മൂവ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി

This page is a translated version of the page Movement Strategy and the translation is 88% complete.
Outdated translations are marked like this.


വാർത്തകളും അപ്ഡേറ്റുകളും

See the Movement Strategy Weekly Updates page.

സംഭാഷണങ്ങളിൽ ചേരുക
പ്രാരംഭങ്ങൾ
2021ന്റെ തുടക്കത്തിൽ നടന്ന പ്രസ്ഥാന സ്ട്രാറ്റജി പരിപാടികളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രാരംഭങ്ങൾ (പ്രാരംഭ ഗ്രൂപ്പുകൾ).

മുൻഗണന നൽകിയ പ്രാരംഭങ്ങൾ (മുഴുവൻ പട്ടികയും കാണുക):

  1. മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ + ഇടക്കാല ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ + ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ
  2. ഉപയോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുക + പുതുമുഖങ്ങൾക്കുള്ള വിജ്ഞാനവിഭവങ്ങൾ + ക്രോസ്-വിക്കി ഉപകരണങ്ങൾ
  3. പ്രാദേശിക നൈപുണ്യ വികസനത്തിനുള്ള ആഗോള സമീപനം + നേതൃത്വ വികസന പദ്ധതി + നൈപുണ്യ വികസന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ
  4. ഹബ്ബുകൾ
  5. പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കുള്ള ധനസഹായം
  6. വിക്കിമീഡിയ അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
  7. പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത പരിശീലനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ
  8. വിക്കിമീഡിയയുടെ ഇമ്പാക്ട് കണ്ടെത്തുക + ഉള്ളടക്ക വിടവുകൾ നികത്തൽ + പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്ത സമൂഹങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്ക പ്രാരംഭങ്ങൾ