Kjære Marcos, Du er heilt fantastisk. TUSEN TAKK for støtta di til Wikimediastiftelsen, den ideelle organisasjonen som held Wikipedia og liknande prosjekter igang. Donasjonen din dekker ikkje berre dine eigne kostnader for bruk av Wikipedia, men også kostnadene til andre Wikipedia-lesarar. Som den pensjonerte bonden i delstaten New York som brukar Wikipedia til å studera fakta om slam, og studenten i Kuala Lumpur som forskar på organisk kjemi. Den britiske mekanikeren som, etter at han brakk ryggen i en ulukke, brukte Wikipedia til å omskolera seg til web-designer. Ein offentleg tilsett i Finland som sette opp ein offline-versjon av Wikipedia for ein liten skule i Ghana. Og faren i Mexico City som tek med seg dei små døtrene sine på museum i helgane, og brukar Wikipedia til å hjelpa dei med å forstå alt dei ser der. Wikipedia sin jobb er å gjera summen av all menneskeleg kunnskap tilgjengeleg for alle i heile verda, på alle språk. Det er ei enorm oppgåve, men med 30 millioner artiklar og 287 språk vil eg sei at takka være deg og andre som deg nærmar me oss målet. På vegne av Wikimediastiftelsen og den halve milliarden andre Wikipedia-lesarar rundt om i hele verda: Tusen takk! At du hjelper til med å betala kostnadane ved å driva Wikipedia betyr at me kan vera utan reklame, uavhengige og kan fokusera på lesarane våre. Akkurat som det skal vera. Du har kanskje merka at for første gang i år har me trappa ned innsamlingsaksjonen vår, slik at folk flest berre vil sjå bannera ei handfull gongar i staden for i fleire veker. Det er gjort med vilje: Me ønskjer ikkje at lesarane våre skal verta irriterte over for mange slike oppmodingar. Men det betyr også at færre menneske vil oppdaga at me er ein ideell organisasjon og at me ønskjer hjelpa deira. Så dersom du er villig til det, hadde eg sett pris på om du hadde hjelpt til med å spre ordet ved å viderasenda denne e-posten til nokre vener. Og eg hadde sett stor pris på om du hadde vorte med på å skriva Wikipedia. Wikipedia er skrive utelukkande av frivillige - titusenvis av vanlege menneske rundt om i verda, akkurat sånne som oss. Dersom du ser ein skrivefeil eller ein liten faktafeil på Wikipedia, vær snill å rett det! Dersom du veit noko som er verdt å leggja til, vær snill å gjer det! Nokre finner det bemerkelsesverdig tilfredsstillande, og kanskje du òg. Igjen, tusen takk! Eg er veldig takknemleg for at du stolar på oss, og eg lovar at me vil bruka pengane dine forsiktig og på best molgeleg måte.

This page is a translated version of the page Fundraising/Translation/Thank you email 20131202 and the translation is 26% complete.

[ifFirstnameAndLastname] Kjære [given name]! [elseifFirstnameAndLastname] Kjære donor! [endifFirstnameAndLastname]

Du er så fantastisk. TUSEn TAKK for at du støttar Wikimediastiftinga, den ideelle organisasjonen som held Wikipedia søsterprosjekta i gang.

[ifRecurringProblem] Me har nyleg løyst ei lita teknisk utfordring som sette enkelte faste månadlege donasjonar på vent. Me har reinstallert din faste donasjon, og den vil frå no av gå som normalt. Me vil ikkje kreve deg for dei månadane dette har stoppa. Takk for tålmodet ditt og støtta di, og send gjerne ein epost til donate@wikimedia.org dersom du har spørsmål! [endifRecurringProblem]

Your donation covers not only your own costs of using Wikipedia, but also the costs of other Wikipedia readers.

Like the retired farmer in upstate New York who's using Wikipedia to study the science of sludge, and the student in Kuala Lumpur who's researching organic chemistry. The British mechanic who, after he broke his back in an accident, used Wikipedia to retrain himself as a web developer. The civil servant in Finland who set up an offline version of Wikipedia for a small school in Ghana. And the father in Mexico City who takes his little daughters to the museum on weekends, and uses Wikipedia to help them understand everything they're seeing there.

Wikipedia's job is to bring the sum total of all human knowledge to everyone around the world in their own language. That's a pretty audacious mission, but with 30 million articles and 287 languages, I'd say that thanks to you and people like you, we are getting there.

On behalf of the Wikimedia Foundation, and the half-a-billion other Wikipedia readers around the world: thank you. The fact that you are helping to pay the costs of running Wikipedia means it can stay ad-free and independent of bias, focused solely on helping its readers. Exactly as it should be.

You may have noticed that for the first time this year we've tweaked our fundraising so that most people will only see the banners a handful of times, instead of for weeks. That's deliberate: we don't want people to get irritated by too many appeals. But it does mean that fewer people will figure out we're a non-profit, and that we want their help. So if you're willing, I'd appreciate if you'd help spread the word by forwarding this e-mail to a few of your friends.

And I'd love if you'd try joining us in helping to write Wikipedia. Wikipedia's written entirely by volunteers -- tens of thousands of ordinary people around the world, exactly like us. If you see a typo or a small mistake on Wikipedia, please fix it. If you know anything worth adding, please add it. Some people find it remarkably satisfying, and maybe you will too.

Thank you again. I very much appreciate your trust in us, and I promise you: we will use your money carefully and well.

Thanks,

Sue Gardner
Executive Director,
Wikimedia Foundation
[#donate donate.wikimedia.org]

Many employers will match employee contributions which doubles your donation: please check with your company to see if they have a corporate matching gift program. You can follow us on [#twitter Twitter], [#identica identi.ca] or [#google Google+], like us on [#facebook Facebook] and [#blog read our blog]. Here is the [#annual Wikimedia Foundation annual report for 2012-13], [#plan the Wikimedia Foundation annual plan for 2013-2014] and the [#strategic Wikimedia Foundation’s five-year strategic plan]. You can also now buy Wikipedia merchandise at [#shop shop.wikimedia.org].

For your records: Your donation, number [contributionId], on [date] was [amount].

[ifRecurring] This donation is part of a recurring subscription. Monthly payments will be debited by the Wikimedia Foundation until you notify us to stop. If you’d like to cancel the payments please see our [#recurringCancel easy cancellation instructions]. [endifRecurring]

Denne meldinga er kvitteringa di for donasjonen. Det er ikke gitt nokre varer eller tenester som gjenyting for gåva. The Wikimedia Foundation, Inc. er ein profittfri veldedig organisasjon med skattefradrågsstatus i USA. Adressa vår er: 149 New Montgomery, 3rd Floor, San Francisco, CA, 94105. U.S. skatteunntaksnummer: 20-0049703

Opt out option:

We'd like to keep you as a donor informed of our community activities and fundraisers. If you prefer however not to receive such emails from us, please click below and we'll take you off the list.

[#unsubscribe Unsubscribe]

Please help us to [#translate translate] this email.