Fundraising 2010/Lilaroja Appeal/dsb


Lilaroja

edit
  • Pšosym pśecytajśo:
  • Wósobinski apel
  • wót awtorki Wikipedije Lilaroja
  • Powěsć wót awtorki Wikipedije Lilaroja

Dolar, lubosćinski list a łamana wutšoba.

Ako dobrowólnica pla załožby Wikimedia Foundation w San Franciscu, cytam wjele e-mailow, kótarež luźe pišu a listy, kótarež sćelu, gaž startujomy swóju kuždolětnu kampanju za pódpěru.

Ned wopśimjejośo, až luźe nic jano dawaju swóje pjenjeze, ale teke sćelu swóju lubosć. Góle, kótarež wjasele pósćiwa jaden dolar ze swójich mało tyźeńskich kapsnych pjenjez. Drugi šek z jadnorym lipatym cedlikom, kótaryž groni JA LUBUJOM WIKIPEDIJUUUUU!!! Wótergi jo zlě, powěsći cytaś.

Njezabydnu žednje, gaž som słyšał wó nanje a maśeri, kótarejuž syn jo wumrěł na rědku chórosć. Stej wopokazałej swóju źěkownosć, až Wikipedija ma nastawk, aby wóna informowała drugich wó eksistency chórosći, kótaraž jo jeju synoju žywjenje wobrubnuła.

Wikipedija woznamjenjijo za nas, kótarež ju wužywaju, nejrozdźělnjejše wěcy. Kótaryžkuli zwisk maśo, wy sćo źěl magiskego zgromaźeństwa. Wušej 400 milionow luźi wužywa Wikipediju a jeje sotšojske sedła kuždy mjasec -- pśisamem tśeśinu pśez Internet zwězanego swěta.

To jo cas lěta, gaž luźe z cełego zgromaźeństwa Wikipedije gromaźe pśidu, aby wóni pomagali našo zgromadne pśedewześe z darom $20, €30, ¥4.000 pódpěraś, abo wjeležkuli wóni mógu pósćiś, aby wóni źaržali Wikipediju lichotnu.

Za samskim nałogom kaž napórajomy Wikipediju słowo pó słowje, móžomy ju dar pó darje strowu a rosćecu źaržaś.

Naźejam se, až wužywaśo toś to wokognuśe, aby wy pósłał Wikipediji pitśku lubosći.

Źěkujom se,

Lilaroja Oliva, Špańska