Movement Strategy and Governance/Termbase/Table/tr

This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Termbase/Table and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.

A

İngilizce Çeviri
abuse filter kötüye kullanım filtresi
accountability hesap verilebilirlik
admin hizmetli
administrator hizmetli
administrators hizmetliler
administrators on meta meta'daki hizmetliler
adminship hizmetlilik
advanced rights gelişmiş haklar
advisor danışman
Advisory Board Danışman Heyeti
AffCom AffCom
affiliate iştirak
affiliates iştirakler
Affiliations Committee İştirakler Komitesi
Africa Afrika
arbitration committee hakem kurulu
appeal itiraz
Assistant election official seçim yetkilisi yardımcısı
autoconfirmed users otomatik onaylı kullanıcılar
autopatrolled users oto-devriye kullanıcılar

B

İngilizce Çeviri
backlog birikmiş işler
best practices en iyi uygulamalar
board heyet
board election heyet seçimi
board elections heyet seçimleri
Board Governance Committee Heyet Yönetim Seçimi
board handbook heyet el kitabı
Board of Trustees Mütevelli Heyeti
BoT BoT
bot bot
bylaws tüzükler

C

İngilizce Çeviri
Call for feedback Geri bildirim çağrısı
candidate aday
candidates adaylar
category kategori
CEE CEE
Central and Eastern Europe Orta ve Doğu Avrupa
Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ile Orta Asya
CentralNotice CentralNotice
chair koltuk
Chairman Emeritus Fahri Başkan
challenge zorluk
change değişim
changes değişimler
chapter şube
chapters şubeler
chapters agreement şube anlaşması
Chapters committee Şubeler komitesi
chapters handbook şube el kitabı
Chapters meeting Şube toplantısı
Charter Tüzük
Charter content Tüzük içeriği
Charter drafting Tüzük tasarlama
CheckUser Denetçi
CheckUser policy Denetçi politikası
Chief Operational officer Baş Operasyon Görevlisi
Chief Technical Officer Baş Teknik Görevli
ComCom ComCom
commission komisyon
committee komite
Commons Commons
Communications committee İletişim komitesi
communities topluluklar
communities and organizations topluluklar ve organizasyonlar
community topluluk
Community Affairs Committee Topluluk İşleri Komitesi
Community Development Topluluk Gelişim
Community Development team Topluluk Gelişim ekibi
community meeting topluluk toplantısı
Community Resilience and Sustainability (CR&S) Topluluk Dayanıklılığı ve Sürdürülebilirlik (TD&S)
conflict of interest çıkar çatışması
consensus fikir birliği
consultation istişare
consultation with ile istişare
consultation with communities topluluklarla istişare
consultations istişareler
content içerik
contractor üstlenici
contributor(s) katkı veren(ler)
conversation görüşme
conversations görüşmeler
coordinating koordine etme
coordination koordinasyon
Council Konsey

D

İngilizce Çeviri
desktop masaüstü
development gelişim
development of (bir şeyin) gelişimi
Diff blog Diff blogu
Direction Yönerge
disambiguation netleştirme
discussion tartışma
discussion page tartışma sayfası
Discussion Tools Tartışma Araçları
discussions tartışmalar
diverse muhtelif
diversity çeşitlilik
draft tasarı
drafting tasarlama
Drafting committee Tasarı Komitesi
drafts tasarılar

E

İngilizce Çeviri
East, Southeast Asia, and Pacific Doğu, Güneydoğu Asya ve Pasifik
edit conflict değişiklik çakışması
edit summary değişiklik özeti
edit war değişiklik savaşı
Edit-a-thon vikimaraton
Editathon vikimaraton
editing düzenleme
editor editör
editors editörler
election seçim
Election compass Seçim pusulası
Election officers Seçim yetkilisi
election volunteer seçim gönüllüsü
elections seçimler
Elections Committee Seçim Komitesi
Embassies Elçilikler
Embassy Elçilik
emerging communities gelişmekte olan topluluklar
emerging community gelişmekte olan topluluk
employee işçi
employees işçiler
enforcement uygulama
Enforcement Guideline Uygulama Esası
Enforcement Guidelines Uygulama Esasları
ESEAP ESEAP
Europe Avrupa
evaluation değerlendirme
event etkinlik
events etkinlikler
Events committee Etkinlikler komitesi
Executive Director İcra Direktörü
extension uzantı
external links dış bağlantılar

F, G

İngilizce Çeviri
FDC FDK
feature özellik
financial committee finansal komite
financial reports finansal raporlar
Foundation Vakıf
Foundation-l Vakıf-I
free knowledge özgür bilgi
fund fon
Fundraising committee Bağış toplama komitesi
funds fonlar
Funds Dissemination Committee Fon Dağıtım Komitesi
General Counsel Genel Konsey
Gerrit Gerrit
GFDL GFDL
GLAM GLAM
GLAMs GLAM'ler
GLAMwiki conferences GLAM-viki konferansları
global conversation küresel görüşme
global conversations küresel görüşmeler
Global council Küresel konsey
global permissions küresel izinler
global policies küresel politikalar
global policy küresel politika
Global Sysop Küresel Hizmetli
Global Sysops Küresel Hizmetliler
governance yönetim
Governance review Yönetim değerlendirmesi
grant hibe
Grant Advisory Committee (GAC) Hibe Danışma Komitesi (HDK)
grantee hibe alan
grants hibeler
guideline esas

H, I , K

İngilizce Çeviri
hackathon hackaton
healthy community sağlıklı topluluk
helpdesk yardım masası
home wiki ana viki
hub
hubs ağlar
implement uygulamak
implementation uygulama
inclusive kapsayıcı
initiative (Movement Strategy Initiative) initiative
insurance committee sigorta komitesi
interface arayüz
interface administrator arayüz yöneticisi
interfaces arayüzler
Interim Global Council Geçici Küresel Konsey
interwiki interviki
IRC IRC
knowledge bilgi

L

İngilizce Çeviri
LangCom LangCom
Language Committee Dil Komitesi
LATAM LATAM
Latin America Latin Amerika
Latin America (LATAM) and The Caribbean Latin Amerika (LATAM) ve Karayipler
leader lider
leadership liderlik
Leadership development liderlik geliştirme
Leadership development working group liderlik geliştirme görev gücü
legal yasal
legal officer yasal yetkili
libraries kütüphaneler
library kütüphane
list of chapters şubeler listesi
list of projects projeler listesi
lists of projects projeler listeleri
logo logo
logos logolar

M, N

İngilizce Çeviri
mailing list posta listesi
mailing lists posta listeleri
main page ana sayfa
mainspace ana alan
maintaining sürdürme
matching fund fon eşleştirme
MediaWiki MediaWiki
MENA MENA
Meta policies Meta politikaları
Middle East and Africa Orta Doğu ve Afrika
mission statement görev açıklaması
movement hareket
Movement Charter Hareket Tüzüğü
Movement Strategy Hareket Stratejisi
movement-wide hareket çapı
multilingual project çok dilli proje
multilingual projects çok dilli projeler
namespace ad alanı
namespaces ad alanları
need for leadership liderlik için gereken
needs ihtiyaçlar
Neutral point of view (NPOV) Tarafsız bakış açısı (TBA)
newcomer yeni gelen
newcomers yeni gelenler

O, P

İngilizce Çeviri
office action ofis işlemi
office actions ofis işlemleri
officers memurlar
office hour(s) officers hour(s)
online platform çevrimiçi ortam
online tool çevrimiçi araç
organization örgüt
organizations örgütler
outreach sosyal destek
oversight oversight
page page
paid editing ücretli editörlük
participant katılımcı
participants katılımcılar
permissions izinler
platform ortam
platforms ortamlar
point of view (pov) bakış açısı (ba)
policies politikalar
policy politika
presentation sunum
presentations sunumlar
priorities öncelikler
prioritized önceliklendirilmiş
priority öncelik
priority initiative öncelik girişimi
priority initiatives öncelik girişimleri
privilege privilege
process süreç
processes süreçler
project proje
projects projeler
proposal öneri
proposals öneriler

R

İngilizce Çeviri
random page rastgele sayfa
ratification onaylama
ratification process onaylama süreci
recent changes sorumluluk
recommendation geri çekilme
recommendations hasılat
red link hasılatlar
redirect Yuvarlak masa
Regional hub SAARC
Regional hubs korumalı alan
rename kapsam
request seçim
request for permissions tekli kullanıcı girişi
requests istekler
requests for permissions requests for permissions
requests for username changes requests for username changes
research research
research phase research phase
research report research report
research result research result
resource resource
resources resources
responsibilities responsibilities
responsibility responsibility
retreat retreat
revenue revenue
revenues revenues
right right
Roundtable Roundtable

S

İngilizce Çeviri
SAARC SAARC
sandbox sandbox
scope scope
section section
selection selection
single user login single user login
sister projects kardeş projeler
skills development beceri geliştirme
Small Wiki Monitoring Team Küçük Viki İzleme Takımı
South Asian Association for Regional Cooperation Güney Asya Bölgesel İşbirliği İştiraki
spam spam
spam block list spam kara listesi
special page özel sayfa
special pages özel sayfalar
speedy deletion hızlı silme
speedy deletions hızlı silmeler
staff staff
stakeholder paydaş
stakeholders paydaşlar
steward kahya
steward elections kahya seçimleri
steward requests kahya talepleri
stewards kahyalar
strategy strateji
strategy recommendation strateji önerisi
strategy recommendations strateji önerileri
SUL SUL
summaries özetler
summary özet
support destek
suppression suppression
sustainability sürdürülebilirlik
sysop hizmetli
sysops hizmetliler

T

İngilizce Çeviri
talk page tartışma sayfası
talk pages tartışma sayfaları
task force görev gücü
Telegram Group Telegram Grubu
Telegram Groups Telegram Grupları
template şablon
templates şablonlar
test wiki test vikisi
test wikis test vikileri
thematic hub tematik ağ
thematic hubs tematik ağlar
thematic organization tematik kuruluş
thematic organizations tematik kuruluşlar
trademarks committee ticari marka komitesi
transclusion bağlantı aktarma
translation of the week haftanın çevirisi
translation request çeviri isteği
translation requests çeviri istekleri
treasurer mali sorumlu
Trust & Safety Güven & Güvenlik
trustee mütevelli
trustees mütevelliler

U, V

İngilizce Çeviri
UCoC Enforcement guidelines EDK Uygulama esasları
United States and Canada Birleşik Devletler ve Kanada
Universal Code of Conduct Evrensel Davranış Kuralları
update güncelleme
user kullanıcı
user group kullanıcı grubu
user groups kullanıcı grupları
user page kullanıcı sayfası
vandal vandal
vandalism vandalizm
vandals vandallar
verifiability verifiability
vice-chair başkan yardımcısı
village pump köy çeşmesi
VisualEditor Görsel Düzenleyici
Volunteer Response Team Gönüllü İletişim Ekibi

W

İngilizce Çeviri
Wikibooks Vikikitap
Wikicouncil Vikikonsey
Wikimania Wikimania
Wikimedia Wikimedia
Wikimedian Wikimedian
Wikimedia Cloud Services (WMCS) Wikimedia Bulut Hizmetleri (WMCS)
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Wikimedia community Wikimedia topluluğu
Wikimedia Foundation Wikimedia Vakfı
Wikimedia Foundation official policies Wikimedia Vakfı resmi politikaları
Wikimedia Foundation official policy Wikimedia Vakfı resmi politikası
Wikimedia project Wikimedia projesi
Wikimedia projects Wikimedia projeleri
Wikimedia Summit Wikimedia Summit
Wikinews Vikihaber
Wikipedia Vikipedi
Wikiquote Vikisöz
Wikisource Vikikaynak
Wikispecies Vikitür
wikitext viki metin
wikitext editor viki metin düzenleyici
Wikiversity Vikiversite
Wikivoyage Vikigezgin
Wiktionary Vikisözlük
working group çalışma grubu