Mozgalmi Stratégia és Irányítás/Termbase/Táblázat

This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Termbase/Table and the translation is 100% complete.

A

Angol Fordítás
abuse filter visszaélésszűrő
accountability elszámoltathatóság
admin admin
administrator adminisztrátor
administrators adminisztrátorok
administrators on meta adminisztrátorok a metán
adminship adminság
advanced rights engedélyezett jogok
advisor tanácsadó
Advisory Board Tanácsadó Testület
AffCom AffCom
affiliate társulás
affiliates társulások
Affiliations Committee Társulási Bizottság
Africa Afrika
arbitration committee döntőbizottság
appeal fellebbezés
Assistant election official Választási asszisztens
autoconfirmed users automatikusan megerősített felhasználók
autopatrolled users automatikusan megerősített járőrök

B

Angol Fordítás
backlog elmaradt
best practices legjobb gyakorlatok
board igazgatóság
board election igazgatósági választás
board elections igazgatósági választások
Board Governance Committee Igazgatósági Irányítási Bizottság
board handbook igazgatósági kézikönyv
Board of Trustees Kuratórium
BoT BoT
bot bot
bylaws alapszabályzat

C

Angol Fordítás
Call for feedback Visszajelzési felhívás
candidate jelölt
candidates jelöltek
category kategória
CEE CEE
Central and Eastern Europe Közép- és Kelet-Európa
Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia Közép- és Kelet-Európa (CEE) és Közép-Ázsia
CentralNotice CentralNotice
chair elnök
Chairman Emeritus Nyugalmazott elnökségi tag
challenge kihívás
change változás
changes változások
chapter szervezet
chapters szervezetek
chapters agreement szervezeti megállapodások
Chapters committee Szervezeti bizottságok
chapters handbook szervezeti kézikönyvek
Chapters meeting szervezeti találkozók
Charter Charta
Charter content Charta tartalma
Charter drafting Charta tervezet
CheckUser IP-ellenőr
CheckUser policy Az IP-ellenőrzés irányelve
Chief Operational officer Operatív vezető
Chief Technical Officer Technikai vezető
ComCom ComCom
commission bizottság
committee bizottság
Commons Commons
Communications committee kommunikációs bizottság
communities közösségek
communities and organizations közösségek és szervezetek
community közösség
Community Affairs Committee Közösségi Ügyek Bizottsága
Community Development Közösségi Fejlesztés
Community Development team Közösségi Fejlesztőcsapat
community meeting közösségi találkozó
Community Resilience and Sustainability (CR&S) Közösségi rugalmasság és fenntarthatóság
conflict of interest érdekkonfliktus
consensus egyetértés
consultation tanácsadás
consultation with konzultáció a
consultation with communities konzultáció a közösségekkel
consultations konzultációk
content tartalom
contractor vállalkozó
contributor(s) közreműködő(k)
conversation megbeszélés
conversations megbeszélések
coordinating koordinálás
coordination koordináció
Council Tanács

D

Angol Fordítás
desktop asztali
development fejlesztés
development of fejlesztése
Diff blog Diff blog
Direction Irányzat
disambiguation megkülönböztetés
discussion vita
discussion page vitaoldal
Discussion Tools Vitaeszközök
discussions viták
diverse változatos
diversity sokszínűség
draft terv
drafting tervezet
Drafting committee Szerkesztő Bizottság
drafts tervek

E

Angol Fordítás
East, Southeast Asia, and Pacific Kelet, Délkelet-Ázsia és a csendes-óceáni térség
edit conflict konfliktus szerkesztése
edit summary szerkesztési összefoglaló
edit war szerkesztési háború
Edit-a-thon Edit-a-thon
Editathon Editathon
editing szerkesztés
editor szerkesztő
editors szerkesztők
election választás
Election compass Választási útmutató
Election officers Választási vezetők
election volunteer választási önkéntes
elections választások
Elections Committee Választási Bizottság
Embassies nagykövetségek
Embassy nagykövetség
emerging communities feltörekvő közösségek
emerging community feltörekvő közösség
employee munkavállaló
employees munkavállalók
enforcement végrehajtás
Enforcement Guideline Végrehajtási Iránymutatás
Enforcement Guidelines Végrehajtási Iránymutatások
ESEAP ESEAP
Europe Európa
evaluation értékelés
event esemény
events események
Events committee Eseménybizottság
Executive Director Ügyvezető Igazgató
extension bővítmény
external links külső linkek

F, G

Angol Fordítás
FDC FDC
feature tulajdonság
financial committee pénzügyi bizottság
financial reports pénzügyi jelentések
Foundation Alapítvány
Foundation-l Alapítvány-I
free knowledge szabad tudás
fund alap
Fundraising committee Adománygyűjtő bizottság
funds alapok
Funds Dissemination Committee Alapok Terjesztési Bizottsága
General Counsel Főtanácsos
Gerrit Gemit
GFDL GFDL
GLAM GLAM
GLAMs GLAM-ok
GLAMwiki conferences GLAMwiki konferenciák
global conversation globális beszélgetés
global conversations globális beszélgetések
Global council Globális Tanács
global permissions globális engedélyek
global policies globális irányelvek
global policy globális politika
Global Sysop Globális Adminisztrátor
Global Sysops Globális Adminisztrátorok
governance irányítás
Governance review Irányítás felülvizsgálata
grant pályázat
Grant Advisory Committee (GAC) Pályázati Tanácsadó Bizottság (GAC)
grantee támogatott
grants pályázatok
guideline iránymutatás

H, I , K

Angol Fordítás
hackathon hackathon
healthy community egészséges közösség
helpdesk ügyfélszolgálat
home wiki otthoni wiki
hub központ
hubs központok
implement megvalósít
implementation megvalósítás
inclusive befogadó
initiative (Movement Strategy Initiative) initiative
insurance committee biztosítási bizottság
interface felület
interface administrator felület adminisztrátor
interfaces felületek
Interim Global Council Ideiglenes Globális Tanács
interwiki interwiki
IRC IRC
knowledge tudás

L

Angol Fordítás
LangCom LangCom
Language Committee Nyelvi Bizottság
LATAM LATAM
Latin America Latin-Amerika
Latin America (LATAM) and The Caribbean Latin-Amerika (LATAM) és a Karib-térség
leader vezető
leadership vezetés
Leadership development Vezetői fejlesztés
Leadership development working group Vezetőfejlesztési munkacsoport
legal jogi
legal officer jogi tisztviselő
libraries könyvtárak
library könyvtár
list of chapters szervezetek listája
list of projects projektlista
lists of projects projektlisták
logo logó
logos logók

M, N

Angol Fordítás
mailing list levelezési lista
mailing lists levelezési listák
main page Főoldal
mainspace főoldal
maintaining karbantartás
matching fund megfelelő alap
MediaWiki MediaWiki
MENA MENA
Meta policies Meta irányelvek
Middle East and Africa Közel-Kelet és Afrika
mission statement küldetésnyilatkozat
movement mozgalom
Movement Charter Mozgalmi Charta
Movement Strategy Mozgalmi Stratégia
movement-wide Mozgalom-szerte
multilingual project többnyelvű projekt
multilingual projects többnyelvű projektek
namespace névtér
namespaces névterek
need for leadership vezetés iránti igény
needs szükségletek
Neutral point of view (NPOV) Semleges nézőpont (NPOV)
newcomer ujonc
newcomers ujoncok

O, P

Angol Fordítás
office action hivatali tevékenység
office actions hivatali tevékenységek
officers tisztviselők
office hour(s) officers hour(s)
online platform online felület
online tool online eszköz
organization szervezet
organizations szervezetek
outreach elérhetőség
oversight adatvédelmi biztos
page oldal
paid editing fizetett szerkesztés
participant résztvevő
participants résztvevők
permissions engedélyek
platform platform
platforms platformok
point of view (pov) nézőpont (pov)
policies irányelvek
policy szabályzat
presentation bemutató
presentations bemutatók
priorities prioritások
prioritized kiemelt
priority elsődleges
priority initiative kiemelt kezdeményezsé
priority initiatives kiemelt kezdeményezések
privilege kiváltság
process folyamat
processes folyamatok
project projekt
projects projektek
proposal javaslat
proposals javaslatok

R

Angol Fordítás
random page véletlenszerű oldal
ratification ratifikáció
ratification process ratifikációs folyamat
recent changes felelősség
recommendation visszavonulás
recommendations bevétel
red link bevételek
redirect kerekasztal
Regional hub SAARC
Regional hubs homokozó
rename hatály
request kiválasztás
request for permissions egyfelhasználós bejelentkezés
requests kérelmek
requests for permissions engedélykérések
requests for username changes felhasználónév-módosítási kérelmek
research kutatás
research phase kutátási szakasz
research report kutatási jelentés
research result kutatási eredmény
resource erőforrás
resources erőforrások
responsibilities felelősségek
responsibility felelősség
retreat visszavonulás
revenue árbevétel
revenues bevételek
right jog
Roundtable Kerekasztal

S

Angol Fordítás
SAARC SAARC
sandbox homokozó
scope hatáskör
section szakasz
selection kiválasztás
single user login egyfelhasználós bejelentkezés
sister projects testvérprojekt
skills development készségfejlesztés
Small Wiki Monitoring Team Small Wiki Monitoring csapat
South Asian Association for Regional Cooperation Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetség
spam spam
spam block list spam blocklista
special page speciális oldal
special pages speciális oldalak
speedy deletion gyors törlés
speedy deletions gyors törlések
staff munkatársak
stakeholder érdekelt fél
stakeholders érdekelt felek
steward intéző
steward elections intézői választások
steward requests intézői kérvények
stewards intézők
strategy stratégia
strategy recommendation stratégiai ajánlás
strategy recommendations stratégiai ajánlások
SUL SUL
summaries összefoglalók
summary összefoglaló
support támogatás
suppression elnyomás
sustainability fenntarthatóság
sysop adminisztrátor
sysops adminisztrátorok

T

Angol Fordítás
talk page vitaoldal
talk pages vitaoldalak
task force munkacsoport
Telegram Group Telegram csoport
Telegram Groups Telegram csoportok
template sablon
templates sablonok
test wiki teszt wiki
test wikis teszt wikik
thematic hub tematikus központ
thematic hubs tematikus központok
thematic organization tematikus szervezet
thematic organizations tematikus szervezetek
trademarks committee védjegy bizottság
transclusion átmenetileg
translation of the week a hét fordítása
translation request fordítási kérelem
translation requests fordítási kérelmek
treasurer pénztáros
Trust & Safety Bizalom és Biztonság
trustee megbízott
trustees megbízottak

U, V

Angol Fordítás
UCoC Enforcement guidelines UCoC Végrehajtási iránymutatások
United States and Canada Egyesült Államok és Kanada
Universal Code of Conduct Általános viselkedési szabályzat
update frissítés
user felhasználó
user group felhasználói csoport
user groups felhasználói csoportok
user page felhasználói oldal
vandal vandál
vandalism vandalizmus
vandals vandálok
verifiability verifiability
vice-chair alelnök
village pump village pump
VisualEditor VisualEditor
Volunteer Response Team Önkéntes ügyfélszolgálat

W

Angol Fordítás
Wikibooks Wikikönyvek
Wikicouncil Wikicouncil
Wikimania Wikimánia
Wikimedia Wikimédia
Wikimedian wikimédiás
Wikimedia Cloud Services (WMCS) Wikimédia felhőszolgáltatás (WMCS)
Wikimedia Commons Wikimédia Commons
Wikimedia community Wikimédia közösség
Wikimedia Foundation Wikimédia Alapítvány
Wikimedia Foundation official policies A Wikimédia Alapítvány hivatalos irányelvei
Wikimedia Foundation official policy A Wikimédia Alapítvány hivatalos irányelve
Wikimedia project Wikimédia projekt
Wikimedia projects Wikimédia projektek
Wikimedia Summit Wikimédia csúcstalálkozó
Wikinews Wikihírek
Wikipedia Wikipédia
Wikiquote Wikidézet
Wikisource Wikiforrás
Wikispecies Wikifajok
wikitext Wikitext
wikitext editor wikitext szerkesztő
Wikiversity Wikiegyetem
Wikivoyage Wikivoyage
Wiktionary Wikiszótár
working group munkacsoport