvor
Wikispecies Wikivrste
wikitext wikitekst
wikitext editor uređivač wikiteksta
Wikiversity Wikisveučilište
Wikivoyage Wikivoyage
Wiktionary Vikirječnik
working group radna skupina