Ọna ki movement atene chẹnwu le

This page is a translated version of the page Movement Strategy and the translation is 100% complete.


Ọna was efu uña Uma alafa

Wikipedia chanẹ efu ọdọ 2001 dabu ọdọ ekpẹ ukodama Uma Chaka. Eñini, Wikimedia adu unyi Uma eki Nana tule Chaka kpai Ami ukọlọ Wiki kibọ dabu Wikimedia Commons, Wikidata, kpai abo ekibọ

Ichaka chi kpai ẹnyọ Yi, Wikimedia nẹ ami iyanyi. Uña ẹbitẹ kidẹ agbada amẹnwu Uma onẹkẹle kpai onobulẹ, amẹnwu ki akpọna ny'udama amonẹ kima n'akoji kitẹgwun dọmọ kpọọ. Ukpayu movement was, amẹnwu ka nẹ, kpai amu uña ka nẹ ichẹ kpẹ alukaten. Anwago, Ech'ajama, unyatẹ edejutẹ Uma Adu ihianyi nwu egwugwu Wikimedia. Todu unyọgba efu tẹknọlọji, amẹnwu k'amonẹ atọ ubi, Ami ukọlọ wa neke tofofo. Alu ki Chaka dabẹlẹ, Ami ihianyi Yi kpai arida ilẹ anwọ du uña tẹ.

Ekọ ọna ka tene chẹnwu agbada udama amonẹ ojoji alu k'achukọlọ Oji amẹnwu ki Wikimedia ache ikodu chẹ gbiti. Ama, Uma agbadama kpai alu k'ali le chẹ kodama Kuma che ugbo ka kpejuru. Ẹnyọ ọna kidẹi duña kaki ukpai Wikimedia chi ẹnwu emeju Che, ẹdọ edu t'ukọlọ, kpai eche ẹnwu ọna ki chejun.

Ẹnwu ki Kowa dama ichẹnwu ka chen; ẹtẹ k'ache iche.

Enẹreju ọna ki movement atene chẹnwu le

Achanẹ kpai ugbo k'ọna Karen chẹnwu le kpejuru:

Iko ọdọ 2030, Wikimedia adẹnwu ogbogaga uña uma alafa, kpai ẹnẹ ki nibe alukate aneke manyu wa.

Akẹdọ n'ukaphiu eneti, ekọchẹ, kpai echajama. Efu oluka eche Kate aneke kọ ilẹ eyi Uma alafa ki ch'ukọlọ nwu ọchaka. Ọna ki movement atene chẹnwu le ache atẹko ọchaka amonẹ Kuma chẹnwu logbegbele ọna kuma kpẹ tọgba. Ọna kidẹi dukpẹ kichẹ bitẹ nyọnyọ, ya jeche, kpai ya tu ichi ka le. Adọ amonẹ Chaka Kuma dutefu ọna kidẹi alu Kuma dọmọ akpẹ ami ọda.

Ugbo ki ọna ki movement atene chẹnwu le kpejuru ako Dama kpai ya jẹnwu Wikimedia movement nibe eju ọna loti ọdọ 2030. amẹnwu meji madutọgba anẹ ugbo ki kpejuru kidẹi le

  • uma ki Che ẹnwu eche - mu da uña ki akp'uma ọna wewe kpai kpai ekọ amẹnwu ukọlọ nwu abo Kuma tọla manyu ma.
  • uma ekpẹ alukate - Kpejuru Uma kpai kọmuniti ọna k'ukpahiu kpai ulieju tuma nọ tubi.

Amẹnwu k'dọgba yi chẹ tanyu ọlama. Ẹneke nẹ oka Lubi ẹkejin.

Ugbo ki ọna ki movement atene chẹnwu le kpejuru adibe amibe mẹgwa lugbo ugbo ojoji ukọlọ. Ibe du aka akaẹreju ẹgbiti ọna Kuma tene chẹnwu le. Ọna kuma tene chẹnwu le du Chenẹ amẹnwu wewe ma tene Che kpai ami ukọlọ.

Ami Ibe ọna ki movement atene chẹnwu le chẹ tanyu Chaka kpai ma chatẹko ọlama. Amẹnwu k'dọgba lẹ, ija Che kẹ Tuma ubi efu edatu iba ka.

Manyu wa

Ẹnẹ ogbogaga ẹche nwu ẹnyọ ọna ki movement atene chẹnwu le. Chẹnwu kẹ nine omunẹ, atene ka gbọ. Wa ka kọla.