ധനസംഹരണം 2012/തർജ്ജമ/എർലാൻ വേഗ വീഡിയോ (ചിത്രവിവരണം)

This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Erlan Vega video (captions) and the translation is 39% complete.

1 00:00:00,500 --> 00:00:04,497 I'm an English teacher. I'm married. I have a daughter.

2 00:00:05,200 --> 00:00:13,587 And I pretty much work like everybody else. I have a schedule. I go to work. I go back.

3 00:00:14,192 --> 00:00:20,443 And I have needs like everybody else, and I also want to spend my free time on Wikipedia.

4 00:00:20,500 --> 00:00:23,943 I am Erlan Vega. I'm from La Paz, Bolivia.

5 00:00:23,943 --> 00:00:32,610 I write about different things, mostly safe things: butterflies, insects, animals.

6 00:00:33,000 --> 00:00:39,130 In my education system, people don't usually write. They don't write. They don't create.

7 00:00:39,750 --> 00:00:45,936 They just receive information, and they are supposed to memorize it and then they have the test.

8 00:00:46,850 --> 00:00:50,040 And they ask you about it, yet it's not a good thing.

9 00:00:50,040 --> 00:00:53,480 It's like when at the end of the course,

10 00:00:53,480 --> 00:01:00,876 they ask you to write something, an article, a paper, or something and you're really in trouble because you have never done it.

11 00:01:01,310 --> 00:01:08,501 And giving a person the opportunity to be creative and to be recognized for something they write is really --

12 00:01:11,210 --> 00:01:13,855 it has been really a turning point in my life.

13 00:01:14,458 --> 00:01:19,892 Everything started when I went to Wiktionary, the dictionary of Wikipedia one day,

14 00:01:19,892 --> 00:01:25,360 and I met this girl, Dabawdygirl //. We were fighting a vandal by that time.

15 00:01:26,200 --> 00:01:34,570 And she said -- she tried to reply in Spanish, and I know her Spanish was a bit shaky at that time,

16 00:01:35,022 --> 00:01:41,250 so we made sort of an unwritten deal: I teach you Spanish, and you teach me English.

17 00:01:41,246 --> 00:01:48,130 And we corrected each other, and we learned the language by editing on Wiktionary in English, and in Spanish.

18 00:01:48,583 --> 00:01:53,510 And in the end my English got so better, because I practiced every day.

19 00:01:54,765 --> 00:01:56,950 Then, by the time I finished my studies in English

20 00:01:56,946 --> 00:02:09,180 I passed the ECP admission test which is a requirement for teachers just as I finished my studies, and then they hired me right there,

21 00:02:09,180 --> 00:02:13,480 because my scores, I guess, were high enough to teach.

22 00:02:14,010 --> 00:02:19,570 And they started some training, and I have been working there for five years now.

23 00:02:21,790 --> 00:02:29,090 It's amazing because of that I have the stability, I got married. I have a daughter, so Wikipedia has changed my life.

24 00:02:29,273 --> 00:02:29,420 സംവിധാനം : വിക്ടർ ഗ്രിഗാസ് സഹസംവിധാനം : ഡേവിഡ് ഗ്രോസ്മാൻ

25 00:02:29,273 --> 00:02:32,570 (cc-by-sa 3.0 tag needed here)

26 00:02:29,422 --> 00:02:29,660 നിർമ്മാണം : സാക്ക് എക്സ്ലെ ഛായാഗ്രഹണസംവിധാനം : പ്രുയിട്ട് വൈ അല്ലൻ

27 00:02:29,659 --> 00:02:29,910 വീഡിയോ ഛായാഗ്രഹകർ : ജാക്ക് ഹാരിസ്, ആഡം പർ, മാത്യു സ്റ്റോർക്ക്

28 00:02:30,173 --> 00:02:30,770 നിശ്ചല ചിത്രങ്ങൾ : ആഡം നൊവാക്, കരേൻ സായ്ർ

29 00:02:30,767 --> 00:02:31,190 വസ്ത്രാലങ്കാരം : മെലിസ്സ ക്ലേയ്ൻ

30 00:02:31,190 --> 00:02:31,980 ചോദ്യകർത്താക്കൾ : അൽമ ചപ, ജൊനാഥൻ ക്യുറിയൽ, സ്റ്റീഫൻ ഗീർ, ഡാൻ, മെക്സ്വെയ്ൻ, കോറി ഓ ബ്രയാൻ, ജേക്കബ് വിൽസൺ

31 00:02:31,979 --> 00:02:32,650 നിർമ്മാണ ആസൂത്രണം : മേഗ്ൻ ഹെർണാണ്ടസ്, ബ്രയോണി ജോൺസ്, ബിയാട്രിസ് സ്പ്രിങ്ബോൺ

32 00:02:32,648 --> 00:02:33,090 നിർമ്മാണ സഹായികൾ : ടോബി ഹെസ്സെനേവർ, ക്രിസ്റ്റിൻ റിഗ്സ്ബി

33 00:02:33,091 --> 00:02:33,510 നിർമ്മാണ സഹായികൾ : ടോബി ഹെസ്സെനേവർ, ക്രിസ്റ്റിൻ റിഗ്സ്ബി

34 00:02:33,509 --> 00:02:33,880 തിരക്കഥ : ഡെസിറിനാ ബോസ്ക്കോവിച്ച്

35 00:02:33,883 --> 00:02:34,490 ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സൗകര്യം : കേറ്റ് അലിയൊ, മിഷേൽ ബിയാറ്റി, കരെൻ കല്ലിയർ, പെട്രോ ലീഗ്, മിമി ലി, ജാക്കി പാസ്റ്റർ, ക്രിസ്റ്റി റൊബിൻസൺ, ബ്രിട്ടാണീ ടേനർ, സൂസൻ വാലിങ്

36 00:02:34,487 --> 00:02:34,990 ചിത്രവിവരം തയ്യാറാക്കിയത്: അലൻ കെല്ലർ വെർബാറ്റിം ഐ. പി

37 00:02:34,992 --> 00:02:35,420 [...]