Translation requests/WQ/3/Vi/1

< Translation requests‎ | WQ‎ | 3‎ | Vi

Trang 1Edit

 
Chào mừng
 
Người thành lập
 
Bản tin
 
Dự án
 
Hội
 
Báo chí
 
Thế giới
 
Chú giải
+

Wikimedia Quarto

Số Ba Tháng 4 Năm 2005ar | br | cs | de | en | eo | es | fr | he | it | ja | kn | ko | nl | oc | pl | pt | ru | sr | sv | vi | zh
Simple || Updates || more... edit

Ban Quản Trị

Jimmy Wales, Founder
Angela Beesley
Michael Davis
Florence Nibart-Devouard
Tim Shell
 

 
Ban

Editor-in-Chief
  Samuel Klein
Executive Editor
  Florence Nibart-Devouard


Người Phụ Viết

+/- Erik Zachte, Nicolas Weeger, GerardM, Hashar, Yann Forget, Jean-Christophe Chazalette (villy), 利武, David Monniaux; Florence Devouard, Michael Snow, Maveric, Aphaia, Elian, oshitake, Presroi, Worldtraveller, others

Người Phụ Sửa Đổi

+/- English Copyeditors: Ruth Ifcher, Sj, Quinobi, others

Người Phụ Dịch

+/- Alexey Krasheninnikov, Aegis Maelstrom, Angela, Arno Lagrange, Blueshade, Carmen, Fruggo, Fulup, Guria, kocio, Minh Nguyễn, Oleg Izyumenko, Patio, presroi, Pubuhan, roc, Sbisolo, Shizhao, Simon Shek, Totti, Cedric31 Shakura

 

Chào mừng bạn đang đọc Wikimedia Quarto thứ ba. Tháng một năm nay là bốn năm sau Wikipedia được thành lập, vì thế, chúng tôi có một đoạn vui thích cho số này, một bài nhìn lại bốn năm trước đây. And what a long, strange trip it has been.

--WQ

 
Mục Lục


Hình trên vỏ: Núi băng trôi có mũ tuyết trong Eo biển Bering

Chào mừng, mục lục . . . . . . 1
Những thư do người thành lập và Ban viết . . . . . . 2
Bản tin bốn lần một năm . . . . . . 3
Thẳng từ các dự án . . . . . . 4
Báo cáo của các hội
Nhìn lại: Wikipedia đến bốn tuổi . . . . . . 5
Trong báo chí . . . . . . 6
Báo cáo khắp nơi, trưng bày hình . . . . . . 7
Chú giải, hòm thư, bài xã luận . . . . . . 8