Movement Strategy and Governance/Termbase/Table/ro

This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Termbase/Table and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.

A

Engleză Traducere
abuse filter filtru de abuz
accountability responsabilitate
admin admin
administrator administrator
administrators administratori
administrators on meta administratori la meta
adminship administratoriat
advanced rights drepturi avansate
advisor consilier
Advisory Board Consiliul Consultativ
AffCom AffCom
affiliate afiliat
affiliates afiliați
Affiliations Committee Comitet de Afiliere
Africa Africa
arbitration committee comitet de arbitraj
appeal apel
Assistant election official consilier de asistență electorală
autoconfirmed users utilizatori autoconfirmați
autopatrolled users utilizatori autopatrulați

B

Engleză Traducere
backlog restante
best practices cele mai bune practici
board consiliu
board election alegerea consiliului
board elections alegerile consiliului
Board Governance Committee Comitet de Conducere al Consiliului
board handbook manualul comitetului
Board of Trustees Consiliu Director
BoT BoT
bot bot
bylaws statut

C

Engleză Traducere
Call for feedback Cerere de feedback
candidate candidat
candidates candidați
category categorie
CEE CEE
Central and Eastern Europe Europa Centrală și de Est
Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia Europa Centrală și de Est (CEE) și Asia Centrală
CentralNotice CentralNotice
chair președinte
Chairman Emeritus Președinte emerit
challenge provocare
change schimbare
changes schimbări
chapter organizator
chapters organizatori
chapters agreement acordul organizatorilor
Chapters committee Comitet de organizare
chapters handbook manualul organizatorilor
Chapters meeting Reuniunea organizatorilor
Charter Charta
Charter content conținutul Chartei
Charter drafting elaborarea Chartei
CheckUser CheckUser
CheckUser policy politică de CheckUser
Chief Operational officer Director Operativ
Chief Technical Officer Director Tehnic
ComCom ComCom
commission comision
committee comitet
Commons Commons
Communications committee Comitet de comunicare
communities comunități
communities and organizations comunități și organizații
community comunitate
Community Affairs Committee Comitetul pentru Afacerile Comunității
Community Development Dezvoltarea Comunității
Community Development team echipa pentru Dezvoltarea Comunității
community meeting Reuniunea comunității
Community Resilience and Sustainability (CR&S) Reziliența și Durabilitatea Comunității (CR&S)
conflict of interest conflict de interese
consensus consens
consultation consultare
consultation with consultare cu
consultation with communities consultare cu comunitățile
consultations consultații
content conținut
contractor contractor
contributor(s) contributor(i)
conversation conversație
conversations conversații
coordinating coordonează
coordination coordonare
Council Consiliu

D

Engleză Traducere
desktop desktop
development dezvoltare
development of dezvoltarea
Diff blog Diff blog
Direction Direcțiune
disambiguation dezambiguizare
discussion discuție
discussion page pagină de discuție
Discussion Tools Unelte pentru discuție
discussions discuții
diverse diverse
diversity diversitate
draft ciornă
drafting redactare
Drafting committee Comitet de redactare
drafts ciorne

E

Engleză Traducere
East, Southeast Asia, and Pacific Asia de Est, de Sud-Est și Pacific
edit conflict conflict de editare
edit summary sumarul editării
edit war război de reveniri
Edit-a-thon Edit-a-thon
Editathon Editathon
editing editare
editor contribuitor
editors contribuitori
election alegere
Election compass orientare electorală
Election officers Oficial electoral
election volunteer voluntar electoral
elections alegeri
Elections Committee Comitetul Electoral
Embassies Ambasade
Embassy Ambasadă
emerging communities comunități emergente
emerging community comunitate emergentă
employee angajat
employees angajați
enforcement aplicare a legislației
Enforcement Guideline Ghid de Aplicare a Legslației
Enforcement Guidelines Ghiduri de Aplicare a Legslației
ESEAP ESEAP
Europe Europa
evaluation evaluare
event eveniment
events evenimente
Events committee Comitet pentru Evenimente
Executive Director Director Executiv
extension extensie
external links legături externe

F, G

Engleză Traducere
FDC FDC
feature caracteristică
financial committee comitet financiar
financial reports rapoarte financiare
Foundation Fundație
Foundation-l Fundația-I
free knowledge cunoaștere liberă
fund fond
Fundraising committee Comitet de strângere de fonduri
funds fonduri
Funds Dissemination Committee Comitet pentru Distribuirea Fondurilor
General Counsel Consiliu General
Gerrit Gerrit
GFDL GFDL
GLAM GLAM
GLAMs GLAMe
GLAMwiki conferences conferințe GLAMwiki
global conversation conversație la nivel global
global conversations conversații la nivel global
Global council Consiliu Global
global permissions permisiune globală
global policies politici globale
global policy politică globală
Global Sysop Administrator Global
Global Sysops Administratori Globali
governance conducere
Governance review revizuirea Conducerii
grant grant
Grant Advisory Committee (GAC) Comitet de Avizare al Granturilor (GAC)
grantee beneficiar
grants granturi
guideline ghid

H, I , K

Engleză Traducere
hackathon hackaton
healthy community comunitate sănătoasă
helpdesk serviciu de asistență
home wiki wiki natală
hub hub
hubs huburi
implement implementa
implementation implementare
inclusive inclusiv
initiative (Movement Strategy Initiative) initiative
insurance committee comitet pentru siguranță
interface interfață
interface administrator administrator de interfață
interfaces interfețe
Interim Global Council Consiliu Global ad Interim
interwiki interwiki
IRC IRC
knowledge cunoștințe

L

Engleză Traducere
LangCom LangCom
Language Committee Comitet pentru Limbi
LATAM LATAM
Latin America America Latină
Latin America (LATAM) and The Caribbean America Latină (LATAM) și Caraibe
leader lider
leadership lideritate
Leadership development Dezvoltarea liderității
Leadership development working group grup de lucru pentru dezvoltarea liderității
legal juridic
legal officer consilier juridic
libraries biblioteci
library bibliotecă
list of chapters lista organizatorilor
list of projects listă de proiecte
lists of projects liste de proiecte
logo logo
logos logouri

M, N

Engleză Traducere
mailing list listă de adrese
mailing lists liste de adrese
main page pagină principală
mainspace spațiu de nume principal
maintaining întreținere
matching fund fond complementar
MediaWiki MediaWiki
MENA MENA
Meta policies politici Meta
Middle East and Africa Orientul Mijlociu și Africa
mission statement declarație privind misiunea
movement mișcare
Movement Charter Charta Mișcării
Movement Strategy Strategia Mișcării
movement-wide la nivelul mișcării
multilingual project proiect multilingv
multilingual projects proiecte multilingve
namespace spațiu de nume
namespaces spații de nume
need for leadership nevoie de lider
needs necesită
Neutral point of view (NPOV) Punct de vedere neutru (NPOV)
newcomer nou-venit
newcomers nou-veniți

O, P

Engleză Traducere
office action acțiune din oficiu
office actions acțiuni din oficiu
officers oficiali
office hour(s) officers hour(s)
online platform platformă online
online tool instrument online
organization organizație
organizations organizații
outreach sensibilizare
oversight oversight
page page
paid editing editare plătită
participant participant
participants participanți
permissions permisiuni
platform platformă
platforms platforme
point of view (pov) punct de vedere (pov)
policies politici
policy politică
presentation prezentare
presentations prezentări
priorities priorități
prioritized prioritar
priority prioritate
priority initiative inițiativă prioritară
priority initiatives inițiative prioritare
privilege privilege
process proces
processes procese
project proiect
projects proiecte
proposal propunere
proposals propuneri

R

Engleză Traducere
random page pagină aleatoare
ratification ratificare
ratification process proces de ratificare
recent changes responsabilitate
recommendation retragere
recommendations venit
red link venituri
redirect masă rotundă
Regional hub SAARC
Regional hubs loc pentru teste
rename scop
request selecție
request for permissions autentificare unică
requests cereri
requests for permissions requests for permissions
requests for username changes solicitări pentru modificarea numelui de utilizator
research research
research phase research phase
research report research report
research result research result
resource resource
resources resources
responsibilities responsibilities
responsibility responsibility
retreat retreat
revenue revenue
revenues revenues
right right
Roundtable Roundtable

S

Engleză Traducere
SAARC SAARC
sandbox sandbox
scope scope
section section
selection selection
single user login single user login
sister projects proiecte surori
skills development dezvoltarea competențelor
Small Wiki Monitoring Team Echipa de Monitorizare a Wikipediilor Mici
South Asian Association for Regional Cooperation Asociația Asiei de Sud pentru Cooperare Regională
spam spam
spam block list listă neagră de spam
special page pagină specială
special pages pagini speciale
speedy deletion șergere rapidă
speedy deletions șergeri rapide
staff staff
stakeholder parte interesată
stakeholders părți interesate
steward steward
steward elections alegeri de stewarzi
steward requests cereri de steward
stewards stewarzi
strategy strategie
strategy recommendation recomandare de strategie
strategy recommendations recomandări de strategie
SUL SUL
summaries rezumate
summary rezumat
support asistență
suppression suppression
sustainability sustenabilitate
sysop administrator
sysops administratori

T

Engleză Traducere
talk page pagină de discuții
talk pages pagini de discuții
task force grup de lucru
Telegram Group grup Telegram
Telegram Groups grupuri Telegram
template format
templates formate
test wiki wiki de test
test wikis wiki-uri de test
thematic hub hub tematic
thematic hubs huburi tematice
thematic organization organizație tematică
thematic organizations organizații tematice
trademarks committee comitet pentru mărci
transclusion transcludere
translation of the week traducerea săptămânii
translation request cerere de traducere
translation requests cereri de traducere
treasurer trezorier
Trust & Safety Încredere și Siguranță
trustee membru al Consiliului
trustees membri ai Consiliului

U, V

Engleză Traducere
UCoC Enforcement guidelines Ghid de aplicare a UCoC
United States and Canada Statele Unite și Canada
Universal Code of Conduct Codul Universal de Conduită
update actualizare
user utilizator
user group grup de utilizatori
user groups grupuri de utilizatori
user page pagină de utilizator
vandal vandal
vandalism vandalism
vandals vandali
verifiability verifiability
vice-chair vicepreședinte
village pump cafenea
VisualEditor EditorVizual
Volunteer Response Team Echipa de Voluntari care Răspund

W

Engleză Traducere
Wikibooks Wikibooks
Wikicouncil Wikicouncil
Wikimania Wikimania
Wikimedia Wikimedia
Wikimedian wikimedist
Wikimedia Cloud Services (WMCS) Servicii Wikimedia Cloud (WMCS)
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Wikimedia community comunitatea Wikimedia
Wikimedia Foundation Fundația Wikimedia
Wikimedia Foundation official policies Politici oficiale ale Fundației Wikimedia
Wikimedia Foundation official policy Politică oficială a Fundației Wikimedia
Wikimedia project proiect Wikimedia
Wikimedia projects proiecte Wikimedia
Wikimedia Summit Summit Wikimedia
Wikinews Wikiștiri
Wikipedia Wikipedia
Wikiquote Wikicitat
Wikisource Wikisursă
Wikispecies Wikispecies
wikitext wikitext
wikitext editor editor wikitext
Wikiversity Wikiversity
Wikivoyage Wikivoyage
Wiktionary Wikționar
working group grup de lucru