Movement Strategy and Governance/Termbase/Table/sw

This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Termbase/Table and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.

A

Kiingereza Utafsiri
abuse filter kichujio cha matumizi mabaya
accountability Uwajibikaji
admin mkabidhi
administrator msimamizi
administrators Wasimamizi
administrators on meta Wasimamizi kwenye meta
adminship utawala
advanced rights haki za hali ya juu
advisor mshauri
Advisory Board Bodi ya Ushauri
AffCom Affcom
affiliate mshirika
affiliates washirika
Affiliations Committee Kamati ya Ushirikiano
Africa Afrika
arbitration committee kamati ya usuluhishi
appeal rufaa/ kata rufaa
Assistant election official Msaidizi Afisa Uchaguzi
autoconfirmed users watumiaji waliothibitishwa automatiki
autopatrolled users watumiaji wanaofanya doria automatiki

B

Kiingereza Utafsiri
backlog mlundikano
best practices mazoea bora
board bodi
board election uchaguzi wa bodi
board elections chaguzi za bodi
Board Governance Committee Kamati ya Utawala ya Bodi
board handbook kitabu / kijatabu cha bodi
Board of Trustees Bodi ya Wadhamini
BoT BoT
bot bot
bylaws sheria ndogo

C

Kiingereza Utafsiri
Call for feedback ombi la maoni
candidate mgombea
candidates wagombea
category jamii
CEE CEE
Central and Eastern Europe Ulaya ya Kati na Mashariki
Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia Ulaya ya Kati na Mashariki (CEE) na Asia ya Kati
CentralNotice CentralNotice / TaarifaKuu / NotisiKuu
chair kiti
Chairman Emeritus Mwenyekiti Mstaafu
challenge changamoto
change badili / badiliko
changes mabadiliko
chapter tawi / sura
chapters matawi
chapters agreement makubaliano ya matawi
Chapters committee kamati ya matawi
chapters handbook kitabu / kijitabu cha matawi
Chapters meeting mkutano wa matawi
Charter Hati / Mkataba
Charter content maudhui ya hati / maudhui ya mkataba
Charter drafting uandishi wa Hati
CheckUser CheckUser / AngaliaMtumiaji
CheckUser policy sera ya CheckUser / sera ya AngaliaMtumiaji
Chief Operational officer Afisa Mkuu wa Operesheni
Chief Technical Officer Afisa Mkuu wa Ufundi
ComCom ComCom
commission tume
committee kamati
Commons Commons
Communications committee Kamati ya mawasiliano
communities jumuiya / jamii
communities and organizations jamii na mashirika
community jumuiya / jamii
Community Affairs Committee Kamati ya Masuala ya Jamii
Community Development Maendeleo ya jamii
Community Development team timu ya Maendeleo ya jamii
community meeting mkutano wa jumuiya / mkutano wa jamii
Community Resilience and Sustainability (CR&S) Ustahimilivu na Uendelevu wa Jamii (CR&S)
conflict of interest mgongano wa maslahi
consensus makubaliano
consultation mashauriano
consultation with mashauriano na
consultation with communities mashauriano na jumuiya
consultations mashauriano
content maudhui
contractor mkandarasi
contributor(s) mchangiaji/ wachangiaji
conversation mazungumzo
conversations mazungumzo
coordinating kuratibu
coordination uratibu
Council Baraza

D

Kiingereza Utafsiri
desktop kompyuta dawati
development maendeleo
development of maendeleo ya
Diff blog blogu ya Diff
Direction mwelekeo
disambiguation kutokuwa na maana
discussion majadiliano
discussion page ukurasa wa majadiliano
Discussion Tools Zana za majadiliano
discussions majadiliano
diverse anuwai
diversity tofauti, anuwai
draft rasimu
drafting kuandaa rasimu
Drafting committee Kamati ya kuandaa rasimu
drafts rasimu

E

Kiingereza Utafsiri
East, Southeast Asia, and Pacific Mashariki, Asia ya Kusini-mashariki, na Pasifiki
edit conflict hariri migogoro
edit summary hariri muhtasari
edit war hariri vita
Edit-a-thon Edit-a-thon
Editathon Editathon
editing kuhariri
editor mhariri
editors wahariri
election uchaguzi
Election compass dira ya uchaguzi
Election officers Maafisa Uchaguzi
election volunteer Wafanyakazi wa kujitolea wa uchaguzi
elections chaguzi
Elections Committee Kamati ya Chaguzi
Embassies balozi
Embassy balozi
emerging communities jamii zinazoibuka
emerging community jamii inayoibuka
employee mfanyakazi
employees wafanyakazi
enforcement utekelezaji
Enforcement Guideline Mwongozo wa Utekelezaji
Enforcement Guidelines Miongozo ya Utekelezaji
ESEAP ESEAP
Europe Ulaya
evaluation Tathmini
event Tukio
events Matukio
Events committee Kamati ya matukio
Executive Director Mkurugenzi Mtendaji
extension upanuzi / uenezi
external links viungo vya nje

F, G

Kiingereza Utafsiri
FDC FDC
feature sifa (computer context)
financial committee kamati ya fedha
financial reports ripoti ya fedha
Foundation Shirika
Foundation-l Shirika-l
free knowledge maarifa ya bure
fund mfuko
Fundraising committee kamati ya harambee
funds fedha
Funds Dissemination Committee Kamati ya Usambazaji wa Fedha
General Counsel Mshauri mkuu
Gerrit Gerrit
GFDL GFDL
GLAM GLAM
GLAMs GLAMs
GLAMwiki conferences mikutano ya GLAMwiki
global conversation mazungumzo ya kimataifa
global conversations mazungumzo ya kimataifa
Global council Baraza la kimataifa
global permissions ruhusa/ hati za kimataifa
global policies sera za kimataifa
global policy sera ya kimataifa
Global Sysop msimamizi wa kimataifa / msimamizi wa ulimwengu
Global Sysops wasimamizi wa kimataifa / msimamizi wa ulimwengu
governance utawala
Governance review Tathmini ya utawala
grant ruzuku
Grant Advisory Committee (GAC) Kamati ya Ushauri ya Ruzuku (GAC)
grantee mfadhiliwa
grants ruzuku
guideline mwongozo

H, I , K

Kiingereza Utafsiri
hackathon hackaton
healthy community jamii yenye afya
helpdesk dawati la msaada
home wiki wiki ya nyumbani
hub hebu / kitovu / kituo
hubs hebu
implement kutekeleza / tekeleza
implementation utekelezaji
inclusive Pamoja na
initiative (Movement Strategy Initiative) initiative
insurance committee kamati ya bima
interface Kikusa
interface administrator msimamizi wa kikusa
interfaces Vikusa
Interim Global Council Baraza la Kimataifa la Mpito
interwiki interwiki
IRC IRC
knowledge maarifa

L

Kiingereza Utafsiri
LangCom LangCom
Language Committee Kamati ya Lugha
LATAM LATAM
Latin America Amerika ya Kilatini
Latin America (LATAM) and The Caribbean Amerika ya Kilatini (LATAM) na Visiwa vya Karibi
leader kiongozi
leadership uongozi
Leadership development maendeleo ya uongozi
Leadership development working group Kikundi kazi cha maendeleo ya uongozi
legal kisheria
legal officer afisa wa sheria
libraries maktaba
library maktaba
list of chapters orodha ya matawi
list of projects orodha ya miradi
lists of projects orodha za miradi
logo nembo
logos nembo

M, N

Kiingereza Utafsiri
mailing list orodha ya barua
mailing lists orodha ya barua
main page ukurasa mkuu
mainspace nafasikuu
maintaining kudumisha
matching fund mfuko unaolinga
MediaWiki MediaWiki
MENA MENA
Meta policies sera za Meta
Middle East and Africa Mashariki ya Kati na Afrika
mission statement maelezo ya dhamira
movement harakati
Movement Charter Hati ya Harakati
Movement Strategy Mkakati wa Harakati
movement-wide harakati kwa upana
multilingual project mradi wa lugha nyingi
multilingual projects miradi ya lugha nyingi
namespace nafasi ya jina
namespaces nafasi ya majina
need for leadership haja ya uongozi
needs mahitaji
Neutral point of view (NPOV) Mtazamo wa kutoegemea upande wowote (NPOV)
newcomer mgeni
newcomers wageni

O, P

Kiingereza Utafsiri
office action hatua ya ofisi / hatua ya kiofisi
office actions hatua za ofisi / hatua za kiofisi
officers maafisa
office hour(s) officers hour(s)
online platform jukwaa la mtandaoni
online tool zana ya mtandaoni
organization shirika
organizations mashitika
outreach kuwafikia / ufikiaji
oversight oversight
page page
paid editing uhariri wa kulipwa
participant mshiriki
participants washiriki
permissions vibali
platform jukwaa
platforms majukwaa
point of view (pov) mtazamo (pov)
policies sera
policy sera
presentation wasilisho
presentations mawasilisho
priorities vipaumbele
prioritized iliyopewa kipaumbele
priority kipaumbele
priority initiative mpango wa kipaumbele
priority initiatives mipango ya kipaumbele
privilege privilege
process mchakato
processes michakato
project mradi
projects miradi
proposal pendekezo
proposals mapendekezo

R

Kiingereza Utafsiri
random page ukurasa wa nasibu
ratification uthibitisho
ratification process mchakato wa uthibitisho
recent changes wajibu
recommendation rudi nyuma
recommendations mapato
red link mapato
redirect meza pande zote
Regional hub SAARC
Regional hubs sandbox / sanduku la mchanga
rename wigo
request uteuzi, uchaguzi
request for permissions mtumiaji mmoja kuingia
requests maombi
requests for permissions requests for permissions
requests for username changes requests for username changes
research utafiti
research phase awamu ya uchaguzi
research report ripoti ya utafiti
research result matokeo ya utafiti
resource rasilimali
resources rasilimali
responsibilities majukumu
responsibility wajibu
retreat retreat
revenue revenue
revenues revenues
right right
Roundtable Roundtable

S

Kiingereza Utafsiri
SAARC SAARC
sandbox sandbox
scope scope
section section
selection selection
single user login single user login
sister projects miradi dada
skills development maendeleo ya ujuzi
Small Wiki Monitoring Team Timu Ndogo ya Ufuatiaji ya Wiki
South Asian Association for Regional Cooperation Jumuiya ya Ushirikiano wa Kikanda ya Asia ya Kusini
spam barua taka
spam block list orodha nyeusi ya barua taka
special page ukurasa maalum
special pages kurasa maalumu
speedy deletion ufutaji wa haraka
speedy deletions ufutaji wa haraka
staff staff
stakeholder mdau
stakeholders wadau
steward wakili / msimamizi
steward elections chaguzi za mawakili / chaguzi za wasimamizi
steward requests maombi ya mawakili / maombi ya wasimamizi
stewards mawakili / wasimamizi
strategy mkakati
strategy recommendation mapendekezo ya mkakati
strategy recommendations mapendekezo ya mkakati
SUL SUL
summaries muhtasari / ufupisho
summary muhtasari / ufupisho
support msaada/ tegemeza
suppression suppression
sustainability endelevu
sysop msimamizi
sysops wasimamizi

T

Kiingereza Utafsiri
talk page ukurasa wa majadiliano
talk pages kurasa za majadiliano
task force kikosi kazi
Telegram Group Kikundi cha Telegram
Telegram Groups Vikundi vya Telegram
template Kiolezo
templates Violezo
test wiki jaribu wiki
test wikis jaribu wikis
thematic hub kitovu cha mada
thematic hubs vitovu vya mada
thematic organization kitovu cha shirika
thematic organizations vitovu vya mashirika
trademarks committee kamati ya alama za biashara
transclusion uhamishaji
translation of the week Tafsiri ya wiki
translation request ombi la tafsiri
translation requests maombi ya tafsiri
treasurer mweka hazina
Trust & Safety Uaminifu & Usalama
trustee mdhamini
trustees wadhamini

U, V

Kiingereza Utafsiri
UCoC Enforcement guidelines Mwongozo wa utekelezaji wa UCoC
United States and Canada Marekani na Kanada
Universal Code of Conduct Kanuni ya Maadili ya Ulimwengu / Kanuni za Maadili kwa Wote
update Sasisha
user mtumiaji
user group kikundi cha watumiaji
user groups vikundi vya watumiaji
user page ukurasa wa mtumiaji
vandal mharibifu
vandalism uaribifu
vandals waharibifu
verifiability verifiability
vice-chair makamu mwenyekiti
village pump pampu ya kijiji
VisualEditor VisualEditor
Volunteer Response Team Timu ya Majibu ya Wakujitolea

W

Kiingereza Utafsiri
Wikibooks Wikibooks
Wikicouncil Wikicouncil
Wikimania Wikimania
Wikimedia Wikimedia
Wikimedian Mwanawikimedia
Wikimedia Cloud Services (WMCS) Huduma ya Cloud ya Wikimedia (WMCS)
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Wikimedia community jumuiya ya Wikimedia
Wikimedia Foundation Shirika la Wikimedia
Wikimedia Foundation official policies sera rasmi ya Shirika la Wikimedia
Wikimedia Foundation official policy sera rasmi ya Shirika la Wikimedia
Wikimedia project mradi wa Wikimedia
Wikimedia projects miradi ya Wikimedia
Wikimedia Summit Mkutano wa Wikimedia
Wikinews Wikinews
Wikipedia Wikipedia
Wikiquote Wikiquote
Wikisource Wikisource
Wikispecies Wikispecies
wikitext wikitext
wikitext editor wikitext editor / mhariri wa wikitext
Wikiversity Wikiversity
Wikivoyage Wikivoyage
Wiktionary Wiktionary
working group kikundi kazi