Movement Strategy and Governance/Termbase/Table/vi

This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Termbase/Table and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.

A

Tiếng Anh Biên dịch
abuse filter bộ lọc sai phạm
accountability trách nhiệm giải trình
admin bảo quản viên
administrator bảo quản viên
administrators bảo quản viên
administrators on meta bảo quản viên Meta
adminship quyền bảo quản viên
advanced rights quyền nâng cao
advisor tư vấn viên
Advisory Board Uỷ ban Tư vấn
AffCom AffCom
affiliate đoàn hội
affiliates các đoàn hội
Affiliations Committee Uỷ ban Đoàn hội
Africa châu Phi
arbitration committee Uỷ ban Trọng tài
appeal kháng cáo
Assistant election official Trợ lý Uỷ viên Bầu cử
autoconfirmed users thành viên tự xác nhận
autopatrolled users thành viên tự đánh dấu tuần tra

B

Tiếng Anh Biên dịch
backlog việc cần làm
best practices thông lệ tốt nhất
board Hội đồng
board election Bầu cử Hội đồng
board elections các cuộc Bầu cử Hội đồng
Board Governance Committee Uỷ ban Quản trị Hội đồng
board handbook sổ tay về hội đồng
Board of Trustees Hội đồng Quản trị
BoT HĐQT
bot bot
bylaws quy định

C

Tiếng Anh Biên dịch
Call for feedback Kêu gọi đánh giá
candidate ứng viên
candidates các ứng viên
category thể loại
CEE CEE
Central and Eastern Europe Trung và Đông Âu
Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia Trung và Đông Âu (CEE) và Trung Á
CentralNotice Thông báo trung ương
chair chủ tịch
Chairman Emeritus Chủ tịch Danh dự
challenge thách thức
change thay đổi
changes các thay đổi
chapter chi nhánh
chapters các chi nhánh
chapters agreement sự chấp thuận của các chi nhánh
Chapters committee Uỷ ban Chi nhánh
chapters handbook sổ tay về các chi nhánh
Chapters meeting cuộc họp của các chi nhánh
Charter Điều lệ
Charter content nội dung Điều lệ
Charter drafting soạn thảo Điều lệ
CheckUser kiểm định viên
CheckUser policy quy định kiểm định
Chief Operational officer giám đốc điều hành
Chief Technical Officer giám đốc kỹ thuật
ComCom ComCom
commission uỷ ban
committee uỷ ban
Commons Commons
Communications committee Uỷ ban Liên lạc
communities các cộng đồng
communities and organizations các cộng đồng và tổ chức
community cộng đồng
Community Affairs Committee Uỷ ban Vấn đề Cộng đồng
Community Development Phát triển Cộng đồng
Community Development team Nhóm Phát triển Cộng đồng
community meeting họp mặt cộng đồng
Community Resilience and Sustainability (CR&S) Khả năng Phục hồi và Tính bền vững của Cộng đồng (CR&S)
conflict of interest xung đột lợi ích
consensus đồng thuận
consultation tham vấn
consultation with tham vấn với
consultation with communities tham vấn với cộng đồng
consultations tham vấn
content nội dung
contractor nhà thầu
contributor(s) (những) người đóng góp
conversation cuộc thảo luận
conversations các cuộc thảo luận
coordinating điều phối
coordination việc điều phối
Council Hội đồng

D

Tiếng Anh Biên dịch
desktop máy tính để bàn
development sự phát triển
development of sự phát triển của
Diff blog blog trên Diff
Direction Hướng đi
disambiguation định hướng
discussion thảo luận
discussion page trang thảo luận
Discussion Tools Công cụ Thảo luận
discussions thảo luận
diverse đa dạng
diversity tính đa dạng
draft bản thảo
drafting soạn thảo
Drafting committee Uỷ ban Soạn thảo
drafts các bản thảo

E

Tiếng Anh Biên dịch
East, Southeast Asia, and Pacific Đông/Đông Nam Á và Thái Bình Dương
edit conflict mâu thuẫn sửa đổi
edit summary tóm lược sửa đổi
edit war bút chiến
Edit-a-thon Edit-a-thon
Editathon Editathon
editing sửa đổi
editor thành viên
editors các thành viên
election cuộc bầu cử
Election compass La bàn bầu cử
Election officers Uỷ viên Bầu cử
election volunteer tình nguyện viên hỗ trợ bầu cử
elections các cuộc bầu cử
Elections Committee Uỷ ban Bầu cử
Embassies các Sứ quán
Embassy Sứ quán
emerging communities các cộng đồng mới
emerging community cộng đồng mới
employee nhân viên
employees các nhân viên
enforcement việc thực thi
Enforcement Guideline Hướng dẫn Thực thi
Enforcement Guidelines Hướng dẫn Thực thi
ESEAP ESEAP
Europe châu Âu
evaluation đánh giá
event sự kiện
events các sự kiện
Events committee Uỷ ban Sự kiện
Executive Director Giám đốc điều hành
extension phần mở rộng
external links liên kết ngoài

F, G

Tiếng Anh Biên dịch
FDC FDC
feature tính năng
financial committee uỷ ban tài chính
financial reports báo cáo tài chính
Foundation Quỹ
Foundation-l Foundation-l
free knowledge kiến thức tự do
fund quỹ
Fundraising committee Uỷ ban Gây quỹ
funds quỹ
Funds Dissemination Committee Uỷ ban Phân phối Quỹ
General Counsel Tổng Cố vấn
Gerrit Gerrit
GFDL GFDL
GLAM GLAM
GLAMs GLAM
GLAMwiki conferences các cuộc hội thảo GLAMwiki
global conversation cuộc thảo luận toàn cầu
global conversations các cuộc thảo luận toàn cầu
Global council Hội đồng toàn cầu
global permissions quyền toàn cục
global policies các quy định toàn cục
global policy quy định toàn cục
Global Sysop bảo quản viên toàn cục
Global Sysops các bảo quản viên toàn cục
governance quản trị
Governance review Đánh giá quản trị
grant cấp quỹ
Grant Advisory Committee (GAC) Uỷ ban Tư vấn Cấp quỹ (GAC)
grantee người nhận quỹ
grants quỹ
guideline hướng dẫn

H, I , K

Tiếng Anh Biên dịch
hackathon hackathon
healthy community cộng đồng khoẻ mạnh
helpdesk trang Giúp sử dụng
home wiki wiki nhà
hub hub
hubs các hub
implement thực hiện
implementation sự thực hiện
inclusive hoà hợp
initiative (Movement Strategy Initiative) initiative
insurance committee Uỷ ban Bảo hiểm
interface giao diện
interface administrator bảo quản viên giao diện
interfaces giao diện
Interim Global Council Hội đồng Toàn cầu Tạm quyền
interwiki liên wiki
IRC IRC
knowledge kiến thức

L

Tiếng Anh Biên dịch
LangCom LangCom
Language Committee Uỷ ban Ngôn ngữ
LATAM Mỹ Latin
Latin America Mỹ Latin
Latin America (LATAM) and The Caribbean Mỹ Latin (LATAM) và vùng Caribbean
leader lãnh đạo
leadership khả năng lãnh đạo
Leadership development Phát triển khả năng lãnh đạo
Leadership development working group Nhóm Phát triển khả năng lãnh đạo
legal pháp lý
legal officer chuyên viên pháp lý
libraries các thư viện
library thư viện
list of chapters danh sách chi nhánh
list of projects danh sách dự án
lists of projects các danh sách dự án
logo logo
logos các logo

M, N

Tiếng Anh Biên dịch
mailing list danh sách thư
mailing lists các danh sách thư
main page trang chính
mainspace không gian tên chính
maintaining bảo trì
matching fund vốn tương đáp
MediaWiki MediaWiki
MENA MENA
Meta policies các quy định của Meta
Middle East and Africa Trung Đông và châu Phi
mission statement tuyên bố về sứ mệnh
movement phong trào
Movement Charter Điều lệ Phong trào
Movement Strategy Chiến lược Phong trào
movement-wide toàn phong trào
multilingual project dự án đa ngôn ngữ
multilingual projects các dự án đa ngôn ngữ
namespace không gian tên
namespaces các không gian tên
need for leadership nhu cầu về lãnh đạo
needs nhu cầu
Neutral point of view (NPOV) Quan điểm trung lập (QDTL)
newcomer người mới
newcomers những người mới

O, P

Tiếng Anh Biên dịch
office action tác vụ của văn phòng
office actions các tác vụ của văn phòng
officers nhân viên
office hour(s) officers hour(s)
online platform nền tảng trực tuyến
online tool các công cụ trực tuyến
organization tổ chức
organizations các tổ chức
outreach tiếp cận cộng đồng
oversight oversight
page page
paid editing sửa đổi có nhận thù lao
participant người tham gia
participants những người tham gia
permissions quyền
platform nền tảng
platforms các nền tảng
point of view (pov) quan điểm
policies các quy định
policy quy định
presentation sự trình bày
presentations sự trình bày
priorities những việc cần ưu tiên
prioritized được ưu tiên
priority mức độ ưu tiên
priority initiative sáng kiến ưu tiên
priority initiatives các sáng kiến ưu tiên
privilege privilege
process quy trình
processes các quy trình
project dự án
projects các dự án
proposal đề xuất
proposals các đề xuất

R

Tiếng Anh Biên dịch
random page trang ngẫu nhiên
ratification phê duyệt
ratification process quy trình phê duyệt
recent changes trách nhiệm
recommendation rút lại
recommendations doanh thu
red link doanh thu
redirect thảo luận bàn tròn
Regional hub SAARC
Regional hubs chỗ thử
rename phạm vi
request chọn lọc
request for permissions đăng nhập trung ương
requests yêu cầu
requests for permissions requests for permissions
requests for username changes requests for username changes
research research
research phase research phase
research report research report
research result research result
resource resource
resources resources
responsibilities responsibilities
responsibility responsibility
retreat retreat
revenue revenue
revenues revenues
right right
Roundtable Roundtable

S

Tiếng Anh Biên dịch
SAARC SAARC
sandbox sandbox
scope scope
section section
selection selection
single user login single user login
sister projects dự án chị em
skills development phát triển kỹ năng
Small Wiki Monitoring Team Nhóm Giám sát Wiki nhỏ
South Asian Association for Regional Cooperation Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á
spam spam
spam block list danh sách chống spam
special page trang đặc biệt
special pages các trang đặc biệt
speedy deletion xoá nhanh
speedy deletions xoá nhanh
staff staff
stakeholder cổ đông
stakeholders các cổ đông
steward tiếp viên
steward elections biểu quyết chọn tiếp viên
steward requests yêu cầu cho tiếp viên
stewards các tiếp viên
strategy chiến lược
strategy recommendation đề xuất chiến lược
strategy recommendations các đề xuất chiến lược
SUL SUL
summaries các tóm lược
summary tóm lược
support hỗ trợ
suppression suppression
sustainability tính bền vững
sysop bảo quản viên
sysops các bảo quản viên

T

Tiếng Anh Biên dịch
talk page trang thảo luận
talk pages các trang thảo luận
task force nhóm đặc nhiệm
Telegram Group nhóm Telegram
Telegram Groups các nhóm Telegram
template bản mẫu
templates các bản mẫu
test wiki wiki thử nghiệm
test wikis các wiki thử nghiệm
thematic hub hub chuyên đề
thematic hubs các hub chuyên đề
thematic organization tổ chức chuyên đề
thematic organizations các tổ chức chuyên đề
trademarks committee uỷ ban nhãn hiệu
transclusion nhúng
translation of the week bản dịch của tuần
translation request yêu cầu biên dịch
translation requests các yêu cầu biên dịch
treasurer thủ quỹ
Trust & Safety Tin cậy & An toàn
trustee thành viên Hội đồng Quản trị
trustees các thành viên Hội đồng Quản trị

U, V

Tiếng Anh Biên dịch
UCoC Enforcement guidelines Hướng dẫn thực thi Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
United States and Canada Hoa Kỳ và Canada
Universal Code of Conduct Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
update cập nhật
user thành viên
user group nhóm người dùng
user groups các nhóm người dùng
user page trang thành viên
vandal kẻ phá hoại
vandalism phá hoại
vandals những kẻ phá hoại
verifiability verifiability
vice-chair phó chủ tịch
village pump thảo luận chung
VisualEditor Trình soạn thảo trực quan
Volunteer Response Team VRT

W

Tiếng Anh Biên dịch
Wikibooks Wikibooks
Wikicouncil Wikicouncil
Wikimania Wikimania
Wikimedia Wikimedia
Wikimedian Wikimedian/thành viên Wikimedia
Wikimedia Cloud Services (WMCS) Dịch vụ Đám mây Wikimedia (WMCS)
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Wikimedia community cộng đồng Wikimedia
Wikimedia Foundation Quỹ Wikimedia
Wikimedia Foundation official policies các quy định chính thức của Quỹ Wikimedia
Wikimedia Foundation official policy quy định chính thức của Quỹ Wikimedia
Wikimedia project dự án Wikimedia
Wikimedia projects các dự án Wikimedia
Wikimedia Summit Hội nghị Wikimedia
Wikinews Wikinews
Wikipedia Wikipedia
Wikiquote Wikiquote
Wikisource Wikisource
Wikispecies Wikispecies
wikitext mã wiki
wikitext editor trình soạn thảo mã wiki
Wikiversity Wikiversity
Wikivoyage Wikivoyage
Wiktionary Wiktionary
working group nhóm làm việc