Movement Strategy and Governance/Termbase/Table/nl

This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Termbase/Table and the translation is 100% complete.

A

Engels Vertaling
abuse filter misbruikfilter
accountability verantwoordelijkheid
admin beheer
administrator moderator
administrators moderatoren
administrators on meta beheerders op meta
adminship beheerderschap
advanced rights geavanceerde rechten
advisor adviseur
Advisory Board Adviesraad
AffCom Commissie voor affiliaties
affiliate affiliatie
affiliates affiliaties
Affiliations Committee Affiliatiecommissie
Africa Afrika
arbitration committee arbitragecomité
appeal beroep
Assistant election official Assistent verkiezingsofficial
autoconfirmed users autobevestigde gebruikers
autopatrolled users autogecontroleerde gebruikers

B

Engels Vertaling
backlog backlog
best practices beste praktijken
board raad
board election bestuursverkiezing
board elections bestuursverkiezingen
Board Governance Committee Raad Governance Commissie
board handbook bestuur handboek
Board of Trustees Raad van Bestuur
BoT Raad van Bestuur
bot bot
bylaws statuten

C

Engels Vertaling
Call for feedback Oproep tot feedback
candidate kandidaat
candidates kandidaten
category categorie
CEE CEE
Central and Eastern Europe Centraal- en Oost-Europa
Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia Centraal- en Oost-Europa (CEE) en Centraal-Azië
CentralNotice CentralNotice
chair voorzitter
Chairman Emeritus Emeritus voorzitter
challenge wedstrijd
change wijzigen
changes wijzigingen
chapter vereniging
chapters verenigingen
chapters agreement verenigingsovereenkomst
Chapters committee Verenigingscommissie
chapters handbook handboek vereningen
Chapters meeting Verenigingsbijeenkomst
Charter Handvest
Charter content Handvest inhoud
Charter drafting Handvest concept
CheckUser Controlegebruiker
CheckUser policy CheckUser beleid
Chief Operational officer Chief Operational officer
Chief Technical Officer Chief Technical Officer
ComCom ComCom
commission commissie
committee commissie
Commons Commons
Communications committee Communicatie commissie
communities gemeenschappen
communities and organizations gemeenschappen en organisaties
community gemeenschap
Community Affairs Committee Gemeenschapszaken commissie
Community Development Gemeenschapsontwikkeling
Community Development team Gemeenschapsontwikkeling team
community meeting gemeenschapsbijeenkomst
Community Resilience and Sustainability (CR&S) Gemeenschapsbestendige en duurzame ontwikkeling (CR&S)
conflict of interest belangenverstrengeling
consensus consensus
consultation consultatie
consultation with consultatie met
consultation with communities consultatie met gemeenschappen
consultations consultaties
content Inhoud
contractor aannemer
contributor(s) bijdrager(s)
conversation conversatie
conversations conversaties
coordinating coördinatie
coordination coördinatie
Council Raad

D

Engels Vertaling
desktop desktop
development ontwikkeling
development of ontwikkeling van
Diff blog Diff blog
Direction Richting
disambiguation doorverwijzing
discussion discussie
discussion page overlegpagina
Discussion Tools Discussie hulpmiddelen
discussions discussies
diverse diverse
diversity diversiteit
draft concept
drafting concept opstellen
Drafting committee Conceptcommissie
drafts concepten

E

Engels Vertaling
East, Southeast Asia, and Pacific Oost, Zuid-Oost Azië en Oceanië
edit conflict conflict bewerken
edit summary bewerkingssamenvatting
edit war bewerkingsoorlog
Edit-a-thon Edit-a-thon
Editathon Editathon
editing bewerken
editor bewerker
editors bewerkers
election verkiezing
Election compass Verkiezingskompas
Election officers Verkiezingsfunctionarissen
election volunteer vrijwilliger voor verkiezingen
elections verkiezingen
Elections Committee Verkiezingscommissie
Embassies Ambassades
Embassy Ambassade
emerging communities opkomende gemeenschappen
emerging community opkomende gemeenschap
employee werknemer
employees werknemers
enforcement handhaving
Enforcement Guideline Handhavingsrichtlijnen
Enforcement Guidelines Handhavingsrichtlijnen
ESEAP ESEAP
Europe Europa
evaluation evaluatie
event evenement
events evenementen
Events committee Evenementencommissie
Executive Director Executive director
extension extensie
external links externe links

F, G

Engels Vertaling
FDC FDC
feature functie
financial committee Financiële commissie
financial reports financiële verslagen
Foundation Foundation
Foundation-l Foundation-l
free knowledge vrije kennis
fund fonds
Fundraising committee Fondsenwervingscommissie
funds fondsen
Funds Dissemination Committee Fondsenbestedingscommissie
General Counsel Algemene Raad
Gerrit Gerrit
GFDL GFDL
GLAM GLAM
GLAMs GLAM's
GLAMwiki conferences GLAMwiki conferenties
global conversation wereldwijde conversatie
global conversations wereldwijde conversaties
Global council Globale Raad
global permissions globale gebruikersrechten
global policies globaal beleid
global policy globaal beleid
Global Sysop Globale beheerder
Global Sysops Globale beheerders
governance governance
Governance review Governance beoordeling
grant subsidie
Grant Advisory Committee (GAC) Subsidieadviescommissie (GAC)
grantee begunstigde
grants subsidies
guideline richtlijn

H, I , K

Engels Vertaling
hackathon hackathon
healthy community gezonde gemeenschap
helpdesk helpdesk
home wiki thuis wiki
hub hub
hubs Hubs
implement implementeren
implementation Implementatie
inclusive inclusief
initiative (Movement Strategy Initiative) initiative
insurance committee verzekeringscommissie
interface interface
interface administrator Interfacemoderator
interfaces interfaces
Interim Global Council Interim Global Council
interwiki interwiki
IRC IRC
knowledge kennis

L

Engels Vertaling
LangCom TaalCom
Language Committee Taalcommissie
LATAM LATAM
Latin America Latijns-Amerika
Latin America (LATAM) and The Caribbean Latijns-Amerika (LATAM) en het Caribisch gebied
leader leider
leadership leiderschap
Leadership development Leiderschapsontwikkeling
Leadership development working group Leiderschapsontwikkeling werkgroep
legal juridisch
legal officer juridisch functionaris
libraries bibliotheken
library bibliotheek
list of chapters Lijst verenigingen
list of projects lijst van projecten
lists of projects lijst projecten
logo logo
logos logo's

M, N

Engels Vertaling
mailing list mailinglijst
mailing lists mailinglijsten
main page hoofdpagina
mainspace mainspace
maintaining onderhouden
matching fund aanpassingsfonds
MediaWiki MediaWiki
MENA MENA
Meta policies Meta beleid
Middle East and Africa Midden-Oosten en Noord-Afrika
mission statement visieverklaring
movement beweging
Movement Charter Movement Handvest
Movement Strategy Movement strategie
movement-wide movement-breed
multilingual project meertalige projecten
multilingual projects meertalige projecten
namespace namespace
namespaces namespaces
need for leadership behoefte aan leiderschap
needs behoeften
Neutral point of view (NPOV) Neutraal standpunt
newcomer nieuwkomer
newcomers nieuwkomers

O, P

Engels Vertaling
office action kantooractie
office actions kantooracties
officers kantoormedewerkers
office hour(s) kantooruren
online platform online platform
online tool online hulpmiddel
organization organisatie
organizations organisaties
outreach outreach
oversight oversight
page pagina
paid editing betaald bewerken
participant deelnemer
participants deelnemers
permissions toestemmingen
platform platform
platforms platforms
point of view (pov) Standpunt (POV)
policies beleid
policy beleid
presentation presentatie
presentations presentaties
priorities prioriteiten
prioritized met prioriteit
priority prioriteit
priority initiative prioriteit initiatief
priority initiatives prioriteit initiatieven
privilege privilege
process proces
processes processen
project project
projects projecten
proposal voorstel
proposals voorstellen

R

Engels Vertaling
random page willekeurige pagina
ratification ratificatie
ratification process ratificatieproces
recent changes recente wijzigingen
recommendation aanbeveling
recommendations aanbevelingen
red link dode link
redirect doorverwijzing
Regional hub Regionale hub
Regional hubs Regionale hubs
rename hernoemen
request verzoeken
request for permissions aanvragen van rechten
requests verzoeken
requests for permissions Aanvragen van rechten
requests for username changes verzoeken voor wijzigen gebruikersnaam
research onderzoek
research phase onderzoekfase
research report onderzoeksrapport
research result onderzoeksresultaat
resource middel
resources middelen
responsibilities verantwoordelijkheden
responsibility verantwoordelijkheid
retreat terugtrekking
revenue inkomsten
revenues inkomsten
right recht
Roundtable Ronde tafel

S

Engels Vertaling
SAARC SAARC
sandbox zandbak
scope scope
section sectie
selection selectie
single user login enkele gebruiker login
sister projects zusterprojecten
skills development vaardighedenontwikkeling
Small Wiki Monitoring Team Small Wiki Monitoring Team
South Asian Association for Regional Cooperation Zuid-Aziatische Vereniging voor regionale samenwerking
spam spam
spam block list Spam-blacklist
special page Speciale pagina
special pages Speciale pagina's
speedy deletion snelle verwijdering
speedy deletions snelle verwijderingen
staff personeel
stakeholder stakeholder
stakeholders Belanghebbenden
steward steward
steward elections Stewardverkiezingen
steward requests Stewardverzoeken
stewards stewards
strategy Strategie
strategy recommendation strategische aanbeveling
strategy recommendations strategische aanbevelingen
SUL SUL
summaries samenvattingen
summary Samenvatting
support ondersteunen
suppression onderdrukking
sustainability duurzaamheid
sysop moderator
sysops beheerders

T

Engels Vertaling
talk page overlegpagina
talk pages overlegpaginas
task force werkgroep
Telegram Group Telegram groep
Telegram Groups Telegram groepen
template Sjabloon
templates Sjablonen
test wiki test wiki
test wikis test wiki's
thematic hub thematische hub
thematic hubs thematische hubs
thematic organization Thematische organisatie
thematic organizations Thematische organisaties
trademarks committee handelsmerkencommissie
transclusion transclusie
translation of the week Vertaling van de week
translation request vertaalverzoek
translation requests vertaalverzoeken
treasurer Penningmeester
Trust & Safety Vertrouwen en Veiligheid
trustee bestuurder
trustees toezichthouders

U, V

Engels Vertaling
UCoC Enforcement guidelines UCoC Handhavingsrichtlijnen
United States and Canada Verenigde Staten en Canada
Universal Code of Conduct Universele Gedragscode
update update
user gebruiker
user group Gebruikersgroep
user groups Gebruikersgroepen
user page Gebruikerspagina
vandal Vandaal
vandalism vandalisme
vandals vandalen
verifiability verifieerbaarheid
vice-chair Vicevoorzitter
village pump De Kroeg
VisualEditor VisualEditor
Volunteer Response Team Team vrijwilligers response

W

Engels Vertaling
Wikibooks Wikibooks
Wikicouncil Wikicouncil
Wikimania Wikimania
Wikimedia Wikimedia
Wikimedian Wikimediaan
Wikimedia Cloud Services (WMCS) Wikimedia Cloud Services (WMCS)
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Wikimedia community Wikimedia gemeenschap
Wikimedia Foundation Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation official policies Wikimedia Foundation officieel beleid
Wikimedia Foundation official policy Wikimedia Foundation officieel beleid
Wikimedia project Wikimediaproject
Wikimedia projects Wikimediaprojecten
Wikimedia Summit Wikimedia Summit
Wikinews Wikinews
Wikipedia Wikipedia
Wikiquote Wikiquote
Wikisource Wikisource
Wikispecies Wikispecies
wikitext Wikitext
wikitext editor wikitext editor
Wikiversity Wikiversity
Wikivoyage Wikivoyage
Wiktionary WikiWoordenboek
working group Werkgroep