မေတာ:အဲက်မဉ်ဖုံႏ

This page is a translated version of the page Meta:Administrators and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
မူဝါဒတောမ်ႏ ယီးနယ်ချက်ဖိုင်ႏ စီႏမံႏဖန်းဖြယ် မူဝါဒတောမ်ႏ အချက်လျက်သားဖုံႏ
Shortcut:
WM:A
WM:ADMIN

လိတ်မဲ့ငါယိုနဝ်ꩻ ဖေႏခါꩻထွူ ဆဲင်ႏရာꩻ စီႏမံႏဖန်းဖြယ် မေတာအချက်လျက်သားဖုံႏတဲင် အဝ်ႏတဲမ်းထွို့ꩻခါꩻပါ ဆဲင်ႏရာꩻမူဝါဒဖုံႏသွူ။

မေတာလောင်းကို ကအဝ်ႏဒါႏ စီႏမံႏဖန်းဖြယ်သားဖုံႏနဝ်ꩻ ခွုမ်မာꩻချက်အထူꩻယဟန်ႏဖုံႏယို ဒေႏသကို (အဝ်ႏခွုမ်မာꩻဖေႏ ရဲးကမ်း လိတ်မဲ့ငါတောမ်ႏ ရဲးကမ်းတဝ်းဖုံႏ၊ ယားကုဲင်တောမ်ႏမွဉ်းဖျင် လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ၊ ပေ့ꩻထိုꩻတောမ်ႏ ဗွောင်ချာ ဖေႏ ကေားသုင်ꩻသားဖုံႏ) တောမ်ႏ မွဉ်းဖျင်ဖေႏ တကမ္ဘာႏလွုမ်းဆဲင်ႏရာꩻ (မွဉ်းဖျင် ကတူႏစဲဉ်ႏတောမ်ႏ သပန်းဖုံႏ) အမိဉ်ꩻကုဲင်စာႏရင်ꩻဖုံႏ ၊ စဲစ်ထွားမွဉ်းဖျင်ဖေႏ တကမ္ဘာႏလွုမ်းဆဲင်ႏရာꩻ သုင်ꩻငီႏငါအီထာꩻဖုံႏ၊ ပသာဖေႏ လိတ်မဲက်သေ့ တကမ္ဘာႏလွုမ်းထျꩻဖုံႏတောမ်ႏ အလင်ဖုံႏသွူ။

ကွီကော့ꩻ စီႏမံႏဖန်းဖြယ်သားဆဲင်ႏရာꩻ မူဝါဒ

မေတာကို အီႏကွီနွို့ စီႏမံႏဖန်းဖြယ်သားအနေႏ နာꩻအဝ်ႏလိုႏမာꩻဒါႏ အချက်လျက်နဝ်ꩻ:

  • အွောန်ႏနယ်သွော့ ကာႏဝီခီ အခံဲးအကျုံႏ (ဥပမာႏ- လွိုတဲင် မေတာတောမ်ႏ "လမ်း" ပရောစဲစ်ဖုံႏကို ပရောစဲစ်အလင်ဖုံႏကို အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ ပရောစဲစ်တဗာႏကို နွို့ခွုမ်မာꩻကိုဗာႏ အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ အခိန်ႏနီလာသွူ)။
  • မေတာကိုနဝ်ꩻ ကေားသုင်ꩻသား လိတ်မဲ့ငါ အဝ်ႏဗာႏတဗာႏသွူ။
  • သွုပ်ဆွိုက်တာႏ လိတ်စာအစဲစ်အမဲဉ်ႏတဗာႏ (သꩻကွိုက်လွိုက်ရွေꩻမုꩻကို အွောန်ႏတီႏခါꩻထွူဒါႏ အီးမေးလိပ်စာ မွေးတဝ်းလဲ့ ကေားသုင်ꩻသား လိတ်မဲ့ငါကို ကအဝ်ႏဒါႏ တရာꩻဝင်ႏအီးမေးလိပ်စာ) အဝ်ႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ။
  • မေတာကို ထွာဗာႏ သောင်ႏသာရုဲင်ꩻတသွိုးသန်ဒါႏ စွဲးကမ်းကူႏညီႏသားနဝ်ꩻသွူ (နဝ်ꩻနဝ်ꩻ ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိ အင်းရေႏချက် မွေးတဝ်းတဲင် ထွာဒျာႏ အတဲက်အတာတဗာႏဒျာႏသွူ။ နပ်တွက်-တရာꩻဝင်ႏမွဉ်းဖျင်မုꩻ အဝ်ႏတဝ်း)။
  • မေတာ ဘာႏသာႏစွုမ်ႏ သဖော်ꩻသဘာဝအလꩻ နာꩻကေားသုင်ꩻသား လိတ်မဲ့ငါကိုနဝ်ꩻ အွောန်ႏရေꩻ သော့ꩻခါꩻဗာႏ {{#ဗေဗယ်}}သွူ။

စီႏမံႏဖန်းဖြယ်ရေꩻတာႏ ယူႏထွားစဲင်းခါꩻတဝ်းဒါႏ အဆိုပျုချက်ဖုံႏနဝ်ꩻ ရပ်ရာႏတောမ်ႏ နမ်းခြောင်ꩻတင်လောင်ꩻ နီဖြာꩻလွုမ်းတာႏ ထွာအီနွောင်ꩻဒါႏ ထာꩻကုဲင်နဝ်ꩻသွူ။ ဖေႏကထွာ အောင်ႏမျင်ႏဒါႏ နမ်းခြောင်ꩻသားတဖြာꩻအနေႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏ သေနာႏစဲင်း မေတာ တကာႏတဝ်း အဝ်ႏလိုႏသေနာႏစဲင်းပါ ဝီခီပီးဒီးယား အသောင်အရင်ꩻ အခွဲးအကျုံႏဖုံႏသွူ။ မိဉ်ႏတော် နမ်းခြောင်ꩻတင်လောင်ꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ ဝီခီမီဒီယာ အကျောင်ꩻခရာႏ ပရောစဲစ်တဗာႏကို မိဉ်ႏထွာဒျာႏ ဒေႏသဆဲင်ႏရာꩻ စီႏမံႏဖန်းဖြယ်သား မွေးတဝ်းလဲ့ ခွုမ်မာꩻခွင်ꩻ အရန်းထိုဖေႏခွင်ꩻချက် ကလꩻသားဖုံႏ မိဉ်ႏမွေးတဝ်းနဝ်ꩻ အီႏကာႏအောင်ႏဗာႏ မေတာ စီႏမံႏဖန်းဖြယ်ရေꩻ ကွီထူႏချက်နဝ်ꩻ တယိုꩻတဝ်းသွူ။

ကွီကော့ꩻချက်နဝ်ꩻ မာꩻဖေႏခါꩻလဲဉ်း စီႏမံႏဖန်းဖြယ်ရေꩻဆဲင်ႏရာꩻ ကွီကော့ꩻချက်ကိုတဲင်၊ အီႏထေဖော်ႏဒါႏ ခမ်းသား ထာꩻထီႏထာꩻထင်းဖုံႏတာႏ အဝ်ႏဖေႏဖခါꩻအခိန်ႏ အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ တပတ်ရပ်သွူ။ နွို့ပါသား အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ ၇၅ % မဉ်ႏစူꩻအွောန်ႏအတီႏမꩻ နမ်းခြောင်ꩻတင်တာႏ အီႏဖေႏအမဉ်ꩻ သုဲက်သမ် နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ သောင်ႏသာဒါႏ မေတာ-ဝီခီ မွဉ်းဖျင်သားဖုံႏ ကားကအဝ်ႏ နွို့ပါနွောင်ꩻဒျာႏတဲင် နမ်းခြောင်ꩻတင်လောင်ꩻအလောင်း ဖေႏနွောင်ꩻဒျာႏ နမ်းထာꩻထီႏဖုံႏသွူ။ နာꩻခွုမ်မာꩻချက်ဖုံႏ မိဉ်ႏအဝ်ႏထိုꩻ မေတာအထန်ႏကို၊ တဝ်းလဲ့ အခေႏခံႏသွူ အဝ်ႏခွုမ်မာꩻညီဗာႏ ဝီခီပရောစဲစ်အလင်ဖုံႏကို တောမ်ႏနမ်းခြောင်ꩻတင်လောင်ꩻတဲင် နာꩻအနေႏ ထောက်ခံႏစူꩻ မွေးတဝ်းလဲ့ လွိုဆန်စူတဝ်း နမ်းခြောင်ꩻတင်လောင်ꩻအနေႏ ဒင်ႏနယ်ဖေႏနွောင်ꩻဒျာႏ နာꩻထာꩻထီႏဖုံႏတာႏ အဝ်ႏကျိုႏဆွုမ်ႏဒျာႏသွူ။

မိဉ်ႏတော် နမ်းခြောင်ꩻတင်လောင်ꩻ မိဉ်ႏထွာသွူ သုဲက်သမ် နဝ်ꩻ ဝွေꩻသီးအမိဉ်ꩻယို ဟဝ်သွင်ꩻသော့ꩻထွူ စီႏမံႏဖန်းဖြယ်သားစာႏရင်ꩻကိုတဲင် ဖေႏကထိန်ꩻသိမ်ꩻ တရာꩻဝင်ႏ ကေားသုင်ꩻသားမိဉ်ꩻ လိတ်မဲ့ငါတာႏ အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏဆွိုက်ခါꩻလိဉ့် ပရောစဲစ်အလင်တဗာႏထျꩻ ဖေႏကထွာဗာႏ အမွေးအမဲဉ်ႏ သွုပ်ဆွိုက်ရေꩻနဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏလွောက်ꩻနာႏတဝ်း စီꩻကန်ꩻယိုဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏစီႏမံႏဖန်းဖြယ်သားအရန်းကို ခံႏဗာႏဒါႏဝင်ꩻဖုဲင်းထိုꩻနဝ်ꩻသွူ။

ထွား: https://xtools.wmflabs.org/ec/meta.wikimedia.org

ယိုခါ အိုပ်ချုတ်ရေꩻသားဖုံႏတာႏ: Template:AdminWelcome အဆင်ႏပြေႏအီဒါႏ လိဉ့်ယဟန်ႏ။

ဖေႏကထွာ စီႏမံႏဖန်းဖြယ်သားတဖြာꩻတာႏ ကွီကော့ꩻချက်ဖုံႏအကို မာꩻထူႏသွူ စီႏမံႏဖန်းဖြယ်ရေꩻဆဲင်ႏရာꩻ ကွီကော့ꩻချက်တဗာႏတဲင် ထဲမ်ဗွေပါသွော့ ခင်ႏလမ်းနဝ်ꩻတောမ်ႏ ကအွဉ်ႏနယ်ခါꩻဒါႏ အဝ်ႏလိုႏချက်ကီနဝ်ꩻဖုံႏဩ။

ပုင်ႏမဲဉ်ႏစီႏမံႏဖန်းဖြယ်သားဖုံႏနဝ်ꩻ ပသာလိတ်စာႏရင်ꩻခေါ်အနေႏ သွင်ꩻသော့ꩻစာႏရင်ꩻ မေတာဝီခီ-အဲက်မဉ် ဖုံႏထျꩻ အခွင်ꩻအဝ်ႏသွူ။ မိဉ်ႏမဲဉ်သွင်ꩻစာႏရင်ꩻနဝ်ꩻ ပသာလိတ်စာႏရင်ꩻကို အီႏထီႏဗာႏ ယီးနယ်ချက်ဖုံႏသွူဩ။

အလွစ်

မေတာ (ဆဲင်ႏဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါဖုဲင်ဖိုင်ႏ ခင်ႏလမ်း) ကိုနဝ်ꩻ ဖေႏကနွို့ထွားနွောင်ꩻ ရဲးကမ်းခါꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖိုင်ႏတဲင် လိုꩻယဟန်ႏသားတာႏ ထွာအီအစွဲးအကမ်းသွူ။ အခေႏနေႏနုဲင်းနဝ်ꩻကိုနဝ်ꩻ လွိုက်ခရာႏအဝ်ႏနွောင်ꩻနီဗာႏ:

  • ကေားသုင်ꩻသားနဝ်ꩻ ဖေႏနေးဝွေꩻသီး ကခွုမ်မာꩻနွောင်ꩻ တူႏတူႏတေ့ꩻတေ့ꩻ အွောန်ႏထွော့ခါꩻဒါႏအခိန်ႏကိုတာႏ ရဲးကမ်းယို့ꩻခါꩻတဝ်း လိတ်မဲ့ငါယိုတဲင် ဗွောင်ခါꩻဖေႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ။
  • ဖေႏကမွဉ်းဖျင်နွောင်ꩻ ကေားသုင်ꩻသား ကရဲးကမ်းခါꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဖိုင်ႏယို မွဉ်းဖျင်အယို့ꩻဖိုင်ႏ၊ ကိစ္စယိုအကို စီႏမံႏဖန်းဖြယ်မုꩻအာႏ လိုႏအပ်ချက်တောမ်ႏ ဖေႏခွင်ꩻချက်တအဝ်ႏတဝ်းလဲ့ ကေားသုင်ꩻသားနဝ်ꩻ ဒေႏသပရောစဲစ် လိုႏအပ်ချက်အလꩻ ရဲးထွော့ခါꩻဗာႏ ဝွေꩻသီးခွုမ်မာꩻချက်တာႏအနေႏ ဖေႏခါꩻဗာႏကတိꩻသွူ။ မိဉ်ႏထွာနွောင်ꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ စီႏမံႏဖန်းဖြယ်သား အယို့ꩻအနေႏဒျာႏသွူ။

ရဲးထွော့ စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်ရေꩻအခေႏနေႏ

စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သားအခေႏနေႏနဝ်ꩻ အွောန်ႏထွော့ခါꩻ မွေးတဝ်းလဲ့ တောမ်ႏရဲးထွော့အနယ်ꩻနေးလဲ့ ဖေႏခွင်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ ရဲးထွော့ချက်ဖိုင်ႏနဝ်ꩻ အွောန်ႏထွော့နွောင်ꩻဒျာႏ တောမ်ႏအခိန်ႏ/မွေးတဝ်းလဲ့ နယ်ႏပယ်ႏကိုသွူ (ဥပမာႏ- အွောန်ႏထွော့တဝ်းအခိန်ႏတဲင် ကေားသုင်ꩻသားတဖြာꩻ ခွုမ်မာꩻ အနယ်ꩻပညာႏဆဲင်ႏရာꩻတာႏ မွေတဝ်းလဲ့ အွောန်ႏထွော့ခါꩻဒါႏအခိန်ႏတဗာႏကို ယံစွဲးကမ်းခွုမ်မာꩻကိုနွောင်ꩻ တိကျဒါႏထာꩻမာꩻတန်တဗာႏတာႏ။) ကွီထွူ မိဉ်ႏဖေႏခွင်ꩻခါꩻတဝ်း တောမ်ႏအနယ်ꩻလင်နဝ်ꩻ ရဲးထွော့ စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သား အိုပ်ချုတ်ခိန်ႏနဝ်ꩻ ညနွောင်ꩻဒါႏ တလာတဲင် မိဉ်ႏထွူနဝ်ꩻ အီႏဖုဲင်းထိုꩻပါ အခွင်ꩻရေꩻဖိုင်ႏသွူ။ ရဲးထွော့ခါꩻဒါႏ စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သားနဝ်ꩻ အနယ်ꩻပညာႏဖဲ့ꩻကို ခွုမ်သုင်ꩻအခွင်ꩻရေꩻဖိုင်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဖေႏတသွုန်ခါꩻဒါႏ နုဲင်းပုင်ႏမဲဉ်ႏစီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သားနေနေလဲ့ ဖေႏခွင်ꩻချက် မိဉ်ႏတလꩻတဝ်းထာꩻမာꩻကိုနဝ်ꩻ ခွုမ်သုင်ꩻစီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်ကိရိယာႏတာႏ အဝ်ႏလိုႏသျောင်ႏငါႏဝင်ꩻသွူ။ ရဲးထွော့ချက်ကအဝ်ႏဒါႏ စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သားဖိုင်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏလွောက်ꩻနာႏပါ တဗိုန်ပီတဝ်းဒါႏ ပုင်ႏမဲဉ်ႏစီႏခြပ်သား ခွုမ်မာꩻ အဝ်ႏလိုႏချက်ဖိုင်ႏသွူ။

အွောန်ႏဆွိုး စီႏခြပ်အိုပ်ချုတ်တာႏ မူဝါဒ

ခွုမ်မာꩻချက်အဝ်ႏတဝ်း

မေတာလောင်း ကအဝ်ႏဒါႏ သုဲက်သမ်မုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ တမာꩻနွောင်ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ အီႏဖုဲင်းထိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ခွုမ်မာꩻချက်တအဝ်ႏတဝ်းဒါႏနဝ်ꩻ ထွားချာ ကထွူထိုꩻလဲဉ်းသူလာအကို ခွုမ်မာꩻချက် ကအဝ်ႏဒါႏ ၁၀ မာꩻလ့ဖိုင်ႏဒျာႏသွူ။ ဒေသီစုဲင်ႏဆေꩻ ယို မေတာ:အဲက်မဉ်ဖိုင်ႏ/ဖုဲင်းထိုꩻရေꩻ ကို ခွုမ်မာꩻတရာꩻဝင်ႏဒျာႏသွူ။ ကခံႏဗာႏဒါႏ ဖုဲင်ႏထိုႏသားအနေႏ ဒင်ႏထူႏနွောင်ꩻချာဒျာႏ တဖူꩻရဲဉ်ႏအနယ်ႏမဲဉ်ႏကိုသွူ။

မာစချာ ကအီႏလွောန်ဒါႏ သုင်ꩻသပ်ချာ တရာꩻဝင်ႏ စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သား: 1 အောက်တိုဗာ 2023 (ဒင်ႏထို)

ဖုဲင်းထိုꩻတာႏစံနုံး
  1. ဖုဲင်းထိုꩻဒါႏမွူးနီꩻ ခလားကတွိုႏ (ဧပီ ၁ မွေးတဝ်းလဲ့ အောက်တိုဗာလာ ၁ နီꩻ) သူလာအကို မွဉ်းဖျင်မုꩻ ကဆေ့ꩻထဲင်းဒါႏ ၁၀ မာꩻလ့ ကေားသုင်ꩻသားဖိုင်ႏယို ဒေါ့ꩻဟွုန်တဝ်းဒုမ်တဲင် အီႏဖုဲင်းထိုꩻစွဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။
  2. မွဉ်းဖျင်မုꩻ အဝ်ႏမာꩻဒျာႏ ၁၀ မာꩻကီလဲ့ အခိန်ႏတဗာႏကို ကအဝ်ႏလိုႏဒါႏ စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သား ခွုမ်မာꩻချက် ဆေ့ꩻထိုꩻ အလဲင်ႏ ၁၀ ကေားသုင်ꩻသားယို ထိန်ꩻသိမ်ꩻချာဝွေꩻသီးနွို့ခွင်ꩻတာႏအနေႏ ဖေႏခါꩻအခိန်ႏတပတ်သွူ။ ကဏ္ဍယိုအကို ကအဝ်ႏဒါႏ ကေားသုင်ꩻသားအနေႏ ပထမနီꩻကို ဒေါ့ꩻဟွုန်လွောန်ဗာႏတဲင် လဝ်းပြန်ႏမုꩻမိဉ်ႏအဝ်ႏတဝ်းနဝ်ꩻ တွိုႏသတ္တမနီꩻကို ဒေါ့ꩻဟွုန်ရီးဒုမ် အီႏဖုဲင်းထိုꩻစွဉ်ႏ စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သားနဝ်ꩻသွူ။

အလွစ်
ကခံႏဗာႏဒါႏ ဝင်ꩻလွိုက်တသာတွော့ꩻ ကထွာဒါႏ စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သားဖိုင်ႏနဝ်ꩻ ပွယ်ꩻလွိုက်ရွေꩻထွူ ပထမသွတ်ꩻအကဲဖျတ်နီꩻ ကင်ꩻလွစ်ခွင်ꩻအဝ်ႏသွူ။ အကဲဖျတ်စံနုံးနဝ်ꩻ တဲက်ဆဲင်ႏဒျာႏ အကဲဖျတ်ကာႏလ သူလာဗွေတာႏ ကထူႏသုင်ꩻဒါႏ စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သားဖိုင်ႏလွုမ်ꩻသွူ။

စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သားဖိုင်ႏ နွို့ပါ

အုဲပဉ်ဖဲ့ꩻနွောင်ꩻတဝ်းဒါႏ အခေႏနေႏကိုနဝ်ꩻ စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သားအနေႏ အဝ်ႏလိုႏထူႏသုင်ꩻတဝ်း ဝွေꩻသီးကိရိယာႏဖိုင်ႏသွူ။ အခေႏနေႏနဝ်ꩻဖိုင်ႏအကို ဝွေꩻသီးအဝ်ႏနွို့ပါဒါႏ ထာꩻထေင်ငဝ်းအာမုꩻဖိုင်ႏကို ထူႏသုင်ꩻပါထိုꩻ ကိရိယာႏနဝ်ꩻသွူ။ အဲက်မဉ် သံႏသယမိဉ်ႏအဝ်ႏနဝ်ꩻ အီႏကွီထူႏ အဲက်မဉ် ထာꩻထီႏထာꩻထင်းတာႏ မွေးတဝ်းလဲ့ ကွီကော့ꩻတွိုင်ႏထေ့လွေꩻ စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သားအလင်ထျꩻ မေတာ:ကွီကော့ꩻ သုဲက်သမ်မွေးတဝ်းလဲ့ဗျူရိုကရဲက်သားထျꩻ အကူႏညီႏ တာႏ တမာဗာႏဒျာႏသွူ။

စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သားစာꩻရင်ꩻ

ကေားသုင်ꩻသား လယိုဖုံႏနဝ်ꩻ မေတာအကို မာꩻပဲင်ႏ သုဲက်သမ် ခွင်ꩻအဝ်ႏသွူ။ (စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သားဖုံႏဗျူရိုကရဲက်ဖုံႏစဲစ်ထွားသားဖုံႏ၊ ပွေါးထွားသားဖုံႏတွမ်ႏ ထွားပါသွော့ စိုꩻဘဏ္ဍာႏသားသီး ကအဝ်ႏထေသေꩻခါꩻထွူဒါႏ စာႏရင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻဩ။)

ကေားသုင်ꩻသားမိဉ်ꩻ ကဒေါ့ꩻဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါဖုံႏ အခွင်ꩻအရေꩻအလင်ဖုံႏ
1234qwer1234qwer4 ru, de-4, en-2, la-1 global sysop
1997kB hi, en-3 global renamer, global rollbacker
Ajraddatz en, fr-2 checkuser, global rollbacker
Amire80 ru, en-4, he-4, ca-3, it-2, eo-2, es-2, la-1, lt-1, am-1, ar-1 CN admin, global sysop
Anthere fr, en-3
BRPever ne, en-4, hi-2, dty-2, hif-1 steward
Base uk, ru-4, en-2 CN admin, interface admin, steward
Beetstra en interface admin, global rollbacker
Billinghurst en global rollbacker, global sysop, abuse filter maintainer (global)
Bsadowski1 en steward
CptViraj gu, hi-4, en-3 global renamer, global rollbacker, global sysop
Daimona Eaytoy it, en-3, fr-1, de-1 abuse filter maintainer (global)
Daniuu nl, en-4, fr-2, de-2 global rollbacker, global sysop
DannyS712 en, he-2, es-2, zh-2 interface admin, global rollbacker, global sysop
DerHexer de, en-3, es-2, grc-2, la-2 CN admin, oversighter, steward
Elton pt, en-2, es-1 steward
Ferien en, de-3 global rollbacker
GeneralNotability en, es-1, la-1
Hasley es, en-3, ca-2, it-1, pt-1, gl-1 checkuser, interface admin, steward
Herbythyme en, fr-2, es-1, it-1, la-1
Infinite0694 ja, en-3, de-3, fr-2, it-1 global rollbacker, global sysop, ombuds
Johannnes89 de, en-4 global rollbacker, global sysop
Jusjih zh, en-3, fr-1, ko-1
Kaganer ru, en-1 CN admin, interface admin
Krd de, en-3
Lofty abyss en-4, it-2 global rollbacker
Lustiger seth de, en-3
M/ it, en-3, fr-2 interface admin
MarcoAurelio es, en-2, fr-2 bureaucrat, checkuser, interface administrator, oversighter, steward
Martin Urbanec cs, en-3 CN admin, interface admin, steward
Melos it, en-2, la-1 global rollbacker, global sysop
MF-Warburg de, en-3, fr-1, tet-1, la-1 bureaucrat, global rollbacker, global sysop
Minorax en, zh, fr-1, ko-1, ms-1 checkuser, interface admin, global rollbacker, global sysop
Mtarch11 it, en-1, fr-1, lij-2 global rollbacker, global sysop
MusikAnimal en, es-3 interface admin
Mykola7 uk, en-2, pl-1, de-1 steward
Operator873 en, es-2 steward
Pharos en, fr-1 CN admin
Reedy en
Shizhao zh
Sotiale ko, en-2, ja-1, bi-1, tpi-1, eo-1 bureaucrat, checkuser, oversighter, steward
Steinsplitter de-4, en-2, it-2 CN admin, interface admin, global renamer
Stryn fi, en-2, sv-1 steward
Superpes15 it, en-2, fr-1, es-1, la-1 steward
Syunsyunminmin ja, en-3 global rollbacker, global sysop
Tegel sv, en-3 steward
Teles pt, en-3, es-2 steward
TheresNoTime en, de-3 CN admin
TheSandDoctor en, fr-1 global renamer
Trijnstel nl, en-4, de-1, fr-1 checkuser, CN admin
Tulsi ne, mai, en-3, hi-2, bh-2, hif-2 CN admin
Uncitoyen tr, en-2, fr-2 global renamer, global rollbacker, global sysop
Vermont en, ru-2, es-1 checkuser, CN admin, steward
Vituzzu it, scn, en-2, fr-2, la-1, es-1, pt-1 CN admin, steward
WhitePhosphorus zh, en-3, ja-1, lzh-1, wuu-1, yue-1 global rollbacker, global sysop
WikiBayer bar, de-4, en-1, gsw-1, nds-1, pfl-1 global rollbacker, global sysop
Xaosflux en, es-1 bureaucrat, CN admin, interface admin, checkuser, oversighter, steward
علاء ar, en-4 steward

အုပ်ချုပ်ယာႏယီႏ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်တွမ်ႏ အမိန်း

တွမ်ႏအမိန်းတဲင် ကအဝ်ႏစီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်ယာႏယီႏဒါႏ မေတာ-ဝီခီ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ ကစီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်ဒါႏ သုင်ꩻ မေတာ-ဝီခီသားဖုံႏ
ကေားသုင်ꩻသားမိဉ်ꩻ ကကွီဒါႏလိတ်မဲ့ငါ အွဉ်ႏထွာအတီႏတာႏ ဖေႏအီတာႏ သက်တန်ꩻလို့ထိုꩻခိန်ႏ
WMFOffice (talk · contribs) None  To mirror global blocks locally on meta Jalexander-WMF N/A
GVarnum-WMF (talk · contribs) None WMF Contractor work - Communications Jalexander-WMF N/A
Reedy (WMF) (talk · contribs) None Dashiki work Reedy (WMF) N/A
Milimetric (WMF) (talk · contribs) None Dashiki work Reedy (WMF) N/A
MusikBot II (talk · contribs) RfA protect for templates and modules Matiia N/A (If the bot owner's admin right is removed, this bot's admin right will also be removed.)
SGrabarczuk (WMF) (talk · contribs) None WMF staff work NahidSultan (WMF) N/A
Capucine-Marin Dubroca-Voisin (talk · contribs) RfLA Wikimédia France page management Xaosflux N/A (Subject to standard inactivity policies)
AOtto (WMF) (talk · contribs) None WMF staff work NahidSultan (WMF) 2024-03-31
Mforns (WMF) (talk · contribs) None WMF staff work NahidSultan (WMF) 2024-03-31
TheresNoTime-WMF (talk · contribs) None WMF staff work JSutherland (WMF) 2024-02-14
STei (WMF) (talk · contribs) None WMF staff work JSutherland (WMF) 2025-02-23


ထွားထဲင်းအသွုပ်