This page is a translated version of the page Movement Strategy and the translation is 100% complete.


Tõnd beoog daarã sẽn be bãngrã sẽn yaa zaalem pʋgẽ

Wikipedia sɩnga yʋʋmd 2001 wa booll sẽn na n kɩt tɩ nebã paam bãngrã fãa. Rũndã-rũndã, Wikimedia wã tara ẽnsiklopedi sẽn yaa kãseng n yɩɩd dũniyã pʋgẽ, la a tara tʋʋm-te-bɛd wʋsg n paas wa Wikimedia Commons, Wikidata, la a taab.

Baa ne yel-kãnga sẽn yɩ sõma wã, Wikimed rãmba segda zu-loees wʋsgo. Pagbã ne rapã welgr la bũmb nins sẽn gɩdgd sull nins b sẽn pa getã tɩ b pa tõe n kẽes b toog politikã pʋgẽ wã ket n beeme. Tõnd sullã pãn-tõogã, a teeda, la a soayã pa pʋɩ-pʋɩ ye. Bãngrã zãab wɛɛngẽ, b sẽn get b sẽn maand bũmb ninsã, la b sẽn baood n na n dɩk n maan leebgã, tõe n wa kɩtame tɩ Wikimedia wã pa le be ye. D sã n wa bãngd n paasdẽ, d tʋʋmã tõe n lebga kʋdga. Baasg zãnga, zu-loe-kãensã la dũni sẽn toeemd wakat fãa wã leb n kõta segb me.

Sẽn na yɩl n tõog n maan bũmb ning sẽn yaa sõma ne neb nins sẽn be be zĩig ningã, yaa toog ne-b tɩ b maan bũmb nins fãa sẽn yaa sõma wã. La baasgo, b tigma bãngrã la b sẽn get bũmb ninsã n na n maan tɩ b bãng bũmb ning b sẽn da yã wã. B sẽn maan woto wã wilgdame tɩ Wikimedia pãng yaa a sẽn tʋmd-b ne yẽesem, a sẽn dɩk a meng n kõ a taabã la a sẽn maand a raabã.

Bũmb ning sẽn kɩtd tɩ d zemsd taab pa d sẽn maand bũmb ningã ye, yaa d sẽn maand bũmb ningã yĩng la.

D bãng d sẽn tõe n maan to-to n tõog n kẽng taoor to-to

D na n sɩnga ne d Soya Sorã:

Yʋʋmd 2030, a Wikimedia na n lebga bãngrã soog-n-mengã sẽn yaa tɩlae wã, la ned ning fãa sẽn na n lagem tõnd yãabã na n tõog n naaga tõndã.

D tẽedame tɩ d sã n kelgd nebã, n zãmsd-ba, la d makd-ba, tõe n naf-d lame. Yaa ne sõsg sẽn yaa vẽenegã bal la d tõe n wa ne bãngr sẽn yaa zaalem dũni sẽn na n yɩ sõma ne nebã fãa. Tʋʋm-no-kãng sõngda ned kam fãa t'a tõog n tũ sor ning b sẽn yãk n na n kẽng taoorã. Tʋʋm kãnga segd n yɩɩ vẽenega, n naag neb fãa, la a yɩ buud-goam toɛy-toɛyã. Tõnd boonda ned kam fãa t'a kẽes a toog so-kãngã pʋgẽ, n na n pʋɩ No-tũuds sẽn yaa tigimsã

Na-kẽndr kãnga kɩtdame tɩ Wikimedia Movement wã lagem taab la a kõ-a yam tɩ d kẽng taoor n ta 2030. Bũmb a yiibu wilg-y sor kãnga:

  • Bãngrã yaa tʋʋmde – Yãk-y n yɩ-y zĩig sẽn tõe n sõng nebã tɩ b bãng bũmb toor-toor la b tõog n paam b zo-rãmba.
  • Bãngrã pʋ-peelem – D ges bãngr la neb sull sẽn pa tar pãng la zu-sobend sẽn na yɩl n tõog n maan bũmbu.

Bõn-datɩ kãensã tara loees ne taaba. Bũmb a ye pa tõe n yɩ tɩ pa tũ ne a to wã ye.

Soya Sorã kõta neb raood saglg piigã Yaa tʋʋm zĩis toɛy-toɛyã wɛɛngẽ. Yaa tʋʋm zĩis toɛy-toɛyã wɛɛngẽ. Saglg fãa wilgda bũmb takɩ Tʋʋm-teedo. Tʋʋmd fãa tõe n yɩɩ ne tʋʋm wʋsg la tʋʋm-teedo.

Tʋʋmd ning b sẽn boond tɩ Movement Strategy wã rat n yeelame tɩ b fãa tara loees ne taaba, la tɩ b fãa sõngdda taaba. Wala bõn-datɩ wã, ned pa tõe n bao n pids-ba, a sã n pa be ne a taabã ye.

Naag n tond

Yãmb tara yõod wʋsg ne a Zeova siglgã. Bũmb wʋsg n tõe n sõng-y tɩ y paam n kẽ kãadem: Y sã n tar yam-yãkr a taab, d na baod n wum-a. D sõs-yã.